Group Blog
 
<<
มีนาคม 2567
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
3 มีนาคม 2567
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าที่คำชะโนด 23 ก.พ. 67

เคยมาแล้วใน บทสัมภาษณ์เจ้าที่ๆคำชะโนด 26 ต.ค. 61

กลับมาอีกครั้งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567ขออัญเชิญเจ้าที่คำชะโนดที่สถิตที่นี่มานานที่สุด ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิดท่านคือเจ้าที่ๆสถิตที่คำชะโนดมานานที่สุด ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ผมเคยมาหาท่านเมื่อปี 61 ท่านจำได้มั้ยครับ
จํ า ไ ด้
วันนี้วันศุกร์ คราวที่แล้วท่านบอกให้มาคุยวันศุกร์ วันนี้วันศุกร์ท่านสะดวกคุยมั้ยครับ
ส ะ ด ว ก

คราวที่แล้วผมถามท่านเรื่องพ่อปู่ศรีสุทโธนาคแล้วท่านบอกว่า ตอนนั้นท่านไม่อยู่ ภูเขาที่ท่านอยู่อำเภอใสบุรี วันนี้มีความคืบหน้ามั้ยครับท่าน
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

พ่อปู่ศรีสุทโธนาค มีจริงมั้ยครับ
มี จ ริ ง
ท่านที่คุยอยู่นี้ ใช่พ่อปู่ศรีสุทโธนาคมั้ยครับ
ไ ม่ ใ ช่
งั้นวันนี้ พ่อปู่ศรีสุทโธนาคอยู่ที่นี่มั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
ท่านไม่ค่อยจะสะดวกตอบเรื่องนี้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

คราวก่อนท่านพูดเรื่อง หุบเขาที่ท่านอยู่ไปทางอำเภอใสบุรี แต่ผมไปหาในแผนที่แล้วไม่มีอำเภอนี้หนะครับ แต่มันขึ้นว่า แขวงไชยบุรีของประเทศลาว ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

ท่านเป็นเจ้าที่ๆอยู่มานานที่สุดของที่นี่ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เคยมีความเชื่อว่า ห้ามใส่เสื้อแดงเข้ามาที่นี่ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ใ ส่ ไ ด้

ก่อนมานี่ผมได้ทำเรื่องขออนุญาตหย่อนกล้องลงไปดูในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นหนะครับ แต่ว่าไม่ได้รับอนุญาต (อ้างอิง) ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
บ่ อ นํ้ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ บ่ อ นี้ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ห ร อ ก
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่มีอะไรหรอก เหรอครับ
ใ ช่
ลึกแค่ไหนครับท่าน เคยมีข่าวลือว่าเอาไม้ไผ่ต่อกัน 3 ลำ ยังลงไปไม่ถึงหนะครับ
ไ ม่ ลึ ก ห ร อ ก
มีข่าวลือว่าไปทะลุออกแม่น้ำโขงได้ น่าจะแถวๆแก่งอาฮง ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ไ ม่ ห ร อ ก
ถ้างั้น น้ำในบ่อนี้มาจากไหนหนะครับท่าน
แ ส ด ง ว่ า มึ ง ส น ใ จ ม า ก
ไ ม่ ต้ อ ง ส น ใ จ ห ร อ ก


คำชะโนดนี้ ก่อกำเนิดขึ้นมาได้ยังไงครับท่าน
ใ น อ ดี ต ใ น ที่ แ ห่ ง นี้ ใ ท
สะกดผิด
ใ น อ ดี ต ที่ แ ห่ ง นี้ ไ ม่ มี เ ก า ะ แ ต่ มี ค น เ อ า โ อ่ ง ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

เรื่องมันยาวใช่มั้ยครับ
ใ ช่

มีข่าวลือว่า มีคนเอาน้ำในบ่อนี้มาล้างเท้า แล้วมีผึ้งที่ทำรังอยู่บนต้นชะโนดบินมาต่อย เรื่องนี้จริงมั้ยครับ
อั น ที่ จ ริ ง นี่ ไ ม่ ใ ช่ บ่ อ นํ้ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์

ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนาคีครับ
แ ต่ ง ขึ้ น
วันที่พวกทีมนักแสดงมาบวงสรวง มีอะไรมั้ยครับท่าน
ไ ม่ มี อ ะ ไ ร

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง เปรตอาจารย์กู้ ครับ
เ ป ร ต อ า จ า ร ย์ กู้ ใ น อ ดี ต มั น บุ ก เ ข้ า ม า ต อ น ก ล า ง คื น
อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ มี ไ อ กู้ มั น ทํ า ขึ้ น


ไม่นานมานี้ มีงูเขียวมีหงอนมาอยู่ที่นี่ แล้วก็ตายไปแล้ว ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ไ อ งู นี่ แ ห ล ะ ที่ ห อ
สะกดผิด ไ ป ถ า ม เ รื่ อ ง อื่ น ดี ก ว่ า

มีคนเอามาปล่อยที่นี่หรือเปล่าครับ
ไ ว้ ถ า ม ห น ห น้ า

เห็นในคลิป เคยมีพวกร่างทรงต่างๆเข้ามาที่นี่หนะ ไม่รู้ว่ามีอะไรเข้าสิงร่างทรงพวกนั้นหรือเปล่าครับ
ไ อ นี่ วั น นี้ จ ะ ถ า ม แ ต่ เ รื่ อ ง นี้ เ ห ร อ ไ ป ถ า ม เ รื่ อ ง อื่ น บ้ า ง
(ลืมไป ผมก็น่าจะบอกท่านว่ามาคำชะโนดก็ต้องถามแต่เรื่องคำชะโนดสิ)

ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่อง ผีจ้างหนัง ครับ
ใ น อ ดี ต บ้ า น ดุ ง เ ป็ น ป่ า ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ขอวันนี้ได้เลยมั้ยครับ เพราะว่ามาคราวก่อนถามท่านเป็นข้อสุดท้ายพอดี แล้วสุดท้ายเล่าไม่จบ ท่านบอกบ้านดุงเป็นป่าเหมือนกัน แล้วยังไงต่อนะครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง
ใ น ต อ น นั้ น ที่ คํ า ช ะ โ น ด ไ ม่ มี ก า ร ฉ า ย ห นั ง

ในวันนั้นคำชะโนดไม่มีการฉายหนังใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เหมือนทางเจ้าของหนังเค้าตามมาดูที่เกิดเหตุอีก แล้วเค้าบอกว่าเห็นรอยล้อรถฉายหนังเข้ามาหละท่าน
ไ ม่ ไ ด้ ม า ฉ า ย จ ริ ง ๆ
งั้นเรื่องว่าเค้าจะไปฉายที่ไหน หรือว่าผู้ชมแบบแยกชายหญิงใส่ชุดขาวชุดดำ ถือว่าเกิดที่อื่นท่านก็คงจะไม่รับรู้ว่าเรื่องมันเกิดมาจากไหนใช่มั้ยครับ
ไ ม่ รั บ รู้
ถ้าอย่างงั้นที่ท่านบอกว่า สมัยนั้นบ้านดุงเป็นป่า งั้นอาจจะไปฉายผิดหมู่บ้าน หรือว่าไปฉายถูกที่แล้วหละ แต่ว่าเกิดการเล่าลือผิดๆไปเอง หรือเปล่าครับ
แ น่ น อ น

ใต้คำชะโนดนี้เป็นอะไรเหรอครับ
ใ ต้ คํ า ช ะ โ น ด เ ป็ น ร า ก ไ ม้
เป็นรากไม้ที่แบบ หย่อนลงไปถึงแผ่นดินมั้ยครับ โดยที่มีลอยน้ำอยู่ หรือว่าหยั่งลงไปถึงแผ่นดินเบื้องล่างหนะครับ
ไ ม่ ไ ด้ ล อ ย นํ้ า
ไม่ได้ลอยน้ำ พอเมื่อตอนเกิดเหตุน้ำท่วมบ้านดุงนี่ น้ำก็เลยท่วมคำชะโนดใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับเจ้าหน้าที่ๆดูแลคำชะโนดมั้ยครับ หรือผู้มีอำนาจที่ดูแลที่นี่
ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ ห า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก โ บ ร า ณ ที่ นี่ ไ ม่ มี พ ญ า น า ค
ที่นี่ไม่มีพญานาคเหรอครับ
ใ ช่
ถ้าที่นี่ไม่มีพญานาค งั้นพญานาคมีจริงมั้ยครับ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
โ ด ย ม า ก น่ า จ ะ อ ยู่ แ ม่ นํ้ า โ ข ง

ท่านรู้จักคนนี้มั้ยครับ เฮียโอ๊ตภาดา คนจับนาค เค้าน่าจะเคยมาทำพิธีที่นี่ด้วยหนะครับ
สื บ ม า ว่ า ช อ บ บู ช า พ ญ า น า ค
เค้าเหมือนบอก พ่อปู่เคยไปนิมิตรให้เค้ามาทำพิธีที่นี่หนะครับ
ไ ป ถ า ม เ ค้ า ดู เ อ ง สิ
มาหลายรอบเหมือนกัน อันนี้เค้าก็จะโพสเฟชบุ๊คว่า ปู่กับย่าเรียกมาหาที่คำชะโนด คิดถึงคำชะโนดคิดถึงองค์ปู่เจ้าย่า คำชะโนดยังไม่เปิดแต่ใจเฮียอยู่ในเกาะแล้ว แล้วก็ปีก่อนๆก็เคยมาบวงสรวงจัดทำครีมนาคา
โอเค ท่านอยากพูดถึงมั้ยครับ หรือว่าก็ไปถามเค้าดูสิ
โ ด ย ม า ก คิ ด ไ ป เ อ ง
โอเค เค้าอาจจะคิดไปเอง หรือร่างทรงอื่นอาจจะคิดไปเอง
แต่ที่ผมคุยกับท่านขณะเนียะ ท่านว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าผมคิดไปเองเหมือนกันครับ
ใ ห้ เ ว ล า เ ป็ น ตั ว ตั ด สิ น
ให้เวลาเป็นตัวตัดสินเหรอครับ
ใ ช่
จะมีอะไรเป็นสำคัญเกิดขึ้นในกาลเบื้องหน้าหรือเปล่าครับ
ไ ม่ ใ ช่ อ ย่ า ง งั้ น
ห ม า ย ถึ ง สิ่ ง ที่ คุ ย นี้ ใ ห้ ดู วั น ห น้ า


ท่านครับ ถ้าผมออกไปนอกคำชะโนดแล้ว ท่านยังตามไปคุยกับผมได้อยู่มั้ยครับ หากว่าเค้าปิดเร็วหนะครับ
ไ ด้

ที่ท่านบอกว่า ให้ดูจากที่คุยกันนี้ ทีนี้ คงจะมีเรื่องที่ผมยังไม่ได้ถาม คิดไม่ถึงว่าจะถาม แต่ท่านอยากจะพูดอีกเพิ่มเติมแน่เลย ท่านมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
ท่านก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับการเมืองประเทศไทยครับ
ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

ท่านครับ คราวที่แล้วผมขอให้ท่านแสดงตัวหรือแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูหน่อย แล้วท่านบอกว่าท่านจะแสดงได้อยู่เหมือนกัน มาคราวนี้เอาใหม่ ท่านแสดงได้มั้ยครับ
ไ ด้
ใช้เวลานานมั้ยครับ
6 น า ที
ตอนนี้ได้เลยมั้ยครับ หรือว่าท่านชอบเวลาพระอาทิตย์ตกกันแน่ครับ
ไ ว้ ร อ เ ว ล า พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ต ก ดี ก ว่ า
ขอผมถ่ายวีดีโอด้วยได้มั้ยครับ
ไ ด้
แต่ว่าถ้าเป็นเวลาพระอาทิตย์ตกเนียะ เดี๋ยวนี้คำชะโนดปิดเวลาสี่โมงครึ่งใช่มั้ยครับ ผมก็ต้องออกไปอยู่บริเวณด้านนอก ท่านสามารถทำด้านนอกได้มั้ยครับ หรือว่าทำด้านใน แต่ว่าอยู่ขอบๆ แล้วให้ผมซูมกล้องมาถ่ายท่านอย่างเงียะ
ไ ด้
โอเค เดี๋ยวไปต่อกันข้างนอกนะครับ ท่านตามผมออกมานะครับ
ไ ด้

ผมก็ออกมาข้างนอก มาอยู่บริเวณป้ายคำชะโนดเพราะเงียบดี รอเวลาจนพระอาทิตย์เกือบตก

ไ ป ดู ที่ ส ร ะ นํ้ า
(ผมก็รอดูรอถ่ายวีดีโออย่างใจจดใจจ่อ แต่นานแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น)น่าจะเกิน 6 นาทีแล้ว ได้มั้ยครับท่าน
ไ ว้ วั น ห น้ า เ อ า ใ ห ม่
เกิดอะไรขึ้นครับ คือมันเลยเวลาพระอาทิตย์ตกไปมากแล้วหรือยังไงครับท่าน หรือว่าเหตุผลอื่นครับ
ไ ร้ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ แ ล้ ว
สรุปว่าท่านจะต้องใช้แสงอาทิตย์ด้วยใช่มั้ยครับ งั้นก็ต้องเป็นเวลาก่อนดวงอาทิตย์ตก คืออาทิตย์สุดท้ายที่มองเห็น อย่างงั้นหรือเปล่าครับ
ใ ช่
ตอนนี้คือไม่ได้แล้วใช่มั้ยครับท่าน
ไ ม่ ไ ด้ แ ล้ ว
โอเค ถ้ามาคราวหน้าอีกเนียะ ให้เลือกวันยังไงดีครับท่าน
โ ด ย ม า ก วั น ศุ ก ร์
วันศุกร์ถ้าตรงกับวันพระหรือไม่วันพระ เกี่ยวมั้ยครับ
ไ ม่ เ กี่ ย ว
ท่านครับ สมมุติคำชะโนดปิดหกโมง แล้วผมอยู่ในคำชะโนด แต่ว่ามันเป็นเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกเนียะ แต่ว่าแสงอาทิตย์มันเข้าไปไม่ถึงแน่นอนในช่วงเกือบจะตก อย่างงั้นแสดงได้มั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ ง ใ ช้ แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ด้ ว ย
ต้องใช้แสงอาทิตย์ด้วย แต่ว่าเป็นแสงอาทิตย์ก่อนจะตก อย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่
นี่ผมผิดเองใช่มั้ยครับที่นั่งรอจนดวงอาทิตย์ตกหนะครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ห า โ อ ก า ศ ม า ใ ห ม่
อีกนิดนึงครับท่าน สมมุติดวงอาทิตย์ยังไม่ตกก็จริง แต่ว่าดันครึ้มฟ้าครึ้มฝน เมฆเยอะ อย่างงั้นได้มั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ ง ท้ อ ง ฟ้ า ป ล อ ด โ ป ร่ ง

ติดตามบทสัมภาษณ์รอบหน้าได้ที่เพจ ติดต่อผีสางเทวดาครับ


Create Date : 03 มีนาคม 2567
Last Update : 3 มีนาคม 2567 17:28:18 น. 0 comments
Counter : 806 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณRain_sk


ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.