Group Blog
 
<<
มีนาคม 2562
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
20 มีนาคม 2562
 
All Blogs
 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช (4)

 
 
 
 
 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ในอันที่จะยังให้เกิดประโยชน์สุข

 

คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม ชวนให้น้อมนำเข้ามาสู่จิตใจ  100 คำสอนที่รวบรวมมา แต่ละคำสอนเป็นข้อความสั้น ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้า จัดแบ่งเป็น 8 หมวด ว่าด้วย ชีวิต, คน, คนดี, กรรม, ความสุข, ความดี, เมตตา และชัยชนะ

 

ตัวอย่างคำสอนสมเด็จพระสังฆราช

 
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราช ที่ 31

     คนโง่นั้น เมื่อยังยอมอาศัยปัญญาของคนฉลาดอยู่ ก็ยังพอรักษาตนอยู่ได้ แต่เมื่อโง่เกิดอวดฉลาดขึ้นมาเมื่อใด ก็เกิดวิบัติเมื่อนั้น และเมื่อถึงคราวคับขันซึ่งจะต้องแสดงวิชาเอง คนโง่ก็จะต้องแสดงโง่ออกมาจนได้ ฉะนั้น ถึงอย่างไรก็สู้หาวิชาใส่ตนให้เป็นคนฉลาด ขึ้นเองไม่ได้ ทั้งคนดีมีวิชาถึงจะมีรูปร่างไม่ดี ก็จะต้องได้ดีในที่สุด
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 32

   คนที่อ่อนแอ ย่อมแพ้อุปสรรคง่ายๆ ส่วนคนที่เข้มแข็งย่อมไม่ยอมแพ้ เมื่อพบอุปสรรคก็แก้ไขไปรักษาการงานหรือสิ่งมุ่งจะทำไว้ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น ถืออุปสรรคเหมือนอย่างสัญญาณไฟแดงที่จะต้องพบเป็นระยะ ถ้ากลัวจะต้องพบสัญญาณไฟแดงตามถนนซึ่งจะต้องหยุดรถ ก็จะไปข้างไหนไม่ได้ แม้การดำเนินชีวิตก็ฉันนั้น ถ้ากลัวจะต้องพบอุปสรรค ก็ทำอะไรไม่ได้
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 33

     ธรรมดาผู้เป็นปุถุชน ความปรารถนาต้องการย่อมบังเกิดขึ้นได้เสมอ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็คือ เมื่อความปรารถนาต้องการเกิดขึ้นเมื่อใด ให้ทำสติพิจารณาใจตนเองอย่างผู้มีปัญญา อย่าคิดเอาเองว่าใจเป็นอย่างไร จะต้องพบความจริงแน่นอนว่า ใจเป็นทุกข์ ใจเร่าร้อน ด้วยอำนาจความปรารถนาต้องการที่เกิดขึ้นนั้น ใจจะไม่สงบเย็นด้วยอำนาจความปรารถนาต้องการที่เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 34

     วิธีดับความปรารถนาต้องการ ก็คือ หัดเป็นผู้ให้บ่อยๆ ให้เสมอๆ การให้กับการดับความปรารถนาต้องการ จะเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ ถ้าการให้นั้นเป็นการให้เพื่อลดกิเลสคือความโลภในใจตน มิได้เป็นการให้เพื่อหวังผลตอบแทนที่ยิ่งกว่า
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 35

     มีคนไม่ใช่น้อยที่เรียนรู้มากมาย อะไรดีอะไรชั่ว รู้ทั้งนั้น แต่ไม่ทำดี หรือทำก็ทำสิ่งไม่ดี เรียกว่า ใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้ ก็เพราะขาดความเคารพในธรรมที่รู้ คือไม่ปฏิบัติให้สมควรแก่ ความรู้นั่นเอง
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 36

     พระพุทธศาสนา สอนให้คนเข้าใจในกรรมนั้นไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม เป็นทาสของกรรมหรืออยู่ไต้อำนาจกรรม แต่สอนให้ รู้จักกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน กรรมคือการอะไรทุกอย่างที่คนทำอยู่ทุกวันทุกเวลา ประกอบด้วยเจตนา คือ ความจงใจ
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 37

     ทุกคนในโลกต่างต้องถ้อยทีต้องพึ่งอาศัยกันในทางใดทางหนึ่งทั้งนั้น จึงควรปฏิบัติตน ในทางที่จะชื่อว่ารักษาไว้ทั้งตนทั้งผู้อื่น คือด้วยวิธีที่แต่ละคนตั้งใจปฏิบัติกรณียะคือกิจของตน ควรทำ หน้าที่เป็นตนให้ดีและด้วยความมีน้ำใจที่อดทนไม่คิดเบียดเบียนใคร มีจิตเมตตา มีเอ็นดูอนุเคราะห์ เมื่อตั้งใจปฏิบ้ติกรณียะ กอปรด้วยน้ำใจดังกล่าว ก็ชื่อว่ารักษาทั้งตนทั้งผู้อื่นเป็นผู้รักษาไว้ได้ทั้งหมด
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 38

    หน้าที่ของคนเรา ที่จะพึงปฏิบัติต่อชีวิตร่างกาย คือบริหารรักษาให้ปราศจากโรค ให้มีสมรรถภาพและรีบประกอบประโยชน์ให้ เป็นชีวิตดี ชีวิตที่อุดม ไม่ให้เป็นชีวิตชั่ว ชีวิตเปล่าประโยชน์ (โมฆชีวิต)และในขณะเดียวกัน ก็ให้กำหนดรู้คติธรรมดาของชีวิต เพื่อ ความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าตรัสห้ามมิให้ทำลายชีวิตร่างกาย ถ้าจะเกิดความอยาก ความโกรธ ความเกลียด ในอันที่จะทำลายชีวิต ร่างกายก็ให้ทำลายความอยาก ความโกรธความเกลียดนั้นเสีย
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 39

     คนที่มีบุญนั้น บุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยอยู่แล้ว เพียงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วย คือเปิดใจรับนั่นเอง การเปิดใจรับก็คือเปิด อารมณ์ที่หุ้มห่อออกเสียแม้ชั่วขณะหนึ่ง ด้วยสติที่กำหนดทำใจตามวิธีของพระพุทธเจ้า เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจ หรือ โผล่ขึ้นมาได้แล้ว จิตใจจะกลับมีความสุข อย่างยิ่ง อารมณ์ทั้งหลายที่เคยเห็นว่าดีหรือร้าย ก็จะกลับเป็นเรื่องธรรมดาโลก
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 40

     คนที่ทำดีไม่น้อย เป็นทุกข์เพราะการทำดีของตน ที่ไม่กล้าที่จะทำดีก็มี แต่คนทำดีที่ยังเป็นทุกข์ดังกล่าว ก็เพราะยังทำไม่ถึง ความดีแห่งจิตใจของตนเอง จิตใจจึงทำไม่ถึงความดีแห่งจิตใจของตนเองจิตใจจึงยังมีความยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ที่มากระทบ จากคนทั้งหลาย หากได้เล็งเห็นว่าเรื่องของคนทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของโลก ถ้าตนเองมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหว ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ เพราะเรื่องของคนอื่นการปฏิบัติทำจิตใจของตนให้มั่นคงดังนี้ เป็นการสร้างความดีให้แก่จิตใจ เป็นตัวความดีที่เป็นแก่นแท้ ของความดีทั้งหลาย ซึ่งจะป้องกันความทุกข์กระทบกระเทือนใจได้ทุกอย่าง

 

 
......................................................... 
ขอขอบคุณที่มาจาก : 100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
 
 Create Date : 20 มีนาคม 2562
Last Update : 22 มีนาคม 2562 10:38:08 น. 26 comments
Counter : 1709 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณmcayenne94, คุณพันคม, คุณhaiku, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณกะว่าก๋า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณวลีลักษณา, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณtoor36, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณเรียวรุ้ง, คุณThe Kop Civil, คุณRinsa Yoyolive, คุณปลาแห้งนอกกรอบ, คุณSai Eeuu, คุณก้นกะลา, คุณร่มไม้เย็น, คุณInsignia_Museum, คุณnewyorknurse, คุณเริงฤดีนะ, คุณkae+aoe, คุณหอมกร, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณRain_sk, คุณเกศสุริยง, คุณtuk-tuk@korat, คุณญามี่, คุณNior Heavens Five


 
สาธุ ธรรมะสวัสดีค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 20 มีนาคม 2562 เวลา:17:39:41 น.  

 
สาธุ


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 20 มีนาคม 2562 เวลา:17:52:43 น.  

 
ขอบคุณ คุณเอ็ม กับคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 20 มีนาคม 2562 เวลา:17:54:02 น.  

 
สาธุครับ


โดย: พันคม วันที่: 20 มีนาคม 2562 เวลา:18:16:45 น.  

 
ธรรมะสวัสดิ์ค่ะ


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 20 มีนาคม 2562 เวลา:19:16:03 น.  

 
โหวตธรรมะครับคุณเอ็มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มีนาคม 2562 เวลา:19:22:34 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 20 มีนาคม 2562 เวลา:20:13:40 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 20 มีนาคม 2562 เวลา:20:42:39 น.  

 
สาธุ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 20 มีนาคม 2562 เวลา:23:21:37 น.  

 
ก็ถือเป็นสิ่งที่เราควรน้อมนำไปคิดพิจารณากัน


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 21 มีนาคม 2562 เวลา:0:20:14 น.  

 
ให้เพื่อลดกิเลสคือความโลภในใจตนและคำสอนอื่นๆ
ของสมเด็จพระสังฆราชสามารถน้อมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตได้
ขอบคุณค่ะคุณพี


โดย: Sweet_pills วันที่: 21 มีนาคม 2562 เวลา:0:35:39 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มีนาคม 2562 เวลา:6:26:23 น.  

 
ขอบคุณนะคะ คุณเอ็ม
มาส่งกำลังใจให้บ้างเช่นกันค่ะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 21 มีนาคม 2562 เวลา:7:30:02 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 21 มีนาคม 2562 เวลา:10:55:06 น.  

 
สาธุครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 21 มีนาคม 2562 เวลา:14:50:50 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อคิดที่ดีค่า

คนไมน้อยเป็นทุกข์เพราะความดีของตัวเอง
เออรินว่าน่าคิดเหมือนกันค่าโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 22 มีนาคม 2562 เวลา:0:14:06 น.  

 
ข้อ 35 กำลังนึกถึงกระทู้ของ Pantip อันนึง ที่บอกว่ามีแฟนตลาดล่าง ซึ่งเราคิดว่ามันมีคนประเภทนนั้นจริงๆ บางทีสิ่งที่เค้าคิดและทำ ก็ไม่รู้ว่าดีหรือชั่ว แต่มันเป็นความเคยชินที่ใครๆ ในสังคมของเค้าเองทำกันมา ไม่เห็นจะแปลก อันนี้โคตรน่ากลัว เพราะมันฝังรากลึกไปแล้ว


โดย: ปลาแห้งนอกกรอบ วันที่: 22 มีนาคม 2562 เวลา:7:52:03 น.  

 
มาเยี่ยม..ส่งคะแนนจ้า..


โดย: ก้นกะลา วันที่: 22 มีนาคม 2562 เวลา:23:08:43 น.  

 
ขอบคุณกำลังใจค่ะคุณพีโดย: Sweet_pills วันที่: 23 มีนาคม 2562 เวลา:0:06:14 น.  

 
มารับพระธรรมคำสอนครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 23 มีนาคม 2562 เวลา:15:46:13 น.  

 
สวัสดียามเช้ากับธรรมะดีๆ ค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 25 มีนาคม 2562 เวลา:8:16:18 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
หน้าบล็อกเหมือนเดิมเป๊ะเลยทำให้
ไม่ได้แวะมาอนุโมทนาบุญกันจ้าโดย: หอมกร วันที่: 25 มีนาคม 2562 เวลา:8:23:23 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องเอ็ม

มาอ่านคำสอนดี ๆ ที่น้องเอ็มนำมาฝาก จ้ะ
สาธุ สาธุ

โหวดหมวด ข้อคิดและคติธรรม


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 25 มีนาคม 2562 เวลา:19:11:58 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วลีลักษณา Food Blog ดู Blog
mariabamboo Photo Blog ดู Blog
โอน่าจอมซ่าส์ Travel Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Review Travel Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาส่งกำลังใจให้ค่ะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 27 มีนาคม 2562 เวลา:11:03:49 น.  

 


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 27 มีนาคม 2562 เวลา:20:38:51 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับคุณ mp5
มาอ่านคำสอนครับ
โหวตครับ


โดย: Nior Heavens Five วันที่: 30 มีนาคม 2562 เวลา:21:47:49 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.