7 จังหวัด ชงกฏหมายบรรษัทพัฒนาเมือง ลุยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภูธรเครดิตภาพพื้นหลังhttps://www.youtube.com/watch?v=rxnHIxnPrMQ

7จังหวัด ชงกฏหมาย “บรรษัทพัฒนาเมือง”

ลุยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภูธร

เอกชน 7 จังหวัดผนึกพลังชง"กฎหมายส่งเสริมกิจการบรรษัทพัฒนาเมือง"ชี้เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างจังหวัดเป็นระบบรวดเร็วหนุนปั้นเมืองน่าอยู่ ย้ำกิจการพัฒนาเมืองต้องยึดโยงภาคประชาชนปลอดการครอบงำของกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง ด้านคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯสนช. รับลูกเตรียมยกร่างเป็นกฎหมายรถติดหนึบ - สภาพการจราจรในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ติดขัดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็น ซึ่งปัจจุบันภาคเอกชนได้รวมตัวกันตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อพัฒนาเมืองให้เป็นระบบ และเตรียมลงทุนระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบรถไฟฟ้ารางเบา

นายฐาปนา บุณยประวิตร อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย และผู้ประสานงานกิจการพัฒนาเมืองเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ภาคเอกชน 7 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่ พิษณุโลก ระยอง สมุทรสาคร และสระบุรีซึ่งแต่ละจังหวัดได้รวมกลุ่มจัดตั้งบริษัท พัฒนาเมือง จำกัด ขึ้นมาแล้วนั้นโดยทั้งหมดเป็นตัวแทนกิจการพัฒนาเมืองได้รวมตัวกันผลักดันนำเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการบรรษัทพัฒนาเมืองพ.ศ.....ให้กับคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภคสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยได้ประชุมนำเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปที่สำคัญคือ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ รับร่างพ.ร.บ.ที่เสนอเข้าสู่กระบวนการ โดยมีข้อพิจารณาให้คณะทำงานกิจการพัฒนาเมือง นำร่างพ.ร.บ.ไปปรับปรุงให้ทันสมัย โดยเฉพาะสาระสำคัญ 3-4 ประเด็นของร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการบรรษัทพัฒนาเมืองที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ หมวดที่ 1เจตนารมณ์และเป้าหมาย จะเป็นกฎหมายที่ไม่เน้นการควบคุม แต่เป็นการส่งเสริมพร้อมทั้งต้องร่วมกับภาครัฐที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ขนส่งมวลชนมุ่งการสร้างเมืองให้กระชับและน่าอยู่ เป็นต้น

ขณะเดียวกันจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเรื่องทุนจดทะเบียนที่ในร่างเสนอไว้ที่10ล้านบาท แต่ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯเสนอว่า ทุนจดทะเบียนควรอยู่ที่ 100 ล้านบาทเนื่องจากการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานมีมูลค่าค่อนข้างสูงและจำนวนของกิจการที่เข้ามาร่วมเป็นผู้ถือหุ้นต้องมีตั้งแต่ 20 หุ้นขึ้นไป เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กำชับเป็นพิเศษในประเด็นผู้ถือหุ้นที่ควรปลอดจากอำนาจการครอบงำกิจการ การชี้นำ และอำนาจผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาเมืองภายใต้กฎหมายฉบับนี้ซึ่งควรยึดโยงภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม และกิจการพัฒนาเมืองควรเป็นในรูปแบบของกิจการ SE (Social Enterprise) ที่ไม่มุ่งทำกำไรเป็นที่ตั้งแต่นำกำไรไปพัฒนาเพื่อสาธารณะ

"นับเป็นเรื่องที่ดีมากที่รัฐสภาและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากิจการพัฒนาเมืองโดยเห็นชอบให้เตรียมตราเป็นกฎหมายเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานขึ้นมาเป็นการเฉพาะซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในวงการพัฒนาเมืองของประเทศและจะส่งผลให้รูปแบบการกำกับดูแลการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ ทำได้รวดเร็วขึ้นความร่วมมือด้านต่าง ๆ ก็จะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย"

นายฐาปนากล่าวต่อว่า กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองในทางที่ดีขึ้นหลายด้าน อาทิ ในภาพมหภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจะเปลี่ยนไป ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการพึ่งและรอรัฐบาล 100%แต่หากมีกฎหมายนี้ กิจการพัฒนาเมืองจะมีภาคส่วนใหม่ หรือ Agency ใหม่ ที่ภาคเอกชนระดมทุนกันเองและรัฐบาลอาจสนับสนุนการลงทุนในส่วนอื่น ๆ เช่น ที่ดินที่เป็นของรัฐเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกัน และเป็นการพัฒนาประเทศที่มีเม็ดเงินชัดเจนมีกรอบกฎหมายที่ร่วมมือกันชัดเจน

ขณะที่รูปแบบเมืองจะเปลี่ยนจากที่ไม่เป็นระบบระเบียบ ต่างคนต่างทำก็จะเกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ มากขึ้นการออกแบบเมืองจะมีความทันสมัยมากขึ้นรวมถึงพฤติกรรมการเดินทางก็จะเปลี่ยนไปตามกิจการพัฒนาเมืองที่มีในแต่ละจังหวัดเช่น เชียงใหม่ จะมีศูนย์การขนส่งรอบเมืองและเชื่อมโยงกับโครงข่ายขนส่งมวลชนและมีศูนย์กลางเชื่อมโยงด้วยระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram) เป็นต้น

นอกจากนี้ ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานและค่าบริการก็จะลดลงมากเพราะหากในอนาคตคนใช้รถยนต์ลดลง และเปลี่ยนมาใช้ขนส่งมวลชนมากขึ้นซึ่งคาดว่าต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานจะลดลงไม่น้อยกว่า 10%ซึ่งทั้งหมดถือเป็นการเปลี่ยนเมืองและพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นเป็นการสร้างเมืองให้มีมาตรฐานน่าอยู่และเป็นเมืองกระชับในอนาคต

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหาร บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าหลังจากคณะทำงานกิจการพัฒนาเมือง ได้นำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการบรรษัทพัฒนาเมืองไปปรับปรุงให้ทันสมัยแล้ว ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาตัวแทนกิจการพัฒนาเมืองได้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภคอีกครั้ง

โดยประธานคณะอนุกรรมาธิการฯเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้พร้อมให้นำเข้าสู่กระบวนการยกร่างเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการโดยให้ตัวแทนคณะทำงานกิจการพัฒนาเมือง 3 คน และผู้เชี่ยวชาญอีก1 คนทำงานร่วมกับทีมคณะอนุกรรมาธิการฯเพื่อเร่งผลักดันกฎหมายส่งเสริมกิจการบรรษัทพัฒนาเมืองให้เกิดขึ้นภายในรัฐบาลชุดปัจจุบัน

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯยังเห็นว่ากฎหมายส่งเสริมกิจการบรรษัทพัฒนาเมืองจะเป็นกฎหมายที่จะช่วยพัฒนาจังหวัดพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชนซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่สำคัญ

เครดิตข่าว จากประชาชาติธุรกิจ (15 มีนาคม 2560) ขอขอบพระคุณ มาณ ที่นี้ครับ

//m.prachachat.net/n1ews_detail.php?newsid=1489381917

รายละเอียดภาพ และบทความเพิ่มเติมจากเครือข่ายพัฒนาเมือง 7 จังหวัด

ในเพจ SMART GROWTHTHAILAND
SGTขอแสดงความยินดีกับเครือข่ายพัฒนาเมืองที่นำโดยขอนแก่นพัฒนาเมืองและภูเก็ตพัฒนาเมืองพร้อมด้วยเครือข่ายได้แก่พิษณุโลกพัฒนาเมือง สระบุรีพัฒนาเมือง ระยองพัฒนาเมือง และสมุทรสาครพัฒนาเมืองที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้บรรจุร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมบรรษัทพัฒนาเมืองพ.ศ...สู่การพิจารณา โดยมีตัวแทนกิจการพัฒนาเมืองจำนวน 3คนเข้าร่วมและจะมีการประชุมพิจารณาร่างทุกวันอังคารบ่ายท่านที่สนใจนวัตกรรมการบริหารจัดการเมืองรูปแบบใหม่ ขอให้ติดตามต่อไปครับ


ประชุมเครือข่ายกิจการพัฒนาเมืองครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.บรรษัทพัฒนาเมือง พ.ศ...วันที่ 1 มี.ค.2560 เวลา 18.00-23.30ณ.ห้องเชียงเงิน โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิมีผู้บริหารกิจการพัฒนาเมืองเข้าร่วมจำนวน 7 แห่งประกอบด้วย ขอนแก่นพัฒนาเมืองภูเก็ตพัฒนาเมือง สระบุรีพัฒนาเมือง พิษณุโลกพัฒนาเมือง ระยองพัฒนาเมืองสมุทรสาครพัฒนาเมือง และเชียงใหม่พัฒนาเมือง โดยมี อจ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (KKTT) และคุณก้าน ประชุมพรรณ์ (PKCD) เป็นประธานร่วมโดยได้เริ่มอภิปรายแนวคิดและเจตนารมณ์ ขอบเขต แนวทางในการใช้พ.ร.บ.เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ซึ่งมีข้อสรุปเบื้องต้นที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติดังนี้

1.เจตนารมณ์

1.1เจตนารมณ์ของกิจการพัฒนาต้องมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกายภาพของเมืองและพฤติกรรมของประชาชนเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา

1.2 ใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นหัวหอกในการลงทุนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางโดยเร็วที่สุด

1.3 การลงทุนร่วมกับภาครัฐโดยมุ่งหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เน้นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ขนส่งมวลชน สาธารณูปโภค พลังงาน การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ

1.4มุ่งการลงทุนและดำเนินภารกิจตามนโยบายของรัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเมือง

2. สาระสำคัญของขับเคลื่อนการพัฒนา

2.1. ให้มีคณะกรรมการบรรษัทพัฒนาเมืองเพื่อบริหารและกำกับกิจการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

2.2 การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองเพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่กิจการตามภารกิจพิเศษหรือภารกิจเร่งด่วนและตอบสนองต่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองตามเจตนารมณ์

2.3การจัดสร้างระบบสิทธิประโยชน์สนับสนุนกิจการพัฒนาเมืองเพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจได้อย่างรวดเร็วและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

3. รายละเอียดอื่น เช่นรูปแบบการจัดตั้งกิจการพัฒนาเมืองระดับจังหวัด เช่นคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นและกรรมการ กิจกรรมการลงทุน การประสานงานกับหน่วยงานและการกำกับดูแลตามหลักธรรมภิบาล เช่น การใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อเป็นมาตรฐานตามข้อกำหนดของกลต.

นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางการชี้วัดคุณภาพการบริหารองค์กรและผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งรับบริการโครงสร้างพื้นฐานที่กิจการพัฒนาเมืองเป็นผู้ลงทุนหรือบริหารจัดการ(ทั้งที่ลงทุนเองและร่วมลงทุนกับรัฐ)
ใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นหัวหอกในการลงทุนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางโดยเร็วที่สุด

อ้างอิงเว็บ ประชาชาติธุรกิจ ตามลิ้งก์

//m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489381917ขอขอบพระคุณ ประชาชาติธุรกิจ มา ณ ที่นี้ครับ
Create Date : 15 มีนาคม 2560
Last Update : 15 มีนาคม 2560 15:34:04 น.
Counter : 1184 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด