Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2565
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
28 ธันวาคม 2565
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่และกุมภัณฑ์ 9,11 ธ.ค. 65เชียงใหม่จะใช้เสาอินทขิลแทนเสาหลักเมือง โดยผมเคยมาคุยแล้วเมื่อปี 58 อยู่ในบทสนทนาเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่(อินทขิล) 30-31 ม.ค. 58
มาคราวนี้ 9 ธันวาคม 2565 เข้าไปเชิญท่านในศาลอินทขิล แต่เวลาคุยจะออกมาด้านนอกศาลเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนคนอื่น แต่ยังอยู่ภายในเขตระเบียง

เอ่อ ท่านคือเทวดาในเสาอินทขิล หรือเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่องค์ที่สิงสถิตอยู่ในเสาอินทขิลมานานที่สุด ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
การมาคุยกับท่านเนียะ ควรที่จะเลือกวันศุกร์ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านสิงสถิตอยู่ในเสาอินทขิลใช่มั้ยครับ
ไ อ นี่ ถ า ม ม า ก จั ง
ใ ช่

คือผมเคยมาที่นี่ตั้งแต่ปี 58 แล้วครับ แล้วปรากฏว่า บางทีเป็นเทวดาของวัดเจดีย์หลวงมาเข้าอย่างเงียะ ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นใคร หรือว่าเป็นเทวดาในเสาอินทขิล ผมเลยต้องถามให้แน่ใจหนะครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ ตี ค ว า ม
การคุยกับท่านนี่เลือกวันศุกร์นี่ดีแล้วใช่มั้ยครับ

เมื่อกี้ผมลืมว่าผมถามไปรึยัง
ใ ช่
เสาอินทขิลมีเทวดาอยู่กี่องค์เหรอครับ ที่สิงสถิตอยู่
แ ว่ ว ม า ว่ า ห ล า ย อ ง ค์

ตำนานว่าเสาอินทขิลเนียะ พระอินทร์ให้กุมภัณฑ์เอาลงมาให้ จริงหรือเปล่าครับ
แ ต่ ง ขึ้ น จ า ก นึ ก ก่ อ น
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


เรื่องที่ว่ามีการหล่อกระทะขนาดใหญ่ แล้วให้มีการปั้นรูปสัตว์ต่างๆลงไปในกระทะฝังไปในหลุม แล้วเอาดินถม แล้วก็สร้างเสาอินทขิลต้นใหม่ขึ้นมาแทนต้นเก่าที่ตำนานว่าเอากลับสวรรค์แล้ว แล้วก็ให้ทำการสักการะให้เหมือนเสาอินทขิลต้นเดิม ตำนานนี้เป็นยังไงครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
ในอดีตมีการทำเสาอินทขิลกันอยู่หลายต้นเลยมั้ยครับ
ห ล า ย ต้ น

ข่าวว่าครูบาเถิ้ม เจ้าอาวาสวัดแสนฝาง ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงทางด้านไสยศาสตร์ เห็นว่ากุมภัณฑ์เฮี้ยนนัก จึงทำพิธีตัดศีรษะของกุมภัณฑ์ออกแล้วค่อยต่อใหม่ นับแต่นั้นมากุมภัณฑ์ก็เลยลดความเฮี้ยนลง ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้หนะครับ
ห า ก กุ ม ภั ณ ฑ์ เ ฮี้ ย น จ ริ ง ใ ค ร ก็ ท ำ อ ะ ไ ร ไ ม่ ไ ด้
แล้วกุมภัณฑ์เฮี้ยนจริงหรือเปล่าหละครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

เสาอินทขิลต้นเดิมถูกหล่อด้วยโลหะ จริงหรือเปล่าครับ
ใ ช่ แ ต่ ห า ย แ ล้ ว
หายไปอยู่ที่ไหนท่านรู้มั้ยครับ เผื่อไปตาม
สู่ อ ล โ
สะกดผิด

ข้ามข้อนี้ไปนะครับ
ข้ า ม
เมื่อก่อนเคยมีรูปวาดของนายทวารบาลถือเครื่องยิงลูกระเบิดสมัยใหม่ แต่ว่าตอนนี้คงแก้ไขแล้ว ไม่รู้ว่าท่านมีความเห็นยังไงครับ
ห า ย แ ล้ ว
แล้วท่านว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรครับ
แ ล้ ว แ ต่ ช่ า ง เ ห็ น ส ม ค ว ร

เรื่องที่พญามังรายจะมาสร้างเมืองเชียงใหม่ แล้วมาพบเสาอินทขิล ก็เลยขึ้นไปถามพญาลัวะบนดอยสุเทพ แล้วพญาลัวะก็เลยแนะนำให้บูชาเสาอินทขิลพร้อมกับรูปกุมภัณฑ์ เพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข จริงหรือเปล่าครับ
โ ด ย ม า ก แ ต่ ง ขึ้ น
พญามังราย ถูกฟ้าผ่าสิ้นพระชนมจริงหรือเปล่าครับ
จ ริ ง
เหตุเกิดที่วัดอินทขิลหรือเปล่าครับ
ไ ป อ่ า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ดู เ อ ง
พระองค์ถูกผ่าโดยลำดังขณะที่เสด็จเป็นการส่วนพระองค์โดยลำพังเหรอครับ
ไ ป อ่ า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ดู เ อ ง

ท่านว่าเสาอินทขิลอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงนี่ก็ดีอยู่แล้ว หรือว่าควรจะอยู่ที่วัดอินทขิลดีครับ
ไ ป อ ยู่ วั ด อิ น ท ขิ ล ดี ก ว่ า
ไปอยู่วัดอินทขิลดีกว่าเหรอครับ
ใ ช่
เพราะว่าที่นี่ไม่น่าจะเป็นที่อยู่ของท่านใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เสาอินทขิล ถูกย้ายจากวัดอินทขิลมาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง สมัยไหนครับ ไม่รู้ว่าใช่สมัย ร.๕ หรือเปล่า
โ บ ร า ณ ว่ า ก่ อ น ร 5
โบราณว่าก่อน ร.5 เหรอครับ
ใ ช่

เมืองเชียงใหม่ เคยมีอาณาเขตเป็นรูปวงกลมมาก่อน จริงหรือเปล่าครับ
ใ ช่
โดยเสาอินทขิลอยู่ตรงศูนย์กลางของวงกลมใช่มั้ยครับ
ใ ช่

แล้วยุคต่อมาที่มีการสร้างกำแพงเมืองให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนียะครับ มีการฝังคนลงไปทั้ง 4 มุมเมืองหรือเปล่าครับ
ส่ ว น ม า ก เ ป็ น ยั น ต์ ม า ก ก ว่ า
เป็นยันต์ที่เป็นแผ่นผ้า หรือว่าแผ่นศิลาเหรอครับ
หิ น ใ น อุ โ ม ง ค์ นั้ น ไ ด้ รั บ ก า ร แ ก ะ ส ลั ก ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านว่าประเทศเนียะ หากมีการเลือกตั้ง ควรเลือกพรรคอะไรดีครับ
แ อ บ อ ย า ก รู้ เ ห ร อ
ครับ ก็ถามเทวดาหลายๆท่าน ทั้งที่กรุงเทพและต่างจังหวัดหนะครับ
ไ ว้ ไ ก ล้ ๆ วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ก่ อ น

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มากที่สุดมั้ยครับ ในฐานะนายกฯคนปัจจุบัน
หั ว ก า ร เ มื อ ง เ ห ร อ
ก็ หัวหลายอย่างครับ
ไ อ ป ร ะ ยุ ท ธ มั น ไ ม่ อ ย า ก ล า อ อ ก ห ร อ ก

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มั้ยครับ
อ อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ มี อ ะ ไ ร อ ย า ก บ อ ก
งั้นท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มั้ยครับ
ใ บ ศ ไ น
สะกดผิด ไ ม่ มี อ ะ ไ ร อ ย า ก บ อ ก


มีของโบราณอะไรฝังอยู่ตรงไหน ที่ยังไม่มีใครรับรู้บ้างมั้ยครับ
อ ย า ก ขุ ด เ ห ร อ
ครับ ก็อยากขุดอยู่ครับ
ไ ป ที่ วั ด ใ น ตั ว เ มื อ ง วั น ห น้ า พ า ไ ป ขุ ด
วันหน้าท่านจะพาผมไปขุดเหรอครับ
ใ ช่
ถ้าเป็นวัดนี่ก็ควรเป็นวัดร้าง หรือถ้าเป็นบ้านก็ควรเป็นบ้านร้างมั้ยครับ ไม่งั้นเค้าคงไม่อนุญาตให้ขุดหนะครับ
ส่ ว น ม า ก ไ ม่ ร้ า ง
เอาเฉพาะในวัดเจดีย์หลวงเนียะ มีมั้ยครับ
มี แ น่ น อ น
ไปชี้เลยดีมั้ยครับ หรือว่าคุยเรื่องอื่นไปก่อน
คุ ย เ รื่ อ ง อื่ น ก่ อ น

เจ้าพ่อหลักเมือง(กรุงเทพ)บอกว่ามีการนัดประชุมเจ้าพ่อหลักเมืองทุกจังหวัดวันจันทร์ จริงหรือเปล่าครับ
อั น ที่ จ ริ ง เ ร า เ ป็ น เ ท ว ด า ใ น วั ด เ จ ดี ย์ ห ล ว ง
ไ ม่ ใ ช่ เ จ้ า พ่ อ ห ลั ก เ มื อ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่

(น่าน ว่าแล้ว แต่ผมก็ต้องพยายามรักษาอารมณ์รักษาน้ำใจกันต่อไป)
แล้วผมต้องใช้วิธีสวด หรือว่าเชิญอย่างไรดี เจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่ถึงจะมาเข้าได้ถูกองค์เหรอครับ
ห า ก เ ข้ า ไ ป เ ชิ ญ ใ ห ม่ อ า จ ไ ด้
ท่านครับผมเคยมาแล้วเมื่อปี 58 แล้วตอนนั้นก็เกิดเรื่องคล้ายๆกันแบบนี้ คือเทวดาวัดพระเจดีย์หลวงมาเข้าแทน ไม่ทราบว่าเป็นองค์เดียวกันกับที่คุยวันนี้หรือเปล่าครับ
จ ำ ไ ม่ ไ ด้
โอเค ถ้าอย่างงั้นผมขออัญเชิญท่านไปสถิต ณ ที่สถิตของท่าน เพื่อที่ผมจะได้เข้าไปลองเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่ ให้ผมใช้คำว่าเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่ดีกว่ามั้ยครับ น่าจะตรงตัวกว่าหรือเปล่า กับใช้คำว่าเจ้าพ่ออินทขิล
ใ ช้ ค ำ ว่ า เ จ้ า พ่ อ อิ น ท ขิ ล ต ร ง ตั ว ก ว่ า
ใช้คำว่า เจ้าพ่ออินทขิล ตรงตัวกว่าใช่มั้ยครับ
ใ ช่
โอเค ขอขอบคุณท่านมาก
ขอเชิญท่านไปสถิต ณ ที่สถิตของท่าน เพื่อผมจะได้ไปอัญเชิญเจ้าพ่ออินทขิลแทน ขอขอบคุณท่านนะครับ
------------------------------------------------------------------

กลับเข้าไปเชิญใหม่ในศาลอินทขิลโดยเชิญว่า เจ้าพ่ออินทขิล และคราวนี้(คง)ได้คุยกับเจ้าพ่ออินทขิลองค์จริง

ห า ก ส ง สั ย ใ ห้ ถ า ม ว่ า ปั จ จุ บั น ใ ค ร เ ป็ น เ จ้ า พ่ อ อิ น ท ขิ ล
ถ้าถามเช่นนั้นแล้ว คำตอบจะเป็นอย่างไรครับ หรือว่าก็แค่ถามเฉยๆ
วั น นี้ ท่ า น ม า ถ า ม อ ะ ไ ร
แต่โดยสรุปท่านคือเจ้าพ่ออินทขิลใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ตะกี้ที่มีเทวดาที่วัดเจดีย์หลวงมาเข้า ท่านรู้เห็นมั้ยครับ
เ ห็ น แ ต่ ส อ น อ ะ ไ ร ไ ม่ ไ ด้
เห็นแต่สอนอะไรไม่ได้เหรอครับ
ใ ช่
(รู้สึกอึดอัดใจแทนท่านจริงๆ)

เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯบอกว่า มีการนัดประชุมเจ้าพ่อหลักเมืองทุกจังหวัดในวันจันทร์ จริงหรือเปล่าครับ
จ ริ ง
เมื่อกี้ผมถามถึงคำถามนี้แหละ ปรากฏว่าเทวดาที่วัดเจดีย์หลวงเลยสารภาพว่าไม่ใช่เจ้าพ่อหลักเมือง แต่พอท่านตอบว่า จริง แล้วผมก็มั่นใจว่าท่านเป็นเทวดาอินทขิลจริง เดี๋ยวขอเชิญท่านไปคุยกับผมบริเวณมุมด้านข้างของอาคารได้มั้ยครับ
ไ ด้
มั่นใจว่าเทวดาที่วัดเจดีย์หลวงคงจะไม่สามารถมาเข้าแทนได้แล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่

(ผมพาท่านออกไปนอกศาล แต่ยังอยู่ภายในระเบียง มุมเงียบๆ)
ท่านที่ยังตามผมออกมานี่คือเจ้าพ่ออินทขิลใช่มั้ยครับ
(ท่านลงไปจิ้มพื้นแล้วมาตอบ)
ใ ช่
เทวดาองค์เมื่อกี้เค้าก็ชอบจิ้มพื้นเหมือนกันหนะครับ แต่เห็นท่านจิ้มพื้นแล้วผมก็เลยสงสัยหนะครับ
ไ ม่ มี อ ะ ไ ร

ผมมาคุยกับท่านในศุกร์นี่ ถือว่าถูกต้องแล้วมั้ยครับ
ถู ก ต้ อ ง แ ล้ ว

เสาอินทขิลนี่ ท่านว่าควรที่จะอยู่วัดอินทขิล หรือว่าอยู่วัดเจดีย์หลวง ดีกว่ากันครับ
อ ยู่ วั ด เ จ ดี ย์ ห ล ว ง ก็ ไ ด้
เสาอินทขิลถูกย้ายจากวัดอินทขิลมาวัดเจดีย์หลวงเนียะ สมัย ร.5 หรือเปล่าครับ หรือว่าก่อนหลังนั้นครับ
ไ ส
สะกดผิด ใ น อ ดี ต ย้ า ย เ ส า อิ น ท ขิ ล ใ น ส มั ย ผู้ น ำ เ ป็ น ห ญิ ง โ ด น ศึ ก ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ เ ส า อิ น ท ขิ ล อ ยู่ โ ด ด เ ดี่ ย ว ที่ วั ด อิ น ท ขิ ล เ ล ย ย้ า ย ม า ที่ วั ด เ จ ดี ย์ ห ล ว ง

ตอนที่ย้ายเสาอินทขิลมาที่วัดเจดีย์หลวง เจดีย์วัดเจดีย์หลวงพังหรือยังครับ
พั ง ก่ อ น ตั้ ง น า น แ ล้ ว
ได้ยินว่า ที่ว่าองค์พระเจดีย์หลวงเคยพังทลายลงมาเพราะแผ่นดินไหวหนะ มีความเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุให้เกิดความแตกแยกในราชสำนัก ทำให้เกิดความอ่อนแอของอาณาจักรล้านนา หรือเปล่าครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

เทวดาในเสาอินทขิลมีอยู่ทั้งหมดกี่องค์ครับ
5 อ ง ค์
ท่านที่คุยกับผมเนียะ เป็นองค์ที่เก่าแก่ที่สุด เฉพาะในบรรดา 5 องค์เนียะ ท่านเก่าแก่ที่สุดแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เมื่อกี้ผมถามคำถามนี้กับเทวดาที่วัดเจดีย์หลวง ปรากฏเทวดาที่วัดเจดีย์หลวงตอบไม่ได้ ท่านตอบได้ว่ามี 5 องค์ แสดงว่านี่ก็เป็นอีกสิ่งยืนยันว่า นี่เป็นท่านเจ้าพ่ออินทขิลจริงๆใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แสดงว่าเทวดาที่วัดเจดีย์หลวงก็มองไม่เห็นว่าเทวดาในอินทขิลมีอยู่กี่องค์ใช่มั้ยครับ
ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น
ที่เราคุยกันอยู่ขณะเนียะ เทวดาวัดเจดีย์หลวงก็มามุงมาฟังด้วยหรือเปล่าครับนิ
วั น นี้ ท่ า น จ ะ ถ า ม แ ต่ เ รื่ อ ง นี้ เ ห ร อ

ท่านครับ เวลาเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯนัดประชุมวันจันทร์เนียะ ท่านไปองค์เดียว หรือว่าไปหมดทั้ง 5 องค์ หรือว่า 6 องค์เลยครับ
ไ ป ห ม ด ทั้ ง 5 อ ง ค์
เมื่อก่อนเคยมี 6 องค์ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
มีการหมดวาระไป แล้วก็มีท่านใหม่มาแทนด้วยอย่างงั้นหรือเปล่าครับ
ใ ช่

ตำนานว่าเสาอินทขิลต้นแรกเนียะ พระอินทร์ให้กุมภัณฑ์เอาลงมาให้ จริงหรือเปล่าครับ
ที่ ม า นี่ เ พ ร า ะ อ ย า ก รู้ เ รื่ อ ง นี้ เ ห ร อ
ก็อยากรู้หลายเรื่องครับ เรื่องนี้ก็ด้วยครับ
ไ ม่ จ ริ ง ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ตำนานว่าเสาอินทขิลต้นปัจจุบันหนะครับ เห็นว่ามีการหล่อกระทะขนาดใหญ่ แล้วให้ปั้นรูปสัตว์ต่างๆลงไปในกระทะ ฝังลงไปในหลุม เอาดินถม แล้วก็สร้างเสาอินทขิลต้นใหม่ขึ้นมาแทนต้นเดิมที่อ้างว่านำขึ้นสวรรค์ไปแล้ว แล้วก็ทำพิธีสักการะให้เหมือนกับเสาอินทขิลต้นจริง ตำนานนี้เป็นยังไงครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
แต่ว่าคงจะเป็นเรื่องแต่งใช่มั้ยครับ
แ ต่ ง ขึ้ น
เช่นนั้นเสาอินทขิลจริงๆเนียะ น่าจะเกิดมายังไงครับ
อั น ที่ จ ริ ง ไ ด้ ส้ ร า ง เ ส า อิ น ท ขิ ล จ า ก วั ด ส ำ เ ภ า วั ด นี้ อ ยู่ เ มื อ ง ปั จ จุ บั น เ ป็ น จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย
อ๋อ มาจากเชียงรายเหรอครับ
ใ ช่
น่าจะเป็นของเชียงแสนด้วยมั้ยครับ
ใ ช่
เชียงแสนนี่คือเป็นแหล่งอารยธรรมใหญ่ๆแหล่งนึงเลยมั้ยครับ
ใ ช่
เป็นวัดที่นับถือผี หรือว่าพราหมณ์ หรือว่าพุทธหนะครับ หรือผสมๆกันครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
ในอดีตคงมีเสาอินทขิลอยู่หลายต้นมั้ยครับ
ห ล า ย ต้ น

เมืองเชียงใหม่นี้ แต่ก่อนมีอาณาเขตเป็นรูปวงกลมหรือเปล่าครับ
ใ ช่
แต่เสาอินทขิล ต้นปัจจุบันนี้ เมื่อก่อนคือจุดศูนย์กลางของวงกลมนั้นหรือเปล่าครับ
ใ ช่

เห็นข่าวว่าครูบาเถิ้ม เจ้าอาวาสวัดแสนฝาง ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงทางด้านไสยศาสตร์ เห็นว่ากุมภัณฑ์เฮี้ยนนัก จึงทำพิธีตัดศีรษะของกุมภัณฑ์ออกแล้วต่อใหม่ นับแต่นั้นมากุมภัณฑ์ก็เลยลดความเฮี้ยนลง ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
อั น ที่ จ ริ ง ภุ ม
สะกดผิด กุ ม ภั ณ ฑ์ ไ ม่ ไ ด้ เ ฮี้ ย น แ ต่ คิ ด ไ ป เ อ ง

แล้วเหตุการณ์ตัดศีรษะแล้วต่อใหม่เนียะ เคยเกิดขึ้นจริงมั้ยครับ
ใ น วั น นั้ น ไ ด้ มี ก า ร ตั ด ศ รี ษ ะ กุ ม ภั ณ ฑ์ จ ริ ง แ ต่ ไ ม่ มี ผ ล อ ะ ไ ร

เรื่องที่พญามังรายจะมาสร้างเมืองเชียงใหม่ แล้วมาพบเสาอินทขิล ก็เลยขึ้นไปถามพญาลัวะบนดอยสุเทพ แล้วพญาลัวะก็เลยแนะนำให้บูชาเสาอินทขิลพร้อมกับรูปกุมภัณฑ์ เพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข จริงหรือเปล่าครับ
วั น ที่ พ ย า มั ง ร า ย อ อ ก ไ ป ที่ ปู น ดู
สะกดผิด ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

พญามังรายถูกฟ้าผ่าสิ้นพระชนมจริงหรือเปล่าครับ
ใ ช่
ท่านถูกฟ้าผ่าที่วัดอินทขิลหรือเปล่าครับ
ใ ช่
แบบ ถูกผ่าโดยลำพังโดยที่ไม่มีใครแวดล้อมใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วก็ ประมาณว่าไปมีผู้พบศพพระองค์ในภายหลังใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เออท่านครับ ที่ท่านว่าเสาอินทขิลถูกย้ายมาสมัยที่ผู้นำเป็นผู้หญิงเนียะ ท่านคงหมายถึงกษัตริย์ล้านนาที่เป็นหญิงใช่มั้ยครับ ที่คงจะเป็นพระนางเจ้า อะไรซักอย่าง
ใ ช่ ไ ป อ่ า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ดู

การที่พญามังรายมาสร้างกำแพงเมืองให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนียะ มีการฝังคนลงไปตรงมุมทั้งสี่มุมเมืองหรือเปล่าครับ
ไ ม่ มี ก า ร ฝั ง ค น ล ง ไ ป ใ น อ รุ ณ รุ่ ง ฝั ง แ ต่ ศิ ล า ด ว ง เ มื อ ง
แสดงว่าเรื่องการฝังคนนี่คือมาร่ำลือกันไปเองใช่มั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ถ้าผมมีเวลาว่างๆนี่ ท่านสามารถเป็นไกด์เดินแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วเมืองเชียงใหม่ได้เลยมั้ยครับ
ไ ด้ เ ล ย

มีของโบราณอะไรฝังอยู่ตรงไหนที่ยังไม่มีใครรู้บ้างมั้ยครับ
มี สิ เ ย อ ะ ม า ก ด้ ว ย
ท่านสามารถไปชี้จุดที่ฝังได้มั้ยครับ หากเป็นจุดที่แบบร้างราไม่มีเจ้าของอย่างเงียะครับ
ธ ร ร ม ด า ที่ จ ะ มี ปู่ โ ส ม เ ฝ้ า อ ยู่
แสดงว่าก็ขุดเอาไม่ได้ใช่มั้ยครับ หรือว่าสามารถขอปู่โสมได้
ใ น วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
ถ้าท่านจะพาผมไปชี้จุดเนียะ ผมสามารถเข้าทรงท่านอย่างเงียะ ออกไป ณ ที่อื่นๆได้ใช่มั้ยครับ
ไ ด้
วันที่ก็ต้องเป็นวันศุกร์เหมือนกันใช่มั้ยครับ
ใ ช่
สิ่งที่ฝังอยู่คืออะไรหนะครับ
ส่ ว น ม า ก พ ร ะ พุ ท ธ รู ป โ บ ร า ณ
หากมีปู่โสมอยู่ แต่ว่าท่านก็สามารถพาไปชี้จุดหรือว่าพาไปขุดได้อย่างงั้นใช่มั้ยครับ หรือว่าวันหน้าค่อยว่ากันใหม่
วั น ห น้ า ว่ า กั น ใ ห ม่
ควรจะต้องเตรียมสิ่งของในการขออนุญาตปู่โสมด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
อะไรบ้างหละครับ
ห น ห น้ า ว่ า กั น ใ ห ม่
คือแบบ เผื่อหนหน้าผมมาอีก ผมจะได้เตรียมมาเลยไงครับ หรือไว้ค่อยหนหน้าว่ากันใหม่ เพราะอาจเป็นของที่สามารถหาซื้อได้ในตัวเมืองหนะครับ
ห น ห น้ า ว่ า กั น ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นยังไงกับการนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้บนเสาอินทขิลครับ
ใ ห้ ค น ไ ด้ สั ก ก า ร ะ พ ร้ อ ม ๆ กั น

บทสวดบูชาอินทขิลที่ทำป้ายไว้ด้านหน้า ท่านมีความเห็นยังไงครับ
บ ท ส ว ด นี้ แ ต่ ง ขึ้ น โ ด ย ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
เป็นบทสวดที่ถูกต้องแล้วมั้ยครับ ในการบูชาเสาอินทขิลหนะครับ
ถู ก ต้ อ ง แ ล้ ว

ท่านครับ ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงในวันที่เจดีย์พัง แต่วันที่เจดีย์พังเนียะ ท่านเห็นเหตุการณ์มั้ยครับ
เ ห็ น
ท่านพอจะเล่าให้ฟังย่อๆได้มั้ยครับ เหตุการณ์วันที่เจดีย์พังเป็นยังไง
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับ เจดีย์ขาว ครับ
ปู ช นี ย ส ถ า น นี้ ส ร้ า ง ขึ้ น เ พื่ อ บู ช า พ ร ะ ส ง ฆ์ รู ป ห นึ่ ง ที่ ช า ว บ้ า น เ ลื่ อ ม ใ ส ศ รั ท ธ า
งั้นข้างในเจดีย์ก็คงจะมีอัฐิของพระสงฆ์รูปนี้อยู่ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ตรงนั้นเคยเป็นวัดมาก่อนมั้ยครับ แต่ว่าพอต่อมาวัดส่วนที่เป็นไม้อาจจะสูญหายไปหมด ก็เลยเหลือแต่ส่วนที่เป็นปูนที่เป็นเจดีย์ไว้หนะครับ
ใ น อ ดี ต ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น วั ด แ ต่ เ ป็ น ห มู่ บ้ า น

ล้านนา กับ ลานนา คำไหนถูกต้องครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ เ รี ย์

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ที่มาจัดพิธีสักการบูชาเสาอินทขิลประจำปีมั้ยครับ
ส่ ว น ม า ก ไ ม่ รู้ พิ ธี ช อ บ เ อ า ไ ป แ ห่ บ น ถ น น
มีการเอาเสาอินทขิลออกไปแห่บนถนนด้วยเหรอครับ
ใ ช่
แต่ว่าในอดีตไม่มีการดำเนินถนนใช่มั้ยครับ
ไ ม่ มี
มีพิธีเข้าทรงที่เสาอินทขิลด้วยมั้ยครับ
มี
แล้วท่านได้ไปเข้าร่างทรงนั้นจริงๆมั้ยครับ
ไ ป เ ข้ า แ ต่ ค ว บ คุ ม ไ ม่ ไ ด้
คือมีการเข้าทรง แล้วท่านก็ไปเข้าจริงๆ แต่ว่าท่านควบคุมร่างทรงให้พูดตามที่ท่านต้องการไม่ได้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
งั้นสิ่งที่ร่างทรงนั้นพูดหรือทำอะไรนั้นคือ เค้าแบบ เค้ามีเจตนาหรือเค้าไม่มีเจตนา กันแน่ครับ
มี เ จ ต น า
คือเค้ารู้ตัวทุกอย่าง แต่ว่าเค้าทำหรือพูดตามที่เค้าคิดเท่านั้นเองเหรอครับ
ใ ช่
อย่างงี้เค้าคงจะมีเบื่องหน้าเบื่องหลังอะไรมั้ยหนะครับ เกี่ยวกับเรื่องเงินๆทองๆหนะครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับครูบาศรีวิชัยครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

ในการสร้างพระธาตุดอยสุเทพเนียะ ตามตำนานประมาณว่า มีการแต่งช้างมงคลขึ้นไป ปรากฏว่าช้างมงคลเนียะ ดันขึ้นไปเลือกจุดนี้ ก็เลยสร้างพระธาตุดอยสุเทพ ณ จุดนี้ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ล อ ง ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ดู
เคยมีต้นโพธิ์หลายต้นขึ้นตรงนั้นมาก่อน ก็เลยเลือกสร้างวัดตรงนั้นหรือเปล่าครับ
รู้ ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร
(แอบอ่านบทสนทนาเก่าปี 58)
แสดงว่าถูกใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ไปทำบุญวัดพระธาตุดอยสุเทพ ทำบุญวันอาทิตย์ ได้บุญมากกว่าทำบุญวันอื่นๆหรือเปล่าครับ
ท ำ บุ ญ วั น ไ ห น ก็ ไ ด้ บุ ญ ห ม ด แ ต่ วั น อ า ทิ ต ย์ ไ ด้ บุ ญ ม า ก ก ว่ า

เรื่องที่ว่าเคยมีกษัตริย์เสี่ยงช้างมงคล เสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุมั้งครับ พอช้างมงคลมาถึงยอดดอยสุเทพ ก็ร้อง 3 ครั้ง พร้อมกับกระทำประทักษิณ 3 รอบ แล้วล้มลง ก็เลยให้ขุดดินสร้างพระธาตุนี่ คือเป็นเรื่องที่มาแต่งเติมขึ้นในยุคหลังๆใช่มั้ยครับ
ไ ป อ่ า น ป ร ะ ศ า ส ต ร์ ดู
แต่เรื่องโบราณที่เรารับรู้เนียะ มีทั้งประวัติศาสตร์ มีทั้งตำนานทั้งเล่าขาน ซึ่งในส่วนของตำนานเนียะ ความน่าเชื่อถือมันคงจะน้อยกว่าประวัติศาสตร์มั้งครับ ท่านว่า
น่ า เ ชื่ อ ถื อ น้ อ ย ก ว่ า

ท่านครับ ท่านว่าประเทศไทย ถ้าเลือกตั้งควรเลือกพรรคอะไรดีครับ
แ อ บ หั ว ก า ร เ มื อ ง เ ห ร อ
ตะกี้เทวดาที่วัดนี้ก็ถามผมเหมือนกันหนะครับ หัวผมก็หลายเรื่องหนะครับ
เ อ า พ ร ร ค ที่ ไ ม่ ล้ ม ล้ า ง ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มากที่สุดมั้ยครับ ในฐานะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
อ ยู่ ไ ป ก็ ล ำ เ ค็ น อ อ ก เ ถ า ะ

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มั้ยครับ
ไ ม่ มี อ ะ ไ ร จ ะ บ อ ก

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มั้ยครับ
ปี นี้ บ อ ก ไ ม่ ไ ด้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ กาแล ที่ติดอยู่บนหลังคาเรือนครับ
ไ ง ห ล ะ ใ ห้ ป
สะกดผิด ไ อ ที่ อ ยู่ บ น ห ลั ง ค า บ้ า น โ บ ร า ณ ไ ว้ ป ร ะ ดั บ เ ฉ ย ๆ

บ้างก็ว่ามันเป็นของที่แบบ สมัยพม่ามาปกครองเนียะ พม่าก็เลยเอามาให้เป็นแบบวัตถุทางไสยศาสตร์ เพื่อให้คนบ้านนั้นโง่ เพื่อให้ปกครองง่าย บ้างก็ว่าเมื่อก่อนเนียะมันเป็นเขาสัตว์มาก่อน คือเป็นการแสดงความเคารพสัตว์พวกนี้ ก็เลยเอาเขาสัตว์มาตกแต่งไขว้ไว้ แต่ต่อมาก็เลยค่อยๆเปลี่ยนเป็นไม้แกะสลักแทน ท่านว่าต้นกำเนิดน่าจะมาจากอะไร
แ ส ด ง ว่ า ท่ า น ศึ ก ษ า ม า ดี ใ ช่ ก า แ ล เ มื่ อ ก่ อ น เ ป็ น เ ข า สั ต ว์
งั้นที่ว่า เป็นวัตถุทางไสยศาสตร์ที่พม่าเอามาปลุกเสกเพื่อให้คนในบ้านนั้นโง่ อันนี้น้ำหนักน้อยใช่มั้ยครับ
ไ ม่ จ ริ ง
เพราะถ้าจริงเนียะ บ้านเมืองในพม่าก็ควรที่จะมีแบบนี้ใช่มั้ยครับ ยกเว้นแต่บ้านของพวกชนชั้นปกครองที่จะไม่มี
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ครับ ที่แถวๆนี้
อ า จ มี อี ก ใ น อ น า ค ต
เห็นเค้าว่ามันเป็นการไหวที่รุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลย จริงหรือเปล่าครับ
ใ น อ ดี ต เ ค ย ไ ห ว รุ น แ ร ง จ น เ จ ดี ย์ พั ง
ท่านคงหมายถึงเจดีย์หลวงนี้ใช่มั้ยครับ
ห ล า ย แ ห่ ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับการตักบาตรเที่ยงคืนครับ
ท ำ ขึ้ น เ พื่ อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
แสดงว่าในอดีตไม่มีใช่มั้ยครับ
ใ น อ ดี ต ไ ม่ มี ก า ร ตั ก บ า ต ร เ ที่ ย ง คื น

ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่อง เจ้ามูลเมือง ที่มีผู้เชื่อว่าเป็นอดีตชาติของทักษิณครับ
ทั ก ษิ ณ ช า ติ ก่ อ น เ ป็ น นั ก ธุ ร กิ จ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ก ษั ต ริ ย์
นักธุรกิจอยู่แถวๆล้านนานี้หรือเปล่าครับ
ใ ช่
ท่านครับ แต่กษัตริย์ล้านนาในอดีตเนียะ เท่าที่ทราบนี่ก็ คือจะไม่ได้เป็นกษัตริย์อย่างเดียว แต่ก็มักจะมีการเป็นพ่อค้าด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แต่ว่าทักษิณไม่ได้เป็นกษัตริย์แน่นอน
ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับพระพุทธบาตรสี่รอยครับ
ปิ ด วั ด แ ล้ ว เ พ ร า ะ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ป ท ำ ไ ม่ ดี
รอยพระพุทธบาตรสี่รอยเนียะ เกิดจากอะไรครับ
ที่ เ ป็ น ร อ ย เ ท้ า เ พ ร า ะ มี บุ ค ค ล ใ น อ ดี ต ผู้ ศ รั ท ธ า ไ ป ส ลั ก ขึ้ น
เกิดจากคนทำขึ้นเหรอครับ
ใ ช่
ท่านว่ารอยพระพุทธบาตรที่อื่นๆเนียะ ก็คนทำขึ้นทั้งหมดเลยมั้ยครับ
ส่ ว น ม า ก ค น ท ำ ขึ้ น
แสดงว่ามีส่วนน้อยที่เกิดจากธรรมชาติใช่มั้ยครับ
ใ ช่

สิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับนักประวัติศาสตร์ล้านนามากที่สุดคืออะไรครับ
ส่ ว น ม า ก เ ป็ น เ รื่ อ ง บั น ทึ ก โ บ ร า ณ ห า ก ค้ น พ บ ใ ห้ เ ก็ บ รั ก ษ า ใ ห้ ดี

ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครครับ
หั ว ท่ า น ดู จ ะ ว ก ว น กั บ เ รื่ อ ง ก า ร เ มื อ ง จั ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดครับ
ไ ม่ น่ า กั ง ว ล แ ล้ ว
เห็นหมอเค้าว่าจะมีระรอกใหม่อีก ต้องระมัดระวังมากแค่ไหนครับ
ไ ม่ น่ า มี แ ล้ ว

ผมถามถึงนางสาวศรีนวล บุญลือ ได้มั้ยครับ หรือว่าท่านไม่อยากให้ผมวกวนกับเรื่องนี้แล้ว
ไ ม่ อ ย า ก พู ด ถึ ง แ ล้ ว

วัดพันเตานี่ ตำนานว่าเคยมีการใช้เตาหลอมทั้งหมดพันเตา จริงหรือเปล่าครับ
จ ริ ง

ท่านทราบเรื่องโยนกนครมั้ยครับ
รู้ บุ ญ แ ล้ ว ที่ ถ า ม ถึ ง
อ า ณ า จั ก ร โ ย น ก ล่ ม ส ล า ย เ พ ร า ะ แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว

แต่ว่าแผ่นดินไหวก็ไหวกันหลายที่นี่ครับ อาราจักรอื่นๆก็ยังคงอยู่ได้นี่ครับท่าน แต่ทำไมโยนกเสียหายมากกว่าเพื่อนเลยหละครับ
สื บ ม า ว่ า โ ย น ก ล่ ม ส ล า ย เ พ ร า ะ ไ ป ล บ ห รู่ น ร สิ ง ห์
ท่านพูดถึงโยนกเท่านี้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับการวาดรูปนายทวารบาลในศาลอินทขิลที่ถือเครื่องยิงลูกระเบิดซึ่งเป็นอาวุธสมัยใหม่ ที่ตอนนี้ถูกลบออกไปแล้วหนะครับ
ไ ม่ ค่ อ ย เ ห ม า ะ ส ม

ท่านรู้จักพระญาณคัมภีร์หรือเปล่าครับ
รู้
ท่านตายไปแล้ว ไปเป็นเปรต จริงหรือเปล่าครับ
ไ ม่ จ ริ ง แ ต่ ไ ป เ ป็ น เ ด รั ช ฉ า น

พูดถึงเดรัชฉานเนียะ ทราบว่าในอดีตวัดพระธาตุดอยสุเทพเคยมีไก่ตัวนึงที่แบบว่าชอบมาจิกเท้าของคนที่ไม่ยอมถอดรองเท้า ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
โ ด ย ม า ก ไ ก่ ช อ บ จิ ก ร อ ง เ ท้ า ที่ มี ค น ใ ส่
แสดงว่าไก่ตัวนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องบุญบาปหรือเรื่องความเหมาะสมของสถานที่แต่อย่างใดใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ห ร อ ก

พระร่วงมีชู้กับเมียพระยางำเมือง จริงหรือเปล่าครับ
อั น ที่ จ ริ ง พ ร ะ ร่ ว ง รั ก เ มี ย พ ร ะ ย า ง ำ เ มื อ ง แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ชู้ กั น

พระเมืองแก้ว กินลาบม้าดิบตาย จริงหรือเปล่าครับ
จ ริ ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับประเพณีการปล่อยโคมลอยครับ
วั น นั้ น เ ค ย มี โ ค ม ล อ ย ไ ป ที่ ท ห า ร ท ห า ร ไ ป ช่ ว ย กั น ดั บ ไ ฟ แ บ บ นี้ ไ ม่ ดี แ น่ ถู ก น ำ ไ ป ใ ช้ ร ณ ร ง ค์ ง ด ป ล่ อ ย โ ค ม ล อ ย อ อ่ แ ล้ ว ยั ง เ ค ย ไ ป ไ ห ม้ บ้ า น ค น ด้ ว ย
ควรปรับปรุงยังไงดีครับท่าน ไม่ควรปล่อยเลยใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ค ว ร ป ล่ อ ย ดี ก ว่ า

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องพระธาตุประจำปีเกิดครับ
แ ต่ ง ขึ้ น
เพราะพระธาตุแต่ละแห่งนี่ คือไม่ได้มีเจตนาให้เป็นพระธาตุประจำปีเกิดใช่มั้ยครับ เพราะต่างฝ่ายต่างก็สร้างเป็นของตัวเอง
ใ ช่
เจตนาในการแต่งขึ้นนี่เกี่ยวกับ เพื่อเป็นการแสดงอาณาเขตการปกครองมั้ยครับว่าพระธาตุไหนอยู่ในขอบเขตล้านนา อะไรอย่างเงียะครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

ท่านครับ พระไชยเชษฐาธิราช สุดท้ายแล้วหายไปไหนเหรอครับ
เ ช ล ย ศึ ก พ ม่ า

ท่านมีความเห็นยังไงกับหมู่บ้านป่าแหว่งตรงตีนดอยสุเทพครับ
ปั ญ ห า เ กิ ด จ า ก ธ น รั ก ษ์ อ อ ก เ อ ก ส า ร สิ ท ธ์ โ ด ย มิ ช อ บ

เรื่องปัญหาหมอกควันในเมืองเชียงใหม่ควรแก้ยังไงมั้ยครับ หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายเท่าไหร่แล้ว
ห า ก ท ำ แ น ว กั น ไ ฟ ไ ว้ ตั้ ง แ ต่ เ นิ่ น ๆ ก็ ช่ ว ย ผ่ อ น ห นั ก เ ป็ น เ บ า ไ ด้ ม า ก
ไฟป่า มันเกิดขึ้นเอง หรือว่ามีคนแอบไปจุดครับ
มี ค น จุ ด
คนจุด ส่วนใหญ่จุดด้วยเจตนาอะไรเหรอครับ
ไ ม่ เ จ ต น า
จุดโดยไม่เจตนาใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แม้แต่การทิ้งก้นบุหรี่ก็อาจทำให้เกิดไฟป่าได้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

วัดแรกของเชียงใหม่ ใช่วัดเชียงมั่นหรือเปล่าครับ
วั ด แ ร ก ข อ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่ คื อ วั ด ไ ร่ น ำ อ อ ออกไปดูก่อน
ออกไปดูก่อนเหรอครับ
ใ ช่
อ่าเดี๋ยวข้ามข้อนี้ไปแล้วกันครับท่าน

ท่านครับ ถ้าวันศุกร์เวลาผมคุยกับท่านไม่พอเนียะ ผมมาหาท่านต่อวันอื่นได้มั้ยครับ แบบนัดล่วงหน้าหนะครับ
ไ ด้
วันไหนดีครับท่าน
วั น อ า ทิ ต ย์
ท่านครับถ้าอย่างงั้น วันนี้วันศุกร์ที่ 9 งั้นผมมาเชิญคุยกับท่านอีกทีนึงวันอาทิตย์ที่ 11 ได้มั้ยครับ
ไ ด้
ฝากท่านช่วยบอกกุมภัณฑ์ด้วยได้มั้ยครับว่า วันอาทิตย์ที่ 11 ผมก็อยากจะคุยกับกุมภัณฑ์ด้วยหนะนะครับ
ไ ด้
ก็คืออันดับหนึ่งของท่านเลยเนียะคือวันศุกร์ อันดับสองรองลงไปคือวันอาทิตย์ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านอยากให้ผมต่อเลยให้จบเลยมั้ยครับ หรือว่าแบ่งไปคุยวันอาทิตย์อีกดีครับ
แ บ่ ง ไ ป คุ ย วั น อ า ทิ ต ย์ บ้ า ง ก็ ไ ด้
โอเคครับท่าน ถ้าอย่างงั้นวันอาทิตย์ที่ 11 ก็คืออีกสองวัน ผมมาคุยกับท่านอีก ต่อด้วยไปคุยกับภุมภัณฑ์ต่อ ตกลงนะครับ
ต ก ล ง
ครับ ก็ตามนี้ครับ ตอนนี้ขออัญเชิญท่านไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเถิดดด
--------------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ตอนเช้าตรู่ผมขึ้นไปทำบุญบนวัดพระธาตุดอยสุเทพก่อน แล้วมีการอธิฐานส่วนบุญให้เจ้าพ่ออินทขิลด้วย เสร็จแล้วจึงลงมาคุยต่อที่ศาลอินทขิลตามที่ได้นัดหมายกันไว้

ขออัญเชิญเจ้าพ่ออินทขิลที่ผมนัดหมายว่าจะมาพูดคุยต่อวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิด
ท่านคือใครครับ
เ จ้ า พ่ อ อิ น ท ขิ ล
ท่านใช่เทวดาที่วัดเจดีย์หลวงมั้ยครับ
เ ร า ไ ม่ ใ ช่ เ ท ว ด า วั ด พ ร ะ เ จ ดี ย์ ห ล ว ง แ ต่ เ ร า คื อ เ จ้ า พ่ อ อิ น ท ขิ ล
ขอเชิญด้านนอกเหมือนเดิมครับท่าน
ท่านคือเจ้าพ่ออินทขิลใช่มั้ยครับ (ยังถามเพื่อความแน่ใจ)
ใ ช่
เทวดาในเสาอินทขิลมีอยู่กี่องค์เหรอครับ
อั น นี้ ยั ง ไ ม่ เ ชื่ อ เ ห ร อ

ทางแถบล้านนาเนียะ เค้ามักจะเข้มงวดเกี่ยวกับผู้หญิงไม่ให้เข้าใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากนัก ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
หั ว ท่ า น ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง
แต่มาคราวเนียะ ผมเห็นป้ายเขียนเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่ให้ผู้หญิงเข้าแบบแจงยิบ ก็เลยคาดเดาว่าคงจะต้องเคยมีปัญหามีใครมาโวยวายเรื่องนี้หนะครับ

สะกดผิด

ข้ามไปถามข้ออื่นใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านว่า ตุง มีความสำคัญยังไงเหรอครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

เมื่อวันศุกร์ ผมได้นัดคุยกับท่านใหม่ ท่านว่ารองจากวันศุกร์ ก็คือวันอาทิตย์ ซึ่งก็เลยนัดคุยวันนี้ พอมาวันนี้วันอาทิตย์มาคุยกันจริงๆเนียะ ท่านสะดวกคุยได้มั้ยครับ ตามที่ได้นัดหมายไว้ (เห็นท่านชอบผลัดคำถามบ่อยเลยถาม)
คุ ย ไ ด้

ท่านทราบต้นกำเนิดของพระแก้วมรกตมั้ยครับ
ท่ า น ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง
โ บ ร า ณ ว่ า ห า ก พ ร ะ แ ก้ ว ไ ม่ น ำ ไ ป ไ ว้ ที่ ห
สะกดผิด แ ห่ ง ใ ด ที่ นั่ น บ อ ก ย า ก

สงสัยพระแก้วจะเป็นศิลปะเชียงแสน เหมือนๆกับที่เสาอินทขิลมาหรือเปล่าครับ
ไ ป ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์

สิ่งที่ท่านอยากจะประกาศให้คนทราบโดยทั่วกันมากที่สุดคืออะไรครับ
ห อ บ
สะกดผิด อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ มี อ ะ ไ ร อ ย า ก ป ร ะ ก า ศ

วัดนี้ไม่ควรแอบเข้ามาตอนกลางคืน มั้ยครับ
ใ ช่
ยกเว้นแต่จะมีการจัดงานภาคกลางคืนใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เมื่อเช้าผมไปทำบุญบนวัดพระธาตุดอยสุเทพ แล้วได้มีการอธิฐานบุญให้กับเจ้าพ่ออินทขิลด้วย ไม่ทราบว่าท่านได้รับหรือเปล่าครับ
ไ ด้ รั บ

ท่านสามารถ ฟัง อ่าน เขียน ภาษาล้านนาได้มั้ยครับ
ไ ด้
แสดงว่าถ้าเจอบันทึกโบราณเกี่ยวกับล้านนาเนียะ ท่านก็อาจจะสามารถช่วยแปลให้ได้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

มีคนมาขโมยอัญมณีของกุมภัณฑ์ไป ท่านทราบมั้ยครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

วันนี้พอแค่นี้แล้วเหรอครับ
ถ า ม ไ ด้ ต่ อ

เผอิญว่าเพจของ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เนียะ มีการพูดถึงแผ่นดินไหวโดยการอ้างบันทึกโบราณ
(ผมเปิดภาพจากเพจนี้ให้ท่านดู CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. )
ท่านว่าเค้าแปลภาษาล้านนาได้ถูกมั้ยครับ
ต ำ น า น นี้ แ ต่ ง ขึ้ น อ อ่ สื บ ม า ว่ า ปื น โ บ ร า ณ ที่ ผู้ น ำ ไ ป น อ ก เ มื อ ง นั้ น ถู ก พ บ ที่ ส อ ง แ ค ว
เมืองสองแคว เมืองพิษณุโลกเหรอครับ
ใ ช่
เป็นปืนสำคัญของเจ้านายในล้านนา แล้วมีผู้ลักลอบนำขโมยออกไปเหรอครับ
ใ ช่
เป็นปืนใหญ่หรือปืนเล็กเหรอครับ
ปื น ใ ห ญ่
แต่เดิมปืนใหญ่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับ หรือว่าก็ขนย้ายไปเรื่อยตามการศึก หรือว่าตั้งประจำที่เป็นของบูชา
ข น ไ ป เ รื่ อ ย ๆ
ผมไม่ทราบเรื่องปืนนี้มาก่อน มีอะไรเป็นตัวจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเปล่าครับท่าน
อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ มี อ ะ ไ ร

(ผมยังเปิดภาพให้ท่านดูต่อ CMU Lanna House Museum พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. )
แ ต่ ง ขึ้ น ทั้ ง นั้ น
แค่นี้นะครับ
แ ค่ นี้

ท่านครับ เจดีย์หลวงหลังจากที่พังลงแล้วเนียะ ทำไมโบราณเค้าถึงไม่สร้างใหม่ทันทีเลยหละครับ เพราะเมื่อวันนึงกลายเป็นโบราณสถานแล้วเนียะ ก็ห้ามมีการแต่งเติมใดๆแล้ว
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

ท่านครับ เห็นมีการทำองค์เจดีย์หลวงจำลอง ทีเนียะ ผมสงสัยว่าเค้ารู้ได้ยังไงว่ารูปลักษณ์ก่อนที่จะพังหนะเป็นแบบนี้ คือด้านที่ไม่พังหนะครับเราก็สันนิษฐานเอาได้เลยว่าด้านที่เหลือหนะ ก็ต้องมีลักษณะเหมือนกับด้านที่ไม่พังนี่แหละ แต่ที่เป็นปัญหาคือ ตรงส่วนยอดหนะครับซึ่งพังไปลงหมดแล้วเนียะ เค้ารู้ได้ยังไงครับว่าองค์เจดีย์หลวงตอนที่ยังไม่พังเป็นแบบนี้หนะครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

แต่ถูกแล้วมั้ยครับ ลักษณะนี้ครับ ท่านว่าถูกแล้วหรือเปล่าครับ
ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

มีคนฝากถามครับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ของคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้เปิดสอนมั๊ย ตอนนี้ติดปัญหาอะไร หากมีต้องแกยังไง
อั น ที่ จ ริ ง ไ บ
สะกดผิด อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น

เดี๋ยวข้ามไปก่อนแล้วกันครับ

พระธาตุที่ดอยสุเทพ เป็นพระธาตุของใครเหรอครับ
ใ น อ ดี ต พ ร ะ ธ า ตุ ด อ ย สุ เ ท พ เ ป็ น ข อ ง ใ น ห ล ว ง อุ ทุ ม พ ร ไ น
สะกดผิด ผู้ ที่ น ำ พ ร ะ ธ า ตุ ไ ป ไ ว้ บ น ด อ ย สุ เ ท พ คื อ วิ อ้ า
สะกดผิด อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น

ข้ามไปก่อนแล้วกันครับท่าน

ท่านรู้สึกอย่างไรที่ล้านนาในปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งของสยามครับ
อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ รู้ สึ ก อ ะ ไ ร

อนาคตสีนวลจะได้มาเป็น สส. อีกมั้ยครับ
อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น

ท่านครับ ผมขับรถขึ้นพระธาตุดอยสุเทพมาหนะ ทางก็คดเคี้ยวสูงชัน สงสัยว่าสมัยที่ยังไม่มีรถเนียะ การขึ้นลงลำบากมั้ยครับสมัยที่ยังไม่มีถนนหนะครับ
ล ำ บ า ก
สมัยที่ยังไม่มีถนนเนียะ บนนั้นมีพระอยู่จำพรรษามั้ยครับ
ไ ม่ มี
งั้นก็มีวัดกับมีเจดีย์อยู่เท่านั้นเองใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับประเพณีการรับน้องขึ้นดอยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มั้ยครับ
วั น นี้ จ ะ ถ า ม แ ต่ เ รื่ อ ง นี้ เ ห ร อ

ผมก็น่าจะหมดคำถามแล้วครับ ท่านมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ
เ ดี๋ ย ว ไ ป คุ ย กั บ กุ ม ภั ณ ฑ์ ต่ อ
กุมภัณฑ์พร้อมคุยแล้วมั้ง
ร อ อ ยู่

ท่านครับ ถ้าโอกาสหน้ามาเนียะ ถ้าหากว่าผมมาหาท่านแต่เช้าวันศุกร์เลยเนียะ เพื่อให้ท่านพาไปหาจุดที่มีของโบราณฝังอยู่ใต้ดิน ท่านจะสามารถพาไปได้มั้ยครับ
ไ ด้

เอาหละ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว ขออัญเชิญเจ้าพ่ออินทขิลกลับไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเถิดด
------------------------------------------------------------

ในวันเดียวกันนี้ 11 ธ.ค. 65 ก็ไปคุยต่อที่ศาลกุมภัณฑ์ ซึ่งก็อยู่ในบริเวณเดียวกับศาลอินทขิลนั่นแหละครับ แต่ศาลกุมภัณฑ์จะมี 2 ศาล อยู่คนละข้างของวัดเจดีย์หลวง อันนี้เลือกศาลกุมภัณฑ์ที่ใกล้ที่สุดขออัญเชิญท่านกุมภัณฑ์ ได้โปรดมาสิ่งสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิด (กล่าว 3 ครั้ง)
ท่านกุมภัณฑ์มาแล้วใช่มั้ยครับ
ม า แ ล้ ว
เดี๋ยวผมนั่งข้างๆศาลนะครับ (ยังอยู่บนศาล แต่ไปตรงด้านข้างที่หลบแดด ยังอยู่ในระเบียง)

ขอท่านกุมภัณฑ์เป็นฝ่ายเพิ่มพูดก่อนแล้วกันครับท่าน
ห า ก ม า บู ช า เ ส า อิ น ท ขิ ล ค ว ร น ำ ข อ ง ข ลั ง ม า ป ลุ ก เ ส ก
ผมเคยมาหาท่านเมื่อปี 58 แล้วท่านเคยตอบอย่างงี้ ท่านจำผมได้มั้ยครับ
จ ำ ไ ด้
โอเคครับ ของขลังเนียะ ผมก็เป็นคนไม่ค่อยมีของขลังเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าเอาของขลังมาปลุกเสกเนียะ ควรเป็นของขลังเกี่ยวกับอะไรครับ
ห า ก เ ป็ น พ ร ะ จ ะ ดี ม า ก
น่าจะเป็นพระใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วถ้านำมาแล้ว ปลุกเสกยังไงเหรอครับ
ต า ม นี้ น ะ ใ ห้ น ำ ผ ง ดิ น บ ริ เ ว ร ข้ า ง ศ า ล อิ น ท ขิ ล ไ ป โ ป ร ย ใ ส่ ข อ ง ข ลั ง นั้ น แ ล้ ว ส ว ด ใ ส่ ว่ า ห
สะกดผิด ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


แถวศาลอินทขิล มีของขลังอย่างว่าขายมั้ยครับ
บ า ง ปี เ ค ย มี

เห็นมีศาลกุมภัณฑ์ 2 หลัง คือหลังนี้กับหลังโน้น ไม่ทราบว่าคุยกับใครก็ได้เหมือนกันมั้ยครับ เป็นองค์เดียวกันมั้ยครับ หรือว่าเป็นคนละองค์กัน
อ ง ค์ เ ดี ย ว กั น

เรื่องที่ว่าให้โปรยผงดินที่อยู่บริเวณรอบศาลอินทขิล ทีนี้ท่านเคยบอกผมเมื่อปี 58 ว่า “ให้นำวัตถุมงคลไปไว้หน้าเสาอินทขิล นับวันที่ต้องการให้คนนับหน้าถือตานอบน้อมมา แล้วตรวจดูว่า หนหน้าบอกใหม่”
อั น ที่ จ ริ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ด้

ผมควรถามเรื่อง ข่าวเรื่องที่ว่ากุมภัณฑ์เคยถูกตัดหัวแล้วก็ต่อใหม่มั้ยครับ หรือท่านอยากตอบเรื่องนี้อีกมั้ยครับ
ไ ม่ อ ย า ก พู ด ถึ ง แ ล้ ว

ท่านถูกเรียกว่ากุมภัณฑ์มาตลอด แต่พอมาวันเนียะ กลับเห็นป้ายหินอ่อนคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เพราะว่าช่วงปีสองปีนี้ ดูเหมือนจะเกิดความนิยมในการบูชาท้าวเวสสุวรรณมากขึ้น ท่านมีความเห็นยังไงครับ
เ ร า ไ ม่ ใ ช่ ท้ า ว เ ว ส สุ ว ร ร ณ
ท่านไม่ใช่ท้าวเวสสุวรรณ ?
ไ ม่ ใ ช่
งั้นป้ายนี่ ท่านก็คงอยากให้เอาออกมากกว่าใช่มั้ยครับ
อ ย า ก ใ ห้ เ อ า อ อ ก( ภาพเมื่อ 31 ม.ค. 58 สมัยที่ยังไม่มีป้าย แต่ตอนนี้รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ถามว่า ท่านว่าท่านไม่ใช่ท้าวเวสสุวรรณ แล้วท่านรู้จักท้าวเวสสุวรรณมั้ย ? ไม่รู้คำตอบจะเป็นอย่างไร)

ท่านครับ เวลาผมจะไปคุยกับเจ้าพ่ออินทขิลทีไรเนียะ เทวดาที่วัดเจดีย์หลวงชอบมาเข้าแทน ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ส่ ว น ม า ก ไ ม่ มี ม า ร ย า ท
ส่วนมากไม่มีมารยาทเหรอครับ
ใ ช่
ท่านพูดอย่างงี้ ท่านจะผิดใจกับเทวดาที่วัดเจดีย์หลวงมั้ยครับ
ไ ม่ ห ร อ ก
แล้วผมมาคุยกับท่านกุมภัณฑ์เนียะ เทวดาที่วัดเจดีย์หลวงจะไม่แอบมาเข้าแทนบ้างเหรอครับ หรือว่าเค้ากลัวท่านมากกว่า
อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ อ ย า ก ม า แ ท น เ ร า ห ร อ ก
เค้าอยากจะแทนก็เฉพาะผู้ที่ดูยิ่งใหญ่ซึ่งก็คือเจ้าพ่ออินทขิลมากกว่าใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ผงดินรอบศาลอินทขิลที่ว่า ท่านคงหมายถึงที่นี่ใช่มั้ยครับ ไม่ใช่ที่วัดอินทขิล
ที่ นี่
ที่โคนต้นยางนา ดีมั้ยครับ ผงดิน
ดี ม า ก

ถ้าผมสามารถหาของขลังได้ในวันนี้เลยเนียะ ท่านอยากให้ทำพิธีวันนี้เลยมั้ยครับ หรือว่าหนหน้า คือผมก็ไม่แน่ใจว่าแถวนี้จะมีขายหรือเปล่าหนะครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ก็ ไ ด้

ถ้ามาอีกเนียะ ให้เลือกวันยังไงดีครับท่าน มาปลุกเสกของขลังเนียะ หรือมาคุยด้วยอย่างงี้
อั น ที่ จ ริ ง วั น ไ ห น ก็ ไ ด้
ของขลังถ้าหากว่าเป็นพระจะดีกว่าใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ทีนี้ในประเด็นที่อาจจะละเอียดอ่อนซักนิดนึง สมมุติถ้าเป็นพระเนียะ แล้วเรานำผงดินขึ้นมาโปรยใส่ ท่านว่าจะดูเหมาะสมมั้ยครับ
ไ ม่ เ ป็ น ไ ร
เหมือนกับพระบางทีก็มีการปั้นขึ้นมาจากดินก็ได้ อย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่

รูปปั้นกุมภัณฑ์นี้ถูกปั้นขึ้นเมื่อไหร่เหรอครับ
วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

โอเด เดี๋ยวผมจะไปละ ท่านมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่

อ่า ก็ต้องขออัญเชิญท่านกุมภัณฑ์ เอ้เดี๋ยวนะ อ๋อ ยังๆไม่หมดแล้วกันครับท่าน
ได้ยินข่าวว่ามีคนมาขโมยอัญมณีของกุมภัณฑ์ไป เรื่องเป็นยังไงครับ
ใ น อ ดี ต มี ค น ม า ข โ ม ย อั ญ ม ณี ข อ ง เ ร า ไ ป แ ต่ เ ร า ต า ม ไ ป ห ล อ ก ห ล อ น
ผลจากการหลอกหลอน ได้อัญมณีคืนมั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้
คนที่ท่านไปหลอกหลอน เค้ารู้ตัวมั้ยครับว่าเค้าถูกหลอกหลอน หรือว่าไม่รับรู้อะไรเลย
รู้ น ะ แ ต่ ไ ม่ อ ะ ไ ร
รู้นะแต่ไม่อะไร เหรอครับ
ใ ช่

นกมากินของเซ่นไหว้ท่าน ท่านว่าอะไรมั้ยครับ
ไ ล่ ใ ห้ ห น่ อ ย

อันนี้เผอิญมีข่าวของท่านหนะครับ 'อุ้ม ลักขณา' หอบกุหลาบแดง 2 หมื่นดอก ถวายยักษ์กุมภัณฑ์ วัดดังเชียงใหม่ แก้บนขายที่ดิน (ผมอ่านข่าวให้ท่านฟัง)
โอเค ท่านมีความเห็นยังไงกับข่าวนี้ครับ
แ ส ด ง ว่ า ท่ า น ส น ใ จ เ ร า ช่ ว ย ใ ห้ อุ้ ม ลั ก ข ณ า ข า ย ที่ ดิ น ไ ด้ จ ริ ง
แล้วการมาแก้บนนั่น ท่านพอใจมั้ยครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

อนาคตถ้าจะมาคุยกับท่านกุมภัณฑ์เนียะ ให้เลือกวันอย่างไรดีครับ
วั น อ า ทิ ต ย์ ดี ก ว่ า

อุ้ม ลักขณา เป็นคนเชียงใหม่เหรอครับ
ใ ช่

เห็นอีกข่าว อันนี้เป็นหมอปลายนะครับ 'หมอปลาย ขอพรยักษ์-กุมภัณฑ์วัดดัง ชาวเขา7เผ่าขอบคุณสร้างวัดมอบพระ24หมู่บ้าน
(ผมอ่านข่าวให้ท่านฟัง) จากที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย เมื่อได้กราบนมัสการและขอพรอธิษฐานจิตแล้ว ทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมามีกำลังอย่างบอกไม่ถูก น่ามหัศจรรย์ยิ่ง
โอเคครับท่าน ต่อกรณีของหมอปลาย ท่านมีสิ่งใดจะพูดมั้ยครับ
อั น ที่ จ ริ ง เ ร า ไ ม่ ไ ด้ ช่ ว ย อ ะ ไ ร ห ม อ ป ล า ย เ ล ย
อันที่จริงท่านไม่ได้ช่วยอะไรหมอปลายเลย เหรอครับ
ใ ช่
ท่านครับ เห็นในรูปกุมภัณฑ์ในข่าว สังเกตจากตึกข้างๆแล้วเนียะ ผมก็เลยสงสัยว่า นี่เป็นศาลหลังโน้นใช่มั้ยครับ อีกศาลนึง
ใ ช่
เห็นมีคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณเหมือนกันด้วย ซึ่งก็คงเป็นป้ายที่ไม่ถูกต้องนักใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง

(นกที่มาจิกอาหารไปหมดแล้วครับ)
เดี๋ยวผมก็จะนำเรื่องของท่านไปเขียนในเว็ปของผม แต่ผมคงจะไม่กล้าไปบอกเจ้าหน้าที่เรื่องป้ายท้าวเวสสุวรรณ ท่านคงไม่ว่าอะไรผมนะครับ
ไ ม่ ไ
สะกดผิด ไ ม่ เ ป็ น ไ ร


เอาหละครับ ผมก็หมดธุระจริงๆแล้ว ท่านคงไม่มีอะไรแล้วมั้งครับ
ไ ม่ มี ไ ร แ ล้ ว

เอ๊ะเดี๋ยว ไอคนที่นำอัญมณีของท่านกุมภัณฑ์ไปเนียะ เค้านำไปเป็นสมบัติตัวเองเหรอครับ หรือว่าเค้าเอาไปขายต่อเปลี่ยนมือไปแล้วหนะครับ
ใ น อ ดี ต มั น เ อ า ไ ป ข า ย แ ล้ ว
ที่ท่านไปหลอกหลอนหนะ ท่านไปเข้าฝัน หรือว่าท่านไปให้เค้าเห็นด้วยตาตัวเองกันแน่ครับ
ไ ป ใ ห้ เ ห็ น ด้ ว ย ต า
ถ้าผมอยากเห็นบ้าง แบบไม่เป็นอันตราย ผมอยากเห็นได้มั้ยครับ
ไ ด้
ต้องมีฤกษ์มั้ยครับ วันเวลา
ไ ว้ ค ร า ว ห น้ า แ ล้ ว กั น
คงจะวันอาทิตย์ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ทราบมาว่า เรื่องพวกเนียะมักจะเกิดขึ้นเวลาพระอาทิตย์กำลังจะตก มั้ยครับท่าน หรือว่าสำหรับท่านแล้วเวลาไหนก็ได้
ใ ช่ เ ว ล า พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ใ ก ล้ ต ก ไ
วกไปเรื่องอัญมณีอีกแล้วกัน แล้วหลังจากอัญมณีเค้าขายต่อไปแล้วเนียะ ท่านยังสามารถไปตามกับเจ้าของใหม่ได้อีกมั้ยครับ หรือท่านก็เหนื่อยจะตาม
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ถ้าผมนำของขลังมาเนียะ วันที่เหมาะกับการปลุกเสกควรเป็นวันอะไรครับ
ใ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

งั้นวันนี้ต้องขอบคุณท่านกุมภัณฑ์ที่คุยด้วย ก็เชิญท่านกลับไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเถิดด

ติดตามบทสัมภาษณ์ต่อไปโปรดกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ครับ


Create Date : 28 ธันวาคม 2565
Last Update : 28 ธันวาคม 2565 19:58:14 น. 0 comments
Counter : 1380 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณนายแว่นขยันเที่ยว


ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.