ผังเมืองเขตเศรษฐกิจตาก “ฉลุย” เร่ง “12 โปรเจ็กต์ใหญ่” ชูจุดขาย 3 เมืองหลัก “แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด”
อ้างอิง ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม– 2 พฤศจิกายน 2559


ผังเมืองเขตเศรษฐกิจตาก “ฉลุย” เร่ง “12โปรเจ็กต์ใหญ่”

ชาวตาก หนุนผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก คาดอีก 3 เดือนกรมโยธาธิการฯ อนุมัติ

ชูจุดขาย 3 เมืองหลัก “แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด”เป็นศูนย์เศรษฐกิจ โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว

เร่งเดินหน้า 12 โปรเจ็กต์ใหญ่ ด้านกลุ่มทุนแห่ปักธง “เดอะมอลล์”เล็งผุดศูนย์การค้า “รพ.กรุงเทพ”ปั้นศูนย์บริการสุขภาพครบวงจร

นายฐาปนาบุณยประวิตร ผู้จัดการโครงการโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยบริษัทพิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ได้ประชุมเสนอข้อคิดเห็นย่อยครั้งที่ 2ร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ไปเมื่อวันที่19-21 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด พบพระ และแม่สอดซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน และประชาชนได้รับทราบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นทางการและได้ให้ความเห็นชอบโครงการประกอบผังที่ผ่านการพิจารณาของพื้นที่แล้วทั้งสิ้น 12โครงการ


(ภาพ) การเสวนาวิชาการ เรื่องแนวทางการออกข้อกำหนดทางผังเมืองเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่เกษตรแหล่งน้ำ และพื้นที่สีเขียวในเมือง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30-16.00ณ.ศูนย์ประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด ประกอบโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี อจ.พนัส นามสูตร อจ.สิงห์ พงษ์สุทธ์ ผอ.ชลประทานตากตัวแทนจากเขตอนุรักษ์ป่าไม้ตาก และตัวแทนจาก สนง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย อจ.ธนกฤต มีสมจิตร


โดยขั้นตอนที่จะดำเนินการหลังจากนี้อีกราว1 เดือน คือ คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน จะมีการประชุมคณะกรรมการจังหวัด เพื่อรับรองผังร่างและรับรองแผนงาน/โครงการผังเมืองรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษตากจากนั้นจะนำเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาอนุมัติผังร่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อกำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากต่อไป ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกราว 3 เดือน

นายฐาปนากล่าวว่า จุดเน้นของผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอยู่ที่ 3 เมืองหลัก คืออำเภอแม่สอด พบพระ และแม่ระมาด เป็นศูนย์เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม ศูนย์โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว โดยมีโครงการประกอบผัง ที่ผ่านการพิจารณาของพื้นที่แล้ว 12โครงการ ได้แก่

1.โครงการศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมืองแม่สอด จำนวน 2 ศูนย์ซึ่งกำหนดบทบาทเป็นใจกลางศูนย์เศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่างเทียบเท่าจังหวัดพิษณุโลก

2.โครงการศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมเมือง 3 ศูนย์ คือ ศูนย์แม่ปะ(อำเภอแม่สอด) ศูนย์พบพระ (อำเภอพบพระ) และศูนย์แม่ระมาด (อำเภอแม่ระมาด)โดยศูนย์แม่ปะ ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นใหม่ในที่ดินว่างเปล่า เป็นการออกแบบเมืองใหม่มีความทันสมัยตามเกณฑ์ Smart Growth โดยมีใจกลางเป็นศูนย์การค้า โรงแรมและศูนย์ประชุมนานาชาติ พร้อมด้วยที่อยู่อาศัยแนวตั้งซึ่งจะเป็นศูนย์เศรษฐกิจใหม่ของอนุภูมิภาค และภาคเหนือตอนล่างรองรับการลงทุนด้านค้าปลีก โรงแรมและโรงพยาบาลระดับ 5 ดาว และศูนย์สุขภาพขนาดใหญ่พร้อมที่อยู่อาศัยรวม ทั้งนี้ในพื้นที่ศูนย์แม่ปะ พบว่ายังมีพื้นที่ว่างเปล่าอีกราว 4 หมื่นไร่ที่สามารถพัฒนาโครงการต่างๆ ได้ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มทุนใหญ่หลายกลุ่มได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุน ได้แก่กลุ่มเดอะมอลล์ ที่มีแผนจะพัฒนาศูนย์การค้า ขณะที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ก็เตรียมที่จะพัฒนาพื้นที่ในศูนย์นี้สร้างศูนย์บริการสุขภาพขนาดใหญ่ครบวงจรรวมถึงกลุ่มโนโวเทล ที่มีแผนสร้างโรงแรมคาดว่าการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตศูนย์นี้รวมถึงการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ จะเห็นเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

3.โครงการศูนย์เศรษฐกิจเขตเมือง 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์แม่จะเราอำเภอแม่ระมาด กำหนดเป็นที่อยู่อาศัยและกิจกรรมบริการพาณิชยกรรมรองรับสนามบินแห่งที่ 2

4.โครงการศูนย์เศรษฐกิจชานเมือง 3 ศูนย์

5.โครงการศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรม และโลจิสติกส์แห่งที่ 1เป็นศูนย์พาณิชยกรรม และศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางคู่ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) เตรียมจะก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอดในอีก 5 ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางรถไฟเชื่อมโยงระหว่างประเทศจากแม่สอดเข้าสู่เมืองเมาะละแหม่ง-ย่างกุ้ง

6.สำหรับโครงการที่ 6 คือศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมและโลจิสติกส์ท่าสายลวด เป็นศูนย์พาณิชยกรรมรอบพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 1 เป็นศูนย์การเดินทางท่องเที่ยวและการค้าระหว่างอนุภูมิภาค

7.ครงการศูนย์เศรษฐกิจฯ แห่งที่ 3เป็นศูนย์พาณิชยกรรมรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแม่สอด และสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 2 ซึ่งจะเป็นศูนย์การคลัง และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเชื่อมอนุภูมิภาคด้านทิศตะวันตก

8.โครงการศูนย์เศรษฐกิจฯ แห่งที่ 4 อำเภอพบพระเป็นศูนย์การคลัง และการขนส่งสินค้าด้านทิศใต้ มีพื้นที่พัฒนาได้ราว 14,000 ไร่

ขณะนี้ทางหลวงชนบทมีแผน ที่จะก่อสร้างถนน 4 เลน

9.โครงการศูนย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่องแคบ อำเภอพบพระเป็นศูนย์การท่องเที่ยวเกษตรนิเวศ มีพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้ราว 26,000 ไร่

10.โครงการศูนย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศขะเนจื้อเป็นศูนย์ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอำเภอแม่ระมาด ถือเป็นโครงการที่หลายหน่วยงานได้เข้าไปพัฒนาแล้วอาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งงบประมาณราว 3 ล้านบาทเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

11.โครงการศูนย์การประชุมของเทศบาลนครแม่สอด แห่งที่ 2ซึ่งจะก่อสร้างที่อำเภอแม่ระมาด

12.โครงการสนามบินนานาชาติ แห่งที่ 2 ซึ่งจะก่อสร้างที่อำเภอแม่ระมาด

เครดิต ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559

ทีมงาน Smart Growth Thailand ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ครับ

ชมภาพผัง และทัศนียภาพโครงการศูนย์เศรษฐกิจผังและทัศนียภาพโครงการศูนย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศขะเนจื้อผังศูนย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกษตรนิเวศช่องแคบ

ผังศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมและโลจิสติกส์วาเลย์ตำบลวาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก

ผังศูนย์เศรษฐกิจใจกลางเมืองโรบินสันและศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมเมืองแม่ปะอ.แม่สอด
Create Date : 31 ตุลาคม 2559
Last Update : 31 ตุลาคม 2559 23:57:39 น.
Counter : 1399 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด