การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญร่วมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้าและลาดกระบัง


การเคหะแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมประชุมพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้าและศักยภาพของพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรถไฟความเร็วสูงลาดกระบัง

ชมนิทรรศการผังแม่บทศูนย์เศรษฐกิจร่มเกล้า พื้นที่ 630ไร่สองข้างถนนกรุงเทพ-กรีฑาส่วนต่อขยายร่มเกล้า-เจ้าคุณทหาร

ร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติร่มเกล้าขนาด1.8 แสนตารางเมตร พื้นทึ่ค้าปลีก 2.5 แสนตารางเมตร พร้อมโรงแรมระดับ 5ดาวและที่อยู่อาศัยหลายระดับราคา (affordable housing) ศูนย์กลางการขนส่งร่มเกล้าและหน่วยบริการพาณิชยกรรมและบริการสำหรับการเดินทางและการอยู่อาศํย

ร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ข้อเสนอเพิ่มส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีส้มจากสถานีมีนบุรีไปยังศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้าและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางสนานบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสร้างความได้เปรียบด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและขนส่งให้กับกรุงเทพมหานครโซนตะวันออกและประตูเศรษฐกิจของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ร่วมพิจารณาข้อเสนอการใช้กองทุน REITS ในการลงทุนและบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้าและข้อเสนอการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยพื้นที่เศรษฐกิจสองฝั่งถนนร่มเกล้าและพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับจำนวน 150 คน ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า

ศูนย์เศรษฐกิจนวัตกรรมประหยัดพลังงานของการเคหะแห่งชาติ

ออกแบบตาม Smart Growth และ LEED-ND (LEED-NDProject)


กำหนดการประชุมนโยบายการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ พื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกรองรับการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูงและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.30ห้องริชมอนด์บอลลูม 2 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น โฮเทล

จัดโดยการเคหะแห่งชาติ

สนับสนุนการจัดงานโดย

โครงการพัฒนาชุดความรู้และกรอบการวิจัยที่มุ่งสู่การเป็นเมืองที่ชาญฉลาดของประเทศไทยด้วยเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการพัฒนาเมืองสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมการผังเมืองไทยบริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด บริษัทเอเซียสเปซ แพลนนิ่ง จำกัด

08.00 ลงทะเบียน

09.00 พิธีเปิดการประชุม โดย ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ

09.15 การบรรยายเรื่อง โครงสร้างพื้นฐานและศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัย    ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เศรษฐกิจตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) กรณีศึกษา ศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้าและพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยนายฐาปนา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย

10.00 พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 การเสวนาเรื่องศักยภาพทางเศรษฐกิจและการอยู่อาศัยของถนนร่มเกล้าและย่านท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิภายหลังการให้เปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงและการเชื่อมต่อโครงข่ายทางราง3 สนามบินตาม

แผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

วิทยากรโดย

นายนพดลว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

นายพรนริศชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม

12.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 การบรรยายเรื่องแนวทางการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ (Affordable

Housing) ด้วยเครื่องมือและนโยบายการเงินกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์(REITS) กระบวนการร่วมมือ

ภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) กรณีศึกษาศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า

วิทยากรโดย

นายอดิเรก แสงใสแก้ว ผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์และการเงินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่

นายอภิชาติ โมฬีชาติ ผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์และการเงินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่

นางสุมิตรา วงศ์ภักดี ที่ปรึกษาด้านการเงินและด้านอสังหาริมทรัพย์

14.00 พักรับประทานอาหารว่าง

14.15 การเสวนาการถอดบทเรียนการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เศรษฐกิจ

ตามเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด กรณีศูนย์เศรษฐกิจเมืองร่มเกล้า

วิทยากรโดย

ผศ.ดร.ปุ่นเที่ยงบูรณธรรม ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และการตลาด

นายนพดล ธรรมวิวัฒน์กรรมการบริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด

นายแดน เหตระกูลกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพพัฒนาเมือง จำกั

นายสุเทพปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ พล๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

               นายภูษิต ไชยฉ่ำกรรมการผู้จัดการ บริษัท กุญชร พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

นายมนต์ทวีหงษ์หยก กรรมการบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

ดำเนินรายการโดย นายฐาปนา บุณยประวิตร

16.30 สรุปและปิดประชุม

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่(จำนวนจำกัด 150 ท่าน)

นางสาวจันทร์เพ็ญปิยะวงษ์ MOBILE 085-412-8699

โทรศัพท์02-9658821 EMAIL : piyawongpueng2535@gmail.com

โทรสาร 02-9658831               ภายในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 

Create Date : 09 กันยายน 2560
Last Update : 9 กันยายน 2560 18:43:50 น.
Counter : 856 Pageviews.

0 comments
สมยศ เชาวลิต พลิกชีวิตติดลบสู่ไอทีพันล้าน[JIB Computer Group] นายแว่นขยันเที่ยว
(12 ก.ค. 2564 18:02:59 น.)
เมืองระหว่างแม่น้ำDojima และแม่น้ำ Tosahori เขต Kita โอซาก้า สมาชิกหมายเลข 4149951
(10 ก.ค. 2564 03:48:47 น.)
ประเมินพฤติกรรมการทำงาน wbj
(3 ก.ค. 2564 20:26:08 น.)
ตอนที่ 5 มาลุ้นกันหน่อย Lease รถแล้วเอาเงินไปซื้อหุ้น ใครจะดีกว่ากัน เวลาสามปี newyorknurse
(7 ม.ค. 2564 06:35:18 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด