Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2559
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829 
 
17 กุมภาพันธ์ 2559
 
All Blogs
 
สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 14 ก.พ. 59

การเลือกมาวันที่ 14 ก.พ. 59 ไม่ได้มีเจตนาอะไรเกี่ยวกับวันแห่งความรักนะครับ แต่เป็นเพราะตอนมาคราวก่อนในบทสัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 6 ส.ค. 58 เป็นวันพฤหัสบดี ท่านบอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วมาวันอาทิตย์จะดีกว่า ประกอบกับเหตุผลความสะดวกส่วนตัวอื่นๆ เลยลงตัววันนี้ครับ
ผมได้เริ่มด้วยการเข้าไปในอุโบสถวัดพระแก้ว โดยขออัญเชิญเทวดาที่สถิตมากับพระแก้วมรกตองค์ที่อยู่มานานที่สุด เหมือนอย่างที่เคยเชิญคราวที่แล้ว แต่ภายในนี้ไม่เหมาะจะสนทนาโดยเด็จขาด ผมจึงขออัญเชิญท่านมาร่วมสนทนากับข้าพเจ้าที่ด้านหลังพระอุโบสถเพื่อความสะดวกในการสนทนา ผมเลือกบริเวณระเบียงด้านหลัง เพราะเห็นว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวน้อยที่สุดครับ

เทวดาที่สถิตในพระแก้วมรกต ท่านได้เสด็จตามผมมาที่นี่หรือเปล่าครับ
ใ ช่
การเชิญท่านมาสนทนาในกระดานอักษรลักษณะนี้ เป็นการลบหลู่หรือเปล่าครับ
ไ ม่ ล บ ห รู่
ผมเคยมาหาท่านแล้วเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 58 ใช่ท่านมั้ยครับ หรือท่านจำผมได้มั้ยครับ
บ อ ก ย า ก
(คิดว่าเทวดาในพระแก้วฯที่เก่าที่สุดคงมีหลายองค์ และคนมาสักการะท่านก็ยิ่งหลากหลายมากกว่า ท่านเลยตอบยาก)
ท่านเป็นเทวดาที่สถิตมากับพระแก้วมรกต องค์ที่อยู่มานานที่สุด ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ที่ผมมาคราวก่อนหนะ ท่านแนะนำให้ผมมาหาท่านวันอาทิตย์ ทีนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ไม่ทราบท่านสะดวกคุยกับผมนานๆมั้ยครับ
ส ะ ด ว ก
ผมคุยกับท่านเรื่องเหตุบ้านการเมืองนะครับ
ไ ด้

จะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หนะครับ ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรมั้ยครับ
บ อ ก เ ล ย ว่ า บ้ า น เ มื อ ง นี้ อ ง ค์ บู ร พ ก ษั ต ริ ย์ ไ ท ย บ า ร มี ล้ น พ้ น สั่ ง ใ ห้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ไ ท ย ผู ก พั น ทั้ ง นั้ น ท บ ท ว น น ะ
(รู้สึกคำตอบท่านออกแนวนามธรรมเกินไปหรือเปล่า แต่ผมอยากได้เหตุผลรูปธรรมกว่านี้หนะครับ ผมเลยยิงคำถามต่อไป)
แล้วท่านมีอะไรอยากจะบอก นาย มีชัย ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานร่างรัฐธรรมนูญ มั้ยครับ
ท บ ท ว น แ ต่ แ ร ก ที่ เ ร า บ อ ก
(เหมือนเดิมครับ งั้นขอผ่านๆข้อนี้ไปแล้วกัน)
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการเรียกร้องให้บัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ในรัฐธรรมนูญฉบับถัดไปครับ ฉบับใหม่
ถู ก แ ล้ ว ห า ก บ า ร มี บู ร พ ก ษั ต ริ ย์ รั บ ท ร า บ จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม ท ท น สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า ห น สะกดผิด น ำ ม า ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

(รู้สึกท่านจะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งหากบัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ยังวนเวียนกับเรื่องบูรพกษัตริย์อยู่ แต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะสำเร็จหรือไม่)
วันหน้าจะมีการให้ประชาชนทำประชามติรัฐธรรมนูญว่า รับ หรือ ไม่รับ ท่านมีอะไรอยากจะชี้แนะประชาชนมั้ยครับ ว่าควรจะรับหรือไม่รับดี
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือ ช่วง วรปุญฺโญ ในฐานะผู้ที่อาจจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ต่อไปครับ
ดู จ ะ ไ ด้ เ ป็ น พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช อ ง ค์ ถั ด ไ ป
ถ้าท่านจะได้เป็น ท่านว่า ท่านช่วงวรปุญฺโญ มีความเหมาะสม ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรครับ
น ำ ไ ป ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า
(คำว่า ดูจะได้เป็น นี่ท่านเพียงคาดการณ์นะครับ แต่ไม่ได้ฟันธงว่าจะได้เป็นหรือไม่)

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีมากที่สุด มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ไ อ ธ สะกดผิด ที่ ท ำ ใ ห้ นั ก ก า ร เ มื อ ง เ งิ น น้ อ ย ล ง แ ต่ ท ห า ร ก ลั บ เ งิ น เ ย า ะ ขึ้ น
(ไม่รู้ชมหรือด่าแฮะ)

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธ์ ในฐานะผู้ว่ากรุงเทพฯ มั้ยครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ทักษิณ ชินวัตร มั้ยครับ
ทั ก ษิ ณ เ ป็ น ถ ต อ น นี้ ถ า ม เ รื่ อ ง อื่ น ดี ก ว่ า
กรณีทักษิณ เป็นประธานในการทำบุญในวัดพระแก้วเมื่อปี 2548 จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียๆหายๆหนะครับ ท่านมีความเห็นยังไงกับเหตุการณ์นั้นมั้ยครับ
ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า
(โอย ขนาดเรื่องภายในวัดพระแก้วแท้ๆท่านยังผลัดไปหนหน้าอีก สงสัยมันอธิบายซับซ้อนครับ)

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มั้ยครับ
ปั ญ ห า ส ำ คั ญ ส ำ คั ญ ข อ ง ยิ่ ง ลั ก ษ ณ์ คื อ จ ำ น ำ ข้ า ว
แล้วท่านมีความเห็นยังไงกับการจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์หนะครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มากที่สุดมั้ยครับ
ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ทิดสุเทพ เทือกสุบรรณ มั้ยครับ
ท ำ ไ ต โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่ ดี
ทิดสุเทพ เทือกสุบรรณ โดยส่วนใหญ่ไม่ดีเหรอครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ หลวงปู่พุทธอิสระ มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห ล ว ง ปู่ พุ ท ธ อิ ส ร ะ แ ท น ที่ จ ะ ศึ ก ษ า พ ร ะ ธ ร ร ม วิ นั ย ก ลั บ เ อ า เ ว ล า ไ ป ยุ่ ง ก า ร เ มื อ ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับโครงการก่อสร้างรถไฟของรัฐบาลมั้ยครับ หรือข้อเสนอแนะ
ท ำ ไ ด้ แ น่ น อ น
เรื่องราคาหละครับ คือเค้าวิจารณ์กันว่ารัฐบาลปัจจุบันทำราคาสูงกว่ารัฐบาลที่แล้วมากหนะครับ
น ำ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ป.ป.ช. หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มั้ยครับ
วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
(เทวดาทั้งสามท่าน ผลัดข้อนี้ไปหนหน้าหมด -_- )

ท่านมีความเห็นยังไงกับความกังวลเรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 3 ครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

เมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีข่าวลือว่า มีแม่ชีจากวัดปากน้ำ สามารถไปปัดระเบิดได้ จริงหรือเปล่าครับ
นึ ก ดู แ ล้ ว ไ ม่ เ ห็ น มี

ท่านมีความเห็นยังไงกับคำทำนายเรื่อง ถิ่นกาขาว มั้ยครับ
บั น ทึ ก โ บ ร า ญ นี้ เ ข้ า ใ จ ว่ า แ ต่ ง ขึ้ น ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ โ ด ย ท่ า น ต อ น นี้ ต อ บ ย า ก
แล้วท่านว่ามันน่าเชื่อถือมั้ยครับ
น อ ก จ า ก ไ ม่ น่ า เ ชื่ อ ถื อ แ ล้ ว ยั ง เ ห มื อ น ส า ป แ ช่ ง บ้ า น เ มื อ ง ใ ห้ มี แ ค่ สิ บ รั ช ก า ล
(คำตอบของท่านแทบจะเครียส์เลยครับ ผมเคยถามทั้งพระหลักเมืองและพระสยามฯมาแล้ว แต่ทั้งสองท่านก็ตอบแบบครึ่งๆกลางๆแล้วผลัดไปหนหน้า แต่คำตอบเทวดาในพระแก้วฯ รู้สึกว่าคงจบเรื่องนี้ได้แล้วครับ แต่เสียดายที่ผมลืมถามเรื่องนารีขี่ม้าขาวต่อ)

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเหตุระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหมเมื่อค่ำวันที่ 17 ส.ค. 58 มั้ยครับ
ท น (ท่านลงไปอ่านกระดาษคำถามใหม่) บ อ ก ไ ด้ แ ค่ ว่ า โ จ ร เ ป็ น ค น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

เชื่อกันว่าผีที่รักษาพระบาง ไม่ชอบกับผีที่รักษาพระแก้วมรกต จริงหรือเปล่าครับ
สั ง ค ม ส มั ย นั้ น ที่ ต้ อ ง แ ย ก พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ใ ห้ ห่ า ง ไ ก ล กั น เ พ ร า ะ ท ำ ใ ห้ ไ ป จ า ก อ จ สะกดผิด
(ช่วงที่ถามตอบคำถามนี้ มีนักท่องเที่ยวจีนมารังควานครับ เป็นวัยรุ่นผู้หญิงพูดภาษาจีนมั้ง มายืนถ่ายรูปให้เพื่อนแบบค้ำหัวผม เดินไปมาด้านหลังจนกระโปร่งเฉียวหลังผมไปมา บางทีหน้าแข้งมาโดนหลังอีก ไม่ยอมไปซักที ผมอยากจะพูด get out แต่ก็ไม่กล้าพูดออกไป ทำให้ช่วงนี้สมาธิเสียพอสมควร ไม่ทราบจะมีผลต่อการสื่อสารหรือไม่ แต่รู้สึกท่านตอบคำถามนี้สองรอบ ดังนี้)
สั ง ค ม ส มั ย นั้ น ที่ นิ ย ม แ ย ก พ ร ะ พุ ท ธ รู ป อ อ ก ใ ห้ ห่ า ง กั น เ พ ร า ะ บ อ ก น ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

คนที่มาสาบานกับพระแก้วมรกตว่าอะไร แล้วใครคือผู้ดลบันดาลให้เป็นอย่างคำสาบานนั้นเหรอครับ
แ ล้ ว แ ต่ บ น บ า น ว่ า อ ะ ไ ร
คือเค้ามาบนว่าอะไร หรือสาบานว่าอะไร ทีนี้ใครเป็นผู้ดลบันดานให้เป็นอย่างคำสาบานหรือคำบนบานนั้นครับ
ไ ต สะกดผิด
ใ ห้ บ า ร มี เ ก่ า ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า


ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ พระสยามเทวาธิราช ครับ
ส่ ว น ม า ก เ ป็ น เ ท ว ด า ที่ ป ก ปั ก ษ์ รั ก ษ า บ้ า น เ มื อ ง ม า แ ต่ โ บ ร า ญ
ท่านใช้คำว่าส่วนใหญ่ แสดงว่ามีหลายองค์ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
มีอยู่กี่องค์เหรอครับ
3 0 ป ร ะ ม า ณ นี้
(ท่านตอบจำนวน 30 ได้สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์พระสยามฯ 23 มี.ค. 56)
แล้วนั่น เกี่ยวข้องอะไรกับเทวดาที่สถิตมากับพระแก้วมรกต หรือเปล่าครับ
ท ำ ไ ม ส ง สั ย ม า ก จั ง
ก็รู้สึกว่าบ้านเมืองนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่เยอะหนะครับ ก็เลยสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวกันหรือเปล่าครับ
ไ น สะกดผิด ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯครับ
ท ำ ไ ม ไ ม่ ไ ป ถ า ม เ จ้ า พ่ อ ห ลั ก เ มื อ ง ดู เ อ ง ห ล ะ
เคยไปถามโดยตรงแล้วครับ แต่ว่ามาคราวนี้อยากจะถามในมุมมองของเทวดาอีกองค์นึงดูหนะครับ ^_^
ธ ร ร ม ด า ที่ บ้ า น เ มื อ ง เ มื อ ง ใ ด เ มื่ อ ส ร้ า ง บ้ า น แ ป ล ง เ มื อ ง แ ล้ ว จ ะ ต้ อ ง ล ง เ ส า ห ลั ก เ มื อ ง
เห็นเจ้าพ่อหลักเมืองบอกว่า ท่านมาอยู่ใหม่สมัย ร.๔ เพราะว่าในหลวง ร.๔ มีการเปลี่ยนเสาหลักเมืองใหม่ ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
แ ล้ ว แ ต่ หั ว ห น้ า จ ะ เ ห็ น ส ม ค ว ร
แล้วนั่นจะทำให้เทวดาในเสาหลักเมืองต้องเปลี่ยนองค์ไปด้วยหรือเปล่าครับ
แ น่ น อ น
แล้วการฝังเสาหลักเมืองสมัย ร.๑ มีการฝังคนลงไปหรือเปล่าครับ
ที่ น ำ ทุ ก ค น ที่ ชื่ อ อิ น จั น มั่ น ค ง ไ ป ฝั ง ห น ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง ไ ม่ จ ริ ง ใ ค ร มั น พู ด อี ก น่ า จั บ ไ ป นั บ เ อ า ย สะกดผิด
โ อ ก า ศ ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ไม่มีการฝังคน แต่ทีนี้มีข่าวลืออีกว่า ตอนที่จะฝังเสาหลักเมืองลงไปหนะครับ เห็นงูน้อยลงไปอยู่ที่ก้นหลุม 4 ตัว จริงหรือเปล่าครับ
ท ำ พิ ธี กั น ต อ น ก ล า ง คื น น ะ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

คือว่าไหนๆผมก็มาแล้ว ท่านเล่าให้ฟังเลยเถอะครับว่า ตกลงทำพิธีกันตอนกลางคืน แล้วมีงูน้อยไปก้นหลุม 4 ตัวจริงหรือเปล่าหนะครับ
ท ำ ไ ม อ ย า ก รู้ ห ล ะ
ก็ อ่า ไปมีคนผูกเรื่องมาว่า มาส่งผลในอีก 150 ปีต่อมา ซึ่งเป็นปี 2475 แล้วมีเจ้านายพระองค์สำคัญที่เกิดปีงูน้อยอยู่ 4 พระองค์หนะครับ
ท า่ จ ะ บ้ า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ที่ ไ ห น เ ขี ย น อ ย่ า ง งั้ น
(คำตอบทำเอาผมฮาเลยครับ เพราะไม่เคยได้ยินคำตอบลักษณะนี้มาก่อน ข้อต่อไปเลยถามไปแบบกลั้นหัวเราะไป)
แล้ว ยังไงดีหละ โหรสมัย ร.๑ ได้ทำนายอะไรเกี่ยวกับ 150 ปีเอาไว้หรือเปล่าครับ ซึ่งมาถึงปี 2475 แล้วเปลี่ยนแปลงการปกครองหนะครับ
ท่ า จ ะ อ ย า ก รู้ ซ ะ จ ริ ง ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

มีข่าวลือเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินไม่เหมือนกันหนะครับ บางก็ว่าพระองค์สวรรคตอยู่ที่พระนครนี้แหละ แต่บ้างก็ว่าทรงหนีไปบวชที่นครศรีธรรมราช ท่านมีความเห็นว่ายังไงครับ
จ ะ รู้ ใ ห้ ห ม ด เ ล ย เ ห ร อ
คือผมก็นานๆมาทีหนะครับ เรื่องที่ผมมาถามท่านเนียะ ผมก็จะนำไปเขียนในอินเตอร์เน็ตบอกให้คนอื่นฟังแล้วคนอื่นมาอ่านเนียะ มันก็จะคุ้มค่ามากถ้าหากว่ามีสาระอะไรรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันนั้นมากหนะครับ
ที ห ลั ง ก็ เ ขี ย น ห นั ง สื อ เ ล ย สิ
ก็อยากจะเขียนหนะครับ ถ้าข้อมูลทุกอย่างแน่นมากพอหนะครับ
ไ ด้ ดี ใ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ มี เ รื่ อ ง ไ ม่ จ ริ ง ม า ก ม า ย
อ่อครับ แต่ท่านก็หนหน้าเล่าให้ฟัง ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ผมเคยถามกับทั้งเจ้าพ่อหลักเมือง ทั้งพระสยามฯแล้ว ท่านบอกสามารถดูได้จากบันทึกที่ลับ เหมือนกับว่าปัจจุบันนี้เรื่องนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผย ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ยังไม่พร้อม แต่ถ้าถามท่าน ท่านก็พร้อมจะบอกในหนถัดไปเลย ใช่มั้ยครับ
ยั ง ไ ม่ แ น่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำร่ำลือเรื่อง เปรตวัดสุทัศน์ ครับ
เ ป็ น เ รื่ อ ง เ ล่ า รื อ ม า ก ก ว่ า
ช่วงนั้นมีโรคห่าลงเยอะด้วยหรือเปล่าครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ กรมศิลปากร มั้ยครับ
วั น นี้ ก ร ม ศิ ล ป โ ท ร ศั พ ท์ แ บ็ ต ห ม ด โ ท ร อ อ ก ไ ม่ ไ ด้ น ำ ค ำ พู ด ข อ ง เ ร า ไ ป บ อ ก ต า ม นี้
(ฮา ทำเอาผมทรมานกับการกลั้นหัวเราะอีกแล้ว)
อืมม ขอที่แบบว่า เป็นผลงานของกรมศิลปฯหนะครับ สิ่งที่ท่านอยากให้กรมศิลปฯปรับปรุงหรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมผลงาน คืออะไรหนะครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
เห็นเจ้าพ่อหลักเมืองบอกว่า กรมศิลปฯชอบบิดเบือนประวัติศาสตร์ทำให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลง จริงหรือเปล่าครับ (พระหลักเมือง 30 มี.ค. 57 )
จ ริ ง

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับ เจ้าหน้าที่ๆดูแลพระแก้วมรกต และบริเวณวัดพระแก้ว มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ทุ ก วั น นี้ ถ้ า ส่ ง เ ว ร กั น ช อ บ ข า ด ช่ ว ง อ ย า ก ใ ห้ ต่ อ เ นื่ อ ง
(ไม่ทราบจริงหรือไม่ ถ้าจริงก็ฝากๆเจ้าหน้าที่ปรับปรุงด้วยนะครับ)

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกระทรวงไหนเป็นพิเศษมั้ยครับ
น ำ ไ ป บ อ ก ก ร ะ ท ร ว ง ถ า สะกดผิด ไ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


ท่านยังให้ผมคุยกับท่านได้อีกนานมั้ยครับ
ไ ด้ อี ก บ อ ก ไ ใ ห้ อี ก ห้ า ข้ อ
(ผมดูเวลาขณะนี้ 16:00 น.)

พระแก้วมรกตปกป้องบ้านเมืองอย่างไรเหรอครับ (เจ้าพ่อหลักเมืองแนะนำให้ถามคำถามนี้เมื่อ 30 มี.ค. 57 )
ต อ บ ต า ม จ ริ ง ช่ ว ย ไ ด้ ไ ม่ ม า ก เ พ ร า ะ ไ ป อ ยู่ ส ว ร ร ค์ เ ป็ น ส่ ว น ใ ห ญ่
(นี่คือสัจธรรมนะครับ ยังไงมนุษย์ก็พยายามช่วยเหลือตัวเองกันให้มากที่สุดนะครับ)

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง บั้งไฟพญานาค ครับ
ดู จ ะ ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ถ้าผมอยากเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองแสดงปาฏิหาริย์ให้ดู ผมต้องทำยังไงครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี นั่ ง ส ม า ธิ สิ
เอาแบบว่า ให้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้เลยหนะครับ ต้องทำยังไง
ถ า ม ไ ด้ ดี ท ด ล อ ง เ อ า บุ ศ บ ก ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ไ ป ว า ง ที่ ล สะกดผิด ร อ บ ๆ ถ า ม ใ ห ม่ . .
“หมดเวลาแล้วพี่”
เสียงสวรรค์จากเจ้าหน้าที่มาบอกด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม รู้สึกเสียดายสุดๆ แต่รู้สึกประโยคท้ายๆท่านก็คงให้ ถามใหม่หนหน้า หละมั้ง บางทีท่านอาจเห็นเจ้าหน้าที่ๆกำลังจะมาบอกหมดเวลาก็ได้ อิอิ
แต่ผมได้ถือโอกาสนี้บอกกับเจ้าหน้าที่ถึงสิ่งที่พระแก้วอยากบอกคือ เวลามาเข้าเวรชอบขาดช่วงอยากให้ต่อเนื่องครับ เจ้าหน้าที่ก็ได้แต่ยิ้มๆครับ ไม่ทราบในใจเค้าจะมองผมยังไง -_- แต่เอาเถอะผมก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ๆดีที่สุดแล้วหละครับ
แต่งานนี้ รู้สึกผมน่าจะมาวัดพระแก้วเร็วกว่านี้อีกนิด คุยกันจนกว่าเทวดาในพระแก้วฯจะเป็นฝ่ายไล่ผมกลับก่อนเลยครับ น่าจะได้เนื้อหาเพิ่มอีก เพราะยังถามไม่หมด แต่แค่นี้ก็ดูเนื้อหาเยอะแล้วนะ ก็ไว้ หนหน้ามาใหม่ ตามที่ท่านชอบบอกแล้วกันนะครับ ^_^


Create Date : 17 กุมภาพันธ์ 2559
Last Update : 17 กุมภาพันธ์ 2559 19:06:33 น. 1 comments
Counter : 5896 Pageviews.

 
นำบทสัมภาษณ์เก่าเฉพาะประโยคที่เกี่ยวข้องกับบทสัมภาษณ์คราวนี้มาให้ทบทวนหรือเปรียบเทียบนะครับ

บทสัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 6 ส.ค. 58
ท่านครับ แล้วผมจะมีวิธีเลือกวันมาหาท่านยังไงครับ เพื่อให้ท่านสะดวกที่สุดหนะครับ หรือว่าท่านก็ไม่รู้ล่วงหน้าเหมือนกันครับ
แ ต่ ถ้ า วั น อ า ทิ ต ย์ จ ะ ดี ก ว่ า
ผมควรมาสื่อสารกับท่านวันอาทิตย์ดีกว่าใช่มั้ยครับ
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ แ ล้ ว ใ ช่

พระสยามเทวาธิราช ประทานสัมภาษณ์ 5 ก.ค. 57
ท่านมีความเห็นอย่างไร กับการเรียกร้องให้บัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
นั ก ก ฏ ห ม า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ นี้ คิ ด อ ย่ า ง งี้ กั น น้ อ ย

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำทำนายเรื่อง ถิ่นกาขาว มั้ยครับ
มั น เ ป็ น บั น ทึ ก โ บ ล า ญ ห า ก ไ ม่ ลื ม จ ะ ดู ใ ห้
แล้วเรื่อง นารีขี่ม้าขาว หละครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ดู ใ ห้

บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 30 มี.ค. 57
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในฐานะผู้ว่ากรุงเทพฯครับ
ห า ก นํ า ค ะ แ น น เ สี ย ง สุ ขุ ม พั น ธ์ ไ ป ห า ร ด้ ว ย จํ า น ว น ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ ก ตั้ ง ใ น ก รุ ง เ ท พ แ ล้ ว สุ ขุ ม พั น ธ์ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม ม า ก
นโยบายการทำงานของผู้ว่าสุขุมพันธ์ ท่านมีอะไรอยากชมที่สุดมั้ยครับ
ทํ า ง า น ด้ า น ห วั ง ว่ า ดี
หมายถึง ทำอะไรก็คาดหวังให้ดีหมด อย่างงั้นหนะเหรอครับ
ใ ช่
สิ่งที่ท่านอยากจะตำหนิท่านผู้ว่าสุขุมพันธุ์มากที่สุด คืออะไรครับ
ทํ า ง า น โ ด ย หั ว ห น้ า ส่ ง ร า ย ง า น ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับหลวงปู่พุทธะอิสระครับ
ที่ ห ล ว ง ปู่ ทํ า นั้ น ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
แล้วการกระทำของหลวงปู่ที่ดูคล้ายๆกับการรีดไถเงินหนะครับ ท่านว่าปราชิก(โทษต้องสึก)แล้วหรือเปล่าครับ
ป ร า ชิ (ท่านลงไปจิ้มพื้นครู่หนึ่งแล้วขึ้นมาตอบ) โ ท ษ ยั ง ไ ม่ ป ร า ชิ ก

ท่านครับ ตำนานเรื่องเปรตวัดสุทัศน์เนียะ มีที่มาอย่างไรเหรอครับ
บ อ ก ย า ก
แ ว่ ว ม า ว่ า ต อ น นั้ น โ ด น โ ร ค ห่ า ล ง แ ล้ ว ค น ต า ย ม า ก อ า จ มี ค น เ ป็ น เ ป ร ต

แสดงว่าตำนานนี้ เล่าขานมาตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าพ่อหลักเมือง(สมัย ร.๔)อีกใช่มั้ยครับ
ใ ช่
บ้างก็ว่าอาจจะเป็นเพียงเงาของเสาชิงช้าที่กระทบลงหมอก หรือบ้างก็ว่าเป็นเพียงภาพวาดในฝาผนัง อะไรอย่างงี้ ท่านมีความเห็นยังไงมั้ยครับ
ไ ด้ ทั้ ง นั้ น

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ กรมศิลปากร มั้ยครับ
ห า ก ก ร ม ศิ ล ป ไ ป แ ต ะ ต้ อ ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ อี ก โ ด น ดี แ น่
(อ่าว กรมศิลปงานเข้าแล้ว นี่ตั้งแต่ผมคุยกับเจ้าพ่อหลักเมืองมายังไม่เคยมีใครโดนแรงขนาดนี้มาก่อน)
ท่านช่วยยกตัวอย่างได้มั้ยครับ
ก ร ม ศิ ล ป ทํ า ใ ห้ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

เจ้าพ่อหลักเมืองเคยไปคุยกับเทวดาที่สถิตมากับพระแก้วมรกตหรือเปล่าครับ
เ ค ย
ท่านเคยถามถึงเกี่ยวกับที่มาหรือการสร้างพระแก้วมรกตหรือเปล่าครับ
แ ท น ที่ จ ะ ถ า ม ว่ า ป ก ป้ อ ง บ้ า น เ มื อ ง อ ย่ า ง ไ ร

บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 1 ก.ย. 55
ท่านครับ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ข่าวลือว่ามีแม่ชีจากวัดปากน้ำใช้วิชาธรรมกาย ไปปัดระเบิดได้ จริงหรือเปล่าครับ
วั น ที่ ร ะ เ บิ ด ล ง วั น นั้ น ไ ม่ มี แ ม่ ชี ที่ ไ ห น ไ ป ปั ด
ประมาณว่า ไปปัดด้วยอิทธิฤทธิ์หนะครับ ไม่ได้ไปด้วยตัวจริง คือ เหมือนกับนั่งสมาธิไปปัด อะไรอย่างเงียะ มีมั้ยครับ
ไ ม่ ยั ก รู้

บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 30 พ.ย. 57
คราวก่อนท่านติดค้างคำทำนายเรื่อง ถิ่นกาขาว ท่านพอจะได้คำตอบหรือยังครับ
มั น เ ป็ น บั น ทึ ก โ บ ร า ญ ที่ ว่ า อ ย่ า ง งั้ น เ พ ร า ะ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย่ า ง
วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

แล้ว ชาววิไล หละครับ ต่อจากถิ่นกาขาว
วั น ห น้ า ห า ใ ห้

บทสัมภาษณ์พระสยามเทวาธิราช 23 มี.ค. 56
พระสยามฯมีหลายองค์เหรอครับ
ใ ช่
มีกี่องค์ครับ หรือว่าจำนวนไม่แน่นอนในแต่ละสมัยครับ
3 0

บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงฯ 20 ม.ค. 56
เล่ากันว่า ในพิธีฝังเสาหลักเมืองครั้งแรกสมัย ร.๑ มีงูเล็กปริศนา ๔ ตัว ลงไปปรากฏที่ก้นหลุมด้วย แต่ก็จำต้องฝังเสาทับลงไป ต่อมาปี ๒๔๗๕ นั้น ได้เกิดผลกระทบกับเจ้านายที่ทรงความสำคัญรวม ๔ พระองค์ คือ ๑. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๗) ๒. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพระนครสวรรค์วรพินิต ๓. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ๔. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเพ็ชร์บุรีราชสิรินทร โดยทั้ง ๔ พระองค์นี้มีพระราชสมภพและพระราชประสูติในปีมะเส็ง (งูเล็ก) เหมือนกันหมด ไม่ทราบจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ครับ
ออกไปดูก่อน
(20 นาที)
มี รู ใ ห้ งู เ ลื้ อ ย เ ข้ า ไ ป
ท่านกำหนดรู้ย้อนหลังได้เหรอครับ (ถามเพราะท่านเคยบอกว่าท่านมาอยู่สมัย ร.๔)
ใ ช่
เลยส่งผลต่อดวงบ้านเมืองใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านเพิ่งจะรู้เรื่องงูเล็กวันนี้ใช่มั้ยครับ
โ ผ ล่ ม า จ า ก ไ ห น ไ ม่ รู้
แล้วนั่นส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญกับ ร.7 และเจ้านายที่เกิดปีงูเล็ก รวม 4 พระองค์ดังกล่าว จริงหรือเปล่าครับ
เ อ า ม า จ า ก ไ ห น

บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 6 เม.ย. 55
ท่านมีอะไรอยากจะบอกกระทรวงไหนเป็นพิเศษครับ
ส า ธ า ร ณ ะ สุ ข
บอกว่าอะไรครับ
อ ย่ า รี บ ทํ า ช บ า
บอกระทรวงสาธารณสุขว่า อย่ารีบทำชบา เหรอครับ
ใ ช่
ชบาคืออะไรเหรอครับ ดอกไม้เหรอ?
อ า จ เ ป็ น หั ว เ ชื้ อ


ส่วนเรื่องที่อยากเห็นเจ้าพ่อหลักเมือง และพระสยามฯ แสดงปาฏิหาริย์ ท่านทั้งสองบอกเพียง “มันยาก” ครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา:22:10:49 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.