ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของจังหวัดอุดรธานีในการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและระบบขนส่งมวลชน

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของจังหวัดอุดรธานีในการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและระบบขนส่งมวลชน

ศูนย์กลางเศรษฐกิจรอบสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานีและระบบขนส่งมวลชนภายในเขตเมืองจะเกิดขึ้นได้หรือไม่คำตอบอีกไม่นานเกินรอ

วันนี้ ดร.ธนดร พุทธรักษ์และคุณชยันต์ ช้างรักษาในฐานะตัวแทนมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา(เสนีย์ จิตตเกษม) และสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย (SGT Research Institute) ได้ยื่นหนังสือเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีต่อ พณฯท่าน อาคม เติมพิทยาไพรสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รายละเอียดหนังสือและโครงการดังนี้
เอกสารเสนอเพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี

โดย มูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา(เสนีย์ จิตตเกษม)

สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

เสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
หลักการและเหตุผล

จังหวัดอุดรธานีมีที่ตั้งอยู่ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและใจกลางพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรัฐบาลโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับภาคมีตำแหน่งเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการศูนย์กลางพาณิชยกรรมและศูนย์กลางการค้าระดับภาค ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการค้าการผลิต การบริการ และการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศ ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ ดังเช่น สนามบินนานาชาติ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งโครงข่ายถนนที่สามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดในภูมิภาคและประเทศข้างเคียงกล่าวได้ว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมการลงทุนทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในระดับต้นๆ ของประเทศ

ในปี 2558 รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์เศรษฐกิจภายในประเทศกับศูนย์เศรษฐกิจของต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกโดยได้กำหนดเป้าหมายการลงทุนและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งที่สำคัญได้แก่รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายหนองคาย-กรุงเทพมหานคร รถไฟทางคู่สายหนองคาย-มาบตาพุด ฯลฯทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ การค้า และการบริการในพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจ ทั้งศูนย์เศรษฐกิจระดับภาค และศูนย์เศรษฐกิจบริเวณชายแดน ซึ่งพื้นที่พัฒนาเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่พื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจตามแนวรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายหนองคาย-กรุงเทพมหานครอันประกอบด้วย พื้นที่ใจกลางเมืองจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

ประกอบกับในปัจจุบันการขยายตัวของเมืองอุดรธานีมีอัตราการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา พื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีและเขตเทศบาลอื่นๆโดยรอบขยายตัวเชื่อมต่อกันจนเป็นระบบเมืองเดียวกันประชากรของเมือง และประชากรแฝงรวมแล้วประมาณ 400,000 คน ซึ่งจัดได้ว่าขนาดของประชากรเทียบเท่าเป็นเมืองมหานครที่จำเป็นจะต้องมีการจัดการระบบการจราจรและระบบขนส่งมวลชนอย่างเป็นระบบปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเมืองในปัจจุบันคือปัญหาด้านจราจรที่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่ประชากรเมืองทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้และสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีนั้น นับว่ามีความพร้อมในระดับสูงเนื่องจากรัฐฯ ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างพร้อมแล้วโดยมีสถานีรถไฟและสถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานีเป็นใจกลางและมีย่านพาณิชยกรรมที่ทันสมัยตั้งอยู่เป็นพื้นที่โดยรอบอย่างไรก็ตาม เพื่อให้พื้นที่รอบสถานีรถไฟอุดรธานี เป็นศูนย์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนสามารถตอบสนองต่อการยกระดับทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูทางกายภาพและลงทุนเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางให้ได้มาตรฐานด้วยการสร้างให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมอินโดจีนที่มีความยั่งยืน สืบไป
ความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีมีสถานีรถไฟเป็นพื้นที่ใจกลาง ปัจจุบันมีสภาพเป็นศูนย์พาณิชยกรรมและศูนย์การลงทุนระดับภูมิภาคมีความพร้อมและได้มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานระดับหนึ่งที่จัดตามประเภทเมืองเศรษฐกิจของเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด(Smart Growth Principles) เกณฑ์มาตรฐานการออกแบบเมืองของForm-Based Codes และเป็นเกณฑ์การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน(Transit-Oriented Development Principles) ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำไว้ให้มีสถานีรถไฟระดับภาคและระดับเมืองตั้งอยู่ใจกลาง โดยมีสถานีขนส่งระดับภาคและระดับเมืองศูนย์การค้าระดับภาค ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ โรงแรมและที่พักนักท่องเที่ยวระดับ 4 ดาวตลาดการค้าพื้นถิ่นย่านการค้ากลางคืนและสถานบันเทิงตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบในรัศมีไม่เกิน 500เมตร พร้อมที่อยู่อาศัยรวมในระดับต่างๆ เป็นส่วนประกอบโดยกำหนดขอบเขตการบริการธุรกิจการลงทุนแก่ผู้ประกอบการทั้งภายในพื้นที่และผู้ประกอบการในต่างประเทศซึ่งเรียกพื้นที่นี้ได้ว่าเป็นศูนย์เศรษฐกิจและพาณิชยกรรมระดับภาค (Economicand Commercial Regional Center) จากเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว จะเห็นได้ว่าศูนย์เศรษฐกิจรอบสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานีมีลักษณะครบถ้วนทุกประการสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนของประเทศในอนาคตได้

อย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่บริเวณรอบสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานียังไม่เคยได้รับการวางผังและออกแบบตามหลักวิชาการผังเมืองที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งได้แก่การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development Project : TOD) อย่างถูกต้องมาก่อนดังนั้นระบบการเชื่อมต่อการเดินทางภายในศูนย์ ระหว่างศูนย์ ระหว่างเมืองและระหว่างประเทศด้วยระบบขนส่งมวลชน จึงยังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ นอกจากนั้นลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของสถานีรถไฟและพื้นที่โดยรอบยังเป็นไปอย่างกระจัดกระจายขาดการกำหนดประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดกิจกรรมการใช้ที่ดิน อาคาร สภาพแวดล้อม และการขาดการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการศึกษาและวางผังออกแบบพื้นที่และลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนปรับปรุงฟื้นฟูด้านการคมนาคมและการขนส่งมวลชน


ข้อเสนอโครงการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจสามารถรองรับการลงทุนและพัฒนาพื้นที่เพื่อการสร้างงานและจ้างงานตามนโยบายของรัฐบาลได้มูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)และสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย จึงขอเสนอให้รัฐบาลลงทุนวางแผนและปรับปรุงฟื้นฟูศูนย์เศรษฐกิจรอบสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานีและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งจำนวน 3 โครงการ ดังต่อไปนี้

1.โครงการศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอินโดจีน (Indo-China Multimodal Transportation Center Plan) บริเวณสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานีเพื่อรองรับการเปิดบริการรถไฟฟ้าความเร็วสูงและส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางภายในจังหวัดอุดรธานีภายในภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนบนและการเชื่อมต่อการเดินทางกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์และสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เกิดประสิทธิภาพ เสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการ งบประมาณ ออกแบบ 30ล้านบาท งบประมาณลงทุน 800 ล้านบาท

2.โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดอุดรธานี (Udon Thani Mass Transit Development Plan) โดยการลงทุนรถไฟฟ้ารางเบา (LRT)ขนาดเล็กบนผิวทาง (Streetcar/Tram) เชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนภายในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีเขตเทศบาลโดยรอบ สนามบินนานาชาติอุดรธานีและศูนย์การกระจายสินค้าจังหวัดอุดรธานีในอนาคต เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ดำเนินการศึกษาออกแบบ งบประมาณ 40 ล้านบาท งบประมาณลงทุน 18,000 ล้านบาท

3.โครงการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่รอบสถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานี (Transit-Oriented Development Project :TOD) เพื่อวางผังและออกแบบพื้นที่รอบสถานีให้เป็นเมืองแห่งการเดินเป็นศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนระดับภูมิภาคหรือที่เรียกว่า “ศูนย์เศรษฐกิจอินโดจีน”และศูนย์ที่อยู่อาศัยเสนอให้จังหวัดอุดรธานีหรือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรดำเนินการศึกษาออกแบบงบประมาณออกแบบ 50 ล้านบาท และงบประมาณลงทุนปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ 3,000 ล้านบาท

เพื่อให้ศูนย์เศรษฐกิจอินโดจีนของจังหวัดอุดรธานีสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และมีศักยภาพในการดึงดูการลงทุนและกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคมูลนิธิยุทธศาสตร์การพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม) และสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทยจึงหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลเป็นอย่างดี


มูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา(เสนีย์ จิตตเกษม)

สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

กันยายน 2558 
Create Date : 20 กันยายน 2558
Last Update : 20 กันยายน 2558 7:32:05 น.
Counter : 1376 Pageviews.

1 comments
  
Eแพรว มุจรินทร์ ฆะระบุตร(Mudjarin Kharabut)เลขบัตรประชาชน 1412000062681 เกิด 13 ตุลาคม 2536ที่อยู่ 55หมู่8 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี บิดาชื่อนายเมรี ฆะระบุตร พีน้องอีก 2คนของEดอกทองมุจรินทร์ชื่อ นายนัฐกรณ์ ฆะระบุตร และนายกฤษดา ฆะระบุตร ผู้หญิงคนนี้ทำลายครอบครัวคนอื่น เป็นเมียเก็บผู้ชายที่เขามีลูกมีเมียแล้วอยู่ 2ปี (ระหว่าง 2557-2558) ทั้งๆที่ยังเรียนไม่จบ และรู้มาตลอดว่าผู้ชายมีครอบครัวแล้ว ทำให้ผู้หญิงด้วยกันต้องตกนรกทั้งเป็น ต้องอยู่กับความทรงจำอันเลวร้ายไปชั่วชีวิต ขอให้เอาเงินที่ผู้ชายไปเลี้ยงดูมาคืนก็หน้าด้านหนีไปเฉยๆ ขอให้ผลกรรมที่มันได้ทำไว้กับครอบครัวคนอื่นจงตกถึงครอบครัวของมันบ้าง ขอให้ตราบาปจงติดอยู่ในใจมันไปชั่วชีวิต พ่อแม่มันที่ไม่รู้จักสั่งสอนเลือดเนื้อให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ปล่อยให้ไปทำร้ายคนอื่น จงได้รับกรรมที่ลูกสาวตัวเองได้ก่อไว้ด้วยเถิด ขอให้แรงอธิษฐานในครั้งนี้จงส่งไปยังครอบครัวฆะระบุตรด้วยเถิด
#Mudjarin #Kharabut #Mudjarinkharabut #มุจรินทร์ #ฆะระบุตร #มุจรินทร์ฆะระบุตร #เมรีฆะระบุตร #นัฐกรณ์ฆะระบุตร #กฤษดาฆะระบุตร #Eเมียน้อย #Eเมียเก็บ #Eเมียเช่า #Eนางบำเรอ #เป็นชู้กับผัวคนอื่น #Eนักศึกษาใจแตก #ไร้ยางอาย #Eหน้าด้าน #Eเดรัจฉาน #Eเปรตขอส่วนบุญ #Eสัมภเวสี #ทำลายคู่เขา #ทำลายครอบครัวเขา #บาปกรรมมีจริง #ผิดศีลธรรม #ตกนรกทั้งเป็น #มีตราบาปชั่วชีวิต
โดย: คนอุดรก็คงมีคนดีอีกมาก แต่คนอุดรคนนี้สารเลว มุจรินทร์ ฆะระบุตร IP: 134.196.149.27 วันที่: 31 กรกฎาคม 2559 เวลา:16:23:10 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด