กำหนดการประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เรื่อง : พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษโครงการประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2016 National Planning Conference

Special Economic Zones: Planning and Design

โดย สมาคมการผังเมืองไทยและสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

ศูนย์การประชุมพุทธวิชชาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการประชุมและวิธีลงทะเบียนอยู่ท้ายบทความครับ

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงด้านคมนาคมและขนส่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบข้อตกลงฉบับต่างๆมุ่งหวังพัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสร้างความสัมพันธ์ทางค้ากับมิตรประเทศด้วยการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อดึงดูดการลงทุนสร้างพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนเป็นแบบอย่างของการพัฒนาเมืองที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ประสบผลสำเร็จนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ ในการศึกษา การวางแผนและการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์ความรู้ด้านการผังเมืองการออกแบบสถาปัตยกรรมเมือง วิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าเสริมสร้างคุณค่าและอัตลักษณ์เดิมให้มีความโดดเด่น สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ มีศักยภาพตอบสนองการลงทุนของภาคเอกชนสามารถขยายฐานด้านภาษีให้กับรัฐเป็นเครื่องมือในการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งให้กับประชาชน

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นในการจัดประชุมวิชาการเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ตามสาขาวิชาที่กล่าวถึงดำเนินการถ่ายทอดภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนที่ลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและองค์กรที่สนับสนุนด้านการเงิน การบริหารจัดการ และที่ปรึกษาด้านการลงทุนเพื่อให้ดำเนินตามแนวทางการวางแผนปรับปรุงฟื้นฟูเมือง โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ที่ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากลซึ่งจะนำมาสู่ประสิทธิภาพในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล

สมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านการผังเมืองของประเทศเป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมืองและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้มองเห็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและต้องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าจึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทยจัดประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เรื่อง การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยการนำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจตามหลักวิชาการผังเมืองที่มีมาตรฐานสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความแข็งแกร่งการพัฒนาทั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างเมืองให้เป็นแหล่งจ้างงานที่มีความมั่นคงและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ต่อไป

วัตถุประสงค์

โครงการประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เรื่องการวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. รวบรวมและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบการวางแผนผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับสากล

2. กำหนดแนวทางและมาตรฐานการวางผังและการออกแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองเป็นแบบอย่างต่อการพัฒนาพื้นที่อื่นในอนาคต

3. เผยแพร่องค์ความรู้การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากต่อสาธารณะในรูปของสื่อผสมและเอกสารวิชาการ

4. ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการวางผังและการออกแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจรูปแบบต่างๆภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

กำหนดการประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่2 ประจำปี 2559

การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2016 National Planning Conference

Special Economic Zones: Planning and Design

โดยสมาคมการผังเมืองไทยและสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

ศูนย์การประชุมพุทธวิชชาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

กลุ่มนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจและการออกแบบผังแม่บทเขตเศรษฐกิจพิเศษ

08.00-08.45 ลงทะเบียน

08.45-09.00 พิธีเปิดการประชุมวิชาการผังเมือง

09.00-09.30 การบรรยายพิเศษนโยบายและมาตรการกระตุ้นการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและ

พื้นที่เศรษฐกิจฐานราก โดย ตัวแทนจากกระทรวงการคลัง

09.30-09.45 พักรับประทานอาหารว่าง

09.45-11.00 การบรรยาย การออกแบบผังแม่บทการคัดเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังรูปแบบเขตเศรษฐกิจและ

การวิเคราะห์กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามเกณฑ์ SmartGrowth & LEED-ND

โดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

11.00-12.15 การบรรยายการออกแบบการใช้ที่ดินและอาคารกลุ่มพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ

โดย ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.15-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.15 การบรรยาย การออกแบบการใช้ที่ดินและอาคารสาธารณะอุตสาหกรรม คลังสินค้าและโลจิสติกส์

โดย ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

14.15-15.15 การเสวนาเรื่องแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วิทยากร ผู้แทนจากการเคหะแห่งชาติ

ผู้แทนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์

ตัวแทนจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ บริการอาหารว่างในห้องประชุม

15.15-16.00 การบรรยาย แนวทางการอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่ต่อเนื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

16.00-16.30 ปฏิบัติการการวางผังและการออกแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารตามเกณฑ์

Form-BasedCodes & LEED-ND (ปฏิบัติการออกแบบแปลงที่ดินการใช้ที่ดิน ระดับเมืองและระดับโครงการ)

อำนวยการปฏิบัติการโดย อาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย SGT

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

กลุ่มการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม

09.00-10.15 การบรรยายการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง

(โครงข่ายถนนระบบขนส่งมวลชน ศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ)

โดย ดร.ศิรดล ศิริธรผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีประยุกต์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี

10.15-10.30.1 พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 การบรรยาย การออกแบบศูนย์การขนส่งสินค้าทางถนนศูนย์การขนส่งสินค้าทางรางและทางอากาศ

โดย ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-14.30 การเสวนาเรื่องการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เขตเศรษฐกิจพิเศษ

วิทยากร นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้แทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่นจำกัด

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เทอดเกียรติลิมปิทีปราการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและนายกสมาคมวิศวกรรมระบบ ขนส่งทางรางไทย

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 การบรรยาย การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค(ระบบไฟฟ้าระบบพลังงาน ระบบสื่อสาร และระบบการจัดการมลภาวะ)

โดย ผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างพื้นฐานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และการเสวนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์โดยผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

16.00-16.30 ปฏิบัติการการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

อำนวยการโดย ผศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

แนวทางการออกแบบข้อกำหนดการบริหารจัดการพื้นที่

09.00-10.00 การบรรยาย การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านบริหารจัดการน้ำและการจัดการภัยพิบัติ

โดย ดร.ณัฐ มาแจ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.00-11.00 การบรรยายแนวทางการออกข้อกำหนดและมาตรการควบคุมการใช้ที่ดินและอาคาร

โดย ผู้แทนจาก กองนิติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

หมายเหตุ อาหารว่างบริการในห้องประชุม

11.00-12.00 การบรรยายแนวทางการออกข้อกำหนดและมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดย ดร.กมลทิพย์ คงประเสริฐอมรสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-14.00 การบรรยาย มาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โดย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หมายเหตุอาหารว่างบริการในห้องประชุม

14.00-15.00 การบรรยาย มาตรการสนับสนุนทางการเงินการวิจัยและพัฒนา และการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์

โดย ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

15.00-16.00 การบรรยายการสร้างการมีส่วนร่วมด้วนเทคนิคการสร้างพื้นที่ด้วย Placemaking

โดย ผศ.ดร.สญชัย ลบแย้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

16.00-16.20 พิธีมอบวุฒิบัตร

16.20-16.30 พิธีปิดการประชุม โดย ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใสนายกสมาคมการผังเมืองไทย

พิธีกรและการควบคุมรายการโดยอาจารย์ธรรมรงค์ ราชามุสิกะ อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย

หลักสูตรวุฒิบัตร ค่าลงทะเบียนบุคคลทั่วไป 7,000บาท สมาชิกสมาคมฯ 6,000 บาท นักศึกษา 3,000 บาท

ลงทะเบียนที่ คุณจันจิรา สังเกตกิจคณะเทคโนโลยี่อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

โทรศัพท์ /โทรสาร 02-5226637 อีเมล์ junjira_skk@hotmail.com
Create Date : 14 ธันวาคม 2558
Last Update : 14 ธันวาคม 2558 5:51:16 น.
Counter : 1299 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด