Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
5 กุมภาพันธ์ 2558
 
All Blogs
 
บทสนทนาเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่(อินทขิล) 30-31 ม.ค. 58

กระดานสนทนาที่ใช้สื่อสาร


30 ม.ค. 58 มาถึงวัดเจดีย์หลวง โดยชวนเพื่อน(ไม่ประสงค์จะออกนาม)ที่ชอบประวัติศาสตร์ล้านนามานั่งคุยด้วยสาเหตุที่ต้องเลือกวันนี้เพราะเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯกำชับว่าควรเป็นวันศุกร์ [1] การสนทนาก็ดำเนินไปด้วยดีโดยอัดเทปเสียงไว้เหมือนเดิม โดยวันนี้อัดประมาณสามเทป แต่เทปแรกมีปัญหา คืออัดไปแล้วแต่ลืมกดบันทึก คงเพราะสมองเบลอ >_< เป็นอะไรที่น่าเสียดายมาก วันนี้จึงมีรายละเอียดเฉพาะเทปสองและเทปสามที่มาถอดให้ฟัง ซึ่งในเทปแรกคงต้องเล่าจากความทรงจำนิดหน่อย เช่น
ถามว่าเสาอินทขิลมีที่มาเกี่ยวข้องอะไรกับพระอินทร์หรือไม่ ท่านตอบว่าส่วนใหญ่แต่งขึ้น
ถามว่าที่ตั้งของเสาท่านอยากให้อยู่ที่นี่หรือย้ายกลับไปวัดอินทขิลมากกว่า ท่านว่าอยากให้ย้ายกลับไปวัดอินทขิลมากกว่า
ถามว่าเสาอินทขิลถูกย้ายมาสมัยไหน? ท่านตอบนึกก่อน เพื่อนที่มาด้วยสงสัยว่าจะย้ายสมัย ร.๕ หรือเปล่า ท่านตอบว่าโบราณว่านานกว่าสมัย ร.๕
นอกนั้นเป็นคำถามจีปาถะ (ซึ่งต่อมาในวันที่ 31 ม.ค. ผมได้กลับมาเก็บรายละเอียดเพื่อแก้ตัวอีกครั้ง)

สำหรับรายละเอียดของวันที่ 30 ม.ค. จากเฉพาะเทปสองและเทปสามมีดังนี้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ วัดพระพุทธบาตรสี่รอยครับ
ล้ า น น า สื บ ใ ห้ ห น ห น้ า

ได้ยินว่า ที่องค์พระเจดีย์หลวงเคยพังทลายลงมาเพราะแผ่นดินไหวหนะครับ มีความเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุให้เกิดความแตกแยกในราชสำนัก ทำให้เกิดความอ่อนแอของอาณาจักรล้านนาหรือเปล่าครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครครับ
เ ว ล า นี้ ที่ รุ่ ง เ รื อ ง เ พ ร า ะ บ้ า น เ มื อ ง มี ค ว า ม ส า มั ค คี ม า ก ก ว่ า

ท่านมีความเห็นยังไงที่ในล้านนาเนียะ ชอบห้ามผู้หญิงเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนะครับ
ท ำ ถู ก แ ล้ ว
ที่อื่นๆก็ควรเอาเป็นแบบอย่างด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านว่าเพราะอะไรอ่ะครับ ท่านถึงเห็นด้วยกับเรื่องนี้
ที่ ห้ า ม ผู้ ห ญิ ง เ พ ร า ะ ต้ อ ง ไ ม่ ใ ห้ เ สื่ อ ม เ สี ย ค ว า ม ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์

ท่านสามารถ ฟัง/อ่าน/เขียน ภาษาล้านนาได้มั้ยครับ
ดู ร อ บ ค อ บ จั ง
ท่านว่าผมรอบคอบเหรอครับ
ใ ช่ แ ต่ ถ้ า ท่ า น อ ย า ก ท ด ส อ บ ก็ ใ ด้
ท่านอยากให้ผมทดสอบท่านก็ได้หนะเหรอครับ
ใ ช่
แล้วท่านว่าดูเป็นการพิสูจน์ที่ดีมั้ยหละครับ คือส่วนตัวผมก็ไม่รู้ภาษาล้านนา แต่ถ้าวันหน้าเชิญคนที่รู้ภาษาล้านนาแล้วก็เอาตัวหนังสือล้านนามาถาม/ตอบกับทานเนียะ ดีมั้ยครับ
ดี
จะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ (รู้สึกหวั่นใจพอสมควร)
โ ด ย ม า ก แ ล้ ว ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย ก็ ไ ด้
แต่จะเป็นล้านนาก็ได้หนะเหรอครับ
ไ ด้

ตำนานการสร้างเมืองเชียงใหม่ที่ว่า พญามังรายได้สำรวจพื้นที่เมืองนพบุรีร้าง พบซากเสาอินทขิลและรูปกุมภัณฑ์ที่กลางเมืองนั้น จึงมีบัญชาให้เสนาแต่งเครื่องบรรณาการไปหาพญาลัวะบนดอยสุเทพ พญาลัวะจึงแนะนำให้ว่าหากจะสร้างเมืองขึ้นใหม่ให้อยู่เย็นเป็นสุข ก็ให้บูชากุมภัณฑ์และเสาอินทขีลที่ประดิษฐานในบริเวณสะดือเมืองขึ้นมาให้คนสักการะบูชากราบไหว้ จึงได้สร้างวัดขึ้น ชื่อวัดอินทขีล แต่เนื่องจากวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณสะดือเมือง ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดสะดือเมืองซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ
บ อ ก แ ล้ ว ว่ า เ ว ล า ฟั ง ใ ค ร ม า ต้ อ ง ดู ว่ า น่ า เ ชื่ อ ถื อ ห รื อ ไ ม่
มันอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ คือแต่งเติมเยอะหนะเหรอครับ
ใ ช่

พิธีบูชาเสาอินทขิลประจำปี ท่านว่ามีอะไรควรปรับปรุงมั้ยครับ
ล ด ร ะ ดั บ ก า ร ถ ว า ย ปั จ จั ย ล ง บ้ า ง เ พ ร า ะ มี ม า ก เ กิ น ไ ป

ท่านทราบอะไรเกี่ยวกับ โยนกนคร มั้ยครับ
เ ป็ น น ค ร ที่ จ ม นํ้ า เ พ ร า ะ แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว
ท่านอยู่มานานจนได้เห็นโยนกนครโดยท่านเองมั้ยครับ หรือว่าท่านก็ฟังมาอีกทอดนึง
ไ ด้ เ ห็ น เ อ ง
คนตายกันเยอะเลยหรือเปล่าครับ ตอนนั้น
แ ต่ ต อ น แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว ไ ม่ มี ค น อ ยู่ ม า ก เ พ ร า ะ บุ ญ ม า ก
เค้าออกไปนอกเมืองกันเหรอครับ หรือเค้าอพยพกันก่อน
ใ ช่ อ พ ย พ ก่ อ น

สิ่งที่ท่านอยากจะบอกกับนักวิชาการประวัติศาสตร์ล้านนามากที่สุด คืออะไรครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี เ นื้ อ ห า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ดู จ ะ ถู ก แ ต่ ง เ ติ ม ค ว ร ต ร ว จ ส อ บ ใ ห้ ดี วั น ห น้ า น ำ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ม า บ อ ก

เดี๋ยวย้อนไปเรื่องพญามังรายอีกนิดนึงนะครับ
สถานที่พญามังรายถูกฟ้าผ่า ใช่ที่วัดอินทขิลหรือเปล่าครับ
ใ ช่
ท่านพอจะเล่าเหตุการณ์ขณะนั้นอีกหน่อยได้มั้ยครับ
วั น นั้ น มี พ า ยุ ฝ น แ ต่ ท่ า น ไ ป วั ด อิ น ท ขิ ล เ ล ย ถู ก ฟ้ า ผ่ า
ท่านถูกฟ้าผ่าตรงที่กลางแจ้ง หรือว่าท่านเข้าไปหลบฝนภายในนั้นแล้วครับ
หั ว ส ง สั ย ม า ก จั ง
ตกลงไม่ตอบใช่มั้ยครับ แหะแหะ
ไ ว้ สื บ ใ ห้ ห น ห น้ า ห น้ า

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง พระธาตุประจำปีเกิดครับ
ไ ป ดู ห ลั ง พ ร ะ ธ า ตุ เ จ ดี ย์ ห ล ว ง
แล้วพระเกศแก้วจุฬามณี ที่เขาว่าเป็นพระธาตุเจดีย์ที่อยู่บนสวรรค์หละครับ
ไ ป ดู ก่ อ น
(ไม่อยากบอกท่านว่าผมเดินไปดูมาก่อนแล้ว เห็นพระธาตุประจำปีเกิดองค์จำลองอยู่ แต่ผมอยากรู้เรื่องที่มาขององค์จริงมากกว่า)

ท่านรู้จักพระญาณคัมภีร์หรือเปล่าครับ
รู้
ท่านตายแล้วเป็นเปรตจริงหรือเปล่าครับ
ไ ม่ จ ริ ง
แล้วท่านตายแล้วไปภพไหนหนะครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

พระร่วงมีชู้กับเมียพระยางำเมือง จริงหรือเปล่าครับ
หั ว ส ง สั ย ม า ก จั ง

ท่านรู้จักพระเมืองแก้ว หรือเปล่าครับ
รู้
พระเมืองแก้วกินลาบม้าดิบตาย จริงหรือเปล่าครับ
วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

สิ่งที่ท่านอยากจะประกาศบอกออกไปให้ทราบโดยทั่วกันมากที่สุด คืออะไรครับ
อ ย่ า แ อ บ เ ข้ า ม า ใ น วั ด ต อ น ก ล า ง คื น
มีคนมาขโมยอัญมณีของกุมภัณฑ์ไป ท่านทราบมั้ยครับ
แ อ บ ม า ข โ ม ย ต อ น ก ล า ง คื น

(ส่วนนี้ลองคุยกันสามคน กับเพื่อนที่สนใจประวัติศาสตร์ล้านนา)
ผม : เรื่องปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่ ท่านว่าจะแก้ไขยังไงดีหนะครับ
ใ น ฤ ดู ร้ อ น แ ล ะ ฤ ดู ห น า ว ท่ า น ค ว ร ที่ จ ะ ทํ า แ น ว กั น ไ ฟ ใ ห้ ร อ บ ๆ ทั่ ว ป่ า
ผม : วันนั้นสงสัยเรื่องตักบาตรเที่ยงคืนใช่มั้ยครับ หรือว่าหายสงสัยแล้ว
เพื่อน : หายสงสัยแล้ว มันเป็นจารีตประเพณีถามว่าเมื่อก่อนมีมั้ย มี แต่มันถูกประดิษฐ์เพิ่มเติมด้วยหลายๆเรื่อง แต่แค่ว่าตอนหลังเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องอะไร ก็รับไม่ค่อยได้ ก็เลยเกิดประเด็นขึ้นมา
ผม : ท่านมีความเห็นยังไงกับตักบาตรเที่ยงคืนครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า นํ า ม า เ ป็ น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว

ผม : คุณรู้จักพระไชยเชษฐาธิราชมั้ย
เพื่อน : ก็ พระไชยเชษฐา เป็นกษัตริย์ของลาว มีป้าคือพระมหาเทวีจิรประภาผู้อุปถัมภ์วัดเจดีย์หลวง พูดง่ายๆว่าเป็นหลานคนอุปถัมภ์วัด
ผม : แล้วสุดท้ายเค้าหายไปไหนหนะครับ
เพื่อน : เค้าก็เป็นกษัตริย์อยู่ลาว จนหมดรัชสมัยเค้า
ผม : มีเพื่อน(อีกคน)ถามว่า หลังอัญเชิญพระแก้วมรกตไปลาวแล้ว บุเรงนองยกทัพอ้อมล้านนาไปตีล้านช้าง แล้วท่านก็หายไปเฉยๆหนะครับ
เพื่อน : อ๋อ เรื่องหายไปเฉยๆเนียะ พระไชยเชษฐาเนียะมีเรื่องที่ โอ่ มหัศจรรย์พันลึก ประวัติศาสตร์หลายตำรา บางคนก็เชื่อว่ามาสิ้นพระชนมในขณะถูกกวาดต้อนอยู่ที่เมืองสระบุรีประเทศไทยนี่นะ บางคนก็บอกว่าหายไปจากเมืองลาวอย่างเงียะ แต่ก็ไม่ค่อยมีความรู้ มันเป็นเกร็ดเล็กๆส่วนหนึ่งแค่นั้นเอง เพราะว่าเค้าเกี่ยวพันสายสัมพันธ์คือป้าของเค้าเป็นคนเชียงใหม่เป็นกษัตริย์ล้านนา
ผม : ท่านรู้ที่ไปสุดท้ายของพระไชยเชษฐาธิราชมั้ยครับ
วั น นั้ น ท่ า น ไ ป ร บ ที่ ล้ า น ช้ า ง แ ล้ ว ถู ก ท ำ เ ป็ น เ ช ร ย
ผม : ไปเป็นเชลยศึกเหรอครับ
ใ ช่

ก็โอเค พอหอมปากหอมคอ ขออัญเชิญท่านไปสถิตยังที่สถิตของท่านด้วยเทอญ

--------------------------------------------------------------------------------------------------


31 ม.ค. 58 กลับมาแก้ตัวใหม่อีกรอบคนเดียว เพื่อนไม่ว่างมาด้วยแล้ว กะจะเก็บแค่คำตอบในเทปแรกที่ลืมบันทึกนั้น แต่เนื่องจากผมจำไม่ค่อยได้ว่าเมื่อวานคำถามไหนถูกบันทึกและคำถามไหนไม่ได้บันทึกบ้าง เพราะถามแบบไม่ได้เรียงลำดับที่จดมา ก็สรุปว่า ถามหมดทุกข้ออีกรอบเลยแล้วกัน ^_^ แต่ว่าคุณอาจได้เห็นคำตอบที่แตกต่าง เป็นเพราะอะไรนั่น เรื่องมันมีอยู่ว่า

ท่านนี้ สถิตมากับเสาอินทขิลเก่าแก่ที่สุด ใช่มั้ยครับ
ไ ป ดู ที่ วั ด อิ น ท ขิ ล มี เ ก่ า แ ก่ ก ว่ า นี้
เค้าไม่ย้ายตามเสาอินทขิลมาเหรอครับ
วั ด อิ น ท ขี ล เ ป็ น วั ด แ ร ก ที่ มี เ ส า อิ น ท ขิ ล
ท่านที่คุยกับผมตอนเนียะ ใช่ท่านที่คุยกับผมเมื่อวานนี้หรือเปล่าครับ
ที่ คุ ย เ มื่ อ ว า น เ ป็ น เ ท ว ด า
แ ต่ เ ล า เ ป็ น ศุ ก ร์ ห น้ า ม า ใ ห ม่

คือศุกร์เมื่อวานมีปัญหาเรื่องการบันทึกบทสนทนาหนะครับ ทีนี้ถ้าผมอยากจะเชิญเทวดาที่คุยเมื่อวานนี้มาคุยวันนี้อีก ได้มั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ห า ก อ ย า ก คุ ย ด้ ว ย ใ ห้ ไ ป เ ชิ ญ ด ดู
เอางี้ท่าน ระหว่างท่านกับเทวดาองค์เมื่อวานเนียะ ใครน่าจะรู้ประวัติศาสตร์มากกว่ากันครับ
เ ท ว ด า อ ง ค์ เ มื่ อ ว า น
ท่านนี่ใช่เทวดาหรือเปล่าครับ
ใ ช่
อ่าครับ เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตอัญเชิญเทวดาองค์เมื่อวานนี้ก่อน งั้นขออัญเชิญท่านไปสถิตในที่ของท่านก่อนนะครับ

(เข้าไปอัญเชิญใหม่)
ขออัญเชิญเทวดาที่สถิตมากับเสาอินทขิลองค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าเมื่อวานนี้ ได้โปรดมาสนทนากับข้าพเจ้าอีกครั้งบนกระดานสนทนานี้ ในวันนี้อีกครั้งด้วยเทอญ
(แล้วเชิญท่านมานั่งสนทนาภายนอกด้านข้างครับ)
ท่านใช่เทวดาองค์ที่คุยกับผมเมื่อวานนี้หรือเปล่าครับ
ใ ช่
ที่คุยกับผมเมื่อซักครู่เนียะ ไม่ใช่ท่านใช่มั้ยครับ
ไ ม่
เผอิญผมได้รับคำแนะนำจากเจ้าพ่อหลักเมือง(กรุงเทพ)ให้มาคุยเฉพาะวันศุกร์หนะครับ แต่เผอิญวันศุกร์เมื่อวานมีปัญหาในเรื่องของการบันทึกบทสนทนาหนะครับ เลยมาอีกทีวันนี้ สะดวกมั้ยครับท่าน?
เ ว ล า ม า สั ก ก า ร ะ เ ส า อิ น ท ขิ ล ที่ ดี ที่ สุ ด ค ว ร เ ป็ น วั น ศุ ก ร์
ครับ แต่ผมมาไกลครับ ไม่ได้อยู่ใกล้เชียงใหม่ วันเสาร์นี้ขอคุยกับท่านอีกซักครั้งเป็นครั้งสุดท้ายได้มั้ยครับ
ไ ด้
คือจะขอถามท่านแบบคำถามเมื่อวานนี้หนะครับ คือท่านอย่าถือสาผมนะครับ เพราะว่าเมื่อวานลืมบันทึก จะขอถามแบบเมื่อวานอีก ซึ่งท่านก็ตอบเหมือนเดิมก็ได้ครับ หรือว่าบางอย่างที่ท่านว่าจะไปสืบให้ ซึ่งถ้าอันไหนท่านรู้แล้วก็รบกวนตอบใหม่ตามนั้นครับ
ไ ด้

ท่านมีสถานะเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่ด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เทวดาที่สถิตมากับเสาอินทขิล มีทั้งหมดกี่องค์เหรอครับ
5 อ ง ค์
โดยที่ท่านที่คุยอยู่นี้ อยู่มานานที่สุดเลยหรือเปล่าครับ หรือว่าทั้งห้าองค์ก็อยู่มานานพอๆกัน
ต อ บ ต า ม จ ริ ง แ ล้ ว เ ร า เ ป็ น เ ท ว ด า ที่ อ ยู่ วั ด พ ร ะ เ จ ดี ย์ ห ล ว ง

(อ่าว แล้วกันสิ เราโดนหลอก เมื่อวานนี้ 30 ม.ค. คุยกับเทวดาวัดพระเจดีย์หลวงมาตลอด ซึ่งที่จริงก็คงคุยประวัติศาสตร์ได้ แต่เป้าหมายหลักของเราอยู่ที่เทวดาในเสาอินทขิลมากกว่า งั้นการคิดจะเริ่มถามคำถามใหม่ทั้งหมดก็ถูกแล้วนะครับ)

แล้วที่เสาอินทขิล มีเทวดาประจำมาตั้งแต่แรกเริ่มมั้ยครับ
ส่ ว น ม า ก เ ป็ น ทั้ ง เ ท ว ด า ป ร ะ จ ำ ที่ แ ล ะ เ ท ว ด า ป ร ะ จ ำ เ ส า
แล้วเทวดาประจำเสาก็มีอยู่ใช่มั้ยครับ
มี
แต่ท่านเนียะ ที่ผมกำลังคุยด้วยเนียะ คือท่านที่คุยกับผมเมื่อวานนี้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านครับ ถ้าบางคำถามท่านไม่รู้เนียะ ท่านสามารถไปถามกับเทวดาประจำเสาได้มั้ยครับ
ใ ช่
คือในระหว่างที่ถามอยู่เนียะ ท่านสามารถถามเทวดาประจำเสาไปได้พร้อมๆกันเลยใช่มั้ยครับ
โ ด ย ส่ ว น ม า ก แ ล้ ว ไ ด้
อึมม งั้นถ้าผมอยากจะเชิญเทวดาประจำเสาเลยเนียะ ผมจะเชิญยังไงครับ
เ ชิ ญ ไ ด้ เ ล ย
ก็คือ บอกว่าขออัญเชิญเทวดาประจำเสาอินทขิลใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เอาหละ งั้นต้องขอขอบคุณท่านมาก เดี๋ยวผมจะลองอัญเชิญเทวดาประจำเสาดูนะครับ ขออัญเชิญท่านไปสถิตยังที่อยู่ของท่านต่อเถิด

(เข้าไปขออัญเชิญใหม่ คราวนี้เข้าประตูด้านข้าง เนื่องจากสามารถเข้าใกล้เสาได้มากกว่า ไม่ติดเครื่องบูชาต่างๆที่ด้านหน้า)
ขออัญเชิญเทวดาที่สถิตอยู่ประจำเสาอินทขิล ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเทอญ
ท่านคือเทวดาที่สถิตอยู่ประจำเสาอินทขิลเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เดี๋ยวขออัญเชิญท่านไปด้านนอกนะครับ ตรงนี้แล้วกันนะครับ
ท่านใช่เทวดาองค์ที่คุยกับผมตรงนี้เมื่อกี้นี้หรือเปล่าครับ (ที่ถามอย่างงี้เพราะไม่ค่อยจะมั่นใจในท่านที่มาคุยด้วยเลยเนื่องจากมองไม่เห็นว่าใครใช่ใครไม่ใช่)
ไ ม่
ท่านคือเทวดาที่สถิตมากับเสาอินทขิลตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

(เอาหละท่านผู้อ่าน สรุปว่านี่เป็นเทวดาในเสาอินทขิลจริงๆแล้วนะครับ เกรงจะงงกัน ผมก็งง -_- ไม่ทราบว่าการย้ายเสาเป็นเหตุให้เหล่าเทวดาสับสนด้วยหรือเปล่า)

ท่านมีสถานะภาพเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่ด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เทวดาที่สถิตมากับเสาอินทขิล มีทั้งหมดกี่องค์เหรอครับ
6 อ ง ค์
ท่านที่มานี้ เก่าแก่ที่สุดเลยหรือเปล่าครับ
ไ ม่
องค์ที่เก่าแก่ที่สุด เค้าไม่สะดวกมาคุยด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เผอิญเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพท่านแนะนำให้มาคุยวันศุกร์หนะครับ แต่เมื่อวานมาแล้วแต่ว่ามีปัญหาติดขัด เลยมาคุยวันเสาร์ได้มั้ยครับ
เ ว ล า ม า สั ก ก า ร ะ เ ส า อิ น ท ขิ ล ค ว ร เ ป็ น วั น ศุ ก ร์
เผอิญเกิดติดขัดหนะครับ และบ้านผมก็อยู่ไกลจากเชียงใหม่ วันนี้วันเสาร์ขอเป็นกรณีพิเศษได้มั้ยครับ
ไ ด้
เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพบอกว่า มีการนัดประชุมวันจันทร์ [2] จริงหรือเปล่าครับ
จ ริ ง
ไปทั้งหกองค์เลย หรือมีตัวแทนไปแค่องค์เดียวครับ
ไ ป ทั้ ง ห ม ด

เห็นตำนานว่าเสาอินทขิลต้นแรกเนียะ พระอินทร์ให้กุมภัณฑ์เอาลงมาให้ จริงหรือเปล่าครับ [3]
ต ำ น า น แ ต่ ง ขึ้ น โ ด ย ต้ น ต ร ะ กู ล ที่ ส ร้ า ง เ ส า อิ น ท ขิ ล
ต้นตระกูลที่ว่าเนียะ เก่ากว่ายุคของพระยามังรายผู้สร้างนครเชียงใหม่หรือเปล่าครับ
แ น่ น อ น

ท่านครับ ทีนี้ตำนานต่อมาเรื่องเสาอินทขิลปัจจุบันหนะ เห็นเขาว่ามีการหล่อกระทะขนาดใหญ่ แล้วให้ปั้นรูปสัตว์ต่างๆลงไปในกระทะ ฝังไปในหลุมเอาดินถม แล้วก็สร้างเสาอินทขิลต้นใหม่ขึ้นมาแทนต้นเก่าที่อ้างว่านำขึ้นสวรรค์ไปแล้วเนียะ แล้วก็ทำพิธีสักการะให้เหมือนกับเสาอินทขิลต้นจริง [3] ตำนานนี้เป็นยังไงครับ
แ ต่ ง ขึ้ น จ า ก ต้ น ต ร ะ กู ล ข อ ง ผู้ ส ร้ า ง อิ น ท ขิ ล
แต่งขึ้นหมดเลยใช่มั้ยครับท่าน
ใ ช่
เช่นนั้น ที่มาของเสาอินทขิลจริงๆเป็นยังไงหนะครับ ท่านช่วยเล่าย่อๆก็ได้ครับ
ส ร้ า ง ขึ้ น จ า ก วั ด ที่ ท ำ อิ น ท ขิ ล
เป็นวัดสำนักที่นับถือผี หรือว่าเป็นของศาสนาพุทธที่เผยแพร่เข้ามาแล้วหนะครับ
ถ า ม ม า ก จั ง
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ในอดีต เสาอินทขิลมีกันอยู่หลายต้น ใช่มั้ยครับ
ห ล า ย ต้ น
เพียงแต่ว่าต้นนี้เคยอยู่กลางเมือง ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ข่าวว่าครูบาเถิ้ม เจ้าอาวาสวัดแสนฝาง ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงทางด้านไสยศาสตร์ เห็นว่ากุมภัณฑ์เฮี้ยนนัก จึงทำพิธีตัดศรีษะของกุมภัณฑ์ออกแล้วต่อใหม่ นับแต่นั้นมากุมภัณฑ์ก็เลยลดความเฮี้ยนลง [3] ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้หนะครับ
วั น นั้ น วั น ที่ กุ ม ภั ณ ฑ์ ถู ก ตั ด เ ศี ย ร์ นั้ น ท ำ ใ ห้ เ จ้ า กุ ม ภั ณ ฑ์ ล ด ค ว า ม เ ฮี้ ย น ล ง ไ ป ไ ด้
แสดงว่าเป็นเรื่องจริงใช่มั้ยครับ การที่พระรูปนั้นไปตัดเศียรกุมภัณฑ์เพื่อให้ลดความเฮี้ยนเนียะครับ
ใ ช่
ท่านช่วยเล่าย่อๆให้ฟังได้มั้ยครับ ว่ากุมภัณฑ์เฮี้ยนยังไงครับ
แ ฬ สะกดผิด แ อ บ อ อ ก ไ ป เ ที่ ย ว ห ล อ ก ห ล อ น ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

เทวดาที่คุยกับผมองค์ก่อนท่านเนียะ เค้ายังคงวนเวียนดูอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าครับ
(ท่านลงไปจิ้มพื้น)
โ ด น ถู ก ไ ม่ ใ ห้ ม า แ ล้ ว
ถูกไม่ให้มาแล้วเหรอครับ
ใ ช่

เสาอินทขิลเดิมหล่อด้วยโลหะจริงหรือเปล่าครับ
ใ ช่ แ ต่ ห า ย แ ล้ ว
หายแล้วเหรอครับ (คำตอบตลกๆดี)
ใ ช่

เรื่องที่พญามังรายจะมาสร้างเมืองเชียงใหม่ แล้วมาพบเสาอินทขิล ก็เลยขึ้นไปถามพญาลัวะบนดอยสุเทพ แล้วพญาลัวะก็เลยแนะนำให้บูชาเสาอินทขิลพร้อมกับรูปกุมภัณฑ์ เพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข จริงหรือเปล่าครับ
แ ต่ ง ขึ่ น จ า ก ต้ น ต ร ะ กู ล ข อ ง ถ า ม ใ ห ม่ วั น ห น้ า

พญามังราย ถูกฟ้าผ่าสิ้นพระชนมจริงหรือเปล่าครับ
ถ า ม ท ำ ไ ม ไ ป อ่ า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ดู สิ
ก็อย่างตำนานบางเรื่องท่านก็ว่าไม่จริง แต่ทีนี้ประวัติศาสตร์บางเรื่องผมก็ไม่มั่นใจว่าจะจริงทั้งหมดหรือเปล่าหนะครับ
ต ก ล ง ท่ า น จ ะ เ ชื่ อ เ ร า ห ม ด เ ล ย เ ห ร อ
ก็ท่านเป็นบุคคลจากอดีต ผมก็ต้องเชื่อท่านทั้งหมดหนะครับ แถมยังเป็นเทวดาด้วย
แ ท้ ที่ จ ริ ง แ ล้ ว พ ญ า มั ง ร า ย ท่ า น ถู ก ฟ้ า ผ่ า สิ้ น พ ร ะ ช น เ อ ง โ ด ย ไ ม่ มี ใ ค ร แ ว ด ล้ อ ม
หมายถึงท่านถูกผ่าโดยลำพังพระองค์เองหนะเหรอครับ
ใ ช่
เหตุเกิดที่ไหนหนะครับ ใช่วัดอินทขิลมั้ยครับ
ใ ช่
ท่านพอจะเล่าเหตุการณ์ย่อๆให้ฟังอีกหน่อยได้มั้ยครับ
วั น นั้ น มี พ า ยุ แ ต่ ท่ า น อ อ ก ไ ป วั ด อิ น ท ขิ ล ถู ก ฟ้ า ผ่ า ที่ นั่ น
ท่านออกไปโดยลำพังคนเดียวเหรอครับ
แ อ บ ไ ป เ ป็ น ก า ร ส่ ว น พ ร ะ อ ง ค์
แล้วทำไมท่านต้องแอบไปวัดอินทขิลด้วยหละครับ
วั น นั้ น มี ล ง ต อ บ ย า ก
ไม่มีใครเห็นตอนพระองค์โดนฟ้าผ่าใช่มั้ยครับ
ใ ช่ แ ล้ ว
งั้นคงมีคนไปพบศพพระองค์ทีหลังใช่มั้ยครับ
ไ ป เ จ อ พ ร ะ อ ง ค์
ที ห ลั ง ไ ว้ วั น ห น้ า น ำ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ม า บ อ ก


ท่านว่าเสาอินทขิลอยู่ที่นี่ก็ดีแล้ว หรือว่าควรย้ายไปที่อื่น เช่นย้ายกลับไปวัดอินทขิลหนะครับ
. . . . อ อ
ท่านกำลังคิดอยู่เหรอครับ
ใ ช่ . . . . แ ล้ ว แ ต่ ผู้ มี อ ำ น า จ จ ะ เ ห็ น ส ม ค ว ร
(สังเกตว่าคำตอบจะต่างจากเทวดาในวัดเจดีย์หลวงเมื่อวานที่อยากให้ย้ายกลับมากกว่า)
เสาอินทขิล ถูกย้ายจากวัดอินทขิลมาที่นี่ สมัยไหนเหรอครับ
ส มั ย ที่ ถู ก วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
มีคนสงสัยว่า ย้ายมาสมัยรัชกาลที่ 5 หรือเปล่าครับ หรือว่าก่อนนั้น
น่ า จ ะ ก่ อ น นั้ น
น่าจะก่อนนั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เมืองนี้เคยมีอาณาเขตเป็นรูปวงกลมมาก่อน จริงหรือเปล่าครับ
จ ริ ง
โดยที่เสาอินทขิลอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของวงกลมใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วเค้ามีวิธีวัดจากจุดศูนย์กลางออกไปหาขอบวงกลมยังไงหนะครับ เพื่อให้ได้รูปวงกลม
หั ว ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง
บ อ ก ย า ก


แล้วในการสร้างกำแพงเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนียะครับ มีการฝังคนลงไปตรงสี่มุมเมืองจริงหรือเปล่าครับ
ต อ น นั้ น เ อ า ศิ ล า ด ว ง เ มื อ ง ว า ง ก้ น ห ลุ ม เ ว ล า เ ช้ า ไ ม่ มี ก า ร ฝั ง ค น
แสดงว่าเรื่องการฝังคนนี่ คงเป็นสิ่งที่ร่ำลือกันไปเองใช่มั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ถ้ามีเวลามากๆนี่ ท่านสามารถเป็นไกด์เดินแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทั่วเชียงใหม่ได้เลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

มีของโบราณอะไรฝังอยู่ตรงไหน ที่ยังไม่มีใครรับรู้บ้างมั้ยครับ
มี ที่ วั ด ที่ ตั ว อ ำ เ ภ อ วั น ห น้ า จ ะ พ า ไ ป ขุ ด ดู
ท่านจะไปชี้จุดให้เหรอครับ
ใ ช่
สิ่งที่ฝังอยู่คืออะไรอ่ะครับ
ส่ ว น ม า ก เ ป็ น พ ร ะ พุ ท ธ รู ป โ บ ร า ญ
มีปู่โสมหรือผีสางเทวดาเฝ้าอยู่ไม่ให้ขุดหรือเปล่าครับ
ไ ว้ สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไร กับการนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานบนเสาอินทขิลครับ
ไ ว้ ใ ห้ ค น สั ก ก า ร ะ บู ช า พ ร้ อ ม ๆ กั น
แสดงว่าท่านเห็นด้วยที่นำพระพุทธรูปมาไว้บนเสาอินทขิลใช่มั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่
(ลืมถามว่าควรไหว้กี่ครั้ง)

เจดีย์ขาว เห็นตำนานว่ามีคนไปแข่งดำน้ำจนเสียชีวิต ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงหนะครับ
แ ต่ ง ขึ้ น ส มั ย พ ม่ า น ำ ค น ม า ยึ ด เ มื อ ง
ถ้างั้นเจดีย์ขาวจริงๆแล้ว มีจุดแรกเริ่มมาจากอะไรหนะครับ
ต อ บ ย า ก เ พ ร า ะ นั บ แ ล้ ว เ ก่ า แ ก่ ม า ก
ใต้เจดีย์ขาว มีอุโมงค์ลงไปทะลุที่ไหนหรือเปล่าครับ
ไ ว้ สื บ ใ ห้ ห น ห น้ า
เอาตามที่ท่านสันนิษฐานแล้วกันครับ ว่าเจดีย์ขาวน่าจะมีที่มาจากอะไร
ทุ ก ที่ มี ป ร ะ วั ติ ที่ ย า ว น า น ย า ก แ ก่ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ในเจดีย์ขาวมีเทวดาที่สิงสถิตอยู่มั้ยครับ
รู้ ห ม ด ว่ า ที่ ไ ห น มี เ ท ว ด า บ้ า ง เ จ ดี ย์ ข า ว มี เ ท ว ด า สิ ง อ ยู่
งั้นอาจจะถามกับเทวดาในเจดีย์ขาว เพื่อถามถึงประวัติความเป็นมาของเจดีย์ก็ได้ใช่มั้ยครับ
แ น่ น อ น
ที่ผ่านมาท่านยังไม่เคยไปคุยกับเทวดาในเจดีย์ขาวใช่มั้ยครับ หรือว่าไปคุยแล้วแต่ไปคุยเรื่องอื่น
ยั ง ไ ม่ ไ ด้ ไ ป คุ ย

เทวดาแถวนี้ ใช้ภาษาไทยหรือภาษาล้านนาครับ
แ ล้ ว แ ต่
ท่านสามารถฟังและใช้ภาษาล้านนาได้ใช่มั้ยครับ
มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง
ไ ด้ แ ต่ มั น ไ ม่ ไ ด้ ส อ น ด้ ว ย ตั ว เ อ ง

แบบ ถ้าเกิดวันหน้าไปเจอจารึกโบราณภาษาล้านนาอย่างเงียะ แล้วอยากจะให้ท่านแปลเป็นภาษาไทยให้เราเข้าใจ ได้มั้ยครับ
ไ ด้

ท่านโกรธผมหรือครับ (ถึงเรียกผมว่ามึง)
ใ ช่
(แต่ผมก็ต้องถามคำถามอื่นเพื่อกลบเกลื่อนต่อไป -_- )

ล้านนา กับ ลานนา คำไหนถูกต้องเหรอครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ เ รี ย ก

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ที่มาจัดพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิลประจำปีมั้ยครับ
ศึ ก ษ า ใ ห้ ดี ป ร ะ วั ติ ศ า ส า ต ร์ แ ท้ ที่ จ ริ ง แ ล้ ว พิ ธี บู ช า เ ส า อิ น ท ขิ ล ไ ม่ ต้ อ ง มี ก า ร ด ำ เ นิ น ถ น น
มีพิธีเข้าทรงที่เสาอินทขิลด้วยมั้ยครับ
มี
แล้วเทวดาในเสาอินทขิล ได้ไปเข้าทรงร่างทรงนั้นจริงๆหรือเปล่าครับ
จ ริ ง
เช่นนั้นท่านน่าจะบอกผู้จัดงานผ่านร่างทรงนั้นได้ใช่มั้ยครับ ว่าโบราณควรทำอย่างไร
ไ ด้
ฝากท่านเล่าผ่านร่างทรง เรื่องที่ผมมาคุยกับท่านด้วยได้มั้ยครับ
ไ ด้
ร่างทรงสามารถเป็นไกด์พาเที่ยวเมืองเชียงใหม่ หรือพาไปชี้จุดนั้นจุดนี้ว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่อย่างงั้น ได้มั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า พ า เ ที่ ย ว

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับครูบาศรีวิชัยครับ
แ ล้ ว แ ต่ ว่ า ถ า ม ถึ ง ท่ า น ใ น เ รื่ อ ง อ ะ ไ ร
งั้นถ้าท่านนึกถึงครูบาศรีวิชัย ท่านจะนึกถึงอะไรเป็นสำคัญหนะครับ
ส่ ว น ม า ก เ ป็ น ค ำ ส อ น

การสร้างพระธาตุดอยสุเทพเนียะ มีการเลือกชัยภูมิอย่างไรครับ ถึงได้เป็นตำแหน่งนั้น
วั ด พ ร ะ ธ า ตุ ด อ ย สุ เ ท พ ไ ป รึ ยั ง
เคยไปในปีก่อนๆหนะครับ แต่มาคราวนี้ไม่ได้ไป เพราะมาคราวนี้อยากมาคุยกับเสาอินทขิลมากกว่าหนะครับ
ใ น อ ดี ต เ ค ย เ ป็ น ต้ น โ พ ธิ์ ห ล า ย ต้ น จึ ง ส ร้ า ง วั ด ที่ นี่
อ่อ เมื่อก่อนมีต้นโพธิ์หลายต้น ก็เลยตัดสินใจสร้างวัดตรงนั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เผอิญมีประวัติเขียนว่า กษัตริย์องค์นึงได้ทรงอธิฐานเสี่ยงช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐาน พอช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ มันก็ร้องสามครั้งพร้อมกับทำประทักษิณสามรอบ แล้วล้มลง พระองค์จึงโปรดเกล้าให้ขุดดินลึก 8 ศอก ก็เลยสร้างพระธาตุที่นี่ อันนี้เรื่องจริงมั้ยครับ
ส่ ว น ม า ก แ ต่ ง เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น ส มั ย ต่ อ ม า

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายก อบจ.เชียงใหม่ มั้ยครับ
แ ถ
สะกดผิด แ ท น ที่ จ ะ ถ า ม แ ต่ เ รื่ อ ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์


ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ กาแล ที่ติดอยู่บนหลังคาเรือนครับ
เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ช า ว ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
บ้างก็ว่าเป็นอิทธิพลพม่ารุกรานหนะครับ หรือว่ามีมาก่อนพม่า อะไรอย่างเงียะครับ
วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ครับ
ท ำ ใ ห้ บ้ า น พั ง ห ล า ย ห ลั ง
อ า จ มี อี ก ใ น อ น า ค ต

ท่านทำนายแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้มั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้
เห็นเค้าว่ามันเป็นการไหวที่รุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลย จริงหรือเปล่าครับ
ที่ จ ริ ง ใ น อ ดี ต เ ค ย ไ ห ว รุ น แ ร ง จ น ท ำ ใ ห้ เ จ ดี ย์ พั ง
ท่านคงหมายถึงองค์พระเจดีย์หลวงใช่มั้ยครับ ที่ว่าพังนี่
ห ล า ย แ ห่ ง
แล้วอย่างที่เจดีย์หลวงพังนี่ เค้าว่าเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2088 แล้วเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุแห่งความแตกแยกในราชสำนัก และความอ่อนแอของอาณาจักรล้านนา จริงหรือเปล่าครับ
ส่ ว น ม า ก คิ ด ไ ป เ อ ง

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง การตักบาตรเที่ยงคืนครับ
ถ า ม ไ ส สะกดผิด ด้ ดี ส่ ว น ม า ก ท ำ เ พื่ อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ม า ก ก ว่ า

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง เจ้ามูลเมือง ที่มีผู้เชื่อว่าเป็นอดีตชาติของทักษิณครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
แ ว่ ว ม า ว่ า ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ม า แ ล้ ว เ ข า ถึ ง ว่ า อ ย่ า ง งั้ น
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

เหมือนเค้าจะว่าด้วยร่างทรง ไม่ได้ว่าด้วยประวัติศาสตร์หนะครับท่าน
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ พระพุทธบาทสี่รอยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
แ ว่ ว ม า ว่ า วั ด นี้ แ ท น ที่ จ ะ ท ำ นุ บ ำ รุ ง ศ า ส า ต ร ส น า แ ต่ ก รั บ โ อ ก า ส ห น้ า สื บ ใ ห้

แล้วท่านว่า พระพุทธบาทสี่รอยนั่น เกิดจากอะไรครับ รอยเท้าพระพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่า
แ ท้ ที่ จ ริ ง แ ล้ ว ไ ถ สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้


สิ่งที่ท่านอยากจะบอกนักประวัติศาสตร์ล้านนาหรือเชียงใหม่มากที่สุด คืออะไรครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี น า น ๆ ที จ ะ มี ค น อ ย่ า ง ท่ า น ม า ที่ นี่
(โหห ท่านชมผมซะลอยเลย)
ห า ก นั ก ป ร ะ วั ติ ศ า ส า ต ร์ สื บ ห า บั น ทึ ก โ บ ร า ญ ที่ ดู จ ะ เ ก่ า แ ก่ ไ ด้ แ ล้ ว บ ำ รุ ง รั ก ษ า ใ ห้ ดี

ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่อง พระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
ส่ ว น ม า ก ไ ม่ ค่ อ ย ยุ่ ง เ รื่ อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ปั จ จุ บั ญ ม า ก นั ก

อ๋อ ท่านก็เลยไม่มีความเห็นเกี่ยวกับผู้ว่าฯหรือนายก อบจ.ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

วัดพันเตานี่ ตำนานว่าไว้เคยมีการใช้เตาหลอมทั้งหมด 1,000 เตา จริงหรือเปล่าครับ
จ ริ ง

มีอยู่วัดนึง ชื่อว่าวัดปันเสา ที่แบบว่ามีพระเจ้าอาวาสที่นี่ เวลาพรมน้ำมนต์แล้ว น้ำมนต์จะกลายเป็นเม็ดพระธาตุ ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
เ ว ล า ฟั ง ใ ค ร ม า ต้ อ ง ดู ว่ า น่ า เ ชื่ อ ถื อ ห รื อ ไ ม่
ไ ม่ น่ า จ ะ จ ริ ง


ทางแถบล้านนาเนียะ เค้ามักจะเข้มงวดกับผู้หญิงไม่ให้เข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากนัก ท่านมีความเห็นยังไงกับข้อห้ามผู้หญิงเนียะครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ท่านทราบเกี่ยวกับ โยนกนคร มั้ยครับ
วั น ห น้ า ห า ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการวาดรูปนายทวารบาลถือเครื่องยิงลูกระเบิด ซึ่งเป็นอาวุธสมัยใหม่ ที่ปัจจุบันถูกลบออกไปแล้วหนะครับ [4]
ส ง สั ย ต้ น คิ ด อ ย า ก ใ ห้ ดู น่ า ส น ใ จ
แล้วท่านว่าสมควรถูกลบออกมั้ยครับ
ศึ ก ษ า ต า ม ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ดี ก ว่ า

ท่านรู้จัก พระญาณคัมภีร์ หรือเปล่าครับ
รู้
ท่านตายไปแล้ว เป็นเปรต จริงหรือเปล่าครับ
ท่ า น ถ า ม ไ ด้ ดี ท่ า น แ อ บ ไ ป ศึ ก ษ า ม า จ า ก ไ ห น
ท่านถามผมเหรอครับ
ใ ช่
อ๋อ คือผมก็ถามมาจากเพื่อนที่เค้าเก่งประวัติศาสตร์มาอีกทีหนะครับ เผอิญว่าผมจะมาเชียงใหม่ ก็เลยให้เค้าฝากคำถามมาหนะครับ
ตั ว ท่ า น เ อ ง เ อ า เ ว ล า ไ ป เ รี ย น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ดี ก ว่ า รุ่ ง แ น่ น อ น
(โดนชมอีกละ ^_^ แต่เรื่องประวัติศาสตร์ ก็ ยังไงดีหละ ถือว่าช่วยๆกันไปแล้วกันนะครับ กับเทคนิควิธีสื่อสารอย่างงี้ อาจต้องร่วมงานกับนักประวัติศาสตร์แล้วคงได้ประโยชน์ มั้ง )
แ ล ะ ห า ก ส ง สั ย พ ร ะ ญ า ณ คั ม ภี ร์ ท่ า น ต า ย แ ล้ ว ท่ า น ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เ ป ร ต แ ต่ ท่ า น ไ ป เ ป็ น เ ด รั ช ฉ า น แ ท น

อ่า พูดถึงเดรัชฉาน รู้สึกว่าที่วัดพระธาตุดอยสุเทพในอดีตจะเคยมีไก่ตัวหนึ่ง ที่จะคอยไปจิกเท้าของคนที่ไม่ยอมถอดรองเท้า ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
เ ป็ น ไ ก่ ที่ รู้ ภ า ษ า
ไก่ตัวนั้นตายแล้วได้ไปภพไหนครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

พระร่วง มีชู้กับเมียพระยางำเมือง จริงมั้ยครับ
ไ ม่ จ ริ ง แ ต่ ท่ า น รั ก ไ ว้ วั น ห น้ า น ำ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ม า บ อ ก

พระเมืองแก้ว กินลาบม้าดิบตาย จริงหรือเปล่าครับ
ส ง สั ย น่ า จ ะ จ ริ ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับ ประเพณีการปล่อยโคมลอยครับ
วั น นั้ น มี โ ค ม ล อ ย ไ ป ที่ ท ห า ร ต อ น ก ล า ง คื น แ ล้ ว ไ ฟ ไ ห ม้ ท ห า ร ม า ช่ ว ย กั น ดั บ ไ ฟ บุ ญ ที่ ไ ม่ มี ใ ค ร เ ป็ น อ ะ ไ ร
แ บ บ นี้ ไ ม่ ดี แ น่ ง า น อ ะ ไ ร ก็ ป ล่ อ ย ห ม ด แ ท น ที่ จ ะ ป ล่ อ ย เ ฉ พ า ะ ที่ วั น ส ง ก ร า น ต์

ปล่อยแต่วันสงกรานต์ก็พอใช่มั้ยครับ
ใ ช่

(ได้ข่าวว่ามีการออกกฎเกี่ยวกับโคมลอยมาแล้ว ให้ถือตามกฎปัจจุบันนั้นแทนนะครับ ความเห็นเทวดาอินทขิลเพียงรับรู้เอาไว้เฉยๆ)

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับความเชื่อเรื่อง พระธาตุประจำปีเกิดครับ
ทั้ ง ห ม ด แ ต่ ง ขึ้ น ใ น ส มั ย ที่ วั ด ถ า ม ท ำ ไ ม
เห็นพระธาตุแต่ละแห่งก็อยู่ไกลมากเลยหนะครับ แล้วคนที่เกิดปีนั้นปีนี้ต้องเดินทางไปก็ไกลมากเลย มันก็แปลกๆหนะครับ เลยคิดว่ามาแต่งขึ้นกัน
จ ะ เ ชื่ อ อ ะ ไ ร ต้ อ ง ดู ใ ห้ ถี่ ถ้ ว น ก่ อ น
ยังขาดพระธาตุไปอีกแห่งหนึ่ง คือพระเกศแก้วจุฬามณีที่เขาว่าอยู่บนสวรรค์ ท่านมีความเห็นอย่างไรกับพระเกศแก้วจุฬามณีครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านรู้จักพระไชยเชษฐาธิราชมั้ยครับ
รู้
มีเพื่อนฝากมาถามหนะครับ ว่าหลังเชิญพระแก้วมรกตไปเวียงจันทร์แล้วเนียะ บุเรงนองได้ยกทัพอ้อมล้านนาไปตีล้านช้าง แล้วก็ทรงหายไปเฉยๆจากประวัติศาสตร์ ไม่ทราบว่าท่านหายไปไหนครับ
ดู จ ะ เ ป็ น เ ช ล ย ศึ ก
ดูจะเป็นเชลยศึก
ใ ช่
แล้วท่านได้ยกพลไปล้านช้างมั้ยครับ เพราะเทวดาเมื่อวานบอกว่าท่านยกทัพไปล้านช้างด้วยหนะครับ
ใ ช่

ท่านว่าควรจะมีการแก้ปัญหาหมอกควันในเมืองเชียงใหม่อย่างไรดีครับ
ส่ ว น ม า ก เ ว ล า ห น้ า ห น า ว ไ ฟ ป่ า จ ะ ลุ ก ล า ม ไ ป น ำ แ น ว กั น ไ ฟ ไ ป ร อ บ ๆ ป่ า

ท่านมีความเห็นอย่างไร ที่นักวิชาการบางคนไปเขียนตำราว่าวัดเชียงมั่นเป็นวัดแรกของเชียงใหม่ เพื่อให้คนไปเที่ยว ซึ่งถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับ
แ ส ด ง ว่ า ท่ า น ส น ใ จ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ล้ า น น า ม า ก
แ ล้ ว ท่ า น ว่ า อ ย่ า ง ไ ร ห ล ะ

ถ้านักวิชาการรู้อยู่ว่าไม่ใช่วัดแรก แต่ไปบอกว่าเป็นวัดแรกเพื่อให้คนไปเที่ยว ก็คงเป็นการโกหกซึ่งไม่ถูกต้องหนะครับ
ส ง สั ย ถ า ม วั ด เ ชี ย ง มั่ น ม า แ ล้ ว
อ๋อเปล่าครับ คือเพื่อนที่เก่งประวัติศาสตร์ เค้าแสดงความหงุดหงิดมาหนะครับ
ท่ า น น่ า จ ะ ศึ ก ษ า เ อ ง ดี ก ว่ า
แสดงว่านักวิชาการคนนั้นก็คงจะได้เงินจากวัดเชียงมั่นไป ถึงไปโกหกอย่างงั้นได้มั้ยครับ ท่านว่า
ส่ อ ว่ า ใ ช่

ท่านว่า ตุง มีความสำคัญอย่างไรครับ
ตุ ง ไ ว้ แ ข ว น ห น้ า บ้ า น ต า ม ค ว า ม เ ชื่ อ จ ะ ท ำ ใ ห้ ตั ว เ อ ง รุ่ ง เ รื อ ง
แล้วตุงทำให้รุ่งเรืองอย่างว่า จริงหรือเปล่าครับ
แ ล้ ว แ ต่ บ้ า น นั้ น ท ำ ง า น ท ำ ก า ร อ ะ ไ ร ห รื อ ไ ม่

ท่านทราบเกี่ยวกับต้นกำเนิดของพระแก้วมรกตมั้ยครับ
ส ง สั ย ท่ า น จ ะ ช อ บ ป ร ะ ศ า ส ต ร์ จ ริ ง ๆ
พ ร ะ แ ก้ ว ม ร ก ต ลุ ก ถู ก น ำ ม า จ า ก วั ด พ ร ะ แ ก้ ว โ ด ย ท่ า น วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านคงหมายถึงวัดพระแก้วที่เชียงรายใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วท่านว่าก่อนที่จะมาพบในเจดีย์ที่ถูกฟ้าผ่าที่วัดพระแก้วเชียงรายเนียะ ก่อนนั้นท่านพอจะทราบมั้ยครับว่าพระแก้วมรกตมายังไง
ท่ า น ดู ส ง สั ย สั ย ม า ก จ ริ ง ๆ ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

(นี้เป็นเจ้าพ่อหลักเมืององค์แรกที่เรียกผมว่า “ท่าน” แต่บางคำถามก็เรียกผมว่า “มึง” ไม่รู้ท่านจะเอายังไงแน่นะครับ เหอเหอ )

ข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับท่าน
สิ่งที่ท่านอยากจะประกาศบอกให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันมากที่สุดคืออะไรครับ
สิ่ ง ที่ อ ย า ก ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ ท ร า บ โ ด ย ทั่ ว กั น ม า ก ที่ สุ ด คื อ วั ด นี้ อ ย่ า แ อ บ เ ข้ า ม า ต อ น ก ล า ง คื น นั ดู ไ ม่ ดี
ท่านจะบอกว่า มันดูไม่ดี เหรอครับ (เพราะตัวสุดท้ายสะกดไม่ค่อยเข้าใจ)
ใ ช่

ถ้าในอนาคตผมจะมาคุยกับท่านอีก ควรเลือกวันยังไงครับ
ศุ ก ร์
แล้วถ้าบังเอิญไปตรงกับวันพระ จะเป็นอะไรมั้ยครับ
ไ ม่ เ ป็ น ไ ร

อีกข้อเดียวแล้วกันครับท่าน
ท่านว่าต้นไม้ต้นนี้อายุประมาณกี่ปีเหรอครับ

ถ า ม ไ ด้ ดี แ ว่ ว ม า ว่ า อ า ยุ ป ร ะ ม า ณ 5 5 4 ปี
ห้าร้อยห้าสิบสี่ปีเหรอครับ
ใ ช่
เทวดาในต้นไม้บอกท่านเหรอครับ
โ บ ร า ญ บ อ ก อ ย่ า ง งั้ น

เอาหละครับ ผมก็หมดคำถามแล้วหละครับ ท่านมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมั้ยครับ
ตั ว ษ สะกดผิด กุ ม ภั ณ ฑ์ อ ย า ก คุ ย ด้ ว ย
แล้วท่านว่าผมควรคุยกับกุมภัณฑ์มั้ยครับ หรือว่าก็ให้เค้าบอกผ่านท่านมาก็ได้
แ ล้ ว แ ต่
กุมภัณฑ์ดุมั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่ โ ด ย ส่ ว น ม า ก ไ ม่ ดุ
ก็คงไม่ค่อยสะดวกหนะครับ เดี๋ยวผมก็ต้องเดิมทางกลับ อึมมม . . . (คิดหนัก) . . งั้นให้ภุมภัณฑ์คุยนิดเดียวก็ได้ ผมนั่งตรงนี้เลยก็ได้มั้ยครับ หรือว่าต้องไปหาที่ศาลกุมภัณฑ์
ส่ ว น ม า ก ไ ป ที่ ษ า ล ดี ก ว่ า
ท่านว่าไปที่ศาลหลังไหนดีครับ (มีสองศาล) ศาลหลังโน้นหรือว่าศาลหลังนี้ครับ
ไ ห น ก็ ไ ด้
เอาหละครับ งั้นก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าพ่อหรือเทวดาแห่งเสาอินทขิล เดี๋ยวผมก็ลองไปคุยกับท่านกุมภัณฑ์ต่อ ตอนนี้ก็ขอเชิญท่านไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเทอญ

(ณ ศาลกุมภัณฑ์)

ขออัญเชิญท่านกุมภัณฑ์ ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิดด
ตะกี้ท่านเทวดาในเสาอินทขิลบอกว่าท่านกุมภัณฑ์อยากจะคุยกับผมด้วย ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านกุมภัณฑ์มีอะไรก็ว่ามาเลยครับ
เ ว ล า ม า สั ก ก า ร ะ เ ส า อิ น ท ขิ ล โ บ ร า ณ ว่ า ไ ว้ ใ ห้ น ำ วั ต ถุ ม ง ค ล ม า ป ลุ ก เ ส ก ด้ ว ย แ ล้ ว จ ะ ถู ก นั บ ถื อ
หมายถึงคนที่ครอบคลองวัตถุมงคลนั้น หากนำมาปลุกเสกที่นี่ จะได้รับการนับถือ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วต้องทำพิธีปลุกเสกยังไงหนะครับ ถ้านำวัตถุมงคลมาด้วยแล้ว
ต า ม นี้ น ะ น ำ วั ต ถุ ม ง ค ล ไ ป ไ ว้ ห น้ า เ ส า อิ น ท ขิ ล นั บ วั น ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ค น นั บ ห น้ า ถื อ ต า น อ บ น้ อ บ ม
แ ล้ ว ต ร ว จ ดู ว่ า ห น ห น้ า บ อ ก ใ ห ม่


ข่าวว่ามีกุมภัณฑ์โดนตัดหัวโดยพระท่านหนึ่งแล้วต่อใหม่ [3] หมายถึงกุมภัณฑ์ตนไหนครับ หรือว่าทั้งสองตน
(ท่านชี้ตนที่กำลังคุยอยู่ด้วยนี้)
ตนนี้ใช่มั้ยครับ ที่เคยโดนตัดหัวแล้วต่อใหม่หนะครับ
แ ต่ มั น ไ ม่ มี ผ ล อ ะ ไ ร
สาเหตุที่เค้ามาตัดหัวท่าน เค้าว่าเป็นเพราะท่านเฮี้ยน ก็เลยมาตัดให้คลายความเฮี้ยนลง จริงหรือเปล่าครับ
ท่ า น ว่ า เ ร า เ ฮี้ ย น จ ริ ง รึ เ ป ล่ า
อึมม ผมก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกหนะครับ ก็เลยไม่ค่อยทราบประวัติอะไรท่านเท่าไหร่หนะครับ
เ ว ล า อ า จ เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง ห น ห น้ า
เอาหละครับ งั้นผมน่าจะหมดเรื่องแล้ว ท่านมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
ท่ า น จ ะ ก ลั บ แ ล้ ว เ ห ร อ
ใช่ครับ กำลังจะกลับแล้ว แต่ว่าเรื่องที่ผมคุยกับทั้งเทวดาในเสาอินทขิลแล้วก็ท่านกุมภัณฑ์เนียะ ผมจะนำไปเขียนบอกต่อในอินเตอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รับรู้ด้วยหนะครับ แต่ก็กำลังจะกลับแล้วหละครับ
วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่ น ะ
ก็ . . เดี๋ยวก็จะไปพิจารณาดูครับ แล้วท่านมีอะไรอีกมั้ยครับ
ไ ม่ มี ล ะ
เอาหละครับ งั้นก็ต้องขอขอบพระคุณท่านกุมภัณฑ์ที่มาคุยด้วยเป็นการชั่วคราวนะครับ ก็ขอเชิญท่านไปสถิต ณ ที่ของท่าน ผมก็จะกลับแล้วครับ

เฮ้อ ท่านผู้อ่าน ผมไปที่ไหนก็มักจะมีอะไรผูกมัดอีกเสมอ การจะมาถามข้อมูลแค่วันสองวันคงจะไม่ค่อยเพียงพอซะแล้ว แต่เอาไว้คราวหน้าว่ากันใหม่ครับ ก็ต้องรวบรวมธุระและประเด็นมาให้เยอะๆจะได้คุ้มครับ ^_^

อ้างอิง
1. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 30 มี.ค. 57
2. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 6 เม.ย. 55
3. ตำนานเสาอินทขิล
4. วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ เปลี่ยนภาพนายทวารบาล เลิกถืออาวุธสงคราม กลับไปถือหอกดาบแบบดั้งเดิม


Create Date : 05 กุมภาพันธ์ 2558
Last Update : 6 กุมภาพันธ์ 2558 18:41:57 น. 4 comments
Counter : 7007 Pageviews.

 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

--------------------------------------------------------------------
พระสยามเทวาธิราช ประทานสัมภาษณ์ 5 ก.ค. 57

บ้างก็ว่าทักษิณชาติก่อนเป็นพระเจ้าตากสิน บ้างก็ว่าเป็นเจ้ามูลเมือง พระสยามฯมีความเห็นเป็นประการใดบ้างมั้ยครับ
ทั ก ษิ ณ ช า ติ ก่ อ น เ ป็ น นั ก ธุ ร กิ จ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ก ษั ต ริ ย์

ในเย็นวันที่ 5 พ.ค. 57 ได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นที่ภาคเหนือด้วย ท่านมีความเห็นยังไงกับแผ่นดินไหวในวันนั้นครับ
วั น นั้ น ที่ เ ชี ย ง ร า ย น อ ก จ า ก แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว แ ล้ ว ยั ง มี ถ น น พั ง บ ริ เ ว ณ อํ า เ ภ อ พ า น แ ล ะ อํ า เ ภ อ ใ ก ล้ เ คี ย ง
มีบางคนคิดว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองดลบันดาลด้วยเหตุผลทางการเมือง ท่านมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด
แล้วมันจริงหรือไม่จริงหนะครับท่าน
ไ ม่ จ ริ ง
งั้นที่เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม ก็ถือเป็นความบังเอิญเหรอครับ
บั ง เ อิ ญ

--------------------------------------------------------------------
เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯตอบคำถาม 19 ก.ย. 57

ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในวัด สมควรวาดสิ่งของเครื่องใช้สมัยใหม่ เข้าไปหรือเปล่าครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
แ ส ด ง ว่ า มึ ง ส น ใ จ ด้ า น นี้

อ๋อ คือสนใจทุกๆด้านหนะครับ แต่ก็เลือกหยิบบางคำถามที่เห็นว่าน่าจะถามเจ้าพ่อหลักเมืองได้ เอามาถามหนะครับ
แ ล้ ว แ ต่ ช่ า ง จ ะ เ ห็ น ส ม ค ว ร
แต่บางครั้งถึงกับต้องลบออกเลยหนะครับ อย่างเช่นภาพวาดนายทวารบาลถือเครื่องยิงลูกระเบิดสมัยใหม่ แล้วต่อมาเค้าให้ลบออกเลยหนะครับ ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ
นั ก ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ค ว ร ถื อ ต า ม โ บ ร า ญ ม า ก ก ว่ า


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:54:22 น.  

 


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:55:54 น.  

 
ขออภัยลิงค์ในความคิดเห็นที่ 1
พระสยามฯ 5 ก.ค. 57 ให้ใช้ลิงค์นี้นะครับ https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sompop&month=07-2014&date=08&group=11&gblog=35


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:57:43 น.  

 
สนใจติดตาม Blog นี้ กดไลท์เฟชบุ๊คเพจ ผีปากกา ได้ครับ ^_^ https://www.facebook.com/Contactghosts


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:19:38:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.