แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โคราชสร้างรายได้ปีละกว่า 12 ล้านบาท

นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  เปิดเผยว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดนครราชสีมา นับเป็นแหล่งปลูกอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจากข้อมูลของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดือนมกราคม 2566จังหวัดนครราชสีมา


มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 รวม 659,953 ไร่ ผลผลิตรวม 485,381 ตัน พื้นที่ปลูกครอบคลุม 23 อำเภอ พบปลูกมากที่สุดในอำเภอปากช่อง ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จะนิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชไร่อื่น ๆ เป็นอาชีพหลัก ทั้งนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 แบ่งออกเป็น ต้นฤดูฝน คือ เพาะปลูกระหว่าง 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคมของปีเดียวกัน เก็บเกี่ยวระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม และปลายฤดูฝน คือ เพาะปลูกระหว่าง 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม ของปีเดียวกัน เก็บเกี่ยว 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 
           


 
สศท.5 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จนประสบผลสำเร็จ เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2564 โดยมีนายวสันต์ สังข์สุวรรณ เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ ปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกรวม 1,216 ไร่ มีสมาชิกเกษตรกร 93 ราย


สำหรับในปี 2566 กลุ่มวิสาหกิจฯ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 1 ได้ผลผลิตรวม 1,100 ตัน/รอบการผลิต ผลผลิตเฉลี่ย 900 กิโลกรัม/ไร่/รอบการผลิต ผลตอบแทนเฉลี่ย 9,900 บาท/ไร่/รอบการผลิต หากคิดผลตอบแทนของทั้งกลุ่มในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 เฉลี่ยอยู่ที่ 12,038,400 บาท/ปี


 


 

ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 ของกลุ่มวิสาหกิจฯ ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ปี 2565 ณ ความชื้น 14.5 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยอยู่ที่ 11 บาท/กิโลกรัม ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 จำหน่ายให้กับบริษัทที่ทำสัญญาซื้อขายร่วมกัน ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอปักธงชัย ส่วนผลผลิต ร้อยละ 30 จำหน่ายให้กับลานรับซื้อในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ตลาดอำเภอปักธงชัย และอำเภอปากช่อง และอีกร้อยละ 10 จำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรปักธงชัย

           
สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้จัดตั้งลานรับซื้อผลผลิตขึ้นภายในตำบลระเริง เพื่อรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกในกลุ่ม นำมาลดความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้รับซื้อกำหนด ด้วยเครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เมื่อปี 2564


ทั้งนี้ได้แก่ โรงอบลดความชื้น ขนาด 10 ตัน อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (โดรน) สำหรับฉีดพ่นยาหรือสารชีวภัณฑ์สำหรับกำจัดศัตรูพืช เครื่องชั่งน้ำหนักผลผลิตการเกษตร และเมล็ดพันธุ์คุณภาพ แล้วส่งจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนที่มีข้อตกลงร่วมกัน จึงส่งผลให้ภายหลังการจัดตั้งกลุ่มและการบริหารจัดการที่ดีของประธานกลุ่มฯ นำมาซึ่งการเพิ่มผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้กับเกษตรกร จากการลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงาน การลดต้นทุนค่าขนส่ง การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ รวมไปถึงราคาจำหน่ายที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยภายในจังหวัด  
ขณะนี้เกษตรกรบางส่วน ร้อยละ 10 เริ่มทำการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วงต้นฤดูฝน และเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 จะทำการเพาะปลูกพืชหมุนเวียน อาทิ มันสำปะหลัง หรือพืชผัก เพื่อรอการเพาะปลูกช่วงปลายฤดูฝน เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่ใช้เพียงพอต่อการเพาะปลูก


ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสนับสนุนพื้นที่จัดตั้งที่ทำการกลุ่ม สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมบูรณาการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มการผลิตและการจำหน่าย


รวมทั้งการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตในการหาปัจจัยการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต ตรงตามความต้องการของตลาด มีแหล่งรับซื้อที่แน่นอน และได้ราคาเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการผลิต หากท่านใดที่สนใจสอบถามข้อมูลสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายวสันต์ สังข์สุวรรณ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โทร 06 5225 4453

 
 Create Date : 30 มีนาคม 2566
Last Update : 30 มีนาคม 2566 16:11:11 น.
Counter : 284 Pageviews.

0 comments
สาเหตุของการทำ สิ่งที่ทำให้ปิด ไม่มี อยู่ไม่ได้ สิ่งที่ทำให้เปิด มี อยู่ได้ ถูกดีอยู่ได้ ปัญญา Dh
(10 มิ.ย. 2567 13:17:54 น.)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินีสุทิดา ๒๕๖๗ haiku
(4 มิ.ย. 2567 20:10:31 น.)
ททท.ภาคตะวันออกเปิดตัว 9x9 ที่เที่ยวหน้าฝนภาคตะวันออก 81 ที่เที่ยวฝนนี้มีดีที่ตะวันออก ตลอดเดือนมิย Noppamas Bee
(31 พ.ค. 2567 17:48:10 น.)
คอนเสิร์ต "เพลงคู่ ครูสมาน กาญจนะผลิน" haiku
(26 พ.ค. 2567 22:48:00 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Thailand-agriculture.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด