ปรากฏการณ์ด้านงานผังในเมืองไทย นิทรรศการผังเมือง 2559 เข้าชมฟรี 3 วัน 24-26 กพ.


ปรากฏการณ์ด้านงานผังในเมืองไทย นิทรรศการผังเมือง 2559เข้าชมฟรี 3 วัน 24-26 กพ.

จัดโดย สมาคมการผังเมืองไทย และสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย(Smart Growth Thailand)

ณหอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสี่ บางเขน กทม.

บูธมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนในส่วนของนิทรรศการ เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ถ้าเป็นไปได้ควรเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ หรือ แท็กซี่ เข้ามาในงานครับ

(แผนที่ท้ายบทความ)

ตัวอย่างผู้ร่วมออกบูธในนิทรรศการผังเมือง 2559 มีทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งองค์กรความร่วมมือเครือข่ายต่างๆในระดับท้องถิ่น ระดับเมือง ซึ่งมีความจำเป็นต้องเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาการของเมืองต่างๆ และระดับผู้บริหารโครงการ จะมีทิศทางอย่างไรในอนาคต เช่นขอนแก่น พิษณุโลก ตาก ภูเก็ต สมุย ฯลฯ

ในส่วนของภาครัฐจะมีบูธ กรมโยธาธิการและผังเมือง นำเสนอเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เกี่ยวกับ ศูนย์คมนาคมพหลโยธินเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการจราจรระหว่างศูนย์กลางการเดินทางระบบรางของประเทศเป็นต้น

รวมทั้งบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ ซอฟแวร์ โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติ เสมือนจริง และการออกแบบเมืองเกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนั้นยังมีอีกหลายบูธ ที่น่าสนใจ ท่านมาชม แล้วน่าจะได้ความรู้กลับไป ไม่มากก็น้อยครับ

(มี 2บทความ เพราะยังมีบู๊ธที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกหลายบู๊ธที่จะนำเสนอครับ)

ผู้ร่วมออกบูธ : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สืบเนื่องจากรัฐบาลประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกและระยะสอง รวม ๑๐จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียนพัฒนาเมืองชายแดน กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังพื้นที่เฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคือ

๑. มาตรการใช้บังคับตามกฎหมาย

๑) ระยะสั้น เพื่อให้ทันต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการปลูกสร้างอาคารและกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยรวมในเบื้องต้นกรมฯได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นกฎหมายในการพิจารณาการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารได้โดยไม่ติดขัดซึ่งประกาศกระทรวงฯจะมีอายุการใช้บังคับจนกว่าจะมีกฎกระทรวงผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นประกาศใช้บังคับ

๑.๒) ระยะยาว กรมฯดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้ง ๑๐ จังหวัดเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวม

๒. มาตรการพัฒนาโดยการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตั้งงบดำเนินการผลักดันโครงการพัฒนาต่างๆให้เป็นไปตามผัง

ผู้ร่วมออกบูธ : สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

เกี่ยวกับ ศูนย์คมนาคมพหลโยธินเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการจราจรระหว่างศูนย์กลางการเดินทางระบบรางของประเทศกรอบแนวคิด ซึ่งจะมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณ ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน (Zone D) ให้มีบทบาทสำคัญสู่การเป็น Sub Center ของกรุงเทพมหานครตอนเหนือ และเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่เป็นจุดเชื่อมต่อระบบการจราจรระหว่างศูนย์กลางการเดินทางระบบรางของประเทศและเชื่อมโยงกับการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ ไปยังสนามบินหลักทั้ง 2 แห่งได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในอนาคตจะทำหน้าที่เชื่อมโยงอำนวยความสะดวกในการเดินทางเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างสถานีระบบขนส่งหลัก 3 แห่ง ได้แก่สถานีกลางบางซื่อ ประกอบด้วย รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงแอร์พอร์ตลิงค์ส่วนต่อขยาย รถไฟทางไกล และ รถไฟขนาดรางมาตรฐานกับระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีเขียว อีกทั้งจะทำระบบเส้นทางเชื่อมต่อในพื้นที่ทั้งระดับบนดินและทางยกระดับ ซึ่งจะต้องทำถนนภายในโครงการไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง เพื่อช่วยในการเข้า-ออก และลดอัตราความหนาแน่นของประชาชนในการเดินทาง และนอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน(Transit Oriented Development : TOD) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนพัฒนาพื้นที่โดยกำหนดออกแบบโครงข่ายระบบขนส่งมวลรอง เพิ่มเติมในรูปแบบการเดินรถโดยสารด่วนพิเศษ หรือ (BRT) โดยได้กำหนดให้บริการเดินรถอยู่ในพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธินมีจุดขึ้นลงทั้งหมด15 สถานี เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรเชื่อมต่อการเดินทางในการเข้าถึงสถานีและเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกลุ่มกิจกรรมต่างๆเข้าไว้ด้วยกันรวมระยะทางทั้งสิ้น 13 กิโลเมตร

(อ้างอิง www.phahonyothincenter.com )

ชมคลิปตามลิ้งก์ https://www.youtube.com/watch?v=CyYUlUii62E


ผู้ร่วมออกบูธ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

จัดประกวดThailand Energy Awards ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงานอาคารบุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียนต่อไปด้วยประเภทการประกวด ดังนี้ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากรด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนรางวัลที่ได้รับโล่ประเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี


ผู้ร่วมออกบูธ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

นำเสนอกระบวนการมีส่วนร่วม

เก็บข้อมูล วางผัง วิเคราะห์ ออกแบบ

ในมิติที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้คน

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมือง


ผู้ร่วมออกบูธ : สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย


สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย

โครงการแผนที่เส้นทางเดินทางและท่องเที่ยวทั่วประเทศ (Kingdom Ride) โครงการบ้าน/วัด/โรงเรียน/จักรยาน (บวรจ)และโครงการรางวัลเมืองจักรยาน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการย่อยในชุดโครงการ “ปั่นล้อมเมือง” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทยBangkok Bicycle Campaign และ Green Campus Network ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากรโครงการย่อยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการใช้จักรยานผ่านการท่องเที่ยวส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้จักรยานได้อย่างถูกต้อง รู้ระเบียบกฎหมายและมารยาทในการใช้จักรยานและส่งเสริมการวางแผนและการจัดการเมืองที่เป็นมิตรต่อจักรยานการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาแผนงานและโครงการให้ใช้งานจักรยานได้อย่างเป็นรูปธรรมโครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน ตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึงกุมภาพันธ์พ.ศ. 2560

ผู้ร่วมออกบูธ : บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด


บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน BIM (BuildingInformation Modeling) สำหรับงาน (AEC Software)Architecture, Engineering & Construction มากว่า 20 ปี

- DesignVisualization - BIMSystems Services and Solution

- ArchitecturalPresentation - Implementation Services

- Architectural DesignSolution -Consulting Services

- Civil and Survey DesignSolution - ProductionServices

- 3D AnimationPresentation - Family and Customization Services

- Training Services -Design and Visualization Services

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-267-6388-9 E-mail. Sales@vr-3d.com

Website: www.vr-3d.com


ผู้ร่วมออกบูธ : ESRI (Thailand) Co., Ltd


EsriCityEngine – โปรแกรมสร้างโมเดล 3 มิติเสมือนจริง ที่จะช่วยเพิ่มมุมมองให้กับข้อมูล GIS ใช้ในการออกแบบ วางแผน และจัดวางรูปแบบของเมืองในรูปแบบ 3 มิติ รวมทั้งสามารถปรับแก้ ต่อเติม ตกแต่งอาคาร 3 มิติได้แบบ Real time ด้วยชุดคำสั่ง CGA Rule file ที่สามารถสร้างโมเดล 3 มิติ ได้อย่างรวดเร็วภายในครั้งเดียว

Esri SmallLocal Government – ระบบแผนที่ ArcGIS สำหรับการปกครองท้องถิ่นเป็นระบบภูมิสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ทั้งการจัดการภายในของหน่วยงานส่วนกลางการจัดการภายในของหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น และการให้บริการภาคประชาชน


ผู้ร่วมออกบูธ : บริษัท อิวาเนะ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด


บริษัท อิวาเนะ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นและได้เปิดดำเนินการมากว่า 40 ปี โดยมีบริษัทสาขาที่ประเทศไทย คือ บริษัท อิวาเนะแลบบอราทอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เปิดดำเนินการมากกว่า 10 ปีมีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ Image Processing เพื่อใช้ในการสำรวจและบริหารจัดการในเรื่องต่างได้แก่การจัดการผังเมือง, การจัดการสินทรัพย์, การจัดการเรื่องที่อยู่อาศัย, การจัดการด้านถนนและทางหลวง, การจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผน, ออกแบบ และบริหารจัดการงานต่างๆดังกล่าวทางบริษัทจึงได้เข้าร่วมนำเสนอเทคโนโลยีในงานครั้งนี้ โดยนำเทคโนโลยี Mobile Mapping System (MMS) มาแสดงในงานวีดีโอหรือภาพและข้อมูลที่ตั้งต่างๆจะถูกถ่ายภาพด้วยกล้องที่ติดตั้งอยู่บนยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่ และระบุค่าพิกัดด้วยอุปกรณ์ระบุพิกัดดาวเทียมและเซนเซอร์อื่นๆ วัตถุต่างๆในภาพสามารถระบุพิกัดและทำการสร้างชั้นข้อมูลชนิดและตำแหน่งของวัตถุได้จากภาพที่ทำการถ่ายมาซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการผังเมืองได้

……………………………………………………………….

กรุณาติดตามตอน 2 จะมีบู๊ธจากหน่วยงานไหนเพิ่มเติม ในวันพรุ่งนี้ครับ โปรดติดตาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่คุณ สุชาติ อดิเรกธนทรัพย์ 089-1056334

แผนที่
Create Date : 18 กุมภาพันธ์ 2559
Last Update : 18 กุมภาพันธ์ 2559 22:30:54 น.
Counter : 1981 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด