...โรงเรียนของหนู...โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
เป็นโรงเรียนที่อ้อมแอ้มได้ศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมต้น
จนถึงมัธยมปลาย..หารูปของอ้อมแอ้มได้ไหมคะ..?เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 199 ซอยรัชดาภิเษก 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2501
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2501 โดยได้รับโอนที่ดินพื้นที่ 1 ไร่ 48 ตารางวา
และอาคารไม้ 1 หลัง ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา
โดยเปิดทำการสอน ชั้น ม.ศ.1
โดยมีนายมนูญ สิงหบูลย์ เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 200,000 บาท
เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม 1 หลัง แบบอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
เปิดใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2502

พ.ศ. 2504 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 140,000 บาท
เป็นค่าก่อสร้าง
เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 1 หลัง แบบอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียนพ.ศ. 2505 ได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนจึงได้เปิดทำการสอนระดับชั้น ม.ศ.4 เฉพาะแผนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียน
และในปีนี้เอง คุณหญิงสิริวัลย์ เพชรโยธิน เป็นผู้อุปการะ
โรงเรียนได้ติดต่อขอให้บริษัทเอสโว๋แสตนดาร์ดแห่งประเทศไทย
มาจัดสร้างสนามบาสเกตบอลพื้นคอนกรีต
ให้เป็นสมบัติของโรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท

พ.ศ. 2506 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้น ม.4 แผนกศิลปะ เพิ่มขึ้นอีก 1 ห้องเรียน
ขณะเดียวกันก็ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 190,000 บาท ให้สร้างอาคารไม้เพิ่มเติมอีก 1 หลัง
เป็นอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ต่อจากอาคารหลังเดิม
เสร็จเรียบร้อยใช้การได้ในเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2507 สโมสรวัฒนธรรมหญิง ซึ่งมีคุณหญิงสุนา วินวิวัฒน์ เป็นนายกฯ
ได้อนุมัติเงินซึ่งเกิดจากผลประโยชน์ของ
ฯพณฯจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม และ ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลย์สงคราม
โดยใช้ชื่อว่า “หอประชุมสโมสรวัฒนธรรมหญิงอุทิศ
ซึ่ง ฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น คือ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
มาเป็นประธานรับมอบ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2510 ทางวัดกุนนทีรุทธาราม โดยท่านพระครูโอภาสธรรมโสภณ
ได้อนุญาตให้โรงเรียนขยายพื้นที่ออกไปทางด้านทิศตะวันตกได้เนื้อที่ประมาณ 2 งาน
โดยใช้เงินบำรุงการศึกษา เป็นค่าดำเนินการ จำนวน 47,000 บาทพ.ศ. 2519 ทางวัดกุนนทีรุทธารามโดยพระครูโอภาสธรรมโสภณ เจ้าอาวาสร่วมกับคณะกรรมการวัด
ได้รวบรวมเงินจำนวน 693,299 บาท ซื้อที่ดินทางทิศตะวันออกของวัด เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 85.25 ตารางวา
ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์
แล้วมอบให้กรมสามัญศึกษาสร้างเป็นโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมในปัจจุบัน 

จากนั้นเป็นต้นมา โรงเรียนก็ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ
โดยได้รับเงินงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมจนเต็มรูป

การพัฒนาโรงเรียนที่ผ่านมานั้น ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน
 โดยบริษัท ช.การช่าง ซึ่งนายปลิว ตรีวิศเวทย์ กรรมการผู้จัดการ
ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ เช่น รถแทรกเตอร์ และการก่อสร้าง

ต่อมาพ.ศ. 2538 อาคารเรียน 6 ชั้นแล้วเสร็จ
ใช้ชั้น 6 เป็นห้องเรียน ชั้น 5 เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 เป็นห้องโสตทัศนศึกษา
และห้องพักครูหมวดวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 เป็นห้องสมุด ห้องภาษาฝรั่งเศส
ชั้น 2 เป็นห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด ห้องแนะแนว ห้องพยาบาลและฝ่ายบริการชั้นล่างจัดเป็นห้องสหกรณ์โรงเรียน และบริเวณกีฬาในร่มพ.ศ. 2540 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ได้รับมอบที่ดินขนาดกว้าง 14.70 เมตร ยาว 40 เมตร
บริเวณหน้าโรงเรียนด้านติดถนนรัชดาภิเษก
จากการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกโรงเรียน
และได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิทยา-คุณเยาวลักษณ์ ศรีเสาวนีย์กุลและคุณสมชาย เล้านิรามัย
ได้ทำการก่อสร้างซุ้มต้นไม้พร้อมป้ายชื่อโรงเรียน

ต่อมาในปีพ.ศ. 2540
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
มีกิจกรรมเด่นในปี 2540 คือ โครงการต่อต้านยาเสพติด
โดยได้เข้าร่วมในโครงการเสมารวมใจต้านภัยยาบ้า
กิจกรรมของโรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในโครงการเสมารวมใจต้านภัยยาบ้าพ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

ที่ได้บอกกล่าวประวัติความเป็นมาของโรงเรียนกุนนทีฯนั้น
เพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา
ศิษย์เก่าอาคารไม้ฯได้จัดให้มีการคาราวะท่านอาจารย์ที่สั่งสอนพวกเรา
รวมกลุ่มเฉพาะกิจตั้งแต่รุ่น 15 (คือเข้าเรียนปี 2515 จนถึง2519 )
ได้เชิญอาจารย์มาเลี้ยงอาหารกลางวันที่ร้านหัวปลาช่องนนทรีสาขา รามอินทรา
เชิญท่านอาจารย์มาได้ ทั้งหมด 11 ท่านท่านอาจารย์จำลูกศิษย์ไม่ค่อยจะได้ล่ะแต่ลูกศิษย์ ยังจำอาจารย์ได้คะ
ได้มอบดอกกุหลาบ พวงมาลัยดอกมะลิ
และอ้อมแอ้มได้จัดชุดของขวัญเล็กๆน้อยๆใส่ถุงแดงมอบให้คะในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ทางโรงเรียนกุนนทีรุทธราราม ได้จัดให้
มีการพบปะสังสรรเหล่าศิษย์เก่าเยี่ยมเยือนโรงเรียน
และจัดทำเสื้อรุ่น เพื่อที่จะทราบว่า เป็นใคร เรียนรุ่นไหน..?
เสื้อรุ่นของอ้อมแอ้ม เป็นแบบนี้เลยละคะ..อิอิ
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่ารร.กุนนทีฯไปหวลรำลึกกันนะคะปล.ขอขอบคุณประวัติจากโรงเรียนกุนนทีฯ
ขอขอบคุณเพลง
และขอบคุณ BG จากคุณ ☆JuNe☆♥♥☆YaYεε☆ ค่ะ
Create Date : 21 กันยายน 2559
Last Update : 25 กันยายน 2559 22:08:16 น. 45 comments
Counter : 3578 Pageviews.

 
กิจกรรมดีๆ จังค่ะพี่อ้อมแอ้ม

เห็นแล้วก็น่าทำตาม

การกตัญญูรู้คุณเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของคนดีนะคะ


เสียใจเรื่องเพื่อนพี่อ้อมแอ้มด้วยนะคะ

ชีวิตคนเราไม่แน่นอนจริงๆ ค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 21 กันยายน 2559 เวลา:11:47:09 น.  

 
ชื่อเรื่อง ...โรงเรียนของหนู อ่านแล้วนึกถึง เรียงความสมัยเด็ก ๆ เลยค่ะ
ถือเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ศิษย์เก่าเพื่อนร่วมรุ่น และ ครูบาอาจารย์ ได้มาร่วมรำลึกถึงกัน
อาจารย์คงปลื้มปิติที่ลูกศิย์ยังไม่ลืมนะคะ

ขอบคุณโหวตด้วยค่ะ
ไม่รู้จริง ๆ ว่าบล็อกนี้ควรโหวตหมวดไหนคะ แฮ่ ๆ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 21 กันยายน 2559 เวลา:12:20:31 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อ้อมแอ้ม

เป็นวันชื่นคืนสุขของคนเป็นครูเลยนะครับ
ที่ศิษย์เก่ากลับมากราบไหว้คุณครู
ท่านคงดีใจมากๆเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 กันยายน 2559 เวลา:12:24:09 น.  

 
อาจารย์คงปลื้มมากที่ลูกศิษย์ไม่ลืมค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 21 กันยายน 2559 เวลา:12:29:33 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ้อมแอ้ม ขอบคุณที่ไปอวยพรวันเกิดให้นะคะ พรใดที่คุณอ้อมแอ้มมอบให้ขอให้พรนั้นมาสนองให้คุณอ้อมแอ้มมีความสุขมากว่าร้อยเท่าพันทวีนะคะ

เห็นบรรยากาศโรงเรียนเดิมแล้วคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะคะวันนี้โหวตหมดแล้วไว้พี่นุ้ยมาโหวตให้ใหม่นะคะ

มีความสุขวันพุธค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 21 กันยายน 2559 เวลา:12:56:53 น.  

 
ได้กลับไปเจอกันสนุกมาก ๆ ค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 21 กันยายน 2559 เวลา:13:16:52 น.  

 
ดีจังเลยค่ะ
ครูปลาบปลื้ม ได้กลับมาเจอกันนะคะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 21 กันยายน 2559 เวลา:13:47:58 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ้อมแอ้ม
ลูกศิษย์กับมากราบไหว้
คุณครูท่านคงจะปลื้มใจมากๆ

และยังได้เจอะเจอเพื่อนสมัยเรียนอีกด้วย

โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 21 กันยายน 2559 เวลา:18:21:16 น.  

 
จำได้สิคะ พี่อ้อมแอ้มหน้าเด็กตลอด
เหมือนเดิมเลยค่ะ
อาจารย์คงดีในแน่ๆค่ะ ลูกศิษย์ไม่ลืมพระคุณโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 21 กันยายน 2559 เวลา:21:29:07 น.  

 
ปาเจราจริยา โหนฺติ คุณุตฺตรานุสาสกา
... ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง
เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา
เป็นสิ่งดีมากๆที่ลูกศิษย์จัดงานแบบนี้ขึ้นจร้า

สวัสดีคะ คุณอ้อมแอ้มเด็กกุนนทีนี่เอง
ได้ยินชื่อร.ร.นี้บ่อยมากๆตอนที่
เราสอนอยู่สุรศักดิ์มนตรีจร้าโดย: Tui Laksi วันที่: 21 กันยายน 2559 เวลา:22:12:50 น.  

 
ดีจังค่ะ
พี่กลับมาเมืองไทยก็ไปหาคุณครูเหมือนกันค่ะ แต่ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ท่านแล้ว
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Hobby Blog ดู Blog
Kisshoneyz Movie Blog ดู Blog
sawkitty Travel Blog ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog

คนผ่านทางมาเจอ Literature Blog ดู Blog


โดย: ืnewyorknurse (newyorknurse ) วันที่: 22 กันยายน 2559 เวลา:1:09:04 น.  

 
อาจารย์คงปลื้มมาก ๆ นะคะ


โดย: ALDI วันที่: 22 กันยายน 2559 เวลา:2:25:27 น.  

 
สวัสดีครับ
ดีจังนะครับ
ได้กลับไปกราบคุณครู
ท่านคงปลื้มลูกศิษย์มากๆ

แถมได้เจอเพื่อนนักเรียนอีก
นึกถึงความสุขแต่หนหลังกันเต็มที่เลยโดย: loongchat (สมาชิกหมายเลข 3016924 ) วันที่: 22 กันยายน 2559 เวลา:5:05:38 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อ้อมแอ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กันยายน 2559 เวลา:6:21:52 น.  

 
เชียงใหม่ก็ยังร้อนนะครับพี่
จริงๆช่วงนี้น่าจะยังเป็นช่วงหน้าฝนมากกว่าครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 กันยายน 2559 เวลา:8:18:09 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้


คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

----------------------------

โรงเรียนของป้า เอ๊ย ของหนูอ้อมแอ้ม เหรอครับนี่ อิอิ

อ.เต๊ะ ดุรุปแล้ว รู้ทันทีว่า ต้องเป็น คนยืน ขวาสุด แถวที่ 2 แหงๆ

เพราะสวย น่ารักกว่าเพื่อนเลย อิอิ

คุณอ้อมแอ้มบอก เออ เอ็งนี่ตาแหลม เอ็งขยับมาใกล้ๆ เดี๋ยวข้าให้รางวัล
จะยันให้หงายท้องเล้ยย ไม่ใช่ เฟร้ย 555

อ.เต๊ะ อ่านแล้ว เป็น รร. เก่าแก่ เลยนะครับนี่ ประวัติยาวนานมากๆ

แล้วก็ น่าจะผลิต คนดีมีคุณภาพออกมาสู่สังคมมากมาย

และเรื่องที่ครูบาอาจารย์ จะยินดี รองลงมาจาก กู้สหกรณ์ได้ ก็คือ ความสำเร็จของลูกศิษย์ที่อบรมสั่งสอนมานี่แหละนะครับ

อ.เต๊ะ รู้ดี เพราะ มีประสบการณ์ กู้บ่อย เย้ย 555

โดย: multiple วันที่: 22 กันยายน 2559 เวลา:12:20:44 น.  

 
อาจารย์คงปลื้มเลยล่ะค่ะ ลูกศิษย์ยังระลึกถึง

งานเลี้ยงรุ่น รวมรุ่น ยิ่งอายุเยอะยิ่งขลังนะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 22 กันยายน 2559 เวลา:15:44:52 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Literature Blog ดู Blogโดย: เจ้าการะเกด วันที่: 22 กันยายน 2559 เวลา:22:07:58 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ้อมแอ้ม

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
lovereason Book Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
mariabamboo Parenting Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 กันยายน 2559 เวลา:5:57:44 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 กันยายน 2559 เวลา:6:28:30 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
lovereason Book Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ต้นกล้า อาราดิน Literature Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blogโดย: อุ้มสี วันที่: 23 กันยายน 2559 เวลา:10:08:30 น.  

 
ทักทายยามสายค่ะ
เป็นกิจกรรมดีๆจังเลยค่ะ

"โสมส่องแสง ก็าทำเป็นละคร ช่อง 3 นานล่ะ"
ใช่ค่ะ ตอนเป็นละครเกดก็ติดมาก สนุกค่ะ ทำได้เหมือนออกมาจากนิยายเลย


โดย: Raizin Heart วันที่: 23 กันยายน 2559 เวลา:11:22:37 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
zungzaa Travel Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีคะคุณอ้อมแอ้ม พี่กิ่งแวะมาโหวตให้อดีตนักเรียนที่น่ารักๆค่ะ เห็นภาพแล้วแล้วนึกย้อนไปอดีตคิดถึงจริงๆค่ะพี่กิ่งโหวตให้นะคะ

มีความสุขวันศุกร์ค่ะ

ขอบคุณที่ให้พรวันเกิดพี่กิ่งพรใดที่ให้พี่กิ่งขอให้คุณอ้อมแอ้มได้รับพรนั้นมากกว่าร้อยเท่านะคะ

มีความสุขวันศุกร์ค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 23 กันยายน 2559 เวลา:13:46:00 น.  

 
ได้แสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์
เป็นกิจกรรมที่น่าซาบซึ้งใจมากค่ะคุณอ้อมแอ้ม


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog

...........................

นอนหลับฝันดีนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 24 กันยายน 2559 เวลา:0:52:39 น.  

 
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

อ่านทีแรก คิดว่าเรียนมัธยมปี 2505
สะดุ้งเลย 555

ซอย 15 ผมไม่ค่อยคุ้นครับ...ผมไปบ่อยซอย 4 คุณอ้อมแอ้มคงรู้นะครับว่าเป็นแหล่งอะไร ตอนกลางคืน

ผมยังไม่เคยมีโอกาศไป เยี่่ยมอาจารย์
ที่ ตจว.เลย...คืออยู่ไกลกันจริง ๆ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 24 กันยายน 2559 เวลา:6:13:02 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog

ประวัติยาวนานกว่าโรงเรียนของก้นกะลาอีกจ้า..


โดย: ก้นกะลา วันที่: 24 กันยายน 2559 เวลา:20:00:24 น.  

 
ได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้มันก็ชวนให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ เมื่อครั้งวันวานเหมือนกันนะครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 25 กันยายน 2559 เวลา:0:22:25 น.  

 
เป็นการรวมรุ่นแล้วได้พบปะอาจารย์ไปด้วย อบอุ่นน่ารักมากค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนผ่านทางมาเจอ Diarist


โดย: comicclubs วันที่: 25 กันยายน 2559 เวลา:23:38:39 น.  

 
จันทร์สวัสดิ์ สว่างสร้าง สวนสวรรค์
พืชเผ่าพันธุ์ ไพรพนา ป่าฟ้าฝน
ใช้รักษา อิ่มอุ่น คุณทุกคน
เจ็บป่วนจน แจกจ่าย ให้อยู่กิน
เพียงพออยู่ พอใช้ ในชีวิต
ไร้มลพิษ ผึ้งพา ป่าทรัพย์สิน
ลงมือทำ น้ำใจ ให้แผ่นดิน
ไม่นานสิ้น ลมไป ใช้ถมคืน
ต้นกล้า อาราดิน


โดย: ต้นกล้า อาราดิน วันที่: 26 กันยายน 2559 เวลา:6:18:14 น.  

 
บรรยากาศอบอุ่นค่ะโดย: mambymam วันที่: 26 กันยายน 2559 เวลา:6:34:17 น.  

 
สว.หาไม่เจอค่ะ แหะๆ

หาเวลาไปเยี่ยมคุณครูบ้าง
เป็นเรื่องควรกระทำเป็นอย่างยิ่งนะคะ
ชื่นชมค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมนะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
Raizin Heart Movie Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blogโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 26 กันยายน 2559 เวลา:10:17:48 น.  

 

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

พี่อ้อมแอ้มเป็ฯลูกศิษย์ที่น่ารักมากเลยครับ สำนึกในพระคุณครูเสมอ แบบนี้เจริญก้าวหน้าตลอดแน่ครับ

โหวตให้ครับ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
BlogGang.com About Weblog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


อิอิโดย: อาคุงกล่อง วันที่: 26 กันยายน 2559 เวลา:14:54:23 น.  

 
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog

น่าชื่นชมศิษย์เก่านะคะ
ไม่เคยลืมโรงเรียนและอาจารย์


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 26 กันยายน 2559 เวลา:19:44:13 น.  

 
เชื่อว่าคุณครูต้องดีใจแน่ ๆ ที่รู้ว่าศิษย์ไม่ลืมพระคุณครู
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 27 กันยายน 2559 เวลา:6:51:57 น.  

 
มาทักทายพี่อ้อมแอ้มค่าาา


โดย: Close To Heaven วันที่: 27 กันยายน 2559 เวลา:8:43:37 น.  

 
อ่านแล้วนึกถึงตอนสมัยเรียนจังเลยค่ะ เคยกลับไปเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนเก่าด้วยนะคะ แต่คุณครูที่เคยสอนก็หายหน้ากันไปหมดแล้วค่ะ เรามาจากโรงเรียนเอกชนเล็กๆในชลบุรีค่ะ ไม่มีการจัดงานแบบนี้น่าเสียดายจริงๆ

เพลงเพราะมากๆค่ะ โหวต Diarist blog ให้เลยค่ะ


โดย: Max Bulliboo วันที่: 27 กันยายน 2559 เวลา:14:05:58 น.  

 
พุธสวัสดิ์ สว่างไสว เรือนใจธรรม
กายคือกรรม เก่าเกิด กำเนิดก่อ
สง่างาม ตามบุญ คุณทุนทอ
เติมเต็มต่อ แต่งแต้ม แย้มยิ้มงาม
กรรมเก่าก่อ เกิดกาย หมายเรือนร่าง
ส่งเสริมสร้าง ซ่อมแซม ถูกแถมถาม
กรรมใหม่ คือผัสสะ หทัยยาม
ย่อมอยู่ตาม ธรรมท่าน พันธุ์เผ่าพงศ์
ต้นกล้า อาราดิน


โดย: ต้นกล้า อาราดิน วันที่: 28 กันยายน 2559 เวลา:7:05:44 น.  

 
แวะมาทักทายค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 29 กันยายน 2559 เวลา:8:11:37 น.  

 
ลูกศิษย์ลูกหาแต่ละคนได้ดิบได้ทั้งนั้นเลยค่า ปลื้มใจแทนมาก
กลับาพบกันตามงานแบบนี้
ช่างมีความสุขจริงๆ นะคะ ^^บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Home & Garden Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 29 กันยายน 2559 เวลา:21:11:06 น.  

 
แวะมาทักทายค่า คุณครูก็เหมือนแม่อีกคนนะคะ ให้ความรู้เรามาค่ะ


โดย: auau_py วันที่: 30 กันยายน 2559 เวลา:7:18:43 น.  

 
อบอุ่นมากๆเลยครับพี่

+Diarist Blog


โดย: The Kop Civil วันที่: 30 กันยายน 2559 เวลา:11:08:24 น.  

 
นี่คือกตัญญุตาคุณโดยแท้ค่ะคุณอ้อมแอ้ม ปลื้มใจและชื่นใจแทนอาจารย์ทุกท่าน

ทำดี....ดี จริงๆค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 2 ตุลาคม 2559 เวลา:12:16:02 น.  

 

ลูกศิษย์กตัญญูน่ารักจริงค่ะน้องอ้อมแอ้ม

คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: พรไม้หอม วันที่: 2 ตุลาคม 2559 เวลา:13:17:09 น.  

 
พี่อ้อ ก็ ศิษย์ เก่า รร.กุนที
ก่อนอ้อมแอ้ม 5 ปี
พี่อ้อ จบ มศ. 5 แล้ว
อ้อมแอ้ม เพิ่งเข้า มศ.1

เลขประจำตัว
กน.
1944

อจ.ที่สอนไม่อยู่แล้ว
เพื่อนๆก็เช่นกัน
เกษียน กันหมดแล้ว

อ้อมแอ้ม เพื่อนๆ ยังโยงไยถึงกันอยู่
ดีจังเลย

Vote..for Diarist


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 2 ตุลาคม 2559 เวลา:13:41:12 น.  

 
สวัสดีจ้าา มาทักทายจ้า sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน SculpSure เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค คีเลชั่น Chelation Hifu Pore Hair Removal Laser freckle dark spot cellulite SculpSure Ultherapy กำจัดไขมัน ร้อยไหม adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ สักคิ้วถาวร สักคิ้ว 6 มิติ Cover Paint สักไรผม 3D Eyebrow ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: สมาชิกหมายเลข 4507140 วันที่: 6 พฤษภาคม 2561 เวลา:14:34:50 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

คนผ่านทางมาเจอ
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 56 คน [?]

Group Blog
 
<<
กันยายน 2559
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
21 กันยายน 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add คนผ่านทางมาเจอ's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.