Group Blog
 
<<
มกราคม 2556
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
20 มกราคม 2556
 
All Blogs
 

บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงฯ 20 ม.ค. 56

ไปสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพ ด้วยกระดานอักษร วันที่ 20 มกราคม 2556 ได้ผลดังนี้

ตอนนี้ท่านพอจะมองเห็นอนาคตของผู้ว่ากรุงเทพฯคนต่อไปหรือยังครับ
ใ ว้ วั น อื่ น ถ า ม ใ ห ม่
น่าจะเป็นคนจากพรรคการเมือง หรือผู้สมัครอิสระครับ
ไ ว้ วั น อื่ น ถ า ม ใ ห ม่
ถ้าเจ้าพ่อหลักเมืองเลือกได้ จะเลือกใครครับ
ไ ว้ วั น อื่ น ถ า ม ใ ห ม่
(อ่ะ มาพิมพ์เดียวกันหมดเลย -_-)
ท่านอยากให้เค้าแสดงวิสัยทัศหาเสียงก่อนใช่มั้ยครับ
ใ ช่

แนวคิดเรื่องการโหวตทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเป็นอย่างไรต่อไปครับ เกิดขึ้นหรือเปล่า?
เ กิ ด ขึ้ น
ประชาชนจะให้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบครับ โดยส่วนใหญ่
เ ห็ น ช อ บ

สีแห่งความจงรักภักดี สีใดเป็นมงคลที่สุดครับ ระหว่าง สีเหลือง สีชมพู สีน้ำเงิน หรือสีอื่นๆครับ
สี เ ห ลื อ ง

เล่ากันว่า ในพิธีฝังเสาหลักเมืองครั้งแรกสมัย ร.๑ มีงูเล็กปริศนา ๔ ตัว ลงไปปรากฏที่ก้นหลุมด้วย แต่ก็จำต้องฝังเสาทับลงไป ต่อมาปี ๒๔๗๕ นั้น ได้เกิดผลกระทบกับเจ้านายที่ทรงความสำคัญรวม ๔ พระองค์ คือ ๑. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๗) ๒. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพระนครสวรรค์วรพินิต ๓. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ๔. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเพ็ชร์บุรีราชสิรินทร โดยทั้ง ๔ พระองค์นี้มีพระราชสมภพและพระราชประสูติในปีมะเส็ง (งูเล็ก) เหมือนกันหมด ไม่ทราบจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ครับ
ออกไปดูก่อน
(20 นาที)
มี รู ใ ห้ งู เ ลื้ อ ย เ ข้ า ไ ป
ท่านกำหนดรู้ย้อนหลังได้เหรอครับ (ถามเพราะท่านเคยบอกว่าท่านมาอยู่สมัย ร.๔)
ใ ช่
เลยส่งผลต่อดวงบ้านเมืองใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านเพิ่งจะรู้เรื่องงูเล็กวันนี้ใช่มั้ยครับ
โ ผ ล่ ม า จ า ก ไ ห น ไ ม่ รู้
แล้วนั่นส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญกับ ร.7 และเจ้านายที่เกิดปีงูเล็ก รวม 4 พระองค์ดังกล่าว จริงหรือเปล่าครับ
เ อ า ม า จ า ก ไ ห น
(เอ่อ ไม่ขอต่อความยาวให้เรื่องนี้แล้วกันครับ ผมเอามาจาก google แหะแหะ)

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับพระราชครูวามเทพมุนี ในฐานะหัวหน้าพราหมณ์ราชสำนักหรือไม่ครับ
บ อ ก ท่ า น ว่ า ไ ม่ ส ม โ ห ร ธ น บั ต ร
ฟังไม่ค่อยเข้าใจ ท่านอธิบายเพิ่มอีกหน่อยสิครับ
แ บ ง ค์ ไ บ ห้ า ร้ อ ย แ ท น ที่ จ ะ แ น บ ข อ ง สํ า คั ญ ที่ นุ
(ฟังตอนท้ายไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน แต่ผมเพียงผู้สื่อสาร ไม่มีความเห็นอะไรกับเนื้อหานั้นนะครับ)

ข่าวว่ากรุงเทพฯถูกจัดอันดับมีปัญหาจราจรยอดแย่เมืองหนึ่งในโลก ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างมั้ยครับ
แ ท น ที่ สู ง อ น ม
(ไม่รู้เรื่อง ข้ามดีกว่า -_- )

ว่ากันว่า สมัยก่อน ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคน จริงหรือครับ นางอำแดง เลยถวายฏีกาให้ ร.๔
ดู จ ะ ใ ช่

ความเชื่อที่ว่า ทักษิณ อดีตชาติเป็นเจ้ามูลเมืองบ้าง เป็นพระเจ้าตากสินบ้าง ท่านมีความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ครับ
ทั ก ษิ ณ ช า ติ ก่ อ น เ ป็ น บ อ ก ไ ม่ ไ ด้
บอกไม่ได้นี่คือ ท่านรู้หรือไม่รู้ครับ
รู้

ตอนที่อัญเชิญพระเกศาธาตุมาที่สนามหลวง เค้าว่ามีเทวดามาร่วมงานเป็นล้าน จริงหรือเปล่าครับ
เ ห็ น จ ะ จ ริ ง
เจ้าพ่อมองเห็นเทวดาเหล่านั้นหมดทุกองค์มั้ย
วั น นั้ น อ า ทิ ต ย์ สู ง เ ล ย ทุ ก อ ง ค์
หมายถึง? มีรัศมีสว่างมากกันทุกองค์ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ไทยควรยอมรับอำนาจศาลโลกหรือไม่ครับ โดยเฉพาะกรณีเขาพระวิหาร
ต อ น นี้ แ ต่ ล ะ ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ร.๕ มีคาถาเสกหญ้าให้ม้ากินแล้วหายพยศ จริงหรือเปล่าครับ
แ ท้ ที่ จ ริ ง แ ล้ ว วั น นั้ น ส่ ง ม้ า ไ ป ด้ ว ย ห า ใ ช่ ม้ า ข อ ง ต่ า ง ช า ติ

ท่านมีความเห็นอย่างไร กับการจะยกเลิกทรงผมเกรียนของนักเรียนครับ
ส ม ค ว ร ย ก เ ลิ ก
เพราะอะไรท่านถึงเห็นสมควรยกเลิกครับ
สั บ ส น ทุ ก ที ง า ท

คนที่ถูกฝังลงไปในหลุมเสาประตู จะกลายเป็นผีเฝ้าประตูตามความเชื่อจริงหรือไม่
ต ร ง ไ ห น ที่ ฝั ง
ตามบันทึกแหม่มแอนนาสมัย ร.๔ ที่คราวก่อนผมเคยนำมาถามท่านไปแล้วไงครับ [1]
แ น่ ใ จ เ ห ร อ ว่ า รู้ แ บ บ นั้ น
(เอิ่ม ชักไม่แน่ใจแล้วว่าที่ผ่านมาได้คุยกับเจ้าพ่อองค์จริงทุกครั้งหรือไม่ -_- )

วันที่นายสมัครเสียชีวิต มีรูปนายสมัครปรากฎที่จอในรัฐสภา เป็นเพราะผีนายสมัครกระทำ หรือความผิดพลาดอย่างอื่นครับ
วั น ที่ น า ย ส มั ค ร ต า ย วั น นั้ น ไ ม่ มี บุ ญ พ อ จ ะ ไ ป รั บ ม า

ถ้าผมจะสื่อสารกับพระสยามเทวาธิราชด้วยวิธีเดียวกันนี้ จะสามารถกระทำได้หรือไม่
ไ ด้
ผมต้องไปตรงไหน และกล่าวเชิญอย่างไร
ไ ป ต ร ง บ อ ก ย า ก
ถ้าผมไปนั่งที่สนามหลวง แล้วเชิญท่านมาได้มั้ยครับ
ไ ด้
การสื่อสารด้วยกระดานอักษรอย่างงี้ เป็นการลบหรู่หรือไม่ครับ
ไ ม่

นักการเมืองและผู้มีอำนาจควรสาบานตนหรือไม่อย่างไร เพื่อนให้ศักดิ์สิทธิ์ครับ
แ น่ น อ น ส า บ า น กั บ วั ด พ ร ะ แ ก้ ว

ของเส้นไหว้ที่ประชาชนนำมาถวาย ท่านมีอะไรอยากจะบอกมั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่

สมัย ร.๔ ท่านได้ตามเสด็จไปดูสุริยุปราคาที่หว้ากอมั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า มั น มื ด สุ ด แ ล้ ว รู้ ว่ า สั ง เ ก ต โ ห ว


อ้างอิง
1. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 1 ก.ย. 55
 

Create Date : 20 มกราคม 2556
0 comments
Last Update : 20 มกราคม 2556 22:27:54 น.
Counter : 3168 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.