มาแล้วยังดีกว่ามาช้า มาช้ายังดีกว่าไม่มา
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2564
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
6 มีนาคม 2564
 
All Blogs
 
ชวนอ่านหนังสือธรรมะ : ๑๐ชาติสุดท้ายก่อนเป็นพระพุทธเจ้า

.


เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว
คือ สิบชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ที่ได้บำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการก่อนจะมาประสูติเป็น
เจ้าชายสิตธัตถะจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องราวทั้งสิบชาติและบารมีที่ก่อกำเนิด
นั้นถือเป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติ ให้ตระหนักถึงกฎแห่งกรรม ทำความดี ละเว้นความ
ชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์

.
.

.
ชาติที่ ๑
เตมิยชาดก
เนกขัมมบารมี คือ การตั้งมั่นในการทำดี เพื่อละกิเลสกามทั้งปวง
เตมีย์กุมารระลึกชาติเห็นการเวียนว่ายตายเกิดในชาติก่อน จึงแสร้งทำเป็นคนขาพิการ
หูหนวก เป็นใบ้ เพื่อเลี่ยงจากการสืบต่อบัลลังก์กษัตริย์ เพื่อตัดเวรตัดกรรมในปัจจุบัน
ทำให้ถูกเนรเทศจากวัง ก่อนจะถูกฆ่า พระเตมีย์ได้เปิดเผยความจริงแก่สารถี และปฏิเสธการ
กลับเข้าวัง นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาของพระบิดามารดา และผู้คนมากมาย
.
“อายุของคนเรานั้นสั้นนัก ไม่ว่าเด็กหรือหนุ่มสาวล้วนต้องตายทั้งนั้น
ถึงแม้จะมีสมบัติมากมายก็เอาชนะความตายไม่ได้เช่นกัน”

.
.
.
เรื่องที่ ๒
มหาชนกชาดก

วิริยบารมี คือ ความเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ระหว่างที่พระมหาชนกลงเรือเพื่อออกค้าขายต่างเมือง หวังนำทรัพย์สินไปกู้บ้านเมืองคืน
เรือได้เกิดอำปางในมหาสมุทร พระมหาชนกยังคงมีสติสมบูรณ์และเพียรว่ายน้ำอย่างไม่ย่อ
ท้ออยู่นานถึงเจ็ดวัน นางมณีเมขลาเห็นถึงความอุตสาหะ จึงได้ช่วยเหลือนำไปสู่จุดหมาย
.
“คนที่มีความเพียร หากต้องตายในขณะที่กำลังทำความเพียรอยู่
ก็ไม่อาจมีใครมาตำหนิติเตียนได้..
หากหมดกำลังใจหรือท้อถอยเสียแต่ต้น
เราก็หมดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ”

.
.
.
เรื่องที่ ๓
สุวรรณสามชาดก

เมตตาบารมี
คือ ความมีเมตตา ปรารถนาดี ไม่เห็นแก่ตัว และไม่ถืออคติ

ระหว่างออกไปตักน้ำ สุวรรณสามถูกศรยิงอย่างไม่ตั้งใจ จนบาดเจ็บเจียนตาย กลับไม่ถือ
โทษผู้ทำร้าย หากใจยังพะวงห่วงบิดามารดาที่เฝ้ารอตนอยู่ ผลแห่งความกตัญญูนี้จึงนำพา
ให้เขาและพ่อแม่พบกับปาฏิหาริย์แห่งความสุข
.
“บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธ
เพราะความโกรธทำให้ตกนรก”

.
.
.

.
เรื่องที่ ๔
เนมิราชชาดก
อธิษฐานบารมี คือ ความเกรงกลัวต่อบาป มุ่งมั่นทำดีละเว้นความชั่ว จนได้รับผลแห่งความดี
พระอินทร์ได้นำพาเจ้าเนมิราชไปเยี่ยมชมนรกและสวรรค์ ทำให้พระองค์รู้ซึ้งถึงกฏแห่งกรรม
แม้ถูกชักชวนให้ประทับอยู่บนสวรรค์ ก็ไม่คล้อยตามแต่จะขอปฏิญาณตั้งมั่นทำความดี รักษา
ศีล ปฏิบัติธรรมอยู่บนโลกมนุษย์เช่นเดิม เพื่อผลบุญในภายภาคหน้า
.
“แม้การทำทานจะให้ผลน้อยกว่า
แต่ก็ควรทำทั้งทานและรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปพร้อมๆ กัน”

.
.
.
เรื่องที่ ๕
มโหสถชาดก
ปัญญาบารมี คือ ความรอบรู้และรู้จักไตร่ตรองสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบ
มีเหตุผล จะเป็นเกราะปกป้องกาย แม้ถูกทำร้ายก็จะแคล้วคลาด

ชื่อเสียงและความสามารถของมโหสถที่เลื่องลือไปถึงพระเนตรพระกัณฑ์ จนถูกพระราชาเรียก
ตัวเข้าวัง แต่แน่นอนเมื่อมีคนเก่งเกินหน้าเกินตา ย่อมมีผู้ริษยาและคิดร้าย แต่มโหสถก็พ้นภัยมา
ได้ทุกครั้ง และไม่ถือโทษโกรธ อีกทั้งยังออกตัวช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นจากการรุกรานของ
กษัตริย์เมืองอื่นอีกด้วย
.
“ความดีที่กอปรด้วยคุณธรรม
ย่อมนำความเจริญมาให้อย่างไม่เสื่อมคลาย”

.
.
.
เรื่องที่ ๖
ภูริทัตชาดก
ศีลบารมี คือ การระวังกาย วาจา ใจ ไม่ให้ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดทุกข์
ภูริทัต ถูกพราหมณ์ทำร้ายตน ก็มิได้ทำร้ายกลับ กลับยอมให้ตนถูกทำร้ายเจ็บเจียนตาย แต่
ด้วยบุญบารมีที่บำเพ็ญมา จึงได้พบผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือให้รอดชีวิต
.
“การตกแต่งตนเองให้งดงามด้วยเครื่องประดับมากน้อยเพียงใด
ก็ยังไม่งดงามเท่าประดับด้วยศีล”

.
.
.
เรื่องที่ ๗
จันทกุมารชาดก

ขันติบารมี คือ ความอดทนต่อความทุกข์ แม้จะต้องเสียทรัพย์
อวัยวะ หรือชีวิต เพื่อการหลุดพ้นในบั้นปลาย

แม้พระจันทกุมาร จะถูกปุโรหิตใจร้ายเป่าหูพระราชา ให้ร้ายใส่ความจนภัยถึงตัวนับครั้งไม่ถ้วน
จันทกุมารก็อดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ กระทั่งฟ้ามีตา พระอินทร์จึงยื่นมือปกป้องและช่วยเหลือ
ผู้ประพฤติธรรม
.
“ผู้ที่คิดร้ายย่อมได้รับภัยแก่ตัว”
.
.
.

.
เรื่องที่ ๘
มหานารทกัสปชาดก
อุเบกขาบารมี คือ การวางใจเป็นกลาง
ไม่โกรธไม่เกลียดแม้มีเรื่องให้ทุกข์

อังคติราช พระราชาผู้หลงผิดเรื่องบาป บุญ เพราะหลงเชื่อคนใกล้ชิดโดยไม่ไตร่ตรอง ด้วย
เหตุนี้นารทพรหมจึงจำแลงกายเป็นนารถฤาษีมาชีแจ้งแถลงไขเรื่องบาปบุญที่แท้จริงจนพระ
ราชาหลุดพ้นจากมิจฉาทิฏฐิ
.
“บาปที่สั่งสมไว้ก็เหมือนเรือที่บรรทุกของทีละน้อย
เมื่อมากเข้าเรือก็จม…”

.
.
.
เรื่องที่ ๙
วิธุรชาดก

สัจจบารมี คือ การตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ และความยุติธรรม
ปุณณกยักษ์ลวงวิฑูรบัณฑิตมาฆ่าเพื่อนำหัวใจไปให้นางอิรันทตี แต่เมื่อได้ฟังธรรมจาก
วิฑูรบัณฑิตจึงล้มเลิกความตั้งใจ วิฑูรบัณฑิตรอดมาเพราะการแสดงธรรม และได้เดินทางไป
หาต้นเหตุ คือนางวิมลา มเหสีของพญานาค โดยไม่กลัวอันตรายถึงแก่ชีวิต เพราะเชื่อว่าผู้
รักษาธรรม ธรรมย่อมรักษาเรา
.
“บุคคลที่มีทั้งธรรมและปัญญา ย่อมเอาชนะภัยทั้งปวงได้“
.
.
.
เรื่องที่ ๑๐
เวสสันดรชาดก
ทานบารมี คือ การตั้งมั่นช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะสิ่งของหรือธรรมทาน
.
พระเวสสันดร โอรสแห่งเมืองสีพี ยกช้างเผือกเพื่อช่วยเหลือเมืองกลิงคราษฏร์ที่เดือดร้อน จน
ชาวเมืองสีพีไม่พอใจ พระเวสสันดรจึงต้องออกไปบำเพ็ญภาวนาในป่าพร้อมภรรยาและลูก แต่
เจ้ากรรมนายเวรในร่างขอทานชูชก เป็นเหตุให้พระเวสสันดรต้องยอมสละลูกทั้งสอง แต่ท้ายที่
สุดผลแห่งกรรมดีที่ทำไว้ก็นำพาให้พ่อและลูกได้พบกันและจบลงด้วยความสุข
.
“การทำบุญควรทำด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์เป็นที่ตั้ง
เพราะการทำบุญที่หวังผลตอบแทน
มีแต่จะทำให้เกิดความโลภ และสร้างกิเลสเพิ่มมากขึ้น”.
.
ทศชาติชาดกเล่มนี้ ร้อยเรียงภาษาที่สละสลวยแต่เข้าใจง่าย และมีภาพประกอบช่วยให้
ดึงดูดในการอ่านมากเท่าตัว ยิ่งเป็นภาพสไตล์กราฟฟิกช่วยปรับภาพลักษณ์ของหนังสือ
พุทธศาสนาให้ดูทันสมัย น่าอ่านยิ่งขึ้น

.

ภาพบางส่วนจากตอน เนมิราชชาดก


ภาพบางส่วนจากตอน จันทกุมารชาดก
.
.
ทศชาติชาดก
๑๐ชาติสุดท้ายก่อนเป็นพระพุทธเจ้า
เสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ : เรียบเรียง
ธรวรรณ์ ตั้งชีวาวิวัฒน์ : วาดภาพประกอบ
สนพ. อมรินทร์ธรรมะ ในเครืออมรินทร์พริ้นติ้งฯ


cr. : youtube : Natazeer Meditation Music Sleep


.
.
ชวนอ่าน 101 ๑๐ชาติสุดท้ายก่อนเป็นพระพุทธเจ้า
https://www.facebook.com/comeonreading


Create Date : 06 มีนาคม 2564
Last Update : 6 มีนาคม 2564 11:01:11 น. 28 comments
Counter : 1552 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณทนายอ้วน, คุณเริงฤดีนะ, คุณกะว่าก๋า, คุณnonnoiGiwGiw, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณtoor36, คุณเนินน้ำ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณSleepless Sea, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณhaiku, คุณnewyorknurse, คุณปรศุราม, คุณสองแผ่นดิน, คุณSai Eeuu, คุณkatoy, คุณlife for eat and travel, คุณชีริว, คุณเซียน_กีตาร์, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก


 
เสียงระฆังกังวาลทำให้ใจสงบได้มากเลยนะคะ
เรื่องย่อของแต่ละชาดกทำให้อยากอ่านทั้งหมดอีกครั้งโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:11:22:28 น.  

 
เคยท่อง เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว ตอนมัธยมครับ พอโตๆยังท่องได้อยู่แต่ลืมว่าหมายถึงอะไรบ้าง ฮ่าๆๆๆ

แต่บทนี้ยังอยู่ในบทยอดพระกัณฐ์ไตรปิฎกนะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:12:06:59 น.  

 
สีสึรูปเล่มสวยงาม
น่าเก็บสะสมจังค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:12:27:05 น.  

 
เล่มนี้ผมไม่ได้ซื้อมาอ่าน
เพราะลูกชายพอโตขึ้น
เค้าไม่อ่านหนังสือแนวนี้แล้ว
ก็เลยหยุดซื้อ
เมื่อก่อนชอบมากครับ
ผมชอบมากกว่าลูกอีก
สำหรับหนังสืออินโฟกราฟฟิกของอมรินทร์ชุดนี้

เล่มนี้ก็น่าสนใจนะครับปล. ผมไม่ได้ทำผังตัวละครเลยครับ
เขียนสั้นๆแค่ 7 ตอนครับ
แต่ตอนที่เขียน ผมต้องจดเอาไว้เหมือนกัน
จำชื่อตัวละครไม่ได้เพราะมันยาวมากครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:13:44:17 น.  

 
อ่านมาถึงชาติสุดท้ายนี้รู้สึกเศร้าๆ ทุกที
ยายเคยดูดวงให้เราสมัยเด็กๆ (แม่เล่าให้ฟัง)
ว่าชีวิตรักของหลาน(เรา)จะคล้ายๆ ชีวิตของนางมัทรี
แม่ได้ตีความให้ฟังอะไรมาก บอกแค่ว่าอาจจะแบบ
รักต้องเสียสละอะไรแบบนั้น พอโตมา เลยรู้ว่าเรื่องของ
นางมัทรีเป็นอะไรยังไง พูดถึงในมุมที่ว่าถ้าเรา
ได้เป็นภรรยาของคนๆ นึงแล้วโดนบริจาคทานทั้งตัวเองและลูก
ให้คนอื่นแบบนั้น.. ก็คงจะเศร้าน่าดู..


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:14:50:53 น.  

 
ขอบคุณที่แนะนำค่ะ


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:15:18:51 น.  

 
ของสนพ. นี้มีที่เป็นธรรมะหลายเริ่มน่าสนใจเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่พวกเกี่ยวกับธรรมะ ผมไม่ค่อยดูสนพ. เท่าไหร่ เปิดอ่านดูนิดหน่อยถูกใจก็ซื้อไปอ่านต่อ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:15:50:22 น.  

 
สวัสดีตอนเย็นวันเสาร์ครับชวนไปตรวจการบ้าน 3F - ผัดพริกขิงหมูสับถั่วฝักยาว ด้วยนะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:18:55:34 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ
เป็นหนังสือที่น่าอ่านมาก ๆ
แต่ละชาติมีข้อคิดดี ๆ แต่คุ้นเคยกับมหาชนกอยู่เรื่องเดียวค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:19:17:10 น.  

 
ตอนเรียนวิชาพุทธศาสนาชั้นมัธยม อาจารย์ที่สอนพูดจาวัยรุ่นมากๆ เข้าใจวัยรุ่นดีเรย นักเรียนทุกคนชอบเรียนมากๆ เหมือนได้ไปปลดปล่อยจากวิชาเครียดๆ

มีการนิมนต์พระอาจารย์วัยใกล้ๆกันจากวัดชลประทานฯมาสอนด้วย สนุกมาก มีแซวๆกัน ฮากันทั้งชั่วโมง ถึงเวลาสอบก็ทำเกรดได้กันดีๆทั้งนั้น น่าเสียดายที่วิชาพระพุทธศาสนามีหน่วยกิตแค่ 1 หน่วย เรียน 1 คาบ / สัปดาห์ สอบได้เกรด 4 ก็ไม่ช่วยให้เกรดเฉลี่ยขึ้นสูงมากๆ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:20:06:48 น.  

 
ด้วยความยินดีครับ

พอมีลูก
ผมก็กลับมาได้อ่านนิทานเด็ก
ได้อ่านวรรณกรรมเด็กเยอะมากครับ

พอลูกเริ่มโต เขาก็ไม่อ่านแล้ว
ผมก็ทยอยเอาไปบริจาค
เก็บไว้เป็นบางชุดบางเล่มที่ตัวเองชอบเท่านั้นเองครับ

เรื่องนิยายภาพของผม
เขียนจบไปแล้วล่ะครับ
แต่ก็อาจเขียนเพิ่มได้เรื่อยๆ
ปีนี้เขียนงานตุนเอาไว้เยอะเลย
มีต้นฉบับพออัพบล็อกไปอีกสักครึ่งปีได้ครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:21:06:09 น.  

 
เคยผ่านหูผ่านตามาทั้งหมด แต่ไม่ค่อยซึมซับเท่าไหร่
ก็เหมือนนับถือศาสนาพุทธมาแต่เกิด แต่ไม่ลึกซึ้งเรื่องธรรมะจริงจัง แหะ ๆ

------------------

กฎเหล็กของการไม่อยากมีภาระเพิ่มจากแมวจร
คือต้องไม่ให้อาหารเด็ดขาด ดูใจร้ายเนอะ

จับไปทำหมันได้นับเป็นบุญของแมว แต่คนก็ยังถกเถียงกันนะคะ
บางคนบอกว่าทำหมันแมวเป็นบาป ... ก็แล้วแต่จะมอง
ถ้าอย่างนั้นเราก็บาปเพราะจับแมวทำหมันทั้งสองตัวเลย

แมวที่บ้านเป็นแมวน่ารักค่ะ ไม่เคยขู่แมวจรที่ผ่าน ๆ มา
แต่ถ้าเข้ามาในบ้านก็ไม่รับรองความปลอดภัยนะคะ
เคยมีคนเอาแมวแปลกหน้าเข้าบ้าน นินจาไล่ฟัดซะเลือดซิบเลยโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 6 มีนาคม 2564 เวลา:21:35:31 น.  

 

แวะมาส่งกำลังใจค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 7 มีนาคม 2564 เวลา:0:57:36 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มีนาคม 2564 เวลา:5:49:38 น.  

 
สวัสดีตอนมืดๆวันอาทิตย์ครับ

ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจในบล็อกทำอาหารครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 7 มีนาคม 2564 เวลา:19:34:36 น.  

 
เคยอ่านเรื่องแบบนี้ แต่ไม่ใช่เล่มนี้ค่ะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:5:06:17 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ

วันนี้เสนอตอนจบแล้วครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:5:59:47 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปคุยด้วยที่บล็อกยามวิกาลนะคะ 555

จริง ๆ ก็เห็นประโยชน์ของการทำหมันให้หมาแมวค่ะ
แต่ที่บ้านมีบางคนไม่เห็นด้วย บอกว่าบาป ... แต่เราก็ทำค่ะ แหะ ๆโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:9:32:45 น.  

 
แวะมาโหวตและเยี่ยมเยือนค่าา


โดย: life for eat and travel วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:13:33:09 น.  

 
ขนาดเป็นพุทธบศาสนิกชน
ยังรู้เรื่อง ทศชาติ
ของพระพุทธเจ้าไม่ครบเลย

หนังสือช่วยให้เราๆท่านๆ
ได้รู้มากขึ้น น่าหยิบจับ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:14:37:48 น.  

 ส่งการบ้านครับ


โดย: katoy วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:15:40:06 น.  

 
สวัสดีครับ

เพิ่งได้มาทักทายครับ
หนังสือดีอ่านแล้วทำให้จิตใจสงบครับโดย: Sleepless Sea วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:17:25:19 น.  

 
ชาติก่อนหน้า ได้เห็นบ่อยๆ ในวิหารพระเจ้าสิบชาติ หรือผนังพุทธประวัติหลายๆวัด ที่จะมีข้อมูล 10 ชาติ ก่อนเป็นพระพุทธเจ้าให้อ่าน
ภาพที่ติดตามากสุดคือพระเตมีย์ ยกรถจะไปฟาดใครไม่รู้
กับวิฑูรบัณฑิต โดนยักษ์จับจะฟาดอะไรสักอย่าง

แต่ผมก็จำได้แค่พระเวสสันดรนั่นละครับ เพราะเคยอ่านตอนเรียน
แล้วก็พระมหาชนก เพราะว่ายน้ำ


โดย: ชีริว วันที่: 8 มีนาคม 2564 เวลา:22:11:59 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับ

ขอบคุณครับที่ติดตามอ่านจนครบทุกตอนเลยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มีนาคม 2564 เวลา:5:19:49 น.  

 

หาเวลาสงบ
อ่านหนังสือดีๆ
อ่านไปคิดตามไป...รู้สึกดีๆ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 9 มีนาคม 2564 เวลา:9:26:09 น.  

 
"อยากบอกว่าพอเลื่อนมาเห็นรูปที่ 4
จินตนาการเหมือนแมลงเปลือกแข็ง
ที่กำลังกินเหยื่อเลยนะครับ ^^"

จินตนาการผิดจ้า ...
แมลงปีกแข็งตัวนั้น ความจริงคือแมวตัวนุ่มนิ่ม
ไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหน เพราะมีสองตัว 555โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 9 มีนาคม 2564 เวลา:10:23:57 น.  

 
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง 


สวัสดีครับ

มีความสุขนะครับ รักษาสุขภาพ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 9 มีนาคม 2564 เวลา:19:25:24 น.  

 
ทศชาติชาดก มีการเล่าเป็นหนังสือหลายเวอร์ชันเลยนะครับ
เล่มนี้ก็สวยดีแต่ผมไม่เคยอ่าน เพราะเคยอ่านเวอร์ชันอื่น ๆ ก่อนแล้ว

แต่ทศชาติชาดกที่ติดใจผมมาตลอดไม่ใช่หนังสือแฮะ
แต่เป็นเวอร์ชันที่ผมเคยดูเคยฟังที่โรงเรียนตอนเป็นเด็กอนุบาล
ประมาณว่ามีคนเล่าเรื่องแล้วดึงภาพประกอบเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ น่ะครับ
(สมัยนี้ไม่ค่อยเห็นคนทำอะไรแบบนี้แล้วล่ะ ไม่รู้นึกภาพออกมั้ย ^^")
ตอนยังเด็ก ผมชอบมากเลยครับโดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 9 มีนาคม 2564 เวลา:21:45:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

มาช้ายังดีกว่าไม่มา
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 17 คน [?]
สวัสดีครับ
มาช้ายังดีกว่าไม่มา มาแนะนำตัว

จขบ. เป็นมัณฑนากรและวาดภาพประกอบ
งานอดิเรกคือการอ่านการ์ตูน หนังสือ(นิยาย) วาดรูปเล่น ทำอาหาร สำหรับการรีวิวหนังสือนั้นเริ่มขึ้นจากเมื่ออ่านบ่อยๆ เข้า ก็อยากที่จะจดบันทึกช่วยจำ และอยากแนะนำเล่มนั้นเล่มนี้ให้เพื่อนๆอ่านกันด้วย

ใครแวะเวียนผ่านมาหน้าบ้านก็เคาะประตูทักทายกันได้ครับ
ด้วยความยินดี
ขอบคุณครับ
Friends' blogs
[Add มาช้ายังดีกว่าไม่มา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.