ตั้งเป้าไทยศูนย์กลางโลจิสติกส์เกษตรอาเซียน
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ระยะ 5 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม  

ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามที่ สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สาขาเกษตรเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ดำเนินการโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

 
สำหรับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร  มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคการเกษตร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เกษตรของภูมิภาคอาเซียน” มีตัวชี้วัด ได้แก่ ต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญต่อยอดขายลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี มูลค่าการดำเนินธุรกิจ รวบรวมของสหกรณ์การเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี การอำนวยความสะดวกและให้บริการด้านโลจิสติกส์เกษตรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100  

ทั้งนี้ กำหนดประเด็นการพัฒนา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตร 2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตร  และ 3) การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ภาคการเกษตร

 

 
ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ  โลจิสติกส์การเกษตร กล่าวมว่า สาระสำคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันผลักดันภายใต้ประเด็นการพัฒนาต่างๆ

ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการในการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตรเน้นการยกระดับสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งให้เป็นผู้ประกอบการโลจิสติกส์เกษตร สนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์เกษตร สร้างและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต้นแบบ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ภาคการเกษตร

ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์เกษตรโดยการยกระดับศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร สร้างเครือข่าย สถาบันเกษตรกรให้เป็นฐานการรวบรวมกระจายและเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าเกษตรที่สำคัญในภูมิภาค  พัฒนาตลาดกลาง และเชื่อมโยง ตลาดระดับต่าง ๆ บูรณาการและผลักดันการใช้กลไกภาครัฐ
 


 
รวมถึงเจรจาและปรับปรุง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์สินค้าเกษตร และสุดท้าย การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนโลจิสติกส์ภาคการเกษตร จะจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติ สอดรับกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศ พัฒนาระบบการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้อำนวยความสะดวก ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เกษตร

สศก. จะเตรียมเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร พร้อมทั้ง สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. 2566 - 2570) ต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) เป็นประธาน ในเดือนมีนาคม 2565 หลังจากนั้น จะจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเผยแพร่และสร้างการรับรู้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป 
 

 Create Date : 03 มีนาคม 2565
Last Update : 3 มีนาคม 2565 18:39:19 น.
Counter : 259 Pageviews.

0 comments
RS Music Uprising EP.1: RS Music X” จับมือพันธมิตรค่ายเพลงชั้นนำ ร่วมสร้างมิติใหม่ให้วงการเพลงไทย อุ้มสี
(15 ก.ย. 2566 00:47:16 น.)
ผู้ว่าททท.คนใหม่ “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” รับตำแหน่ง 1 ก.ย. travelistaนักเดินทาง
(31 ส.ค. 2566 18:30:42 น.)
ทัวร์ลงไหม สมาชิกหมายเลข 6393385
(25 ส.ค. 2566 19:04:16 น.)
วิธีขอวีซ่า Non-O วีซ่าเข้าไทย วีซ่าครอบครัว วีซ่าคู่สมรส แบบออนไลน์ | GoNoGuide Visa newyorknurse
(18 ส.ค. 2566 03:59:57 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Thailand-agriculture.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด