Group Blog
 
<<
กันยายน 2557
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
28 กันยายน 2557
 
All Blogs
 
เจ้าพ่อหลักเมืองหนองคาย ตอบคำถาม 27 ก.ย. 57

ขออัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองหนองคาย มาสถิตบนกระดานสนทนานี้ เพื่อสื่อสารกับลูกช้างด้วยเถิด


ท่านคือเจ้าพ่อหลักเมืองหนองคาย ใช่มั้ยครับ
(ท่านดูงงๆหน่อย สงสัยเป็นเพราะครั้งแรก)
ได้โปรดสะกดตัวอักษรเพื่อคุยกับลูกช้างด้วยเถิด
วั น นี้ ส แ (ท่านลงไปเคาะพื้นสลับกับเคาะบนกระดาน) ไ ว้ วั น ห น้ า ห า ก นํ า เ ค รื่ ง สะกดผิด อ ง เ ส้ น ม า โ ท ษ ที
(งง) สรุป ท่านคือเจ้าพ่อหลักเมืองหนองคายใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วท่านคุยกับผมได้มั้ยครับ ตอนนี้ผมเตรียมคำถามมาถามท่านนะครับ
ไ ด้

เจ้าพ่อหลักเมืองหนองคาย เป็นพญานาคหรือเปล่าครับ
เ ว ล า ถ า ม ทํ า ไ ม ไ ม่ นํ า เ ค รื่ อ ง เ ส้ น ม า ถ ว า ย ก่ อ น
อึมม ก่อนเนียะ ผมก็เคยคุยกับทั้งเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ และก็เจ้าพ่อหลักเมืองนครราชสีมา ก็ไม่เห็นมีใครทวงเครื่องเซ่นหนะครับ
โ ท ษ ที
สรุป ท่านสามารถคุยกับผมได้โดยไม่ต้องมีเครื่องเซ่น ได้มั้ยครับ
โ น
ไ ด้

ได้นะครับ ? (งงคำตอบท่านจัง)
ไ ด้

เจ้าพ่อหลักเมืองหนองคาย เป็นพญานาคหรือเปล่าครับ
ส า ม า ร ถ เ ป็ น ไ ด้

ท่านช่วยอธิบายเกี่ยวกับพญานาคแบบย่อๆ ให้ผมเข้าใจหน่อยสิครับ
แ ม้ ว่ า พ ญ า น า ค จ ะ ส า ม า ร ถ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด บั้ ง ไ ฟ พ ญ า น า ค ไ ด้ แ ต่ ส่ ว น ใ ห ญ่ ส า ม า ทํ า ใ ห้ เ กิ ด น้ำ ท
(โทรศัพท์เข้าการสื่อสารขาดช่วง)
ทํ า น้ำ แ ต่ พ ญ า น้ า ส า ม า ร ถ โ น ทํ า โ น
(ฟังไม่รู้เรื่อง)

ท่านครับ แต่ที่ผมไปถ่ายรูปมาที่อำเภอรัตนวาปีเนียะ บั้งไฟพญานาคมันเป็นกระสุนส่องแสงยิงขึ้นจากฝั่งลาวหนะครับท่าน
แ อ บ ยิ ง จ า ก ฝั่ ง ล า ว ก็ มี
แล้วผมควรจะทำยังไงดีครับ กับพวกแอบยิงเนียะครับ
แ จ้ ง หั ว ห น้ า
แจ้งหัวหน้าเหรอครับ
ใ ช่
ท่านรู้มั้ยครับว่าเค้ายิงเพราะอะไร ยิงตามประเพณีเค้า หรือว่าถูกใครจ้างยิงเพื่อการท่องเที่ยวหนะครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า สํ า คั ญ ม า ก ห า ก จั บ ค น ยิ ง ไ ด้ จ ะ รู้ ค ว า ม จ ริ ง

เมื่อกี้ท่านบอกให้แจ้งหัวหน้าหนะครับ ท่านว่าผมแจ้งหัวหน้าฝ่ายไทยหรือฝ่ายลาวดีครับ
ทั้ ง นั้ น

แต่ลูกไฟที่พญานาคทำได้นั้น ก็มีอยู่เหรอครับ
มี อ ยู่
มันจะมีลักษณะต่างจากกระสุนส่องแสงยังไงหละครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า วั น พ ร ะ นี้ เ ว ล า พ ญ า น า ค โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ แ อ บ ม า ทํ า บั้ ง ไ ฟ พ ญ า น า ค ที่ น้ำ โ ข ง
ไ ป ดู ที่ วั ด ไ ท ย

วัดไทยเหรอครับ
ใ ช่

ทำยังไงผมถึงจะได้เห็นพญานาคตัวเป็นๆหนะครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า โ บ ร า ญ ไ ป ดู ที่ โ อ ก า ศ ห น้ า ห า ใ ห้

เห็นรูปปั้นพญานาคบางอันก็มีหลายเศียร ไม่ทราบว่าพญานาคมีเศียรเดียวหรือว่ามีหลายเศียรครับ
เ ศี ย ร เ ดี ย ว
แล้วพญานาคตัวจริง กับรูปปั้นหรือรูปวาดพญานาคทั้งหลายเนียะ เหมือนกันหรือต่างกันตรงไหนหนะครับ
ทํ า ใ ห้ เ ห มื อ น กั บ รู ป ปั้ น ไ ด้

ภูติแม่น้ำโขง มีจริงหรือเปล่าครับ
วั น ห น้ า ห า ใ ห้

แล้วเมืองบาดาลหละครับ ท่านรู้มั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า เ มื อ ง บ า ด า ล ไ ด้ จ ม น้ำ ไ ป น า น แ ล้ ว
โ อ ก า ศ ห น้ า สื บ ใ ห้


ท่านทราบเรื่องการจมน้ำของพระสุก เมื่อหลายร้อยปีก่อนมั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า พ ร ะ สุ ก จ ม น้ำ ที่ บ้ า น ห น อ ง กุ้ ง
ถ้าอยากจะงมเก็บกู้ขึ้นมาหละครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ส า ม า ร ถ ทํ า ไ ด้
แล้วท่านทราบมั้ยครับ ทำไมพระสุกถึงอยากจมน้ำที่นั่นหละครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
มีเทวดาอารักษ์หรือพญานาคอะไร ป้องกันไม่ให้หาพระสุกเจอมั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ไ ม่ มี
ท่านสามารถไปชี้จุดที่จมได้มั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ทราบว่าในอดีตมีความพยายามจะอัญเชิญพระใสไปกรุงเทพ แต่ขับเกวียนที่ใส่พระใสไปไม่ได้ และเกวียนก็หัก จริงหรือเปล่าครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ไ ม่ จ ริ ง
ไม่จริงเหรอครับ
ไ ม่ จ ริ ง
แล้วทำไมสมัยก่อน ถึงอัญเชิญพระใสไปกรุงเทพไม่ได้หละครับ
ใ ห้ อ ยู่ ที่ ห น อ ง ค า ย
เพื่อให้อยู่ที่หนองคายเหรอครับ
ใ ช่

ท่านครับ แล้วพวกรอยพญานาคทั้งหลายหละครับ เกิดจากอะไร
เ กิ ด จ า ก ห า ก ไ ม่ รื ม จ ะ ดู ใ ห้

เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพ บอกว่ามีการนัดเจ้าพ่อหลักเมืองทุกแห่งไปประชุมทุกวันจันทร์ [1] จริงหรือเปล่าครับ
จ ริ ง
แสดงว่าท่านไปประชุมที่กรุงเทพทุกวันจันทร์ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ มีลักษณะยังไงเหรอครับ
มี ลั ก ษ ณ ะ ใ จ ดี
ท่านแต่งตัวยังไงหนะครับ
แ ต่ ง ตั ว นุ่ ง โ จ ง ก ร ะ เ บ น
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านใส่ชุดราชประแตน หรือชุดที่โบราณกว่าชุดราชประแตนครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
เ ว ล า ม า สั ก ก า ร ะ เ จ้ า พ่ อ ห ลั ก เ มื อ ง ห น อ ง ค า ย ค ว ร เ อ า เ ค รื่ อ ง เ ส้ น ม า ด้ ว ย
ท่านอยากได้อะไรเป็นเครื่องเซ่นมากที่สุดครับ
แ ล้ ว แ ต่
ห น ห น้ า เ อ า ม า น ะ

คือที่ผมถามท่านเนียะ ผมจะนำไปเขียนประกาศด้วยหนะครับ ถ้าท่านอยากได้อะไรมากที่สุดผมก็จะนำไปเขียนตามนั้น แล้วถ้ามีคนมาอ่านเห็นเค้าก็อาจจะนำมาถวายตามที่ท่านต้องการมากที่สุดก็ได้ครับ
แ ล้ ว แ ต่
เป็นน้ำแดงก็ได้ใช่มั้ยครับ เห็นเค้าชอบเอามาถวาย (เห็นน้ำแดง 3-4 ขวดวางอยู่ตรงนั้น)
ใ ช่

แล้วท่านมีอะไรอยากจะฝากบอกใครอีกมั้ยครับ อย่างเช่น ผู้ว่าฯหนองคาย หรือนายก อบจ.หนองคาย บ้างมั้ยครับ
โ อ ก า ศ ห น้ า ม า ใ ห ม่

เอิ่ม ช่วงที่ผมคุยกับท่านตลอดมาตั้งแต่ช่วงเช้ามาถึงตอนเนียะ เป็นท่านตลอดใช่มั้ยครับ ไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแอบแฝงใช่มั้ยครับ
ไ ม่ มี

อ่อท่านครับ ทราบว่าศาลหลักเมืองนี่เพิ่งสร้างได้ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนี้เองใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แต่ผมสามารถถามประวัติศาสตร์หนองคายได้เก่ากว่าสิบปีลงไปได้ ใช่มั้ยครับ หรือถามลงไปได้นานแค่ไหน
เ ว ล า ม า เ อ า เ ค รื่ อ ง เ ส้ น ม า ด้ ว ย แ ล้ ว จ ะ ต อ บ ไ ด้ ย้ อ น ไ ป ใ ก ล
(โอ่โหท่าน ทวงเครื่องเซ่นจังเลยท่าน ถ้าได้แล้วจะทำให้ท่านมีฤทธิ์รู้ย้อนหลังไปไกลด้วยเหรอ แต่จริงๆต้องเขียนว่า เซ่น นะครับไม่ใช่ เส้น)

อ่าครับ ถ้าโอกาสหน้ามาใหม่ เดี๋ยวผมจะนำเครื่องเซ่นมาให้ท่านด้วยแล้วกัน เครื่องเซ่นนี่ แล้วแต่ ใช่มั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่

เอาหละครับ งั้นวันนี้ผมคงจะพอเท่านี้หละ หากท่านไม่มีอะไรแล้ว งั้นก็ขออัญเชิญท่านกลับไปสถิต ณ ที่อยู่ของท่านด้วยเทอญ

อ้างอิง
1. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 6 เม.ย. 55


Create Date : 28 กันยายน 2557
Last Update : 28 กันยายน 2557 22:17:21 น. 5 comments
Counter : 3686 Pageviews.

 
ความเห็นส่วนหนึ่งจากเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อหลักเมืองหนองคาย จาก เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯตอบคำถาม 19 ก.ย. 57

ทราบว่าเสาหลักเมืองหนองคายเพิ่งสร้างได้ประมาณสิบกว่าปีมานี้ หากผมไปถามเรื่องในอดีตไกลๆ เช่น เรื่องการจมน้ำของพระสุก ท่านน่าจะตอบได้มั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่ ว่ า ส า ม า ร ถ ห ยั่ ง รู้ ย้ อ น ห ลั ง ไ ด้ ห รื อ ไ ม่
เจ้าพ่อหลักเมืองหนองคาย เป็นพญานาคหรือเปล่าครับ
ไ ม่ ใ ช่


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 28 กันยายน 2557 เวลา:22:41:40 น.  

 
อ้างอิงที่ว่า ผมไปถ่ายรูปแล้วขึ้นจากฝั่งลาว ตามกระทู้ 3 ปีที่ผ่านมาเหล่านี้นะครับ

ปี 2554 ภาพถ่ายบั้งไฟพญานาคเมื่อเปิดหน้ากล้องนานๆ

ปี 2555
[พิสูจน์บั้งไฟพญานาค] ภาพแรกจากฝั่งลาว มาแล้วครับ
[พิสูจน์บั้งไฟพญานาค] ด้วยภาพจากทีมงานหว้ากอที่ อ.รัตนวาปี

ปี 2556 ใครไปเที่ยว-ถ่ายรูปบั้งไฟพญานาคกันมา ขอเชิญมาแชร์ได้ที่กระทู้นี้


สำหรับปี 2557 คอยติดตามได้โดยกดไลท์เฟชบุ๊คเพจพิสูจน์บั้งไฟพญานาคนะครับ แต่ในพันทิปก็จะเอาไปตั้งเหมือนกันครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 1 ตุลาคม 2557 เวลา:22:25:01 น.  

 
ไม่รู้จิงก็ไม่ควรจะมาทำอย่างนี้นะค่ะ..
มันทำให้คนที่ ศรัทธาหลวงพอพระใส สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนหนองคายเค้ารู้สึกไม่ดี....ถ้าไม่ได้รู้ข้อมูลจิงแล้วหาอ่านแค่ในตำราแล้วนำความคิดของตัวเองมาโพสตแบบนี้ มันเมือคนรู้ไม่จิง...มากกว่า..ไปคึกษาให้ดีหรือจะการพิสูรโดยการนำพระสุกขึ้นมาจากน้ำจะทำให้คนเชื่อถือคุณมากกว่านี้ค่ะ...


โดย: 569 IP: 1.47.75.193 วันที่: 10 ตุลาคม 2557 เวลา:12:10:07 น.  

 
ที่หลังไม่รู้จิงก็อย่าอวดฉลาดนะ


โดย: dood IP: 1.47.75.193 วันที่: 10 ตุลาคม 2557 เวลา:12:12:18 น.  

 
สนใจติดตาม Blog นี้ กดไลท์เฟชบุ๊คเพจ ผีปากกา ได้ครับ ^_^ https://www.facebook.com/Contactghosts


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:19:39:33 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.