(สมุทรสาคร) ระดมสมอง เพื่อพัฒนาเมือง ขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อลูกหลานในอนาคต(สมุทรสาคร) ระดมสมอง เพื่อพัฒนาเมือง ขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อลูกหลานในอนาคต

สรุปผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นวันนี้คณะกรรมการหอการค้าสมุทรสาครประกอบด้วย ดร.ปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานหอการค้าฯดร.สุนทร วัฒนาพร คุณสุเทพ ปัญญาสาคร และคณะ ร่วมกับทีม SGT สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดมีข้อสรุปว่า

1.บริเวณตลาดรถไฟมหาชัยซึ่งเป็นตลาดเก่ามีโหมดการเดินทางรวมกันไม่น้อยกว่า 5 โหมด ได้แก่ รถขนส่งระหว่างเมืองรถขนส่งระหว่างอำเภอและชุมชนขนาดใหญ่ รถขนส่งสาธารณะในตัวเมืองท่าเรือท่าฉลอม-มหาชัย และสถานีรถไฟมหาชัย พทบริเวณนี้ควรได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาเป็นศูนย์กลางคมนาคม 1 ของจังหวัดมีโหมดการเดินทางรวมกันไม่น้อยกว่า 5 โหมด

2.พื้นที่โดยรอบศูนย์การค้า Porto Chino และเซ็นทรัลเฟสติวัลบริเวณริมถนนพระราม 2 ควรพัฒนาเป็นศูนย์กลางขนส่ง 2 ของจังหวัด PortoChino และเซ็นทรัลเฟสติวัล (บนถนนพระราม 2)

3.พื้นที่บริเวณต.พันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมสินสาครและศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประมงสมุทรสาครรวมศูนย์ R&Dและอควอเรี่ยมปัจจุบันเป็นที่ดินของนิคมสหกรณ์ที่โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ครอบครองแล้ว ควรแบ่งพื้นที่พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมอาหารสมุทรสาคร

ที่มาภาพ MAHACHAICABLE TV

4.พื้นที่ริมน้ำท่าจีนควรพัฒนาเป็นwaterfrontให้เป็นแหล่งนันทนาการริมน้ำขนาดใหญ่ที่คงอัตลักษณ์ของย่านประวัติศาสตร์และวิถีเมืองเดิม

5.พื้นที่ย่านท่าฉลอมอันเป็นย่านประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานชาวจีนยุคแรกควรปรับปรุงฟื้นฟูเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยการเพิ่มกิจกรรมเศรษฐกิจประเภทการโรงแรมร้านอาหาร และกิจกรรมการนำชมย่านเพื่อให้เพิ่มระยะเวลาการพำนักในพื้นที่
6.พื้นที่นาโคกซึ่งปัจจุบันเป็นนาเกลือทิ้งร้างควรได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมใหม่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร

7.การพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์บริเวณนิคมอุตสาหกรรมสินสาครโดยขยายโครงข่ายขนส่งทางรางให้เชื่อมต่อโครงข่ายเดิม(โครงข่ายรางสายวงเวียนใหญ่-มหาชัยและสายมหาชัย-ปากท่อหรือเพชรบุรี)และลดความจำเป็นในการขนส่งทางถนน

8.การพัฒนาท่าเรือและระบบการส่งออกสินค้าเพื่อการส่งออกสินค้าเชื่อมต่อกับท่าเรือแหลมฉบังเพื่อลดภาระการขนส่งทางถนนและลดต้นทุนการขนส่ง

9.การพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนทางรางสายพระราม2 ซึ่งอาจต่อจากตลาดพลูมายังศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง2 จังหวัดสมุทรสาคร (บริเวณ Porto Chino) หรือพัฒนาจากสถานีรถไฟฟ้าอื่นๆ จากกทม.มายังตัวเมืองสมุทรสาครตามแนวถนนพระราม 2 เนื่องจากพื้นที่ตลอดสองข้างทางมีความหนาแน่นทางเศรษฐกิจมากและความสามารถรองรับการขนส่งทางถนนอาจไม่สามารถรองรับได้(แม้จะมีโครงการทางยกระดับคร่อมถนนพระราม 2 ก็ตาม)

10.การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเมืองให้เชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจในเขตเมือง และ รถบัสชานต่ำ ระบบขนส่งมวลชนสายรอง (Feeder) เพื่อป้อนผู้โดยสารเชื่อมต่อสายหลักในอนาคต

ที่มาภาพ :ขอนแก่นซิตี้บัสรถรางเบา (Lightrail/Tram/Streetcar)

ขนคนครั้งละมากๆ ระบบขนส่งมวลชนหลักเชื่อมต่อภายในเมือง

ที่มาภาพ home.co.th#ขอนแก่นโมเดล

11.การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจในเขตเมืองจำนวน6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เศรษฐกิจถนนพระราม 2 ศูนย์เศรษฐกิจตลาดมหาชัยศูนย์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวท่าฉลอมศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์พันท้ายนรสิงห์ศูนย์เศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเมืองใหม่นาโคก

กล่าวโดยสรุป ผลการสำรวจเบื้องต้นในครั้งนี้ทำให้ทราบว่า โครงสร้างพื้นฐานเมืองสมุทรสาครยังขาดความสมบูรณ์และความสมดุลที่เห็นได้ชัดสรุปได้ดังนี้

1.โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งยังเป็นโครงสร้างที่ออกแบบเพื่อการพึ่งพาการใช้รถยนต์และการขนส่งทางถนนเป็นหลักซึ่งผิดไปจากเกณฑ์ smart growth & LEED-ND

2. เมืองสมุทรสาครเป็นเมืองแห่งการผลิตทั้งการผลิต ผลิตภัณฑ์ประมงผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไปแต่เมืองไม่มีการวางแผนโครงสร้างระบบการขนส่งการคลังและระบบการกระจายสินค้าหรือระบบโลจิสติกส์ที่ถูกต้องทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานที่ผิดประเภทและ ขาดประสิทธิภาพส่งผลทางตรงให้ต้นทุนการผลิตสูงและไม่อาจควบคุมสภาพแวดล้อมการจัดการเชิงพื้นที่ได้

3. เมืองสมุทรสาครขาดแคลนระบบขนส่งมวลชนอย่างรุนแรงโครงข่ายการเดินทางหลักเข้าสู่เมืองจากกรุงเทพมหานครและหัวเมืองต่างๆใช้การเดินทางทางถนนเป็นหลัก ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน สร้างอุบัติเหตุ ก่อมลภาวะและต้นทุนการเดินทางสูง

4. สืบเนื่องจากข้อ 3 การขาดการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่มีอยู่แล้ว(รถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย) เมืองต้องสูญเสียโอกาสการพัฒนาระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพด้วยการขนส่งทางราง

5. จากข้อ 3 การอนุมัติให้สร้างทางคร่อมชั้น 2 ถนนพระราม 2 จากดาวคะนอง-ปากท่อนับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุโครงการดังกล่าวจะไม่สามารถรองรับการสัญจรและการขนส่งสินค้าในระยะยาวได้ เนื่องจากปริมาณการสัญจรและการขนส่งสินค้าผ่านถนนพระราม 2ปัจจุบันได้เกินความสามารถรองรับของถนนไปแล้วมาก การแก้ไขที่เหมาะสมควรลงทุนรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ให้บริการการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟฟ้ารางเบาที่เชื่อมต่อจากใจกลางกรุงเทพมหานครมายังตัวเมืองสมุทรสาคร

6. ขาดการปรับปรุงฟื้นฟูย่านการค้าและย่านประวัติศาสตร์ทั้งบริเวณชุมชนตลาดมหาชัยและชุมชนท่าฉลอมทำให้เมืองขาดรายได้จากการท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ชั้นในของเมืองขาดความมีชีวิตชีวาทางเศรษฐกิจ

7.ระบบกายภาพเมืองขาดความสมดุลระหว่างระบบกายภาพที่สนับสนุนทางเศรษฐกิจกับระบบกายภาพที่เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยและการนันทนาการทำให้เกิดการย้ายออกของประชากรวัยทำงานซึ่งจะส่งผลให้เมืองขาดประสิทธิภาพในระยะยาว

8.เมืองขาดการวางผังและออกแบบ ทำให้แต่ละย่านและชุมชนขาดเอกลักษณ์บริบทและหน้าที่อย่างชัดแจ้ง ไม่รวมระบบการเชื่อมต่อของโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งซึ่งอยู่ในฐานะที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับศูนย์เศรษฐกิจซึ่งเมืองไม่ได้กำหนดตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดและขอบเขตทำให้ยากในการพัฒนาและสื่อสารกับผู้ประกอบการ นักลงทุนและประชาชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาและข้อจำกัดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ในวันที่18 มกราคม 2560หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครจะนำมาพิจารณาและจะร่วมกับทุกภาคส่วนวิเคราะห์หาทางออกพร้อมร่วมกันวางแผนสู่การพัฒนาให่เกิดความยั่งยืนในอนาคต ต่อไป
Create Date : 09 มกราคม 2560
Last Update : 9 มกราคม 2560 0:18:31 น.
Counter : 1105 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด