สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.... มีกรรมเป็นของตน.... มีกรรมเป็นผู้ให้ผล....มีกรรมเป็นแดนเกิด.... มีกรรมเป็นผู้ติดตาม.... มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย.... จักทำกรรมอันใดไว้ ....เป็นบุญหรือบาป........ จักต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้น ๆ สืบไป
ถนนสายนี้มีตะพาบโครงการที่ 52”เรื่องบังเอิญ”

ถนนสายนี้มี

ตะพาบโครงการที่ 52”เรื่องบังเอิญ”

ให้เขียนเรื่องภายใต้หัวข้อเรื่องบังเอิญ

ขอให้ชื่อตอนนี้ว่า มหัศจรรย์หรือบังเอิญ

มหัศจรรย์หรือบังเอิญเรื่องบังเอิญหมายถึง

เหตุการณ์ที่เกิดโดยไม่คาดฝัน เป็นคำง่ายๆที่ทุกคนพูดกันติดปาก

แต่ในคำๆนี้มีความหมายซ่อนอยู่หลายแง่หลายมุมที่น่าสนใจ


เหตุการณ์บังเอิญเล็กๆน้อยๆสำหรับคนบางคนที่เป็นคนช่างสังเกต

อาจสร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนโลกก็ได้

เช่น บังเอิญมีผลแอ๊บเปิ้ลลูกหนึ่งตกใส่ศีรษะของท่านเซอร์ไอแซค นิวตัน

ทำให้ท่านค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วง และกฏสามประการของนิวตัน

จากความรู้พื้นฐานเรื่องนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนโลกเข้าสู่ยุคการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 เกิดเครื่องจักรกลชนิดต่างๆขึ้นมา ทำให้โลก

ของเราเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง


ขณะที่อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง กำลังทำการทดลองเพาะเลี้ยงเชื้อ

แบคทีเรียอยู่นั้น บังเอิญมีเชื้อราสีเขียวเกิดขึ้นในจานเพาะเชื้อ รอบๆเชื้อรา

แบคทีเรียไม่สามารถขึ้นได้ ทำให้เกิดการค้นพบยาปฏิชีวนะเป็นครั้งแรกของ

โลก ขื่อว่ายาเพนนิสซิลินและทำให้มนุษย์ใช้เป็นยารักษาอาการติดเชื้อใน

ร่างกาย ช่วยรักษาชีวิตมนุษย์ได้อย่างมหาศาล


ผมเคยอ่านหนังสือของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด

ในศตวรรษที่ 20 เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพที่เป็นที่มาของระเบิดนิวเคลียร์

และทำให้มีการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ทางฟิสิคส์มากที่สุด

และนี่คือข้อความบางส่วนที่อยากมาแบ่งปันกับเพื่อนๆ

อ่านแล้วจะได้แง่คิดดีๆเกี่ยวกับชีวิตที่แสนมหัศจรรย์หรือบังเอิญ

ในสายตาของท่านผู้นี้


"มีสองวิธีในการใช้ชีวิต คือ

หนทางหนึ่งไม่มีอะไรที่มหัศจรรย์เลย

อีกอันหนึ่ง ทุกสิ่งล้วนเป็นความมหัศจรรย์
”


“คุณค่าของมนุษย์อยู่กับสิ่งที่เขาให้

ไม่ใช่ความสามารถในการแสวงหา”


“มีเพียงชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้นที่มีคุณค่าแก่การมีชีวิต”


“ความปีติที่ได้รับจากการรับรู้และประจักษ์แจ้ง

คือของขวัญอันยิ่งใหญ่จากธรรมชาติ”


“บุคคลจะเริ่มมีชีวิตที่แท้จริง

ก็ต่อเมื่อเขาสามารถดำเนินชีวิตโดยหลุดพ้นจากตัวตน”


เมื่ออ่านแล้วก็ให้แง่คิดที่ดีงามกับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับคนธรรมดาๆอย่างเรานั้นท่านคงคิดว่าเราอาจบังเอิญที่ได้เกิดมาบน

โลกนี้ ไม่ได้มีความหมายสลักสำคัญอะไรมากนัก


แต่การได้เกิดมาเป็นชาวพุทธและเป็นคนไทยนี้ทำให้เราได้

สิ่งที่ได้มาโดยยากยิ่งถึงสี่ประการตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือ


1.การได้เกิดมาเป็นมนุษย์

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากมาก

ต้องมีบุญอย่างมหาศาลเหลือประมาณ

อุปมาเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งดำน้ำอยู่ในทะเล ทุกๆ 100 ปี เต่าตาบอดตัว

นั้นจะโผล่หัวขึ้นมาจากทะเลครั้งหนึ่ง ในทะเลมีห่วงเล็กๆ ขนาดใหญ่กว่าหัว

เต่าหน่อยหนึ่งลอยอยู่ 1 ห่วง โอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมา แล้วหัว

สวมเข้ากับห่วงพอดียากเพียงใด โอกาสนั้นก็ยังมีมากกว่า

การที่เหล่าสรรพสัตว์จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์


ในบรรดาสัตว์มากมายทั้งหลายบนโลกนี้ไม่รู้กี่ล้านล้านตัว มีทั้งแมลง สัตว์

เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมฯลฯ

ปริมาณมหาศาลนับไม่ถ้วน แต่เราก็มีบุญได้เกิดมาเป็นคนกับเขาคนหนึ่ง

ซึ่งเป็นอัตภาพที่ดีที่สุดบนโลกเสียนี้ด้วย นับว่ามีบุญไม่น้อยเลย


2.การดำรงชีวิตให้อยู่รอด

การที่เราเกิดรอดปลอดภัยไม่ตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ อาการครบ 32 ประการ

ไม่พิการทางร่างกาย สติปัญญาสมบูรณ์ ได้รับการศึกษาพอสมควร

มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตัวเอง ได้อยู่ในเมืองไทยที่อุดมสมบูรณ์

มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิตรราชธรรม เปี่ยมไปด้วยน้ำพระทัย

อันหาประมาณมิได้ มีวัฒนธรรมผู้คนที่ดี ไม่มีภัยสงคราม

ไม่กันดารเดือดร้อนจนไม่มีกิน รอดจากโรคระบาด ภัยธรรมชาติอันร้ายแรง

ไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงจนเกินไป

ชีวิตของเราก็ยังพอจะหาความสงบสุขในชีวิตได้ไม่ยากนัก


3.การอุบัติของพระพุทธเจ้า

เราเกิดในสมัยพุทธกาลคือช่วงเวลาที่ยังมีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่

ยังเป็นศาสนาที่ชาวพุทธเคารพบูชา เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

และยังมีคำสั่งสอนของท่านที่ทำให้เราหายสงสัย

ทั้งเรื่องราวในโลกนี้ ในโลกหน้า ทำให้เราไม่อ้างว้างจิตใจ

เรามีวัดวาอารามเต็มบ้านเต็มเมือง มีพระสงฆ์ มีพระธรรม

ให้ศึกษา มีตำราหนังสือธรรมะมากมายกว่าทุกประเทศในโลก

นี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเรายังอยู่ในยุคสมัยของพระองค์ท่าน


4.การได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า

เรามีพระธรรมและมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเป็นผู้ชี้นำคำสอนและการ

ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาของเรา ท่านจะค้นพบคำสอนว่า ทุกข์และ

การดับทุกข์ทำอย่างไร นี่คือใจความสำคัญที่พระพุทธเจ้าของเราสอนไว้

มากที่สุด และจำเป็นที่สุดในการเป็นมนุษย์


แค่การได้เกิดมาเป็นคนไทยแบบบังเอิญๆเราก็ได้โชค ได้บุญมหาศาลถึงสี่

ชั้นด้วยกัน ต้องเรียกว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับ


เหลือเพียงขั้นเดียวที่เราควรจะพยายามหาทางไปกันนั่นคือ

“ทำอย่างไรเราจึงจะไม่มีความทุกข์ ?หรือทุกข์ให้น้อยลง

หรือ ทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตที่มีความสุข ?”


อันนี้ก็ต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมกันพอสมควร

เพราะขั้นนี้ไม่มีบังเอิญนะครับ

และอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธที่มีบุญสูงสุด

ที่ได้พบพระพุทธศาสนา

แต่ละทิ้งโอกาสอันดีนั้นแล้วไปมีความทุกข์จนเอาตัวไม่รอด

อย่าให้อายขายหน้า นก ปลา หมา แมว ที่ดูจะไม่มีความทุกข์

เพราะไม่เคยเห็นว่าหมาแมวจะทำหน้าเครียด นอนไม่หลับ

หรือเป็นโรคประสาท ให้เห็นกันเลยสักทีเหมือนที่มีพระพุทธวจนะกล่าวเตือนไว้ว่า

“บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร”

“ผู้ที่มีความเพียรแม้พยายามแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ

ก็ขึ้นชื่อว่ามิได้เป็นหนี้ต่อผู้ใด”

มาทำเรื่องบังเอิญๆของเรา ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ

ให้เป็นความมหัศจรรย์ที่ได้มีชีวิตอย่างมีความสุข

และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นบนโลกใบนี้กันเถิด


ขอฝากแง่คิดในเรื่องบังเอิญๆมาไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับ ^^

***
***
***
***

ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามาอ่านและช่วยติชม

ขอบคุณเพื่อนๆประจำบล็อกที่คอยให้กำลังใจกับ จขบ.ทุกๆวัน

ขอบคุณน้องแน๋วที่ช่วยทำเฮดบล็อกสวยงามอันใหม่ให้

ขอบคุณคุณลักษณ์ที่สอนเทคนิคการถ่ายและตกแต่งภาพสวยๆแบบนี้

ขอบคุณน้องฟ้าใสที่ช่วยแก้คำผิดให้ด่วนจี๋

ขอบคุณน้องเป็ดที่ทำให้มีงานตะพาบอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ขอบคุณที่บังเอิญมาเป็นสมาชิกบล็อกแก็งค์ที่แสนอบอุ่นแห่งนี้ ^^
Create Date : 21 มีนาคม 2555
Last Update : 22 มีนาคม 2555 14:45:41 น. 85 comments
Counter : 2225 Pageviews.

 
มาเจิมก่อนเลยพี่

ผมก็ กำลังปั่น 55+

พี่ดูตรงหน้าจักการบล็อกน่ะครับ มันจะมีให้เราคลิกกลับไปใช้แบบเดิมอยู่นะ ตรงเหนือเครื่องมือน่ะ


ผมต้องคลิกตรงนั้นทุกที ไม่ถนัดอันใหม่


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:0:10:59 น.  

 


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:5:26:15 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า

เวลาได้ยินเรืิ่่องบังเอิญ
กลับทำให้ผมนึกถึงคำว่า "ซาโตริ"
หรือการตื่นรู้ทางธรรมครับ


เมื่อเวลา จังหวะั และทุกอย่างลงตัว
สิ่งหนึ่งก็ทำให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:6:08:53 น.  

 
เอ ถ้างั้นที่เราๆ ได้รู้จักกันนี่ เพราะความบังเอิญหรือเปล่าคะ

บังเอิญหรือว่า man made บางทีก็แยกกันไม่ค่อยจะออก

พี่อ๋าถามว่า ก๋าสะลองแปลว่าอะไร
ตามลิงค์นี้ไปได้เลยค่ะพี่ https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=white-kaasalong&month=12-11-2011&group=1&gblog=4

ก๋าสะลองเงิน เป็นภาษาเหนือ แปลว่าดอกปีบขาวค่ะ


แถมดอกซากุระฮอลแลนด์
เข้าหน้าสปริงแล้ว เดี๋ยวดอกไม้ก็จะบานแล้วค่ะ


โดย: ก๋าสะลองเงิน วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:6:21:22 น.  

 
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
แต่ ทฤษฎีสัมพันธภาพ น่ะ น่าจะเป็นของเฮียเอง เอิ๊กกก

ถ้าพูดถึงการเกิดเป็นมนุษย์นี่น่าจะเป็นความมหัศจรรย์นะคะ
ชีวิตต้องสู้ตั้งแต่เป็นสเปิร์ม กว่าจะฟันฝ่าเกิดรอดมาเป็นมนุษย์
เกิดมาแล้วต้องดำรงคงอยู่ในโลกนี้อย่างมีคุณภาพยิ่งยากกว่าหลายเท่า

เคยอ่านที่เฮียเขียนไว้เป็นตัววิ่งอยู่บนหัวบล็อกนี่แหละ
จำได้ไม่หมด ที่เฮียบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลย จริง ๆ นะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:9:25:47 น.  

 
เรื่องต่างๆที่ใคร ทำอะไร ค้นพบอะไรไว้ข้างบน วันเวลาผ่านมานาน บังเอิญจริงๆ มันเข้าหม้อหมดแล้วครับคุณอ๋า


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:10:57:20 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เป็นงานตะพาบนะครับ

แต่งวดนี้งงกับโค๊ตตัวอักษรใหม่มากๆ ทำไปเสร็จแล้วใส่รูปแล้วมันก็หายแว๊ปไปเลยครับ

มาทำๆแก้ๆอีกหลายรอบสุดท้ายก็ตัดสินใจไปใช้แบบเดิมเลยหมดปัญหา

มีชุดดอกชวนชมดอกเดียวก็ถ่ายจนเพลินมาให้ชมกันด้วยครับ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:11:19:37 น.  

 
เราว่ามหัศจรรย์มากกว่าค่ะ


โดย: magic-women วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:11:31:12 น.  

 

 

ไหนๆ ก็บังเอิญได้เกิดมาเป็นคนกับเค้าในชาตินึง และบังเอิญโชคดีมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ในผืนแผ่นดินไทยค่ะ

ขอบคุณเมืองไทย...

เหมือนคอมเมนท์ออกนอกเรื่อง ยังอยู่ในเนื้อหานะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:12:24:26 น.  

 
สุนกฺขตฺตํ สุมงฺคลํ สุปภาตํ สุหุฏฐิตํ
ประพฤติชอบเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดี มงคลดี เช้าดี รุ่งอรุณดี

ทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีของชีวิต ตลอดไป...นะคะไม่ค่อยสบาย ป๊ะไว้ก่อน...น๊า
หายดีแล้ว จะตามมาอ่าน...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:14:01:19 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
ไม่ได้เข้ามาไม่กี่วัน เปลี่ยนนิวลุคใหม่ สวยสะอาดตามาก สอนบ้างซิ

มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาฝากค่ะโดย: pantawan วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:16:14:46 น.  

 
ความบังเอิญคือเรื่องของ จังหวะ โอกาส และความตั้งใจ เพราะความบังเอิญคือต้นกำเนิดของเรื่องราวแต่จะจบลงทันทีถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่จะต่อยอดหรือสานต่อในเรื่องราวเหล่านั้น เพราะงั้นในเรื่องที่คิดว่าบังเอิญบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญ งงมั้ยคะพี่อ๋า? อิอิ

ขอบคุณสำหรับดอกไม้ แต่น้อยไปหน่อยมั้ยคะ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:19:20:51 น.  

 

ชอบประโยคสุดท้านจังค่ะขอบคุณที่บังเอิญมาเป็นสมาชิกบล็อกแก็งค์ที่แสนอบอุ่นแห่งนี้

โดนจริงๆ..


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:19:36:04 น.  

 
แก้คำผิด"สุดท้าย"โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:19:36:56 น.  

 
สภาวะซาโตริ
พบได้เสมอเลยนะครับพี่อ๋า
แต่ก่อนเจอ
คงต้องเตรียมความพร้อมไว้มากทีเดียวครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:19:46:28 น.  

 
ขอบคุณค่ะ คุณวนารักษ์ ดอกไม้แต่ละดอกแจ่มๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ ชอบมว๊ากกกก ^^ (วันนี้ขอภาษาตามแฟชั่นเขานิดนึงค่ะ)

กระติ๊บเชื่อว่า ทุกอย่างบนโลกมันมีเหตุและผลของมันเนอะ ไม่ว่าจะเหตุใหญ่ หรือผลน้อย มันก็เป็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ทั้งสิ้น ^^ (ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณวนารักษ์เขียนเอาไว้ซะเลย 555)กระติ๊บเล่นเฟซบุ๊คด้วยค่ะ ว่างๆ แอดไปทักทายกันนะคะ //facebook.com/saisudaka ^^


โดย: SK_KS วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:20:14:59 น.  

 
ที่แอปเปิ้ล . . . ตกใส่หัวท่านเซอร์ อาจเป็นเรื่องบังเอิญ . . .

แต่ความช่างสังเกตุ . . . และเชื่อมโยง มาถึงเรื่องแรงดึงดูดของโลก ไม่น่าจะบังเอิญนะคะ

เพราะคาดว่า . . . มีคนมากมายที่โดนแอปเปิ้ลตกใส่ . . . ก็แค่โทษดวงว่าซวยจริงวันนี้ . . แล้วก็จบกันไป

การได้เกิดเป็นมนุษย์ . . . มีชีวิตรอด . . .ได้พบพระพุทธศาสนา . . . และมีจิตเลื่อมใสในพระศาสนา . . . ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆจ้า . . .ปอมมาส่งไอติมข้าวเหนียว - มะม่วงอดร่องจ้า พี่อ๋า คงคลายความร้อนได้บ้าง
สดใสๆ มีความสุขนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:20:19:38 น.  

 
มาอ่านงานตะพาบคะ
ไม่ได้มาทักทายหลายวันแระ

เรื่องมหัศจรรย์นี่ทำให้เราได้เจอสิ่งที่คาดไม่ถึงมากมาย
เอะ..มันก็มหัศจรรย์นี่หว่า


โดย: ปันฝัน วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:20:30:14 น.  

 
มีแต่คนบ่นเรื่องนวัตกรรมทำบล็อกแบบใหม่นะคุณอ๋า ทำไปทำมา ผมต้องใช้แบบเก่าอยู่ดี ช้าตรงคลิ๊กกลับไปกลับมาอยู่นิดหนึ่งก็ยอมครับ เพื่อความปลอดภัยของบล็อกเรา 555


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:21:27:42 น.  

 


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:23:00:49 น.  

 
พี่อ๋ามาแนววิชาการแฝงด้วย
คติธรรมนำทางชีวิตเลยนะค่ะ

เรื่องแบบนี้อาจจะเป็นความมหัศจรรย์
ของชีวิตความสุขที่ก่อเกิดเราต้องไม่ละ
โอกาสที่จะเดินไปหาอะไรที่ทำให้เกิด
ทุกข์อีก ต้องทำได้ดิ ไม่งั้นเด่วจะอายแมว
ช่ายป่าววค่ะ....
.
.
ขอบคุณดอกไม้ของพี่อ๋ามองแล้ว แสนจะ
สดชื่นสบายใจ ....พี่ปวดเหม่งเพราะจัดการ
ข้างในเหรอค่ะ ทนๆเอานะพี่เด่วก้อชินไปเองอ่ะน๊า555


โดย: mastana วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:23:05:02 น.  

 
ผมว่าภาพสวย
เพราะฝีมือจริงๆนนะครับ
คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่


โดย: panwat วันที่: 22 มีนาคม 2555 เวลา:23:46:32 น.  

 
โห พี่อ๋าเล่นทายปัญหาแบบนี้
นึกไม่ถึงเลยค่ะ ว่าจะบังเอิญได้ขนาดนี้

แล้วดันมาคุยกันหัวข้อเรื่อง "บังเอิญ"
แล้วก๋าสะลอง ก็ "บังเอิญ" เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดบ้านพี่อีก

มันช่าง "บังเอิญ" ไปเสียหมด
หาข้อโต้แย้งเรื่องบังเอิญๆ ไม่ได้เลยนะเนี่ย

ดอกชวนชมบ้านพี่อ๋านี่สีเจ็บปวดจริงๆ ค่ะ (เอ ใช่ดอกชวนชมไม๊เนี่ย หรือจำผิด ))

ของกุ้งดอกซากุระฮอลแลนด์จ้ะ ไว้สักช่วงเดือนหน้าคงจะบานแบบนี้ ตอนนี้ยังไม่แตกหน่อมั้ง

โดย: ก๋าสะลองเงิน วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:0:11:28 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:6:27:34 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณอ๋า
ได้ทบทวนความรู้ไปในตัว
เรียบเรียงเรื่องได้ยอดเยี่ยมเช่นเคย
แม่หมูรู้สึกได้ตั้งแต่ที่เข้ามาอ่านบล้อกคุณอ๋าใหม่ ๆค่ะ
ว่าเป็นบล้อกที่เขียนหรือเล่าเรื่องอะไรที่ยาก ๆให้เข้าใจได้ง่าย ๆ
เป็นเรื่องราวที่ดีมาก ๆทุกเรื่องต้องรวมเล่มค่ะ
ขอแปะโหวตไว้ก่อนนะคะ

โดย: jamaica วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:7:35:45 น.  

 

 
โห คุณอ๋า
มีออนหลังเที่ยงคืนกะเค้าด้วยเหรอคะเนี่ย

ไม่ธรรมดาซะแล้ว

แถมหัวบล็อกเป็นแฟลชอีกตะหาก

บอกว่า ไม่ธรรมดาจริงๆค่า

มาลงชื่อก่อน
แล้วก็วน ๆ อ่านโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:10:25:44 น.  

 
ขอบคุณความบังเอิญ ที่เป็นเหตุให้เราได้มารู้จักกันเช่นเดียวกันค่าคุณอ๋า

ใด ใด ในโลกล้วนอนิจัง

ขนาดแอปเปิ้ลตกใส่หัวดังโพล๊ะ ก็เกิดความรู้นึกคิดถึง
แรงโน้มถ่วงของโลกแล้ว

พอมาคิดหลายๆ คน แน่นอนว่าคนคิดคนแรกนั้นก็คือ
คนที่เจอมาก่อน

แต่อย่างไรสำหรับน้องริน
ตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ที่เราต้องเจออะไรอีกมาก
เจอแล้วก็คิด
คิดสิ่งใหม่ๆได้ขึ้นมาเสมอ ๆ ค่ะ

เพราะอย่างที่คุณอ่าบอก“คุณค่าของมนุษย์อยู่กับสิ่งที่เขาให้ ไม่ใช่ความสามารถในการแสวงหา”

แค่เราได้เกิดมาบนโลกนี้ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นความบังเอิญแล้ว อิอิ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:11:19:02 น.  

 
โหวตงานเขียนให้ค่าคุณอ๋า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วนารักษ์ Literature Blog ดู Blog

ปล. ดอกไม้สีสดแดงสวยมากๆ ด้านหลังละลายอย่างเนียนเลยค่ะโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:11:20:28 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนเผลอแพล็บเดียววันศุกร์หรรษาอีกแล้วนะครับ พรุ่งนี้จะได้พักผ่อนกันแล้ว พักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับ
อิอิ ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:11:47:23 น.  

 
สวัสดีค่ะ

บังเอิญชอบดอกไม้ข้างบนค่ะ
บังเอิญก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย อยู่ที่ปัญญาของแต่ละคนที่จะนำเรื่องบังเอิญนั้นๆมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและโลกได้อย่างไร
อย่างที่ท่านจขบได้เขียนถึงบุคคลสำคัญของโลกที่สามารถคิดและทำจนเกิดความสำเร็จยิ่งใหญ่ต่อโลกได้ บังเอิญชอบข้อเขียนของจขบจึงโหวตให้ด้วยค่ะ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:12:44:48 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
ตั้งใจแวะมาน่ะ มิได้บังเอิญ


โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:13:28:51 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ด้วยกันค่ะ

เวลาเราออกไปถ่ายภาพ มีหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะ นี่กลางแดดจ้าๆ เดี๋ยวตอนต่อไป ภาษากล้องได้ยินเค้าพูดกันว่า ฟ้าเน่า...ฟ้าไ่ม่เป็นใจเลย แต่ก็เก็บภาพมาค่ะ ทำไงได้ ตั้งใจไปแล้วเนาะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:14:23:10 น.  

 
“ทำอย่างไรเราจึงจะไม่มีความทุกข์ ?หรือทุกข์ให้น้อยลง

หรือ ทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตที่มีความสุข ?”

อืม น้องอุ๊คิดว่าทุกข์มันอยู่ที่เรา
ทุกวันนี้ถามว่าทุกข์มั๊ย ยังทุกข์อยู่ค่ะ
ถามว่าสุขมั๊ย สุขค่ะ สุขที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
อย่างที่ว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากมาก

ต้องมีบุญอย่างมหาศาลเหลือประมาณ

แต่จริงๆ แล้วทุกข์อยู่ที่ใจ สุขก็อยู่ที่ใจ

บางคนจนยังมีความสุขได้ เพราะเค้าพอแล้วเค้าจึงไม่ทุกข์ค่ะ
นั่นล่ะค่ะมันอยู่ที่ใจ

สวัสดีค่ะพี่อ๋า
พรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนคะ


โดย: maitip@kettip วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:15:20:00 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะคุณอ๋า

ชอบตรงนี้ค่ะคุณอ๋า

มาทำเรื่องบังเอิญๆของเรา ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ

ให้เป็นความมหัศจรรย์ที่ได้มีชีวิตอย่างมีความสุข

และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นบนโลกใบนี้กันเถิด


สุขสันต์วันศุกร์นะคะ


ปล.โค๊ดของการทำบล็อกที่มาใหม่นี่ง่ายตรงที่เปลี่ยนตัวอักาษและสีได้ง่ายกว่าเก่านะคะคุณอ๋า เพราะแบบเก่าต้องใส่รหัสโค๊ต แบบใหม่แค่คลิกแล้วก็เลือกๆ จะเอาอันไหนก็ใช้ได้แล้ว สะดวกดีเหมือนกันนะคะ


โดย: luckyfarm6662 วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:15:26:48 น.  

 
ผมคิดเสมอว่า

คนไม่เก่่งสอนให้เป็นคนเก่งได้
แต่คนดีนี่สอนยากนะครับพี่
โดยเฉพาะดีทั้งกายและใจนี่ล่ะครับ

งานหินของคนเป็นพ่ออย่างผมเลยครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:15:56:29 น.  

 
คราย ๆ ส่งระเบิดไปลงบ้านเรา
แถมส่งจดหมายผิดซองอีกต่างหาก

โอกาสของใคร ความบังเอิญของใคร ม่ายรู้เรื่อง ไม่เกี่ยวกับเรา
ของเราไม่มีความบังเอิญ มีแต่เรื่องมหัศจรรย์ท้างน้านนน
เอาระเบิดมาส่งคืน


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:16:08:12 น.  

 
แหะ ๆ ไหงตอนอยู่บ้านเรามันรูปเล็กจิ๊ดเดียว
พอมาที่นี่ทำไมมันใหญ่เบ้งซะขนาดนี้


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:16:10:23 น.  

 
พูดถึงรูประเบิดค่ะ ไม่ได้พูดถึงดอกไม้
เอ ... วันนี้เฮียเป็นอาราย สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:17:06:54 น.  

 

siamzip.com
สวัสดียามเย็นวันศุกร์ค่ะ คุณวนารักษ์ แวะเข้ามาทักทายหลังจากหายหน้าไปนาน ไม่ได้หนีเที่ยวไหนหรอกนะ แค่อยากพักผ่อนมาก ๆ แม้ไม่ได้เข้ามาแต่ใจก็ยังรักและคิดถึงเพื่อนเสมอค่ะ


โดย: KeRiDa วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:18:17:54 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า

วันนี้เข้ามาบล๊อก
เลยแวะมาบอกคิดถึงเหมือนกันค่ะ
คุณอ๋าสบายดีนะคะ

วนารักษ์ Literature Blog ดู Blog


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:19:20:51 น.  

 
สวัสดียามค่ำจ้าพี่อ๋า . . .

การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้น . . . นับเป็นทางแยกอันยิ่งใหญ่ . . .

เป็นทั้งโอกาส และ ความเสี่ยง . . .

จะทำกรรมอันใดไว้ . . . ผลที่ได้รับ ไม่มีความบังเอิญจ้า

ปอมมาชวนพี่อ๋าทานไอติมเย็นๆด้วยกันนะคะ

ขอบคุณสำหรับดอกไม้งามๆ และน้ำใจที่มีให้ตลอดมาจ้า


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:20:21:21 น.  

 
น้องแวะมาอ่านเมื่อตอนเช้าสายๆ ค่ะ
ทำให้มีกำลังใจในการมองโลกดีค่ะ พี่อ๋า
แวะมาส่งพี่เข้านอนนะคะ ฝันดีคร้า
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: Nissan_n วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:20:56:29 น.  

 
ช่วงนี้ก่อนนอนก็หยอดเรื่องศีล 5 ไปเรื่อยๆครับพี่อ๋า 555
สอนแบบซึมๆ
เหมือนเรื่องสวดมนตร์ครับ
พาสวดทุกวัน
ตอนนี้ก็สวดได้แล้ว 5 บทก่อนนอนครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:22:26:18 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชมพร About Weblog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
วนารักษ์ Literature Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: pantawan วันที่: 23 มีนาคม 2555 เวลา:23:43:22 น.  

 

บังเอิญเข้ามาอ่านจ้าเพื่อนอ๋า
แหล่มเลยล่ะโดย: อุ้มสี วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:0:28:32 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:6:18:57 น.  

 
มาโหวตให้เช่นกันค่ะพี่อ๋า

ในหัวข้อ "ข้อคิดและธรรมมะ"

จัดให้แล้วค่ะ ขอบคุณที่โหวตให้น้องอุ๊นะคะ
วันเสาร์วันหยุดวันนี้ไปเที่ยวไหนคะ

มีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำที่เกิดขึ้นนะคะ

ทุกข์อยู่ที่ใจ สุขก็อยู่ที่ใจ เช่นกันค่ะ

ใจคิด กายทำค่ะ


โดย: maitip@kettip วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:8:45:57 น.  

 
บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วย ความเพียร ผมว่า
น่าจะหมายถึง การทำให้พ้นทุกข์ ต้องมี
ความเพียงพยายาม มุ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้
ลืม ทุกข์ที่เกิดขึ้น

น่าจะหมายถึง ให้มุ่งทำสมาธิ ตัดความคิด
ความจำเจ ตัดคำพูด ออกไป

แถมอีกนิด พยามยามห่างไกลเจ้าหนี้ที่มา
ทวงหนี้ทำให้เกิดทุกข์ก็คงจะดีเหมือนกัน
555 พูดเล่นนะครับ

คำสอนของพระพุทธเจ้า คงจะหมายความ
ถึง การละเว้นไม่หาหนี้ใส่ตัว มีน้อย ใช้น้อย
กินน้อย อย่าขี้ตามช้าง ก็เป็นได้นะครับผม
ว่า


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:10:00:50 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า ไม่ได้แวะมาเสียนาน
เข้ามาเจอหัวบล็อก ถูกใจอย่างแรงเลยค่ะ
ชอบ ชอบ ชอบ...ชอบเมฆที่ล่องลอย
ไอ๊ย๊ะ...ทำได้ไงเนี่ย แหล่มเลยยยยย ^^
...
...
ได้อ่านงานตะพาบ "เรื่องบังเอิญ" วันนี้
ก็ได้ความรู้เพิ่มให้ตัวเองด้วย ปายชอบ
ประโยคนี้ค่ะ “มีเพียงชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้นที่มีคุณค่าแก่การมีชีวิต”
กระทบใจจริง
...
...

มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะคะพี่ ^^
โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:11:55:00 น.  

 
เป็นบทเขียนที่ดีครับ เชื่อหรือไม่ว่าบางคำพูดถือข้อเขียนของบางคนที่เราบังเอิญได้เข้าไปอ่าน มันเปลี่ยนความคิดอะไรหลายๆ อย่างได้เลยเหมือนกันนะครับ

เรื่องหลายๆ เรื่องมันก็มองได้หลายแง่ มันทำให้ผมนึกถึงคำพูดที่ว่า “สองคนยลตามช่อง, คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม. อีกคนตาแหลมคม, เห็นดวงดาวอยู่พราวแพรว” (หลายที่ก็เขียนไม่เหมือนกัน แต่เนื้อความประมาณนี้)

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:12:40:44 น.  

 
^
^
ประโยคของคุณต่อเป็นโคลงอังกฤษเก่าแก่ แต่ผมจำได้เพราะเขียนไว้ที่หน้าแรกของโจโจ้เล่ม 1

ยางลบและน้ำอัดลมก็ถูกคิดค้นขึ้นมาด้วยความบังเอิญครับ ควมบังเอิญที่ถูกที่ถูกทางให้คุณจริงๆ ^^

พวกเราบังเอิญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ครบ 32 ในครอบครัวที่มีฐานะไม่ยากจนข้นแค้น มีโอกาสได้รับการศึกษา ในประเทศที่สงบร่มเย็น (ถึงจะไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองแต่ก็ถือว่าสงบสุขกว่าประเทศแถบตะวันออกกลางหรือแอฟฟริกามากๆ) ก็ถือว่าเป็นโอกาสน้อยนิดที่พวกเราควรใช้มันอย่างคุ้มค่าครับ

คำของไอน์สไตน์ในวงการศึกษาที่ผมชอบก็เช่น "หากคุณยังไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ นั่นแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอ" กับประโยคที่เถียงกับนีลบอห์ "พระเจ้าท่านไม่ทอยลูกเตาหรอกนะ"


โดย: ชีริว วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:14:35:23 น.  

 
ปอมขอเสิร์ฟอาหารมื้อเย็นให้พี่อ๋านะคะ

ของคาว - หมูสะเต๊ะ
ของหวาน - ขนมชั้น
หม่ำๆ หมดนี่รับรองอิ่มแท้แน่นอนจ้า


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:19:14:16 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
ฝันดีนะคะ พี่อ๋า


โดย: Nissan_n วันที่: 24 มีนาคม 2555 เวลา:23:35:50 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 มีนาคม 2555 เวลา:6:18:43 น.  

 

บังเอิญอุ้มเข้ามาอ่านพอดีจ๊ะเพื่อนอ๋าโดย: อุ้มสี วันที่: 25 มีนาคม 2555 เวลา:10:03:48 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณอ๋า


แวะเอาดอกบัวฝากค่ะ

โดย: luckyfarm6662 วันที่: 25 มีนาคม 2555 เวลา:21:39:45 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า

คืนนี้ขอให้ฝันดี ราตรีสวัสดิ์นะคะโดย: pantawan วันที่: 25 มีนาคม 2555 เวลา:23:17:22 น.  

 
คิดถึงสมัยสอบนักธรรมครับ

รุ้สึกว่าต้องท่องตรงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนี้ด้วย


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:1:10:44 น.  

 
โหวตค่ะคุณอ๋าขรา
เขียนได้กินใจมั่กๆ แอบซึ้งหน่อยๆ แหะๆ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
วนารักษ์ Literature Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:1:20:54 น.  

 
เช้าวันจันทร์ อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่อ๋า

ขอให้ทำงานให้สนุกเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะ

มีเวลาว่างๆ ก็แวะไปเที่ยวเบลเยียมกันค่ะ
Photobucket

โดย: ก๋าสะลองเงิน วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:6:02:23 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:6:03:26 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดียามเช้าครับ


โดย: panwat วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:7:39:52 น.  

 
สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะ

เริ่มต้นทำงานวันแรกของสัปดาห์อย่างมีความสุขนะคะ

ดื่มกาแฟร้อน ๆ ของฟ้าใสก่อน
แล้วค่อยดื่มชาถ้วยข้างบน เป็นการล้างปากนะคะ อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:8:41:07 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆมาทักทายกันเยอะเลยนะครับแหะๆ ^^

วันนี้จะได้เล่นเน็ตสามวัน ส่วนวันพฤหัส ศุกร์จะไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับ ฝากบอกไว้ก่อนเดี๋ยวตามหาตัวกันไม่เจอ

มีภาพงามๆตั้งใจมาให้กับเพื่อนในวันจันทร์ด้วยครับ สองภาพ อิอิ ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:11:51:57 น.  

 
สวัสดียามเที่ยงค่ะพี่อ๋า
มีโปรแกรมตะลอนทัวร์ที่ไหนน๊อ
แต่ไงต้องทำงานอีกสองวันนะคะ อิอิ
อดใจไว้ก่อน มีความสุขกับการทำงานค่ะพี่ ^^


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:12:59:26 น.  

 
ผมชอบนะครับพี่อ๋า
การเรียนรู้แบบนี้
ไม่เครียดดีครับ
เด็กๆก็สนุกด้วย
ได้เรียนรู้ร่วมกัน
แบ่งปันความรู้ด้วยกันครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:15:38:15 น.  

 
พี่อ๋า สวัสดีเย็นวันจันทร์ค่ะ

วันนี้ำเป็นยังไงบ้างคะ

สบายดีนะคะพี่อ๋า


โดย: maitip@kettip วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:16:30:53 น.  

 
หวัดดีค่าคุณอ๋า
แหะๆ มาหาช้าหน่อย
พอดีเปลี่ยนบล็อกไปอ ีก 2 บล็อกแล้วมั้งเนี่ย
หมายถึงรินนะคะ อิอิ

รินก็กลับเข้ามาเล่นบล็อกปกติค่ะ

รอบหน้าตะพาบ

คำสารภาพ ขอบอกว่า เป็นต่อเรื่องบังเอิญมากๆ

เพราะออนแอร์วันจักรี
วันที่มีความหลังด้วย

ฮิ้วววววววว

ต้องลองละคะ ว่าจะออกมาแนวไหน
ช่วงนี้ เอาน้องมังกรมาอยู่ด้วยแล้วค่ะ
เลยไม่ค่อยมีเวลาทำบล้อกยาก ๆ ยาวๆ ซักเท่าไหร่

ถูกแย่งคอมไปบ้าง
จะดูการ์ตูน หรือไม่ก็ พาไปเที่ยวข้างนอกบ้าง
ช่วงนี้เลยต้องให้เวลาเค้าเยอะๆ หน่อยค่ะ
คงได้มีโอกาส
พามาอวดกันที่บล็อกนะคะ

ตอนนี้ดูรูปอัพเดท กันที่หน้าวอลรินไปก่อน ลงไปหน่อยนึงแระ อิอิ เพราะถ่ายกะมือถือ
และอัพเลยง่ายดี อิอิ


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:16:50:05 น.  

 
ปาย...มัวแต่ไปตามล่าหาฝันอยู่ค่ะ อิอิ
ไปไม่บอกกล่าวใครเลย ต้องขอโทษด้วยค่ะ
ได้แผล ได้ประสบการณ์...เติมแต่งชีวิตมาบ้าง
หกลุ้มหกลุกไม่เป็นกระบวน
แต่มันก็ทำให้รู้จักชีวิตมากขึ้น
พบเจอกับประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอ
วันนี้ถึงจะไม่ปกติเหมือนเดิม
แต่ก็ยิ้มได้แล้วค่ะ
เมื่อเดือนที่แล้ว ทำหน้ามู่ทู่ทั้งเดือน อิ อิ
...
...

แล้วจะรอของฝากที่เป็นภาพสวย ๆ นะคะพี่
สุขสันต์กับยามเย็นค่ะ ไปออกกำลังกายกันมั้ย
อีกแป๊บนึงปายจะกลับแล้ว ว่าจะไปวิ่งค่ะพี่ ^^


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:16:52:36 น.  

 
ปอมมาส่งมื้อเย็นให้พี่อ๋านะคะที่กรุงเทพ ไม่ร้อนแล้วค่ะ แต่ไม่ค่อยมีแดด

เหมือนฝนจะตก แต่ไม่ตกอ่ะ
ที่ปราจีน . . . เป็นอย่างไรบ้างคะพี่


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:17:26:43 น.  

 
สวัสดีตอนกลางคืนครับ แวะมาอ่านซ้ำอีก
ครั้ง คราวก่อนอ่านผ่าน ๆ ไป.


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:21:07:41 น.  

 
เข้ามาเห็นของฝากคุณกะปอมซ่า
แอบกลืนน้ำลายเอื้อกเลยค่ะ ลืมความตั้งใจ
ที่จะพิมพ์โม้ดดดดเลย 55555
....
....

"หมั่นเขี้ยวเจอปัญหาแล้วอยากจะขยี้ให้มันแหลก"
ปายยังฝึกไม่ถึงขั้นนี้เลยค่ะพี่ 5555
แค่ว่าสกัดปัญหาได้และจบลงนี่ก็หรูเริ่ดแล้ว
เวลาเจอใครมีปฏิสัมพันธ์เป็นปกติ
แค่นี้ปายก็พอใจแล้วค่ะพี่ อิอิ
....
....

ราตรีสวัสดิ์นะคะพี่อ๋า


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:21:59:25 น.  

 


ยกแกงคั่วเห็ดเหม็ดมาให้ชิมครับคุณอ๋า


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:22:04:21 น.  

 
เข้ามาขโมยแกงคั่วกินครับ :D

เดี๋ยวสัปดาห์หนังสืออาทิตย์นี้จะเพิ่มมาอีกหลายเล่มครับ ตั้งใจลางานไปเดิน 1 วันเลยทีเดียว
จะทำเป็นห้องสมุดหรือร้านเช่าก็หวง กลัวใครมาทำหนังสือพัง 555
(ผิด กม. ลิขสิทธิ์ด้วยแหะ)


โดย: ชีริว วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:22:16:48 น.  

 
สวัสดียามค่ำคืนค่ะพี่อ๋า..

ฟ้าเข้ามาอ่านบทความดีๆ พร้อมทั้งมาชมดอกไม้สวยด้วยฝีมือถ่ายของพี่อ๋าด้วยค่ะ

ฟ้ามาส่งความคิดถึงและกำลังใจให้ค่ะ..คืนนี้เหนื่อยล้าจากการทำงานมาทั้งวัน
ขอให้พักผ่อนด้วยความสุขกาย สบายใจ ยิ้มรับความเหนื่อยล้า..
แล้วปิดตา..นิทราอย่างเป็นสุขกัน นะคะ

“มารายงานให้รู้ว่าฟ้ายังอยู่
แต่บางหมู่หายไปใจคิดถึง
เพราะงานมากเวลามารัดตรึง
ฝากคำนึงด้วยวอนกล่าวโปรดเข้าใจ

บรรจงมอบรักไว้ให้..จากใจฟ้า
เป็นสัญญาตรึงจินต์มั่นมิหวั่นไหว
มิตรภาพยั่งยืนนานข้ามกาลไป
จะอยู่ในดวงจิตทราบ...ตราบนิรันดร์”

มีความสุขกับความรัก..ความปรารถนาดีที่มีต่อกันอย่างมิจืดจาง นะคะ
โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:22:23:58 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
สบายดีไหม งานยุ่งป่าว ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

มีสลัดกุ้งทอดบนรังเผือกมาฝากค่ะ
โดย: pantawan วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:22:24:33 น.  

 
สวัสดีตอนดึกๆ ครับพี่ .....

แวะมาอ่านตะพาบตอนเรื่องบังเอิญ แต่ผมมาอ่านแบบไม่บังเอิญ (แปลว่าตั้งใจมาครับ 55) แม้จะมาช้าไปหน่อยก็ตาม .....

อ่านจบแล้ว ต้องพูดเลียนแบบโฆษณาอิชิตันว่า "ล้ำลึก!!" จริงๆ ครับ .....

โดย: NET-MANIA วันที่: 26 มีนาคม 2555 เวลา:23:35:34 น.  

 
อีกหน่อยเขาจะยกเลิกแบบเก่าแล้วครับพี่

ถ้าไม่ก็อบโค้ดเก่าเก็บไว้ใช้ ก็ต้องลองใช้อันใหม่ล่ะครับ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 27 มีนาคม 2555 เวลา:0:23:26 น.  

 
แวะมาเยี่ยมยามดึกครับ ช่วงนี้ยุ่งๆ เหมือนกัน บางครั้งก็แวะมาช้าบ้างเร็วบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานครับ แหะๆ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 27 มีนาคม 2555 เวลา:0:41:06 น.  

 ตั้งใจมาทักทายมาดูดอกไม้สวยๆ

พรุ่งนี้จะมาโหวตให้ค่ะวันนี้หมดโควต้าแล้วค่ะ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 27 มีนาคม 2555 เวลา:8:39:18 น.  

 
จะตัดช่องน้อยแต่พอตัวหนีไปเที่ยวซะแล้ว แง ๆ
ปล่อยให้เราโดดเดี่ยววิเหวโหว กรั่กกก
ไปแล้วกลับมาเอารูปสวย ๆ มาฝากด้วยนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 มีนาคม 2555 เวลา:9:06:52 น.  

 
สวัสดียามสาย ๆ ค่ะ..^^โดย: Lika ka วันที่: 27 มีนาคม 2555 เวลา:10:44:13 น.  

 
สาธุค่ะกับเรื่องราวดีดี ภาพดอกไม้สวยๆ
ก็บังเอิญเห็นภาพดอกไม้สีแดงเลยเข้ามาดู จึงพบว่ามีเรื่องดีดีอยู่ตรงนี้


โดย: แม่นางฟ้าองค์น้อย IP: 110.49.249.236 วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:06:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

วนารักษ์
Location :
ปราจีนบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]
ขอต้อนรับสู่บล็อกเล็กๆแห่งนี้มีมิตรภาพและความจริงใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายกัน ^^

บทความและรูปภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน พร้อมทั้งขอมอบเป็นน้ำใจกับเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามา สามารถคัดลอกนำไปเผยแพร่ได้ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งต้องขออนุญาตก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

เพื่อนบางคนมาครั้งเดียว นานๆมาที มาไม่บ่อย มาบ่อยๆ
บางคนมาเยี่ยมทุกวันให้ชื่นใจ

บางคนเคยมาทุกวัน บางคนเคยมานานแล้ว บางคนหายไปจากบล็อก บางคนก็จะไม่แวะมาทักทายกันอีก

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะขอเก็บความรู้สึกดีๆที่มีให้กันไว้ตราบนานเท่านาน เพราะเมื่อรักกันแล้วย่อมเข้าใจกันได้ไม่ยาก

จขบ.เป็นคนซื่อๆง่ายๆจริงใจ ไม่มีเจตนาแอบแฝงในการทำบล็อก แต่บทความหรือรูปภาพก็อาจทำให้ผู้อ่านขัดใจได้ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของ จขบ.หรืออาจเป็นเพราะเราไม่เคยรู้จักดีพอ จึงกราบขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนด้วยความจริงใจนะครับ ^^


ฝากข้อความหลังไมค์
เริ่มนับ 12 /12/12 เวลา 12.12 น. ^^
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2555
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
21 มีนาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add วนารักษ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.