Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2561
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
31 พฤษภาคม 2561
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์พระสยามเทวาธิราช 27 พ.ค. 61

ไม่ได้มาหาพระสยามฯนานแล้วนับตั้งแต่ในหลวง ร.๙ สวรรคต แต่ทั้งนี้ก็มีเหตุผล เพราะเป็นจังหวะที่ต้องไปหาเทวดาองค์อื่นพอดี และในบริเวณที่เคยมาสัมภาษณ์พระสยามฯใกล้พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ซึ่งในช่วงหลังๆผมเลือกพิกัดตรงประตูนี้ https://goo.gl/maps/HDxUcPKjEiF2 แต่ดูจะเป็นเขตหวงห้ามในช่วงพระราชพิธี สุดท้ายได้มาหาท่านวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 61


ขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิด (กล่าว 3 ครั้ง)

พระสยามฯ ท่านมาแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่
พระสยามฯวันนี้ท่านสะดวกคุยมั้ยครับ
ส ะ ด ว ก

สิ่งที่พระสยามฯอยากประกาศให้รู้โดยทั่วกันมากที่สุด คืออะไรครับ
อ อ ก ใ บ ม ร ณ ะ บั ต ร ใ ห้ ใ น ห ล ว ง ด้ ว ย
ออกใบมรณะบัตรให้ในหลวงด้วย เหรอครับ
ใ ช่
อันนี้อาจจะดู แบบ ยังไงดีหละ ดูเป็นสถาบันเบื้องสูงเกินไป แต่ที่ท่านอยากจะให้ประกาศให้แบบ ประชาชนรู้โดยทั่วกันมากที่สุดหนะครับ คืออะไรเหรอครับ
บ้ า น เ มื อ ง นี้ ไ ป ทิ ศ ท า ง ที่ ดี ขึ้ น

โอเค ต่อเรื่องของในหลวงนะครับ
ก็ ต่อการสวรรคตของในหลวง ร.๙ ท่านมีสิ่งใดอยากจะกล่าวถึงเรื่องนี้อีกมั้ยครับ
ห ด หู่ ม า ก วั น ที่ ท่ า น ส ว ร ร ค ต
ในหลวง ร.๙ สวรรคตแล้ว ไปอยู่ภพภูมิไหนเหรอครับ
บ น ส ว ร ร ค์
สวรรค์ชั้นไหนเหรอครับ
บ อ ก ย า ก

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะกราบเรียนหรือกราบทูลอะไรกับในหลวง ร.๑๐ มั้ยครับ
ไ ม่ มี อ ะ ไ ร จ ะ ก ร า บ ทู ล

ท่านครับ ผมเคยมาถามท่านเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 59 ถึงการโหวตประชามติรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 ส.ค. 59 แล้วท่านตอบว่า "วันนั้นลองกาเห็นชอบรัฐธรรมนูญแล้วกาเห็นชอบคําถามพ่วงนักการเมืองจะไม่ต้องถูกเอาผิด" แต่สุดท้ายรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงก็ผ่านประชามติหมด ท่านว่าจะเป็นยังไงต่อไปเหรอครับ
บ้ า น เ มื อ ง ไ ม่ ขึ้ น กั บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ม า ก นั ก
แค่นี้เหรอครับ
แ ค่ นี้

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง มั้ยครับ
บุ ญ ยั ง ไ ม่ พ อ จ ะ เ รี ย ก ร้ อ ง ไ ด้

แล้วท่านว่า การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือน ก.พ. 62 หรือเปล่าครับ
อ า จ ใ ช่

พรรคการเมืองที่จะลงเลือกตั้งในคราวหน้า ท่านอยากจะเสนอนโยบายอะไรให้พรรคการเมืองเหล่านั้น หรือพรรคใดพรรคหนึ่ง บ้างมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ส อ น ใ ห้ พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง เ ห ล่ า นั้ น ไ ม่ โ ก ง กิ น
แล้วสิ่งที่ท่านอยากให้พรรคการเมืองเหล่านั้นออกนโยบายแบบว่า ทำเพื่อประเทศชาติ หรือเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใด มีมั้ยครับ
อ อ ก น โ ย บ า ย ไ ป ว่ า บ้ า น เ มื อ ง นี้ ปี ที่ ผ่ า น ๆ ม า ค น ไ ท ย แ ต ก แ ย ก ใ ห้ อ อ ก ไ
ออกไปดูก่อน

ประมาณกี่นาทีครับ
ไ ม่ ไ ป แ ล้ ว อ อ ก น โ ย บ า ย ใ ห้ ค น ไ ท ย รั ก กั น
(เป็นครั้งแรกที่ท่านว่าจะออกไปดูก่อน แล้วเปลี่ยนใจไม่ไปดูแล้วครับ)
ออกนโยบายยังไงให้คนไทยรักกันเหรอครับ ท่านจะให้รายละเอียดมั้ยครับ
วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ถึงตอนนี้ท่านมีตัวเลือกแนะนำหรือยังครับ ว่าควรเลือกอะไรในการเลือกตั้งครั้งหน้า
ยั ง

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ มั้ยครับ
ปั ญ ห า ใ ห ญ่ ๆ ม า จ า ก น า ฬิ ก า
แล้วท่านมีความเห็นยังไงกับนาฬิกาของพลเอกประวิตรเหรอครับ
ผู้ ที่ ใ ห้ ยื ม ใ ว้ ที่ ยั ง มี ชี วิ ต อ ยู่ บ อ ก จ ะ คื น เ มื่ อ เ มื่ อ ไ ด้ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ผลประโยชน์เกี่ยวกับอะไรเหรอครับ
น ำ ไ ป ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

ท่านมีความเห็นยังไงกับการเกณฑ์ทหารครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ใ น อ น า ค ต ก า ร เ ก ณ ฑ์ ท ห า ร จ ะ ถู ก ย ก เ ลิ ก เ พ ร า ะ ค น ส มั ค ร กั น ม า ก ขึ้ น
แล้วทำไมคนถึงสมัครกันมากขึ้นหละครับ
แ น่ น อ น ว่ า มี ก า ร เ พิ่ ม เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีตหลวงปู่พุทธะอิสระมั้ยครับ
ไ ม่ อ ย า ก พู ด ถึ ง มั น
ไม่อยากพูดถึงเพราะ ความเห็นของพระสยามฯต่อบุคคลคนนี้ เป็นในทางบวกหรือในทางลบเหรอครับ
ล บ
มีคนเปรียบเทียบกรณีของอดีตหลวงปู่พุทธะอิสระนี้ กับกรณีของหมอหยอง ท่านมีความเห็นยังไงเหรอครับ
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น

ท่านมีความเห็นยังไง กับการจะเอาผิดพระชั้นผู้ใหญ่ในข้อหาเรื่องเกี่ยวกับเงินทอนวัดเหรอครับ
เ งิ น ท อ น วั ด ส่ ว น ม า ก เ ป็ น เ งิ น ใ ช้ ใ น ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

เมื่อตอนที่ผมมาหาท่านเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 59 ผมได้ถามท่านเรื่องฤาษีพุทธจรัลด้วยหนะครับ แล้วตอนนั้นท่านตอบว่า จะนำฤาษีพุทธจรัลไปลงโทษ ไม่ทราบว่าท่านได้ลงโทษไปหรือยังครับ
มั น ดู จ ะ ห ยุ ด แ ล้ ว
แล้วถ้าสมมุติอนาคตเค้าดันไม่หยุดอย่างเงียะครับ ท่านจะลงโทษเค้ายังไงเหรอครับ
น ำ ไ ป ห า นั ก ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

เจ้าพ่อหลักเมืองเคยบอกผมเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 59 ว่า “ไปหาพระสยามอีกซิท่านอยากบอกมึงให้ปลุกเสกโบราณบริเวณรอบๆที่ประทับ” พระสยามฯจะว่าอย่างไรครับ
ท ำ ใ ห้ โ บ ร า ณ บ ริ เ ว ณ นี้ โ อ ก า ศ ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ปีนี้จะครบ 150 ปีของสุริยุปราคาสมัย ร.๔ หนะครับ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 พระสยามฯช่วยเล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นให้ฟังได้มั้ยครับ
ห น ห น้ า น ำ ม า ถ า ม ใ ห ม่
พระสยามฯ เข้าใจว่าสุริยุปราคาเกิดจากอะไรเหรอครับ
เ กิ ด จ า ก ด ว ง จั น ท ร สะกดผิด ไ ป ถ า ม นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ดู
ท่านเคยเข้าใจว่ามันเกิดมาจากพระราหูไปอม หรือเกิดจากกบกินตะวัน มาก่อนหรือเปล่าครับ
เ ค ย เ ชื่ อ อ ย่ า ง งั้ น ม า ก่ อ น
ท่านครับ สมัยนั้นเนียะ ได้ยินว่าขุนนางสยามหลายคนไม่เชื่อว่า ร.๔ จะพยากรณ์สุริยุปราคาล่วงหน้าได้ ไม่ทราบว่าพระสยามฯเชื่อว่า ร.๔ พยากรณ์ล่วงหน้าได้หรือเปล่าครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ไม่เล่าเลยเดี๋ยวนี้หละครับท่าน เพราะว่ามันก็ดูไม่น่ายาวมากหนะครับ
อ อ ก ว ปี นั้ น ผู้ ที่ พ ย า ก ร ณ์ ล่ ว ง ห น้ า ไ ม่ ใ ช่ ร 4 แ ต่ เ ป็ น นั ก ด า ร า ศ า ส ต ร์ ช า ว อั ง ก ฤ ษ ใ ใ น ส ย า ม น ำ ไ ป ก ร า บ ทู ล
(ผมอึ้งหนะสิครับที่ท่านบอกอย่างงี้ นิ่งไปครู่นึง พร้อมๆกับคิดคำถามใหม่จะเอาไงดี สงสัยว่าพระสยามฯจะรู้มั้ยว่าผมตกใจ เลยลองถามไปว่า)
พระสยามฯเข้าใจความรู้สึกผม ที่ได้รับรู้ถ้อยคำนี้ ใช่มั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ ถ า ม

( เรียนท่านผู้อ่าน ผมไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ ร.๔ นะครับ ผมก็ชอบท่าน แต่ตอนนี้อยากให้ตั้งคำถามใหม่กันก่อนว่า ท่านเคยตรัสเองมั้ยว่าท่านเป็นผู้คำนวณสุริยุปราคาเอง หรือว่าคนอื่นไปพูดเอง คนอื่นที่ว่าอาจเป็นคนยุคหลังๆที่เขียนหนังสือเรียน หรือแม้แต่คนร่วมสมัยกับท่านเองก็ตาม ผู้อ่านทุกคนคงทราบกันดีว่าท่านมีพระปรีชาสามารถทางด้านดาราศาสตร์ และอีกหลายศาสตร์ แต่การคำนวณสุริยุปราคานี้ ผมบอกได้เลยว่า “หิน” เพราะผมก็ศึกษาดาราศาสตร์ด้วยตัวเองอยู่ มันไม่ใช่การคำนวณปฏิทินร้อยปี มันยากมาก รายละเอียดสูง ซึ่งก็ใช่ว่าพระองค์จะทำไม่ได้นะครับ แต่ให้พิจารณาภาระหน้าที่ของพระองค์เป็นหลักดีกว่า ก็หวังว่าวันที่ 18 ส.ค. 61 นี้จะมีนักวิชาการออกมาพูดถึงรายละเอียดเรื่องนี้กันมากขึ้นนะครับ )

ท่านครับ ต่อมาในวันที่ 6 เมษายน 2418 สมัยรัชกาลที่ ๕ ก็มีสุริยุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นอีก แต่ว่าคราวเนียะ แนวคราสมืดผ่านเข้ามาในกรุงเทพด้วย เป็นการผ่านเข้ามาในกรุงเทพฯครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพฯขึ้นมา ไม่ทราบว่าบรรยากาศบ้านเมืองและชาวเมืองเป็นอย่างไรบ้างครับ
ลื ม แ ล้ ว

ไทยเรานับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่มาเนิ่นนาน แต่ทำไมในวรรณคดีไทยหรือนิทานพื้นบ้านของไทย จึงไม่มีการกล่าวถึงนักบวชในศาสนาพุทธเลยครับ กล่าวถึงแต่ พราหมณ์ กับ ฤาษี
ถ า ม ไ ด้ ดี ใ น อ ดี ต ไ ม่ นิ ย ม แ ต่ ง ถึ ง พ ร ะ เ พ ร า ะ ก ลั ว บ า ป
แล้วการแต่งถึงพราหมณ์ หรือการแต่งถึงพระฤาษี ไม่กลัวบาปหรือครับ
บ า ป น้ อ ย ก ว่ า
เห็นในการแสดงมหรสพต่างๆ ไม่ว่าในรูปหุ่นกระบอก หรือตัวหนังที่ฉายเงา หรือใช้คนจริงแสดงเนียะ ก็จะไม่มีการแสดงเป็นพระเลย ก็ถูกของเค้าแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่ เ พ ร า ะ ก ลั ว บ า ป
แต่ต่อมาในยุคที่มีหนังหรือมีละครในโทรทัศน์เนียะ มีพระมาแสดงด้วย ซึ่งบางทีก็เป็นพระจริง บางทีก็เป็นคนแสดงเป็นพระ ท่านมีความเห็นยังไงเหรอครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส ครับ
ไ ป ถ า ม เ รื่ อ ง ดี ก ว่ า
คือมันมีประเด็นหนะครับท่าน ยกตัวอย่างเช่นคำว่า ออเจ้า ที่ใช้ในละครหนะครับ อยากทราบว่าคนโบราณมีที่ใช้อย่างไร
อ อ เ จ้ า ใ ช้ เ รี ย ก ค น ไ ม่ รู้ จั ก
ออเจ้า ใช้เรียกคนไม่รู้จักเหรอครับ
ใ ช่
เห็นในละครยังคงใช้เรียกคนรู้จักอยู่ บางทีใช้เรียกคนที่อยู่ในเรือนเดียวกันอย่างเงียะ แสดงว่าคงจะไม่ถูกต้องใช่มั้ยครับ
ใ ช้ เ รี ย ก บ ริ ว า ร ก็ ไ ด้
แล้วที่พระเอกใช้เรียกนางเอกซึ่งเป็นคู่มั่นคู่หมายหละครับ
ไ ป ถ า ม เ รื่ อ ง อื่ น ดี ก ว่ า
ขออีกนิดนึงครับ คือว่าจากกระแสความนิยมเนียะ ทำให้กระทรวงวัฒนธรรมอาจจะให้งบประมาณไปสร้างภาค 2 ต่อ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ไ ป ถ า ม เ รื่ อ ง ดี ก ว่ า

คนในเมืองหลวงในอดีต พูดสำเนียงเหน่อหรือเปล่าครับ
เ ห น่ อ อ ย่ า ง ก รุ ง เ ท พ จ ะ แ ต ก ต่ า ง เ ห น่ อ อ ยุ ธ สะกดผิด ท ธ า
เหน่ออย่างกรุงเทพ ปัจจุบันไม่เหน่อกันอย่างงั้นแล้วใช่มั้ยครับ
ไ ม่ แ ล้ ว

ขอวกวนเกี่ยวกับเรื่องละครอีกนิดนึงนะครับ
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับละครเรื่องนาคีเหรอครับ
ไ ป ถ า ม เ รื่ อ ง อื่ น ดี ก ว่ า

มีคนเสนอให้รื้อฟื้นพิธีโล้ชิงช้าที่เสาชิงช้ากลับคืนมา ท่านมีความเห็นอย่างไรครับ
โ บ ร า ณ ว่ า ท ำ พิ ธี เ พ ร า ะ ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ บ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพเหรอครับ
ป่ า ไ ม้ เ สี ย ห า ย ห ม ด
แล้วท่านว่าควรให้เรื่องนี้จบลงยังไงดีครับ
วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการทำพิธีไล่ผีที่กระทรวงแรงงานครับ
ผี ที่ ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น เ ป็ น ผี ไ ร้ ญ า ติ เ ป็ น ส่ ว น ใ ห ญ่ บ อ ก ไ ด้ แ ค่ นี้
เป็นผีที่แบบ เป็นเจ้าของพื้นที่แถวนั้นมาก่อน หรือว่ามาจากต่างด้าวหนะครับ
นึ ก แ ล้ ว น่ า จ ะ เ จ้ า ที่ เ ดิ ม
งั้นท่านว่าการทำพิธีปัดรังควาญที่ถูกต้องควรจะทำยังไงเหรอครับ
อั น ที่ จ ริ ง ต่ า ง ค น ต่ า ง อ ยู่
เพราะว่ายังไงทุกๆที่ก็มีผีสางหมดเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ในฐานะผู้ปั้นหล่อพระสยามฯมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ท่ า น นี้ ท ำ ห น้ า ที่ ปั้ น พ ร ะ ส ย า ม
ใ บ ห น้ า พ ร ะ ส ย า ม ไ ด้ ม า จ า ก ผู้ ที่ เ สี ย ชี วิ ต ใ น ส ง ค ร า ม

สงครามครั้งไหนเหรอครับ สงครามประมาณสมัยไหน
ส ง ค ร า ม ผู้ ใ ต้ บั ญ สะกดผิด ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง บ อ ก ย า ก
รบกับใครเหรอครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
เป็นเพราะผู้ปั้นเค้าเชื่อว่า ผู้เสียชีวิตในสงครามนั้น น่าจะกลายมาเป็นพระสยามฯปกป้องบ้านเมืองใช่มั้ยครับ เขาเลยนำใบหน้าของผู้นั้นมาปั้นเป็นใบหน้าพระสยาม
ใ ช่
แล้วผู้ที่เสียชีวิตในสงครามคราวนั้น หลังจากตายแล้ว ได้มาเป็นองค์ใดองค์หนึ่งของพระสยามฯด้วยหรือเปล่าครับ (พระสยามฯมีหลายองค์)
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
แร่ชนิดไหนที่ใช้ในการปั้นหล่อพระสยามฯเหรอครับ
ท อ ง ค ำ
วิธีปั้นหล่อนี่เค้าทำยังไงครับท่าน เค้าก็ทำแบบมาก่อนแล้วก็ค่อยเททองลงไปหรือเปล่าครับ
ปั ญ ห า อ ยู่ ที่ บุ ญ ข อ ง ผู้ ปั้ น ห า ก บุ ญ ม า ก พ อ ผ ป ร ะ ม า ณ ว่ า ห า ก เ ท ท อ ง ไ ม่ ดี ท อ ง อ า จ อุ้ ม อ า ก า ศ เ ป็ น รู ๆ ไ ด้
แต่ท่านนี้ก็ถือว่าทำได้ดีใช่มั้ยครับ มีบุญมากพอ
ใ ช่
ท่านนี้หลังจากเสียชีวิตแล้ว ไปเกิดที่ไหนเหรอครับ ผู้ปั้นพระสยามฯนี้
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านรู้จักพระเศียรใหญ่ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครมั้ยครับ
รู้
มีนักวิชาการบางคนกล่าวหาว่า นั่นคือพระเศียรของพระศรีสรรเพชญ์แห่งกรุงศรีอยุธยา ท่านมีความเห็นว่ายังไงครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

ผมก็หมดคำถามแล้วครับ ท่านมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
มี
ขอเชิญครับ
ปั ญ ห า ส ำ คั ญ ๆ ที่ น่ า ถ า ม ค ว ร เ ป็ น เ รื่ อ ง บ้ า น เ มื อ ง ม า ก ก ว่ า

อะอีกข้อนึงแล้วกัน อันนี้ไม่เกี่ยวกับบ้านเมืองนะครับ แหะๆ
ท่านมีความเห็นยังไงกับ คำชะโนด ครับ
ใ น ป่ า ค ำ ช ะ โ น ด ไ ม่ มี พ ย า น า ค น า ค อ ยู่
แล้วสิ่งที่อยู่ คืออะไรเหรอครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
เชื่อกันว่าคำชะโนดเป็นเกาะลอยน้ำ ท่านมีความเห็นว่ายังไงครับ
อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ ไ ด้ ล อ ย น ้ำ เ พ ร า ะ มี ร า ก ไ ม้ อ ยู่ ม า ก
ถ้าผมทดลองด้วยการแบบ เอาเชือกไปโยงแล้วก็ลอดไปใต้คำชะโนดเลยเนียะครับ เพื่อทดสอบว่าลอยน้ำอยู่หรือว่ามีอะไรติดอยู่ หรือว่ามีรากไม้อย่างที่ท่านว่าเนียะ ท่านว่าจะเป็นยังไงครับ ถ้าผมทดลอง
ไ ด้

เอาหละ ผมก็หมดคำถามจริงๆแล้วครับ ก็คงต้องขออัญเชิญพระสยามฯไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเถิด

ติดตามบทสัมภาษณ์ต่อไปโปรดกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ครับ


Create Date : 31 พฤษภาคม 2561
Last Update : 31 พฤษภาคม 2561 23:03:08 น. 1 comments
Counter : 4374 Pageviews.

 
ขอบพระคุณครับที่ได้รู้เรื่องในสิ่งที่ไม่รู้มาก่อนและได้รู้เรื่องในอนาคตด้วย.ขอบคุณครับท่ายอาจารย์


โดย: ชัยวิวัฒน์ สิงห์บัว IP: 1.46.3.251 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:14:36:59 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.