Group Blog
 
<<
มีนาคม 2559
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
27 มีนาคม 2559
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 25 มี.ค. 59

ก่อนจะไปที่ศาลหลักเมือง ได้แวะไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครก่อนครับ โดยรีบเข้าไปตั้งแต่เวลาเปิดเลยคือ 9:00 น. สาเหตุที่ไปเพราะมีประเด็นเรื่องพระเศียรใหญ่นั้น ใช่พระเศียรของพระศรีสรรเพชรแห่งกรุงศรีอยุธยาหรือไม่ เพื่อถ่ายรูปพระเศียรแบบ Full HD สี่ทิศทาง มาเปิดให้เจ้าพ่อหลักเมืองได้วิเคราะห์ดู แต่จริงๆท่านน่าจะมาดูเองได้อยู่แล้วมั้ง ใครอยากได้รูปขนาดใหญ่ไปวิเคราะห์ โหลดตามนี้นะครับ https://drive.google.com/folderview?id=0B6DkwczDGb5hNW9lSkRZX0JPQlU&usp=sharing
เสร็จแล้วก็ไปศาลหลักเมือง มาคราวนี้ได้เห็นตู้จำหน่ายวัตถุมงคลด้วยครับ ใจผมหนะเหรอ อยากได้หนะสิครับ เลยพิจารณาดูว่าจะเอาองค์ไหนดี เทียบกับราคาแล้วว่าจะสู้ไหวมั้ย ^_^

แต่ก็ต้องทำภารกิจสำคัญก่อน คือการสัมภาษณ์ท่านด้วยคำถามที่เตรียมมาครับ แต่พอเห็นวัตถุมงคลเหล่านี้ ก็เลยบรรจุเป็นหนึ่งในคำถามด้วยเลย แต่การสัมภาษณ์ทำนอกศาลนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้มาสักการะคนอื่นๆ

เห็นมีการทำวัตถุมงคลเกี่ยวกับเสาหลักเมืองมาให้เช่าบูชา ท่านมีอะไรจะแนะนำให้ผมมั้ยครับว่าผมควรจะบูชาองค์ไหนดี
ทํ า ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้ ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ไ ม่ มี นั ก ดั สะกดผิด
ไ สะกดผิด ใ น ศ า ล ไ ม่ มี ชิ้ น ไ ห น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์

ในศาลไม่มีชิ้นไหนศักดิ์สิทธิ์เหรอครับ ทำขึ้นเพื่อหารายได้อย่างเดียว
แ น่ น อ น
(โอ่โห วัตถุมงคลที่เกี่ยวกับท่านแท้ๆ ท่านยังไม่เข้าข้างเลยครับ)

วันสงกรานต์ ควรจัดหรือเล่นกันอย่างไรดีครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ค ว ร แ ค่ ส ร ง นํ้ า พ ร ะ แ ร ะ ร ด นํ้ า ผู้ ใ ห ญ่ ก็ พ อ
ปรกติวันสำคัญของไทยชอบกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ แต่ทำไมสงกรานต์ถึงกำหนดตามปฏิทินสุริยคติครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
แล้วประวัติวันสงกรานต์ตามที่ท่านทราบ เป็นประมาณใดเหรอครับ
ที่ รู้ ๆ ท อ ด ม า แ ต่ โ บ ร า ญ

คราวที่แล้วผมถามท่านเรื่องรัฐธรรมนูญ ท่านบอกว่า วันหน้าแตกประเด็นให้ฟัง งั้นวันนี้ก็ขอเชิญเลยครับ
ธ ร ร ม นู ญ ก า ร ป ก ค ร อ ง นี้ ค ว ร ไ ด้ นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ ไ ม่ โ ก ง กิ น
ไ อ พ ว ก ที่ ซื้ อ เ สี ย ง ต้ อ ง ไ ด้ รั บ โ ท ษ ห นั ก ห้ า ม ล ง เ ลื อ ก ตั้ ง อี ก

มีอีกมั้ยครับ
ไ ม่ มี แ ล้ ว
แต่ในรัฐธรรมนูญ มีเนื้อหาตั้งเยอะตั้งแยะ เล่มก็ตั้งหนา ท่านไม่ให้ความเห็นอีกเหรอครับ
ไ ม่ แ ล้ ว
แล้วท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ในฐานะประธานร่างคนปัจจุบันมั้ยครับ
ใ ห้ นํ า คํ า พู ด เ ร า ไ ป บ อ ก ต า ม นี้
แต่ดูเหมือนเค้าจะมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับ สว. มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งก็เลยไม่สามารถซื้อเสียงได้ อาจจะมาจากการ เค้าใช้คำว่า ลากตั้ง หนะครับ แล้วอาจจะมีอำนาจแต่งตั้งนายกฯคนนอกได้อีกหนะครับ
ทํ า ไ ด้ โ ด ย อํ า น า จ ค ส ช
แล้วท่านสนับสนุน หรือคัดค้านอย่างไรครับ ในจุดนี้
ห า ก ไ ด้ ค น ดี ก็ ดี ไ ป
แ ต่ ห า ก ไ ด้ ค น ไ ม่ ดี ก็ แ ย่


ท่านมีความเห็นอย่างไรกับข้อเรียกร้องให้บัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติหนะครับ
มี ทั้ ง ดี แ ล อ เ สี ย
ทํ า ใ ห้ ค น ศ รั ท ธ า ใ น พ ร ะ ศ า ส น า ม า ก ขึ้ น
แ ต่ เ สี ย คื อ ไ ป ริ ด ร อ ง สะกดผิด น ศ า ส น า อื่ น


เร็วไปมั้ยครับ หากตอนนี้จะถามท่านว่า การลงประชามติรัฐธรรมนูญฉบับที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นคนร่างเนียะ ควรจะ รับ หรือ ไม่รับ ดีครับ
เ ร็ ว ไ ป
ถ้าประชามติไม่ผ่าน จะหาทางออกอย่างไรต่อดีครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ว ก ว น กั บ เ รื่ อ ง นี้ จั ง

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับข้อเสนอให้รัฐบาลประยุทธ์ เจรจากับทักษิณครับ
ไ ด้ ก็ ดี เ พ ร า ะ บ า ร มี ทั ก ษิ ณ ม า ก

วาทะกรรมเรื่อง ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง หนะครับ ท่านว่าสิ่งที่ควรปฏิรูปมากที่สุดคือเรื่องอะไรครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
ตกลงแล้วบรรดาคนที่เรียกร้องให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนียะครับ เค้ามีหัวปฏิรูปจริงๆหรือเปล่า หรือว่าเค้าเพียงไม่ค่อยอยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นเร็วนักหนะครับ
ห อ บ เ อ า ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า ใ ห้ ห ม ด เ รื่ อ ง ป ฏิ รู ป

ท่านว่าใครสมควรชดใช้ค่าเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่เป็นโมฆะเหรอครับ
ไ อ้ ที่ ทํ า ใ ห้ เ ลื อ ก ตั้ ง เ ป็ น โ ม ฆ ะ คื อ ย น สะกดผิด
ไ อ สุ เ ท พ แ ล ะ พ ว ก

สุเทพ เทือกสุบรรณ หนะเหรอครับ
ใ ช่
แล้วผู้พิพากษาคนที่บอกให้เป็นโมฆะหละครับ ทั้งๆที่การเลือกตั้งมันไม่สำเร็จเพียงบางส่วนหนะครับ แต่เค้าให้โมฆะทั้งหมด
นึ ก ดู แ ล้ ว ไ อ สุ เ ท พ ผิ ด ม า ก ก ว่ า
เมื่อเดือนเมษายน 2557 ได้ข่าวว่านายสุเทพ ได้ยกขบวนมาที่ศาลหลักเมืองด้วย และได้เข้ามาสักการะเสาหลักเมือง ท่านได้บอกอะไรกับนายสุเทพมั้ยครับ
เ ส า ห ลั ก เ มื อ ง นี้ ใ ค ร จ ะ ม า ก็ ไ ด้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง ดาวมฤตยู ครับ
ทํ า ใ ห้ เ กิ ด อ า เ พ ธ ไ ด้
แล้วที่ว่า ดาวมฤตยูทับดวงเมือง ที่ข่าวว่าเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมานี้หละครับ
ทํ า ใ ห้ เ กิ ด นั ก ก ษั ต ริ ย์
จะมีผลร้ายหรือผลดีกับบ้านเมืองมั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ มากที่สุด มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ป ร ะ วิ ต ร มั น อ ย า ก เ ป็ น ทุ ก อ ย่ า ง ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มากที่สุดมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี เ ช า ว ลิ ต ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับกระทรวงไหนมากที่สุดมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ก ร ะ ท ร ว ง ธ ร ร สะกดผิด บ อ ก จ า ก นี้ ไ ป อ ย่ า ไ ป ถ า ม น ะ ว่ า นั ก ท ว ง ห นี้ ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า
เรื่องกระทรวงที่ท่านอยากจะบอก ก็ถามใหม่หนหน้าเหมือนกันใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ แอ๊ด คาราบาว มั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ เจ๊เกียว มากที่สุดมั้ยครับ
แ ก่ แ ล้ ว ยั ง ง ก อี ก

ท่านรู้จักนาย จอห์น วิญญู มั้ยครับ
รู้
ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับนาย จอห์น วิญญู มั้ยครับ
วิ จ า ร ย์ รั ท บ า ร ไ ด้ ต ล ก ม า ก
แล้วท่านชอบมั้ยครับ
ช อ บ

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา มั้ยครับ
ส ร ยุ ธ ท ไ ป ทํ า ผิ ด เ อ า ไ ว้ แ น่ น อ น
แล้วการยุติบทบาทการทำหน้าที่สื่อมวลชนของเค้าหละครับ ถูกแล้วมั้ย หรือว่าควรที่จะ เอิ่ม ควรยุติไปนานเท่าไหร่ หรือตลอดไปหนะครับ
ที่ รู้ ๆ อ า จ เ ป็ น ปี ๆ

ท่านมีความเห็นยังไงกับการจะสร้างเขื่อนแม่วงก์ครับ
ใ น ป่ า มี เ สื อ ก็ จ ริ ง แ ต่ น้ อ ย ม า ก

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการจะสร้างรถกระเช้าขึ้นภูกระดึงครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
ภูกระดึงนี่แบบ เป็นที่ๆมีผีสางเทวดาอยู่เยอะแยะเลยมั้ยครับ
ใ ช่
ท่านช่วงเล่าให้ฟังย่อๆได้มั้ยครับ เกี่ยวกับผีสางเทวดาที่ภูกระดึงหนะครับ
วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่า ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ ครับ
ห า ก พ ร ะ ทํ า ผิ ด ก็ ติ ติ ง ไ ด้
สรุปว่า ติติงพระได้ไม่บาปใช่มั้ยครับ ไม่เกี่ยวกับว่าท่านถือศีลสูงกว่าเรา อะไรอย่างงี้
ท่ า น อ า จ พ ล า ด ไ ด้

พระเศียรใหญ่ที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ใช่พระเศียรของพระศรีสรรเพชรแห่งกรุงศรีอยุธยาหรือเปล่าครับ (ผมเปิดรูปจากคอมที่เพิ่งไปถ่ายมาเองให้ท่านดู)

สั ง เ ก ต พุ ท ธ ลั ก ษ ณ ะ แ ล้ ว ไ บ
สะกดผิด ใ บ พ ร ะ พั ก ต ร์ บ่ ง บ อ ก ว่ า ทํ า ขึ้ น ช่ ว ง อ ยุ ธ ย า ต อ น ก ล า ง
ไ ถ สะกดผิด ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

(ดีใจที่ท่านให้น้ำหนักทางวิชาการประวัติศาสตร์มากกว่าไสยศาสตร์ ว่าแล้วผมก็ยิงคำถามทางไสยศาสตร์ต่อ ^_^ )
สามารถสอบถามผ่านเทวดาที่สถิตมากับเศียรพระพุทธรูปได้มั้ยครับ หรือว่าไม่มีเทวดาอยู่เลย
ไ ด้ ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห้
เมื่อกี้ที่ท่านว่าท่านดูจากพุทธลักษณะ คือท่านไปดูที่พิพิธภัณฑ์เลย หรือว่าท่านดูผ่านรูปถ่ายที่ผมถ่ายมาหละครับ
ถ า ม ม า ก จั ง ไ ป ดู ที่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ ล ย

ท่านครับ คราวที่แล้วที่มีพูดเรื่องของลิขิตสมเด็จพระสังฆราชเกี่ยวกับจะให้เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นปราชิกหรือไม่นั้นหนะครับ แต่มีข้อโต้แย้งว่าอาจจะเป็นพระลิขิตปลอม ผมก็เลยขอนำฉบับนี้มาให้ท่านดู ท่านว่าเป็นพระลิขิตจริงหรือว่าของปลอมหนะครับ

(ท่านพิจารณาอ่านทุกคำ)
ถ า ม ไ ด้ ดี ป ร า ก ฎ ว่ า ลิ ขิ ต ฉ บั บ นี้ เ ป็ น ข อ ง ป ล อ ม เ พ ร า ะ นั บ จ า ก ที่ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช ส ว ร ร ค ต ไ ด้ มี ค น ทํ า ป ล อ ม ขึ้ น
แต่ผมเข้าใจว่า ลิขิตนี้น่าจะมีมาก่อนที่สมเด็จพระสังฆราชจะสวรรคตหนะครับ เท่าที่ผมได้เอามา แต่ผมจำไม่ได้ว่า….
สื บ ไ ด้ จ า ก บั น ทึ ก ที่ ส ม เ ด็ จ ท่ า น เ ก็ บ ไ ว้
แต่ฉบับที่ผมนำมาแสดงนี้ ท่านว่าปลอมใช่มั้ยครับ
ใ ช่
มีคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับว่า การใช้เลขอารบิกแทนเลขไทยนี่ มีส่วนมั้ยครับ
สื บ ไ ด้ จ า ก บั น ทึ ก ส ม เ ด็ จ

ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่อง ตุ๊กตาลูกเทพ ครับ
ส่ ว น ม า ก ไ ม่ ข ลั ง อ ะ ไ ร

เมื่อก่อนปืนใหญ่หน้ากระทรวงกลาโหมหันไปยังวัดพระแก้ว ต่อมาถูกจับให้หันออกไปด้านข้าง ท่านว่าการกระทำอย่างงั้นมีผลอะไรมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ไ ม่ มี ผ ล

เมื่อปี 2553 มีผู้ยิงเครื่องยิงลูกระเบิด ที่เชื่อว่าพยายามยิงใส่วัดพระแก้ว แต่ว่ามาตกใส่กระทรวงกลาโหมแทน ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
ต อ น นั้ น มั น พ ย า ย า ม ยิ ง ใ ส่ วั ด พ ร ะ แ ก้ ว จ ริ ง ๆ แ ต่ มี ท่ า น วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ขอให้จบเลยได้มั้ยครับท่าน ดูมันน่าสนใจดีหนะครับ
ส น ใ จ เ ห ล อ
ครับ ก็สงสัยว่าจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลหรือเปล่าหนะครับ เห็นท่านเกริ่นมาอย่างงี้ก็เลยยิ่งน่าสนใจ
วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
เรื่องนี้เทวดาในพระแก้วมรกตก็ตอบได้ใช่มั้ยครับ หรือเปล่า
ส่ ว น ม า ก ไ ม่ ท ร า บ

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในฐานะพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ก ร ม พ ร ะ ย า ท่ า น ช อ บ ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
แค่นี้เหรอครับ
แ ค่ นี้

ถ้าผมอยากจะไปคุยกับเทวดาองค์ที่อยู่มานานที่สุด ที่สถิตมากับเจดีย์วัดพระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช ผมควรเลือกวันอย่างไรดีครับ เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาจะเจอเทวดาที่ชอบอยู่สองวันคือ วันศุกร์ กับ วันอาทิตย์ หนะครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี วั น ศุ ก ร์ ดี ก ว่ า
วันศุกร์ดีกว่าใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านทราบมั้ยครับ ทำไมทั้งพระแก้วมรกต และพระแม่ธรณี ถึงชอบวันอาทิตย์หละครับ
แ ล้ ว แ ต่ ท่ า น

ถ้าเราจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เราควรจะทำอย่างไรเหรอครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ทํ า บุ ญ กั บ พ ร ะ ที่ ป ฏิ บั ติ ดี แ ล้ ว อ ธิ ฐ า น บุ ญ ใ ห้ ผู้ ล่ ว ง ลั บ ไ ป แ ล้ ว
ถ้าเราทำบุญด้วยสิ่งใด ผู้ล่วงลับเค้าก็ได้สิ่งนั้นหรือเปล่าครับ
ใ น ค ว า ม จ ริ ง แ ล้ ว อ า จ ไ ม่ ถึ ง ห า ก เ ข า ไ ป อ ยู่ ใ น ภ พ ภู มิ ที่ สู ง ก ว่ า
การที่คนจีนชอบเผากงเต๊กสิ่งของที่ทำจากกระดาษไปให้ผู้ล่วงลับ เค้าได้รับหรือเปล่าครับ
ไ ม่ แ ต่ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง แ ส ด ง ค ว า ม ก ตั ญ ญู
เค้าไม่ได้รับ เพียงแต่เป็นการแสดงความกตัญญูเฉยๆ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เรื่องการทำบุญให้ผู้ล่วงลับหนะครับ ถ้าผู้ล่วงลับนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ เค้าจะได้รับมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ไ ด้ รั บ เ ช่ น กั น
แม้แต่ผู้ล่วงลับจะไม่นับถือศาสนาอะไรเลย ก็ได้รับเช่นกันใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ถ้าผมอยากขุดสมบัติ ท่านแนะนำได้มั้ยครับ
แ น ะ นํ า ไ ป ที่ ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า ยั ง มี ส ม บั ติ เ ห ลื อ อ ยู่
ทราบว่าหลังจากนั้นก็มีคนพยายามไปขุดกันเยอะแยะ แต่ก็ยังคงเหลือใช่มั้ยครับ
ยั ง เ ห ลื อ
เจ้าพ่อหลักเมือง ไปชี้จุดที่ฝังได้มั้ยครับ
ไ ด้
มีพวกปู่โสมเฝ้าทรัพย์อะไรอย่างงี้มั้ยครับ
มี ห า ก โ บ ร า ญ ตั ด หั ว ไ ว้
งั้นเราควรเลือกอันที่ไม่มีปู่โสมใช่มั้ยครับ หรือว่าอันที่มีแต่ขออนุญาตได้หรือเปล่า
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ย้อนกลับมาเรื่องพระศรีสรรเพชรอีกนิดนึงนะครับท่าน คือตามประวัติว่า ร.๑ ก็ได้อัญเชิญแกนพระศรีสรรเพชร มาไว้ในเจดีย์พระศรีสรรเพชญดาญาณ ที่วัดพระเชตุพน แต่ตอนเนียะ พอมีเรื่องพระเศียรขึ้นมาเนียะ ก็เลยไม่แน่ใจกันแล้วว่า ในเจดีย์นั้นหนะ มีพระเศียรอยู่หรือไม่มีกันแน่ครับ
ส ง สั ย จ ะ ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
ท่านว่าพวกเครื่องเอ็กซเรย์ดีๆ กรมศิลปควรจะนำมาใช้ตรวจดูภายในเจดีย์ ดีมั้ยครับ
ส า ม า ร ถ ทํ า ไ ด้

คนที่ถูกภูติผีหลอกหลอน ท่านมีคำแนะนำให้เค้าไล่ผีอย่างไรมั้ยครับ
ทํ า ไ ด้ โ ด ย ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ห า ส า ย สิ ญ ม า พั น ร อ บ บ้ า น แ ล้ ว ห ห อ บ เ อ า ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

ผมคงจะหมดคำถามแล้ว ท่านมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมั้ยครับ
ส่ ว น ม า ก เ ว ล า ไ ป ห า ไ บ สะกดผิด
ใ บ ไ ม้ โ บ ร า ญ ใ ห้ นั บ ใ บ ที่ เ จ็ ด ไ ว้ ใ น กํ า มื อ น ะ
แ ล้ ว จ ะ โ ช ค ดี

งั้นผมก็น่าจะหมดธุระแล้ว ก็ต้องขออัญเชิญท่านไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเถิด

ผมกำลังจะกลับ เดินผ่านตู้วัตถุมงคลอีกตู้ มีลักษณะเหมือนกับตู้ในศาล แต่ว่าตั้งอยู่ด้านนอก ใกล้ๆกับบริเวณที่จำหน่ายให้เช่า ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะคุยกับเจ้าพ่อได้สะดวกกว่าด้านในศาล ผมเลยเชิญเจ้าพ่อมาถามอีกครับ คราวนี้เอาใกล้ๆตู้เลย

ขออัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนาอีกซักครั้งด้วยเถิดๆๆ
เจ้าพ่อหลักเมืองมาที่นี่มั้ยครับ
ใ ช่
เมื่อกี้ที่ถามถึงตู้พระเครื่องในศาลหนะครับ แต่เห็นข้างนอกก็มีเลยอยากจะถามท่านให้ชัดเจนอีกหน่อยหนะครับ ว่ามีชิ้นไหนที่ท่านอยากจะแนะนำให้ผมบูชาไปหรือเปล่าหนะครับ
(ท่านพิจารณาวัตถุมงคลเหล่านั้นจากนอกตู้กระจกอยู่ระยะหนึ่ง)
ห า ดู แ ล้ ว ไ ม่ มี อ ง ค์ ไ ห น แ น ะ นํ า
เขาไม่ได้ทำพิธีปลุกเสกเหรอครับ
นํ า ไ ป ห ล อ ม อ ย่ า ง เ ดี ย ว
ผมควรสอบถามเจ้าหน้าที่ๆเค้าให้บูชาวัตถุมงคลมั้ยครับ ว่ามีการปลุกเสกหรือเปล่าหนะครับ
ส อ บ ถ า ม ก็ ไ ด้
ท่านที่มาคุยกับผมนี้คือเจ้าพ่อหลักเมืองจริงๆใช่มั้ยครับ (ถามอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ)
ใ ช่
สิ่งอื่นเข้ามาที่นี่ไม่ได้ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เอาหละครับ ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าพ่อหลักเมือง ขออัญเชิญท่านไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเถิดๆๆ

ขออธิบายต่อนะครับ ที่ว่าผมจะถามเจ้าหน้าที่ๆให้เช่าบูชานั้น ผมก็ไม่ได้ถามจริงๆหรอกนะครับ เพราะเดาว่าเจ้าหน้าที่ก็คงต้องบอกว่าปลุกเสกแหละ(มั้ง) หรือหากตอบไปอย่างอื่นคือเป็นวัตถุที่ระลึกได้หรือไม่ ทีนี้ว่าจะได้ทำพิธีปลุกเสกมาแล้วหรือไม่ได้ทำนั้น ผมไม่ขอรับผิดชอบในส่วนของคำพูดเจ้าพ่อนะครับ(หากไปกระทบกับยอดขาย) เพราะหากไม่ปลุกเสกแล้วนำมาจำหน่าย อาจมองว่าหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ศาลหลักเมืองได้หรือไม่ ผมเป็นแค่สื่อมวลชนเท่านั้น เป็นผู้สัมภาษณ์เจ้าพ่อเพื่อนำมาบอกต่อ ไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องเชื่อตามนี้แต่อยากให้พิจารณา ท่านอาจศรัทธาเจ้าพ่อหลักเมือง แต่ไม่เชื่อมั่นผมหรือไม่เชื่อมั่นวิธีสื่อสารของผมก็ได้
แต่เพื่อความสบายใจ ผมอยากให้พิจารณาว่า ก็เปรียบเสมือนรูปถ่ายของเรา หากมีคนนำไปย่ำยี หรือนำไปเทิดทูน คุณจะรู้สึกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะหากรูปถ่ายนั้นเป็นรูปที่คุณยกให้เค้าเอง จะรู้สึกแตกต่างอย่างไร ซึ่งรูปถ่ายที่คุณยกให้เค้าก็อุปมาเหมือนวัตถุมงคลที่ปลุกเสกโดยเจ้าของนั่นเองครับ

ติดตามบทสัมภาษณ์ต่อไปโปรดกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา


Create Date : 27 มีนาคม 2559
Last Update : 27 มีนาคม 2559 15:57:01 น. 2 comments
Counter : 6929 Pageviews.

 
สวัสดีค่ะคุณสมภพ..

ไม่ได้แวะมาทักทายนานแล้วนะค่ะ..

vote ให้เลยค่ะ

ชมพร Technology Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Literature Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Literature Blog ดู Blog
นัทธ์ Travel Blog ดู Blog
พันคม Literature Blog ดู Blog
สมภพ เจ้าเก่า Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 27 มีนาคม 2559 เวลา:22:50:43 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 29 มีนาคม 2559 เวลา:3:26:13 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.