Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2565
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
17 ตุลาคม 2565
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วฯ 2 ต.ค. 65ท่านทราบเรื่องที่ผมไปสถานทูตลาวปีที่แล้วมั้ยครับ
โ อ ก า ส ห น้ า ไ ป อี ก สิ ใ น อ ดี ต นั ก ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ห า บั น ทึ ก โ บ ร า ณ เ กี่ ย ว กั บ บั้ ง ไ ฟ พ ญ า น า ค แ ต่ ไ ม่ มี
แม้แต่พวกฝรั่งเศสที่มาล่าอาณานิยมแถวๆนั้นสมัยนั้นก็ไม่ได้พูดถึงบั้งไฟพญานาคเลยใช่มั้ยครับ
ไ ม่ มี พู ด ถึ ง เ ล ย
งั้นบั้งไฟพญานาคน่าจะเริ่มเกิดเมื่อไหร่กันแน่หนะครับ ช่วงประมาณๆเอาก็ได้ครับ
ไ ป ถ า ม ค น แ ก่ ๆ ดู
สิ่งที่เหมาะสมและสิ่งที่ไม่เหมาะสมในการที่ผมไปสถานทูตลาวครั้งนั้นมีอะไรบ้างครับ เผื่อปรับปรุงตัวในอนาคตหากไปอีกครับ
ไ ป วั น ท ำ ก า ร ดี ก ว่ า
เผอิญเคยถามพระสยามฯไปแล้วรอบนึง พระสยามฯบอกว่าวันนั้นเค้าทำการ แต่ว่าแกล้งปิดเพราะไม่อยากต้อนรับผม(พระสยามฯ 26 พ.ย. 64) ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

ท่านครับผมก็ได้ติดต่อกับนายก อบจ. หนองคาย เพื่อที่อยากจะได้ไปดูบั้งไฟฯกับแก เพื่อให้แกชี้ว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะครับ ตอนแรกนายก อบจ. ก็ว่าจะเล่นด้วย แต่เมื่อคืนติดต่อกันนายก อบจ. ไม่เล่นด้วยแล้ว ทำให้ตอนเนียะผมมีความลำบากใจว่าจะไปตั้งกล้องถ่ายบั้งไฟพญานาคจุดไหนดี ไม่รู้พระแก้วฯช่วยผมตัดสินใจได้มั้ยครับ และการไปยื่นเรื่องก็ไม่รู้จะทำให้บั้งไฟฯปีนี้ขึ้นหรือเปล่า
อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
ประมาณกี่นาทีครับ
1 0
ขออัญเชิญครับ

(10 นาทีผ่านไป)

ท่านมีข้อชี้แนะอย่างไรบ้างครับ
ไ ป ดู ที่ อุ บ ล ยั ง พ อ จ ะ ขึ้ น บ้ า ง
อันนี้เป็นตารางที่ผมร้องสถานทูตลาวปีที่แล้วหนะครับ (ผมโชว์ตาราง) คืออย่างงี้ครับ เป้าหมายในปี 65 มันก็มีหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่นมันจะครบรอบ 20 ปีที่เกิดกรณี itv ด้วยหนะครับ ซึ่ง itv ปี 45 ไปถ่ายที่บ้านโดนเหนือ ซึ่งผมอาจจะไปที่วัดไทยหรือวัดหลวง หรือบ้านถิ่นดุงที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านโดนเหนือเป๊ะ แต่ถ้าหากว่าไปอุบลฯเนียะ ผมยังมีแผนต่อก็คือว่าจะไปร้องผู้ว่าฯอุบลฯ
บุ ญ แ ล้ ว ที่ มึ ง ไ ม่ ไ ป ห น อ ง ค า ย เ พ ร า ะ ปี นี้ บั้ ง ไ ฟ พ ญ า น า ค ขึ้ น น้ อ ย ม า ก
ก็แสดงว่ายังมีขึ้นอยู่บ้างใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ซึ่งท่านทราบมั้ยครับว่าที่ขึ้นอยู่บ้างนั้นคือที่ไหน หรือค่อนข้างกระจัดกระจาย
บ อ ก ย า ก
ทางบึงกาฬก็คงจะมีขึ้นบ้างมั้ยครับ
มี บ้ า ง
แล้วบั้งไฟพญานาคที่ไม่ใช่กระสุนส่องแสง ที่เป็นลูกไฟขึ้นจากน้ำได้จริงๆเนียะ ท่านว่ามีมั้ยครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
แล้ววันรุ่งขึ้นผมจะไปร้องผู้ว่าฯอุบลฯที่ศาลากลางอุบลฯ ท่านมีความเห็นยังไงมั้ยครับ ผมจะนำรูปถ่ายไปร้องผู้ว่าฯอุบลฯ
ห อ บ ห ลั ก ฐ า น ไ ป ม อ บ ม า ก ๆ
คือหลักฐานเก่าๆตั้งแต่ที่หนองคาย/บึงกาฬด้วยมั้ยครับ
ไ ด้

อุบลฯก็จะมีจุดชม 3 หมู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันนะครับ อยู่ที่อำเภอโจงเจียม ตำบลห้วยไผ่ ก็จะมี บ้านท่าล้ง บ้านตามุย และก็บ้านกุ่ม อยู่ไม่ห่างกันมาก ท่านมีข้อชี้แนะเพิ่มเติมมั้ยครับ
ส่ ว น ม า ก ขึ้ น ที่ บ้ า น ต า มุ ย ม า ก ก ว่ า
แล้วทีมงานอีกทีมสำรองเนียะ จะไปหมู่บ้านไหนดีครับ บ้านท่าล้ง บ้านกุ่ม
ห อ บ ไ ป ทุ ก ที่ ก็ ไ ด้

โอเคท่าน ทีเนียะ ผมอาจจะลงพื้นที่ 2 คืน กำลังคิดอยู่ว่าคืนที่สองเนียะ จะขับรถจากอุบลฯไปแถวๆหนองคายดีหรือเปล่า ไม่รู้ว่าหนองคายคืนก็อาจจะมีขึ้น เพราะว่าอุบลฯคงไม่ขึ้นคืนที่สองมั้งครับ
น อ ก จ า ก เ รื่ อ ง นี้ มึ ง มี ค ำ ถ า ม อี ก มั้ ย
มีครับผม
งั้ น ถ า ม ม า

โอเค อันนี้เป็นคำถามสาธารณแล้วนะครับ เรื่องบ้านเมือง
ถ้าวันพรุ่งนี้มีเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ท่านสนับสนุนให้เลือกมากที่สุด คือพรรคอะไรครับ
แ น่ น อ น ว่ า พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ
เพราะอะไรเหรอครับ
อ อ ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ท่านครับ พอผมถามเทวดาว่าจะให้เลือกพรรคอะไรเนียะ ถ้าเทวดาตอบ ผมก็กะว่าให้คำถามคำตอบนั้นหนะ มีอายุซัก 2 ปี นั่นหมายความว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งภายใน 2 ปีนั้นหนะ ผมก็จะถือว่าเทวดาองค์นั้นยังคงสนับสนุนพรรคการเมืองนั้นอยู่ เว้นแต่เกิน 2 ปีไปผมถึงจะถามใหม่ อย่างงั้นดีมั้ยครับ
ดี
คือเลือกตั้งรอบหน้าเนียะผมจะได้ถามครบ 3 องค์ ซึ่งเลือกตั้งรอบหน้าเนียะคาดว่าจะเป็นปีหน้า ตอนเนียะพระแก้วฯถือว่าได้เลือกพรรคพลังประชารัฐแล้วนะครับ ซึ่งรอบหน้าเนียะผมอาจจะเหลือถามแค่ 2 องค์ คือเจ้าพ่อหลักเมือง กับพระสยามฯนะครับ
ไ ด้

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มากที่สุดมั้ยครับ
ป ร ะ ยุ ท ธ์ ร อ ด เ พ ร า ะ ศ า ล ตี ค ว า ม ว่ า เ ริ่ ม นั บ 8 ปี วั น ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
แล้วในความเห็นของพระแก้วฯเอง คิดว่าควรเริ่มนับ 8 ปีเมื่อไหร่ครับ
แ น่ น อ น ว่ า เ ริ่ ม ปี 2 5 5 7
พระแก้วฯเห็นว่าเริ่มนับปี 57 ส่วนศาลเห็นว่าเริ่มนับปี 60 ท่านเห็นแตกต่างจากศาลใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เจ้าพ่อหลักเมืองก็เห็นว่าให้นับปี 57 เหมือนกัน ท่านทราบอยู่ใช่มั้ยครับ
ใ โ บ ร า ณ ว่ า งั้ น

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มากที่สุดมั้ยครับ
อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น

ท่านครับ ถ้าประวิตรจะเป็นนายกของพรรคพลังประชารัฐ ท่านยังจะสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐอยู่มั้ยครับ
ส นั บ ส นุ น
แต่ท่านเคยบอกผมเมื่อปี 63 ว่า ไม่สนับสนุนให้ประวิตรเป็นต่อ เพราะว่าทำงานไม่เป็น และก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีหนะครับ (พระแก้วฯ 30 ส.ค. 63)
อั น ที่ จ ริ ง ป ร ะ วิ ต ร จ ะ ไ ม่ รั บ เ ป็ น แ ค น ดิ เ ด ส น า ย ก ข อ ง พ ร ร ค พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ
อ่าโอเค เดี๋ยวผมข้ามเรื่องนี้ไปแล้วกันนะครับ

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องข้อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด มาจากการเลือกตั้งครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห า ก ผู้ ว่ า ม า จ า ก ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง จ ะ ดี ม า ก
ท่านเห็นด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เผอิญหม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เคยพูดในลักษณะไม่ค่อยจะเห็นด้วย เพราะว่าจะเหมือนเป็นการทำลายการปกครอง ว่าผู้ว่าฯควรมาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลกลาง ซึ่งอาจจะเป็นอำนาจสายตรงของพระเจ้าอยู่หัวหนะครับ
ไ ม่ เ กี่ ย ว เ ล ย
แล้วอย่างงี้ทั้งผู้ว่าฯและนายก อบจ. อำนาจจะไปตีกันเองมั้ยครับ เพราะมาจากการเลือกตั้งของคนจังหวัดนั้นๆเหมือนกัน
ไ ม่ ห ร อ ก

คำถามนี้อาจจะตกกระแสไปนิดนึง ท่านมีความเห็นยังไงกับวัคซีนโควิดครับ
วั ค ซี น โ ค วิ ด ชิ โ น แ ว ค อ า จ ไ ม่ ดี เ ท่ า ไ ฟ เ ซ อ ร์
แล้วยี่ห้ออื่นๆหละครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
ที่ว่า อาจ เนียะแสดงว่าท่านก็ยังมีความไม่มั่นใจอยู่ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ หมอยง มากที่สุดมั้ยครับ
อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ มี อ ะ ไ ร จ ะ บ อ ก

ผมไม่ได้ทำลายปอด ผมไม่ได้สูบบุหรี่ จำเป็นต้องฉีดมั้ยครับ ทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ฉีดซักเข็มเลย
ไ ม่ ต้ อ ง ก็ ไ ด้

สถานการณ์โควิดดูจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น รัฐบาลยกเลิก พรบ.ฉุกเฉิน 1 ตุลาคมแล้ว ท่านว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วมั้ยครับ
ดี ขึ้ น แ ล้ ว

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ครับ
ใ ห้ ด ำ ร ง ค ไ ว้ ซึ้ ง ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์
โครงสร้างของกฎหมายนี้โดยรวม ท่านว่าดีทั้งหมดอยู่แล้ว หรือว่ามีส่วนใดที่สมควรถูกปรับปรุงบ้างมั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง สมรสเท่าเทียม ครับ
บ อ ก ย า ก เ พ ร า ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง น ำ ม า บั ญ ญั ติ ใ ห้ น ำ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับกัญชาครับ
ไ ม่ ค ว ร เ ปิ ด เ ส รี ใ ห้ ใ ช้ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์ ก็ พ อ
อารมณ์ประมาณว่า คนที่จะซื้อได้ควรมีใบรับรองแพทย์ซักหน่อยมั้ยครับ
ใ ช่
ผม ชีวิตนี้ก็ยังไม่เคยลองกัญชาเลย ท่านว่าควรจะลองมั้ยครับ
ไ ม่ ค ว ร ล อ ง

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับวิชาลูกเสือเนตรนารีครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นยังไงกับสถานการณ์การเมืองในประเทศพม่าครับ
ใ น อ ดี ต พ่ อ น า ง อ อ ง ซ า น ก็ เ ป็ น ผู้ น ำ ท ห า ร

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับจดหมายของนายปรีดีย์ที่ว่าจะเปิดที่ฝรั่งเศสในปี 2567 ครับ
ที่ ม า นี่ เ พ ร า ะ อ ย า ก รู้ เ รื่ อ ง นี้ เ ห ร อ
หลายเรื่องครับท่าน ทุกเรื่อง ก็จดมาเยอะหนะครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับข้อถกเถียงเรื่องการใช้เลขไทยหรือเลขอารบิกดีครับ
ส ำ ห รั บ เ อ ก ส า ร ร า ช ก า ร ใ ห้ ใ ช้ เ ล ข ไ ท ย
ย ก เ ว้ น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ใ ห้ ใ ช้ เ ล ข อ า ร บิ ค

ท่านครับ แล้วทะเบียนรถทำไมถึงใช้เลขอารบิกเหรอครับ
อ า จ แ ล้ ว แ ต่ ห น่ ว ย ง า น

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง บุพเพสันนิวาส ครับ
พ สะกดผิด บุ พ เ พ สั น นิ ว า ส เ ป็ น ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนาคีครับ
วั น นี้ มึ ง จ ะ ถ า ม แ ต่ เ รื่ อ ง นี้ เ ห ร อ
ถามหลายเรื่องครับ แต่เห็นเรื่องไหนที่มันเกี่ยวข้องกันเนียะ ก็จะเอามาถามติดๆกันหนะครับ
ไ ว้ ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

ผีที่รักษาพระแก้ว ไม่ถูกกับผีที่รักษาพระบาง จริงหรือเปล่าครับ
ผี ที่ รั ก ษ า พ ร ะ แ ก้ ว ไ ม่ มี เ พ ร า ะ มี แ ต่ เ ท ว ด า
แล้วพระบางหละครับ เป็นผีรักษาหรือว่าเป็นเทวดารักษา
เ ท ว ด า เ ห มื อ น กั น
งั้นเปลี่ยนคำถามใหม่เป็น เทวดาที่รักษาพระแก้วไม่ถูกกับเทวดาที่รักษาพระบาง หรือเปล่าครับ
ไ ม่ จ ริ ง
มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับเรื่องนี้
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
อารมณ์ประมาณว่า ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันใช่มั้ยครับ ต่างคนต่างอยู่มั้ยครับ
ใ ช่

มีผู้กล่าวว่า ใครได้มาวัดพระแก้ว เกิดชาติหน้าจะมาเป็นคนพุทธ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ไ ม่ จ ริ ง เ พ ร า ะ ไ ด้ เ กิ ด เ ป็ น ด ไ สะกดผิด
บุ ญ ก ร ร ม แ ต่ ล ะ ค น ไ ม่ เ ห มื อ น กั น

บุญกรรมไม่เหมือนกัน ก็เลยว่าการได้มาวัดพระแก้วของคนศาสนาอื่นเนียะ ชาติหน้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เกิดเป็นคนพุทธอย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับตุ๊กตาหินแกะสลักที่ถูกขุดค้นพบแล้วนำขึ้นมาจัดแสดงในบริเวณวัดพระแก้วครับ
ใ น อ ดี ต เ ค ย ถู ก ตั้ ง ม า ก่ อ น แ ล้ ว
ถกเถียงกันว่า เป็นตุ๊กตาที่ใช้ถ่วงท้องเรือสำเภามาก่อนหรือเปล่าครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
หลังจากที่ในอดีตเคยตั้งแสดงมาก่อนแล้วเนียะ เหตุใดจึงนำไปฝังเหรอครับ เหมือนจะเป็นการฝังทิ้ง หรือว่าไม่ได้ตั้งใจฝังก็ไม่แน่ใจ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ภิกษุณีปลาย มั้ยครับ
อั น ที่ จ ริ ง เ ธ อ ไ ม่ ใ ช่ ภิ ก ษุ ณี ข อ ง ไ ท ย

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายศรีสุวรรณ จรรยา มากที่สุดมั้ยครับ
ห น ห น้ า ส อ บ ใ ห้

ผมหมดคำถามแล้ว ท่านมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


Create Date : 17 ตุลาคม 2565
Last Update : 17 ตุลาคม 2565 18:57:44 น. 1 comments
Counter : 1382 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณหอมกร, คุณอุ้มสี


 
สาธุ


โดย: อุ้มสี วันที่: 19 ตุลาคม 2565 เวลา:9:52:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.