พิษณุโลก ผนึกกำลังครั้งสำคัญ(รัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา) กับ ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด


ผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่างรัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันปรับปรุงแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก

แบบอย่างยุทธศาสตร์เมืองอื่นๆในโลก

แวนคูเวอร์มี Greenest City เป็นเมืองเขียวอันดับหนึ่งของโลก

เมืองมีศูนย์เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกระจายไปยังทุกพื้นที่เพื่อรองรับการจ้างงาน

อาคารทุกหลังภายในปี 2030 ต้องเป็นอาคารเขียว แหล่งน้ำต้องสะอาดอากาศต้องบริสุทธิ์

ต้นไม้ใหญ่ต้องแผ่ขยายใหญ่ทุกถนนสายสำคัญประชาชนทุกคนต้องเดินถึงได้สวนสาธารณะได้ในเวลาไม่เกิน 5 นาที

บ้านอยู่ห่างจากสถานีขนส่งมวลชนวัดด้วยการเดินไม่เกิน 5 นาทีพลังงานที่ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต้องได้จากพลังงานหมุนเวียน

บ้านอยู่ห่างร้านค้าปลีกและสถานที่สำคัญในระยะเดินไม่เกิน 3 นาที ฯลฯ

สิงคโปร์เป็นเมือง GREEN CITY อันดับหนึ่งของเอเชีย

เมืองสร้างศูนย์เศรษฐกิจระดับนานาชาติมากกว่า 2แห่งรองรับการลงทุน (สำนักงาน

และค้าปลีก) ระดับภูมิภาค และมีศูนย์เศรษฐกิจใหม่ทุก 10 ปีประชาชนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 ต้องมีที่อยู่อาศัย ประชาชนมากกว่าร้อยละ 70เดินทางด้วยระบบ

ขนส่งมวลชน เมืองออกแบบลดความจำเป็นในการเดินทาง

เป็นเมืองแห่งการเดินและเมืองแห่งการขนส่งมวลชน ฯลฯ


ขอเชิญประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแนวคิดการวางผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลกในอนาคตจะเดินหน้าไปอย่างไร ใครเป็นเป็นผู้ขับเคลื่อนใครคือผู้รับผิดชอบ ใครได้รับผลประโยชน์ ใครได้รับผลกระทบ สภาพแวดล้อมเมืองและทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นอย่างไรชาวพิษณุโลกจะต้องร่วมกันกำหนด

กำหนดการ

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

08.30-09.00 ลงทะเบียน

09.00-09.10 การกล่าวต้อนรับและรายงานโดย คุณวิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติกรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือหอการค้าไทย

09.10-09.20 เปิดการประชุมโดย พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พิษณุโลก2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน

09.20-10.30 การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวคิดการวางผังเมืองเขียว (Greenest City) สู่ยุทธศาสตร์ “พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่ สี่แยกอินโดจีน” ความท้าทายของจังหวัดพิษณุโลกในบริบทความเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการรักษาสภาพแวดล้อมโดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตรผู้จัดการโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

10.30-10.45 พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.30 การเสวนาเรื่อง ยุทธศาสตร์ “พิษณุโลก 2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน” กับความเป็นไปได้ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืน วิทยากรโดย

พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4กองทัพภาคที่ 3

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริษัท วงษ์พาณิชย์ จำกัด

คุณแน่งน้อย อัศวกิตติกร รองประธานสภาพลเมือง

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กลุ่มพิษณุโลกฟอรั่ม

ดำเนินรายการโดย

คุณณฐกร โซ่จินดามณี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

12.30-13.30 พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.30-15.00 การปฏิบัติการผังเมืองเพื่อปรับปรุงแนวคิดการวางผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการพัฒนาเศรษฐกิจ (การฟื้นฟูเศรษฐกิจ แหล่งงานและการยกระดับรายได้)

กรอบการปฏิบัติการประกอบด้วย การกำหนดประเภท ตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตและบทบาทกลุ่มเป็นผู้เลือกประธานและเลขานุการ

                        • ศูนย์การพัฒนาพื้นที่และพาณิชยกรรมเมือง

• ศูนย์การพัฒนาอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

• ย่านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์ และเกษตร

• ย่านการพัฒนาด้านการเกษตร

กลุ่มที่ 2 กลุ่มการพัฒนาเมืองน่าอยู่(การปรับปรุงฟื้นฟูกายภาพชุมชนและการยกระดับคุณภาพชีวิต)

กรอบการปฏิบัติการประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา ตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตและบทบาทกลุ่มเป็นผู้เลือกประธานและเลขานุการ

• แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนและที่อยู่อาศัย

• การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมการขนส่งมวลชน และสาธารณูปโภคของชุมชน

• การปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่สาธารณะระดับชุมชน

• การปรับปรุงตลาดสดและย่านพาณิชยกรรมชุมชน

• การปรับปรุงโรงเรียน โรงพยาบาล สนามกีฬาสนามเด็กเล่น ห้องสมุดชุมชน

• การปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมชุมชน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (การออกข้อกำหนดเพื่อการสงวนรักษา)

กรอบการปฏิบัติประกอบด้วย แนวทางการสงวนรักษา ตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตและบทบาทกลุ่มเป็นผู้เลือกประธานและเลขานุการ

• พื้นที่เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมจากการกระทำของมนุษย์

• พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติจากธรรมชาติ

• พื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อการสงวนรักษาแหล่งต้นน้ำแหล่งน้ำ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.20 ประธานกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติ และผู้ร่วมประชุมนำเสนอข้อคิดเห็น

16.20-16.25 สรุปผลการประชุมโดย อาจารย์ฐาปนา บุณยประวิตรโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก

16.25-16.30 ปิดการประชุมโดย พันจ่าอากาศเอก นพดุลย์ ใจอารีย์ประธานสภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก กรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พิษณุโลก2020 เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยกอินโดจีน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สภาพลเมืองจังหวัดพิษณุโลก

สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย


ผู้ประกอบการผู้นำชุมชน นักวิชาการ และผู้สนใจโดยทั่วไป

สามารถลงทะเบียนได้ที่คุณนุจรีลาชาวนา โทรศัพท์ 087-8481903

อีเมล์ photofti@hotmail.com

จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2558

Create Date : 29 กันยายน 2558
Last Update : 30 กันยายน 2558 22:09:38 น.
Counter : 1611 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Rattanakosin.BlogGang.com

เที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]

บทความทั้งหมด