Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2556
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
24 มิถุนายน 2556
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองหมวดความเชื่อโบราณของไทย 21-22 มิ.ย. 56

ไปสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองสองวันติดต่อกัน วันแรกคือศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 56 รอบนี้ขอใช้คำถามเกี่ยวกับความเชื่อไทยๆ ขอเว้นวรรคจากเรื่องการเมืองและการทำนายอนาคตไปรอบนึงก่อน เพราะเรื่องความเชื่อไทยโบราณหลายๆอย่างก็น่าถาม ไม่ว่าในระดับชาวบ้านหรือในราชสำนัก อยากรู้ว่าเจ้าพ่อจะมีความเห็นต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไร ผ่านกระดานอักษร เชิญรับฟังได้ ณ ที่นี้ครับเจ้าพ่อครับ ท่านมีความเห็นอย่างไรกับพระเสื้อเมืองครับ
ท่ า น ว

เอิ่ม ถามรวมๆนะครับ ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเทพารักษ์ทั้งห้าองค์ครับ
นํ า ว วุ น ว ม แ ล้ ว แ ต่ ว่ า นั ด นํ า
(ขอข้ามข้อนี้แล้วกัน -_-)

ท่านครับ วันนี้จะขอถามท่านในหมวดที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อโบราณๆของไทยนะครับ
ไ ด้

อ่อ เดี๋ยวก่อนนั้นขอถามท่านอีกนิดนึง
เมื่อตอนผมไปสัมภาษณ์พระสยามฯคราวที่แล้ว ที่ริมสนามหลวงหนะครับ พระสยามบอกว่าเจ้าพ่อหลักเมืองก็มาสังเกตการณ์สนทนานั้นด้วย [1] จริงหรือเปล่าครับ
ส ด ว สะกดผิด ส ว ด ม น ต์ อ ยู่
อ๋อ ตอนนั้นท่านสวดมนต์อยู่เหรอครับ
ใ ช่
ก็เลยไม่ได้ไปดูการสนทนากับพระสยามฯคราวนั้นใช่มั้ยครับ
ไ ม่
ท่านครับ ถ้าผมเข้าไปใกล้ๆกับ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ที่ประดิษฐานพระสยามฯ มีโอกาสที่ผมจะได้คุยกับพระสยามฯพระองค์จริงมากกว่าหรือเปล่าครับ
แ น่ น อ น

จะเข้าในหมวดความเชื่อไทยๆแล้วนะครับ
ท่านครับ คนที่เกิดมามีปานหนะครับ เพราะชาติก่อนญาติพี่น้องเอาสีมาป้ายไว้ จริงหรือเปล่าครับ
แ ล้ ว แ ต่ บุ ญ ว า ส น า

การมาทำรังของผึ้งในบริเวณบ้าน นำโชคมาให้บ้านนั้นหรือเปล่าครับ
มั น อ า จ เ ป็ น ที่ ส ด

ท่านครับ ความเชื่อที่ว่าตุ๊กตาเสียกบาลจะช่วยคนให้รอดชีวิตจากการที่ผีจะมาเอาชีวิตได้เนียะ ท่านมีความเห็นว่ายังไงครับ
ส่ ว น ม า ก นั ก สั ง ค ม แ อ บ ทํ า มั น
นักสังคมคืออะไรเหรอครับ หมอผีเหรอครับ
เ มื่ อ มี ศ า ล ที่ บ้ า น แ ล้ ว ตุ๊ ก ต า เ สี ย ก บ า ล ก็ ไ ม่ ต้ อ ง ทํ า
ศาล? ท่านคงหมายถึงศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านคิดว่า ศาลเหล่านั้นมีดีอย่างไรครับ
ดี ต ร ง ที่ ลู ก บ้ า น ป ล อ ด ภั ย
เจ้าที่ๆบ้านผมบอกว่า เค้าไม่สามารถไล่ผีได้ แต่เค้าสามารถบอกได้ว่ามีผีเข้ามาอยู่หรือไม่ ไม่ทราบว่าจะเหมือนกันหมดหรือเปล่าครับ
เ จ้ า ที่ บ้ า น มึ ง ไ ม่ แ ร ง
เมื่อเช้ามืดวันเนียะ ผมก็ได้ไหว้ขออัญเชิญเจ้าที่ๆบ้านผมมาที่นี่ด้วย ไม่ทราบเจ้าพ่อเห็นว่าเค้ามาหรือเปล่าครับ
ไ ม่
(สองรอบแล้วนะเจ้าที่ๆบ้านผม เค้าเคยร้องอยากตามมาหาเจ้าพ่อหลักเมืองด้วย และก่อนเดินทางผมก็ได้อัญเชิญไปด้วยกัน สองรอบละ เจ้าพ่อหลักเมืองก็ว่าไม่เห็นทั้งสองรอบ -_- )

คำสอนโบราณที่ว่า ควรที่จะข้ามธรณีประตูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ควรเหยียบ เพราะจะมีเทวดาสิ่งสถิตอยู่ ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรครับ
ห า ก นั ก ตั น ถู ก ม สะกดผิด
เริ่มใหม่ก็ได้ครับ
ว น สะกดผิด วั น นั้ น ลู ก ล ล
(ข้ามข้อนี้ดีกว่า -_-)

ท่านครับ ความเชื่อที่ว่าใครที่เอาหัวโขนมาใส่เล่นโดยที่ยังไม่ได้ไหว้ครู แล้วจะถอดหัวโขนนั้นไม่ออก ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรครับ
วั น อ ย่ า ไ ป ใ ส่ เ ล่ น เ พ ร า ะ ว่ า ทํ า ไ ว้ สํ า ห รั บ นั ก แ ส ด ง ที่ ไ ห ว้ ค รู แ ล้ ว
แล้วนักแสดงที่ไม่ได้ไหว้ครู หรือไหว้ครูโดยไม่ได้ตั้งใจ ใส่ชฎาแล้วชฎาจะบีบหัว จริงหรือเปล่าครับ
ง า น อ ะ ไ ร
เอิ่ม ไม่ทราบงานอะไร ได้ยินคำร่ำลือมาหนะครับ
ลู ก วิ ศ ณุ ศิ ษ ย์ ไ ป ล ง ช ฎ า ส า ม า ร ถ บี บ ช ฎ า ไ ด้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเสาตกน้ำมันครับ
น้ำ มั น ห อ ง สะกดผิด ห อ ม แ ว่ ว ม า ว่ า ทํ า ใ ห้ บ้ า น อ ยู่ ดี
น้ำมันหอม? มีน้ำมันที่ไม่หอมด้วยเหรอครับ
มี ย า ก จ ะ รู้

การปักตะไคร้ สามารถไล่ฝนได้จริงหรือเปล่าครับ
ไ ม่ จ ริ ง
หมายถึง ท่านเห็นมีคนทำแล้วไม่สำเร็จ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านครับ การเผาพริกเผาเกลือสาปแช่ง สามารถทำให้การสาปแช่งนั้นเป็นจริงขึ้นมาหรือเปล่าครับ
ดู จ ะ จ ริ ง

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง เหล็กไหล ครับ
บ อ ก ย า ก
ท่านทราบเรื่องเหล็กไหล ร.๕ มั้ยครับ ที่เคยมีผู้ถวาย ร.๕ เป็นก้อนสีดำขนาดใหญ่หนะครับ
โ ด ย ทํ า แ

การสักยันต์ฟันไม่เข้า มีจริงหรือเปล่าครับ
แ น่ น อ น
ทหารสมัยโบราณ มีการสักยันต์ให้ฟันไม่เข้าหรือยิงไม่เข้า หรือเปล่าครับ
อํ า น า จ ที่ แ ท้ จ ริ ง ยั ง บั ง ว

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องกุมารทองหรือลูกกรอก มั้ยครับ
หั ว ลู ก ก ร อ ก บุ ญ น้ อ ย ก ว่ า ด
แล้วต่างจากกุมารทองยังไงอ่ะครับท่าน
ที่ วั น นี้ มึ ง ม า ถ า ม ไ ม่ นํ า ข อ ง จ ริ ง ม า ด้ ว ย ห รื อ
อ๋อ ควรนำของจริงมาให้ท่านดูเพื่อจะได้ตอบคำถามได้ตรงใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านรู้จัก ผีกระสือ มั้ยครับ
รู้
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับผีกระสือเหรอครับ
หั ว มั น จ ะ เ รื อ ง แ ส ง ไ ด้ ร อ บ ร อ บ โ ร ง ลู ง
แล้วหัวของผีกระสือเนียะ มีพวงไส้ติดไปด้วยหรือเปล่าครับ
แ ล้ ว แ ต่ ทุ น
ผีกระสือแต่ละตัว ยังมีรูปร่างที่แตกต่างกันเหรอครับ
ใ ช่
คือแบบที่มีพวงไส้ก็มี แบบที่ไม่มีพวงไส้ก็มี ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แต่ทั้งปวงที่กล่าวมานี่ ลอยได้หมดเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วร่างกายที่เค้านอนทิ้งเอาไว้หนะ เป็นร่างที่มีแต่ตัวโดยที่ไม่มีหัวหรือเปล่าครับ
ไ ม่ มี หั ว
ท่านครับ ผมอยากที่จะไปดักดูหรือดักถ่ายรูปผีกระสือ ผมควรที่จะทำยังไงดีครับ
ถ่ า ย รู ป ไ ม่ ทั น
มันลอยได้รวดเร็วเหรอครับ
ใ ช่
ถ้าเราไปดักจับแบบใช้เหยื่อล่อ หรือใช้ตะข่ายไปคลุมอย่างงั้น ได้มั้ยครับ
ไ ด้
หะ ผีกระสือเราสามารถใช้ตะข่ายหรือแหไปคลุมได้เหรอครับ
ใ ช่
เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหน ท่านพอจะรู้มั้ยครับ
รู้ ไ ป วั น พ ร ะ โ ด ย เ อ า ด อ ก ไ ม้ ไ ป ว า ง ไ ว้ ที่ ท า ง ส า ม แ พ ร่ ง แ ล้ ว ส อ ด ส่ อ ง ดู
ดอกไม้อย่างเดียว ไม่ต้องมีธูปเทียนหรือข้าวปลาอาหารเหรอครับ
แ ล้ ว แ ต่
เมื่อสอดส่องดูแล้ว อาจจะได้เห็นอะไรเหรอครับ
ผี
ผีที่ว่านี่คือ รวมทุกๆชนิดๆเลยเหรอครับ ไม่จำเพาะกระสือ หลายชนิดเลยเหรอครับ
ห ล า ย ช นิ ด
สอดส่องดู นี่คือดูอยู่ห่างๆหรือเปล่าครับ
ห่ า ง ห่ า ง
ช่วงเวลาประมาณไหนครับ
ร อ จ น พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ต ก
คือ ช่วงสนธยา ดีกว่าช่วงที่มืดแล้วเหรอครับ
ใ ช่
ช่วงสนธยา เห็นผีได้ดีกว่าช่วงกลางคืนเหรอครับ
ใ ช่
ถ้าเห็นผีแล้ว ผมวิ่งเข้าไปใส่ผี แล้วจะเป็นยังไงครับ
อ า จ ส บ โ อ ก า ศ แ น ะ นํ า ที่ น
เอาดอกไม้ไปวางเฉยๆ หรือต้องมีการสวดอะไรมั้ยครับ
ไ ม่
วางกลางทางเลยเหรอครับ หรือว่าวางตรงริมๆทางของทางสามแพร่งหนะครับ
ก ล า ง ท า ง
ควรจะเป็นดอกอะไรครับ หรือว่าหลายชนิด
ห ล า ย ห ล า ย ด อ ก

ท่านครับ แล้วถ้าผมอยากเห็นการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ของเหล่าเทพพยาดาหละครับ ผมต้องทำยังไง
นํ า ร า น้ ว ออกไปดูก่อน

อ่าเดี๋ยว
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับทางสามแพร่งเหรอครับ
เ ป็ น ท า ง ผี ผ่ า น
ถ้านำดอกไม้ไปวาง ผีจะเข้ามาเพราะอยากได้ดอกไม้นั้นเหรอครับ
ใ ช่

ถ้าผมอยากเห็นการแสดงปาฏิหาริย์หรือการปรากฏตัวของเจ้าพ่อหลักเมือง ผมควรจะทำยังไงครับ
มั น ย า ก
ถ้าอย่างงั้น ท่านมีแผนการที่จะไปแสดงปาฏิหาริย์อีกครั้งที่ไหนเมื่อไหร่ เผื่อผมจะตามไปดู มีมั้ยครับ
มี หู ทิ พ ย์ น า ย ก รั บ ไ ป
(เผอิญรอบนี้ไม่คุยเรื่องการเมือง เลยไม่ขอถามว่า ท่านจะไปบอกอะไรกับหูทิพย์นายก นะครับ -_- )

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ผีกระหัง ครับ
ศุ ก ร์ ห น้ า ม า ใ ห ม่

ขออีกซักข้อสองข้อได้มั้ยครับ รบกวนท่านเลือกคำถามเองเลยครับ
ตามโบราณราชประเพณี จะใช้น้ำจากแม่น้ำทั้งห้าสายมาประกอบพระราชพิธี อยากทราบว่าท่านมีความเห็นอย่างไรกับแม่น้ำเหล่านั้นครับ
ห า ก ดู จ า ก บั น ทึ ก แ ล้ ว แ ม่ น้ำ ทั้ ง ห้ า ส า ย นั้ น ยั ง ส า ม า ร ถ ม อ ง เ ห็ น ตั ว บ อ ก ย า ก
มองเห็นตัวอะไรในแม่น้ำทั้งห้าสาย ที่บอกได้ยาก ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
คำว่า ตัว นี่ท่านหมายถึงสัตว์เหรอครับ
ใ ช่

ในพระราชพิธีพืชมงคล จะมีการเสี่ยงทายทั้งโดยพระโคและโดยพญาแรกนา ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการเสี่ยงทายเหล่านั้นครับ
ร า ช พิ ธี นี้ นี้ แ ว่ ว ม า ว่ า แ ว

งั้นวันนี้คงพอเท่านี้นะครับ (เพราะเริ่มฟังไม่รู้เรื่องแล้ว -_-) ขอขอบพระคุณเจ้าพ่อหลักเมืองครับ


--------------------------------------------------------------------------------------------------


ต่อมาวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 56 ยังอยู่กรุงเทพฯเพราะมาค้างคืนด้วย งั้นไปอีกรอบแล้วกันเนอะ แบบว่ามากรุงเทพฯทั้งที ก็เก็บเกี่ยวเอามากๆเลย เพราะเตรียมคำถามมาหลายข้อมาก บางข้อท่านตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เราก็จะได้รู้ว่าท่านไม่รู้อะไรครับ
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองต่อวันที่ 22 มิ.ย. 56 เป็นดังนี้

เจ้าพ่อครับ ท่านมีความเห็นอย่างไรกับวันเสาร์ ๕ ครับ
เ ห ตุ วั น นั้ น วั น ว ที่ รั ถ สะกดผิด ล สะกดผิด
ข้อนี้ข้ามไปใช่มั้ยครับ
ใ ช่

หญิงมีครรภ์ ไปงานศพได้หรือเปล่าครับ
ไ ด้
ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกัน ระหว่างวิญญาณผู้ตาย กับเด็กที่มาเกิดในครรภ์ใช่มั้ยครับ
ไ ม่

ท่านครับ การได้กลิ่นธูปในขณะที่ไม่มีการจุดธูปเนียะ แสดงว่าอาจมีภูตผีวิญญาณมาหาหรือเปล่าครับ
ดู จ ะ ไ ม่ เ กี่ ย ว

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ผีกระหัง ครับ
ลู ก มั น ต้ อ ง เ ป็ น ต่ อ
ตามในนิยายเนียะ ผีกระหังจะเอากระด้งมาใส่แขน แล้วบินได้ จริงหรือเปล่าครับ
ดู จ ะ ไ ม่ จ ริ ง

ขอถามผีกระสืออีกนิดนึง ตกลงผีกระสือมีพวงไส้ห้อยมากับหัวด้วยหรือเปล่าครับ
น่ า จ ะ แ ล้ ว แ ต่ มั น
แต่ส่วนใหญ่คือ เป็นหัวที่เรืองแสงได้เหรอครับ
ใ ช่
เป็นแสงที่สว่างอย่างสม่ำ หรือว่าหรี่สลับสว่างครับ
แ ล้ ว แ ต่

ข้อที่ค้างไว้เมื่อวานอีกข้อนึง
ทำยังไงผมจะเห็นการแสดงปาฏิหาริย์ของเทพพยาดาได้เหรอครับ
ออกไปดูก่อน
(20 นาที)
บ อ ก ย า ก
(หงะ ผ่านไปอีกวัน กับอีกยี่สิบนาที เพื่อกลับมาบอกว่า บอกยาก นี่เหรอครับ -_- )

ท่านครับ ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ตัวเหี้ย ครับ
เ หี้ ย เ ป็ น สั ต ว์ ไ ล่ ไ ป ใ ห้ พ้ น บ้ า น ทั้ ง วั น บ อ ก อ ย่ า ม า สู่ รั้ ว บ้ า น
เหี้ยมันเป็นสัตว์ไม่ดียังไงครับ มันนำโชคร้ายมาให้หรืออย่างไรครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ นกแสก ครับ
มั น เ ป็ น น ก โ ช ค ร้ า ย
มันเป็นนกโชคร้ายจริงๆเหรอครับ หรือเป็นแค่ความเชื่อครับ
ไ ป ดู ที่ วั ด วั น พ ร ะ วั น นั้ น จ ะ มี ค น ต า ย
หมายถึง ถ้าเห็นนกแสกไปอยู่หรือไปร้องที่วัดวันพระ อ่ะเหรอครับ
ไ ป ดู เ อ ง

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ช้างเผือก ครับ
ไ ม่ ว่ า ยุ ค ส มั ย ใ ด สั ง เ ก ฅ ตุ ว่ า ช้ า ง เ ผื อ ก จ ะ เ ป็ น สั ต ว์ คู่ บ า ร มี เ นิ่ น น า น
ช้างเผือก มีความศักดิ์สิทธิ์กว่าช้างธรรมดา ใช่มั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ล อ ง ต ร ว จ ดู ใ ห้
ที่ผ่านๆมา ท่านไม่ได้สงสัยอะไรในตัวช้างเผือกใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ส ง สั ย

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ พญาครุฑ ครับ
บ น ส ว ร ร ค์ ไ ม่ มี พ ย า ค รุ ฑ
อึมม สรุปว่าครุฑเป็นแค่ความเชื่อกัน ไม่มีอยู่จริงๆอ่ะเหรอครับ
ไ ม่ มี จ ริ ง
ไม่มีจริง?
ใ ช่
(หวั่นๆกับข้อนี้พอสมควร ท่านเล่นตอบมาตรงๆเลยว่า ไม่มีจริง แต่อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงความเห็นของเจ้าพ่อหลักเมือง หรือเป็นเพียงการสื่อสารด้วยวิธีหนึ่งเท่านั้นครับ)

แล้วท่านมีความเห็นอย่างไรกับ พญานาค ครับ
น า ค เ ป็ น สั ต ว์ ใ น บ า ด า ล
แล้วท่านเคยเห็นพญานาคมั้ยครับ
เ ค ย
เห็นที่ไหนครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า เ ว ล า แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ลั บ ฟ้ า วั น พ ร ะ พ ญ า น า ค จ ะ ป ร า ก ฎ ตั ว

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ เสือสมิง ครับ
เ สื อ ส มิ ง โ ด ย ม า ก ถ้ า ทํ า ร้ า ย ค น แ ล้ ว แ ล้ ว บุ ญ จ ะ วั น ห น้ า ห า ก ยั ง ไ ม่ ลื ม จ ะ สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ควายธนู ครับ
ถ้ า ไ ม่ ลื ม จ ะ ดู ใ ห้

เมื่อวานนี้ ท่านพูดวิธีเห็นผี ด้วยการนำดอกไม้จำนวนมากไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งในวันพระเวลาสนธยา ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
วันพระนี่ เอาวันพระไหนดีครับ วันพระจันทร์เต็มดวงมั้ย หรือวันพระอื่นก็ได้ครับ
ยั ง ไ ง ก็ ไ ด้
วันพระไหนก็ได้เหรอครับ
ใ ช่
แล้ววันโกนหละครับ
ไ ด้ แ ต่ วั น พ ร ะ ดี ก ว่ า
เทพในพระธาตุผม เค้าก็เคยบอกจะแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูเวลาพระอาทิตย์ตกเหมือนกัน เลยอยากทราบว่า ช่วงยามสนธยาหนะ มีอะไรดีครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
เคล็ดที่ท่านแนะนำมาเนียะ ท่านรู้มาตั้งแต่ตอนที่ท่านยังเป็นมนุษย์ หรือว่าท่านมาทราบภายหลังที่เป็นเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วครับ
รู้ ม า น า น แ ล้ ว
ท่านครับ ถ้าผมเห็นผีที่ทางสามแพร่งอย่างว่าแล้วเนียะ ถ้าเกิดผมวิ่งไปใส่ผีเลย อะไรจะเกิดขึ้นครับ (ถามอีกรอบ)
ไ ม่ มี อ ะ ไ ร เ กิ ด ขึ้ น
ไม่มีอันตรายอะไรใช่มั้ยครับ
ไ ม่ มี

ท่านครับ แม่น้ำทั้งห้าสายที่ใช้มาประกอบพระราชพิธีอ่ะครับ คือแม่น้ำอะไรบ้างอ่ะครับ บางตำราพูดไม่เหมือนกัน เช่น บางปะกง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง เพชรบุรี บ้างก็ว่า เพชรบุรี ราชบุรี เจ้าพระยา ป่าสัก บางปะกง อ่ะครับ
ยั ง เ ป็ น ที่ ไ ม่ แ น่ น อ น
แล้วเจ้าพ่อท่านอยากจะแนะนำแม่น้ำสายไหน ให้เป็นแม่น้ำหลักทั้งห้าสายอ่ะครับ
แ น ะ นํ า แ ม่ น้ำ นํ า ล อ ง วั น แ ล้ ว
(งง >_<)

ท่านครับ หัวโขนหนะครับ ถ้าหากว่าเจาะตาเองเพราะว่ามองไม่ค่อยถนัด จะทำให้ผู้นั้นตาบอดหรือเปล่าครับ เพราะผ่านพิธีเบิกเนตรมาแล้ว
ไ ม่ บ อ ด ไ ม่ ค ว ร เ จ า ะ เ อ ง เ พ ร า ะ ใ น หั ว โ ข น มี ตั ว ยั ก ษ์ ว า ด

ท่านครับ การพนมมือเฉยๆ กับการจุดธูปด้วย มีผลเหมือนกันหรือต่างกันครับ
โ ด ย ม า ก ไ ม่ จุ ด ธู ป ไ ม่ เ ป็ น ไ ร
ถ้าอย่างงั้นถ้าจะบอกกล่าวผีสางเทวดา จะพนมมือเปล่าๆโดยไม่ต้องมีธูปก็ได้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ขอย้อนกลับเรื่องพญานาคกับพญาครุฑนิดนึงครับ ที่ท่านว่าพญาครุฑไม่มี แต่พญานาคมี แต่ว่ามีนิทานที่พญานาคกับพญาครุฑเจอกันแล้วจะสู้กัน อันนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าเหรอครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ แ ต่ ง

ส่วนเรื่องเหล็กไหล ท่านไม่มีความเห็นอะไรใช่มั้ยครับ
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น

วันนี้ขอรบกวนเจ้าพ่อเพียงเท่านี้
เอ้ๆ ผมถามต่อได้มั้ยครับ หรือว่าพอแล้ว ^_^
ไ ด้

เผอิญเตรียมคำถามเกี่ยวกับเรื่องเล่าลึกลับในอดีตไปด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับราชสำนัก ขอยกมาถามเป็นบางเรื่องนะครับ (หาจากใน google แหละ ^_^ )

ท่านครับ ผมเคยอ่านเจอเรื่องช่างจากจีนมาซ่อม พระแท่นราชอาสน์ เป็นที่เอนพระวรกายพระมหากษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ แต่ไม่เคารพของศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นไปเหยียบย่ำพระแท่นเพื่อรื้อของเก่าออก แล้วก็ตกลงมากระอักเลือดสิ้นใจตาย ทั้งที่สูงไม่ถึงเมตร ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ
ถู ก แ ร ง ถ ร สะกดผิด แ ร ง ที่ ใ น พ ร ะ แ ท่ น ไ ป ร า แ ว่ ว ม า ว่ า ถ า ม ท่ า น ว่ า ทํ า จ ริ ง ห รื อ เ ป ล่ า ท่ า น ต อ บ ว่ า บุ ญ มั น น้ อ ย เ อ ง
ท่าน ที่ว่านี้คือใครครับ
เ จ้ า ที่ ใ น พ ร ะ แ ท่ น
เจ้าพ่อหลักเมืองไปถามเอง หรือว่าผ่านสาวกครับ (ผมรู้ว่าท่านมีสาวกครั้งแรกเมื่อ 1 ก.ค. 55 [2] )
ส า ว ก
คือพอสาวกมาบอกท่านปุ๊บ ท่านถึงได้สะกดคำว่า “แว่วมาว่า...” ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
(ดูเหมือนท่านๆจะให้ความสำคัญกับการสัมภาษณ์ของผมนี้พอสมควร สาวกท่านถึงกับไปสอบถามมาให้โดยทันทีทันใดเลย แต่ข้อนี้ว่าจะเก็บไว้ถามพระสยามฯอีกครั้งนึง เพราะท่านอยู่ภายในรั้วในวังมากกว่า)

ข่าวลือจากสมัย ร.๕ ในพระราชวังสวนดุสิต เคยถูกขโมยกินผลไม้จนพระองค์ตั้งรางวัลจับขโมย คนในวังเลยมาซุ่มจับขโมย แล้วจับได้ผู้ที่กลิ่นตัวรุนแรงเหมือนศพ ตัวลื่นเป็นเมือก หนีอย่างรวดเร็วไปกระโดดลงสระอโนดาตในวัง แล้วไม่ขึ้นมาอีกเลย เชื่อว่าเป็นผีพราย ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ถู ก ผี มั น วั น นั้ น ร ะ วั ง แ ว่ ว ม า ว่ า ไ ล่ จั บ ผี ยั น เ ช้ า
เป็นผีพรายจริงๆเหรอครับ
ใ ช่
มันมุดมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาหรืออย่างไรครับ
ใ ช่

เรื่องเล่าว่า เมื่องานพระศพ ร.๘ ทหารบางนายมาเข้าเวรใหม่ แล้วไม่ได้ทำความเคารพพระบรมศพ แล้วถูกฝ่ามือลึกลับตบที่ท้ายทอยจนหัวคะมำ จริงหรือเปล่าครับ
โ ด ย ม า ก แ ล้ ว ยั ง ไ ม่ น อ บ น้ อ ม ดู จ ะ จ ริ ง
เป็นฝีมือของใครตบเหรอครับ
เ จ้ า ที่
เหล่าเจ้าที่ๆท่านพูดถึงมาตลอดนี่ เป็นเทวดาเหรอครับ
ใ ช่
แล้วทีนี้ยังมีทหารที่มายืนยามทั้งคืนบางราย ทนความง่วงไม่ไหว เลยนั่งหลับตรงนั้น แต่พอเจ้านายจะมาตรวจ ก็มีเสียงคนมาปลุก และเขย่าตัวให้ตื่น จริงหรือเปล่าครับ
นั่ น คื อ ถ้ า ม า ดี
อ๋อ หมายถึงผู้ที่มาปลุก มาดี ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เป็นเทวดาที่เป็นเจ้าที่เหมือนกันใช่มั้ยครับ
ใ ช่

(ขอกลับมาถามในหมวดเทวดาอีกซักหน่อย)
ท่านครับ เทวดาร่ายรำ กับคนที่เรียนนาฏศิลปร่ายรำ ต่างหรือเหมือนกันหรือเปล่าครับ
สั ง เ ก ตุ ว่ า ยั ง แ ต ก ต่ า ง กั น
สิ่งที่แตกต่างกันที่ใหญ่ที่สุดเลย คืออะไรหนะครับ
สั ง เ ก ตุ ว่ า ต่ า ง กั น ต ร ง ที่ เ ท ว ด า จ ะ ยื น บ น อ า ก า ศ ไ ด้

เทวดาสามารถดลบันดาลให้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดได้หรือเปล่าครับ
ไ ด้

ถ้าอย่างงั้นขอรบกวนเจ้าพ่อแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับ ขออัญเชิญท่านไปสถิตยังที่สถิตของท่านครับ


อ้างอิง
1. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองฯ และพระสยามเทวาธิราช 22-23 มี.ค. 56
2. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 1 ก.ค. 55


Create Date : 24 มิถุนายน 2556
Last Update : 24 มิถุนายน 2556 12:48:09 น. 1 comments
Counter : 4728 Pageviews.

 
เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อหรือเรื่องเล่าลึกลับจากอดีต ก่อนนี้ผมเคยได้ถามท่านมาบ้างแล้ว แต่ถามเพียงนิดเดียว เช่น

บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 1 ก.ค. 55
ท่านครับ เขาพระสุเมรุมีจริงหรือเปล่าครับ
น่ า จ ะ มี จ ริ ง
น่าจะมีจริง? แสดงว่าท่านก็ยังไม่เคยเห็น ใช่มั้ยครับ
ยั ง ไ ม่ เ ค ย เ ห็ น

บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงฯ 20 ม.ค. 56
ร.๕ มีคาถาเสกหญ้าให้ม้ากินแล้วหายพยศ จริงหรือเปล่าครับ
แ ท้ ที่ จ ริ ง แ ล้ ว วั น นั้ น ส่ ง ม้ า ไ ป ด้ ว ย ห า ใ ช่ ม้ า ข อ ง ต่ า ง ช า ติ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 24 มิถุนายน 2556 เวลา:15:18:29 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.