คำแถลงข่าวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน


คำแถลงข่าวสื่อมวลชน

เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน

ด้วยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือ กกร. อันประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก และสมาคม ATSME จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลกและสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก มีความเห็นร่วมว่าได้เวลาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่เรียกว่า พิษณุโลก 2020เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกฉบับใหม่

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามโครงการและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา -แม่โขง หรือ ACMECS แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 ผังประเทศ ผังภาคเหนือและผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ของกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างตลอดจนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่ได้กำหนดให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนล่างศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ศูนย์การบริการ ศูนย์การกระจายสินค้าและศูนย์การท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่สี่แยกอินโดจีน

ประกอบกับรัฐบาลปัจจุบันได้มีนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งโดยได้ประกาศอย่างแน่ชัดแล้วว่า ภายในปี 2563 ที่จะถึงนี้พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นที่ตั้งของ ศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบหรือ Pitsanulok Multimodal Transportation Center อันเป็นสถานีของรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่และที่ตั้งสถานีขนส่งสินค้าของรถไฟทางคู่สายปากน้ำโพ – เด่นชัย

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและองค์กรเครือข่ายเห็นว่าการดำเนินการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ของรัฐบาล มีผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมต่อจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันจึงได้นำเอายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานโครงการจากผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันยกร่างมาเป็นกรอบการดำเนินการ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การบริการการกระจายสินค้า และโลจิสติกส์ รวมทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งนี้แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ผังเมืองรวมจังหวัด ประกอบด้วย

1. โครงการจัดตั้งศูนย์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจังหวัดพิษณุโลก

2.โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลก

3.โครงการศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมจังหวัดพิษณุโลก

4.โครงการศูนย์พาณิชยกรรมและโลจิสติกส์ระดับภาคบ้านบึงพระ

5.โครงการเขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

6.โครงการเขตนวัตกรรมการผลิตและการวิจัยจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อให้การกระตุ้นทางเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์พิษณุโลก2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีนบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างรวดเร็วทันต่อการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2559 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและองค์กรเครือข่ายจึงขอเสนอให้รัฐบาลประกาศนโยบายให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่โดยมีทางเลือกการสนับสนุนสิทธิและประโยชน์ และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

1.ทางเลือกที่ 1 ให้จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจใหม่โดยการสนับสนุนด้านสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลได้ประกาศไปแล้วและรับผิดชอบในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนงานโครงการดังที่กล่าวข้างต้น

2.ทางเลือกที่ 2 ให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่โดยการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนในบางรายการหรือลดระยะเวลาการเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามความเหมาะสมและรับผิดชอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนงานที่กล่าวข้างต้น

3.ทางเลือกที่ 3 รัฐบาลประกาศสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดพิษณุโลกที่มีสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นพื้นที่ใจกลาง โครงการศูนย์พาณิชยกรรมและโลจิสติกส์บ้านบึงพระให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าในระดับภาคและโครงการเขตอุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหารและเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

โดยหลังจากการแถลงข่าว คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและองค์กรเครือข่ายจะยื่นข้อเสนอโดยตรงต่อรัฐบาล และเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พิษณุโลก2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน ในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ ภายในเดือนกันยายน 2558คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและองค์กรเครือข่ายจะเสนอให้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก(กรอ.จังหวัดพิษณุโลก) เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานโครงการและให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก(กรอ.จังหวัดพิษณุโลก)นำเสนอแผนงานโครงการต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.กลางที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและองค์กรเครือข่ายจะดำเนินการในทุกวิธีการ ในการส่งเสริม การสนับสนุน หรือการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้าลงทุนในบริเวณที่ผังเมืองรวมจังหวัดกำหนดรวมทั้งการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุสู่เป้าหมายต่อไป

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลกและองค์กรเครือข่าย

วันที่25 สิงหาคม พุทธศักราช 2558

ในท้ายบทความ ชมวีดีทัศน์กันอีกรอบครับ (วิสัยทัศน์” พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน”)เครดิตภาพ จากเพจ Facebook หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
เครดิตภาพ จากเพจ Facebook หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
Create Date : 30 สิงหาคม 2558
Last Update : 21 กันยายน 2558 21:12:31 น.
Counter : 1415 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด