Group Blog
 
<<
กันยายน 2563
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
4 กันยายน 2563
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เทพในพระแก้วฯ 30 ส.ค. 63วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 มาวัดพระแก้วฯคราวนี้ลองเดินดูรอบๆวัดพระแก้วก่อนเพื่อหาว่าด้านไหนเงียบที่สุด ก็พบว่าน่าจะเป็นแถวระเบียงด้านทิศเหนือ แต่ก็ต้องเข้าไปอัญเชิญท่านในอุโบสถก่อนแล้วอัญเชิญไปบริเวณดังกล่าว เพื่อให้รู้สึกว่าเกิดความต่อเนื่อง(งงมั้ย)คำถามแรกเลย ท่านหรือบริวารของท่านจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ในวัดพระแก้วไม่มารบกวนผมในหลายๆชั่วโมงของการสื่อสารได้มั้ยครับ ดลจิตจลใจหนะครับ
อั น ที่ จ ริ ง โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ บ ริ เ ว ร สะกดผิด ณ นี้ ไ ม่ ค่ อ ย มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ผ่ า น ม า
ครับ แต่ก็เพื่อเป็นการป้องกันการขัดจังหวะหนะครับ เผื่อบังเอิญผ่านมา อยากให้ท่านหรือบริวารของท่านช่วยได้มั้ยครับ ซึ่งท่านอาจจะต้องออกไปบอกบริวารของพวกท่านหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ
หั ว มึ ง ดู จ ะ กั ง ว ล ม า ก จั ง
ไ ด้ กู จ ะ บ อ ก บ ริ ว า ร ใ ห้

ท่านต้องใช้เวลาในการออกไปบอกบริวารมั้ยครับ
ใ ช ว เ ว ล า 5 น า ที
โดยการบอกบริวารให้ช่วยดลจิตดลใจให้เจ้าหน้าที่ไม่มารบกวนผมแถวๆนี้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ขออัญเชิญครับ

(ระหว่างรอ 5 นาที ผมก็หันไปชมรูปวาดบนฝาผนังบ้าง น่าจะเรื่องรามรามเกียรติ์ มีนักท่องเที่ยวเดินผ่านมาชมภาพวาดบ้างประปราย รอจนครบ 5 นาทีก็เชิญท่านกลับมา)

เป็นอย่างไรบ้างครับท่าน
ศึ ก ษ า ภ า พ เ ขี ย น อ ยู่ เ ห ร อ
แสดงว่าท่านมาถึงก่อนจะครบห้านาทีใช่มั้ยครับ
ใ ช่
การดลจิตดลใจเจ้าหน้าที่ไม่ให้มายุ่งวุ่นวาย เป็นยังไงบ้างครับท่าน
โ ด ย ม า ก ไ ด้
ก็คือเหมือนๆกับ เป็นการทดลองฤทธิ์ของท่านหรือของบริวารท่านไปในตัวว่าจะดลใจเจ้าหน้าที่สำเร็จมั้ย
โอเค แผนสำรอง สมมุติเจ้าหน้าที่มาไล่ผมจริงๆ ผมขอเชิญท่านออกไปทานอกรั้วหน้าวัดพระแก้วได้มั้ยครับ อย่างมุมเนียะ จะมองเห็นยอดของอุโบสถวัดพระแก้วอยู่ เกิดผมมานั่งอยู่แถวๆกำแพงนี้ในช่วงบ่ายจะไม่โดนแดด ไม่ทราบจะนัดท่านไปคุยตรงนี้แทนได้มั้ยครับ (ภาพจากกูเกิ้ลสตรีทวิว https://goo.gl/maps/8EDmfepNopuE2q3bA )
ไ ด้

ท่านบอกผมในบทสัมภาษณ์ 10 ก.พ. 62 ว่า “นักการเมืองปีนี้วุ่นวายหลังเลือกตั้งไว้วันหน้ามาใหม่” ผมมาหาท่านวันนี้ไม่ทราบว่านานไปมั้ยครับ
ไ ธ สะกดผิด
ไ ม่ น า น ห ร อ ก


พระราชพิธีบรมราชาภิเษกปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี พ ร ะ ร า ช พิ ธี บ ร ม ร า ช า ภิ เ ษ ก ร 1 0 วั น ที่ อ า บ นํ้ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ นั้ น หั ว ห น้ า สิ่ ง ศั ก สิ ท ธิ์ ไ ป อ ว ย พ ร ใ ห้ ร 1 0 อ ด ท น ต่ อ คํ า ดู ห มิ่ น เ ห ยี ย ด ห ย า ม
หัวหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอวยพรให้ ร.๑๐ อดทนต่อคำดูหมิ่นเหยียดหยามเหรอครับ
ใ ช่
หัวหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระแก้วฯหรือเปล่าครับ หรือว่าไม่ใช่
หั ว ห น้ า สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คื อ ร อ บ ๆ โ บ ร า ณ บ ริ เ ว ร สะกดผิด ณ นี้ ต อ บ ย า ก
ตอบยากเหรอครับ
ใ ช่
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งใด ที่ท่านเห็นว่าไม่น่านำมาใช้ในพระราชพิธีมากที่สุดครับ หรือที่ไม่น่าจะเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
ใ ด ๆ ล้ ว น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เผอิญผมเคยถามพระสยามฯ พระสยามฯบอกว่า แหล่งน้ำจากบ่อโบราณบางแหล่งก็อาจจะไม่ค่อยสะอาด ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ใ ช่ แ ห ล่ ง นํ้ า จ า ก บ่ อ โ บ ร า ณ บ า ง แ ห ล่ ง ไ ม่ ส ะ อ า ด
แล้วยังมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หลงเหลือแหล่งใด ที่ไม่ได้มีการตักมาใช้ในพระราชพิธี แต่ท่านอยากแนะนำให้ไปตักในโอกาสหน้าๆมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
พระแก้วฯเคยบอกเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 62 ว่า ควรนำน้ำจากแม่น้ำ ๕ สายในปัญจมหานที แต่ว่าสุดท้ายไม่ได้มีการใช้น้ำจากแม่น้ำ ๕ สายดังกล่าว ไม่รู้พระแก้วฯเสียใจมั้ยครับ (แอบตลกคำถามตัวเอง)
ไ ม่ เ สี ย ใ จ

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือชื่อย่อว่า ศบค. มั้ยครับ
นึ ก ก่ อ น
(ท่านคิดนาน 1 นาที 9 วินาที)
ห า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง ไ ว รั ส โ ค วิ ด ดี ขึ้ น แ ล้ ว ค ว ร ใ ห้ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ต่ า ง ช า ติ เ ข้ า ม า เ ที่ ย ว
ต่างชาติ หมายถึงประเทศที่ไม่มีโควิด ? ท่านมองเฉพาะในประเทศไทย หรือมองทั่วโลกครับ
ทั่ ว โ ล ก
ผลงานการแก้ไขปัญหาโควิดในประเทศไทยที่ผ่านๆมา เป็นยังไงบ้างครับ
ดี แ ต่ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พั ง
ดีแต่เศรษฐกิจพังเหรอครับ
ใ ช่
การที่เคยเคอร์ฟิวไม่ให้คนออกจากบ้านช่วงกลางคืน มันมีส่วนช่วยอะไรมั้ยครับ
ไ ม่ มี ส่ ว น ช่ ว ย เ ล ย

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน มากที่สุดมั้ยครับ
ไ อ ที่ พู ด ว่ า บ ท เ รี ย น นี้ เ กิ ด จ า ก ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ไ ม่ ต้ อ ง พู ด อี ก ไ ม่ งั้ น เ ข า ว่ า โ ง่
ประชาชนควรทำอย่างไรดีครับ
ใ ส่ ห น้ า ก า ก อ น า มั ย
ในประเทศไทย เอาเฉพาะที่ไม่ได้กักตัวคนที่มาจากต่างประเทศหนะครับ เฉพาะในประเทศไทย คนที่นึกจะไปไหนมาไหนก็ได้ในประเทศเนียะ ยังมีคนติดไวรัสโควิดอยู่มั้ยครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

เคยมีคนติดเชื้อไวรัสโควิด เข้ามาไหว้พระแก้วฯในอุโบสถบ้างมั้ยครับ
เ ค ย มี บ า ง ค น พ ย า ย า ม ม า แ พ ร่ เ ชื้ อ ด้ ว ย
เคยมีคนมาพยายามแพร่เชื้อด้วยเหรอครับ ! ในบริเวณวัดพระแก้วฯ
ใ ช่
คนไทยหรือคนจีนครับ
จี น
เหตุเกิดขึ้นประมาณเดือนอะไรครับ
ช่ ว น เ ดื อ น แ สะกดผิด
ร สะกดผิด
ลื ม แ ล้ ว

ผลจากการที่เค้าเข้ามาพยายามแพร่เชื้อ เป็นอย่างไรบ้างครับ
ถู ก นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ติ เ ดี ย ว กั น แ ต่ ไ ม่ ติ ด
แต่ไม่ติด เพราะว่าถ้าติดได้เนียะ มันจะต้องอยู่เผชิญหน้ากันเป็นระยะเวลานานๆใช่มั้ยครับ
ไ ม่ เ ชิ ง เ พ ร า ะ ถ้ า ไ ม่ ใ ส่ ห น้ า ก า ก อ น า มั ย ก็ ติ ด ไ ด้
แสดงว่านักท่องเที่ยวชาติเดียวกันนั้นเค้าใส่หน้ากากอนามัยอยู่ใช่มั้ยครับ
ใ ส่ อ ยู่
เค้าผ่านจุดวัดไข้เข้ามาได้ยังไงเหรอครับ
นั่ น สิ

(ถ้าเครื่องมือวัดไข้ไม่น่าเชื่อถือ ทุกคนควรป้องกันตัวเองอยู่ตลอดนะครับ ยิ่งข่าววันที่ 3 ก.ย. 63 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในประเทศแล้ว แต่สัมภาษณ์พระแก้ววันที่ 30 ส.ค. 63 ท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ ซึ่งผมก็ซื่อสัตย์ไม่แต่งเติมเพิ่มครับ)

ท่านมีความเห็นยังไงกับการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาจนถึงปัจจุบันครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ที่ ต่ อ อ า ยุ พ ร ก ฉุ ก เ ฉิ น ม า ถึ ง วั น นี้ เ พ ร า ะ ป้ อ ง กั น ก า ร ก ลั บ ม า ร ะ บ า ด ซํ้ า
ควรต่อออกไปอีกนานแค่ไหนครับ หรือว่าควรจะหยุดได้แล้ว
ค ว ร ห ยุ ด ไ ด้ แ ล้ ว เ พ ร า ะ ไ ม่ พ บ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ แ ล้ ว
ท่านเห็นว่าควรหยุดได้แล้วใช่มั้ยครับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เนียะ
ใ ช่
ใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ แทนได้มั้ยครับ
ไ ด้
มีโอกาสที่โควิดจะกลับมาระบาดระลอกสองมั้ยครับ ในประเทศไทยเนียะครับ
ถ้ า ไ ม่ ป้ อ ง กั น ก็ อ า จ ก ลั บ ม า ร ะ บ า ด ไ ด้ อี ก
การป้องกันที่ว่านี่ ควรเน้นที่ประชาชน หรือเน้นที่ภาครัฐมากกว่ากันครับ
ป ร ะ ช า ช น
แล้วการที่แบบ คนต่างประเทศเข้ามาหละครับ
ธ ร ร ม ด า ต้ อ ง มี ก า ร กั ก ตั ว
สิบสี่วันเนียะ ท่านว่ามากไปหรือน้อยไปอย่างไรครับ
พ อ ดี แ ล้ ว

ท่านช่วยแนะนำสูตรยาสำหรับป้องกันหรือรักษา โ ค ว ิด หน่อยสิครับ
ด ง ป่ า ที่ เ ข า ใ ห ญ่ มี ส มุ น ไ พ ร ที่ ชื่ อ ว่ า ว่ า น น ว ว ร ร ณ ไ ป เ ก็ บ ม า ต้ ม ห า ก ไ ม่ ห า ย ใ ช้ ว่ า น บ ห สะกดผิด
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


(เรียนผู้อ่าน ข้อมูลนี้เป็นเพียงความเชื่อทางไสยศาสตร์ ผมไม่ได้มีเจตนานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมฯ เรื่องโควิดอาจมีข่าวลือมากมายค่อนข้างละเอียดอ่อน สำหรับว่านดังกล่าวนั้น เจตนาที่ผมถามและเจตนาที่เผยแพร่คือ ต้องการให้นักวิจัยนำไปทดสอบ คือเป็นการตีวงให้แคบลงเพราะโลกนี้ก็มีพืชและสัตว์มากมายที่จะทำยาได้ แต่อันนี้จำเพาะเจาะจงอยากให้นักวิจัยนำไปทดสอบก่อน ได้ผลอย่างไรแล้วจึงค่อยเชื่อตามนักวิจัยครับ)

ว่านนววรรณ คนรู้จักมั้ยครับ หรือว่าเป็นชื่อที่เทวดาเรียกครับ
ไ ป ถ า ม ค น แ ก่ ดู จ ะ รู้ จั ก
อยู่ป่าเขาใหญ่เหรอครับ
ใ ช่
เจ้าพ่อเขาใหญ่รู้จักมั้ยครับ เจ้าพ่อเขาใหญ่จะรู้มั้ยว่าว่านนี้อยู่ตรงไหนของเขาใหญ่
ห า ก ใ น อ ดี ต ไ อ ส ฤ ษ ดิ์ ไ ม่ ท ำ ศ า ล เ จ้ า พ่ อ เ ข า ใ ห ญ่ ค ง ไ ม่ มี ใ ค ร ไ ห ว้ เ จ้ า พ่ อ เ ข า ใ ห ญ่ แ น่
หมายถึง ดีแล้วใช่มั้ยครับที่จอมพลสฤษดิ์ทำศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ท่านชมหรือท่านติผมก็งงๆเหมือนกัน
ไ ม่ ไ ด้ ช ม
ไม่ได้ชมจอมพลสฤษดิ์ในเรื่องการสร้างศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เหรอครับ
ไ ม่ ไ ด้ ช ม
ความหมายของท่านคือ จะไม่สร้างศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็ได้เหรอครับ
ใ ช่
แต่จอมพลสฤษดิ์สร้าง ก็เพราะว่าจอมพลสฤษดิ์ ฝันว่าเจ้าพ่อเขาใหญ่มาเข้าฝันหรือไงนี่แหละ ผมก็ไม่มั่นใจ
ฝั น ว่ า ใ น อ ดี ต ป่ า เ ข า ใ ห ญ่ มี พ ร า น ไ ป ตั ด ต้ น ไ ม้
โดยสรุปท่านเห็นว่า ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้หนะเหรอครับ
ไ ม่ จ ำ เ ป็ น ต้ อ ง มี ก็ ไ ด้
สรุป ถ้าผมจะไปคุยกับเจ้าพ่อเขาใหญ่ ก็คงจะไม่ได้ความอะไรนักใช่มั้ยครับ
ล อ ง ดู สิ
ผู้ที่มาเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่คือใครกันหละครับ ศาลที่ว่าจะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้เนียะ แต่ในฐานะที่สร้างไปแล้วหนะ อยากรู้ว่าใครมาเป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่
นึ ก ก่ อ น
อ่า เดี๋ยวข้ามข้อนี้ไปแล้วกันครับ (รู้สึกจะออกนอกเรื่องไปเยอะ)

การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เสียไป ควรทำอย่างไรดีครับ เสียไปจากสถานการณ์โควิด
บ่ น อ ยู่ นั่ น แ ห ล ะ ว่ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ไ ม่ ดี แ ต่ แ ท บ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด ล ะ กั น
แต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น ท่านก็อยากให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวใช่มั้ยครับ
ใ ช่
การที่นายกฯส่งจดหมายถึงบรรดาเจ้าสัวที่รวยที่สุดในประเทศไทย ท่านมีความเห็นยังไงครับ
อั น ที่ จ ริ ง น า ย ก ไ ม่ ไ ด้ ส่ ง จ ด ห ม า ย จ ริ ง ๆ ไ ป อ่ า น ข่ า ว ดู ใ ห ม่

ท่านมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับผู้ที่คิดจะลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯกรุงเทพฯครับ
อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ มี อ ะ ไ ร จ ะ บ อ ก
อันที่จริงไม่มีอะไรจะบอกเหรอครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือเยาวชนมั้ยครับ ซึ่งจริงๆก็มีร่วมกันหลายๆวัย
ไ อ้ พ ว ก นี้ ไ ม่ จ ง รั ก ภั ก ดี
แค่นี้เหรอครับ
แ ค่ นี้
ผลจากการชุมนุม จะมีอะไรหรือเปล่าครับ
ถ า ม ท ำ ไ ม
ถ้าพระแก้วฯได้ขึ้นเวทีปราศรัยให้กลุ่มผู้ชุมนุมหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ทราบเป็นกลุ่มไหน หรืออาจจะเป็นคนไทยทั้งประเทศก็ตาม ท่านจะปราศรัยว่ายังไง
ปี นี้ น อ ก จ า ก จ ะ ไ ม่ บ อ ก อ ะ ไ ร แ ล้ ว ปี ห น้ า ค่ อ ย ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ 250 สว.ครับ
ดู จ ะ อ ยู่ อี ก ย า ว
พรรคฝ่ายค้านใช้คำว่า ปิดสวิตช์ สว. คงจะยากใช่มั้ยครับ
ย า ก

การรัฐประหารจะเกิดขึ้นมั้ยครับ
ก า ร รั ฐ ป ร ะ ห า ร ดู จ ะ ปี นี้ จ ะ ไ ม่ มี รั ฐ ป ร ะ ห า ร

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือบิ๊กแดง มากที่สุดมั้ยครับ
บ า ร มี ม า ก พ อ จ ะ เ ป็ น ผ บ ท บ ไ ด้
แค่นี้เหรอครับ
แ ค่ นี้
ผู้นี้มีโอกาสเป็นนายกฯคนต่อไปมั้ยครับ
ไ ม่ มี โ อ ก า ส

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ มากที่สุดมั้ยครับ
ป ร ะ วิ ต ร บ า ร มี ม า ก พ อ จ ะ เ ป็ น น า ย ก
ตะกี้ท่านสะกดว่า ประวิตรบารมีมากพอจะเป็นนายก เหรอครับ หรือว่าสมองผมเบลอ
ใ ช่
ท่านสะกดอีกรอบนึงได้มั้ยครับ เผื่อผมป้องกันความสับสน
ป ร ะ วิ ต ร บ า ร มี ม า ก พ อ จ ะ เ ป็ น น า ย ก ไ ด้
แล้วอนาคต ประวิตรมีโอกาสเป็นนายกฯมั้ยครับ
โ ด ย ต ำ แ ห น่ ง แ ล้ ว เ ป็ น ไ ม่ ไ ด้
เพราะว่า ไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกฯที่พรรคพลังประชารัฐเสนอแต่แรกใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แสดงว่าถ้าจะเป็นเนียะก็คงต้องอีกนานจนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรก่อนใช่มั้ยครับ
ปั ญ ห า อ ยู่ ที่ สุ ข ภ า พ แ ก ไ ม่ ค่ อ ย ดี
เช่นนั้นท่านเห็นด้วยมั้ยหละครับ หากอนาคตพลเอกประวิตรจะเป็นนายกฯหนะครับ
ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย เ พ ร า ะ ท ำ ง า น ไ ม่ เ ป็ น
ไม่เห็นด้วยเพราะประวิตรทำงานไม่เป็นเหรอครับ
ใ ช่
เช่นนั้นบารมีนี่เกิดมาจากอะไรได้หละครับ
บุ ญ เ ก่ า

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ มากที่สุดมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี น า ย มิ่ ง ข วั ญ ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า
ตอนนายมิ่งขวัญอภิปรายเรื่องการใช้งบหนะครับ มีการยกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองมาอ้างกลางสภาด้วยครับว่าบ้านเมืองนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะ อะไรอย่างเงียะครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มากที่สุดมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

ผมเคยถามท่านเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 62 ถามถึงพรรคเพื่อไทยแล้วท่านตอบว่า ล้มเจ้า ไม่ทราบท่านว่าคุณหญิงสุดารัตน์ล้มเจ้าด้วยหรือเปล่าครับ
ใ ช่
สิ่งที่บ่งบอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์ล้มเจ้าคืออะไรเหรอครับ
บ อ ก แ ล้ ว จ ะ เ ชื่ อ ไ ห ม ว่ า คุ ณ ห ญิ ง สุ ด า รั ต น์ ท ำ ทุ ก ท า ง ใ ห้ ไ ม่ มี เ จ้ า
แต่เมื่อตอนปลูกดอกไม้สีเหลืองหลังจาก ร.๙ สวรรคตหนะครับ เหมือนกับคุณหญิงจะพาทีมปลูกดอกไม้เหลืองซะจนคนเข้าใจผิดเหมือนกับว่าขึ้นรถหาเสียงด้วยหนะครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

(เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบกลุ่มใหญ่เดินคุยกันผ่านมาในระเบียง แล้วก็ผ่านไป อาจแสดงว่าบริวารท่านดลใจไม่สำเร็จ?)
พวกเค้าเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดหรือเปล่าครับท่าน หรือว่าเค้าเป็นคนข้างนอกเข้ามาเที่ยวครับ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง วั ด
มีอะไรน่ากังวลมั้ยครับ
ไ ม่ ห ร อ ก

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา มั้ยครับ
ทุ ก วั น นี้ เ ป็ น ผ อ โ ร ง พ ย า บ า ล ม ง กุ ฏ วั ฒ น ะ ท ำ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไ ม่ ค่ อ ย ดี เ พ ร า ะ ส น ใ จ แ ต่ ก า ร เ มื อ ง
นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ทำหน้าที่ ผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้ไม่ค่อยดีเพราะมัวแต่สนใจการเมืองเหรอครับ
ใ ช่
ส่ ว น ม า ก แ ก จ ะ ใ ช้ เ ว ล า ง า น ไ ป กั บ ก า ร เ มื อ ง

ส่วนมากแกจะใช้เวลางานไปกับการเมืองเหรอครับ
ใ ช่
แกใช้เวลางานกี่เปอร์เซ็นต์ไปกับการเมืองเหรอครับ ประมาณ
7 5
ก็คือประมาณ 3 ใน 4 ของงานแก แกใช้ไปกับการเมืองใช่มั้ยครับ
ใ ช่
อนาคตจะส่งผลอย่างไรกับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเหรอครับ
อ ย า ก รู้ เ ห ร อ
แล้วแต่ท่านอยากบอกหรือไม่ก็ได้หนะครับ เพราะว่า แน่นอนว่าหลายคนที่เค้าไม่ชอบหมอเหรียญทองเค้าก็อาจจะไม่อยากไปใช้บริการโรงพยาบาลของแกด้วย มันก็จะส่งผลกับรายได้โรงพยาบาลด้วยหรือเปล่าอย่างเงียะครับ หมอเหรียญทองก็บอกห้ามไม่ให้พวกนี้มาใช้บริการอยู่แล้ว
นั่ น ไ ง อ ย า ก รู้
อ น า ค ต ร สะกดผิด
โ ร ง พ ย า บ า ล ม ง กุ ฏ วั ฒ น ะ จ ะ โ ด น ร ะ เ บิ ด จ า ก ค น ไ ม่ ช อ บ แ ก

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จะโดนระเบิดเหรอครับ
ใ ช่
(ผมก็ขอเตือน ใครไม่ชอบกัน ก็ขอให้ต่อสู้กันภายในกรอบกติกากฎหมาย อย่าใช้ความรุนแรงกันเลยนะ โดยเฉพาะบางอย่างคนที่ไม่เกี่ยวข้องจะรับเคราะห์ไปด้วย)
มีใครเป็นอะไรมั้ยครับ
น่ า จ ะ ไ ม่ มี ใ ค ร เ ป็ น อ ะ ไ ร
เป็นระเบิดที่ไม่ประสงค์ต่อชีวิตเหรอครับ
ไ ม่ ป ร ะ ส ง ค์ ต่ อ ชี วิ ต
โอเค เรื่องหมอเหรียญทอง ท่านจะเล่าต่อมั้ยครับ หรือว่าให้เปลี่ยนไปถามเรื่องอื่น
ไ ป ถ า ม เ รื่ อ ง อื่ น ต่ อ

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ บิณฑ์ บัณลือฤทธิ์ มั้ยครับ
บิ ณ ฑ์ ไ ม่ ไ ด้ อ ม เ งิ น บ ริ จ า ค ไ ม่ ต้ อ ง กั ง ว ล

ปีนี้ครบรอบ 10 ปีการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงเมื่อปี 2553 ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการชุมนุมในครั้งนั้นครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
วันนี้พอแค่นี้แล้วเหรอครับ หรือว่าเฉพาะประเด็นคำถามนี้ที่เอาไปถามหนหน้าครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง เ สื้ อ แ ด ง
วันที่ 20 มีนาคม ได้ข่าวว่ามีผู้ยิงเครื่องยิงลูกระเบิด ซึ่งข่าวว่าพยายามยิงใส่วัดพระแก้ว แต่ว่าพลาดเป้าไปถูกสายโทรศัพท์ข้างกระทรวงกลาโหม ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
แต่คนยิง(หาก)เค้าเจตนาจะยิงวัดพระแก้ว เทวดาที่นี่จะไม่รับรู้เจตนานั้นเหรอครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องทรงผมนักเรียนครับ
ท ร ง ผ ม นั ก เ รี ย น อ ย า ก ใ ห้ อิ ส ร ะ ม า ก ก ว่ า
ท่านอยากให้ไว้ทรงอิสระมากกว่าใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายสนธิ ลิ้มทองกุล มากที่สุดมั้ยครับ
ส น ธิ หั ว ก า ร เ มื อ ง ใ น อ ดี ต โ ด น ยิ ง แ ต่ ร อ ด เ พ ร า ะ ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ใครเป็นคนสั่งยิงสนธิหนะครับ
ใ น วั น นั้ น ยิ ง จ า ก อ อ
ท่านไม่คุยเรื่องนี้ต่อแล้วเหรอครับ
ไ ม่ คุ ย ต่ อ แ ล้ ว

อานิสงส์ของการทำพระพุทธรูป คืออะไรครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ผู้ ที่ ท ำ พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ไ ด้ บุ ญ ม า ก
ผู้ที่ทำพระพุทธรูปได้บุญมากเหรอครับ
ใ ช่
ทำพระพุทธรูปจากวัสดุคนละชนิดกัน ได้อานิสงส์ต่างกันมั้ยครับ ของแบบนี้ คือผมเข้าใจว่าไม่มีในพระไตรปิฎกไงครับ เพราะว่าพระพุทธรูปมาเกิดขึ้นหลังจากพ้นสมัยพุทธกาลไปแล้วหนะครับ ก็เลยมาถามท่าน
ท ำ พ ร ะ พุ ท ธ รู ป จ า ก ไ ม้ โ พ ธิ์ จ ะ ไ ด้ บุ ญ ม า ก ก ว่ า
ทำพระพุทธรูปจากไม้ต้นโพธิ์ได้บุญมากกว่าเหรอครับ
ใ ช่
ถ้าทำไม่เหมือน หรือทำไม่สวย คือก็ไม่มีใครรู้ว่าพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นยังไงหนะนะครับ แต่ถ้าทำไม่เหมือนทำไม่สวย หรือบางที่ทำแล้วพระพุทธรูปดูตลกก็ยังมีฮะ อานิสงส์เป็นอย่างไรครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ท ำ พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ส ว ย ก็ ไ ด้ บุ ญ ม า ก ท ำ พุ ท ธ ไ ม่ ส ว ย
งั้นพระพักตร์พระพุทธรูป แล้วแต่ช่างจะออกแบบใช่มั้ยครับ
ใ ช่
พระพุทธรูปถ้าทำสวยมากเกินไปเนียะ คนก็จะมาสงสัยอีกว่า เอ้ มีเทวดามาช่วยทำหรือเปล่า หรือเทวดาเป็นคนทำขึ้นอะไรอย่างเงียะ ท่านคิดยังไงครับ อย่างพระพุทธชินราชหนะครับ ก็ยังเชื่อว่าเทวดามาช่วยหล่อ
ไ ป ถ า ม พ ร ะ พุ ท ธ ชิ ณ ร า ช ดู สิ
ถ้าผมจะไปถามพระพุทธชินราช ผมควรเลือกวันยังไงครับ ศุกร์หรืออาทิตย์ หรือวันอื่นๆ
อ า ทิ ต ย์
งั้นตอนนี้ถามพระแก้วฯก่อนละกัน

ท่านที่กำลังคุยอยู่กับผมด้วยขณะเนียะ สมัยที่เป็นมนุษย์หนะ ท่านเป็นคนแกะสลักพระแก้วฯใช่มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี เ ร า ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ค น แ ก ะ ส ลั ก พ ร ะ แ ก้ ว ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ท่านที่ผมคุยอยู่ด้วยเนียะ ท่านคือเทวดาที่สถิตมากับพระแก้วฯองค์ที่อยู่มานานที่สุดแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านรู้จักกับช่างที่แกะสลักพระแก้วใช่มั้ยครับ
ไ ม่ รู้ จั ก กั น แ ต่ สื บ ม า ว่ า เ ป็ น ช่ า ง เ ชี ย ง แ ส น
ไม่รู้จักกัน แต่สืบมาว่าเป็นช่างเชียงแสนเหรอครับ
ใ ช่
แสดงว่า ท่านมาเห็นพระแก้วฯเนียะ ก็หลังจากที่ช่างเชียงแสนเค้าแกะสลักจากไปแล้วอย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่
วิธีการแกะสลักพระแก้วฯ ท่านก็คงไม่ทราบละเอียดนักใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ท ร า บ แ น่ ชั ด
ถามเรื่องพระแก้วฯต่อได้มั้ยครับ หรือว่าท่านอยากให้ไปถามหนหน้า
ถ า ม ต่ อ ไ ด้
ช่างเชียงแสนคนที่ว่า ตายไปแล้วไปเป็นเทวดาหรือเปล่า หรือว่าไปภพภูมิไหน ท่านก็คงจะไม่ทราบ หรือว่าทราบครับ
น ำ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
จริงๆที่ผมสงสัยว่าท่านเป็นช่างทำพระแก้วฯหรือเปล่าเนียะ ผมคงคิดไม่ถูกนักใช่มั้ยครับ เพราะว่าช่างเนียะ แน่นอนว่าก็ต้องทำพระพุทธรูปได้หลายๆองค์อยู่แล้วหนะครับ ไม่ได้ทำขึ้นเพียงองค์เดียว
โ ด ย ม า ก ช่ า ง ท ำ ห ล า ย อ ง ค์
ใต้ฐานพระแก้วฯ มีส่วนที่เป็นเนื้อหยกที่ไม่ได้แกะสลักทอดยาวลงไปอีกจริงหรือเปล่าครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ความยาวของหยกส่วนทางด้านล่างที่ทอดลงไปเนียะ เค้าว่ายาวใหญ่พอๆกับจะแกะสลักพระแก้วฯได้อีกองค์นึงเลยหรือเปล่าครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

สมัย ร.๖ มีการให้ช่างรัสเซียทำพระแก้วมรกตฯขึ้น คือผมก็ได้ยินมาผมก็ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าว่าเค้าอยากจะทำให้เลียนแบบให้เหมือนกับพระแก้วมรกตฯองค์นี้เลยเนียะ แต่พอไปแกะสลักแล้วเนียะ หยกก็เกิดแตกขึ้นมา ก็เลยออกแบบใหม่ให้มีขนาดที่เล็กลง เรียกกันว่าพระแก้วน้อย ซึ่งก็แกะสลักสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
ไ ม่ จ ริ ง ใ น อ ดี ต ส ร้ า ง พ ร ะ แ ก้ ว น้ อ ย จ า ก ห ย ก ชิ้ น ที่ เ ล็ ก ก ว่ า อ ยู่ แ ล้ ว
คำร่ำลือ ผมสงสัยว่าจะเป็นอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ เป็นคนเล่าหนะครับ ประมาณว่า พยายามแกะให้เท่าองค์จริง แต่ว่าด้วยอาถรรพ์ เทพยดาไม่อยากให้สร้างได้เลียนแบบได้เหมือน เลยดลบันดาลให้ทำไม่สำเร็จ คงไม่จริงนะครับ ?
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

นับตั้งแต่ ร.๑ อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานในอุโบสถวัดพระแก้วฯ จนถึงวันนี้ก็ผ่านผู้มีอำนาจมาหลายยุคหลายสมัย ผ่านพระมหากษัตริย์มาหลายรัชกาล ผ่านนายกรัฐมนตรีมาหลายคน ไม่ทราบว่าพระแก้วฯองค์ที่อยู่ปัจจุบันเนียะ ใช่องค์เดียวกันกับที่ ร.๑ นำมาประดิษฐานไว้หรือเปล่าครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ใ น อ ดี ต เ ค ย มี ก า ร เ ป ลี่ ย น พ ร ะ แ ก้ ว ไ ป อ ยู่ ใ น ห้ อ ง บ ร ร ท ม ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า
การทำพระแก้วมรกตฯเพื่อเลียนแบบให้เหมือนกับพระแก้วฯองค์จริงเป๊ะเนียะ เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ใช่มั้ยครับ ไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรว่าห้ามทำ ซึ่งอาจจะใช้วัสดุสีเขียว หรืออาจจะเป็นการหลอมจากอะไรที่สีเขียว เพื่อให้ได้เหมือนพระแก้วมรกตเป๊ะเนียะ ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ใช่มั้ยครับ ไม่ได้มีข้อห้ามจากเทพเทวดาอะไร
โ บ ร า ณ ท ำ พ ร ะ แ ก้ ว เ ลี ย น แ บ บ ข อ ง จ ริ ง ปั ญ ห า อ ยู่ ที่ ก า ร ตี ค ว า ม ว่ า น อ ก จ า ก เ รื่ อ ง นี้ แ ล้ ว มึ ง มี ค ำ ถ า ม อี ก มั้ ย
ตะกี้ท่านบอก มีการสับเปลี่ยนพระแก้วเอาไปไว้ในห้องบรรทม ท่านใช้คำราชาศัพท์ แสดงว่าเหตุการณ์เนียะเกิดขึ้นก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เหรอครับ
ใ ช่
งั้นพระแก้วฯองค์ที่ตั้งอยู่ในอุโบสถวันนี้ ใช่พระแก้วองค์ที่ ร.๑ อุ้มมาไว้ที่อุโบสถหรือเปล่าครับ หรือว่าท่านจะไม่อยากบอก แหะๆ
คือ สมมุติว่าถ้าเกิดไม่ใช่เนียะ แล้วผมเชิญเทวดาในพระแก้วมรกตองค์ที่อยู่มานานที่สุด ผมสงสัยว่าจะเป็นพระแก้วมรกตองค์นี้ หรือจะเป็นองค์นั้น องค์ไหนกันแน่หนะครับ
หรือว่าสื่อถึงกันหมดครับ
สื่ อ ถึ ง กั น ห ม ด
งั้นท่านที่คุยอยู่นี้ ท่านอยู่กับ หรือเคยอยู่กับ พระแก้วมรกตองค์จริงมาก่อนแน่นอนใช่มั้ยครับ
ใ ช่
โอเค เหตุการณ์สับเปลี่ยนพระแก้วฯเกิดก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองใช่มั้ยครับ เมื่อกี้ท่านว่า
ใ ช่
พระมหากษัตริย์พระองค์ใดเหรอครับ หรือว่าเจ้านายชั้นสูงพระองค์ใด
ปี 2 4 4 8
ปี 2448 เหรอครับ
ใ ช่
สมัย ร.๕ นี่ครับ
ใ ช่
ร.๕ ท่านรู้เห็นกับเรื่องนี้มั้ยครับ
ไ อ นี่ ถ า ม แ ป ล ก ๆ ร 5 ท่ า น สั่ ง เ ป ลี่ ย น

(คือ ผมก็ไม่อยากบอกท่านว่าผมพยายามเลี่ยงคำถามเพื่อไม่ให้กระทบ ร.๕ สุดท้ายกระทบเต็มๆ)

โอเค ท่านบอกว่า ร.๕ มีการ ก็คือว่าหลังจากพระแก้วฯมาตั้งที่อุโบสถสมัย ร.๑ แล้วเนียะ จนมาถึง ร.๕ ปี 2448 ถึงมีการเปลี่ยนพระแก้วฯขึ้นเป็นครั้งแรก ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
พระแก้วฯองค์จริงเข้าไปอยู่ในห้องบรรทมใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ห้องบรรทมของพระราชวังแห่งใดครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
หลังจากปี 2448 ที่ท่านว่าแล้วเนียะ การเปลี่ยนพระแก้วฯ ยังคงเกิดขึ้นอีกมั้ยครับ จนถึงวันนี้
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
แต่เทวดาที่มาคุยกับผมเนียะ ท่านก็อยู่กับพระแก้วฯองค์จริงมาด้วยใช่มั้ยครับ การที่ผมเชิญกับพระแก้วฯที่อาจจะเป็นองค์จำลองเนียะ ก็สื่อถึงกันใช่มั้ยครับ
ใ ช่
พระแก้วฯองค์ที่ ร.๕ สั่งทำ ก็คือทำจากวัสดุชนิดเดียวกันเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เป็นช่างสยามฯ หรือว่าช่างต่างชาติทำครับ
ส ย า ม
ร.๖ ท่านไม่ทราบเรื่องเหรอครับ ท่านถึงได้สั่งทำพระแก้วฯโดยช่างรัสเซียอีกหนะครับ
ไ ม่ ท ร า บ เ รื่ อ ง

เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวผม อะไรที่ผมชอบกินอยู่แล้ว ควรที่จะกินให้น้อยลง หรือเลิกกินไปเลย และอะไรที่ไม่เคยกินหรือเคยกินแต่น้อย ควรกินให้มากขึ้น มีมั้ยครับ
ธ ร ร ม ช า ติ มึ ง ไ ม่ ช อ บ กิ น ผั ก ห า ก อ ย า ก สุ ข ภ า พ ดี ใ ห้ กิ น ผั ก ม า ก ๆ
ให้กินผักมากๆใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ควรเป็นผักอะไรดีครับ ที่กินแล้วจะไม่อวกไม่เหม็นหนะครับ
บ อ ก ห น ห น้ า

พ่อแม่น้องชมพู่ มาสาบานกับพระแก้วฯอยู่ที่นอกรั้ว ท่านมีอะไรอยากจะพูดถึงเรื่องนี้มั้ยครับ
(ตอนนี้วัดพระแก้วฯเริ่มมีฝนตก แรงขึ้นๆเรื่อยๆ เป็นครั้งแรกที่คุยระหว่างมีฝนตก แต่เราอยู่ในร่มระเบียง)
บ น ภู เ ห ล็ ก ไ ฟ นั้ น ชุ ก ชุ ม ไ ป ด้ ว ย สิ ง ส า ร า สั ต ว์ บ า ง ค น เ ค ย ถู ก บ ว ร ห ท สะกดผิด
อั น ที่ จ ริ ง น้ อ ง ช ม พู่ โ ด น ท ำ โ ท ษ ก่ อ น จ ะ ห นี อ อ ก จ า ก บ้ า น แ ล้ ว ถู ก ค น ร้ า ย ส า ม ค น ใ ช้ ก ำ ลั ง น ำ ตั ว ขึ้ น ภู เ ห ล็ ก ไ ฟ

นำขึ้นไปทำไมครับ ไม่รู้ว่าข่มขืนหรือว่ายังไง
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
จะไปจับคนร้ายได้ยังไงบ้างครับ
อ อ่ ค น ร้ า ย ปี นี้ เ ดี๋ ย ว ก็ จั บ ไ ด้
คนร้ายนี่ หลังจากนั้น ได้ร่วมไปค้นหาศพน้องชมพู่ด้วยมั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้ ร่ ว ม ห า ก แ ต่ รี บ ห นี ไ ป
ถ้ามีคนในพื้นที่หายไปก็ต้องเป็นที่สงสัยมั้ยครับ ยกเว้นแต่ว่าคนร้ายจะเป็นคนนอกพื้นที่หรือเปล่า
ถู ก แ ล้ ว ค น ร้ า ย ขี่ ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ผ่ า น ม า เ ห็ น
คนร้ายซ้อน 3 กันมาเหรอครับ
ใ ช่
นำขึ้นภูเหล็กไฟไปหมายจะข่มขืนเหรอครับ
ใ ช่
ท่านจะเล่าต่อมั้ยครับ เรื่องเกี่ยวกับน้องชมพู่ หรือเกี่ยวกับเครือญาติน้องชมพู่ก็ได้ รู้สึกว่าจะเป็นอยู่ในกระแสข่าวมาจนถึงปัจจุบันนี้หนะครับ
วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ถ้าใครจะมาสาบานอะไรอีกเนียะ สามารถเข้าไปสาบานในอุโบสถวัดพระแก้วฯเลยได้มั้ยครับ แต่ว่าเห็นพ่อแม่น้องชมพู่กลับไม่เข้ามาสาบานข้างในอุโบสถ
อั น ที่ จ ริ ง ส า บ า น ที่ ไ ห น ก็ ไ ด้ ข อ นึ ก ถึ ง เ ร า
สาบานที่ไหนก็ได้ขอให้นึกถึงท่านเหรอครับ
ใ ช่
อ่าวอย่างงี้ สาบานในใจก็ได้สิครับ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เพียงแต่ว่า ควรที่จะเปล่งเสียงออกมาเพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายได้ยินใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการยกไข้หวัดสเปนเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องไวรัสโควิดครับ
ไ ข้ ห วั ด ส เ ป น ส่ ว น ม า ก เ สี ย ชี วิ ต

ท่านยังอยากคุยกับผมอีกนานมั้ยครับ ผมก็ยังเหลือคำถามอีกเยอะหนะนะครับ
อ อ่ วั น นี้ พ อ แ ค่ นี้ ก่ อ น
วันนี้พอแค่นี้แล้วเหรอครับ
ใ ช่
ขออีกซักเรื่องสองเรื่องได้มั้ยครับ
ไ ด้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับรายการ ช่องส่องผี ครับ
นึ ก แ ล้ ว มึ ง ต้ อ ง ถ า ม บุ ญ แ ล้ ว ที่ ถ อ ด จ า ก ช่ อ ง 8 เ พ ร า ะ เ ป็ น ร า ย ก า ร ที่ ไ ม่ ใ ห้ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ คุณเรนนี่ มากที่สุดมั้ยครับ
มั น ไ ม่ ไ ด้ ต า ย แ ล้ ว ฟื้ น แ ต่ ใ น ต อ น นั้ น น่ า จ ะ ส ล บ ไ ป
เธอเห็นผีสางเทวดา และเธอติดต่อผีสางเทวดาได้ จริงหรือเปล่าครับ
ปั ญ ห า อ ยู่ ที่ ใ ค ร ก็ ติ ด ต่ อ ผี ส า ง เ ท ว ด า ไ ด้ ถ้ า นั่ ง ส ม า ธิ
ผมอยากให้ท่านชมคลิปวีดีโอรายการช่องส่องผีซัก 1 ตอนได้มั้ยครับ ยาวประมาณชั่วโมง
ไ ด้

(เปิดโน๊ตบุ๊ค ต่อเน็ต เปิด youtube รายการช่องส่องผี
https://www.youtube.com/channel/UC3vZKDNxUue2Ed6AjSUcgxQ/videos
ที่ผมกลัวเจ้าหน้าที่วัดที่สุดก็เพราะต้องเปิดคอมฯนี่แหละ เลยหาที่เงียบๆ พร้อมอธิบายการใช้งานเบื่องต้นให้ท่านฟัง)

ท่านครับ ใจผมก็อยากให้ท่านชมตอน ตามรอยพระเจ้าตาก ( https://youtu.be/S-VPYAIeKKo ) มากที่สุดหนะนะครับ เว้นแต่ว่าท่านอยากดูตอนอื่นๆ มันก็เยอะมากเลย นี่นะครับ ตรงมุมนี้ เราสามารถจัดเรียงได้ว่าจะจัดเรียงตาม ล่าสุด วีดีโอไหนเพิ่งจะอัพลงล่าสุดก็จะอยู่บนสุด หรือว่าจัดเรียงตาม ยอดนิยม ก็ได้นะครับ จะได้ดูว่าคนส่วนใหญ่เนียะชอบเรื่องอะไรที่สุด ซึ่ง ตามรอยพระเจ้าตาก เนียะ ความนิยมอยู่อันดับที่ 4 เลยหนะครับ (ภาพหน้าจอ youtube รายการวันที่ 30 ส.ค. 63) ไม่รู้ว่าท่านจะอยากดูตอนไหนเป็นพิเศษมั้ยครับ
อั น ที่ เ รี ย ง ต า ม ล่ า สุ ด
อันที่เรียงตามล่าสุด (ผมปรับให้ตามนั้น รอจนเน็ตโหลดถึงวีดีโอสุดท้าย) เชิญท่านเลือก ถ้าจะเลื่อนลงก็กดลูกศรนี้ลงนะครับ เดี๋ยวผมค่อยๆกดลงให้ละกัน
(ท่านดูชื่อคลิปและภาพปกผ่านไปแปปนึงก็บอกว่า)
ห น ห น้ า ค่ อ ย ดู
หนหน้าค่อยดูเหรอครับ -_-
ใ ช่
คืออย่างตอนตามรอยพระเจ้าตากที่ผมว่ามาหนะครับ เธอตามไปที่นครศรีธรรมราช โดยประดุจจะเชื่อว่าพระเจ้าตากไปบวชและมรณะภาพที่โน่นหนะครับ
บ อ ก แ ล้ ว ว่ า อ ย่ า เ ชื่ อ ม า ก
บอกแล้วว่าอย่าเชื่อมากเหรอครับ
ใ ช่
ตกลงพระเจ้าตากฯ สวรรคตที่กรุงเทพฯใช่มั้ยครับ
ธ น บุ รี ที่ ท่ า น ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

(ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่ไม่สามารถฉายคลิปรายการให้ท่านชมได้ซักคลิป ไม่เพียงประเด็นทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่อยากให้ท่านดูกล้องส่องวิญญาณที่เป็นเส้นๆแสงนั้นด้วยว่าคืออะไร ด้วยเวลาที่จำกัด และการเรียงลำดับความสำคัญของคำถาม แต่อันนี้อุตส่าห์สะพายโน๊ตบุ๊คมาเพื่อการนี้)

แล้วท่านมีความเห็นยังไงกับรายการ คนอวดผี ครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่

วันนี้พอแค่นี้แล้วเหรอครับ
ใ ช่
อะอีกซักข้อเดียวได้มั้ยครับ
ไ ด้

ผมใคร่อยากจะรู้จักบริวารของท่านที่นี่ ผมเคยเชิญท่านไปที่บ้าน ไม่รู้ท่านว่าไปจริงๆหรือเปล่า แล้วท่านบอกว่าบริวารท่านที่นี่เป็นยังไง ท่านช่วยเล่าอีกทีได้มั้ยครับ อันนี้เป็นแบบออกสาธารณครับ
ส่ ว น ม า ก เ ป็ น สั ต ว์ หิ ม พ า น
เป็นสัตว์หิมพานต์เหรอครับ
ใ ช่
มียักษ์มั้ยครับ
ยั ก ษ์ ไ ม่ มี เ พ ร า ะ ใ น อ ดี ต ใ น ป่ า หิ ม พ า น ไ ม่ มี ยั ก ษ์
สัตว์หิมพานต์บริวารของท่านชอบวันศุกร์เหรอครับ
ใ ช่
งั้นรูปปั้นยักษ์นี่คงจะ ไม่มีอะไรสิงสถิตอยู่ใช่มั้ยครับ
ใ น อ ดี ต ปั้ น ขึ้ น ต า ม ค ติ ค ว า ม เ ชื่ อ เ กี่ ย ว กั บ ต ำ น า น พ ร ะ แ ก้ ว ม ร ก ต
ตกลงตำนานนั้น ไม่จริงเหรอครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

โอเค วันนี้พอแค่นี้แล้วใช่มั้ยครับท่าน
ใ ช่
ตอนนี้เพิ่ง 14:26 น. สมมุติว่าถ้าท่านเหนื่อยเนียะ เราพักซักครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วค่อยมาคุยต่อได้มั้ยครับ หรือว่าเอาไว้โอกาสหน้าวันหน้า
วั น ห น้ า ดี ก ว่ า

ท่านครับ ที่ผมคุยกับท่านอยู่ตรงเนียะ บริวารของท่านก็มามุงดูด้วยหรือเปล่าครับ
ม า มุ ง ดู ด้ ว ย
อ๋อ บริวารท่านก็มามุงดูด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เอาหละครับ ขอขอบคุณท่าน ก็ขออัญเชิญท่านไปสถิต ณ ที่ของท่านด้วยเถิดด
ติดตามบทสัมภาษณ์รอบหน้า ฝากกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ด้วยนะครับ

ฝนยังไม่หยุดตก ได้วิ่งฝ่าสายฝนออกจากวัดพระแก้วฯเป็นครั้งแรกในชีวิต ขึ้นตุ๊กๆมุ่งสู่สถานีสนามไชย


Create Date : 04 กันยายน 2563
Last Update : 4 กันยายน 2563 19:51:21 น. 1 comments
Counter : 4352 Pageviews.

 


โดย: สมาชิกหมายเลข 2876811 วันที่: 4 กันยายน 2563 เวลา:22:03:57 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.