Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2561
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
16 กุมภาพันธ์ 2561
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เทวดาบนเขาคิชฌกูฏ 12 ก.พ. 61

เป้าหมายหลักของการมาเขาคิชฌกูฏของผมคือ มาทดลองนำเส้นด้ายลอดใต้หินครับ แต่ส่วนตัวผมก็ยังมีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาอยู่ เลยไม่พลาดที่จะสัมภาษณ์ท่านซักหน่อย และเพื่อขออนุญาตทดลองด้วย แต่คำถามผมมีไม่มาก เพราะผมไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่นัก วันนี้วันที่ 12 ก.พ. 61ขออัญเชิญเทวดาที่สถิตอยู่บนเขาคิชฌกูฏ องค์ที่อยู่มานานที่สุด ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิด

ท่านคือเทวดาที่สถิตบนเขาคิชฌกูฏองค์ที่อยู่มานานที่สุดใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ผมขออนุญาตพูดคุยกับท่านผ่านกระดานอักษรนี้เพื่อสอบถามหลายๆเรื่องได้มั้ยครับ
ไ ด้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับรอยพระพุทธบาทที่อยู่บนลานหินนั้นเหรอครับ
ใ น อ ดี ต ที่ แ ห่ ง นี้ ไ ม่ มี ร อ ย พ ร ะ พุ ท ธ บ า ท แ ต่ มี ค น ม า ท ำ ใ ห้ มี
คือถ้าท่านสะกดเสร็จแล้ว ก็ไปที่คำว่า “ที่สถิต” เลยครับ แต่ถ้ายังไม่เสร็จท่านก็เชิญสะกดต่อครับ
ที่สถิต
มีคนมาทำให้มี ?
ใ ช่
แล้วประวัติที่ว่า คนที่มาเจอเนียะ เป็นคนหาของป่าหละครับ
พ ว ก พ ร า น นั่ น แ ห ล ะ ท ำ ขึ้ น
พรานที่เป็น เอ่อ พวกนายติ่งหรือเปล่าครับ (ชื่อตามประวัติผู้ค้นพบ)
ไ ม่ ใ ช่ แ ต่ ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
เป็นฝีมือพวกพรานก่อนที่นายติ่งจะมาเจอหรือยังไงครับ
ใ ห้ ส
สะกดผิด

มันเล่ายากใช่มั้ยครับ
ใ ช่
คนมาทำ เค้ามีวิธีทำยังไงเหรอครับ
แ บ ก สิ่ ว อั น ใ ห ญ่ ขึ้ น ม า แ ก ะ ส ลั ก
เรื่องนายติ่งมาเจอแหวน แล้วช่วยกันถอนหญ้า นี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งหนะครับ
อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ มี ห ญ้ า บ น ล า น หิ น
คนแกะนี่ เค้ามาแกะสำเร็จในรอบเดียว หรือว่าแกะอยู่หลายๆรอบหลายๆวันเหรอครับ
ห ล า ย ๆ วั น
คนแกะเค้ามีความรู้เรื่องรอยพระพุทธบาทอยู่ใช่มั้ยครับ หรือว่าก็พอจะรู้
ใ ช่

การขอพร ควรขออย่างไรให้สำเร็จเหรอครับ
ใ ช้ ค ว า ม เ พี ย ร พ ย า ย า ม

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับหินก้อนใหญ่ที่เรียกว่าหินลูกบาตรลูกนี้ครับ
บ อ ก ไ ด้ เ พี ย ง ว่ า ใ น อ ดี ต เ ป็ น หิ น ที่ ห ล อ ม เ ห ล ว ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับ ผ้าแดง ครับ
ห น ท า ง อั น ต ร า ย เ ล ย เ อ า ผ้ า แ ด ง ไ ป ปิ ด ไ ว้
แล้วการไปเขียนคำอธิษฐานต่างๆใส่ผ้าแดงหละครับ
ไ ม่ ส ำ เ ร็ จ ถ้ า ไ ม่ พ ย า ย า ม
ตรงทางไปผ้าแดงจะมีหินรูปบาตรต่างๆ ไม่ว่าหินบาตรพระอานนท์ บาตรพระสารีบุตร บาตรพระโมคคัลลาฯ ท่านมีความเห็นยังไงกับหินรูปบาตรเหล่านั้นครับ
แ ต่ ง ขึ้ น
ใครคนแต่งเหรอครับ เป็นคนเดียวกันกับที่แกะสลักหินรูปรอยพระพุทธบาทหรือเปล่าครับ
ไ ม่ ใ ช่ แ ต่ แ น่ น อ น ว่ า เ ป็ น พ ร ะ
หลวงพ่อเขียนเหรอครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับเจ้าหน้าที่ๆดูแลที่นี่มั้ยครับ
ปั ญ ห า ใ ห ญ่ ๆ
(สายเข้า)
ขอเริ่มใหม่นะครับ ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับเจ้าหน้าที่ๆดูแลที่นี่มั้ยครับ
ปั ญ ห า ใ ห ญ่ ๆ ที่ ท ำ ใ ห้ ค น ไ สะกดผิด อ ย า ก ม า ที่ นี่ เ พ ร า ะ เ ชื้ อ ว่ า ข อ พ ร จ ะ ส ำ เ ร็ จ ท ำ ใ ห้ ค น ม า ม า ก

ท่านครับ หินใหญ่เบื้องหน้าผมเนียะ เชื่อกันว่าเคยมีคนเอาเส้นด้ายลอดใต้หินแล้วสามารถลอดผ่านไปได้ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
แ น่ น อ น ว่ า แ ต่ ง ขึ้ น
เคยมีคนพยายามทดลองทำมาก่อนมั้ยครับ
เ ค ย แ ต่ ล อ ด ไ ม่ ไ ด้
แล้วเค้าไม่ประกาศข่าวออกไปว่าลอดไม่ได้ หรือยังไงครับ
ไ ม่ บ อ ก ใ ค ร
งั้นผม มาวันนี้ขออนุญาตทดลองได้มั้ยครับ
ไ ด้
ผมขออนุญาตถ่ายวีดีโอ แล้วจะเอาไปเผยแพร่เลยนะครับ ว่ามันลอดได้หรือลอดไม่ได้ ท่านคงไม่โกรธเคืองอะไร
เ อ า เ ล ย
ด้านนู้นของก้อนหินมีพระพุทธรูปวางอยู่หลายองค์หนะครับ จะเป็นอุปสรรค์ในการทดลอง ถ้าหากว่าผมจะเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปซักหน่อย แล้วทดลองเสร็จเดี๋ยวจะพยายามจัดไว้ที่เดิมให้ได้ ได้มั้ยครับ
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป เ ค้ า ไ ว้ แ ก้ บ น เ อ า อ อ ก แ ล้ ว เ อ า ไ ว้ ที่ เ ดิ ม
มาแก้บน แสดงว่ามีคนมาขอพรสำเร็จใช่มั้ยครับ
ใ ช่ แ ต่ ไ ม่ ทุ ก ค น

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับ เจ้าหน้าที่อุทยานเขาคิชฌกูฏมั้ยครับ
เ ว ล า ที่ ป ร ะ ก า ศ ป ร ะ วั ติ ที่ นี่ ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ใ ห้ ดี ก่ อ น ไ ม่ ใ ช่ พู ด ต า ม ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ผมหมดคำถามแล้ว ท่านมีอะไรอยากจะบอก สิ่งที่ท่านอยากจะประกาศบอกให้รู้โดยทั่วกันมากที่สุดคืออะไรครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า
ถ้าหนหน้ามาอีก ผมควรเลือกวันยังไงดีครับ ในการมาคุยกับท่าน
ปี ห น้ า ม า วั น อ า ทิ ต ย์
วันอาทิตย์เหรอครับ
ใ ช่
ผมก็ไม่รับปากนะครับ แต่ถ้าหากอนาคตไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนนะครับ ถ้ามาอีกก็คงจะมาหาท่านวันอาทิตย์ตามนี่หนะนะครับ
ใ ช่

เดี๋ยวก่อนทดลองผมขออนุญาต ผมเห็นใต้หินมีขยะไปอยู่เยอะแยะ เช่นบางจุดก็มีธูปไปอยู่เป็นกำเลยเนียะ ผมขออนุญาตทำความสะอาดให้ก่อนนะครับ
ไ ด้

ผมก็หมดคำถามแล้ว ก็ขอเชิญท่านไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเถิด

ติดตามบทสัมภาษณ์ต่อไปโปรดกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ครับ


Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2561
Last Update : 16 กุมภาพันธ์ 2561 21:55:31 น. 0 comments
Counter : 3860 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.