สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.... มีกรรมเป็นของตน.... มีกรรมเป็นผู้ให้ผล....มีกรรมเป็นแดนเกิด.... มีกรรมเป็นผู้ติดตาม.... มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย.... จักทำกรรมอันใดไว้ ....เป็นบุญหรือบาป........ จักต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้น ๆ สืบไป
ถนนสายนี้มีตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 109 “ความเชื่่อ”

ถนนสายนี้มีตะพาบประจำหลักกิโลเมตรที่ 109 หัวข้อ“ความเชื่อ”

โจทย์โดยน้องเป็ดสวรรค์ ผู้อำนวยการงานตะพาบของเรานี่เอง

ขอให้ชื่อตอนนี้ว่า "ความเชื่อที่ไม่งมงาย"ความเชื่อที่ไม่งมงายมนุษย์ในสมัยโบราณในสมัยดึกดำบรรพ์

เกิดมาพร้อมกับความโง่เขลาในตนเองและธรรมชาติรอบๆตัว

เมื่อไม่รู้ความจริงเช่นนั้นก็ย่อมหวาดกลัวต่อสิ่งต่างๆ

ไม่ว่าฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า น้ำท่วม ภัยแล้ง โรคระบาด แผ่นดินไหว

สิ่งเดียวที่จะช่วยมนุษย์จากความไม่รู้ได้เพียงอย่างเดียวก็คือ”ความเชื่อ”

เพื่อให้เกิดความสบายใจ อธิบายสิ่งต่างๆตามความรู้ สติปัญญาที่ยังมีน้อยอยู่

เชื่อว่ามีผีป่านางไม้ เจ้าป่าเจ้าเขา ที่ท่านจะดลบันดาล

สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นตามความพอใจของตนด้วยพลังอำนาจอันลึกลับ

พ่อมดหมอผี คือผู้ที่ติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น

การถวายเครื่องเซ่นสังเวย ข้าวปลาอาหารคาวหวาน ดอกไม้ ธูปเทียน

ตลอดถึงการบูชายันต์ด้วยสัตว์นากๆชนิด หรือแม้กระทั่งคนเป็นๆก็มีทำกัน

คือวิธีที่ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พอใจและมอบสิ่งที่ปรารถนาให้แก่เรา

ความคิดความเชื่อแบบนี้ก็ยังมีให้เห็นหลงเหลือปนเปไปกับวิถีชีวิต

ของชาวบ้านทั่วๆอย่างแยกกันไม่ออก

และอยู่อาจจะแฝงอยู่ร่วมกับศาสนาจนถึงปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นานนับหลายพันปีกว่าภูมิปัญญาของมนุษย์ในสมัยก่อนจะพบว่า

สิ่งต่างๆนั้นเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของสิ่งต่างๆรอบตัว

ผีสางนางไม้ ก็ได้พัฒนาตนเองกลายเป็นเรื่องราวของการเคารพเทพเจ้า

เป็นบุคคลที่มีชีวิตจิตใจมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกัน

เป็นญาติสนิทพี่น้องกัน มีอำนาจวิเศษที่จะดลบันดาลสิ่งที่ต้องการ

ให้แก่ผู้ที่มีความศรัทธาความเชื่อเทพเจ้าเหล่านั้น

ยังคงเป็นความเชื่อถือแบบเดิมๆแต่เปลี่ยนตัวละครและเรื่องราวไปเท่านั้นเองแต่ในบรรดาสิ่งที่น่ากลัวที่สุด

ของมนุษย์ที่มีอารยะธรรมเจริญทางจิตใจจนถึงที่สุดในอดีตมีสองสิ่ง


ประการแรก"ความกลัว"กลับไม่ใช่กลัวสิ่งภายนอกตัวอีกต่อไป

แต่เป็นความกลัวข้าศึกในจิตใจคือเจ้ากิเลส ตัณหา ความโลภ ความโกรธ

ความหลงในจิตใจที่จะมาทำลายความสุขสงบในใจให้ลดน้อยลง

เพราะคนในสมัยนั้นยังไม่มีวัตถุข้าวของเงินทอง

ให้ลุ่มหลงงมงายมากเหมือนสมัยนี้ มีจิตใจเป็นปกติสงบอยู่ตามธรรมชาตินั่นเองประการที่สอง สิ่งที่น่ากลัวที่สุด และทุกข์มากที่สุดของมนุษย์

ก็คือ การเกิด การแก่ การเจ็บป่วย และการตาย

นี่คือปัญหาใหญ่ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องพบและหนีไม่พ้น

ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขในชีวิตหลังความตาย

หรือทำอย่างไรจะไม่ต้องมาเวียนวนในสังสารวัฏกันอีกมีเจ้าชายองค์หนึ่งชื่อเจ้าชายสิทธัตถะด้วยการเลี้ยงดู

แบบไข่ในหินชีวิตเติบโตสุขสบายอยู่ในปราสาทสามฤดู

ไม่เคยได้พบเห็นคนแก่ คนเจ็บป่วย และคนตาย

เมื่อทรงได้พบความจริงข้างต้นจากการหนีออกมาจากวังในวันหนึ่ง

ท่านจึงตั้งใจอุทิศตัวเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกบวชเพื่อค้นหาความจริง

ความจริงที่จะทำให้มนุษย์สามารถเอาชนะกิเลสในใจ

และสามารถออกจากวงจรชีวิตที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเช่นนี้


ท่านใช้เวลา 6 ปีจึงทรงค้นพบวิธีทางดับทุกข์พบสุขสงบแท้ภายในใจ

และเผยแพร่คำสอน อันเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนา

ซึ่ง”พุทธะ”แปลว่าผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

ไม่ใช่ผู้หลงงมงายเชื่อถือสิ่งใดๆอย่างไม่มีเหตุผล

ด้วยคำสอนของพระองค์ทำให้มนุษย์สามารถหลุดพ้นจาก

”ความเชื่อ”ผิดๆได้สำเร็จความเชื่อหรือศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อด้วยปัญญา

ด้วยเหตุด้วยผลมีสี่อย่าง คือ


*กัมมสัทธา เชื่อในเรื่องกฎของกรรม ว่ากรรมมีอยู่จริง

ไม่ใช่ทำแล้วไม่มีใครรู้ไม่ผิด ตายแล้วสิ่งที่ทำไม่ต้องรับผลกรรมเป็นต้น

*วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรมมีจริง คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

*กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่า กรรมเป็นของตน ผู้กระทำจะรับกรรมติดตาม

ตัวไปทุกภพชาติ

*ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองใน อริยสัจ4และมีชุดของความเชื่อที่จะเปิดประตูไปสู่ชีวิตที่ดีงาม(อริยมรรคมีองค์ 8)

เรียกว่าชุดของความเห็นที่ถูกต้อง(สัมมาทิฏฐิ)มี 10ประการได้แก่

ทานที่ให้แล้วมีผล

การสงเคราะห์กันมีผล

การยกย่องบูชาบุคคลที่ควรบูชามีผล

ผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วมีจริง

โลกนี้มี (ที่มา)

โลกหน้ามี (ที่ไป)

แม่มี

พ่อมี

สัตว์ที่เกิดแบบโอปปาติกะมี

พระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วมีศาสนาพุทธเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะเอาชนะความทุกข์ได้

ด้วยการฝึกฝนและยกระดับจิตใจด้วยการเชื่อในสิ่งที่ดีเป็นกุศล

การปฏิบัติตามหลักศีล สมาธิ ปัญญา

มนุษย์สามารถหลุดพ้นจากดวงชะตาฟ้าลิขิต อยู่เหนือดวงดาวโหราศาสตร์

มนุษย์คือผู้ลิขิตชีวิตตัวเองด้วยกรรมที่ตัวเองกระทำแล้วนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราสามารถอธิบายด้วยหลักของกรรมได้ทั้งหมด

คนที่รับผลกรรมที่ไม่ดีก็เพราะเคยทำกรรมไม่ดีในอดีตมาก่อน

แต่การให้ผลของกรรมไม่แน่นอน เพราะกรรมมีหลายประเภท

เช่นกรรมที่ทำประจำย่อมให้ผลมากว่ากรรมที่ไม่ค่อยได้กระทำ นานๆทำที

กรรมที่รุนแรงถึงชีวิต ย่อมมาอย่างรวดเร็วชนิดกรรมอื่นๆไม่สามารถต้านทานได้

คนทำความเลวแต่กลับได้ดีเพราะกรรมดีเก่าๆยังหนุนส่งอยู่

ส่วนคนทำกรรมดีแต่ได้ผลเลวก็เพราะว่าผลของกรรมดีในปัจจุบัน

ยังถูกกรรมเก่าส่งผลลบล้างอยู่


มีความจริงง่ายๆที่พึงระวังตัวไว้ก็คือ


ถ้าไม่มีแรงกระตุ้น รบเร้า ยั่วยุ ไม่ว่าจะจากกิเลส ความโลภ โกรธ หลงในใจ

หรือ ความต้องการตามธรรมชาติของร่างกาย เช่นความหิว ความเหนื่อย

ความเพลีย ความอ่อนล้า ความต้องการทางเพศ

มนุษย์จะไม่ก่อกรรมทำชั่วเลยแต่เมื่อใดขาดสติไปตามอำนาจ กิเลสตัณหาที่มองเห็นหรือถูกยั่วยุ

ตามอุปนิสัยที่สั่งสมมา หรือตามสภาพร่างกายที่ไม่เอื้อที่จะคุมสติ จากความหิว

ความอ่อนเพลีย หรือจากการดื่มสุราการเสพยาเสพติดของมึนเมาเข้าไป


เมื่อขาดสติ ขาดศีล ขาดจิตสำนึกที่จะคอยยับยั้งชั่วใจเอาไว้

มนุษย์ก็ก่อกรรมทำชั่ว ประทุษร้ายแก่ตนเองและผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์ยาก

สติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะทำให้ชีวิตเราหลุดจากการทำความชั่วได้

และพึงระวังช่วงที่เราขาดสติไว้มากที่สุด เพราะเพียงเสี้ยววินาทีเดียว

ที่ขาดสติ เราอาจทำกรรมชั่วรุนแรงได้ง่ายดาย

ทั้งๆที่เป็นเคยคนดีมาตลอดชีวิตก็ได้แต่ก็อีกนั่นแหละเพราะกรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น

และไม่สามารถจับต้องวัดขนาด สัมผัสได้เหมือนวัตถุทั่วไป

คนสมัยนี้จึงไม่เชื่อกรรม แต่ไปเชื่อวิทยาศาสตร์แทน

เรียกวิทยาศาสตร์และวัตถุนิยมว่าเป็นความเชื่อของคนสมัยปัจจุบันเลยก็ว่าได้

และในวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีคำสอนเรื่องกรรม ชาตินี้ชาติหน้าเสียด้วย


คนจึงคิดคดโกงทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อหวังรวยในชาตินี้

โดยไม่ฉุกคิดเลยว่ามีความทุกข์เร่าร้อนอยู่ในความรู้สึกลึกๆในจิตใจ

รอเวลาพาจิตที่ดับไปยังภพภูมิแห่งนรกที่เหมาะกับจิตที่มีสภาพร้อนรุ่มเช่นนั้นหรืออาจจะมีบุญได้พบจุดหักเหชีวิตเมื่อมีทุกข์หนักเข้าถาโถมใส่เต็มแรง

เพราะวัตถุที่ครอบครองไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง บ้านที่ดิน

คู่ครอง บุตรธิดา หรือร่างกายเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายอย่างฉับพลัน

เช่นเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ฟองสบู่แตกมีหนี้ท่วมตัว ถูกคดโกงจนหมดตัว

เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ประสบอุบัติเหตุจนร่างกายพิการ

ชีวิตพบกับความสูญเสีย พลัดพรากอย่างไม่คาดคิดมาก่อน

นั่นแหละจึงถึงเวลาได้สำนึกใคร่ครวญถึงชีวิตในช่วงที่ผ่านมาชีวิตของเขามีทางเลือกแค่สองทาง

ก็คือจะปล่อยชีวิตให้ซัดเซพเนจรไปตามความโศกเศร้าสูญเสีย

เพื่อปิดฉากชีวิตไปอย่างเศร้าสร้อยทุกข์ระทมที่สุด

หรือจะเริ่มต้นความคิดความเชื่อที่ถูกต้อง

แล้วเดินไปบนเส้นทางธรรมที่สงบเย็น

เริ่มปล่อยวางเรื่องราวความสูญเสีย

และปล่อยวางผู้แบกชีวิตคือตนเองลงด้วยในโอกาสวันอาสาฬหบูชาอันเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา

มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระธรรม" และ "วันพระสงฆ์"

เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักร

เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ และเป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์

ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก

อันเป็นการเคลื่อนกงล้อธรรมจักรที่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจงตั้งใจน้อมนำพระธรรมคำสั่งสอน

ให้เรามีความคิด ความเชื่อ และการกระทำที่ถูกต้อง

ต่อตนเองและผู้อื่น ตั้งอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา

เพื่อลดกิเลสตัณหาในจิตใจ และพาความทุกข์

ออกจากชีวิตจิตใจของเราให้เหลือน้อยที่สุดผลจากการปฏิบัติดีของเรานี้เอง

จะเป็นหลักประกันความสุขมากกว่าเงินทองที่หามาได้

หรือเป็นเครื่องป้องกันความทุกข์อันจะเกิดขึ้น

กับสิ่งที่ไม่คาดคิดในชีวิตที่ดีที่สุดของเราก็ว่าได้นะครับ ^^

เรื่องและภาพประกอบ วนารักษ์

ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาอ่านและให้กำลังใจติชม

ขอบคุณเพื่อนประจำบล็อกที่ยังไม่ลืมกัน

ขอบคุณโจทย์ดีๆจากน้องเป็ดสวรรค์

ขอบคุณที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาอันร่มเย็นเสมอมา


Create Date : 10 กรกฎาคม 2557
Last Update : 17 กรกฎาคม 2557 15:32:38 น. 62 comments
Counter : 1279 Pageviews.

 
ลงเรื่องแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะครับแหะๆ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 10 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:45:39 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog


โหวตก่อนนอนค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 10 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:43:29 น.  

 
สาธุ ลากเสียงยาวววๆหน่อย อิอิ

เดี๋ยว อ.เต๊ะ ติด กัณฑ์เทศน์ให้ก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวค่อยมาสนทนาธรรมกัน
แซวคุณหมอพี่อ๋าซะหน่อย555

สวัสดีวันหยุดนะครับ

วันนี้คุณอ๋าพาครอบครัวไปทำบุญมั้ยครับ วัดแถวบ้าน อ.เต๊ะ คนแน่นจริงๆ ยังกะมีคอนเสิร์ตแน่ะ 555

เรื่องความเชื่อนี่ คนเราเอามาใช้ในทางที่ผิดกันแยะนะครับ
โดยมากหนักไปทางอบายมุข เล่นหวยเล่นพนันกัน หรือไม่ก้พวกมิชฉาชีพ ตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ หลวกลวง
ชาวบ้าน หมดเนื้อหมดตัวกันซะแยะเลย

หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธเจ้านี่ สมัยเด็กๆ อ.เต๊ะ ชอบอ่านมาก เพราะมีรูปประกอบสวยงาม ตอนนั้นยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ ตอนนี้ก้ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีครับ 555

ส่วนเรื่องกรรมนี่ อ.เต๊ะ ชอบหนังสืออยู่เล่มนึง ชื่อว่า กฏแห่งกรรม ของ ท.เลียงพิบูลย์ อ่านอย่างเพลิดเพลินมาก เพราะ มีเรื่องผี เนื้อเรื่องสนุกสนาน ออกน่ากลัวหน่อยๆ ชอบมากเลยครับ

จะว่าไปแล้วคนเรานี่ ตอนที่มีความสุข สนุก สบายกับชีวิตอยู่ มักจะไม่คิดถึงเรื่องธรรมมะ เรื่องทำบุญ
แต่พอมีความทุกข์ เข้ามาเมื่อไร
ยามนั้น จะรีบเข้าหาพระธรรมเป็นที่พึ่ง

อ.เต๊ะว่า ถ้าเรามีธรรมมะในใจอยู่เสมอ น่าจะดีกว่ามาพึ่งธรรมะตอนเดือดร้อนนะครับ

วันนี้เม้นท์สั้นๆแค่นี้ก่อน นะครับ เดี๋ยวหลวงพี่อ๋า เอ๊ย คุณพี่อ๋าจะเบื่อ 555

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
sawkitty Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog


โดย: multiple วันที่: 11 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:56:53 น.  

 
ธรรมสวัสดีค่า หลวงพี่

เมื่อคืนติดกัณฑ์เทศน์ไว้แล้ว
แน่ใจว่าโหวตไม่ผิดหมวดแน่นอน อิอิ

ความไม่รู้นี่เป็นภัยอย่างยิ่ง เข้าข่ายไม่รู้แล้วก็มโนไปเรื่อยโน่นนี่นั่น
เรามักจะใช้คำว่า "ไม่เชื่ออย่าลบหลู่" บางเรื่องก็เข้าข่าย "งมงาย"

แต่ถ้ายึดหลักทางพุทธศาสนา "กาลามสูตร" น่าจะช่วยได้นะคะ
อย่าไปจำผิดสูตรก็แล้วกัน อิอิ

ทุกอย่างมีที่มาที่ไป ขึ้นกับเหตุและปัจจัย
มนุษย์คือผู้ลิขิตชีวิตตัวเองด้วยกรรมที่ตัวเองกระทำ
เรียกว่า กรรมลิขิต ... เราก็เดินตามรอยกรรมของเรานั่นเอง
เข้ากับคำพระท่านว่าไว้ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้ สาธุ

นาน ๆ ได้เสวนาธรรมแบบนี้บ้างก็ดีนะคะ
ดูมีสาระมากเลย อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 11 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:13:23 น.  

 
ยังๆๆ
ตะพาบ 109 ยังไม่มา
รออ่านค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 11 กรกฎาคม 2557 เวลา:11:24:18 น.  

 

ความเชื่อที่ไม่งมงายคือเชื่อในหลัก

ธรรมหรือหลักสัจธรรมไม่ยึดติดในตัว

บุคคลซึ่งอาจนำไปสู่ความงมงาย

ถูกต้องค่ะน้องอ่าวันนี้มีพุทธะประวัติ

เข้ากับเทศกาลเข้าพรรษาเลย

เขียนดีมากค่ะ แต่วันนี้หมดโควต้า

แล้วพรุ่งนี้มาใหม่ค่ะ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 11 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:05:33 น.  

 
หวัดดีค่าคุณอ๋า

โลกที่มีที่ไป โลกหน้ามีที่มา
เห็นด้วยเลยค่ะ เวลาไปแล้วไม่มีห่วงนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะ

และคำที่ชอบมาก ๆคือ
เอาชนะความทุกข์นั่นความคิดที่เป็นจิตกุศล
อันนี้ก็เห็นด้วยอย่างมากมายค่ะ
เวลาเราเป็นทุกข์ จิตใจเราจะเครียดไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน
หากเราระเบิดออกไป ตามอารมณ์ก็ทำให้หลายสิ่งเลวร้ายยิ่งกว่าอีก
นั่นคือการสูญเสีย

แต่กลั้นใจๆๆ ลองคิดบวกสักนิด มองโลกแง่ดีสักหน่อย คิดกลับกัน
เราจะเย็นลงบ้าง
บางทีคือการเดินออกมาสักพักนะคะ
พูดแล้วก็หมือนทำยากจริงๆ
แต่ถ้าได้ลองทำแล้ว คิดว่า แต่ละคนทำได้แน่ๆค่ะ อิอิ

โหวตให้กำลังใจค่าา


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เริงฤดีนะ Sports Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
anigia Parenting Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Music Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 11 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:16:16 น.  

 
เอาหน้าปกมาแปะให้ด้วยค่าาา อิอิ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 11 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:40:57 น.  

 
สวัสดีวันพระใหญ่ค่ะคุณอ๋า มาอ่านเรื่องความเฃื่อของคุณอ๋าแล้วมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คนเรามีความเชื่อกันนะคะ

บางสิ่งก็ดีบางสิ่งก็เชื่อในสิ่งที่น่ากลัว
กิ่งว่าขึ้นอยู่กับเหตุผลมากกว่านะคะ

โหวตให้ค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Travel Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

มีความสุขวันพระใหญ่นะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 11 กรกฎาคม 2557 เวลา:16:20:26 น.  

 
สมัยนี้ คนเรามักเชื่อในสิ่งผิดๆ น่ากลัวค่ะ
เชื่อเรื่องดวง เรื่องพ่อมดหมอผี
จะทำอะไรก็ต้องดูหมอ ดูวัน ดูฮวงจุ๊ย
โลกก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น แต่มนุษย์เหมือนถอยหลังกลับไปค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 11 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:55:20 น.  

 
วันนี้เล่นเขียนธรรมะแบบจัดเต็มเลยนะครับ การทำดีที่ง่ายที่สุดก็คือไม่ทำชั่วล่ะแหละ (หรือว่ายากสุดก็ไม่รู้นะ)

ความจริงแล้ว แม้แต่ในพระพุทธศาสนา ก็ยังมีหลักความเชื่อ 10 ประการที่เรียกว่า กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 การจะเชื่ออะไรต้องใช้สติให้มากๆ เลยล่ะครับ

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 11 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:06:41 น.  

 
มาโหวตครับ วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 11 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:52:41 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
................

สวัสดีค่ะคุณอ๋า

อ่านงานตะพาบที่คุณอ๋าเขียนแล้ว
ได้ข้อคิดดีๆที่ว่า


"ให้เรามีความคิด ความเชื่อ และการกระทำที่ถูกต้อง
ต่อตนเองและผู้อื่น ตั้งอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา
เพื่อลดกิเลสตัณหาในจิตใจ และพาความทุกข์
ออกจากชีวิตจิตใจของเราให้เหลือน้อยที่สุด"

ขอบคุณคุณอ๋ามากค่ะ
นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 เวลา:0:09:18 น.  

 
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ความเชื่อเรื่องกรรมดี กรรมชั่ว
ของพุทธศาสนา นั้นเป็นสัจธรรมยิ่งนัก
ขออภัย..ที่เห็นจ่าหน้า ตะพาบ 108 เลยไม่ได้..
เข้ามา อ่าน


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 เวลา:1:01:42 น.  

 
แวะมาอ่านตะพาบค่ะ

"ความคิด ความเชื่อ และการกระทำที่ถูกต้องต่อตนเองและผู้อื่น ตั้งอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา

เพื่อลดกิเลสตัณหาในจิตใจ และพาความทุกข์ออกจากชีวิตจิตใจของเราให้เหลือน้อยที่สุด"

ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนผ่านทางมาเจอ Literature Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
newyorknurse
โดย: newyorknurse วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 เวลา:2:17:38 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ๋า


นั่งอ่านบล็อกพี่อ๋าจบ
มานั่งอ่านเม้นท์อาจารย์เต๊ะต่อครับ 555

สองรส สองอารมณ์เลย 555


โหวตบล็อกธรรมะให้พี่อ๋าเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 เวลา:6:35:07 น.  

 
สวัสดีค่า พี่อ๋า ^^

มาอ่านตะพาบค่ะ
อานจบต้องบอกว่า สาธุ ค่ะ

เป็นเรื่องจริงเลย
ความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนา แน่แท้ที่สุดเลยค่ะ

ขอบคุณมากๆค่าโดย: lovereason วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 เวลา:12:16:55 น.  

 
จบเปรียญ 9 ประโยคมารึเปล่าครับพี่หมออ่า กราบบบบ


ผมไม่สามารถเรียนธรรมมะอะไรได้เลยครับ อุปสรรค์ชิ้นโตเลยคือเกลียดภาษาบาลีสันตกฤต อิอิ เจอทีไรง่วงหาวทุ๊กทีสิน่ะ


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 เวลา:12:32:14 น.  

 
สวัสดีครับคุณอ๋า

ผมชอบ กทม ช่วงวันหยุดยาวๆ
แบบนี้มากเลยละครับ
อยากให้หยุดไปเรื่อยๆ ไม่ต้องทำงานสักเดือน2เดือน555

ถ้ายังไงคุณอ๋ามากรุงเทพเจอป๋ายุทธละก็ ช่วยบอกให้ ผมด้วยนะครับ อิอิ


โดย: multiple วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:26:29 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า ขอบคุณมากนะคะที่ไปโหวตงานเขียนให้ค่ะ

วันนี้คุณอ๋าคงได้พักผ่อนหยุดยาวหลายวันนะคะ

ขอให้มีความสุขวันเข้าพรรษาค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 เวลา:18:26:18 น.  

 
สวัสดีตอนค่ำ ๆ ค่ะ

ธรรมะแบบอ่านสนุกไม่เครียดน่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะคะ
ถ้าคุณอ๋าเขียนธรรมะแทรกอารมณ์ขัน รับรองแฟนตรึมเลย อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:42:24 น.  

 
คนสมัยนี้จึงไม่เชื่อกรรม แต่ไปเชื่อวิทยาศาสตร์แทน

เรียกวิทยาศาสตร์และวัตถุนิยมว่าเป็นความเชื่อของคนสมัยปัจจุบันเลยก็ว่าได้

และในวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีคำสอนเรื่องกรรม ชาตินี้ชาติหน้าเสียด้วย


คนจึงคิดคดโกงทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อหวังรวยในชาตินี้

โดยไม่ฉุกคิดเลยว่ามีความทุกข์เร่าร้อนอยู่ในความรู้สึกลึกๆในจิตใจ

รอเวลาพาจิตที่ดับไปยังภพภูมิแห่งนรกที่เหมาะกับจิตที่มีสภาพร้อนรุ่มเช่นนั้น
..............................................

โลกกำลังเข้าสู่กลียุคมั้งคะ
การพัฒนาด้านวัตถุเจริญขึ้นแต่จิตใจคนกลับเสื่อมลง
อย่าว่าแต่คนธรรมดาเลยค่ะ แม้แต่พระสงฆ์ที่ควรเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
ให้กับพุทธศาสนิกชนได้ดำเนินรอยตาม
เดี๋ยวนี้เราจะหาพระนักเทศน์เก่งๆ
ที่มีทั้งปัญญาและวัติปฏิบัติสามารถน้อมนำจิตใจและเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับคนธรรมดาอย่างเราๆได้มีที่พึ่งทางใจนั้น หาได้ยากเต็มทีค่ะ
ปัจจุบันตุ๊กสังเกตว่าเรามักจะเจอแต่พระที่ทำพิธีได้เท่านั้น
ถ้าเป็นเรื่องพิธีการต่างๆนี่เป๊ะๆทุกอย่างค่ะ
แต่จะให้เทศนาสั่งสอนคนไปตามคำสอนในพุทธศาสนา ไม่ค่อยจะเทศน์ได้กัน
คนเราจะพูดให้เก่ง พูดให้ดี พูดให้น่าเชื่อถือต้องศึกษาเยอะนะคะ
พระสงฆ์เองก็เช่นกันถ้าจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ดีได้
ต้องศึกษามากทั้งทางโลกทางธรรม
ก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้คนเราจิตใจเสื่อมลง
ไม่ค่อยเชื่อในผลแห่งกรรมอย่างที่คุณอ๋าเขียนไว้ข้างต้น
เพราะส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราไปวัดก็เพื่อทำพิธีเท่านั้นค่ะ
โดย: ฝากเธอ วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:03:47 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ


 Rinsa YoyoliveTravel Blogดู Blog
ดาวริมทะเลFood Blogดู Blog
ดอยสะเก็ดLiterature Blogดู Blog
เริงฤดีนะSports Blogดู Blog
วนารักษ์Dharma Blogดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะพี่อ๋า
ดีใจที่เปิดบล็อค
มาพร้อมงานตะพาบเรื่องความเชื่อ
ภาพประกอบยังไม่มา
โหวตใหค่ะโดย: pantawan วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:59:36 น.  

 
ส่งกำลังใจให้นะคะ
นอนหลับฝันดีค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog


โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 12 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:34:19 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ๋า

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตเช่นกันนะครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กรกฎาคม 2557 เวลา:6:23:32 น.  

 
สวัสดีครับคุณอ๋า

ขอบคุณสำหรับโหวตนะครับ

พวกปิ้งย่าง ปกติ อ.เต๊ะ แทบไม่ได้กินเลยครับ
นานๆจะกินสักทีนึง มะเร็งก้กลัวอยู่
แต่โรคอื่น น้องๆมะเร็งก้ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับ แหะๆ

เรื่องพืชผักนี่ ผมไม่ค่อยได้กิน แต่พยายามไปกินผลไม้แทน คงพอช่วยได้บ้าง
อันนี้เป้นข้อเสียของการไม่มีเมียโดยตรงเลยครับ เลยไม่มีคนคอยคุมประพฤติ 555

ขอบคุณลิ้งค์กฎแห่งกรรมด้วยครับ
สมัยก่อนต้องอ่านเอาเอง เดี๋ยวนี้
มีคนอ่านให้ฟังด้วย ชอบมากเลยครับ

วันหยุดยาวๆแบบนี้ คุณอ๋าคิดถูกแล้วครับที่มากรุงเทพ เพราะรถจะย้ายไปติดที่ ตจว แทนนะครับ 555


โดย: multiple วันที่: 13 กรกฎาคม 2557 เวลา:7:41:07 น.  

 

วันนี้มาโหวตให้น้องอ๋าค่ะ เข้าพรรษา

ไปทำบุญที่ไหนคะ อยู่ที่ไหนก็เป็นบุญ

อยู่แล้วสำหรับคนจิตใจดีอย่างน้องอ๋า

วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: พรไม้หอม วันที่: 13 กรกฎาคม 2557 เวลา:9:37:44 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Political Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะพี่อ๋า
คำสอนของพระพุทธเจ้า
นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง
และหากทุก ๆ คนปฏิบัติตามก็จะดีค่ะ
แต่น่าเสียดายที่ทำกันไม่ได้ทุกคน
และบางคนก็ทำได้แค่บางอย่างเท่านั้นเพราะมนุษย์มีกิเลส
แต่ที่บุ๊งเชื่อมาก ๆ ก็คือ
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ก็จะทำดีต่อ ๆ ไปค่ะ อิอิ


โดย: Close To Heaven วันที่: 13 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:10:08 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า บล็อกคุณอ๋าให้ข้อคิดไปทางธรรมดีค่ะ งานตะพาบกิ่งก็เป็นเรื่องความเชื่อที่เล่าและถือกันต่อๆมาก็เอามาเขียนให้เพื่อนๆได้ทราบกันค่ะ

ขอบคุณกำลังใจที่ให้นะคะ

ขอให้คุณอ๋าพักผ่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 13 กรกฎาคม 2557 เวลา:11:36:05 น.  

 
ผมว่าการสนทนาธรรมนี่ก็สร้างความขัดเคืองกันได้มากเหมือนกันนะครับ ผมเคยเห็นในเว็ปธรรมะตีกันนัวเนียไปเลย เพราะธรรมะก็เป็นความเชื่อแบบนึงนะครับ ต่างคนต่างเชื่อก็เลยตีกันหัวโนไปเลย 555++

ยังไงก็ทนๆหน่อยนะครับ อิอิ ^^

-------------------

เคยได้ยินไหมคะ เขาว่ามีอยู่ 2 เรื่องที่เขาไม่คุยกัน (ถ้าไม่อยากทะเลาะกัน)
คือ การเมือง และ ศาสนา มีมากกว่านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ

แต่ฟ้าใสคุยได้หมด แหะ ๆ
เพราะถ้าเริ่มจะตีหัวกัน เราก็ชิ่งก่อนเลย 555
ตามสบายเลยค่ะ ไม่ได้ต้องใช้ความอดทนอะไร อิอิ
ถือว่าการสนทนาธรรมเป็นมงคลแก่ชีวิตนะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 กรกฎาคม 2557 เวลา:11:47:37 น.  

 
ความเชื่อที่ไม่งมงาย เขียนได้โดนใจค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Maeboon Food Blog ดู Blog
เฉลิมลาภ ทราบแล้วเปลี่ยน Music Blog ดู Blog
ดรสา Blog about TV ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 13 กรกฎาคม 2557 เวลา:19:53:59 น.  

 
กำลังใจดูจะเป็นสิ่งจำเป็นเสียแล้วนะครับพี่อ๋า
ในห้วงยามนี้

มองไปทางไหนก็เห็นแต่คนทุกข์ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:36:52 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 กรกฎาคม 2557 เวลา:6:18:27 น.  

 
สวัสดีครับคุณอ๋า

เสียดายสมัยนั้น อ.เต๊ะ ยังไม่รู้จัก
คุณหมอพี่อ๋า ไม่งั้นจะรบกวน
ให้ช่วยเป็นเถ้าแก่ไปสู่ขอ บุรุษพยาบาล เย้ย พยาบาลสาวๆให้ อ.โต๊ะสักคนนะครับ 555

เรื่องผลไม้ตอนนี้ก้พยายามกินให้แยะ แทนผักครับ
มีเดือน2เดือนนี้ ที่ดันไปกินผลไม้ผิดประเภท ฟาดทุเรียนไปแยะหน่อย แหะๆ

อ.เต๊ะ สัญญาเมื่อสายัณว่า
ต่อไปจะเป็นคนดี ไม่ดื้อไม่ซน
ไม่แอบกิน ของที่หมอห้ามอีกนะครับ อิอิ

เรื่องวันหยุดนี่ เสียดายจริงๆ อยากให้ คอสอชอ ช่วยเพิ่มอีกสัก10-20 วัน จะรักป๋ายุทธมากเลยนะคร้าบ555


โดย: multiple วันที่: 14 กรกฎาคม 2557 เวลา:7:16:44 น.  

 
555 อยากมีแควนเป้นพยาบาล
มือไม้สั่น
พิมพ์ผิดพิมม์ถูก

ขอแก้คำผิด จากอ.โต๊ะ เป็น อ.เต๊ะ นะคร้าบ 555


โดย: multiple วันที่: 14 กรกฎาคม 2557 เวลา:7:21:38 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณหมอ

ข้างบนอยากได้แควนเป็นบุรุษพยาบาล คุณอ๋าก็ช่วยสงเคราะห์หน่อยน้า 555

จะมาบอกว่าออนบล็อกใหม่แล้วค่า ว่าง ๆ ก็ไปดูใจหน่อยนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 14 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:45:58 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า
มาช้าไปหน่อยแต่ก็มานะคะ ^__^
อ.โต๊ะ อ.เต๊ะอยากมีแฟนเป็นพยาบาลเหรอคะ เพิ่งรู้นะเนี่ย
แต่ อ.เต๊ะไปเขียนที่บล็อกคุณอ๋าว่าอยากได้คนถือไม้เรียวนี่นา สรุปว่าอยากได้สองคนใช่ป่ะ
แซวเพื่อนบ้านแล้วก็มาให้กำลังใจเจ้าของบล็อกเช่นเคยค่ะ
คิดดี ทำดี พูดดี แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะ ไม่ต้องรวยมากก็ได้ แต่ขออย่าให้ขาดมือละกันค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 14 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:24:18 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า วันนี้ลำปางฝนตกตั้งแต่เช้าจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่หยุดเลยค่ะ ก็อยู่โยงนอนเล่นอยู่ที่บ้านทั้งวันเลยค่ะ

ทางปราจีนมีฝนมั๊ยคะ เห็นข่าวน้ำท่วมหลายพื้นที่ ลำปางในตัวเมืองก็ท่วมเป็นน้ำฝนที่ระบายไม่ทันค่ะวันนี้คงจะแห้งแล้ว

คุณอ๋าพักผ่อนวันหยุดอีก 1 วันอย่างมีความสุขนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 14 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:12:58 น.  

 
เป็นตะภาพที่เข้ากันกับวันสำคัญทางศาสนาแบบนี้เลยนะคะ


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 14 กรกฎาคม 2557 เวลา:13:13:08 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะพี่อ๋า . . .

คนเรามักมีความเชื่อแปลก ๆ บ้างว่า กรรมล้างได้ . . . นิพพานซื้อได้ . . .

เลยไม่สนใจว่าเงินจะได้มาด้วยวิธีใด . . . เพราะทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงิน

คนจึงโลภ . . . แย่งชิง . . . เพื่อได้มาซึ่งอำนาจ และ ลาภยศต่างๆ

ยิ่งหา . . . ยิ่งไม่เจอ . .

ยิ่งไล่ . . ยิ่งหนี . . .

โหวตให้ข้อคิดดีๆ ของงานตะพาบพี่อ๋านะคะ

ปอมมีโดนัทมาฝากพี่ด้วยค่ะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 14 กรกฎาคม 2557 เวลา:20:26:11 น.  

 
อ่านเม้นท์คุณอ๋าแล้วได้แต่นั่งยิ้มค่ะ
ชื่นชมที่คุณอ๋าเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากๆ
สังเกตว่าหลายครัั้งที่ตุ๊กมาเม้นท์ที่บล็อกคุณอ๋า
มักจะแสดงความเห็นในเชิงลบต่อโลกและสังคมบ่อยๆ
แต่คุณอ๋าก็มักจะกลับไปแสดงความคิดเห็นตอบในด้านบวก
ที่อ่านแล้วได้ข้อคิดดีๆกลับไปเตือนสติตัวเองอยู่เสมอ
แสดงให้เห็นว่าคุณอ๋าศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง เข้าใจและปฏิบัติได้จริงๆ
และพร้อมที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นด้วยความปรารถนาดีและมีเหตุผล
มีสติ ไม่ใช้อารมณ์ ไม่มีอคติ ชื่นชมจริงๆค่ะโดย: ฝากเธอ วันที่: 14 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:27:39 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อ๋า

หลักธรรมของศาสนาพุทธ
มีหลายข้อที่ถ้าใคร่ครวญให้ดี

เป็นเหมือนลายแทงที่จะเดินออกจากความทุกข์ได้เลย

เสียดายก็แต่หลายคนมัวแต่มองหากุญแจจากคำว่าอิทธิปาฏิหาริย์
แทนที่จะเดินอออกจากประตูความทุกข์
ด้วยกุญแจที่มีชื่อว่าปัญญานะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:38:54 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า

ขอบคุณคุณอ๋าสำหรับกำลังใจนะคะ
ข้าวผัดเต้าหู้นอกจากใส่เต้าหู้แล้ว
เราใส่วัตถุดิบอื่นที่ชอบได้ตามใจ
แต่ละครั้งก็ได้เปลี่ยนรสไปนิดๆหน่อยๆด้วยค่ะ

นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะคุณอ๋า

โดย: Sweet_pills วันที่: 14 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:31:51 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 กรกฎาคม 2557 เวลา:6:09:10 น.  

 
มาส่งกำลังใจให้ค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
วนารักษ์ Dharma Blog


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 15 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:54:39 น.  

 
สวัสดีก่อนเที่ยงค่ะ

เมื่อวานเน็ตมีปัญหา ออนบล็อกใหม่เสร็จก็เข้าไม่ได้อีกเลย
เพิ่งเข้าได้เดี๋ยวนี้เอง แหะ ๆ

ความจริงก็ดีไปอย่างนะคะ ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นบ้าง
ไม่งั้นก็จะติดแหง็กอยู่หน้าจอตลอด แทบจะกินนอนอยู่หน้าคอมพ์แล้ว

ทับทิมเป็นผลไม้มหัศจรรย์ก็ว่าได้ จริง ๆ เขาก็มีประวัติมายาวนานแล้วค่ะ
แต่เราไม่รู้เรื่องเอง แหะ ๆ ปลูกเองได้ก็ดีนะคะ
แต่ทานที่เป็นน้ำผลไม้สำเร็จรูปก็ต้องระวังเรื่องน้ำตาลด้วยค่ะ

อาหารเป็นยาจริง ๆ ค่ะ ... กินกะได ทากะได 555
ได้ผลยังไงบอกบ้างนะคะ ...ว่าแต่ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรมีหรือเปล่าคะขอบคุณโหวตด้วยค่ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 15 กรกฎาคม 2557 เวลา:11:47:45 น.  

 
ขอบคุณสำหรับเม้นท์ดีๆที่ "ฝากเธอ" นะคะ
และขอบคุณที่อุตส่าห์แวะไปฟังเพลงที่ฝากเธอ 2
พร้อมกับส่งกำลังใจให้ด้วย

นอนหลับฝันดีนะคะ


โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 15 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:11:00 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า
แค่แวะไปทักทายกันก็ขอบคุณแล้วค่ะ
เรื่องอื่นไม่ใช่ปัจจัยหลักจ้า.. ^__^
ชวนไปชิมเมนูใหม่ด้วยนะคะ ถือน้ำเย็นไปด้วยน๊า เพราะว่าซี๊ดแซ่บเวอร์ค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 15 กรกฎาคม 2557 เวลา:21:57:31 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำชมนะครับพี่อ๋า
ถ่ายภาพดอกไม้และธรรมชาติ
เป็นแนวที่ผมค่อนข้างถนัดครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:54:34 น.  

 
สวัสดีครับคุณอ๋า

วันนี้กลับดึกหน่อยครับ
เรื่องพยาบาลสาวๆนี่ อ.เต๊ะ
หมายมั่นปั้นมือมานานแล้วครับ

แต่ดูถ้าทางสาวๆพยาบาล
ถ้าเธอไม่เมา คงไม่หลงคารม อ.เต๊ะ ง่ายๆแน่ครับ

ส่วนพยาบาลรุ่นใหญ่นี่ อ.เต๊ะ กลัว ไม่มีเวลาวิ่งหาซื้อหมากให้เค้า นะซีครับ555

ส่วนเรื่องกล้วยน้ำว้านี่ ถ้าจะให้อ.เต๊ะ
เชื่อ ว่าแรงดีเฉพาะถอนฟัน นี่
อ.เต๊ะ หัวเด้ดตีนขาดก้ไม่เชื่อนะครับ 555


โดย: multiple วันที่: 15 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:00:35 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณอ๋า
พูดถึงความเชื่อ ยังมีคนอีกมากมักเชื่อในสิ่งผิดๆ
บงคนถึงกับงมงาย อันนี้พูดยากเหมือนกันนะคะ
ถ้าลองได้ปักใจเชื่อแล้วก็เชื่ออยู่นั่น
เชื่อแบบไม่มีเหตุผล

เรื่องราววันนี้ดีเช่นเคยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
ฝากเธอ2 Music Blog ดู Blog
วนารักษ์ Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ขอบคุณที่แวะไปชมดอกไม้นะคะ
และขอบคุณสำหรับคำชมเรื่องถ่ายรูปด้วยค่ะ
ช่างภาพฝีมือขั้นเทพชม ทำเอาเรายิ้มไม่หุบเลยค่ะ อิอิ
ปลื้มใจซะไม่มี

วันนี้มาซะดึกเลย เมื่อคืนหลับแต่หัวค่ำค่ะ
ลาไปนอนต่อก่อนนะคะ
ฝันดีค่ะ

อ้อ ขอบคุณกำลังใจด้วยนะคะ
โดย: mambymam วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:4:16:04 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:6:18:05 น.  

 
สวัสดียามสายค่ะคุณอ๋า

ทำงานอย่างมีความสุขอีกวันนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:31:53 น.  

 
ทับทิมกับคนจีนนี่เป็นของคู่กันเลย เห็นปลูกกันแทบทุกบ้าน
แต่หากินยากนะคะ โดยมากคงปลูกเอาเคล็ดมากกว่า
เดี๋ยวนี้เห็นเอาไปสกัดทำพวกเครื่องสำอางด้วย
อภัยภูเบศรน่าจะทำบ้างนะคะ เห็นมีสารพัดอย่าง
ไม่น่าพลาด "ทับทิม" นะคะ ตอนนี้กำลังฮิตมากเลย

เน็ตที่บ้านเปลี่ยนจาก TOT มาใช้ 3BB เมื่อวันเสาร์นี้เองค่ะ
ช่วงหลัง TOT หลุดบ่อยมาก ทนไม่ไหวก็เลยบอกเลิกเลย 555
พอดีตอนนี้ 3BB มีโปรโมชั่นด้วยค่ะ อิอิ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:11:44:15 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
มาอ่านข้อความสอนใจดีๆค่ะพี่อ๋า
เขียนได้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจค่ะ
หลักพุทธธรรมคำสอนเรามี แต่บางทีก็ลืมกัน
เชื่อหัวปักหัวปำ เป็นผลเสียกับชีวิตก็เยอะนะคะ

วันนี้มาสั้นๆแบบรีบๆค่ะ แหะๆ เดี๋ยวมาส่งกำลังให้ใหม่น๊า


โดย: anigia วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:19:42:47 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อ๋า

ฝันดีครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:22:51:36 น.  

 
เย้ๆๆๆ พี่อ๋ายังไม่ปิด blog

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคำแนะนำเรื่องแปรงสีฟัน . . . ที่หลายคนอาจมองข้าม . . . คุณแม่ของปอมชอบแปรงเด็กค่ะ แม่ว่าเล็กดี ปอมว่าจะลองใช้บ้าง เลยถือโอกาสปรึกษาพี่อ๋าว่าดีไหมคะ

ราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา:23:21:15 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:6:00:50 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณอ๋า

ช่วงนี้ฝนตกบ่อย รักษาสุขภาพนะคะ
ขอให้ทำงานด้วยความราบรื่นมีความสุขอีกวันค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:43:31 น.  

 
รีบมาทักทายก่อนเลย ก่อนบ่ายค่ะ ^^


โดย: มี๊เก๋+ป๊าโอ๋=ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:8:59:43 น.  

 
สวัสดีค่ะ

งวดนี้คงงานยุ่งมากนะคะ ไม่มีภาพสวย ๆ เหมือนเคย อิอิ
แถมยังมาดึก ๆ ยามวิกาลอีกต่างหาก 555
ปิดเม้นท์ก็คงได้พักผ่อนบ้างเนอะ บล็อกก็คงเงียบเหงาลงไปอีก

พูดเรื่องเน็ตที่ใช้อยู่ก็โอเคนะคะ ตั้งแต่ใช้มายังไม่ "หลุด" เลย
นอกจากวันที่ 2 ที่เกิดปัญหา จากการเดินสายของช่างเอง

เทียบกับของเดิม TOT โปรแบบเดียวกับคุณอ๋าเหมือนกันค่ะ
หลุดตลอด ยิ่งช่วงหลัง ๆ ยิ่งเป็นบ่อยมาก เดี๋ยวหลุด ๆ

แต่จะเร็วไปหรือเปล่า เพิ่งติดตั้งมาแค่ 5 วันเองนะ 555โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:10:27:19 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ครบอาทิตย์นึงแล้ว
ขอเวลาพักผ่อนเคลียงานสักพัก
แล้วเจอกันงานตะพาบหน้า
เสาร์ที่ 26 กค.นี้นะครับ
ฝนตกทุกวันอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา:15:31:38 น.  

Valentine's Month


 
วนารักษ์
Location :
ปราจีนบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]
ขอต้อนรับสู่บล็อกเล็กๆแห่งนี้มีมิตรภาพและความจริงใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายกัน ^^

บทความและรูปภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน พร้อมทั้งขอมอบเป็นน้ำใจกับเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามา สามารถคัดลอกนำไปเผยแพร่ได้ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งต้องขออนุญาตก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

เพื่อนบางคนมาครั้งเดียว นานๆมาที มาไม่บ่อย มาบ่อยๆ
บางคนมาเยี่ยมทุกวันให้ชื่นใจ

บางคนเคยมาทุกวัน บางคนเคยมานานแล้ว บางคนหายไปจากบล็อก บางคนก็จะไม่แวะมาทักทายกันอีก

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะขอเก็บความรู้สึกดีๆที่มีให้กันไว้ตราบนานเท่านาน เพราะเมื่อรักกันแล้วย่อมเข้าใจกันได้ไม่ยาก

จขบ.เป็นคนซื่อๆง่ายๆจริงใจ ไม่มีเจตนาแอบแฝงในการทำบล็อก แต่บทความหรือรูปภาพก็อาจทำให้ผู้อ่านขัดใจได้ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของ จขบ.หรืออาจเป็นเพราะเราไม่เคยรู้จักดีพอ จึงกราบขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนด้วยความจริงใจนะครับ ^^


ฝากข้อความหลังไมค์
เริ่มนับ 12 /12/12 เวลา 12.12 น. ^^
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2557
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
10 กรกฏาคม 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add วนารักษ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.