Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2562
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
10 มิถุนายน 2562
 
All Blogs
 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช (9)

 
 

 
 
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ในอันที่จะยังให้เกิดประโยชน์สุข

 

คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม ชวนให้น้อมนำเข้ามาสู่จิตใจ  100 คำสอนที่รวบรวมมา แต่ละคำสอนเป็นข้อความสั้น ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้า จัดแบ่งเป็น 8 หมวด ว่าด้วย ชีวิต, คน, คนดี, กรรม, ความสุข, ความดี, เมตตา และชัยชนะ

 

ตัวอย่างคำสอนสมเด็จพระสังฆราช

 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราช ที่ 81

    ที่ว่าถ้ามัวถือศีลธรรมจะอยู่ในหมู่คนไม่ได้ จะต้องหลบไปอยู่คนเดียวนั้น จึงผิดไปเสียแล้ว เพราะเมื่อ พิเคราะห์ดูตามเป็นจริงแล้ว กลับเห็นว่า จะต้องหลบไปอยู่คนเดียวเพราะไม่ถือศีลธรรมมากกว่า คนที่อยู่ด้วยกันได้เพราะถือศีลธรรมต่อกัน แม้หมู่โจรจะปล้นคนอื่นก็ต้องไม่ปล้นกันเอง จึงคุมกันเป็นหมู่ อยู่ด้วยกันได้ แปลว่าต้องมีศีลธรรมต่อกันนั่นเอง
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 82

   ศีลและธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทศีลเป็นเหตุให้งดเว้นไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษ ธรรมเป็นเครื่องบำรุงจิตให้งดงาม สร้างอัธยาศัยนิสัยที่ดี ศีลเป็นเหตุให้งดเว้นไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษ ถ้ามีเพียงศีลก็มีเพียงงดเว้นได้จากโทษ แต่ก็ยังมิได้ทำความดี ถ้ามีธรรม อยู่ด้วย จึงจะนำให้คุณความดีและทำให้จิตใจงามดังเช่น ไม่ฆ่าสัตว์เพราะมีศีล และเกื้อกูลสัตว์ด้วยเมตตา กรุณา เพราะมีธรรม ความเมตตา กรุณา ซึ่งเป็นธรรมจึงอยู่คู่กับการไม่ฆ่าสัตว์ คือมีศีล
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 83

     การหัดทำสมาธิอยู่เสมอให้จิตได้สมาธิที่ดีขึ้น และออกไปทำงานก็ใช้สมาธิในการทำงาน คือไม่ใช้สมาธิมากำหนดอยู่ในกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่ง นำสมาธินั้นกำหนดในงานที่ทำ งานที่ทำนั้นจะดีขึ้นเพราะว่าพลังของสมาธินั้น เป็นอันเดียวกัน คือความที่มีจิตตั้งมั่นแน่วแน่ เมื่อน้อมไปตั้งอยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้ว ก็จะตั้งอยู่ในเรื่องนั้นได้มั่นคง เอาสมาธินั้น มาตั้งในงานที่ทำก็จะทำงานได้ดีและได้ตัวปัญญา อันเป็นผลของสมาธิเมื่อมีสมาธิในการทำงาน ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีเมื่อ จะทำอะไรก็ใช้ สมาธิในสิ่งนั้น ก็ได้ปัญญาในสิ่งที่ทำนั้นทุกอย่าง
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 84

     พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณาดูตัวเองดูกาย ดูวาจา ดูใจ ดูจิตตนเองเหมือนอย่างใช้แว่นส่องดูหน้าตัวเอง ซึ่งคำสั่งสอน ของพระองค์ในข้อนี้ก็ทรงมุ่งถึงให้ใช้ปัญญาของตนเองนี่แหละพิจารณาเหมือนอย่างใช้แว่นส่องพิจารณาหน้าของตนเอง และในการนี้ก็อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสสั่งสอนให้ปฏิบัติดังนี้
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 85

     เมื่อปฏิบัติหัดจิตให้น้อมมาในทางกุศลแล้วคือตรึกนึกคิดตริตรองมาในฝ่ายกุศลมาก จิตก็จะตั้งอยู่ ในฝ่ายกุศลมาก และก็จะทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายจึงตรัสเปรียบไว้ว่า เหมือนอย่างคนเลี้ยงโค ที่ต้อนโคเลี้ยงไปในปลายฤดูร้อน ท้องนาก็ไม่มีข้าวกล้าก็ปล่อยโคให้เที่ยวหากินไปตามสบาย ไม่ต้อง กลัวว่าโคจะไปแวะเวียนกินข้าวกล้าของชาวนา จิตก็เช่นเดียวกัน เมื่อได้ฝึกหัดปฏิบัติให้น้อมมาทางกุศล มากก็จะตั้งอยู่ในกุศลมากอยู่ตัวในทางกุศลมาก
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 86

     อาหารที่เป็นของจิตโดยตรงนั้น ก็คือธรรมที่เป็นคุณเกื้อกูล เช่นว่าเมื่อได้ทำทานก็ได้ปีติได้สุขในทานจิตก็ดื่มปีติสุขที่เกิดจากทาน และเมื่อทานที่บริจาค ที่ทำไปนั้นขัดเกลาโลภะ มัจฉริยะในจิต เมื่อโลภะมัจฉริยะเบาบางลง จิตก็บริสุทธิ์ผ่องใส ก็เกิดสุขปีติอันเกิดจากความบริสุทธิ์ จิตก็ได้ดูดดื่มปีติ สุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์นั้น
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 87

     ความเมตตา เป็นธรรมที่ทำให้คนเรามีคุณธรรม เมตตาคือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข ผู้ที่มีเมตตาคือผู้ที่มีความเป็นมิตร ตรงกันข้ามกับศัตรู ซึ่งมีจิตพยาบาทมุ่งร้าย เมตตาตรงข้ามกับโทสะ พยาบาท เมตตาเป็นเครื่องอุปถัมภ์ แต่โทสะพยาบาทเป็นเครื่องทำลายล้าง เมื่อเรามีความเมตตาต่อกัน ย่อมคิดที่จะเกื้อกูลกันให้มีความสุข ผิดพลาดไปบ้างก็ให้อภัยกัน แต่ถ้าขาดเมตตาต่อกันแล้วก็จะมีแต่ การทำลาย มีความพยาบาทใครทำความไม่พอใจให้ ก็จะตอบแทนด้วย ความไม่พอใจเช่นกัน จึงควรมีเมตตาต่อกัน เพื่อสังคมที่เป็นสุข
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 88

    เมตตา ความมีจิตเย็นสนิทด้วยความปรารถนาสุขแก่ผู้อื่นสัตว์อื่น เป็นความรักที่เย็นสนิท ไม่ใช่ร้อนรน เหมือนอย่างมารดาบิดารักบุตรธิดาถ้าได้อบรมเมตตาให้มีประจำจิตใจ ก็จะเป็นอาหารใจ ที่วิเศษ เพราะเมื่อใจได้บริโภคเมตตาอยู่เสมอ จะเป็นจิตใจที่ระงับโทสะพยาบาท มีความสุขเย็นทำให้ ร่างกายมีความสุขเย็นไปด้วย ได้ในคำว่า ทำใจให้สบาย ร่างกายก็สบาย แม้จะขาดวัตถุไปมากหรือน้อย ก็ไม่เป็นทุกข์
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 89

     เมตตากรุณาเป็นความรู้สึกตรงกันข้ามกับความโกรธ การเจริญเมตตาจึงเป็นการแก้ ความโกรธที่ได้ผล ผู้เจริญเมตตาอยู่เสมอ เป็นผู้ไม่โกรธง่าย ทั้งยังมีจิตใจเยือกเย็นเป็นสุข ด้วยอำนาจ ของเมตตาอีกด้วย
 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 90

     วิธีปลูกเมตตาคือคิดตั้งปรารถนาให้เขาเป็นสุข และคิดตั้งปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข์นั้นเป็นกรุณา ทีแรกท่านแนะนำให้คิดไปในตนเองก่อน แล้วให้คิดเจาะจงไปในคนที่รักนับถือ ซึ่งเป็นที่ใกล้ชิดสนิทใจ อันจะหัดให้เกิดเมตตากรุณาได้ง่าย ครั้นแล้วก็หัดคิดไปในคนที่ห่างใจออกไปโดยลำดับ จนในคนที่ไม่ชอบกันเมื่อหัดคิด โดยเจาะจงได้สะดวก ก็หัดคิดแผ่ใจออกไปด้วยสรรพสัตว์ไม่มีประมาณทุกถ้วนหน้า เมื่อหัดคิดได้ดังกล่าว บ่อยๆ เมตตากรุณาจะเกิดขึ้นในจิตใจ


 
......................................................... 
ขอขอบคุณที่มาจาก : 100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
 
 
 
 Create Date : 10 มิถุนายน 2562
Last Update : 10 มิถุนายน 2562 10:34:16 น. 28 comments
Counter : 1229 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณmcayenne94, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณtuk-tuk@korat, คุณThe Kop Civil, คุณสองแผ่นดิน, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณtoor36, คุณSai Eeuu, คุณวลีลักษณา, คุณhaiku, คุณSweet_pills, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณอุ้มสี, คุณกะว่าก๋า, คุณkae+aoe, คุณเรียวรุ้ง, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณnewyorknurse, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณmultiple, คุณญามี่, คุณmelody_bangkok, คุณหอมกร, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณInsignia_Museum, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณพันคม, คุณเนินน้ำ, คุณกาปอมซ่า


 
สาธุค่ะ
ขอบคุณธรรมะดี ๆ คอยเตือนสติอยู่เสมอนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 10 มิถุนายน 2562 เวลา:10:58:29 น.  

 
สาธุ นมัสการสมเด็จพระสังฆราชและคำสอนของพระองค์ด้วยค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 10 มิถุนายน 2562 เวลา:11:08:49 น.  

 


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 10 มิถุนายน 2562 เวลา:11:43:53 น.  

 
สาธุครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 10 มิถุนายน 2562 เวลา:12:51:53 น.  

 
สาธุ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 10 มิถุนายน 2562 เวลา:16:12:24 น.  

 
สาธุ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 10 มิถุนายน 2562 เวลา:19:29:05 น.  

 
สังคมเราจะอยู่ๆได้ก็เพราะเมตตาธรรมนี่แหละนะ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 10 มิถุนายน 2562 เวลา:21:04:07 น.  

 
สาธุด้วยค่ะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 10 มิถุนายน 2562 เวลา:22:02:19 น.  

 
ธรรมะคืออาหารของจิต สาธุ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 10 มิถุนายน 2562 เวลา:22:24:26 น.  

 


สาธุ
มารับคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 11 มิถุนายน 2562 เวลา:0:12:17 น.  

 
มาส่งกำลังใจค่ะ คุณเอ็มโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 11 มิถุนายน 2562 เวลา:12:36:33 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Diarist ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ธรรมะสวัสดีค่ะตอนเช้านะคะ
ใจสบายเข้าบล็อกนี้


โดย: อุ้มสี วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:8:22:50 น.  

 
โหวตธรรมะครับคุณเอ็มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:10:24:12 น.  

 
มาเติมพลังใจดีๆ ค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:13:23:43 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:13:26:58 น.  

 
สาธุค่ะ...


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:17:40:27 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องเอ็ม

สาธุ จ้ะ สำหรับธรรมะ ดี ๆ ที่นำมาฝาก จ้ะ

โหวดหมวด ข้อคิดและธรรมะ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 12 มิถุนายน 2562 เวลา:19:57:21 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:6:06:48 น.  

 
อ.เต๊ะ ถึงจะ สายอธรรม แต่ชอบคำสอนข้อที่ 81 ที่ว่า โจรไม่ปล้นโจรด้วยกัน
นี่ขนาดโจรยังมีศีลธรรมเลยนะครับ แล้ว อ.เต๊ะ จะนำไปปฏิบัติตามนะครับ แฮ่ๆ555โดย: multiple วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:17:19:02 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่าา ^^
มาขอรับคติธรรมด้วยคนนะคะ


โดย: melody_bangkok วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:22:51:58 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณพี


โดย: Sweet_pills วันที่: 13 มิถุนายน 2562 เวลา:23:19:36 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเสมอจ้า
โดย: หอมกร วันที่: 14 มิถุนายน 2562 เวลา:9:34:04 น.  

 
มาส่งกำลังใจให้เช่นกันค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 14 มิถุนายน 2562 เวลา:10:11:58 น.  

 
มารับพระธรรมและส่งกำลังใจครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 14 มิถุนายน 2562 เวลา:13:25:05 น.  

 
คำสอนครบเลย ..มาส่งกำลังใจครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 14 มิถุนายน 2562 เวลา:17:38:29 น.  

 
สาธุๆๆๆ


โดย: พันคม วันที่: 14 มิถุนายน 2562 เวลา:17:43:32 น.  

 
ขอบคุณค่ะที่นำมาแบ่งปัน


โดย: เนินน้ำ วันที่: 16 มิถุนายน 2562 เวลา:15:52:14 น.  

 
ขอบคุณสำหรับธรรมะดีๆที่นำมาแบ่งปันค่ะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 18 มิถุนายน 2562 เวลา:16:52:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 89 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.