Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2558
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
2 ธันวาคม 2558
 
All Blogs
 
สัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 27,28 พ.ย. 58

ศุกร์ที่ 27 พ.ย. 58
ช่วงบ่ายผมดอดไปศาลหลักเมือง ไปถึงอนุสาวรีย์ชัยฯประมาณ 16:00 น. นั่งแท็กซี่ต่อไปศาลหลักเมือง ปรากฏว่าเจอมหารถติด ไม่ทราบเป็นภาวะปรกติหรือเพราะมีการปิดถนนเพื่อซ้อมกิจกรรมในบางส่วน กว่าจะถึงศาลหลักเมืองก็ประมาณ 17:30 น. เข็ดจนตาย คราวหน้าต้องหาวิธีเดินทางถึงให้เร็วกว่านี้(ใครช่วยแนะนำหน่อยสิครับ) โดยศาลหลักเมืองปิดเวลา 18:30 น. เห็นว่าเวลาไม่ค่อยมีแล้ว ก็คงต้องนัดวันเวลาเพื่อคุยกับเจ้าพ่อในวันถัดๆไปแล้วกัน

เจ้าพ่อครับ คุยกันเวลานี้สะดวกมั้ยครับ (เวลาประมาณ 17:50 น.)
ถู ก เ ว ล า แ ล้ ว
ท่านชอบช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกใช่มั้ยครับ
เ ว ล า ไ ห น ก็ ไ ด้
คือผมก็เตรียมคำถามมาหาท่านเยอะแยะเหมือนเดิมหนะครับ แต่ว่าวันนี้รถติดมากผมเลยมาถึงศาลหลักเมืองช้าทั้งๆที่เป็นวันศุกร์ เจ้าพ่อจะนัดให้ผมมาใหม่มั้ยครับ ผมยังอยู่กรุงเทพเสาร์กับอาทิตย์หนะครับ
วั น เ ส า ร์ ก็ ไ ด้
วันพรุ่งนี้นะครับ
ไ ด้
งั้นเป็นพรุ่งนี้ช่วงเช้าๆนะครับ
วั น พ รุ่ ง นี้ แ ท น ที่ จ ะ ม า ช่ ว ง เ ย็ น
คือพรุ่งนี้ผมมีนัดเพื่อนไปเที่ยวสวนสยามช่วงเย็นแล้วหนะครับท่าน เลยต้องขอเป็นช่วงเช้าหนะครับ ได้มั้ยครับ
ไ ด้
ท่านมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมมั้ยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถามท่านในช่วงเช้าหนะครับ
ไ ว้ วั น พ รุ่ ง นี้ เ ช้ า ค่ อ ย คุ ย กั น
เอาหละครับ ก็เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาคุยกันใหม่ ขออัญเชิญท่านไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเทอญ

------------------------------------------------
เสาร์ที่ 28 พ.ย. 58
ผมมาศาลหลักเมืองเวลาเช้าตรู่ตามนัดหมาย

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหมครับ
วั น ที่ ร ะ เ น สะกดผิด
ไ ย สะกดผิด
ไ ป ที่ ศ า ล ท้ า ว ม ห า พ ร ห ม ม า แ ล้ ว ไ ม่ ใ ช่ เ ห ร อ

ไปมาแล้วครับ [1] แต่ว่าผมไปหลังจากที่จับผู้ต้องหาสองคนแรกได้แล้ว แต่ว่าเทวดาที่ศาลพระพรหมบอกว่า ตัวการยังจับไม่ได้ แต่ว่าต่อมาเนียะ ทางการก็ได้บอกว่าผู้ต้องหาหนึ่งในสองคนนั้นหนะครับ ซึ่งก็คือคนแรกแหละ คือมือวางระเบิด ก็เลยสงสัยว่าเทวดาที่ศาลท้าวมหาพรหมจะตอบไม่ถูกหนะครับ ก็เลยมาถามเจ้าพ่อหลักเมืองดูครับ
ออกไปดูก่อน
(20 นาที)
เชิญต่อครับ
ถู ก แ ล้ ว ตั ว ถ สะกดผิด
สื บ ใ ห้ ห น ห น้ า

(ผมเปิดภาพนายอาเด็มในคอมให้ท่านดู)
ตัวคนนี้หนะครับท่าน ที่ผมเปิดให้เทวดาที่ศาลท้าวมหาพรหมดู แล้วท่านบอกว่า ตัวการยังจับไม่ได้ คือเจ้าพ่อหลักเมืองก็ หนหน้าสืบให้ ใช่มั้ยครับ ที่เจ้าหน้าที่สรุปว่าเป็นมือวางระเบิดแล้ว ชื่อนายอาเด็ม
(ท่านพิจารณารูปหน้านายอาเด็มอยู่นาน)
แ ว่ ว ม า ว่ า หั ว ห น้ า ข บ ว น ก า ร ห า ท า ง ห นี ถ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

แล้วเหตุระเบิดที่ท่าเรือสาธรหละครับ เกี่ยวกันมั้ยครับ
โ อ ก า ศ ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

(เสียงเพลงชาติตอนแปดโมงเช้ากำลังจะเริ่มขึ้น)
ผมควรยืนตรงเคารพธงชาติมั้ยครับ
ค ว ร
(ยืนตรงเคารพธงชาติแปป)

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับชุดประจำชาติไทยในการประกวดนางงาม ที่ออกแบบเป็นรูปรถตุ๊กๆครับ [2]
ถ า ม ไ ด้ ดี ส ง สั ย ค น อ อ ก แ บ บ อ ย า ก ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
แล้วถ้าเป็นท่านออกแบบชุดประจำชาติให้นางงาม ท่านว่า ท่านจะออกแบบอย่างไรครับ
แ บ บ โ บ ร า ญ ดี ก ว่ า
แบบโบราณ นุ่งซิ่นหรือนุ่งโจงกระเบนดีกว่ากันหนะครับ
ส น ใ จ เ ห ร อ ที่ ท ำ แ บ บ นี้ แ ล้ ว อ อ ก ออกไปดูก่อน
อ่า งั้นเดี๋ยวเปลี่ยนคำถามแล้วกันนะครับ

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับอุทยานราชภักดิ์ครับ
ส อ บ ม า ว่ า ท ำ ไ ด้ ส ว ย ดี ค ว ร ค่ า แ ก่ ก า ร แ น ะ น ำ ใ ห้ ค น ไ ท ย ไ ป กั บ ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

จะมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรมั้ยครับ
น ำ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า ต้ อ ง ใ ห้ นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ ซื้ อ เ สี ย ง แ ท น บ สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า แ ต ก ป ร ะ เ ด็ น ใ ห้ ฟั ง


ท่านมีความเห็นอย่างไร กับการเรียกร้องให้บัญญัติให้ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติครับ
ห อ บ เ อ า ไ ว้ ถ า ม ห น ห น้ า ใ ห้ ห ม ด เ กี่ ย ว กั บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
แต่ผมก็ไม่ได้มาบ่อยนะครับ คราวหน้าผมก็อาจจะเวียนไปหาท่านอื่นๆหนะนะครับ
ใ ห้ ม า ที่ นี่ อี ก ภ า ย ใ น 5 เ ดื อ น
ภายในห้าเดือนเหรอครับ
ใ ช่
กาปฏิทินไว้เลยมั้ยครับ หรือว่ายังเร็วเกินไป ยังไม่ต้อง ?
วั น ศุ ก ร์

แล้วเรื่องข้อเสนอให้มีการปฏิรูปหละครับ ท่านอยากจะเสนออะไรครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ยํ้ า เ ตื อ น อี ก ที

ท่านมีความเห็นยังไงกับ หมอหยอง ครับ
อ ง ค์ ที่ ล ง ห ม อ ห ย อ ง นั้ น ท่ า น แ ท น ที่ จ ะ ท ำ ใ ห้ ห ม อ ห ย อ ง พ้ น ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า
วันนี้ท่านจะมีธุระแล้วเหรอครับ
ยั ง
อยากให้จบเลยได้มั้ยครับ จะได้หายข้องใจหนะครับ เรื่องหมอหยองเนียะครับ
ท ำ สิ่ ง ที่ ท่ า น น่ า จ ะ ช่ ว ย ไ ด้ ก ลั บ ไ ม่ ช่ ว ย
หมอหยอง มีองค์มาลงจริงๆเหรอครับ คือเหมือนจะมีข่าวว่า หมอหยองแกล้งแสดงละครหรือเปล่า อะไรอย่างงี้ครับ
หั ว ที่ แ ร ก ที่ ห า ว่ า เ ป็ น ก า ร แ ส ด ง ล ะ ค ร นั้ น ใ ห้ ข่ า ว ติ ติ ง ไ ป ห น่ อ ย
คือเค้าว่าหมอหยองเป็นร่างทรงของเทพเจ้าอะไรซักอย่าง แต่ผมลืมชื่อแล้วหนะครับ น่าจะเป็นเทพเจ้าแขกๆ แต่ไม่ทราบว่าจะเป็นร่างทรงของเทพเจ้าแขกนั้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับ หรือว่าเป็นลูกศิษย์ลงมาอีกในระดับนึง
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
แล้วการเสียชีวิตของหมอหยองในคุกหละครับ
ท ำ ใ ห้ ต ร อ ม ใ จ ต า ย
หมอหยองถูกบีบให้ตรอมใจตายเหรอครับ
ใ ช่
ไม่ได้ถูกฆาตกรรมใช่มั้ยครับ คือได้ยินว่า หลังจากรับศพแล้วเนียะ ญาติก็รีบเผาเลย อะไรอย่างเงียะครับ
งั้ น สื บ ใ ห้ ห น ห น้ า

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มั้ยครับ
หั ว ห น้ า ที ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ท ำ ใ ห้ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท รุ ด ล ง
ทรุดลงเหรอครับ
ใ ช่
แล้วทำยังไงถึงจะดีขึ้นหละครับ
ค ว ร ไ ป ดู ตั ว อ ย่ า ง ที่ แ ล้ ว ม า ส มั ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นยังไงกับคำว่า ประชานิยม ครับ
ใ น ส มั ย ทั ก ษิ ณ ช อ บ ใ ช้
แล้วมันดีหรือไม่ดีอย่างไรครับ
ไ ม่ ค่ อ ย ดี เ พ ร า ะ ท ำ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น วั น ห น้ า แ ถ สะกดผิด ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

แล้วคำว่า ประชารัฐ ในสมัยของประยุทธ์ นี้หละครับ
โ ท ษ ที ยั ง ไ ม่ เ ค ย ไ ด้ ยิ น

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำเตือนเรื่อง ปฏิวัติซ้อน ครับ
ทั้ ง ห ม ด เ ย สะกดผิด วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายชูวิทย์ มั้ยครับ
น า ย ชู วิ ท ย์ จ ะ ร อ ด จ า ก ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ดี ที่ ไ ป รื้ อ บ า ร์ เ บี ย ร์
เพราะเค้าไม่ผิดเหรอครับ หรือว่าประกันตัว หรือว่ายังไง
ใ ช่ แ ล้ ว ไ ม่ ผิ ด

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ป.ป.ช. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นยังไงกับ วัดพระธรรมกาย ครับ
น ำ เ งิ น ท ำ บุ ญ ไ ป ส ร้ า ง ทั้ ง น อ ก แ ล ะ ใ น
อะไรคือ ทั้งนอกและใน หนะครับ
ที่ ส่ ว น ม า ก โ บ ร า ญ ช อ บ ท ำ
หมายถึงวัดวาอาราม พวกวัตถุสิ่งก่อสร้าง อย่างเงียะเหรอครับ
ใ ช่
แล้วอย่างงี้เราสมควรทำบุญกับวัดพระธรรมกายอยู่มั้ยครับ
นี่ แ ห ล ะ ที่ อ ย า ก ใ ห้ พิ จ า ร ณ า
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายยังเป็นพระอยู่ หรือว่าปราชิกไปแล้วครับ
น่ า จ ะ ป ร า ชิ ก แ ล้ ว
ท่านใช้คำว่า น่าจะ แสดงว่าท่านยังไม่มั่นใจใช่มั้ยครับ คือเมื่อปลายปี 56 ผมเคยไปถามพระสยามฯ พระสยามฯบอกว่าท่านยังไม่ปราชิกหนะครับ [3]
แ อ บ ยั ก ย อ ก เ งิ น วั ด ไ ป เ ป็ น ข อ ง ตั ว เ อ ง
แล้วเหมือนจะมีลิขิตเก่าๆจากสมเด็จพระสังฆราชว่าให้ปราชิก แต่ไม่ทราบนั่นเป็นลิขิตจริงหรือของปลอม อะไรอย่างงี้ครับ
น ำ ม า ใ ห้ ดู ซิ
(ผมพลาดที่ไม่ได้เตรียมมาเพราะนึกไม่ถึงว่าคำถามจะล่วงเลยมาถึงประเด็นนี้)
อ่อ แล้วท่านมีความเห็นยังไงกับการออกแบบเจดีย์ให้เป็นรูปคล้ายๆจานคว่ำหนะครับ ของวัดพระธรรมกาย
อ อ ก แ บ บ ไ ด้ แ ป ล ก ดี

ท่านมีความเห็นยังไงกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครับ
ท ำ ใ ห้ ชี วิ ต ดี ขึ้ น โ ด ย ที่ ส า ม า ร ถ ท ำ ที่ ทุ น พ อ เ พี ย ง

เจ้าพ่อหลักเมืองโคราชเคยบอกตั้งแต่ปี 2555 ว่า หลวงพ่อคูณจะปรินิพพานในเดือนที่ห้า [4] ต่อมาปีนี้ 2558 หลวงพ่อคูณได้มรณะภาพในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเดือนที่ห้าตามปฏิทินสุริยคติ ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
เ ป็ น ค ว า ม แ ม่ น ย ำ ที่ ดู จ ะ ใ ช้ ไ ด้
แล้วท่านทราบมั้ยครับ ว่าหลวงพ่อคูณมรณภาพแล้ว ไปภพไหนครับ
ต อ น นี้ ท่ า น อ ยู่ แ ด น ส ว ร ร ค์
ไม่ได้นิพพานอย่างที่เจ้าพ่อหลักเมืองโคราชว่านะครับ
ไ ม่ ไ ด้ โ อ ก า ศ ห น้ า สื บ ใ ห้

ที่กรมศิลปฯมาบูรณะเสาหลักเมืองใหม่ สีทองที่เคลือบอยู่หนะครับ เป็นสีที่เค้าเอามาทา หรือว่าเป็นทองคำเปลวครับ
หั ว ห น้ า ก ร ม ศิ ล ป์ น ำ ท อ ง ค ำ เ ป ล ว ทุ บ ใ ห้ แ บ น แ ล้ ว ว า ง บ น โ ต๊ ะ ที่ โ อ ก า ศ ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
กระบวนการที่ท่านว่าเมื่อกี้ เค้าทำกันในศาล หรือว่าทำจากที่อื่นที่กรมศิลปฯหนะครับ
ท ำ ที่ นี่
เค้าทุบทองคำให้แบนกันที่นี่เลยเหรอครับ
วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับรายการ คนอวดผี ครับ
เ ป็ น ร า ย ก า ร ที่ ไ ม่ มี ส า ร ะ
อ่าว ทำไมไม่มีสาระหละครับ
เ พ ร า ะ ดู จ า ก วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
แล้วคุณ ริว จิตสัมผัส หละครับ
ริ ว มั น เ ป็ น ค น ห ล อ ก ล ว ง
เป็นคนหลอกลวงเหรอครับ
ใ ช่

ท่านดูออกใช่มั้ยครับว่า ผู้วิเศษคนไหนหลอกลวง คนไหนไม่หลอกลวง ท่านถึงได้ว่าหมอหยองมีองค์มาลงจริงๆ ส่วนริวจิตสัมผัสนี้หลอกลวง
ทั้ ง ห ม ด เ ร า ดู อ อ ก

เดี๋ยวนี้ท่านไม่เรียกแทนตัวเองว่า กู แล้วเหรอครับ ท่านเรียกว่า เรา แล้วเหรอครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ เ รี ย ก

แล้ว เจนญาณทิพย์ หละครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

เออท่านครับ ที่ท่านว่าคุณริวหลอกลวงเนียะครับ แล้วที่เค้าทายอะไรได้เหมือนจะแม่นยำ แสดงว่ามีการเตี้ยมกันข้างหลังมาก่อนเหรอครับ
ถู ก แ ล้ ว โ ด ย ม า ก แ อ บ รู้ กั น

ท่านครับ หลังจากเหตุระเบิดที่ราชประสงค์แล้วเนียะ ก็มีคำร่ำลือหนาหูขึ้นมาว่า ที่แถวราชประสงค์เนียะครับ มีอาถรรพ์หลายๆอย่าง ท่านมีความเห็นยังไงครับ
มี อ า ถ ร ร พ์ อ ะ ไ ร บ้ า ง
เอ่อเท่าที่นึกออกก็จะมีอย่างเรื่อง คำสาปจากเจ้าของวังเพ็ชรบูรณ์หนะครับ แล้วก็เรื่องรังงูใหญ่ เรื่องคนตายสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เรื่องความที่เป็นสี่แยกมหาเทพ แบบว่าในทางฮวงจุ้ยมี ยังไงดีหละ มีรถไฟฟ้าวิ่งเข้ามาหากัน อะไรอย่างเงียะครับ
ที ห ลั ง เ ว ล า จ ะ ฟั ง ใ ค ร ม า ต้ อ ง ดู ว่ า น่ า เ ชื่ อ ถื อ ห รื อ ไ ม่
แล้วเจ้าของวังเพ็ชรบูรณ์ ได้สาปแช่งอะไรไว้อย่างที่ว่า จริงหรือเปล่าครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านรู้จักเฟชบุ๊ค ฟักโกสต์ สมาคมต่อต้านสิ่งงมงาย มั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ช อ บ ไ ป ร บ ห ลู่ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
แต่เค้าลบหลู่แล้ว เหมือนเค้าจะไม่เป็นอะไร ท่านว่านั่นเป็นการกระทำที่ดีหรือไม่ดีหนะครับ
น อ ก จ า ก จ ะ ไ ม่ ดี แ ล้ ว จ ะ มี อั น เ ป็ น ไ ป ใ น วั น ห น้ า

เวลาที่ควรมาพูดคุยกับเจ้าพ่อหลักเมืองมากที่สุด ควรเป็นเวลาไหนดีหนะครับ ของวันศุกร์
เ ย็ น ๆ
ทำไมถึงควรเป็นเย็นๆหละครับ
น่ า จ ะ ว่ า ง ช่ ว ง นั้ น
เกี่ยวอะไรกับช่วงที่เป็นรอยต่อกลางวันกลางคืนที่ท่านเคยบอกว่า จะมีโอกาสเห็นผีสางเทวดามากที่สุด หรือเปล่าครับ
เ กี่ ย ว

ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่อง เมืองลับแล ครับ
แ ต่ ง ขึ้ น
แล้วเมืองบังบดหละครับ
แ ต่ ง ขึ้ น เ ห มื อ น กั น

คราวก่อนถามท่านติดค้างเรื่องที่ว่า พวกที่สักยันต์รูปหนุมานหนะครับ เวลาของขึ้นเป็นเพราะอะไรมาเข้าสิง ทั้งๆที่เรื่องรามเกียรติ์เป็นเรื่องแต่งขึ้นหนะครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

คุยต่อได้อีกนานมั้ยท่าน
ไ ด้ อี ก

ท่านรู้จักอาจารย์ เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับอาจารย์เจษฎา มั้ยครับ
ห า ก อ า จ า ร ย์ เ จ ษ ฎ า บุ ญ ถึ ง อ า จ ไ ด้ เ ป็ น รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
แล้วท่านจะมีข้อแนะนำยังไงดี ให้อาจารย์เจษฎาได้บุญถึง ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ได้หนะครับ
ต้ อ ง แ ล ก กั บ ก า ร ล ง เ ล่ น ก า ร เ มื อ ง
โอกาสจะได้เป็นรัฐมนตรีวิทย์ในสมัยของประยุทธ์นี้คือ คงจะไม่มีเลยใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้ แ น่ น อ น
(ผมขำเบาๆ)
เพราะแกชอบแฉ อย่างเรื่อง GT200 ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่อง ย่าโม มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
อ ย่ า ว่ า อ ย่ า ง งั้ น อ ย่ า ง งี้ เ ล ย น ะ ย่ า โ ม ไ ม่ ใ ช่ คุ ณ ห ญิ ง แ ต่ เ ป็ น ส า มั ญ ช น

ใครเป็นคนแต่งให้ท่านเป็นคุณหญิงเหรอครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
ทราบว่ารูปปั้นย่าโมถูกปั้นขึ้นช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองหนะครับ ไม่ทราบว่ามูลเหตุสำคัญมาจากอะไรหนะครับ
ห สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ผมเคยถามรายละเอียดเรื่องนี้กับเจ้าพ่อหลักเมืองโคราชมาแล้ว [4] อันนั้นน่าเชื่อถือเหมือนกันใช่มั้ยครับ ยังมีอีกเรื่องที่ว่า วันที่ย่าโมออกรบไม่ใช่วันที่แสดงแสงสีเสียง ด้วยหนะครับ
สื บ ไ ด้ จ า ก บั น ทึ ก ที่ ลั บ
ย่าโมก็เลยไม่ใช่ภรรยาของเจ้าเมืองโคราชตอนนั้น ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ใ ช่
อ่าตะกี้ท่านบอกให้ไปหาจากบันทึกที่ลับใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วเราจะหาบันทึกที่ลับได้จากที่ไหนบ้างหนะครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

เอาหละครับ ยังมีในเรื่องที่ผมไม่ได้ถามมา
ท่านมีอะไรอยากจะบอกใครเป็นพิเศษ หรืออยากจะประกาศบอกให้รู้โดยทั่วกันมากที่สุด มั้ยครับ
ท น เ อ า ห น่ อ ย ที่ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต ก วั น ห น้ า ถึ ง แ ม้ นั ก ลุ ง สะกดผิด นั ก ล ง ทุ น จ ะ ยั ง ไ ม่ ค่ อ ย ม า แ ต่ วั น ห น้ า จ ะ ม า ท ำ ใ ห้ รุ่ ง เ รื อ ง แ น่ น อ น
ความจะรุ่งเรืองนี่ อยู่ที่ปริมาณนักลงทุนใช่มั้ยครับ
ใ ช่
อยู่ภายในช่วงรัฐบาลประยุทธ์นี้ หรือว่าหลังจากนั้นครับ
ห ลั ง จ า ก นั้ น

จบแค่นี้นะครับท่านผู้ชม ถามมากไปหรือน้อยไปอย่างไร หลังจากนี้คุยเรื่องส่วนตัวกับท่านต่อ(ไม่เปิดเผย)นะครับ ^_^
และฝากติดตามบทสัมภาษณ์รอบหน้าได้ที่เพจ ผีปากกา ด้วยนะครับ https://www.facebook.com/Contactghosts

อ้างอิง
1. สัมภาษณ์เทวดาในรูปปั้นท้าวมหาพรหม 4 ก.ย. 58
2. ชุดตุ๊กตุ๊ก ไทยแลนด์ บีบีซีไทย
3. บทสัมภาษณ์พระสยามเทวาธิราช 8 ธ.ค. 56
4. ผลการสื่อสารกับเจ้าพ่อหลักเมืองโคราช 14 ก.ค. 55


Create Date : 02 ธันวาคม 2558
Last Update : 2 ธันวาคม 2558 19:43:09 น. 0 comments
Counter : 3144 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.