การประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่2(เขตเศรษฐกิจพิเศษ)วางผัง,ออกแบบ,โครงสร้างพื้นฐานสมาคมการผังเมืองไทยและสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.30 น.

ศูนย์การประชุมพุทธวิชชาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หลักสี่ กรุงเทพมหานครที่มาภาพ ภาพข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ จาก มติชนออนไลน์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ตามลิ้งก์

//www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1423217659

กำหนดการประชุม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

กลุ่มนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจและการออกแบบผังแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ

08.00-09.00 ลงทะเบียน

09.00-09.30 พิธีเปิดการประชุมวิชาการผังเมืองโดยอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

09.30-09.45 พักรับประทานอาหารว่าง

09.45-11.00 การเสวนาวิชาการเรื่อง แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วิทยากร นายนพดลว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ

นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รศ.ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.00-12.15 การบรรยาย การออกแบบผังแม่บทการคัดเลือกทำเลที่ตั้งการวางผังแม่บทเขตเศรษฐกิจและการวิเคราะห์กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามเกณฑ์Smart Growth & LEED-ND

โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 การบรรยาย การออกแบบการใช้ที่ดินและอาคารกลุ่มพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ

โดย ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ บริการอาหารว่างในห้องประชุม

14.00-15.00 การบรรยาย การวางแผนและออกแบบการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม คลังสินค้าและโลจิสติกส์

โดย ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15.00-16.00 การบรรยาย แนวทางการอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

16.00-16.30 ปฏิบัติการการวางผังและการออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามเกณฑ์

Form-Based Codes & LEED-ND (ปฏิบัติการออกแบบแปลงที่ดิน การใช้ที่ดินระดับเมืองและระดับโครงการ)

อำนวยการปฏิบัติการโดย อาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

กลุ่มการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม

09.00-10.15 การบรรยาย การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง

(โครงข่ายถนน ระบบขนส่งมวลชน ศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ)

โดย ดร.ศิรดลศิริธร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีประยุกต์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10.15-10.30.1 พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 การบรรยาย การออกแบบศูนย์การขนส่งสินค้าทางถนนศูนย์การขนส่งสินค้าทางราง ทางเรือ และทางอากาศ

โดย ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-14.45 การเสวนาวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วิทยากร นายวีรพงศ์ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

นายโอฬารศักย์โรจน์กุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายวิจิตต์นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เทอดเกียรติลิมปิทีปราการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย

หมายเหตุอาหารว่างบริการในห้องประชุม

14.45-16.00 การบรรยาย การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค(ระบบไฟฟ้า

ระบบพลังงาน ระบบสื่อสารและระบบการจัดการมลภาวะ)

โดย รศ.ดร.วิลาส นิติวัฒนานนท์สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

16.00-16.30 ปฏิบัติการการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

อำนวยการโดย ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

แนวทางการออกแบบข้อกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่

09.00-10.00 การบรรยาย การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านบริหารจัดการน้ำและการจัดการภัยพิบัติ

โดย ดร.ปิยมาลย์ ศรีสมพรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

10.00-11.00 การบรรยาย แนวทางการออกแบบข้อกำหนดและมาตรการควบคุมการใช้ที่ดินและอาคาร

โดย ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

หมายเหตุอาหารว่างบริการในห้องประชุม

11.00-12.00 การบรรยาย แนวทางการออกแบบข้อกำหนดและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดย ดร.กมลทิพย์ คงประเสริฐอมรสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-14.30 การเสวนาวิชาการเรื่อง มาตรการทางผังเมืองทางการเงิน สิทธิประโยชน์ การวิจัยและพัฒนา และการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วิทยากร นายมนตรี ศักย์เมือง ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาคกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายสุทธิเกตติ์ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-15.45 การบรรยาย การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคการสร้างพื้นที่ด้วยPlacemaking

โดย ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15.45-16.10 พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

16.10-16.30 พิธีปิดการประชุม โดย ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใสนายกสมาคมการผังเมืองไทย

พิธีกรและการควบคุมการดำเนินรายการโดย อาจารย์ธรรมรงค์ ราชามุสิกะ อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

หลักสูตรวุฒิบัตร ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป 7,000บาท สมาชิกสมาคมฯ 6,000 บาท นักศึกษา 3,000 บาท

ลงทะเบียนที่ คุณจันจิรา สังเกตกิจคณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

โทรศัพท์ /โทรสาร 02-5226637 อีเมล์ junjira_skk@hotmail.com

สามารถ Download File 3 ไฟล์ ด้านล่างกดที่ลิ้งก์ตัวอักษรด้านล่างนี้ครับ

รายละเอียดการบรรยายวิชาการการประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่2 ประจำปี 2559

//smartgrowthasia.com/wp-content/uploads/2016/02/รายละเอียดการบรรยายการประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่-2-ประจำปี-2559.docx

กำหนดการการประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

//smartgrowthasia.com/wp-content/uploads/2016/02/กำหนดการประชุมชุดเผยแพร่.docx

ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

//smartgrowthasia.com/wp-content/uploads/2016/02/ใบลงทะเบียนโครงการสัมมนาวิชาการผังเมืองครั้งที่-2.docx
Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2559
Last Update : 18 กุมภาพันธ์ 2559 1:42:35 น.
Counter : 1343 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด