80 ปีกรมปศุสัตว์สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน
"เฉลิมชัย"-"ประภัตร"เปิดงานครบรอบ 80 ปีวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 5 พฤษภาคม ย้อนรำลึก 8 ทศวรรษ วิถีปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาด้านปศุสัตว์ ไทยสู่การส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศ 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน และเป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี พร้อมอ่านสารแสดงความยินดีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมอบโล่รางวัล คนดีศรีปศุสัตว์


 


 
โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล  นายสัตวแพทย์โสภัชย์  ชวาลกุล  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ และให้การต้อนรับ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

นายเฉลิมชัย  กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาภาคปศุสัตว์ให้มีความเจริญก้าวหน้า  ที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรรายย่อยในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์  รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิตและการตลาด  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน  เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการตลาด  และสนับสนุนส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ  ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างมั่นคง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  

กรมปศุสัตว์ ถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทย การดำเนินงานของกรมปศุสัตว์นั้น ล้วนเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


 


 
ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า “ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมั่งคั่ง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” ที่มีแนวทางการขับเคลื่อนที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เน้นส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์โดยที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาวัคซีน ในการป้องกันการระบาดของโรคลัมปีสกิน ที่เป็นวัคซีนคุณภาพได้มาตรฐาน ราคาถูก

โดยอยู่ที่หลอดละไม่ถึง10 บาท และมีการพัฒนาต่อเนื่องในวัคซีนการป้องกับการระบาดของสุกร และสัตว์อื่นด้วยหลังจากการระบาดของโควิค19 ลดลง ไทยจะเดินหน้าผลักการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศให้มากทึ่สุด 

ส่วนปัญหาราคาอาหารสัตว์ที่มีราคาแพงขณะนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตร ได้หมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรร่วมกันส่งเสริมเร่งปลุกพืชเพื่ออาการสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ทึ่ขณะนี้มีความต้องการใช้วัตถุดิบมากกว่า1.2ล้านตัน เบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์มีการอนุญาตให้มีการนำเข้ามาเพียง6แสนตัน และเหลือ 6แสนต้องเร่งส่งเสริมการผลิตให้ เพียงพอให้เร็วที่สุด  โดยจะมีการหารือกับภาคอุตสหกรรม เพื่อวางแผนการผลิตอย่างครบวงจรในอนาคต เพื่อป้องกันการล้นตลาด ด้วย 

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวถึงงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ว่า  ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นี้  กรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี และได้จัดงานภายใต้หัวข้อ “ย้อนรำลึก 8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท 


 


 
มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ  พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือจำนวนทั้งสิ้น  80  ตัว  โดยนำไปมอบให้เกษตรกรในโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโค 30 ตัว  จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโค 30 ตัว  และจังหวัดนครราชสีมา เป็นกระบือ 20 ตัว  มีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ  เช่น รางวัลคนดีศรีปศุสัตว์  รางวัล DLD Award  รางวัล โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริดีเด่น 

ขณะเดียวกันยังมีนิทรรศการและนวัตกรรมกรมปศุสัตว์  ขมนิทรรศการ 8 ทศวรรษ วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ  เช่น  ลดต้นทุนอาหารสัตว์ ทางรอดแก้วิกฤติวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาแพง ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์  IFarmer แอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการฟาร์มโคนม ของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์  การผลิตวัคซีนต้นแบบสำหรับป้องกันโรคลัมปีสกิน ของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ของกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  

การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก (Human food และPet food) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)  โดยการตรวจประเมินแบบระยะไกล (Remote audit)  ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์    

“ขอเชิญ ชม ชิม ช้อป  ชมนิทรรศการ ภาพเก่าเล่าประวัติ ชิมสาธิตการทำอาหารหลากหลายเมนู  ช้อปสินค้าคุณภาพดีราคาถูก ทุกอย่าง 80 บาท  เช่น  หมูเนื้อแดง สามชั้น หมูสไลด์ ซี่โครงหมูฯ ในราคากิโลกรัมละ  80 บาท  ไข่สดจากฟาร์มมาตรฐานคละเบอร์แผงละ 80 บาท  นมโคแท้ 100% 2 แพ็ค 80 บาท หนึ่งปีมีครั้งเดียว”  อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าว  

 Create Date : 05 พฤษภาคม 2565
Last Update : 5 พฤษภาคม 2565 16:44:57 น.
Counter : 386 Pageviews.

0 comments
No. 1231 ชีวิตในป่า (ตอน 20 ปลูกข้าวไร่ แอบดูบางอย่าง) ไวน์กับสายน้ำ
(25 ก.ย. 2566 05:17:08 น.)
📸งานประกวดพระเครื่อง ที่วัดไชโย วรวิหาร อ่างทอง📸 โอน่าจอมซ่าส์
(22 ก.ย. 2566 18:56:13 น.)
เมืองโบราณศรีเทพ เพชรบูรณ์ : มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 4 ของประเทศไทย นัทธ์
(19 ก.ย. 2566 17:25:51 น.)
ครูตัดผมเด็ก สมาชิกหมายเลข 7115969
(25 ส.ค. 2566 22:58:43 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Thailand-agriculture.BlogGang.com

BlogGang Popular Award#19สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด