“เฉลิมชัย"เดินหน้าดันไทยฮับออร์แกนิคอาเซียน
“เฉลิมชัย"เดินหน้าดันไทยฮับออร์แกนิคอาเซียนโชว์ผลงานขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.5ล้านไร่เกินเป้าหมายพร้อมมอบ”อลงกรณ์”ขับเคลื่อนโครงการ”เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง”ยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ"เกษตรกรรมยั่งยืนวิถีในเมือง จาก Post Covid-19 สู่ Next Normal"ในงานสัมมนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมือง

จัดโดยสำนักงานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารในเมืองอย่างมากเนื่องจากในปี2562 ประเทศไทยมีประชากรในเมืองมากกว่าในชนบทเป็นครั้งแรกสะท้อนถึงการขยายตัวของเมือง(Urbanization)และชุมชนเมืองมีการผลิตอาหารได้เองไม่ถึง10%


 

 
เป็นเหตุผลสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในยุคปัจจุบันต้องเร่งขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรในเมือง(Urban Agriculture )โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด19และยุคต่อไป(Next normal) เป็นการพัฒนาเกษตรในเมืองควบคู่กับเกษตรในชนบทจึงได้จัดตั้งและเดินหน้าโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองมอบหมายตนเป็นประธานบูรณาการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ

มีวัตถุประสงค์ 6 ประการ ได้แก่ 1. การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง 2. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3. การลด PM 2.5 และลดก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) 4. การเพิ่มคุณภาพอากาศ 5. การอัพเกรดคุณภาพชีวิตของประชาชน 6. การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ(Climate Change) ของโลกด้วย

นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรฯยังมุ้งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายในปี 2565” โดยการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2560 – 2564)ได้ มีโครงการเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสิ้น 342 โครงการ

เพื่อมุ่งสู่การเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านไร่ และมีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 80,000 ราย รวมถึงมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปีในปี 2564 มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ภาครัฐและภาคเอกชน) อยู่ที่ 1.51 ล้านไร่ มีเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์จำนวน 95,752 ราย เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ.กำลังขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนา ได้แก่ 1) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 2) พัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ 3) ยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ และ 4) พัฒนาการตลาด และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
   
ในปี 2565กระทรวงเกษตรฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 851.10 ล้านบาท ดำเนินการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ รวม 94 โครงการ ประกอบด้วย แผนการส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูล และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ รวม 48 โครงการ งบประมาณ 176.83 ล้านบาท  พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ รวม 21 โครงการ งบประมาณ 552.00 ล้านบาท และพัฒนาการตลาด การบริการ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวม 25 โครงการ งบประมาณ 122.27 ล้านบาท

 


 
สำหรับการสัมมนาเกษตรอินทรีย์วิถีในเมือง ภายหลังสถานการณ์ covid -19 สู่ความปกติถัดไป (Next Normal)ครั้งนี้ เป็นการสัมมนาออนไลน์ จัดโดยกองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงนโยบายและความสำคัญของเกษตรกรรมในเมืองที่มีบทบาทสร้างความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง

รวมถึงสนับสนุนการสร้างพื้นที่เกษตรกรรมในเมืองให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน เพิ่มความสามารถการพึ่งตนเองด้านอาหาร ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจของชุมชนเมืองเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตวิถีใหม่  ผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบเรื่องเกษตรอินทรีย์  เกษตรกร และประชาชนที่สนใจในการผลิตสินค้าอินทรีย์และทำเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชน จำนวน 280 คน

ขณะเดียวกัน ยังมีวิทยาร่วมให้ความรู้ ได้แก่ นางสาวไปรยา เศวตจินดา กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส บรรยายเรื่อง “เกษตรอินทรีย์ในเมืองกรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา” รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายเรื่อง “กินอย่างไรไกลโรค สู่ Next Normal”

นายวีระ สรแสดง จาก Res-Q farm ฟาร์มแห่งแรงบันดาลใจ เกษตรไร้ขีดจำกัด และนายชารีย์ บุญญวินิจ จากฟาร์มลุงรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร บรรยายเรื่อง “Success case : เกษตรกรรมยั่งยืนวิถีคนเมือง” รวมทั้งมีการเสวนาเรื่อง “เกษตรกรรมยั่งยืนวิถีชุมชนเมืองยุค Next Normal” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายอนันตโชค ศักดิ์สวัสดิ์ ผู้จัดการเครือข่ายธนาคารอาหารประเทศไทย นายยศพล บุญสม ภูมิสถาปนิก และกรรมการผู้จัดการบริษัท ฉมา จำกัด และนายชาคริต โภชะเรือง กลุ่มสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ 
 Create Date : 09 มีนาคม 2565
Last Update : 9 มีนาคม 2565 17:05:13 น.
Counter : 334 Pageviews.

0 comments
ตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 335 " หัวใจขณะพัก " newyorknurse
(15 ก.ย. 2566 04:21:45 น.)
ถนนสายนี้ ... ... มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 334 "ปัจจัย 5" สมาชิกหมายเลข 7115969
(31 ส.ค. 2566 21:53:47 น.)
วิธีขอวีซ่า Non-O วีซ่าเข้าไทย วีซ่าครอบครัว วีซ่าคู่สมรส แบบออนไลน์ | GoNoGuide Visa newyorknurse
(18 ส.ค. 2566 03:59:57 น.)
เที่ยวใต้ให้ปังต้องพังงา แบบสไตล์เที่ยวใต้เที่ยวง่ายบนเกาะยาว จังหวัดพังงา#2 อุ้มสี
(15 ส.ค. 2566 03:49:56 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Thailand-agriculture.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 3402302
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด