Group Blog
 
<<
กันยายน 2557
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
24 กันยายน 2557
 
All Blogs
 
เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯตอบคำถาม 19 ก.ย. 57ท่านมีความเห็นอย่างไร ที่พลเอกประยุทธ์ กระทำการรัฐประหารครับ
เ มื่ อ ต อ น รั ฐ ป ร ะ ห า ร ใ ห ม่ ๆ ทํ า ไ ม ไ ม่ ม า ห า
อ๋อ คือผมก็อยู่ไกลด้วยหนะครับ และผมก็สลับระหว่างเจ้าพ่อหลักเมืองกับพระสยามฯหนะครับ ล่าสุดก็เข้าไปหาพระสยามฯเมื่อวันที่ 5 ก.ค. [1] ที่ผ่านมาหนะครับ
ที ห ลั ง ถ้ า เ กิ ด เ รื่ อ ง วุ่ น ว า ย ขึ้ น ใ ห้ ม า เ ล ย
อ่อครับ จะพยายามครับ -_-
(จริงๆช่วงหลัง รปห. ผมก็ใจร้อนอยากมามากนะครับ แต่ผมมาหาท่านครั้งสุดท้ายก่อน รปห. คือเมื่อ 30 มี.ค. จะให้มาอีกหลัง รปห. 22 พ.ค. ก็เว้นห่างไม่ถึงสองเดือนเอง และเหตุความวุ่นว่ายก็ไม่อาจประเมินความถี่ได้ ถ้ามาแล้วหลังจากนั้นวุ่นวายอีก ก็ให้มาอีกบ่อยๆก็คงไม่ไหว และที่สำคัญ การที่ผมมาสัมภาษณ์ท่านจะมีส่วนช่วยอะไรได้หรือ? จริงมั้ยครับท่านผู้อ่าน)
แล้วท่านมีความเห็นยังไง ที่พลเอกประยุทธ์กระทำการรัฐประหารครับ
มั น อ ย า ก ไ ด้ อํ า น า จ
(ผู้สนับสนุนประยุทธ์ได้ยินแล้วอาจไม่พอใจ แต่คำตอบนี้อาจตีความได้ว่า แกอยากได้อำนาจมาเพื่อทำให้แผ่นดินที่งดงามคืนกลับมา ก็ได้ มั้ง)
อ่าว ไม่ได้มาเพื่อหย่าศึกความวุ่นวายของบ้านเมืองเหรอครับ
ตั ว ก า ร คื อ นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ ส นั บ ส นุ น ป ร ะ ยุ ท ธ์ นั่ น แ ห ล ะ
แล้วท่านเห็นด้วยมั้ยครับ ที่ประยุทธ์กระทำการรัฐประหาร
ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย
แล้วทำไมท่านถึงไม่เห็นด้วยหละครับ
แ ม้ ท ห า ร จ ะ เ ป็ น รั้ ว ข อ ง ช า ติ แ ต่ ท ห า ร ไ ม่ ค ว ร ยุ่ ง เ รื่ อ ง ก า ร เ มื อ ง
เค้าวางแผนล่วงหน้านานแค่ไหนหนะครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ว ก ว น ว สะกดผิด กั บ เ รื่ อ ง นี้
การประกาศกฎอัยการศึก ก่อนการรัฐประหารสองวัน เป็นการปูทางไปสู่การรัฐประหารหรือเปล่าครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
ก่อนนั้นพลเอกประยุทธ์เคยบอกตลอดว่า จะไม่ทำรัฐประหาร แต่สุดท้ายก็ทำ ท่านว่าเป็นการเสียสัตย์มั้ยครับ
ส ง สั ย มึ ง จ ะ ว ก ว น กั บ เ รื่ อ ง นี้ จ ริ ง ๆ
แต่มันเรื่องใหญ่ไม่ใช่เหรอครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

งั้นถามถึงประยุทธ์อีกซักข้อแล้วกันนะครับ
ก็ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกฯด้วยแล้วเนียะ ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรพลเอกประยุทธ์มากที่สุดครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ห า ก ย ก เ ลิ ก ก ฏ อั ย ก า ร ศึ ก แ ล้ ว จ ะ ทํ า ใ ห้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดี ขึ้ น
สิ่งที่ท่านอยากบอกพลเอกประยุทธ์ที่สุด ก็คืออยากให้ท่านยกเลิกกฎอัยการศึก ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านว่าอีกนานมั้ยครับ กว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น
น่ า จ ะ เ ป็ น ปี ๆ

เรื่องการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ท่านเคยบอกว่าอยากให้ทหารทำการเจรจา [2] แต่ตอนนี้เรามีรัฐบาลทหารแล้วเนียะ ท่านคาดหวังเรื่องการเจรจาไว้อย่างไรครับ
ท ห า ร ทํ า ก า ร เ จ ร จ า เ อ ง โ ด ย ใ ห้ ส อ บ ส ว น ไ ป ที่ ย สะกดผิด อ ยู่ ข อ ง ยั ง ไ ม่ แ น่ น อ น

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
แ ว่ ว ม า ว่ า เ งิ น แ ท น ที่ จ ะ เ อ า ไ ป พ ยุ ง ร า ค า ย า ง แ ต่ ก ลั บ เ อ า ไ ป ทํ า โ ค ร ง ก า ร ห น ห น้ า สื บ ใ ห้


ท่านมีความเห็นอย่างไร กับแนวคิดเรื่องสมุดพกความดี หรือพาสปอร์ตความดี ที่ให้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเพื่อการศึกษาต่อครับ
นั ก เ รี ย น โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ สํ า คั ญ ผิ ด ว่ า แ ท น ที่ จ ะ นํ า นั ก เ รี ย น เ ป็ น ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง แ ต่ ค ว ร นํ า นั ก เ รี ย น ที่ เ ป็ น ค น ดี เ ป็ น ที่ ตั้ ง
แสดงว่าท่านเห็นด้วยกับสมุดพกความดีหรือพาสปอร์ตความดี นี้เหรอครับ
เ อ า แ บ บ ใ ห้ ฉั น เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง
เอาแบบให้เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นแบบอย่างเหรอครับ
ใ ช่
แต่ตอนนี้เจ้าพ่อไม่ใช่มนุษย์แล้วนี่ครับ แล้วจะประเมินเป็นแบบอย่างได้ยังไงหนะครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

ท่านมีความเห็นอย่างไร กับการเรียกร้องให้เพิ่มโทษคดีข่มขืน โดยบางคนก็เรียกร้องให้ข่มขืนเท่ากับประหาร เลยหนะครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า หั ว ต้ น คิ ด เ ป็ น ด า ร า แ ต่ ช อ บ แ ส ด ง บ ท ข่ ม ขื น
แล้วกฎหมายเกี่ยวกับการข่มขืน จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหละครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการอุ้มบุญครับ
ทั้ ง ก า ร อุ้ ม บุ ญ แ ล ะ ก า ร ท้ อ ง ไ ม่ มี พ่ อ เ ป็ น สิ่ ง ไ ม่ ดี ทั้ ง นั้ น
แต่การอุ้มบุญนี่ มีทั้งพ่อทั้งแม่นี่ครับ เพียงแต่ว่ามาฝากคนอื่นท้องเฉยๆ อะไรอย่างงี้ครับ
ส่ ว น ม า ก ธ น า ค า ร อุ้ ม บุ ญ จ ะ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง เพชรซาอุ ครับ
เ พ ร ช ซ า อุ แ ว่ ว ม า ว่ า โ ด น ข โ ม ย ไ ป จ า ก ร า ช ว ง ซ า อุ โ ด ย ค น ไ ท ย
แล้วท่านรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ โดยคนไทย แล้วอย่างไรต่อหนะครับ
เ ท่ า ที่ ติ ด ต า ม ดู โ ด น ฆ่ า ต า ย ห ม ด
เพชรนี้มีอาถรรพ์อย่างที่เค้าร่ำลือ จริงหรือเปล่าครับ
น่ า จ ะ จ ริ ง
แล้วตอนนี้เพชรนี้ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่หรือเปล่าครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า อ ยู่
ท่านรู้มั้ยครับ ว่าอยู่กับใครที่ไหน
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ถ้าท่านเป็นมนุษย์ ท่านอยากเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งไหนมากที่สุดครับ
ตั ว เ ร า เ อ ง ห า ก ไ ด้ ทุ น เ รี ย น ต่ อ ถ า ม ทํ า ไ ม
แบบว่า ยังไงดีหละ พวกเยาวชนรุ่นใหม่ ในการเลือกที่จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยไหนซักแห่งนึงเนียะ ท่านอยากแนะนำให้เค้าเลือกมหาวิทยาลัยไหนมากที่สุดหนะครับ
ที่ ไ ม่ มี ป ร ะ วั ติ เ สื่ อ ม เ สี ย

ท่านมีความเห็นอย่างไร กับการจะแยกจังหวัดบัวใหญ่ ออกจากจังหวัดนครราชสีมาครับ
วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ถ้าผมจับได้ว่า บั้งไฟพญานาคเกิดจากคนฝั่งลาวยิงกระสุนส่องแสง ผมควรจะทำยังไงครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ห า ก พ ญ า น า ค แ ส ด ง ฤ ท ธิ์ น อ ก จ า ก จ ะ แ ท น ที่ ด้ ว ย ลู ก ไ ฟ แ ล้ ว ยั ง มี ก า ร เ อ า น ยั ง ต อ บ ย า ก
(ท่านตอบไม่ค่อยตรงคำถาม แต่เหมือนท่านจะเชื่อเรื่องนี้แฮะ ใครสนใจติดตามเรื่องนี้โปรดคลิ๊กไลท์เพจ พิสูจน์บั้งไฟพญานาค ครับ)

ขอทานที่เราสงสัยว่า จะมีนักธุรกิจที่เป็นมิจฉาชีพค้ามนุษย์อยู่เบื้องหลัง เราควรให้เงินมั้ยครับ
โ ด ย ม า ก แ ล้ ว ไ ม่ ค ว ร ใ ห้ เ งิ น ข อ ท า น เ พ ร า ะ ทํ า ใ ห้ สื บ ท ร า บ ว่ า ไ ด้ เ งิ น ไ ป ข า ย ตั ว
แ ต่ ถ้ า เ ป็ น ค น พิ ก า ร ง า น ไ ม่ มี ทํ า ใ ห้ เ งิ น ไ ด้

เมื่อกี้ท่านว่า นำเงินไปขายตัว นี่คือเกี่ยวกับขายบริการทางเพศหรือเปล่าครับ หรือว่า อย่างไร
เ งิ น นํ า ไ ป ใ ห้ น า ย ห น้ า

ไทยควรรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบร่าที่มาจากต่างประเทศอย่างไรครับ
เ ป็ น เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ บ ร า ณ ที่ ม า จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
แ ว่ ว ม า ว่ า ทํ า ใ ห้ ค น ต า ย ไ ด้
แ ต่ ป้ อ ง กั น ไ ด้ ด้ ว ย แ บ บ ท ด ส อ บ สื บ ใ ห้ ห น ห น้ า


วันนี้ครบรอบ 8 ปีของการรัฐประหาร 19 ก.ย. 49 โดยเมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมานี้ ผมได้ไปถามพระสยามฯว่าใครบงการรัฐประหาร 19 ก.ย. 49 แล้วพระสยามฯบอกให้ “ไปถามเจ้าพ่อหลักเมืองดู” [1] หนะครับ (ผมกลัวว่าผมจะเป็นตัวการที่ทำให้พระสยามฯและพระหลักเมืองต้องเคืองใจกันจังเลย)
แ ว่ ว ม า ว่ า ตั ว ก า ร คื อ แ ท น ที่ จ ะ อ ยู่ กั บ ปั จ จุ บั น
งั้นใครบงการพลเอกประยุทธ์ให้รัฐประหารหรือเปล่าครับ(นี่หละปัจจุบัน)
เ อ า หั ว มึ ง ไ ป ตั ด ดี มั้ ย
(เปลี่ยนเรื่องด่วน -_- )

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับนาง ลีน่าจัง มั้ยครับ
น า ง ลี น่ า จั ง เ ว ล า จ ะ ไ ป ด่ า ป ร ะ ยุ ท ธ์ ตั ว เ อ ง ก ลั บ ทํ า โ ด ย ผ่ า น สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์
สังคมออนไลน์ แล้วเฟชบุ๊คเจ้าพ่อหลักเมืองคืออะไรครับ(ฮา)
แ ว่ ว ม า ว่ า ไ ม่ มี
(แหม ผมถามเอาฮาเฉยๆ อยากให้ท่านด่าผมด้วยซ้ำ แต่ท่านก็ยังอุตส่าห์ตอบมาอีก แต่เออแฮะ ถ้าเปิดเพจในเฟชบุ๊คให้กับเจ้าพ่อหลักเมืองจะดีมั้ย? เสียตรงที่ว่าผมไม่ได้อยู่กรุงเทพ กว่าจะอัพเฟชให้ท่านทีคงหลายเดือน ถ้าอยู่ใกล้ๆสงสัยผมไปอัพเฟชให้ท่านทุกอาทิตย์เลยก็ดี ฮ่าๆๆ แต่ตอนนี้ก็เปิดเพจ ผีปากกา ไปก่อนครับ)

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับนาย สืบ นาคะเสถียร ครับ
น า ย สื บ น า ค ะ เ ส ถี ย ร โ ด น ยิ ง ต า ย ไ ม่ ใ ช่ ค่ า ตั ว ต า ย
หะ นาย สืบ นาคะเสถียร ถูกฆาตกรรม ไม่ได้ฆ่าตัวตายเหรอครับ
เ ว ล า นั้ น น า ย สื บ ถู ก เ จ้ า ห น้ า ที่ ป่ า ไ ม้ บ า ง ค น เ อ า ปื น แ อ บ ไ ป ใ ส่ มื อ
แล้วจดหมายลาตายนั่นหละครับ
โ ด น ป ล อ ม ล า ย มื อ
มีเบาะแสให้นำไปจับฆาตกรตัวจริงมั้ยครับ
มั น ย า ก

(ต่อไปเป็นหมวดไสยศาสตร์ ความเชื่อ หรือศาสนา ครับ)
ทราบว่าเสาหลักเมืองหนองคายเพิ่งสร้างได้ประมาณสิบกว่าปีมานี้ หากผมไปถามเรื่องในอดีตไกลๆ เช่น เรื่องการจมน้ำของพระสุก ท่านน่าจะตอบได้มั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่ ว่ า ส า ม า ร ถ ห ยั่ ง รู้ ย้ อ น ห ลั ง ไ ด้ ห รื อ ไ ม่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับกลุ่มลัทธิหนึ่งที่เรียกว่า บ้านสวนพีระมิด มั้ยครับ
เ ป็ น วั ด ที่ ทํ า ที่ อ า ศั ย เ ป็ น รู ป พี ร ะ มิ ด
แล้วพีระมิดนี่ มีอานุภาพพิเศษอะไรอย่างที่เค้าเชื่อกันหรือเปล่าครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

แล้วเรื่องบำบัดโรคเวรกรรม อะไรอย่างเงียะหละครับ
วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

จากข่าวที่ว่า มีพ่อแม่ของเด็กหญิงที่จังหวัดอุบลฯ ถูกร่างทรงกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ ชาวบ้านจึงให้ออกจากหมู่บ้านไป ทำให้เด็กผู้หญิงต้องอยู่เพียงลำพัง จนในหลวงพระราชทานความช่วยเหลือให้เด็กได้เรียนหนังสือ ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ
เ ว ล า บ อ ก ไ ป ฟั ง ใ ค ร ม า ต้ อ ง ดู ว่ า น่ า เ ชื่ อ ถื อ ห รื อ ไ ม่
นํ า ถุ ง เ งิ น เ ป็ น รู ป รู ป ตั ว ท อ ง ไ ป ใ ห้ ค น ที่ ต้ อ ง ส ง สั ย ว่ า เ ป็ น ป อ บ ไ ด้ ถื อ ทั้ ง ห ม ด ใ ค ร เ ป็ น ป อ บ จ ะ โ น สะกดผิด
อ า จ สื บ ใ ห้ ห น ห น้ า


ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ โหรวารินทร์ มั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ท่ า น ไ ป ห า ป ร ะ ยุ ท ธ์
ไ ด้ รั บ ตํ า แ ห น่ ง ใ ห้ เ ป็ น นั ก พ ย า ก ร ณ์

แล้วการพยากรณ์ของโหรวาริณนั้น ถูกต้องน่าเชื่อถือมั้ยครับ
ไ ม่ มี อ ะ ไ ร แ น่ น อ น

ดูพลเอกประยุทธ์จะสงสัยว่ามีคนทำคุณไสยใส่ จนทำให้เจ็บคอปวดคอ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ทํ า ไ ม ส ง สั ย ป ร ะ ยุ ท ธ์ ม า ก จั ง

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในวัด สมควรวาดสิ่งของเครื่องใช้สมัยใหม่ เข้าไปหรือเปล่าครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
แ ส ด ง ว่ า มึ ง ส น ใ จ ด้ า น นี้

อ๋อ คือสนใจทุกๆด้านหนะครับ แต่ก็เลือกหยิบบางคำถามที่เห็นว่าน่าจะถามเจ้าพ่อหลักเมืองได้ เอามาถามหนะครับ
แ ล้ ว แ ต่ ช่ า ง จ ะ เ ห็ น ส ม ค ว ร
แต่บางครั้งถึงกับต้องลบออกเลยหนะครับ อย่างเช่นภาพวาดนายทวารบาลถือเครื่องยิงลูกระเบิดสมัยใหม่ แล้วต่อมาเค้าให้ลบออกเลยหนะครับ ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ
นั ก ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ค ว ร ถื อ ต า ม โ บ ร า ญ ม า ก ก ว่ า
ส่วนกรณีอื่นๆ ก็ให้ ยังไงดีหละ แล้วแต่อยู่ในวิจารณญาณของช่างผู้วาดใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ถ้าสมมุติมีช่างในอนาคต อยากจะวาดจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลหลักเมืองขึ้นมาหละครับ
เ ว ล า นั้ น ค่ อ ย ดู ใ ห ม่

(ต่อไปเป็นหมวดประวัติศาสตร์ครับ)
ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มาตกแล้วไม่ระเบิด มีที่ไหนควรระวังเป็นพิเศษอีกมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
แ ว่ ว ม า ว่ า ไ ป ต ก ที่ วั ด ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ล้ ว ไ ม่ ร ะ เ บิ ด

แล้วลูกระเบิดยังคงหลบซ่อนอยู่ที่นั่นหรือเปล่าครับ
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ ถู ก เ ก็ บ กู้ ไ ป แ ล้ ว
ที่เกิดเหตุล่าสุด คืออาจจะไปตกบริเวณที่เป็นแนวทางรถไฟ ซึ่งไม่ใช่เขตศักดิ์สิทธิ์นะครับ แล้วก็มีคนเก็บของเก่าไปเจอแล้วเกิดเหตุระเบิดขึ้น อย่างงี้จะมีอีกมั้ยครับ
มี อี ก นิ ด ห น่ อ ย
ท่านให้เบาะแสที่ควรระวังมั้ยครับ
นํ า เ ค รื่ อ ง ต ร ว จ โ ล ห ะ ไ ป ต ร ว จ ดู
(อ่านะ ท่านแนะนำให้ไปพึ่งวิทยาศาสตร์ดีกว่า ฮ่าๆๆๆ)

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ครับ
ท่ า น เ ป็ น น า ย ก ที่ ไ ร้ คุ ณ ธ ร ร ม
ความฝันของจอมพลสฤษดิ์ อันนำไปสู่การสร้างศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ท่านมีความเห็นอย่างไรครับ
โ บ ร า ณ ว่ า ไ ว้ ศ า ล เ จ้ า พ่ อ เ ข า ใ ห ญ่ เ ป็ น ศ า ล ที่ ทํ า ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้ ค น ที่ ไ ป เ ที่ ย ว เ ข า ใ ห ญ่ ไ ด้ สั ก ก า ร ะ ก่ อ น ขึ้ น
เ พื่ อ ใ ห้ เ ดิ น ท า ง ป ล อ ด ภั ย

(ท่านตอบไม่ตรงคำถามนิดหน่อย แต่ไม่เป็นไร ผมอยากให้ยึดความเห็นท่านเป็นศูนย์กลางมากกว่าครับ ผมเพียงทำกรอบประเด็นให้แคบมีเป้าหมายที่ชัดเจน ส่วนว่าจอมพลสฤษดิ์ตายแล้วไปไหน ขอยังไม่ถามเนอะ เกรงจะเป็นการซ้ำเติมมากเกินไป)

กรณีศิลาจารึกหลักที่ ๑ สมัยสุโขทัย มีข้อครหาว่าทำขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์นี้ ท่านมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับ
ทํ า ขึ้ น น า น แ ล้ ว
คือ ไม่ได้มาทำขึ้นในช่วงรัตนโกสินทร์นี้แน่นอน ใช่มั้ยครับ
ไ ม่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำร่ำลือเรื่อง ยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพธิ์ท้าตีท้าต่อยกันครับ
ดู จ ะ แ ต่ ง ขึ้ น

ก่อนที่จะมีภาพยนตร์ และรถยนต์ ก่อนนั้นคำว่า ยนต์ ใช้กับอะไรมาก่อนครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
ตั ว อั ก ษ ร ไ ท ย เ ว ล า นั บ แ ล้ ว จ ะ มี 4 3 ตั ว แ ต่ เ ว ล า ใ ช้ จ ริ ง จ ะ เ ห ลื อ 4 2 ตั ว

(นักเรียนอย่าจำเรื่องนี้นะครับ ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้น)
แล้วเรื่องคำว่า ยนต์ หละครับ คือ?
แ ว่ ว ม า ว่ า คํ า นี้ น่ า จ ะ ม า จ า ก ถ า ม ทํ า ไ ม
มีเพื่อนบอกว่า น่าจะมาจากหุ่นพยนต์หนะครับ ท่านรู้จักหุ่นพยนต์มั้ยครับ
วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
(ท่านทิ้งท้ายอีกนิดว่า)
ทั้ ง ห ม ด นี้ โ บ ร า ณ ว่ า ไ ว้ อ า จ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง บ้ า ง

เอาหละ งั้นก็ขอขอบคุณเจ้าพ่อหลักเมืองเท่านี้ ขออัญเชิญท่านกลับไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเทอญ

เก็บตก วันนี้ในช่วงเช้าๆ(ก่อนจะเริ่มพวกคำถามหลัก) ผมได้ชวนเพื่อนไปถามด้วยคนนึง เพราะเค้าก็มีปัญหาชีวิตอยู่บ้าง ซึ่งเค้าได้เสี่ยงเซียมซีในศาลด้วย แต่การถามเจ้าพ่อด้วยวิธีของผม(ขอไม่ลงรายละเอียด) กลับไม่ค่อยสอดคล้องกับผลการทำนายของเซียมซีนั้น ผมจึงถามเป็นข้อสุดท้ายขณะอยู่กับเพื่อนคนนี้ว่า

แล้วการทำนายด้วยการเสี่ยงเซียมซีนั่น น่าเชื่อถือหรือเปล่าครับท่าน
โ ด ย ม า ก แ ล้ ว ไ ม่ ค่ อ ย แ ม่ น
(หงะ เซียมซีในศาลท่านเอง ท่านยังว่าไม่ค่อยแม่นเลย -_- )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 ก.ย. 57 ยังอยู่ต่ออีกหน่อย เพราะมีแขกรับเชิญอีกท่าน แต่ขอไม่ลงบทสัมภาษณ์นะครับ และผมได้ถามเจ้าพ่อเพิ่มเติมอีกนิดๆหน่อยๆ ดังนี้

เรื่องไปหาเสาหลักเมืองที่หนองคาย ผมควรไปหาเสาหลักเมืองหนองคาย หรือเสาหลักเมืองอำเภอโพนพิสัยดีครับ
ห น อ ง ค า ย
เจ้าพ่อหลักเมืองหนองคาย เป็นพญานาคหรือเปล่าครับ
ไ ม่ ใ ช่

ท่านพอจะทราบมั้ยครับ หลวงพ่อโตนั่งภาวนาทำไมต้องเอากำปั้นซ้อนกันหนะครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ท่ า น ทํ า ส ม า ธิ ที่ บ้ า น ญ า ติ แ ล้ ว น่ า ย ห น ห น
หนหน้าสืบให้เหรอครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับคาถาชินบัญชรครับ
ส ว ด แ ล้ ว มี อ า นุ ภ า พ ไ ม่ เ จ็ บ ไ ม่ จ น


อ้างอิง
1. พระสยามเทวาธิราช ประทานสัมภาษณ์ 5 ก.ค. 57
2. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 6 เม.ย. 55


Create Date : 24 กันยายน 2557
Last Update : 25 กันยายน 2557 11:06:49 น. 3 comments
Counter : 4319 Pageviews.

 
เปรียบเทียบคำตอบของพระหลักเมือง และพระสยาม เมื่อถามคำถามเดียวกันนะครับ

--------------------------------------------------------------------------------

(พระหลักเมืองวันนี้)
แล้วท่านเห็นด้วยมั้ยครับ ที่ประยุทธ์กระทำการรัฐประหาร
ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย
แล้วทำไมท่านถึงไม่เห็นด้วยหละครับ
แ ม้ ท ห า ร จ ะ เ ป็ น รั้ ว ข อ ง ช า ติ แ ต่ ท ห า ร ไ ม่ ค ว ร ยุ่ ง เ รื่ อ ง ก า ร เ มื อ ง

(พระสยาม 5 ก.ค. 57)
แล้วท่านเห็นด้วย(ที่ประยุทธ์รัฐประหาร) หรือไม่เห็นด้วยครับ
ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย
ทำไมท่านถึงไม่เห็นด้วยหละครับ
นั ก ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย์ อํ า น า จ ต้ อ ง ม า จ า ก ป ร ะ ช า ช น

--------------------------------------------------------------------------------

(พระหลักเมืองวันนี้)
ท่านว่าอีกนานมั้ยครับ กว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น
น่ า จ ะ เ ป็ น ปี ๆ

(พระสยาม 5 ก.ค. 57)
แล้วอนาคตของคณะรัฐประหารชุดนี้ จะเป็นประมาณใดต่อไปครับ
น่ า จ ะ เ ป็ น ปี ๆ

--------------------------------------------------------------------------------

(พระหลักเมืองวันนี้)
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง เพชรซาอุ ครับ
เ พ ร ช ซ า อุ แ ว่ ว ม า ว่ า โ ด น ข โ ม ย ไ ป จ า ก ร า ช ว ง ซ า อุ โ ด ย ค น ไ ท ย

(พระสยาม 5 ก.ค. 57)
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องเพชรซาอุครับ
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น

--------------------------------------------------------------------------------

ส่วนอันนี้ ที่เกริ่นๆไปข้างบนแล้ว ขอเริ่มจากพระสยามก่อนแล้วกันนะครับ)
(พระสยาม 5 ก.ค. 57)
ท่านครับ แล้วการรัฐประหารครั้งก่อน 19 ก.ย. 49 ท่านรู้มั้ยครับว่าใครบงการอยู่เบื้องหลัง
รู้
ใครครับ
ไ ป ถ า ม เ จ้ า พ่ อ ห ลั ก เ มื อ ง ดู

(พระหลักเมืองวันนี้)
ผมได้ไปถามพระสยามฯว่าใครบงการรัฐประหาร 19 ก.ย. 49 แล้วพระสยามฯบอกให้ “ไปถามเจ้าพ่อหลักเมืองดู” หนะครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ตั ว ก า ร คื อ แ ท น ที่ จ ะ อ ยู่ กั บ ปั จ จุ บั น
งั้นใครบงการพลเอกประยุทธ์ให้รัฐประหารหรือเปล่าครับ(นี่หละปัจจุบัน)
เ อ า หั ว มึ ง ไ ป ตั ด ดี มั้ ย

--------------------------------------------------------------------------------

(พระหลักเมืองวันนี้)
ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มาตกแล้วไม่ระเบิด มีที่ไหนควรระวังเป็นพิเศษอีกมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
แ ว่ ว ม า ว่ า ไ ป ต ก ที่ วั ด ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ล้ ว ไ ม่ ร ะ เ บิ ด


(พระสยาม 5 ก.ค. 57)
ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มาตกแล้วไม่ระเบิด มีตรงไหนที่ควรระวังอีกเป็นพิเศษมั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ไ ป ต ก ที่ น า จ
สะกดผิด วั น ห น้ า ดู ใ ห้


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 20 ธันวาคม 2557 เวลา:16:54:01 น.  

 
บทสนทนาเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่(อินทขิล) 30-31 ม.ค. 58

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการวาดรูปนายทวารบาลถือเครื่องยิงลูกระเบิด ซึ่งเป็นอาวุธสมัยใหม่ ที่ปัจจุบันถูกลบออกไปแล้วหนะครับ
ส ง สั ย ต้ น คิ ด อ ย า ก ใ ห้ ดู น่ า ส น ใ จ
แล้วท่านว่าสมควรถูกลบออกมั้ยครับ
ศึ ก ษ า ต า ม ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ดี ก ว่ า


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:55:44 น.  

 
สนใจติดตาม Blog นี้ กดไลท์เฟชบุ๊คเพจ ผีปากกา ได้ครับ ^_^ https://www.facebook.com/Contactghosts


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:19:39:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.