Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2562
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
19 กุมภาพันธ์ 2562
 
All Blogs
 

100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช (2)


100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ในอันที่จะยังให้เกิดประโยชน์สุข


คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม ชวนให้น้อมนำเข้ามาสู่จิตใจ  100 คำสอนที่รวบรวมมา แต่ละคำสอนเป็นข้อความสั้น ๆ ไม่เกินหนึ่งหน้า จัดแบ่งเป็น 8 หมวด ว่าด้วย ชีวิต, คน, คนดี, กรรม, ความสุข, ความดี, เมตตา และชัยชนะ


ตัวอย่างคำสอนสมเด็จพระสังฆราชคำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 11

     เมื่อมองไปเบื้องหน้า ไม่มีบิดา-มารดาเป็นที่ยึดเหนี่ยว มองไปเบื้องขวาก็ไม่พบครู-อาจารย์ที่จะอบรมแนะนำ มองไปเบื้องหลังก็ไม่พบญาติพี่น้องผู้หวังดี มองไปเบื้องซ้ายก็ไม่มีสหายที่เป็นกัลยาณมิตร มองไปเบื้องล่างก็ไม่พบผู้ที่รับใช้ให้ความช่วยเหลือ มองไปเบื้องบนก็ไม่พบสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดี ซึ่งจะเป็นผู้ชี้ทางที่ถูกให้ ตรงกันข้าม มองไปทางทิศไหนก็พบแต่โรงหนัง โรงละคร สถานอบายมุขต่างๆ และบุคคลต่างๆ ที่ชักนำไปทางเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นเหตุชักจูงกันไปในทางเสื่อมเสียต่างๆ แต่ถ้าทิศทั้งหลายดีอยู่โดยมากก็ยากจะเสื่อมเสียได้


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 12

การเลี้ยงดูเด็กให้เติบโต ควร ทำความเข้าใจว่ามี 2 อย่าง คือเลี้ยงร่างกาย เลี้ยงดูจิตใจ เพราะความเติบโตของเด็กทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ จะมุ่งเลี้ยงร่างกายทอดทิ้งทางจิตใจ ย่อมเป็นความบกพร่องอย่างสำคัญ ไม่ควรถือตามคำปัดว่าเลี้ยงกันได้แต่กาย ใจเลี้ยงไม่ได้ ใจที่อาจเลี้ยงไม่ได้ คือใจที่แข็งหรือเติบโตเป็นตัวของตัวเองในทางที่ถูกหรือผิดเสียแล้ว แต่จิตใจที่ยังอ่อน ยังจะเติบโตต่อไป ถ้าผู้ปกครองบำรุงเลี้ยงให้อาหารใจที่ดีอยู่เสมอแล้ว ภาวะทางจิตใจของเด็กก็จะเติบโตขึ้นในทางที่ดี ทั้งนี้เกี่ยวแก่การอบรมดี ให้เด็กได้เสวนา คือซ่องเสพคบหา คุ้นเคยกับบุคคล และสิ่งแวดล้อมที่ดี ที่ชอบ ถูกต้อง เมื่อเด็กได้รับการเลี้ยงดูให้มีร่างกายจิตใจเติบโตขึ้นสมดุลกันก็จะเติบโต ดีขึ้นเรื่อยๆ


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 13

ในการแก้ปัญหาเยาวชน บุคคลที่เป็นทิศสำคัญๆ ทุกฝ่ายของเยาชน แต่ละคนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันตั้งตนของตนเองไว้โดยชอบ ให้เป็นทิศที่ดีตามฐานะที่เกี่ยวข้อง และอันที่จริง ไม่ใช่แต่เยาวชนเท่านั้น ทุกๆ คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เมื่อทิศต่างๆ โดยรอบตนดีอยู่ก็ย่อมจะชักนำกันไปในทางที่ดีได้ แต่มีข้อแตกต่างต่างกันอยู่ว่า สำหรับเด็กหรือเยาวชนนั้น ยังเป็นผู้เยาว์สติปัญญาจำต้องอาศัยทิศรอบตนที่ดี ซึ่งผู้ใหญ่จำต้องทำตนให้เป็นทิศของเด็ก และช่วยสร้างทิศที่ดีให้แก่เด็ก


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 14

คนวัยรุ่น กำลังเจริญด้วยพลัง กำลังทะยานกายทะยานใจ เหมือนน้ำตกแรง เมื่อไม่สมหวัง มักจะทำอะไรแรง จึงมักพลาดได้ง่าย และเมื่อพลาดลงไปในห้วงอะไรที่แรงๆ แล้ว ก็อันตรายมาก เหมือนอย่างไปเล่นสนุกกันที่น้ำตก อาจเผลอพลาดตกลงไปกับน้ำตกที่โจนลงไปจากหน้าผาสูงชัน


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 15

ไม่ควรเชื่อใจตนเองเกินไป เพราะอาจไม่มีเหตุผล ถ้าใจนั้นถูกบังคับหรือท่วมทับเสียแล้ว ควรหารือกับท่านผู้สามารถให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ ทั้งเมื่อสนใจในพระธรรมอยู่ พระธรรมอาจให้เหตุผลแก่ตนได้กระจ่างพร้อมทั้งชี้ทางปฏิบัติได้ถูกต้อง


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 16

     ผู้ที่มีความคิดน้อย ย่อมนิยมชมชื่นในปัญญาแห่งมนุษย์ในปัจจุบัน และเหยียดดูถูกบรรพชนของตนเอง แต่ผู้ที่มีวิจารณญาณย่อมพินิจนับถือบูรพชนหรือโบราณชนเป็นอย่างดี โดยฐานะที่เป็นผู้ร่วมก่อกำเนิดศิลปวิทยาและประดิษฐ์วัตถุหรือในศิลปวิทยา นั้นๆ ได้ มนุษย์อีกคนหนึ่งไม่สามารถคิดเช่นนั้นได้ เมื่อเห็นว่าเหมาะดีแล้วก็นำเอาไปใช้ศึกษาและปฏิบัติตาม กล่าวโดยเฉพาะศิลปวิทยา หมู่หรือคณะ หรือว่าบุคคลที่บรรลุความเจริญจำต้องนับถือความรู้ของกันและกัน จำต้องศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ของกันและกัน เพราะเหตุนี้ ผู้มุ่งความเจริญจึงพากันพยายามศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศตามกำลังความ สามารถ เหล่านี้เป็นข้อแสดงถึงความเอาอย่างหรือความตามกันในความรู้ แม้ในทางความประพฤติก็เช่นเดียวกัน


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 17

คนเราทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้อง ทำต้องพูดอยู่ทุกๆ วัน เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีสติ เมื่อทำอะไรพูดอะไรไปแล้ว ก็ระลึกได้ว่าได้ทำอะไรหรือพูดอะไรผิดหรือถูกเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อย เป็นต้น จะทำจะพูดอะไรก็มีความระลึกนึกคิดก่อนว่าดีหรือไม่ดี อย่างโบราณสอนให้นับสิบก่อน คือ ให้นึกให้รอบคอบก่อนนั่นเอง ในขณะที่กำลังทำกำลังพูดก็รู้ตัวอยู่เสมอ ไม่หลงลืมตัวไม่เผลอตัว บางคนมีปัญญาความรู้ดีแต่ขาดสติ ทำพูดอะไรผิดพลาดได้ อย่างที่พูดกันฉลาดแต่ไม่เฉลียว จึงสมควรหัดให้มี สติรอบคอบ

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 18

     คนที่เมา ประมาทขาดสติ ขาดสัมปชัญญะ อาจผิดศีลได้ทุกข้อ อาจทำชั่วทำผิดได้ทุกอย่าง และเมื่อประมาทเสียแล้วก็เป็นคนหลงอย่างเต็มที่ ไม่รู้จักเหตุผลความควรไม่ควร ไม่รู้จักดีชั่ว ผิดถูก จะพูดชี้แจงอะไรกับคนเมาหาได้ไม่ คนเมาประมาทจึงเป็นผู้ที่ควรเมตตากรุณาหรือสงสาร เหมือนคนตกน้ำที่ทิ้งตัวเองลงไปช่วยตัวเองก็ไม่ได้ หรือเหมือนดื่มยาพิษฆ่าตัวเอง


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 19

คนที่ถือกำเนิดเป็นคนนั้น ยังไม่จัดเป็นคนโดยสมบูรณ์ เพราะเหตุเพียงเกิดมามีรูปร่างเป็นคน ต่อเมื่อมีการปฏิบัติ ประกอบด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสมกับความเป็นคน จึงเรียกว่าเป็น คนโดยธรรม เมื่อมีธรรมของคนสมบูรณ์ จึงจะเชื่อว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์ แม้คำในหิโตประเทศก็กล่าวว่าการกิน การนอน ความกลัวและการสืบพันธ์ของคนและดิรัจฉานเสมอกัน แต่ธรรมของคนและดิรัจฉานเหล่านั้นแปลกกว่ากัน เว้นจากธรรมเสีย คนก็เสมอกับดิรัจฉาน


คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 20

     คนเราโดยมาก มีภายนอกและภายในไม่ตรงกัน เช่นภายนอกรักษามารยาทอันดีต่อกัน แต่ภายในคิดไม่ดีต่อกัน เช่นคิดทำร้ายประหัตประหารกัน หรือบางทีภายในใจไม่มีวัฒนธรรมเลย ทั้งที่ภายนอกแสดงว่ามีวัฒนธรรมต่อกัน เป็นการตีหน้าซื่อแต่ใจคด เรื่องเช่นนี้มีมานานแล้ว จนมีคำกล่าวมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ว่า สัตว์ดิรัจฉานอ่านง่าย ส่วนมนุษย์อ่านยาก เพราะมีชั้นเชิงมากนักเหมือนอย่างป่ารกชัฏ ไม่รู้ว่าสิงสาราสัตว์ซ่อนอยู่ที่ไหนบ้าง.........................................................ขอขอบคุณที่มาจาก : 100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
 

Create Date : 19 กุมภาพันธ์ 2562
34 comments
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2562 9:57:55 น.
Counter : 1003 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณวลีลักษณา, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณกะว่าก๋า, คุณALDI, คุณpeeamp, คุณChocolate Raizin, คุณmcayenne94, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณเรียวรุ้ง, คุณSai Eeuu, คุณtoor36, คุณSweet_pills, คุณหอมกร, คุณkae+aoe, คุณญามี่, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณmariabamboo, คุณเนินน้ำ, คุณlovereason, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณmelody_bangkok, คุณหงต้าหยา, คุณInsignia_Museum, คุณmambymam, คุณCherry_Wawa, คุณก้นกะลา, คุณเริงฤดีนะ, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก, คุณNior Heavens Five, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณร่มไม้เย็น, คุณSakormaree, คุณกาปอมซ่า, คุณล้งเล้งลัลล้า, คุณจารุพิชญ์, คุณRinsa Yoyolive

 

คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 20 เหลืออีก 80

รออ่านต่อวันพระจ้า

 

โดย: โอน่าจอมซ่าส์ 19 กุมภาพันธ์ 2562 10:21:13 น.  

 

สาธุ

 

โดย: วลีลักษณา 19 กุมภาพันธ์ 2562 10:52:09 น.  

 

โหวตครับคุณเอ็ม

สาธุธรรมครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 19 กุมภาพันธ์ 2562 13:17:22 น.  

 

ชอบคำสอนที่ 12 ค่ะ

 

โดย: ALDI 19 กุมภาพันธ์ 2562 15:08:35 น.  

 

สวัสดีวันมาฆะบูชาค่ะคุณเอ็ม

มีประโยชน์มากๆค่ะ
คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่ 12
สะท้อนปัญหาสังคมมากค่ะ
บางครั้งพ่อแม่คำนึงถึงแต่เรื่อง
เสาะแสวงหาวัตถุจนลืมดูแลเรื่องจิตใจ

 

โดย: แอมป์อร (peeamp ) 19 กุมภาพันธ์ 2562 15:41:20 น.  

 

แวะมาทักทายและส่งกำลังใจค่ะ

 

โดย: Chocolate Raizin 19 กุมภาพันธ์ 2562 17:00:43 น.  

 สวัสดียามเช้าครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 20 กุมภาพันธ์ 2562 6:59:10 น.  

 

เกิดประโยชน์กับผู้ที่นำไปประพฤติปฏิบัติจริง

สาธุ

 

โดย: สันตะวาใบข้าว 20 กุมภาพันธ์ 2562 10:25:59 น.  

 

สาธุ

 

โดย: เรียวรุ้ง 20 กุมภาพันธ์ 2562 11:47:37 น.  

 

สาธุค่ะ

 

โดย: Sai Eeuu 20 กุมภาพันธ์ 2562 18:14:40 น.  

 

แต่ละอันนี่ลึกซึ้งจริงๆ อันที่ 20 มนุษย์เป็นแบบนั้นแหละ ใส่หน้ากากเข้าหากัน ผมคิดถึงตอนเด็กๆ นะ ไม่ใส่หน้ากาก ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งใส่หน้ากาก

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 20 กุมภาพันธ์ 2562 23:36:33 น.  

 

อีกสิบคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชได้ข้อคิดดีๆ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
ขอบคุณค่ะคุณพี

 

โดย: Sweet_pills 21 กุมภาพันธ์ 2562 0:06:41 น.  

 

**mp5** Dharma Blog ดู Blog
อนุโมทนาบุญที่ได้ทำในวันมาฆบูชาจ้า

 

โดย: หอมกร 21 กุมภาพันธ์ 2562 8:50:23 น.  

 

สวสัดียามเช้า เป็นวันดีๆ สดใสจิตเบิกบานตลอดวันนะคะ

 

โดย: kae+aoe 21 กุมภาพันธ์ 2562 9:28:19 น.  

 

มาน้อมรับคำสอน
สาธุค่ะ

 

โดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) 21 กุมภาพันธ์ 2562 13:51:01 น.  

 

**mp5** Dharma Blog


ส่งกำลังใจค่ะ

 

โดย: mariabamboo 21 กุมภาพันธ์ 2562 18:21:34 น.  

 

เป็นคำสอนสั้น ๆ เข้าใจง่ายค่ะ

 

โดย: เนินน้ำ 21 กุมภาพันธ์ 2562 18:32:59 น.  

 

สวัสดี จ้ะ น้องเอ็ม

สาธุ มาอ่านคำสอนดี ๆ ของสมเด็จพระสังฆ-
ราช ฯ องค์ที่ 19 จ้ะ เป็นคำสอนที่ทำให้คนอ่านได้
สติ ได้ข้อคิด และน้อมนำไปปฏิบัติให้ชีวิตเป็นสุข

โหวดหมวด ข้อคิดและธรรมะ

 

โดย: อาจารย์สุวิมล 21 กุมภาพันธ์ 2562 20:57:28 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณเอ็ม ^^
ดีจังค่ะมีรวบรวมคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชตั้ง 100 คำสอน
ในบล็อกนี้ชอบคำสอนที่ 14 ค่ะ รู้สึกเหมือนใกล้ตัวมากเลยค่ะ ><
ขอบคุณสำหรับกำลังใจ ขอบคุณมากๆ ค่า

 

โดย: lovereason 21 กุมภาพันธ์ 2562 21:26:47 น.  

 

จริงนะคะ แค่เกิดมาเป็นคนยังไม่ถือเป็นคนโดยสมบูรณ์ ต้องรู้สึกผิดชอบชั่วดีด้วย

ชอบจังค่ะขอบคุณที่แวะเยี่ยมและคะแนนโหวตค่ะ ^^

 

โดย: melody_bangkok 21 กุมภาพันธ์ 2562 22:25:57 น.  

 

สาธุค่ะ

 

โดย: life for eat and travel 22 กุมภาพันธ์ 2562 7:21:10 น.  

 

น้อมรับพระธรรมครับ

 

โดย: Insignia_Museum 22 กุมภาพันธ์ 2562 9:05:48 น.  

 

สวัสดีค่ะแวะมาอ่าน100 คำสอน
สมเด็จพระสังฆราช (2) ้ด้วยค่ะ สาธุๆๆ

ส่งกำลังใจค่ะ

 

โดย: Cherry_Wawa 22 กุมภาพันธ์ 2562 13:06:11 น.  

 

สวัสดีจ้า..
มารับข้อคิดดีๆจ้า..

 

โดย: ก้นกะลา 22 กุมภาพันธ์ 2562 22:30:05 น.  

 

มาอ่านมารับข้อคิดดีๆ
เพื่อนถือปฏิบัติให้เป็นมงคลต่อชีวิต

 

โดย: เริงฤดีนะ 23 กุมภาพันธ์ 2562 11:20:14 น.  

 

เข้ามาอ่านคำสอนดี ๆ ของสมเด็จพระสังฆราชครับ

 

โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก 23 กุมภาพันธ์ 2562 16:48:08 น.  

 

สวัสดียามเย็นครับคุณ mp5
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับ
เป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์มากครับ
ผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับ ผมชื่อเนียร์ อายุ 18 ปี อยู่จังหวัดนราธิวาสครับ
โหวตครับ

 

โดย: Nior Heavens Five 24 กุมภาพันธ์ 2562 17:51:12 น.  

 

สาธุ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 24 กุมภาพันธ์ 2562 20:46:48 น.  

 

หากนำคำสอนของสมเด็จฯ ท่านไปยึดปฏิบัติเเค่สัก 10 ข้อ ชีวิตอาจจะได้พบความสงบสุขในปัจจุบัน
ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะสิ่งดีๆ

 

โดย: Sakormaree 25 กุมภาพันธ์ 2562 20:04:35 น.  

 

เป็นคำสอนที่ทรงคุณค่า จริงๆค่ะ

 

โดย: กาปอมซ่า 2 มีนาคม 2562 13:06:44 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
โอน่าจอมซ่าส์ Food Blog ดู Blog
หอมกร Movie Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
Kavanich96 Funniest Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาทักทายให้หายคิดถึงกันค่ะ

 

โดย: ล้งเล้งลัลล้า 2 มีนาคม 2562 20:30:50 น.  

 

แวะมาสวัสดีค่ะ

 

โดย: life for eat and travel 2 มีนาคม 2562 21:16:38 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สาวไกด์ใจซื่อ Book Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
ตะลีกีปัส Food Blog ดู Blog
โอน่าจอมซ่าส์ Pet Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาส่งกำลังใจค่ะ

 

โดย: จารุพิชญ์ 4 มีนาคม 2562 9:31:17 น.  

 

ขอบคุณสำหรับบทความดีดีด้วยค่า

 

โดย: Rinsa Yoyolive 5 มีนาคม 2562 0:35:26 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


BlogGang Popular Award#17


 
**mp5**
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 84 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.