สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง.... มีกรรมเป็นของตน.... มีกรรมเป็นผู้ให้ผล....มีกรรมเป็นแดนเกิด.... มีกรรมเป็นผู้ติดตาม.... มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย.... จักทำกรรมอันใดไว้ ....เป็นบุญหรือบาป........ จักต้องเป็นผู้ได้รับผลกรรมนั้น ๆ สืบไป
..ถ น น ส าย นี้ ..มี ต ะพ า บ 46. ....( ส า มั ค คี เ จ้า เ อ ย )

..ถ น น ส าย นี้ ..มี ต ะพ า บ 46. ....( ส า มั ค คี เ จ้า เ อ ย )

เขียนจากโจทย์งานตะพาบที่ให้เขียนเรื่องความสามัคคี

ขอให้ชื่อตอนนี้ว่าน้ำใจและความสามัคคี
เพื่อนๆที่เข้ามาอ่าน อาจจะงงๆนะครับ

ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันหรือคิดว่าผมอาจเขียนผิดหัวข้อกระมัง

ใจเย็นๆค่อยอ่านนะครับ ^^


มนุษย์ในสังคมสามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทคือ

ผู้สร้าง ผู้รักษา และ ผู้ทำลายโลก

คนเหล่านั้นคือใคร ?

คำตอบคือ...

อัจฉริยะบุคลสร้างโลก

มนุษย์รักษาโลก

ปุถุชนทำลายโลก

อะไรทำให้คนเหล่านี้แตกต่างกัน?

สิ่งที่แตกต่างก็คือ ความสูงต่ำของระดับจิตใจ

ความสูงต่ำนี้คือจิตใจที่เข้าถึงธรรมชาติ อันบริสุทธิ์

จิตที่สงบและมีสมาธิย่อมเกิดปัญญาและพลังแห่งการสร้างสรรค์


ผู้ที่เข้าถึงได้แก่ผู้มีพรสวรรค์และปัญญาสูงดังเช่นอัจฉริยะบุคคลต่างๆในโลก

เมื่อเข้าใจธรรมชาติในเรื่องใดก็สร้างสรรค์สิ่งสวยงามเหล่านั้นไว้ให้มวล

มนุษย์ชาติ เช่น เซอร์ไอแซค นิวตัน อัลเบิร์ตไอสไตน์ อามาดิอุส โม

สาสต์ ฯลฯ ศาสดาในทุกศาสนา


ต้องยอมรับว่าโลกเราเจริญและพัฒนามาจากบุคคลเหล่านี้

สิ่งที่คิดค้นเอาไว้หรือคำพูดคำสอนเกี่ยวกับธรรมชาติความจริงต่างๆสร้าง

ความสุขความเจริญแก่โลกอย่างแท้จริง

จิตใจที่รองลงมา คือจิตของมนุษย์หรือผู้มีใจสูง คือคนที่รู้จักเข้าใจ

ห่วงใย เห็นใจ เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เห็นแก่ประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์

ของตัวเองหรือพวกพ้อง ไม่เป็นคนใจแคบ ยอมรับฟังความคิดเห็นและปรับ

ปรุงทัศนคติให้เหมาะแก่ยุคและสมัย ไม่ประพฤติตัวผิดศีลธรรม ไม่คดโกง

ไม่ทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต


จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา เราเห็นเหล่ามนุษย์แสดงตัวตนออกมา

ในรูปแบบต่างๆเช่น เหล่าจิตอาสา สื่อมวลชน คนธรรมดาๆที่ไม่นิ่งดูดาย รวม

ทั้งเหล่าเจ้าหน้าที่ทหารผู้เสียสละทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ใครก็ได้ที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ด้วยการบริจาคเงินสิ่งของเพื่อ

ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อน เผยแพร่เหตุการณ์ให้คนอื่นๆได้เห็น

ล้วนทำไปด้วยใจที่สูงส่งทั้งสิ้น

เราจะเรียกว่าจิตใจที่แสดงออกในลักษณะการช่วยเหลือนี้ว่า

"ความสามัคคี”ก็ได้ หรือเราจะอธิบายว่าเป็น"น้ำใจ” ก็ไม่ผิด

จิตใจต่ำหรือจิตใจของปุถุชนผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาคือจิตใจที่ไม่เข้าใจ

โลก ไม่เข้าใจตนเอง แต่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิง เห็นแก่

ประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม ตกเป็นทาสของสื่อยั่วยุให้มี

ความเกลียดชังกันและกัน จิตใจเช่นนี้ย่อมทำลายตนและทำลายโลกที่ตน

อาศัยอยู่ด้วยโดยอาจไม่รู้ตัวก็ได้


ในคนๆหนึ่งจิตใจย่อมมีสูงบ้างต่ำลงบ้างตามการใช้ชีวิต และสถานการณ์ บาง

ช่วงที่จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสเกิดความคิดดีๆ เกิดเป็นงานหรือโครงการใหม่ๆ

ที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมได้ หรือแม้แต่เพื่อนๆในบล็อกที่เขียนถ่ายทอดสิ่ง

ดีๆที่ตัวเองชอบ เช่นสอนทำอาหาร พาไปเที่ยว เขียนบทความดีๆคนนั้น

กลายเป็นอัจฉริยะน้อยๆผู้สร้างโลกให้งดงามไปเสียแล้ว


คนๆเดียวกัน ขาดสติ ขาดศีลธรรมทำสิ่งไม่ดีต้องติดคุกติดตะราง

เขาก็กลายเป็นปุถุชนผู้หนาไปด้วยกิเลสไปแล้วสิ่งสำคัญ

คือทำอย่างไรเราจึงจะรักษาจิตใจของเราให้ดีได้สม่ำเสมอ หรือดีขึ้นเรื่อยๆ

สิ่งที่ช่วยยกจิตใจของเราได้ก็คือ ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี

วัฒนธรรมที่ดีงาม และที่สำคัญที่สุดก็คือศาสนาที่ตนเองนับถือนั่นเอง

ถ้าไม่มีศาสนาหรือคำสอนคุณธรรมหลงเหลือในจิตใจของเราแล้วคนเราจะ

ไม่สามารถพัฒนาจิตใจของตนเองได้เลย


คนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งใดก็ทำลายสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัว

คนที่ไม่เข้าใจชีวิต ก็ทำลายชีวิตของตนเอง

คนที่ไม่เข้าใจโลก ก็ทำลายโลก

คนที่ไม่เข้าใจสังคม ก็ทำลายสังคมเช่นกัน

ในความสามัคคีไม่ต้องการเรียกร้อง แต่เราเป็นได้เลยตามสภาพของจิตใจ

ของเรา ถ้าจิตใจเราสูงเป็นมนุษย์ เรากำลังรักษาโลกของเราอยู่ เราเป็น

คนมีความสามัคคี เรากำลังสรรค์สร้างสังคมของเราให้น่าอยู่


เมื่อน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้น ภาพความยากลำบากถูกส่งผ่านสื่อต่างๆ

โดยไม่ต้องมีการเรียกร้องให้แสดงน้ำใจ ไม่ต้องเรียกร้องให้แสดงความ

สามัคคี ต่างยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อนคนไทยเท่าที่ทำได้ ไม่ทางใดก็

ทางหนึ่ง นี่แหละคือน้ำใจเมตตาปราณี คือพลังความสามัคคีที่มีอยู่อย่าง

เต็มเปี่ยมในจิตใจคนไทย อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองโดยสิ้นเชิง

ถ้าคุณเป็นคนดี

ถ้าดีแล้วอย่าท้อ

ถ้าท้อแล้วก็อย่าถอย

ถ้าถอยได้ก็อย่าแพ้

ถ้าแพ้ได้ก็อย่าล้มเลิก

ถ้าล้มเลิกก็อย่ากลายเป็นคนเลว

แต่จงรู้จักเรียนรู้แล้วเป็นคนดียิ่งกว่าเดิม

เข้าใจโลกเข้าใจตนและเข้าใจคนอื่นๆ

เพราะโลกคือธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง

ย่อมมีทั้งน่าพอใจและไม่น่าพอใจ

ย่อมมีสมหวังและผิดหวังบ้าง

ทำให้เราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง

ตามความหวัง ความอยาก ภายในใจเรา

มีแต่เราที่ต้องเรียนรู้ให้ทันความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้เพราะถ้าสังคมประเทศชาติขาดคนสำคัญ

คนที่ยังทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ในทุกตำแหน่งหน้าที่อย่างพวกคุณไปแล้ว

ก็เหมือนร่างกายที่อวัยวะแต่ละส่วนไม่ทำงาน

สังคมประเทศชาติก็จะอยู่รอดต่อไปไม่ได้


คนดีคือคนที่มีน้ำใจยอมลำบากเพื่อให้คนอื่นสบาย

คนที่ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มแล้วจะไม่มีใครนั่งอย่างสุขสบายใจเพราะสังคมดีขึ้นได้ถ้าพวกเราไม่นิ่งดูดาย


เรื่องและภาพประกอบ วนารักษ์

ขอบคุณคุณลักษณ์เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพสวยๆแบบนี้

ขอบคุณเพื่อนประจำบล็อกที่น่ารักทุกๆคน

ของคุณทุกๆท่านที่แวะเข้ามาอ่านงานตะพาบต้วมเตี้ยมตัวนี้

สุขสวัสดีปีใหม่จงมีแด่เพื่อนๆในบล็อกแก๊งค์แห่งนี้นะครับ ^^

Create Date : 26 ธันวาคม 2554
Last Update : 28 ธันวาคม 2554 9:51:43 น. 131 comments
Counter : 2719 Pageviews.

 
เจิมก่อน อ่านทีหลัง อิอิ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:10:47:40 น.  

 
เขียนได้ดีมากเลยค่า ^^
เอาไปเลย 1 โหวต แหะ ๆ
แต่น่าตัดคะแนนเพราะไม่มีภาพประกอบนี่แหละ

สังคมจะดีได้ถ้าเราไม่นิ่งดูดาย
ถ้างั้นรีบตามไปเม้นท์ที่บ้านฟ้าใสให้ครบ 3 เม้นท์ นะจ๊ะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:10:57:12 น.  

 
กลับไปยกกาแฟมาให้ เติมพลังซะหน่อย
จะได้มีแฮงวิ่งไปเม้นท์ เอิ๊กกก
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:11:03:09 น.  

 
อ้าว บ้านนี้มีตะพาบกับเค้าด้วยเหรอคะเนี่ย 555+

แต่ทำไมไม่มีภาพประกอบสงสัย

สงสัย อยุ่ระหว่างแก้ไขแน่ๆ

น้ิองรินโดดเต็มๆ ค่ะ อิอิ

ไว้รอบหน้าค่ะคุณอ๋า

เด๋ววนไปอ่านก่อนโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:11:39:32 น.  

 
หูยยย ดอกไม้สวยสุด ๆ เลย
นั่นจิ ฟ้าใสก็ว่า ถ้าไม่มีภาพประกอบ
ก็ไม่ใช่คุณอ๋าตัวจริง ผิดคอนเซ็ปท์บล็อกนี้

ภาพสวย ๆ อย่างนี้เหมาะเอาไปแปะเม้นท์
ที่บ้านเจง ๆ
ขอให้ครบทุกภาพเลยน้าาา นะนะ
แล้วดอกสีชมพูห้อย ๆ นั่นดอกอะไรคะ ...

อ้อ ... ยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าหลักนะเนี่ย
ซิบอกให่ ไปแระ ...........โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:12:22:33 น.  

 
สวัสดียามเที่ยงค่ะคุณอ๋า


ชอบตรงนี้ค่ะคุณอ๋า
เพราะโลกคือธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง

ทั้งพอใจและไม่น่าพอใจ

มีแต่เราที่ต้องเรียนรู้ให้ทันความเปลี่ยนแปลงนั้น

ปล. ดอกไม้วันนี้สวยจังเลยนะคะ โดยเฉพาะดอกป้านรูปที่2 มีเงาในน้ำด้วยนะคะ

ดอกสีชมพูรูปสุดท้ายถ้าได้หลังดำก็ดีนะคะสุขสันต์เทศกาลคริสมาสต์/สวัสดีปีใหม่ค่ะ


โดย: luckyfarm6662 วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:12:37:48 น.  

 
ตะพาบท้ายสุดแล้วมั้ง ขอบคุณที่ร่วมเขียนในโจทย์ที่ผมตั้งนะครับ (หลายคนบอกว่ายาก)

ชอบคำนี้จริงๆ
"ถ้าคุณเป็นคนดี ถ้าดีแล้วอย่าท้อ ถ้าท้อแล้วก็อย่าถอย ถ้าถอยได้ก็อย่าแพ้ ถ้าแพ้ได้ก็อย่าล้มเลิก ถ้าล้มเลิกก็อย่ากลายเป็นคนเลว แต่จงรู้จักเรียนรู้แล้วเป็นคนดียิ่งกว่าเดิม"

คนจะทำดีไม่มีใครเห็นเขาก็ทำดี ไม่ต้องประกาศให้โลกรู้เขารู้คนเดียวก็ถือว่าเป็นคนดี และน่าชื่นชม


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:13:53:33 น.  

 
ราโค โทโส มโท โมโห ยตฺถ ปญฺญา น คาธติ

ราคะ โทสะ ความมัวเมา และโมหะ เข้าที่ไหน
ปัญญาย่อมเข้าไม่ถึงที่นั้น

ทำปัญญาให้บริสุทธิ์เพื่อชีวิตที่รุ่งเรือง ตลอดไป...นะคะเหนื่อยได้ ท้อได้ แต่ห้ามถอย...ใช่เลย..ค่ะโดย: พรหมญาณี วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:14:19:26 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนทุกๆคน วันนี้มาในงานตะพาบนะครับ เผอิญยุ่งๆหลายๆอย่างก็เลยได้คลานออกมาเป็นตัวสุดท้ายในหัวข้อของคุณต่อครับ ขอบคุณมากๆครับที่ตั้งหัวข้อดีๆให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ^^

เมื่อวานนี้แว๊บมาดูนิดนึง มีคนมาอวยพรคริสต์มาสเยอะมากๆ เล่นเอาเจ้าจองบ้านต๊กกะใจ ปลื้มใจจนหน้าบานเท่ากระด้ง 555++ รีบไปทำการ์ดสวยๆมาให้บ้าง ช้าไปบ้างยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับ เดี๋ยวซานต้า เอ๊ย เดี๋ยวผมจะเอาการ์ดไปแจกทุกบ้านเลยครับ เอิ๊กๆๆๆ ^^

สุขสดชื่นแจ่มใสในวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่จะมาถึงกันนะครับ

โดย: วนารักษ์ วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:14:45:22 น.  

 
เขียนได้ดีมากค่าคุณอ๋า รูปถ่ายก็สวย
เลือกโหวตให้หมวดนี้นะคะ จริงๆแล้วเลือกยากค่ะ แหะๆ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
วนารักษ์ Literature Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:15:31:35 น.  

 
มาแล้วค่าค้างหน้าเติ่งไว้นานเลย ฮรี่ๆ

ชอบจังคำนี้ สิ่งที่แตกต่างคือความสูงต่ำของจิตใจ
ใจคนเรายากแท้หยั่งถึงละคะคุณอ๋า

รินไปอ่านเจอที่ไหนมาว่า แค่เข้าใจทุกข์ เราก็สุขได้แล้ว

โอย แค่อ่านคำนี้ก็บรรลุแล้วค่ะชอบคำนี้จริงๆ "ถ้าคุณเป็นคนดี ถ้าดีแล้วอย่าท้อ ถ้าท้อแล้วก็อย่าถอย ถ้าถอยได้ก็อย่าแพ้ ถ้าแพ้ได้ก็อย่าล้มเลิก ถ้าล้มเลิกก็อย่ากลายเป็นคนเลว แต่จงรู้จักเรียนรู้แล้วเป็นคนดียิ่งกว่าเดิม"
เอามาเรียกน้ำย่อยก่อน บล็อกยังไมได้ทำค่ะ อิอิ


ขอให้คุณอ๋าและครอบครัวมีความมสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:16:12:14 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า

วันนี้ยังเป็นวันหยุดของที่นี่อยู่ค่ะ
เลยแวะมาอ่านงานตะพาบ
เขียนได้ดีมากค่ะ
โหวตงานเขียนให้ค่ะ

ภาพประกอบบล๊อกสวยมากค่ะ
และก็ขอบคุณสำหรับดอกไม้งามๆนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:17:07:54 น.  

 
มาทีหลัง แต่ เขียน ดีเชียว คุณ อ๋า ..
ภาพประกอบ ก็ เจ๋ง ..

มีความสุขเช่นกันค่ะ..


โดย: tifun วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:17:54:53 น.  

 
สว้สดีค่ะ คุณน้อง

เขียนดีมาก เต็มไปด้วยข้อคิดงามๆ อ่านแล้วชื่นชมค่ะ โหวตพร้อมกับเก็บกุหลาบทีไปฝากงามถูกใจพี่มาฝากด้วยค่ะโดย: newyorknurse วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:18:29:56 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋ากิ่งเพิ่งเข้ามาอ่านค่ะ ตอนเย็นงานเลิกแล้วต้องรีบขับรถกลับบ้านก่อนค่ะ
ถึงบ้านเกือบ หกโมงเย็นแล้วค่ะ ถึงบ้านแล้วก็รีบไปรดน้ำต้นไม้และเตรียมอาหารก่อนค่ะกว่าจะเสร็จเข้าบล็อก ก็ทุ่มกว่าแล้ว

มาทีหลังเขียนดีมากเลยค่ะ คุณอ๋า กิ่งชอบประโยคนี้ค่ะ

"เมื่อน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้น ภาพความยากลำบากถูกส่งผ่านสื่อต่างๆ

โดยไม่ต้องมีการเรียกร้องให้แสดงน้ำใจ ไม่ต้องเรียกร้องให้แสดงความ

สามัคคี ต่างยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อนคนไทยเท่าที่ทำได้ ไม่ทางใดก็

ทางหนึ่ง นี่แหละคือน้ำใจเมตตาปราณี คือพลังความสามัคคีที่มีอยู่อย่าง

เต็มเปี่ยมในจิตใจคนไทย อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองโดยสิ้นเชิง"

นั่นคือภาพความสามัคคีที่ไม่มีใครต้องบอกและบังคับเลยทุกคนทำด้วยใจจริงๆค่ะ

มีความสุขยามเย็นค่ะ
More Friendship Flower Comments
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:19:52:43 น.  

 
ลืมโหวตได้ไงเนี่ย อิอิ กิ่งอยากโหวตงานเขียนแต่ของคุณอ๋าหน้าหลักเป็นถ่ายภาพแล้วขอโหวตเป็นถ่ายภาพนะคะ

วนารักษ์ Photo Blog ดู Blogโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:19:59:33 น.  

 
พี่อ๋า นู๋ชอบที่ซู๊ดเลยอ่ะค่ะ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
...
และก้อที่พี่เม้นท์ที่บ้านด้วย "สุขภาพแข็งแรงฟิตแอนด์เฟิร์ม" อิอิ ชอบๆๆ
...
มีความสุขมากมากนะคะ


โดย: Nissan_n วันที่: 26 ธันวาคม 2554 เวลา:20:12:30 น.  

 

แหล่มเลยจ้าเพื่อนอ๋า
และสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้
อุ้มขอให้เพื่อนอ๋าและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรง
และสมหวังในสิ่งที่หวังตลอดปี 2012 จ๊ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:6:01:47 น.  

 
ไข่มุกอันดามันที่เคยเห็นหน้าตาไม่เห็นเหมือนอันนี้เลย
ของคุณอ๋าสงสัยเป็นพันธุ์ใหม่ สวยกันคนละแบบเนอะ ^^เม้นท์ที่ 3 คุณอ๋าบอกว่า น้ำลายแตกฟองเต็มที่ แถมมีภาพประกอบ
เป็นรูปดอกบัว เขียนว่า พิรุณร่ำโปรยปรายคล้ายม่านเมฆ
แต่ไหงฟ้าใสเห็นเป็น น้ำลายแตกฟองไปได้ไม่รู้ 555++

โป้งแล้ว ส.ค.ส. ข้างบน ทำไมเราไม่ได้บ้าง


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:9:25:03 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคน วันนี้งานตะพาบเริ่มหายคึกคักแล้วนะครับ จะได้ไปทักทายสมาชิกประจำได้มากขึ้นสักนิดนึง อิอิ ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:14:36:19 น.  

 
ปีใหม่ ๒๕๕๕ นี้

ปอป้าขออวยพรให้เพื่อนบล๊อก
รวมทั้งครอบครัวอันเป็นที่รักของท่าน

ประสบแต่ความสุข
สมหวังในสัมมากัมมันตะที่ปรารถนาทุกประการ

มีชีวิตเพียบพร้อมด้วยเบญจพิธพร อันประกอบด้วย
อายุ วรรณ สุขะ โภคะ พละ ตลอดปี และตลอดไป...ค่ะปอป้าจะเดินทางไปประเทศพม่า ๖ วัน
กลับมาก็คงจะต้องยุ่งเรื่องงานอีกสักวันสองวัน

พบกันใหม่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ...นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:14:53:53 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
แง่คิดดีๆก็ทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข จริงๆ ค่ะ พี่อ๋า
...
มีความสุขมากมากค่ะ


โดย: Nissan_n วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:17:29:23 น.  

 
พี่อ๋า...สวัสดีตอนเย็นค่ะ วันนี้ยุ่งจริงๆ เลยค่ะ

จะสิ้นเดือน แล้วจะสิ้นปี ก็เลยยุ่งแบบหัวฟูเลยล่ะค่ะ

ว่าแต่พี่อ๋าสบายดีนะคะ


โดย: maitip@kettip วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:18:05:45 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะคุณวนารักษ์ วันนี้ขอมาดูรูปอย่างเดียวก่อนค่ะ ตัวหนังสือติดเอาไว้รอบหน้าที่ตาดีๆ สติดีๆ กว่าตอนนี้หน่อย อิอิ รูปของคุณวนารักษ์ สีสันสดใส มีชีวิตชีวามากเลย


โดย: SK_KS วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:19:39:35 น.  

 
ความรู้เยอะจัง
ฉัตรยังอ่านไม่จบนะคะพี่อ๋า
ขอเอาลิ้งค์ไปแชร์ที่กลุ่มก่อน
เด๋วมาอ่านอีกรอบค่ะ

ขอบคุณค่ะ ู^ ^


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:19:41:44 น.  

 
ขอบคุณสำหรับดอกไม้สวยๆ..ที่พี่อ๋านำมาฝากปอมนะคะ...

มีขนมที่เรียกว่า พันนา คอตต้า มาฝากจ้า
มีน้องกวางในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา
มาฝากพี่อ๋าด้วยจ้ามีความสุขมากๆนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:19:43:09 น.  

 
ถ้าแพ้แล้วอย่าเป็นคนเลว...โดนอย่างแรงค่ะ
อิอิ


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:19:57:35 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า ขอบคุณมากนะคะที่โหวตให้กิ่ง งานเขียนของคุณอ๋าถ้าอยากให้โหวตงานเขียนก็แจ้งไว้ได้นะคะ เหมือนที่พี่ปอป้าจะแจ้งไว้เลยค่ะว่า โหวตหัวข้อธรรมะ ค่ะ กิ่งไปอ่านในรายละเอียดการโหวตเค้าแจ้งไว้ตามนั้นค่ะ
กิ่งกลัวว่าการโหวตจะไม่ได้คะแนนก็โหวตตามหน้าหลักให้คุณอ๋าเพราะของคุณอ๋าส่วนมากจะเป็นภาพถ่ายสวยๆ ค่ะ

ขอบคุณนะคะที่จะไปอ่านงานตะพาบกิ่ง คลิกไปที่โครงการตะพาบด้านซ้ายมือได้เลยค่ะ แต่รู้สึกจะยาวไปหน่อยนะคะ แหะ แหะ

พักผ่อนอย่างมีความสุขและหลับฝันดีนะคะ
More Flowers Comments

โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:20:22:47 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะ

ดอกไม้จากพืชสวนโลกเหรอคะ สวยๆ ทั้งนั้นเลยนะคะ

แวะเอาแสงเย็นๆ จากภูหินร่องกล้ามาฝากค่ะ
โดย: luckyfarm6662 วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:20:41:26 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า ดอกไม้สวยจัง
ขอกุศลผลบุญฝ่ายดี
ดลให้ทุกท่านพ้นทุกข์ปีใหม่นะคะตรึงตราอธิษฐาน
หมายนฤมิตมากำหนด
จารจรดวรรณกานท์ศิลป์

รุ่งแล้วสำเร็จโชค
สรรรินรจเรขไว้บูชา
ร่วมสร้างนิจนิรันดร์

จินตนาการไป่สิ้น
หลากพรหวังร่ายไว้วัจน์เวียน
สืบค่าล้ำพรรณนา

วาดพรประจักษ์แจ้ง
ให้สุกใสเจนใจห่อนเว้น
รื่นนี้นิรันดร

จากใจไป่ร้างร้อย
หมายวาดเวียนจ่อจินต์เขียนคิด
สุขสงบจงเรืองรอง


โดย: ญามี่ วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:21:02:56 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: pantawan วันที่: 27 ธันวาคม 2554 เวลา:23:59:24 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะพี่หมอ....

ขอส่งความอบอุ่นไปแทนใจฟ้า
อีกตะกร้ากุหลาบด้วยช่วยคลายหนาว
แล้วขอเชิญท่านมาอ่านทุกเรื่องราว
ในบ้านสาวฟ้าสุดเฟื่องเรื่องความงาม....อิอิอิ

ฟ้ามาอ่านบทความน้ำใจและความสามัคคี..ถือว่าให้ข้อคิดที่ดีนะคะ สังคมโลกเราถ้าหากขาดสิ่งนี้ไป..จะทำให้มนุษย์มีแต่ความเดือดร้อนกัน นะคะ

ขอบคุณสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปันกันด้วยค่ะ


โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:7:49:02 น.  

 
อิอิ ครายจะโกรธคุณอ๋าได้ลงคอ
แค่เห็นภาพสวย ๆ ก็ใจละลายหายโกรธแล้ววว 555++
แต่ถ้าทำลืมตก ๆ หล่น ๆ บ่อย ๆ ก็ไม่แน่นาาาา ...

ขอบคุณสำหรับภาพสวย ๆ ค่ะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:8:18:47 น.  

 
โอ้ ... ภาพดอกบัวสะท้อนน้ำ
สวยงามจริงๆ คะ วันนี้คงได้แต่ดูภาพก่อน
ต้องเตรียมตัวเดินทางค่ะ
เช่นกันนะคะ มีความสุขกับปีใหม่ที่จะมีมา
และให้ทุกการเดินทางปลอดภัยและพบเจอแต่สิ่งที่ให้ความสุขนะคะหนาวนะคะ ใส่เสื้อหนาๆ อย่างน้องหมีด้วยจร้า


โดย: PhueJa วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:9:39:26 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน บรรยากาศปีใหม่ครึกครื้นนะครับ หลายๆแห่งก็จัดงานภายในฝ่ายของตน สนุกสนานเฮฮากันดีนะครับ ที่ห้องก็เลี้ยงกันวันนี้เอง กินกันจนพุงกางแถมมาจับฉลากหัวเราะกันท้องแข็งอีก 555++ ^^

ยังไงก็มีความสุขในเทศกาลปีใหม่กัน ลืมเรื่องร้ายๆให้ผ่านไปกับปีเก่ากันนะครับ

โดย: วนารักษ์ วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:14:55:37 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
หนูว่าคนเรามีแค่ 2 สิ่งนี้อยู่ในตัว
ความสามัคคีและน้ำใจ แค่นี้ โลกทั้งใบก็จะมีแต่ความสุข และอาจจะไม่ต้องรวมไปถึงโลกทั้งใบก็"ด้ แค่คนไกล้ตัวเรามี 2 สิ่งนี้ หนูว่ามันจะทำหใ้ทุกอย่างมีความสุขและ happy มากมาย ไม่มีการแบ่งแยกและแตกต่างอันใดอีกเลย

ช่วงนี้เป็นช่วงแห่งความสุขนะคะพี่อ๋า หนูขอให้พี่อ๋าและครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะ

ปีนี้ได้ของขวัญจากน้องชายคนแรกเลยค่ะ น่ารักมากค่ัพี่อ๋า เป็นที่คาดผมปีศาจค่ะ สงสัยเขาเห็นเราเป็นนางมารร้ายค่ะพี่อ๋า

คืนนี้หนูจะไปรับพี่ช้างตัวใหญ่ๆนะคะพี่อ๋า
แล้วจะโชว์รูปงามๆจากพี่อ๋าแบบชนิดที่เรียกว่าเห็ฯแล้วต้อง อืมม นะพี่เขาเก่งจริงๆ ฉันถ่ายรูปว่าสวยแล้วยังสู้พี่เขาไม่ได้เลย ^_^


คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ


Have a happy and prosperous New Year. May the blessings of the Lord enrich your family and friends, not only in wealth but in health, love and happiness.


คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ


H ours of happy times with friends and family
A bundant time for relaxation
P rosperity
P lenty of love when you need it the most
Y outhful excitement at lifes simple pleasures

N ights of restful slumber (you know – dont’ worry be happy)
E verything you need
W ishing you love and light

Y ears and years of good health
E njoyment and mirth
A angels to watch over you
R embrances of a happy years!

็Happy New year 2012 นะคะ
มีความสุขมากๆค่ะ
วันนี้อาจจะแวะมาส่งความสุขให้ก่อนก็อย่าว่ากันนะคะที่ไม่ตรงวันน่ะค่ะ ^_^

ขอบคุณสำหรับมิตรภาพปละสิ่งดีๆที่มีให้ตลอดปีที่ผ่านมานะคะ ขอบคุณมากมายเลยค่ะ
และขอโทษสำหรับบางสิ่งที่อาจจะพูดให้ได้เสียใจหรือทำให้ผิดหวังสำหรับที่ผ่านมาด้วยนะคะ

^_^
สวัสดีปีใหม่ค่ะโดย: ภายใต้ วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:16:19:08 น.  

 
ปอมมาอ่านที่พี่อ๋าเขียน....

ความดี.... คนดีทำง่าย..คนชั่วทำยาก

ความชั่ว....คนชั่วทำง่าย...คนดีทำยาก...


ในเวลาที่ยากลำบาก....ย่อมพิสูจน์ คุณธรรมในใจคน....

ของบริจาคมากมาย....ยิ่งท้าทายความโลภของคน....

หลายครั้ง..ที่หลายคนลืมเลือนไปว่า...
เราก็ทานได้แค่มื้อละหนึ่งอิ่ม...ใส่เสื้อผ้าครั้งละชุด...ขับรถได้ที่ละคัน....

สมมุติสมบัติพวกนี้....ทำให้หลายคนยอมทำความผิด...เพื่อให้ได้มันมา....

ฮ่าๆๆๆ เรื่องพวกนี้..คุยกับพี่ได้เป็นวันๆเลย

มาทานขนมดีกว่านะคะมีน้องกวางมาฝากพี่ด้วยจ้าว่าแต่ว่า..พี่อ๋าจับฉลากปีใหม่ได้อะไรคะ...
อยากรู้ๆๆๆ
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:18:28:22 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า ขอบคุณนะคะที่ไปอ่านงานตะพาบกิ่ง ส่่วนรายละเอียดการโหวต คุณอ๋๋าต้องเข้าไปที่หน้า จัดการ-แก้ไขค่ะ แล้วเข้าไปอ่านจรงรายละเอียดที่กิ่งก๊อบมาให้ดูข้างล่างนี้นะคะ

19-01-2011 : เริ่มให้โหวต BlogGang Popular Award#7
- 24-01-2011 : อธิบายเพิ่มว่า โหวตผิดหมวดเนื้อหา คืออย่างไร (ในกรอบแดง)

ดอกสีแดงสวยมากค่ะ แต่กิ่งก็แย่อีกไม่รู้จักชื่อดอกทั้งสองเลยค่ะ

มีความสุขยามพักผ่อนนะคะ
More Happy New Year Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:19:30:56 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณอ๋า

เมื่อวานไม่ได้เข้ามาบล๊อก
ร่างกายบอกต้องพักผ่อนค่ะ
ขอบคุณสำหรับดอกไม้แก้หนาวนะคะ อิอิ

ช่วงนี้คนไข้เยอะไหมค่ะ
แล้วปีใหม่นี้คนไข้ให้หยุดไหมค่ะ 55


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:19:38:28 น.  

 
เป็นบล๊อกชายหนุ่มที่ดูสะอาดตามากค่ะพี่อ๋า อิอิ แวะมาทักทายก่อนกลับบ้านค่ะ ^ ^


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:20:37:42 น.  

 
Göodnight na ka p'.


โดย: Nissan_n วันที่: 28 ธันวาคม 2554 เวลา:23:35:02 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะ

ขอให้คุณอ๋าและครอบครัวมีแต่ความสุขกาย สุขใจ
พบเจอแต่สิ่งดี ๆ ตลอดปีและตลอดไป นะคะ ^^ขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีตลอดมานะคะ
และหวังว่าจะดีเช่นนี้ตลอดไป


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:5:58:19 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายงานเขียน
ตะพาบน้ำใจและความสามัคคี อ่าน
เริ่มต้นแล้วเขียนได้ดีมากค่ะ เด่วปีหน้า
จะตามมาอ่านอีกที ตอนนี้ต้องไปเตรียมตัว
ภาระกิจก่อนแระค่ะ เจอกันอีกทีปีหน้านะคับ
ไปท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและ
มีความสุขเยอะๆนะค่ะโดย: mastana วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:10:56:06 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน ใกล้ปีใหม่แล้วทุกคนก็ใจจดใจจ่อนะครับ กระต่ายปีนี้ดุจังปีหน้ามะโรงจะใจดีไหมน้อ 555++ ^^

ยังไงก็ลืมความทุกอันเก่าทิ้งไป เริ่มต้นใหม่ด้วยจิตใจที่แจ่มใสกว่าเดิมนะครับ อิอิ ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:11:07:10 น.  

 


พี่อ๋า...สวัสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะพี่อ๋า

แวะมาส่งท้ายค่ะ ขอให้โชคดีนะคะ

เจอกันปีใหม่ค่ะพี่อ๋า


โดย: maitip@kettip วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:11:23:59 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆ ครับพี่ .....

ไปเที่ยวงานพืชสวนโลกมาเที่ยวนี้ พี่อ๋าคงเก็บภาพดอกไม้สวยๆ มาเต็มเมมโมรี่กล้องแน่ๆ เมื่อไหร่จะเอามาปล่อยให้ชมกันแบบเต็มๆ ล่ะครับ .....

ปล. ช่วงปีใหม่ผมคงออกตระเวนเที่ยวอยู่ที่ไหนซักแห่ง คงไม่ได้เข้าบล็อก ขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยแล้วกัน ขอให้พี่อ๋าและครอบครัว มีความสุขสมหวังตลอดปี 2555 ที่กำลังจะมาถึงนะครับ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:11:31:20 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะคุณอ๋า ไปอ่านแล้วคราวนี้คุณอ๋าคงเข้าใจแล้วนะคะ ทีนี้ถ้าคุณอ๋าอยากให้โหวตอะไรบอกไว้นะคะ กิ่งจะได้โหวตให้ตามที่บอกค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่แจกยาหอมให้กิ่ง 555 รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีทันใดเลยค่ะ อิอิ

ดอกไม้คุณอ๋าภาพสวยมากทุกครั้งเลยค่ะ และกิ่งก็รู้สึกว่าจะเป็นกุหลาบนะคะภาพแรกแต่ก็ไม่น่าใช่ แหะ แหะ ไม่ค่อยรู้เรื่องชื่อของดอกไม้เลยค่ะ เห็นสวยๆก็ชอบหมดเลย
ส่วนภาพสองนี่ บานบุรี เลยค่ะ รู้จักดีมาก เพราะแถวๆบ้านปลูกกันเยอะที่ริมรั้วบ้านค่ะ

ขอบคุณภาพสวยๆเอาไปวางไว้ให้ค่ะ
สุขสดชื่นยามบ่ายนะคะคุณหมอ
More New Year Quotes Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:12:52:36 น.  

 


สวัสดีปีใหม่ครับ คุณอ๋า
ขอให้มีความสุข ตลอดปี ตลอดไปนะครับ


โดย: panwat วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:15:32:30 น.  

 
เห็นด้วยอย่างยิ่งจ้า...

เริ่มต้นใหม่ด้วยจิตใจที่แจ่มใสกว่าเดิมนะคะ


สดใสกับขนมอร่อยๆ
.....................................................

ปอมมีตุ๊กตาน้องหมีมาฝากพี่อ๋าด้วยนะคะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:21:59:09 น.  

 
หวัดดีค่าคุณอ๋า

พะเยาหนาวมากค่ะ เอ้ย ไม่ใช่ๆ

พะเยาอากาศดีค่ะ อิอิ
พรุ่งนี้จะไปเที่ยวงานดอกไม้
วันก่อนไปวัดร่องขุ่นแล้วฟ้าไม่สวยเลย
แบบป๊อดๆ ซะงั้น

มารอบนี้อาหารเหนือตรึมเลยค่ะ อร่อยมาก ๆเลย

คุณอ๋าหนีเที่ยวที่ไหนหรือป่าวคะ
เห็นบอกว่า คนทำงานโรงบาลต้องเข้าเวรในเทศกาลนี้กันทั้งนั้น อิอิ

เน็ตที่บ้านช้ามากเลยค่ะ แทบไม่อยากจะจับ
รินเอาหนังสือ cs5 มาอ่านด้วยก็ยังไม่ได้เริ่มอ่านเล้ย ไม่รู้เวลาหายไปไหนหมด

ไว้รายงานตัวอย่างเป็นทางการที่เน็ตแรงๆนะคะ
เห็นบอกว่าที่เชียงรายมี 3G ด้วย อย่างนี้พรุ่งนี้ต้องลองแล้วค่ะโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:23:39:50 น.  

 
Goodnight ka p',ei ei^^


โดย: Nissan_n วันที่: 29 ธันวาคม 2554 เวลา:23:50:08 น.  

 
แหะ ๆ เมื่อวานฟ้าใสนึกว่าเป็นวันศุกร์ เลยรีบมาสวัสดีปีใหม่ก่อน
เพราะคิดว่าเดี๋ยว เสาร์ อาทิตย์ คุณอ๋าจะไม่ได้เข้าบล็อก
ไม่เป็นไร เราสวัสดีกันทุกวันอยู่แล้ว ... เว้นวันหยุด

"มิตรภาพเหมือนต้นไม้ ค่อย ๆ งอกงามขึ้นตามกาลเวลา
แต่ว่าต้องอาศัยน้ำใจและไมตรีจิตคอย ๆ รดครับ"
คมกริบจนบาดเลือดซิบ ๆ เลย อิอิ
ที่สำคัญอย่าลืมรดน้ำ (ใจ) ก็แล้วกัน
ไม่งั้นต้นไม้อาจตายได้เหมียนกัน

สุขสันต์ปีใหม่ เดินทางปลอดภัยนะคะ
เมาไม่ขับนะจ๊ะ อิอิ

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:6:13:57 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ... ปีนี้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ รวย ๆ เฮง ๆ มีแต่สิ่งดี ๆ ผ่านเข้ามา ...^__^
โดย: Lika ka วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:9:07:32 น.  

 
สุขสันต์ปีใหม่ กายใจผุดผ่อง
เงินทองเบ่งบาน ขับขานความสุข
หมดทุกข์ อิ่มใจ สดใส เปี่ยมพลัง"
ขอให้พี่อ๋าและครอบครัว มีความสุขและสนุกสนานมากๆ ค่ะ
๛ณ ปลายฉัตร๛


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:11:16:54 น.  

 
วันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของปีเก่าแล้ว

วันหยุดยาวนี้ไปพักผ่อนที่ไหนกันบ้างครับ

ยังไงก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิภาพนะ

ครับ แล้วพบกันปีหน้าฟ้าใหม่เจอะกันวันพุธ

ที่ 4 ม.ค.54 เลยนะครับโดย: วนารักษ์ วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:11:17:07 น.  

 


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:12:14:02 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณอ๋า กิ่งก็ขอให้คุณอ๋ามีความสุข สดชื่น สมหวัง สมปรารถนา ทุกประการนะคะ

ปีใหม่นี้ขอให้ใจมีสุข
หมดเ่รื่องทุกข์กลุ้มคลายหนีหายสูญ
มีแต่คนรักใคร่ใจเกื้อกูล
ทั้งผลบุญการุณเกื้อเผื่อแผ่มา

ทั้งผองเพื่อนหญิงชายไม่หายจาก
มวลมิตรมากจากทุกถิ่นถวิลหา
เกียรติยศชื่่อเสียงเฟื่องฟูพา
ทั้งเงินตราพารื่นรมย์สมใจเทอญ....สวัสดีปีใหม่ค่ะ
สวัสดีปีใหม่ค่ะ
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:12:44:59 น.  

 

ดอกไม้สวยจังเลยค่ะ พี่อ๋า
สวัสดีค่ะ พี่จะเดินทางหรือเปล่าค่ะ เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ
...
มีความสุขมากมากค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะพี่เรื่องเน็ต
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะ พี่อ๋า


โดย: Nissan_n วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:14:15:03 น.  

 
โอเช เราจะสวัสดีปีใหม่กันทุกวัน ชิมิ
ขอให้คุณอ๋ามีความสุข สุขภาพแข็งแรง
มีอารมณ์ขันให้สมกับปีใหม่ สอง ฮ่า ฮ่า ฮ่า นี้นะคะ
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:15:07:58 น.  

 

 happy new year 2012 ขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีดีเข้ามา สุขกาย สุขใจ ทั้งครอบครัวนะคะ.. ..ดอกแก้วเจ้าค่ะ..


โดย: ดอกแก้ว (tanH2O ) วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:15:25:52 น.  

 สวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะคุณอ๋า

ขอให้วันใหม่ เดือนใหม่ ปีใหม่ เป็นวาระของกายที่แข็งแรง
จิตใจที่แจ่มใส เบิกบาน
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นทั้งวิถีโลกและวิถีธรรม

เป็นวันใหม่ เวลาใหม่ ที่พร้อมรับพลังแห่งบุญ
สู่ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม สว่าง สงบ เย็น
และล่วงทุกข์ได้ด้วยธรรมโอสถค่ะ

HAPPY NEW YEAR 2012 ค่ะโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:16:03:12 น.  

 
มาอีกรอบเหมือนกันค่ะ อิอิ
นู๋เดินทางไปหาคุณแม่เช่นกันค่ะ ที่สระบุรี
ขอบคุณนะคะ ที่อวยพรให้ค่ะ พี่อ๋า
+


โดย: Nissan_n วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:16:28:26 น.  

 


สวัสดีปีใหม่ 2012 ค่ะ....
ขอให้มีความสุข สดชื่น สมหวัง
สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยๆ นะคะ


โดย: nootikky วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:17:35:21 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณอ๋า


สุขกาย สบายใจ มีความสุขทุกวันนะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:18:17:07 น.  

 
วันนี้ปอมมาส่งขนมให้พี่อ๋านะคะ..

วันปีใหม่..ปอมจะเข้ามาอีกครั้งจ้า...โดย: กาปอมซ่า วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:18:17:21 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะ พี่อ๋า
ปีกว่าๆกับการรู้จัก Bloggang ทำให้ได้พบกับมิตรภาพดีดี
ที่นี่เสมอ ขอบคุณที่มาทักทายกันน่ะค่ะ
และหวังว่าเราจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนานๆ
มีความสุขมากๆน่ะค่ะ
..............ภูผา กะ วาริน.............โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:18:59:56 น.  

 
ในปีใหม่2555นี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่สุข,ลาภ,ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนาๆด้วยเทอญขอปีใหม่ปรากฏ
อารมณ์สมานสรรพสิ่งผล
จ่งได้ปรารถนา

ให้เงินตราโปรยปราย
อีกทองคำร่วงหล่นลานบ้าน
เขนยเลยหลับพลันมา

ทุกที่ทุกแห่งหน
วิไลลักษณ์พิสมัยให้โอบกอด
มิตรสหายเปล่งปลื้มจิต

กับแกล้มคาวหรือหวาน
เชิญเถิดเลือกตามใจมองเห็น
หอมสราญทั่วแดนดิน

ให้ประสงค์ซ้ายขวา
เปิดม่านพบพิสุทธิ์วิจิตร
นิรมิตดังปอง...เทอญ


โดย: ญามี่ วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:21:58:42 น.  

 
ส่งมอบความสุขค่ะคุณวนารักษ์
เม้นต์เกินมาไม่เป็นไรค่ะ แบบว่าชอบของแถมอ่ะค่ะขอให้มิตรภาพ ณ ที่แห่งนี้นี้ยั่งยืน
และเดินทางข้ามปีไปด้วยกันอย่างสง่างาม..


โดย: PhueJa วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:23:48:32 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณอ๋า กิ่งมาซะดึกมากเลย แหะ แหะ กิ่งเผลอหลับไปค่ะ เพิ่งตื่น ขอบคุณนะคะทีชม
หลับฝันดีนะคะ

More New Year Quotes Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 31 ธันวาคม 2554 เวลา:0:53:38 น.  

 
สวัสดีวันส่งท้ายปีครับพี่อ๋าครับ

ขอให้มีความสุข มีพลังชีวิตมากๆนะครับ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 31 ธันวาคม 2554 เวลา:1:22:26 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
ไม่ได้เข้ามาหลายวันคิดถึงจัง

แวะมาส่งความสุขสุดท้ายปลายปีค่ะ


ส่งความสุขปีใหม่ 2555 ขอให้มีความสุขมากๆ คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังหวัง สุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไป Pantawan


โดย: pantawan วันที่: 31 ธันวาคม 2554 เวลา:1:28:31 น.  

 
ก่อนอื่นขออวยพรปีใหม่ให้กับเพื่อนๆก่อนเลยค่ะ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันถ้วนหน้า โรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเยี่ยมเยือน
คิดสิ่งใดสมใจปราถนา เงินทองไหลมาเทมา
อยากได้อะไรขอให้สมใจนึกเลยนะคะ


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 31 ธันวาคม 2554 เวลา:2:30:42 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณอ๋า


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 31 ธันวาคม 2554 เวลา:5:34:53 น.  

 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออวยชัยให้เพื่อนจงสุขสันต์
และโชคดีมีทรัพย์นับอนันต์
ทุกคืนวันพบสุข..สิ้นทุกข์เทอญ...

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ ค่ะ คุณวนารักษ์ ปีใหม่แล้วขอให้มีความสุข สดชื่น ทุกวัน ทุกคืนนะค่ะโดย: KeRiDa วันที่: 31 ธันวาคม 2554 เวลา:10:39:16 น.  

 
แวะมาสวัสดีปีใหม่ 2555 ครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 31 ธันวาคม 2554 เวลา:10:55:01 น.  

 
มีความสุขมากๆนะคะ..กับวันปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะพี่อ๋า
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 31 ธันวาคม 2554 เวลา:13:57:07 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะ พี่หมอ

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้..ฟ้าขออ้างพรจากคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย...

โปรดช่วยดลบันดาลให้พี่ และครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

ปราถนาสิ่งใดที่เป็นไปในทางธรรม ขอความสำเร็จนั้นๆจงสำเร็จทุกประการด้วย นะคะ

โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 1 มกราคม 2555 เวลา:0:35:20 น.  

 
สวัสดีปีใหม่นะคะ พี่อ๋า


โดย: Nissan_n วันที่: 1 มกราคม 2555 เวลา:0:38:44 น.  

 สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอให้คุณอ๋าและครอบครัว

ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง

ค้าขายร่ำรวย เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

พบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี 2555 และตลอดไปนะคะ
โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 1 มกราคม 2555 เวลา:0:47:40 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่อ๋า


โดย: pantawan วันที่: 1 มกราคม 2555 เวลา:1:11:11 น.  

 


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มกราคม 2555 เวลา:6:59:45 น.  

 


โดย: อสูรกายไทฟอน วันที่: 1 มกราคม 2555 เวลา:7:33:44 น.  

 
ปอม..และ น้องหมี....

มีคุกกี้..มาสวัสดีปีใหม่พี่อ๋านะคะ....
มีความสุขในทุกๆวันจ้า...


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 1 มกราคม 2555 เวลา:19:45:30 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณอ๋า

สุข สดชื่น สมหวัง
เปี่ยมด้วยพลังทั้งกายและใจค่ะ


แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 1 มกราคม 2555 เวลา:20:09:33 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

หวัดดี ค่ะคุณอ๋า ..
สงสัย จะยุ่ง ข้าม ปี ..
มาส่งความสุข ขอให้มีแต่โชคดี ตลอดปี เลย นะคะ..โดย: tifun วันที่: 2 มกราคม 2555 เวลา:16:37:01 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่อ๋า ขอนำพรมอบแด่พี่ชายและครอบครัว
ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะ คิดสิ่งใดสมหวังทุกประการเทอญ การงาน การเงิน
รุ่งโรจน์ และมีสุขภาพแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนนะคะพี่ รวย ๆ เฮง ๆ ค่ะ
แต่แบ่งปายด้วยเน้อ อิอิ
สุขสันต์ปีใหม่ค่ะพี่
Photobucket


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 2 มกราคม 2555 เวลา:18:24:29 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณอ๋า ขอให้มีความสุข สมหวัง สมปรารถนา ตลอดปีและตลอดไปค่ะ

หลับฝันดีค่ะ

More Flower Bouquet Commentsโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 2 มกราคม 2555 เวลา:23:23:22 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะพี่หมอ

ฟ้าขอให้พี่มีความสุขมากๆและยังได้พักผ่อนสบายๆอีกวัน กับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย นะคะ
โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 3 มกราคม 2555 เวลา:8:36:44 น.  

 


Orkut Scraps - How Are You


อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารค่ะ คุณวนารักษ์ สนุก สุขสันต์ ในวันหยุดพิเศษอีกวันหนึ่งนะค่ะ


โดย: KeRiDa วันที่: 3 มกราคม 2555 เวลา:9:02:28 น.  

 
หยุด หยุด... อีกวัน อากาศฝนตกพร่ำ ๆ

... นอนอีกตามเคย รู้สึกนอนมากจัง กลัวว่าจะเป็นแผลกดทับอยู่เหมือนกัน 555++

ไงก็อวยพรปีใหม่ซะหน่อย ก็หยุดช่วงเทศกาลปีใหม่นิ..^^โดย: Lika ka วันที่: 3 มกราคม 2555 เวลา:10:09:44 น.  

 
สวัสดีปีใหม่น้องอ๋า
ไม่ได้ทักทายกันเลย ถือโอกาสอวยพรให้มีความสุขกาย สบายใจตลอดทั้งปี 2555 นี้ตลอดไปนะจ๊ะ
ปล.พี่เข้าใจโลกแต่บางทีไม่เข้าใจตัวเองเลยอ่ะ...ไม่รู้ทำไมสินะ 5555


โดย: โจนบ้ากับป้าแก่ๆ IP: 223.204.127.239 วันที่: 3 มกราคม 2555 เวลา:13:29:58 น.  

 
สว้สดีค่ะ

ปีใหม่แล้ว มีแต่ความสุขนะคะ

newyorknurseโดย: newyorknurse วันที่: 3 มกราคม 2555 เวลา:23:52:38 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
หยุดหลายวันไปเที่ยวไหนมาบ้างค่ะ

มีความสุขมากๆกับวันแรกเดือนแรกของการทำงานนะคะ

ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: pantawan วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:0:38:16 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:6:03:24 น.  

 
สวัสดีวันใหม่ค่ะ

สดใส สดชื่น รับวันใหม่ ...
วันแรกของการทำงานนะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:8:07:54 น.  

 
อรุณสวัสดิ์เช้าวันพุธค่ะ คุณวนารักษ์ มีความสุขกับการทำงานในวันแรกของปีใหม่น๊า


โดย: KeRiDa วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:8:58:28 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน อิอิ ^^

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเอ่ย ปิดนานอย่างนี้ทำให้ไม่อยากทำงานเลยนะครับเนี่ย 555++ แอบไปทำการ์ดสวยๆมาอวยพรเพื่อนๆด้วย

มีความสุข สดชื่น แจ่มใส ในวันเริ่มต้นทำงานวันแรก เดือนแรก ปีสุดท้าย เอ๊ย ปีมะโรงนะครับ อิอิ ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:10:30:29 น.  

 
มีความสุขกับการทำงานนะครับพี่อ๋าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:11:06:15 น.  

 
รายงานตัวเข้าประจำการในบล็อกกันค่าคุณอ๋า 555+


หลังจากตระเวณไปเที่ยว ๆ กิน ๆ มาเยอะขนาดนี้

จำได้ว่า ใครแซวรินไว้ว่าน้ำหนักจะขึ้นหรือป่าวไม่รู้เนี่ย

ตอนนี้ยังไม่ได้ชั่งเลยค่ะ ตั้งแต่กลับมา

งานเ้ยอะมาก

แว็ปมาได้ก็จะแว็ปมา
ลูกน้องยัังไม่กลับจากการเที่ยวมาเลยซักคน อิอิ พอดีรินหนีงานลาไปก่อนใครเลยค่ะ

เต็มที่จริงๆ ครั้งนี้เพราะว่า

เน้นกินซะส่วนมากค่ะ 555+


ก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่คุณอ๋าก่อนค่ะ

HAPPY NEW YEAR ขอให้พบเจอแต่ความสุข ความสมหวัง ทุกประการนะคะ :)
✫✫✫✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫✫✫✫¸.•°*”˜˜”*°•.✫✫✫✫ ◕▄███▄◕──◕▄██▄◕──◕▄███◕──◕▄███▄◕ ◕▀──██◕─◕██──██◕───◕██◕──◕▀──██◕ ◕──██◕──◕██──██◕───◕██◕──◕──██◕ ◕─██◕───◕██──██◕───◕██◕──◕─██◕ ◕█████◕──◕▀██▀◕───◕▄██▄◕─◕█████◕ ✿♥❀♥❁•*¨✿❀❁•*¨`*•.✿❀❁•*¨`*•.`✿♥❀♥❁♥❀♥❁

ขอให้ประสบความสำเร็จทุก ๆ ด้านนะคะ


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:11:50:18 น.  

 

สวัสดีวันเริ่มต้นดีๆ กับสิ่งดีๆ ค่ะคุณอ๋า


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:12:08:57 น.  

 
กว่าหนังสือจะเสร็จน่าจะเดือนสามเลยครับพี่อ๋า

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจต้นฉบับโดยบรรณาธิการครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:12:22:33 น.  

 
สวัสดีวันทำงานวันแรกของปีค่ะพี่อ๋า


โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:15:08:46 น.  

 
สวัสดีค่ะ

มาอ่านเรื่องความสามัคคีอีกค่ะ
ได้ความรู้มากมาย ขอบคุณที่แบ่งปันนะคะ

เรื่องของเปลี่ยนทีเมกา เครื่องคอมและรถจะมีปัญหาการเปลี่ยนหน่อย ถูกหักมากทีเดียว พียังไม่เคยมีคนเอารถไปคืนน้า แต่เขามีทีเรียกว่า Lemon Law เกีียวกับรถด้วยนะ คือรถที่ซื้อแล้วมีปัญหาบ่อยๆ เรียกว่า Lemon car เขามีกฎหมายช่วยคนซื้อให้คืนได้ด้วยค่ะ

ปีใหม่แล้วมีแต่ความสุขทั้งครอบครัวน้า


โดย: newyorknurse วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:15:35:06 น.  

 


ในปี๕๕นี้จงมีแต่่ความสุข ความเจริญ

คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการค่ะ


โดย: mamamodern วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:20:48:41 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า กิ่งขอโทษที่มาตอบช้าไปหน่อยค่ะ บ่ายนี้กิ่งมีสอนยาวจนเลิกเลยค่ะก็ไม่มีเวลาเข้ามาตอบกลับบ้านกว่าจะเรียบร้อยก็สองทุ่มไปแล้ว คุณอ๋าคงยังไม่หลับไปซะก่อนนะคะ
ขอบคุณคำอวยพรปีใหม่ค่ะ วันนี้ทำงานวันแรกคุณอ๋าคงไม่เหนื่อยนะคะ แต่กิ่งทำงานวันแรกกิ่งก็ไปสายซะแล้วค่ะ แหะ แหะ สงสัยปีนี้กิ่งสายตลอดแน่ๆเลยค่ะ
สุขสดชื่น สมหวัง สมปรารถนาตลอดปีและตลอดไปนะคะ

หลับฝันดีค่ะ
More Flowers Commentsโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:20:54:14 น.  

 
ขอบคุณพี่อ๋ามากนะคะสำหรับการ์ดสวยๆ

แต่ปอมสงสัยอ่ะ...ว่าพี่ถ่ายรูปนกกำลังบินได้อย่างไร...ปอมนะ..ลองแล้วลองอีก..

ไม่ค่อยทัน...ถึงทัน..ก็ไม่สวยเหมือนที่พี่ถ่าย..

ชื่นชมผลงานของพี่เสมอจ้า...

มีภาพน้องหมี.... มาสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะคะ....โดย: กาปอมซ่า วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:21:41:23 น.  

 
สวัสดียามดึกนะคะ พี่อ๋า
วันนี้น้องงานยุ่งๆ อ่ะค่ะ วันแระของการทำงานปี 55 เลย หงั๋ยไม่ค่อย 55 ฮาฮาเลยค่ะ
วันนี้ดอกดาหลา ชอบๆ ค่ะ อยากลองทานบ้างจังค่ะ เค้าว่าเป็นสมุนไพร เคยเห็นเค้าใส่ในข้าวยำ สีสวยชวนน่าทานเีชียวค่ะ
...
น้องส่งพี่ เข้านอนเลยนะคะ
คืนนี้หลับฝันดีนะคะ
มีความสุข สดชื่น สดใสๆ ตลอดปีและตลอดไปนะคะ พี่


โดย: Nissan_n วันที่: 4 มกราคม 2555 เวลา:23:25:10 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ครับ

ภาพดอกไม้สีสวยมากครับ

ดอกบัว สวยมากครับ ชอบๆๆ


โดย: อสูรกายไทฟอน วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:0:36:35 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:6:13:59 น.  

 
ขำอ่ะ คุณอ๋าอยากปลูก ... จริง ๆ เหรอออ
พูดออกสื่ออย่างนี้ ... แหะ ๆ สงสัยลืมไปว่าเป็นของต้องห้ามง่ะ
ถอนคำพูดด่วน ๆ ๆ เอาแค่ปลูกในบล็อกก็แล้วกันนะคะมีความสุขกับการทำงานนะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:6:29:26 น.  

 อรุณสวัสดิ์เช้าวันพฤหัสบดีค่ะ คุณวนารักษ์ มีความสุขกับการทำงานในวันนี้นะค่ะ

อากาศเชียงใหม่ตอนนี้ ต้อยก็ว่าไม่หนาวแล้วนะค่ะ พอสายหน่อยแดดแรงมาก ร้อนเสียมากกว่าหนาวค่ะ บางจังหวัดทางภาคเหนือฝนก็ตก ไม่รู้ว่าหน้าอะไรกันแน่ สงกาสัยเมืองไทยจะมีพร้อมกัน 3 ฤดูในหนึ่งเดียว อิอิ


โดย: KeRiDa วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:8:12:42 น.  

 

สวัสดีปีใหม่จ๊ะเพื่อนอ๋า
ขอให้มีแต่ 555 ความสุขตลอดปีเน๊าะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:11:17:14 น.  

 
สวัสดีนะคะ พี่อ๋า
ใกล้เที่ยงแล้ว ทานข้าวเที่ยงให้อร่อยนะคะ
รูปสวย glitter emoticon comment glitter.mthai.com


โดย: Nissan_n วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:11:40:40 น.  

 
แวะมาอ่าน สามัคคีเจ้าเอย .. ของพี่อ๋า
อย่างละเอียด
ชอบค่ะ
โดยเฉพาะตอนนี้
"จิตที่สงบและมีสมาธิย่อมเกิดปัญญาและพลังแห่งการสร้างสรรค์"


โดย: PhueJa วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:12:04:18 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่อ๋า ปายแวะมาอ่านงานตะพาบต้วมเตี้ยมค่ะ อิอิ
อ่านแล้วให้แง่คิดเอาไปขบอีกมากมาย
ประทับใจถ้อยคำนี้

ถ้าคุณเป็นคนดี

ถ้าดีแล้วอย่าท้อ

ถ้าท้อแล้วก็อย่าถอย

ถ้าถอยได้ก็อย่าแพ้

ถ้าแพ้ได้ก็อย่าล้มเลิก

ถ้าล้มเลิกก็อย่ากลายเป็นคนเลว

แต่จงรู้จักเรียนรู้แล้วเป็นคนดียิ่งกว่าเดิม

ทุกวันนี้ปายก็ทำอยู่
อยากให้ทุกคนเวลาเจออะไรที่มันทำให้
ชีวิตเรารู้สึกแย่ คิดได้แบบนี้ก็พอแล้วโน๊ะ
มันจะได้ฮึกเฮิมกันหน่อยค่ะโดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:12:09:46 น.  

 
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคน วันที่สองของการทำงานแล้วนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มเข้าที่เข้าทางกันบ้างแล้วนะครับ ^^

รู้สึกว่างานตะพาบจะไม่มีใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้ไปบ้านน้องเป็ดมาไม่เห็นกระทู้เลย อย่างนั้นจะได้ลงภาพที่ไปเที่ยวมาบ้าง ดองจนจะเค็มได้ที่อยู่แล้ว 555++

สวัสดีครับน้องฟู่ น้องนุ้ย น้องปาย อิอิ ได้มาอ่านก่อนเปลี่ยนหน้าพอดีเลยครับ ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:16:01:26 น.  

 
ปีที่แล้วผมสู้กับกิเลสในใจตนอย่างหนักหน่วงเลยนะครับพี่อ๋า
กว่าจะผ่านมันมาได้
สะบักสะบอมเลยครับ 555

กิเลสที่ชื่อว่า "กามกิเลส" เป็นกิเลสที่ร้ายกาจที่สุดสำหรับผมจริงๆครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:18:57:18 น.  

 
ขอบคุณสำหรับภาพงามๆจ้า.....

ปอมมีดอกไม้ที่ถ่ายตอนวันขึ้นปีใหม่จ้า

ปอมว่าสวยดี..แต่ดอกอะไรไม่ทราบ
ปอมไปทำบุญที่วัดมา...เอาบุญมาฝากพี่อ๋านะคะ...


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:19:02:34 น.  

 
^^


โดย: SK_KS วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:19:11:21 น.  

 
ยาวเหยียด แต่น่าคิดครับ บล๊อกนี้ผมอ่าน
อย่างช้า ๆ ได้ความรู้ดีครับคุณอิ๊กคิว


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:22:09:37 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณอ๋า

ตะพาบมีวันที่ 9 จันทร์นี้นี่นา

ยังมีเวลาปั่นและคิดอยู่นะคะ

รินก็ัยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะ
แต่ก็จะพยายามค่ะ อิอิ


เห็นบอกว่ามาแซวรินแล้วสนุกดี อิอิ
รินก็ชอบแซวชาวบ้านเขาไปทั่ว
ช่วงเปิดงานมาเนี่ยเยอะมาก ๆ เลยค่ะ
แต่ก็ยังดีที่มีเวลากลางคืนได้ทำอะไรบ้าง

บล็อกไปเที่ยวยังคงอีกหลายวัน
ตราบใดที่ไม่ได้โดดตะพาบกันเสียก่อนอิอิ

คุณอ๋าก็น่าจะร่วมด้วยนะคะ เพราะว่า บล็อกนี้ยังเป็นตะพาบเก่าอยู่เลย

555โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:22:22:48 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะคุณอ๋า

พระอาทิตย์ยามเย็นที่บางปูสวยจังเลยนะคะ


แวะเอาดอกพญาเสือโคร่งมาสวัสดีปีใหม่ค่ะ

โดย: luckyfarm6662 วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:22:41:47 น.  

 
แวะมาตอนค่ำ ๆ ค่ะพี่ พักยกงานไว้แป๊บนึง
ยังเคลียร์ไม่เสร็จเลย บานตะไทมั่ก ๆ
ปายอาจจะไม่ใช่คนดีมากมายอะไร
แต่ก็เคยเกิดอาการท้อ แล้วเริ่มถอย
เริ่มหมดอาลัยตายอยาก เริ่มไม่อยากจะมี
อนาคตอะไรแล้ว ตอนนั้นมันบอกไม่ถูก
เลยค่ะพี่ อาจจะด้วยอายุในขณะนั้นด้วย
แบบมันไม่อยากจะมีอนาคตเลยว่างั้นเถอะ
วันนี้ก็เลยเป็นโล้เป็นพายขึ้นมาหน่อย
ไม่ลอยไปลอยมาอย่างพี่ว่า 555555
ไม่แน่ใจด้วยซ้ำ ว่าถ้าย้อนไปตอนนั้น
มาเจอบทความบทนี้ของพี่ จะคิดได้มั้ย
แต่ตอนนี้พอมีโอกาสได้มาอ่าน
อารมณ์มันถึงบางอ้อเลยอ่ะพี่
ขอบคุณบทความดี ๆ นะคะ
ป่านนี้พี่น่าจะเข้าสู่นิทราไปแล้ว
เล่นมาเสียดึกดื่น ฝันดีนะคะพี่
ขอให้ตื่นมาพบเช้าที่สดใสเจ้าค่ะ ^^


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 5 มกราคม 2555 เวลา:23:18:26 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อ๋า
วันหยุดยาวได้พักผ่อนเต็มที่เลยนะคุณพี่

น้องไม่ได้ไปเที่ยวไหน พาคุณแม่ไปไหว้พระทำบุญค่ะ

ฝันดี ราตรีสวัสดิ์นะคะ

โดย: pantawan วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:0:21:31 น.  

 
โอเช ประธานยกโทษให้ สุวาน เอ๊ยไม่ใช่ เลขาฯ ลบข้อมูลทิ้งด่วน แหะ ๆ
เพิ่งอยากปลูกเมื่อวาน วันนี้ถอนซะแล้ว 555+++

ขอบคุณสำหรับภาพสวย ๆ ที่เอามาฝากค่ะ สวยสุดยอดไปเลยยย
โดยเฉพาะรูปท้องฟ้าตอนพระอาทิตย์จะตก เป็นสีทองงดงามมากค่ะ

มีรูปดอกไม้มาฝากด้วย ทายซิ ดอกอะไรเอ่ย


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:6:31:02 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อ๋า


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:6:38:58 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอ๋า กิ่งขอโทษนะคะที่มาตอบช้า เมื่อคืนกิ่งหลับไปตั้งแต่สองทุ่มไม่รู้เป็นไงรู้สึกเพลียและง่วงมากมาย หลับสนิทไปเลยค่ะ แหะ แหะไม่ได้เข้าบล็อกเลย เช้านี้ว่างรีบมาตอบเม้นท์เพื่อนๆก่อนค่ะ
คุณอ๋าสบายดีนะคะ ที่ลำปางพักนี้ไม่ค่อยหนาวเลยค่ะ อากาศกำลังสบายๆ เดี๋ยวกิ่งจะรอดูภาพดอกไม้สวยๆนะคะ

สุขสดชื่นวันนี้นะคะ
More Flower Bouquet Comments


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:8:38:48 น.  

 


โดย: KeRiDa วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:8:41:34 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่อ๋า..

พี่คงจะสบายขึ้นเพราะได้พักผ่อนในช่วงวันหยุดปีใหม่ยาวนะคะ

ฟ้าเข้ามาเห็นดอกไม้สวยๆบ้านพี่แล้วสบายตา สบายใจทุกครั้งที่เห็นเลยค่ะ


ขอให้พี่มีความสุข สดชื่น แจ่มใส
อยู่ภายใต้ดวงวันอันแสนจะอบอุ่นกัน นะคะโดย: พิรุณร่ำ วันที่: 6 มกราคม 2555 เวลา:8:48:19 น.  

 

ตะพาบตอนใหม่...นิทานก่อนนอน...ไม่ส่งเหรอคะ


สวัสดีวันสีเหลืองค่ะคุณอ๋า

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 9 มกราคม 2555 เวลา:11:56:04 น.  

 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

วนารักษ์
Location :
ปราจีนบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 30 คน [?]
ขอต้อนรับสู่บล็อกเล็กๆแห่งนี้มีมิตรภาพและความจริงใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาทักทายกัน ^^

บทความและรูปภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน พร้อมทั้งขอมอบเป็นน้ำใจกับเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามา สามารถคัดลอกนำไปเผยแพร่ได้ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ทางการค้าซึ่งต้องขออนุญาตก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่

เพื่อนบางคนมาครั้งเดียว นานๆมาที มาไม่บ่อย มาบ่อยๆ
บางคนมาเยี่ยมทุกวันให้ชื่นใจ

บางคนเคยมาทุกวัน บางคนเคยมานานแล้ว บางคนหายไปจากบล็อก บางคนก็จะไม่แวะมาทักทายกันอีก

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะขอเก็บความรู้สึกดีๆที่มีให้กันไว้ตราบนานเท่านาน เพราะเมื่อรักกันแล้วย่อมเข้าใจกันได้ไม่ยาก

จขบ.เป็นคนซื่อๆง่ายๆจริงใจ ไม่มีเจตนาแอบแฝงในการทำบล็อก แต่บทความหรือรูปภาพก็อาจทำให้ผู้อ่านขัดใจได้ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของ จขบ.หรืออาจเป็นเพราะเราไม่เคยรู้จักดีพอ จึงกราบขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วย และขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนด้วยความจริงใจนะครับ ^^


ฝากข้อความหลังไมค์
เริ่มนับ 12 /12/12 เวลา 12.12 น. ^^
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
26 ธันวาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add วนารักษ์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.