ภูเก็ต พร้อมขับเคลื่อน ระบบขนส่งมวลชนในเมืองทั้ง รถรางเบา (LRT) และ Smart Busภูเก็ตพัฒนาเมือง ร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

พร้อมขับเคลื่อน ระบบขนส่งมวลชนในเมืองทั้งรถบัส (Smart Bus)และรถไฟฟ้ารางเบา


25 นายหัวภูเก็ตลงขันคนละ1 ล้าน เปิดตัว บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ภายใต้แนวคิดร่วมกับภาครัฐเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมือง SmartCity ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

เวลา15.00 น. วันที่ 8 พ.ย.2559 ที่โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัว บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ“แนวคิดและแนวทางการดำเนินการพัฒนาภูเก็ตในอนาคต” โดยมี นายก้าน ประชุมพรรณ์ กรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัดนายธนูศักดิ์ พึ่งเดชนักธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดตัว บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

และบรรยายพิเศษในหัวข้อ“แนวคิดและแนวทางการดำเนินการพัฒนาภูเก็ตในอนาคต”

นายก้าน กล่าวว่าบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด ก่อตั้งโดยมีผู้ถือหุ้น 25 คน ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ100 ล้านบาท โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างศักยภาพร่วมกันของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองให้เป็น Smart City และระบบขนส่งมวลชนระบบโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยให้ตอบสนองต่อการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมเศรษฐกิจ ประหยัดการใช้พลังงานให้กับเมือง ลดการเดินทางแก่ภาคครัวเรือนสร้างความปลอดภัย เกิดความประหยัดในเชิงเศรษฐศาสตร์และส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบกระชับ(COMPACT CITY) โดยใช้ลักษณะการพัฒนาของศูนย์เศรษฐกิจร่วมกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนซึ่งมีการผสมผสานอย่างมีดุลยภาพของพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัยพื้นที่สีเขียวและระบบการสัญจรสีเขียวสร้างความทันสมัยให้กับเมืองด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง ตอบสนองต่อการประกอบการทางธุรกิจการนันทนาการการอยู่อาศัยและการจัดการระบบสิ่งแวดล้อมในระยะยาวให้ภูเก็ตมีความมั่นคงและยั่งยืนเปิดตัว บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ภายใต้แนวคิดร่วมกับภาครัฐเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมือง SmartCity ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัด เพื่อดำเนินภารกิจตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯในการสร้างศักยภาพร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองให้เป็นSmart City และระบบขนส่งมวลชนให้ตอบสนองต่อการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นการลงทุนโดยภาคเอกชนของรัฐบาลด้วยการระดมทุนเพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและระบบขนส่งมวลชนหลักและรองรวมถึงลงทุนทางธุรกิจระบบขนส่งมวลชนหลักและรอง พร้อมกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสองข้างทางโดยร่วมมือกับรัฐบาลหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อระดมทุนในพื้นที่และการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในลักษณะของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำงบประมาณที่ได้ขยายการลงทุนโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทั้งหลักและรองให้ครอบคลุมทั่วทั้งเกาะภูเก็ตและพื้นที่ต่อเนื่องและเพื่อสร้างรูปแบบการลงทุนเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการลงทุนทางสังคมและการพัฒนาเมืองสามารถเทียบเคียงได้กับเมืองเศรษฐกิจอื่นๆ


ในภาพ วิทยากร คุณมนต์ทวี หงษ์หยก กำลังบรรยายคุณก้าน ประชุมพรรณ์อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทยผู้เข้าร่วมเสวนา รับฟังการบรรยาย กันอย่างคับคั่งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทั้งนี้บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด มีแผนการดำเนินงานณ ปัจจุบันประกอบด้วย การวางเมืองเพื่ออนาคต 20 ปีข้างหน้าเป็นเมืองกระชับ (COMPACT CITY) วางผังและออกแบบเมืองตามเกณฑ์smart growth &LEED-ND , การร่วมกับ อบจ.ปรับปรุงแบบรถและเส้นทางรถบัสและศึกษาแนวเส้นทางสายรองของรถบัสและ LRT พร้อมกับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตและสร้าง Platform การท่องเที่ยวโดยทำ Application ที่ทุกคนที่มาภูเก็ตต้องDownload เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่องเที่ยวและโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการรวมถึงเชื่อมโยงการเดินทางทั้งสามทาง(ทางบก, น้ำและอากาศ) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมืองจำกัดก่อกำเนิดโดยการเสียสละพร้อมเจตนาที่มุ่งมั่นในการพัฒนาภูเก็ตโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐฝ่ายเดียวอาศัยรูปแบบการดำเนินการของ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัด โดยมีกลุ่มนายหัวภูเก็ตหรือกลุ่มนักธุรกิจทั้งคนท้องถิ่นภูเก็ตและนักธุรกิจต่างถิ่นที่เข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ตจำนวน25 คน ควักเงินคนละ 1 ล้าน เพื่อนำมาเป็นทุนจดทะเบียนบริษัทฯในระยะเริ่มต้นเป็นเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท

บทความอ้างอิง

ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีดำริผ่านทางหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจเรื่องการส่งเสริมให้กลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน ร่วมกันรวมตัวเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต ได้มีการวมตัวของภาคเอกชนและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดโดยคาดว่าจะใช้แนวทางในการดำเนินงานแบบจังหวัดขอนแก่น ที่ทางหัวหน้า คสช.ได้อนุมัติในหลักการไปแล้ว

โดยการลงทุนในช่วงแรก จะปรับให้มีขนส่งมวลชนรถโดยสารให้พอเพียงเพื่อรับบริการให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต โดยระบบรถบัส จะเป็นระบบที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องไฟฟ้า และมีระบบ Applicationที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน และโครงการระยะยาวคือ รถขนส่งมวลชนระบบรางเบาซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาแล้วเสร็จ ทางบริษัทฯก็พร้อมจะพิจาณาลงทุน โดยมีเงื่อนไขในการนำที่ดินของราชการบางส่วนมาพัฒนาโครงการเพื่อให้โครงการมีความเป็นไปได้ เหมาะสมแก่การลงทุน


โดยทางบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็น2 ส่วนคือ

1.แผนระยะสั้น อณุญาตให้ทางบริษัทสามารถเดินรถบัสโดยสาร 6 เส้นทางตามที่ได้นำเสนอไป โดยทางบริษัทจะใช้รูปแบบของ Smart Bus ซึ่งมีระบบอำนวยความสะดวกและมีความปลอดภัยมาบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนระบบรถบัส จะเป็นระบบที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องไฟฟ้า

และมีระบบ Application ที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

2.แผนระยะยาว จากผลการศึกษาระบบรางเบา บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมืองขอรับการสนับสนุนรูปแบบการลงทุน โดยสามารถให้ภาคเอกชนลงทุนเอง เพื่อก่อสร้าง และดำเนินการบริหารงานระบบรางเบาในจังหวัดเนื่องจากการลงทุนระบบรางเบา เป็นการลงทุนที่ใช้งบประมาณสูง จึงจำเป็นต้องขอการรับสนับสนุนจากทางรัฐบาลในการใช้พื้นที่ของรัฐ บริเวณสถานีวิทยุ ทร.3 เพื่อทำเป็นโรงซ่อมบำรุงและพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ที่เรียกว่า การทำ TOD (Transit-OrientedDevelopment)โครงการรถไฟฟ้ารางเบา เชื่อมต่อภายในเมืองภูเก็ต

ท่านใดสนใจข่าวจากเพจ ภูเก็ตพัฒนาเมือง กด LIKE ติดตามข่าวได้ที่ แฟนเพจด้านล่างนี้เลยครับ


https://www.facebook.com/phuket.pkcd/
Create Date : 12 พฤศจิกายน 2559
Last Update : 12 พฤศจิกายน 2559 8:12:36 น.
Counter : 1158 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด