Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2557
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
8 กรกฏาคม 2557
 
All Blogs
 
พระสยามเทวาธิราช ประทานสัมภาษณ์ 5 ก.ค. 57

คราวนี้ลองเขียนชื่อ Blog แบบนี้ดู เผื่อให้คนที่เสิร์ช google ว่า “พระสยามเทวาธิราช” อาจได้เห็นเรื่องนี้ขึ้นในหน้าแรกๆของ google ได้ หรือเปล่า?
ก็เดินทางเข้าไปตรงประตูดุสิตสาสดา เหมือนที่เคยเข้ามาแล้วเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 56 [1] เพราะตรวจสอบกับแผนที่แล้ว เป็นจุดที่ใกล้กับพระที่นั่งไพศาลทักษิณที่สุด

ขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ เพื่อสนทนากับข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านคือพระสยามเทวาธิราชใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านครับ ผมก็เคยมาหาท่านประมาณครั้งสองครั้งแล้ว ท่านจำผมได้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

มาวันนี้ ท่านมีอะไรอยากจะพูดก่อนมั้ยครับ
อํ า น า จ ข อ ง ป ร ะ ยุ ท ธ์ นั้ น บ อ ก . . (ท่านคิดนาน 1 นาที 19 วิ) . . ชั่ ง มั น เ ถ า ะ

ท่านครับ เนื่องจากผมก็มีคำถามอยู่มาก ไม่ทราบว่าท่านจะให้เวลาผมถามท่านได้นานประมาณกี่ชั่วโมงครับ หรือกี่นาที
แ ล้ ว แ ต่
(ดีจัง จะถามให้หมดทุกข้อเลยที่เตรียมมา)

ท่านมีความเห็นอย่างไร ที่พลเอกประยุทธ์กระทำการรัฐประหารครับ
บ อ ก ไ ป แ ล้ ว
“ช่างมันเถอะ” หนะเหรอครับ
ใ ช่
แล้วท่านเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยครับ
ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย
ทำไมท่านถึงไม่เห็นด้วยหละครับ
นั ก ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย์ อํ า น า จ ต้ อ ง ม า จ า ก ป ร ะ ช า ช น
ทานโทษนะครับ พระสยามฯเป็นนักประชาธิปไตยหรือเปล่าครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

มีใครบงการพลเอกประยุทธ์ให้กระทำการรัฐประหารอีกทีหรือเปล่าครับ
น่ า จ ะ มี
แล้วท่านรู้มั้ยครับ
ไ ม่ อ ย า ก รู้
เค้าวางแผนกระทำรัฐประหารนานล่วงหน้าหรือเปล่าครับ หรือว่าเค้าตัดสินใจในวันนั้น
น า น
นานล่วงหน้า หลายวันเหรอครับ
บ อ ก ย า ก
แล้วอนาคตของคณะรัฐประหารชุดนี้ จะเป็นประมาณใดต่อไปครับ
น่ า จ ะ เ ป็ น ปี ๆ

เจตนาหนึ่งของการรัฐประหารเนียะ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงอันจะเป็นเหตุให้เสียเลือดเสียเนื้อขึ้นต่อไป ท่านว่าจริงมั้ยครับ
อ า จ จ ริ ง
ท่านรู้เรื่องขอนแก่นโมเดลมั้ยครับ
รู้
เป็นอย่างไรบ้างครับ
ห า ก ไ ม่ รั ฐ ป ร ะ ห า ร อ า จ เ กิ ด ร ะ เ บิ ด ห ล า ย จุ ด
(สังเกตว่ามีคำว่า อาจ ในทั้งสองประโยคคำตอบ แสดงว่าท่านก็ไม่ได้ฟันธงว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริง)
ท่านครับ แต่ว่าหลังจากรัฐประหารแล้วเนียะ พอมาตกค่ำวันที่ 24 พฤษภาคม ก็เกิดเหตุระเบิดหลายจุดขึ้นที่จังหวัดปัตตานี อันนี้ผู้ก่อเหตุเนียะ มีแรงจูงใจอะไรมาจากการรัฐประหารหรือเปล่าครับ
ทํ า ไ ม ไ ม่ คิ ด ว่ า นั่ น เ ป็ น ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ม า น า น แ ล้ ว

ผู้ที่ถูกคณะรัฐประหารเรียกไปรายงานตัว ควรไปแต่โดยดี หรือว่าควรฝ่าฝืนครับ
น่ า จ ะ ไ ป แ ต่ โ ด ย ดี
คือถ้าเป็นท่าน ท่านก็จะไปใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่มาแสดงการต่อต้านรัฐประหาร ด้วยรูปแบบต่างๆครับ
ไ ม่ น่ า มี ผ ล
แล้วถ้าการแสดงการต่อต้านนั้นไม่ได้รุนแรงอะไร สมควรที่จะถูกจับมั้ยครับ
ส่ ว น ม า ก แ ล้ ว ส ม ค ว ร โ ด น จั บ
เ พ ร า ะ ฝ่ า ฝื น คํ า สั่ ง


กรณีนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ และนายจักรภพ เพ็ญแข ตั้งองค์กรเสรีไทย เพื่อต่อต้านคณะรัฐประหารนี้ ท่านมีความเห็นอย่างไรครับ
ที่ จ ริ ง แ ล้ ว หั ว ห น้ า พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย น า ย จ า รุ พ ง ศ์ ที่ ม า ต่ อ ต้ า น รั ฐ ป ร ะ ห า ร เ พ ร า ะ อ ย า ก ใ ห้ ทั ก ษิ ณ ก ลั บ ม า
(หมายเหตุ นายจารุพงศ์ลาออกจากหัวหน้าพรรค พท. แล้วเมื่อ 16 มิ.ย. 57 และกรณีนี้ท่านวิจารณ์นายจารุพงศ์คนเดียว ไม่เกี่ยวกับคนอื่นๆ หรือไม่เกี่ยวกับนายจักรภพที่แม้จะมีชื่ออยู่ในคำถามด้วยก็ตาม)
แต่การต่อต้านของเค้า ก็คงจะไม่สำเร็จใช่มั้ยครับ ตามที่ท่านว่าไปเมื่อกี้
ไ ม่ สํ า เ ร็ จ

ท่านว่ารัฐบาล หรือนายกฯที่คณะรัฐประหารชุดนี้จะแต่งตั้งขึ้น จะเป็นอย่างไร เช่น พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกเองหรือเปล่า อะไรอย่างงี้ครับ
แ ล้ ว แ ต่
ก็คือ ไม่ค่อยมีความเห็นใช่มั้ยครับท่าน แล้วแต่เค้า
ใ ช่

ท่านครับ แล้วการรัฐประหารครั้งก่อน 19 ก.ย. 49 ท่านรู้มั้ยครับว่าใครบงการอยู่เบื้องหลัง
รู้
ใครครับ
ไ ป ถ า ม เ จ้ า พ่ อ ห ลั ก เ มื อ ง ดู
(ไม่นึกว่าเทวดาก็ยังโยนเผือกร้อนให้กัน และไม่อยากบอกเลยว่าผมเคยถามเจ้าพ่อหลักเมืองเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อ 22 มี.ค. 56 [2] )

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ตั้งชื่อตัวเองว่า กปปส. ครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
อ่าว คือ ๆ กปปส. ที่นายสุเทพเป็นแกนนำหนะครับ ท่านอยากให้ วันหน้าถามใหม่ เหรอครับ
ใ ช่
ท่านไม่ค่อยอยากพูดถึงกลุ่มนี้เหรอครับ
รู้ แ ล้ ว ยั ง จ ะ ถ า ม
คือมันมีประเด็นหนะครับท่านว่า นายสุเทพและพลเอกประยุทธ์ รู้เห็นเป็นใจกันในการทำรัฐประหารนี้หรือเปล่าครับ
แ น่ น อ น
หะ! เค้ารู้เห็นเป็นใจกันทำรัฐประหารจริงๆเหรอครับ
ใ ช่
(เอาแล้วสิ คำตอบท่านจะทำให้ผมงานเข้ามั้ยเนียะ)

คือกลุ่มผู้ชุมนุมเนียะ เค้าก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนดี ทีนี้ อยากจะทราบว่าเราจะเอาบรรทัดฐานใดดีในการตัดสินความเป็นคนดีหรือคนไม่ดีหนะครับ
ทํ า ห น้ า ที่ ข อ ง ตั ว เ อ ง ใ ห้ ดี ที่ สุ ด

ขอถามถึงนายสุเทพอีกซักข้อนะครับท่าน
คือว่า เมื่อค่ำวันที่ 5 พฤษภาคม นายสุเทพได้นำมวลชนมาทำพิธีตั้งสัตยาธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระสยามฯเทวาธิราชด้วย ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ส า ม า ร า ถ ทํ า ไ ด้
ทีนี้ ในเย็นวันเดียวกันนั้นหนะครับ ได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นที่ภาคเหนือด้วย ท่านมีความเห็นยังไงกับแผ่นดินไหวในวันนั้นครับ
วั น นั้ น ที่ เ ชี ย ง ร า ย น อ ก จ า ก แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว แ ล้ ว ยั ง มี ถ น น พั ง บ ริ เ ว ณ อํ า เ ภ อ พ า น แ ล ะ อํ า เ ภ อ ใ ก ล้ เ คี ย ง
มีบางคนคิดว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองดลบันดาลด้วยเหตุผลทางการเมือง ท่านมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด
แล้วมันจริงหรือไม่จริงหนะครับท่าน
ไ ม่ จ ริ ง
งั้นที่เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม ก็ถือเป็นความบังเอิญเหรอครับ
บั ง เ อิ ญ

พระสยามฯ ทำนายแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้มั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้

ต่อความหวาดกลัวที่อาจจะเกิดแผ่นดินไหวในกรุงเทพฯ ด้วยเค้าให้เหตุผลว่ากรุงเทพฯเนียะเป็นดินอ่อน แล้วถ้าเกิดแผ่นดินไหวใกล้ๆแล้วมันจะไหวแรง จนตึกรามบ้านช่องอาจจะพัง ท่านมีความเห็นยังไงมั้ยครับ
อ ย า ก รู้ ล อ ง ถ า ม ท่ า น นั ก วิ ช า ก า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล้ ว ม า บ อ ก เ ร า บ้ า ง น ะ
ท่านก็อยากรู้จากนักวิชาการเหมือนกัน ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วถ้ามองในแง่ดวงเมืองหนะครับ จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือเปล่า หรือว่าเรื่องของดวงยังไม่สามารถบอกอะไรที่แน่นอนได้
บ อ ก ไ ด้ ไ ม่ แ น่ น อ น

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับกลุ่มเสื้อแดงครับ
เ สื้ อ แ ด้ ส่ ว น ใ ห ญ่ ล้ ม เ จ้ า
(ท่านคงสะกดว่า เสื้อแดง แต่คำตอบนี้ก็อาจทำให้งานเข้าได้เหมือนกัน แต่ท่านไม่ได้ว่าทุกคนนะครับ)
ท่านมีความเห็นอย่างไรที่เค้าชูข้อความว่า เรารักพระบรมฯ ครับ
ห า ก รั ก จ ริ ง อ ย่ า ล้ ม เ จ้ า

ท่านว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอเมริกา ควรจะเป็นอย่างไรครับ
อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
อ่า เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับ

ท่านรู้เกี่ยวกับการหายตัวไปของ ทนายสมชาย นีละไพจิตร มั้ยครับ
รู้ ไ ม่ มี ชี วิ ต อ ยู่ แ ล้ ว
ท่านพอจะเล่าอีกย่อๆได้มั้ยครับ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเค้า
น อ ก จ า ก จ ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง ส่ ว น ที่ อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
เอาเป็นว่า ยังไงดีหละ ถ้าเจ้าหน้าที่เค้าอยากจะหาหลักฐาน อยากจะหาเศษร่างกายของคุณสมชายเนียะ ควรจะไปหาที่ไหนครับ
ที่ น อ น วั น ห น้ า ดู ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องเพชรซาอุครับ
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น
(อ่ะ ปัดคำถามง่ายๆอย่างงี้เลยนะท่าน)

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ นาย วรวีร์ มะกูดี ในฐานะนายกสมาคมฟุตบอลไทยครับ
โ ด ย ส่ ว น ตั ว แ ล้ ว น า ย ว ร วี ร์ ไ ด้ ตํ า แ ห น่ ง นี้ ม า เ พ ร า ะ ทั ก ษิ ณ ห นุ น ห ลั ง

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับคุณหมอพรทิพย์ มั้ยครับ
ห ม อ พ ร ทิ พ ย์ เ ป็ น ค น เ ชื่ อ มั่ น ใ น ตั ว เ อ ง สู ง

เมื่อไม่กี่ปีก่อน ท่านรู้เรื่องเครื่องตรวจระเบิดที่เรียกว่าจีที200 หรือเปล่าครับ
รู้
ท่านมีความเห็นยังไงกับเครื่องตรวจระเบิดจีที200 ครับ
น อ ก จ า ก ต ร ว จ ร ะ เ บิ ด ไ ม่ ไ ด้ แ ล้ ว ยั ง มี ร า ค า สู ง ม า ก
ท่านรู้ว่ามันตรวจระเบิดไม่ได้ ก่อนที่เค้าจะทำการทดสอบ หรือว่ารู้หลังจากที่เค้าทำการทดสอบครับ
รู้ ก่ อ น
ท่านรู้ได้ยังไงอ่ะครับ
ไ ป ดู ก า ร ใ ช้ ง า น จ ริ ง ม า
แต่ตัวผู้ใช้งาน ก็เหมือนเค้าจะรู้สึกว่ามันใช้ได้นี่ครับ หรือว่ายังไงครับ
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ แ ล้ ว ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ เ อ ง
แล้วกรณีคุณหญิงพรทิพย์ กับเรื่องเครื่องตรวจระเบิดจีที200 เนียะ ถือเป็นความผิดพลาดของคุณหมอพรทิพย์มั้ยครับ
โ ท ษ เ ค รื่ อ ง ดี ก ว่ า
(เสียดายลืมถามว่า หมอพรทิพย์เหมาะกับตำแหน่ง ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือเปล่า เพราะเห็นแกออกๆเข้าๆ)

ท่านรู้จักนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา มั้ยครับ
รู้
ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับนายสรยุทธ มั้ยครับ
น า ย ส ร ยุ ท ธ เ ป็ น สื่ อ ม ว ร ช น ที่ ทํ า ใ ห้ บ้ า น เ มื อ ง ติ ด ต า ม ม า ก
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น อี ก


ท่านมีความเห็นอย่างไรกับพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของไทย มั้ยครับ หรือมีอะไรอยากจะบอกพรรคนี้หรือเปล่า
หั ว ห น้ า พ ร ร ค เ ป ลี่ ย น บ่ อ ย ๆ
(อ่ะ มีความเห็นแค่นี้เองเหรอท่าน -_- )

มหาวิทยาลัยของไทยแห่งใด ที่ท่านแนะนำอยากให้คนเลือกไปเข้าเรียนมากที่สุดครับ
บ อ ก ย า ก

ในการสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าผ่านไปที่ไหน ควรมีหลักพิจารณาอย่างไรครับ
นํ า จํ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร เ ป็ น ที่ ตั้ ง

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับทาง ปตท. มั้ยครับ
นั ก ล ง ทุ น ใ น ป ต ท ร ว ย ม า ก
(เรื่องความเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับทักษิณ ขอให้ขึ้นกับความเห็นท่านเป็นสำคัญนะครับ โดยสื่อมวลชนที่ดีอย่างผมจะไม่ถามนำทาง มั้ง ^_^ เพราะถ้าท่านเห็นว่าเกี่ยวกับทักษิณเป็นสำคัญ ท่านก็คงตอบมาเองเหมือนที่ถามถึงนายวรวีร์ และนายจารุพงศ์ ครับ)

ทำยังไง ราคาน้ำมันถึงจะถูกลงครับท่าน
ท ด ล อ ง ที่ บ้ า น ก่ อ น ด้ ว ย ก า ร นํ า น้ำ มั น ไ ป ถ . . บ อ ก ย า ก
แล้วในแง่ของนโยบายระดับประเทศหละครับ มีทางทำยังไงให้ผู้บริหารประเทศทำให้น้ำมันถูกลง อะไรอย่างงี้ มีมั้ยครับ
แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ไ ป บ ริ ห า ร

ท่านครับ เนื่องจากจะมีการจัดงานภาพยนตร์เอเชีย-แปซิฟิก ที่พัทยาในช่วงปลายปีนี้ ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับผู้จัดงานมั้ยครับ เพราะว่าเค้า(คุณสมเกียรติ เรือนประภัสสร์)ไปปรึกษาร้องทุกข์เจ้าพ่อหลักเมืองประจำ [3]
ส า ม า ร ถ จั ด ไ ด้ ถ้ า ทุ น มี เ พี ย ง พ อ
ท่านว่าเค้าควรมีวิธีการหาทุนยังไงครับ ในการเข้าหาบุคคลอะไรอย่างงี้ครับ
ล อ ง เ ข้ า ห า นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ ทํ า ท า ง ด้ า น บั น เ ทิ ง
ที่เป็นบริวารของพลเอกประยุทธ์ มีมั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ไ ม่ มี

ที่ท่านเคยบอกผมว่า “สักวันยนโฉมประเทศใหม่” [2] และบอกผมว่า “วันหน้าชาติจะรุ่งเรือง” [1] ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องอะไรกับการเปิดประชาคมอาเชี่ยน หรือเปล่าครับ
เ กี่ ย ว
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการเปิดประชาคมอาเชี่ยนครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า จ ะ ทํ า ใ ห้ บ้ า น เ มื อ ง เ จ ริ ญ ขึ้ น
ท่านครับ คำว่า “แว่วมาว่า” เนียะ แสดงว่าท่านไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ มั่ น ใ จ

ท่านมีความเห็น หรืออยากจะบอกอะไรกับ ท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล มั้ยครับ
ห า ก ท่ า น มุ้ ย จ ะ ส ร้ า ง ห นั ง เ รื่ อ ง พ ร ะ น เ ร ศ ว ร อี ก ใ ห้ เ อ า นั ก แ ส ด ง ที่ โ ด น ค ร ห า ว่ า ไ ม่ จ ง รั ก ภั ก ดี อ อ ก
งั้นท่านเอ่ยชื่อได้มั้ยครับ นักแสดงคนนั้นคือใคร
ท ร า ย เ จ ริ ญ ปุ ร ะ
แล้วท่านว่าเธอไม่จงรักภักดีจริงหรือเปล่าครับ
จ โ ด ย ส่ ว น ม า ก แ ล้ ว ท ร า ย จ ะ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
(สาเหตุที่ผมถามคำถามนี้ ผมโฟกัสที่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มากกว่า ซึ่งไม่ทราบว่าจะโบราณเกินวิสัยพระสยามฯหรือเปล่า แต่พระสยามฯกลับไปโฟกัสที่ ทราย เจริญปุระ ซึ่งผมก็ยอมรับว่าได้ยินการต่อต้านทรายที่เล่นหนังพระนเรศวรบ้าง แต่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระสยามฯ เพราะเป็นเพียงนักแสดงจะเอาใครมาแสดงก็คงได้ ขอให้แสดงให้ดี มั้ง)

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องหวย หรือล๊อตเตอรี่ มั้ยครับ
ที่ ม า วั น นี้ เ พ ร า ะ อ ย า ก รู้ ห ว ย เ ห ร อ
เอ่อ ผมก็ไม่กล้าถามท่านเรื่องนั้นหรอกนะครับ แหะแหะ เพียงแต่จะถามรวมๆ ในนโยบายระดับประเทศหนะครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด
(แล้วถ้าถามหวยท่านไป ท่านจะว่าไรมั้ยเนียะ แต่เอาเถอะ ก็แผ่นดินไหวท่านว่าท่านยังทายไม่ได้เลยนี่นะ)
สมัยที่ยิ่งลักษณ์เป็นนายกอยู่ เค้าเชื่อกันว่าหวยชอบออกตรงกับทะเบียนรถยิ่งลักษณ์ ท่านมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับ
ห ว ย ล็ อ ค ไ ด้ ด้ ว ย ก า ร สุ่ ม เ อ า แ ว่ ว ม า ว่ า . . ถ า ม ใ ห ม่ วั น ห น้ า

ท่านว่าเราจะแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างไรครับ
ส า ม า ร ถ ทํ า ไ ด้ ห า ก นั ก เ จ ร จ า ไ ม่ ทํ า ต า ม ข้ อ เ รี ย ก ร้ อ ง
วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


ท่านมีความเห็นอย่างไร ที่ยิ่งลักษณ์ถูกพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งนายก เพราะกรณีไปโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี ครับ
เ ป็ น ค ว า ม ไ ม่ ยุ ติ ธ ร ร ม
ท่านว่า ไม่ยุติธรรมกับยิ่งลักษณ์ ที่ถูกพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่ง ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

แว่วมาว่า มีคนจะเสนอให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
แ ท้ ที่ จ ริ ง แ ล้ ว ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ เ ป็ น ศ า ล ที่ ว่ า ด้ ว ย วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ วีระ และ ราตรี สองคนไทยที่เคยถูกจับไปขังที่คุกเขมรครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

อ่า เดี๋ยวย้อนไปถามเรื่องจีที200 อีกแปปนึงนะครับท่าน
ก่อนที่เค้าจะผ่าเครื่องแล้วพบว่าข้างในไม่มีอะไรเนียะ ท่านรู้มาก่อนมั้ยครับว่าข้างในมันมีหรือไม่มีอะไร
รู้ ม า ก่ อ น ว่ า ข้ า ง ใ น ไ ม่ มี อ ะ ไ ร
ทีนี้ที่ทางทหารผู้ใหญ่หน่อย เค้าจะบอกว่า ระดับผู้ใช้งานยืนยันว่ามันใช้ได้ดีเนียะ ยังไงกันหนะครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ข่าวว่าการศึกษาไทยเนียะ ทุ่มทุนเพื่อการศึกษามากเป็นประเทศในอันดับต้นๆของโลก แต่ว่าผลสำฤทธิ์ทางการศึกษาดันออกมารั้งท้ายๆประเทศอื่น ท่านมีความเห็นยังไงมั้ยครับ
โ ด ย ม า ก ไ ม่ ค่ อ ย พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า แ ต่ มั ก ป ร ะ เ มิ น ที่ นั ก เ รี ย น ที่ เ ก่ ง แ ล้ ว
เค้ามักให้ความสำคัญกับนักเรียนที่เก่งแล้ว หนะเหรอครับ
ใ ช่

โอเค เดี๋ยวต่อไปจะมาถามท่านในหมวด ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ หรือศาสนา หนะนะครับ

อ่า เริ่มที่ว่า มีผู้วิเศษคนนึงเนียะ ชื่อ ดร.กัญจิรา กาญจนเกตุ บอกว่าพระสยามเทวาธิราชไม่อยู่แล้ว ท่านหมดวาระเสด็จกลับขึ้นไปตั้งแต่ปี 2523 แล้ว [4] ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ
เ ว ล า จ ะ ฟั ง ใ ค ร ม า ต้ อ ง ดู ว่ า น่ า เ ชื่ อ ถื อ ห รื อ ไ ม่
(เสียดายที่ไม่ได้ฉายวีดีโอให้ท่านดู ด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยี ยังไม่มีแท็บเล็ตใช้ ส่วนโน๊ตบุ๊คก็ไม่ค่อยอยากแบกเดินทางไกลให้หนักแล้ว บางทีการได้เห็นทั้งภาพและเสียง อาจมีส่วนช่วยให้ท่านได้ประเมินความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นได้ แต่ก็นะ แต่โบราณมาก็ไม่มีของแบบนี้ใช้ซักหน่อย มีแต่ฟังมาถามหรือเขียนหนังสือมาถามกันทั้งนั้น)
แล้วจะดูยังไงครับ ว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่า
ต้ อ ง ไ ม่ ด ดู นึ ก ก่ อ น . . (45 วิ) . . สู ด ล ม ห า ย ใ จ เ ข้ า ลึ ก ๆ แ ล้ ว ย อ ม ใ ห้ จิ ต ไ ป ห า น ว ว ร ร ณ
นวรรณ คืออะไรอ่ะครับ
อ ร ทั ย
(ยิ่งงงไปใหญ่ แต่เพิ่งมาทราบตอนถอดเทปว่าผมสะกดตามท่านผิด ท่านว่า นววรรณ แต่ผมว่า นวรรณ)
แล้วปี 2523 มีอะไรเกิดขึ้นกับพระสยามฯเป็นสำคัญหรือเปล่าครับ
นึ ก ก่ อ น . . ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
เธอผู้นี้ยังบอกอีกว่า หลวงพ่อโตมาเกี่ยวข้องกับการสร้างพระสยามฯด้วย ด้วยการเชิญจิตวิญญาณของเทวดาองค์หนึ่งมาพิทักษ์รักษา
ห ล ว ง พ่ อ โ ต ไ ม่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ตอนสร้างพระสยามฯ หลวงพ่อโตไม่เกี่ยวข้องนะครับ?
ไ ม่
อ่า อีกจุดนึงนะครับ คือเธอก็ยังบอกอีกว่า พรหมที่ดูแลพระนครและประเทศไทยปัจจุบัน คือพรหมอัศดายุ ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรครับ
หั ว ห น้ า พ ร ห ม ไ ม่ ไ ด้ ชื่ อ นี้
แล้วหัวหน้าพรหมชื่ออะไรอ่ะครับ
ท้ า ว น ว ว ร ร ณ
(เอ ไม่รู้สอดคล้องกับคำตอบอันบนหรือเปล่า แต่ถามว่าอ่านยังไง น่าจะอ่านว่า ท้าว-นะ-วะ-วัน มังครับ)

การถามเรื่องบ้านเมืองเนียะ ควรถามกับพระสยามฯ หรือถามกับเจ้าพ่อหลักเมืองดีกว่ากันครับ หรือว่าได้ทั้งสองท่าน
ไ ด้ ทั้ ง ส อ ง ท่ า น
บางประโยคท่านก็พูดเหมือนเจ้าพ่อหลักเมืองเป๊ะ จนผมไม่แน่ใจว่าประโยคนั้นหนะ ผมแอบคิดไปเองหรือเปล่า หรือว่าเป็นคำพูดที่มาจากท่านจริงๆ
ทํ า ไ ม ไ ม่ ไ ป ห า เ จ้ า พ่ อ ห ลั ก เ มื อ ง ต ล อ ด
อึมม คืออยากจะ ยังไงดีหละ คืออยากดูความเห็นที่แตกต่างหนะครับ เพราะบางคำท่านก็พูดไม่เหมือนเจ้าพ่อหลักเมือง เลยอยากจะรู้ว่า ท่านไหนจะแม่นกว่ากัน หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับ
ไ ถู ก แ ล้ ว น ะ บ า ง อ ย่ า ง ก็ บ อ ก ไ ม่ เ ห มื อ น กั น
(ประโยคบนรู้สึกเหมือนท่านพูดประชดยังไงไม่รู้ แต่ประโยคหลังรู้สึกเหมือนโดนท่านต้อนให้จนมุมคำถามตัวเองเลย)
สิ่งที่บอกไม่เหมือนกันเนียะ จำเป็นมั้ยครับว่า ต้องมีใครผิดใครถูก หรือก็ไม่ผิดไม่ถูกกันทั้งสองท่าน
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง
(อะขึ้น มึง จนได้ )

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำทำนายเรื่อง ถิ่นกาขาว มั้ยครับ
มั น เ ป็ น บั น ทึ ก โ บ ล า ญ ห า ก ไ ม่ ลื ม จ ะ ดู ใ ห้
(เจ้าพ่อหลักเมืองก็เลื่อนคำถามนี้ มาพระสยามฯก็เลื่อนอีก )
แล้วเรื่อง นารีขี่ม้าขาว หละครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ดู ใ ห้

ท่านครับ ถ้าผมอยากเห็นภูตผีปีศาจ ผมควรจะทำอย่างไรครับ
ทํ า ส ม า ธิ
คือ ถ้าอยากให้เค้าปรากฏขึ้นเป็นรูปร่างเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยหนะครับ ซะจนอาจจะถ่ายรูปได้เลย ควรจะทำยังไงครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
ทํ า ไ ม อ ย า ก เ ห็ น ห ล ะ

อึม ก็จะได้พิสูจน์ว่าผีมีจริงไงครับ เพราะถ้าทางฝ่ายวิทยาศาสตร์เนียะ การไปนั่งหลับตาแล้วเห็นด้วยสมาธิเนียะ มันก็จะถือว่าไม่ชัดเจน เค้าก็จะครหาว่าคิดไปเองได้ แต่ถ้าเห็นด้วยตาเปล่าพร้อมกันหลายๆคน หรืออาจจะถึงขั้นถ่ายภาพเอาไว้ได้ด้วยเนียะ มันก็จะทำให้ทุกคนเชื่อได้ว่าผีมีจริง ได้แน่นอนหนะครับ
ต้ อ ง เ อ า ด อ ก ไ ม้ ไ ป ว า ง ที่ ท า ง ส า ม แ พ ร่ ง วั น พ ร ะ นั บ จ น พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ต ก

(เผอิญระหว่างนี้มีกลุ่มบุคคลเข้ามาบริเวณที่ผมอยู่ โดยมีเจ้าหน้าที่นำทางเข้ามา แล้วกลุ่มบุคคลเหล่านั้นก็จุดธูปไหว้ไปทางพระที่นั่งไพศาลทักษิณ อธิฐานกันซักครู่แล้วก็ปักธูปลงกระถางที่เจ้าหน้าที่เตรียมมาให้ด้วย แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกคนกลุ่มนั้นว่า วันธรรมดาสามารถเข้าไปในเขตรั้วได้อีก แต่ภายในอาคารพระที่นั่งฯเข้าไม่ได้ โดยในนั้นจะมีการจัดบูชาพระสยามฯเป็นการภายใน แต่ผมจำไม่ได้ว่าทุกๆเมื่อไหร่ จำได้แต่เค้าบอกว่า จะมีการนำพระสยามฯออกมาแห่ทุก 50 ปี สองครั้งหลังคือ 2475 และ 2525 ได้ยินแล้วก็เสียดายที่ผมไม่ได้มาวันธรรมดา แต่นั่นก็เป็นวันทำงานอีก รอจนกระทั่งคนกลุ่มนี้ไป ผมจึงเริ่มการสัมภาษณ์ต่อ)

ท่านครับ กลุ่มคนเมื่อกี้เค้ามาไหว้พระสยามฯเหรอครับ
ใ ช่
ท่านคิดว่า พระสยามฯสมควรให้บุคคลภายนอกเข้าไปสักการะได้มั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่
(ดีจัง พระสยามฯไม่ซีเรียสเรื่องนี้ แต่ก็แล้วแต่ทางผู้ดูแลจะเห็นสมควรนะครับ)

เดี๋ยววกมาเรื่องวิธีเห็นผีเมื่อกี้นะครับ
คือว่าวิธีเนียะทั้งผมทั้งเพื่อนก็เคยทำมาแล้วครับ แต่ว่ายังไม่เห็นผีหนะครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า เ ว ล า ที่ ผี อ อ ก ม า นั้ น จ ะ ไ ม่ เ ห็ น ต อ น ที่ มั น ถื อ ด อ ก ไ ม้
แล้วจะเห็นเป็นยังไงอ่ะครับท่าน
ดู จ ะ เ ห มื อ น กั บ รู ป ถ่ า ย ที่ ติ ด วิ ญ ญ า ณ
ทีนี้อย่างว่า นำดอกไม้ไปวางที่ทางสามแพร่งวันพระตอนพระอาทิตย์ตก คือทั้งผมและเพื่อนเคยทำครั้งนึงแล้วยังไม่เห็น ไม่ทราบว่าผมควรที่จะเพิ่มเงื่อนไขอะไรเข้าไปอีกมั้ยครับ ในการเพิ่มโอกาสให้เห็นได้มากยิ่งขึ้นหนะครับ
ห า ที่ ไ ม่ มี ค น ผ่ า น ไ ป
เหมือนตะกี้ท่านว่า ผีจะมาถือดอกไม้ไปเหรอครับ
ใ ช่
แสดงว่า ดอกไม้จะหายไปจากตรงที่เราเอาไปวางเลย ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
(โห ขนาดนั้นเลยเหรอเนียะ ผีลักซ่อนดอกไม้ใช่ป่าว )

ท่านครับ แล้วถ้าอยากเห็นเทพยดาหละครับ ทำยังไง
แ ว่ ว ม า ว่ า ห า ก อ ย า ก เ ห็ น เ ท ว ด า ใ ห้ บํ า เ พ็ ญ ภ า ว น า ไ ว้ ม า ก ๆ
แล้วถ้าอยากเห็นด้วยตาเปล่า เหมือนอย่างที่เห็นผีหละครับ ทำยังไง แบบที่เห็นหลายคน ถ่ายรูปได้เหมือนกัน
ย า ก
เช่น ถ้าอยากเห็นพระสยามฯ อยากให้พระสยามฯปรากฏตัวหนะครับ
ย า ก

ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มาตกแล้วไม่ระเบิด มีตรงไหนที่ควรระวังอีกเป็นพิเศษมั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ไ ป ต ก ที่ น า จ
สะกดผิด วั น ห น้ า ดู ใ ห้


ท่านมีความเห็นยังไงกับการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม เป็น ประเทศไทย ครับ
ส ย า ม เ ป็ น ชื่ อ เ ก่ า ไ ม่ น่ า เ ป ลี่ ย น
แล้วท่านได้ไปสำแดงฤทธิ์อะไร ให้คนที่เปลี่ยนชื่อประเทศมั้ยครับ
ไ ม่

บ้างก็ว่าทักษิณชาติก่อนเป็นพระเจ้าตากสิน บ้างก็ว่าเป็นเจ้ามูลเมือง พระสยามฯมีความเห็นเป็นประการใดบ้างมั้ยครับ
ทั ก ษิ ณ ช า ติ ก่ อ น เ ป็ น นั ก ธุ ร กิ จ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ก ษั ต ริ ย์
เป็นนักธุรกิจอะไร ท่านพอจะเพิ่มรายละเอียดอีกหน่อยได้มั้ยครับ
ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว กั บ เ ที ย บ กั บ ส มั ย นี้ ไ ด้ คื อ ดู นํ า ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
เป็นนักธุรกิจอยู่แถวๆไทยหรือสยามนี้ หรือว่ามาจากต่างประเทศหนะครับ
ส ย า ม

สภาพอากาศบ้านเมืองในปัจจุบัน กับเมื่อร้อยปีก่อน เหมือนกันหรือต่างกันครับ
ต่ า ง กั น ต ร ง ที่ ยึ ด ต า ม ที่ ลู ก วั ด ตั ว ธ ร ร ม ช า ติ วั น นี้ เ มื่ อ ร้ อ ย ปี ที่ แ ล้ ว วั น นี้ จ ะ ร้ อ น ก ว่ า
อะไรคือ ลูกวัดตัวธรรมชาติ เหรอครับ
มั น เ ป็ น ป ร อ ท ที่ แ ย บ ย ล
เป็นสิ่งที่มนุษย์มีใช้หรือเปล่าครับ
ไ ม่ มี
เทวดามีใช้ หรือยังไงครับ
ถู ก
(เสียดายลืมถามว่า ท่านว่าเพราะอะไรอากาศถึงร้อนขึ้น สงสัยว่าท่านจะรู้ป่าว)
แล้วเรื่องปริมาณฝนตกหละครับท่าน เยอะขึ้นหรือลดลง ร้อยปีมานี้
น่ า จ ะ ล ด ล ง

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง ศรีธนญชัย เหรอครับ
ที่ ม า วั น นี้ ส ง สั ย มึ ง นั ด ลู ก น้ อ ง ไ ว้ แ ล้ ว เ ค้ า ไ ม่ ม า
อ๋อ นัดเพื่อนครับ ไม่ใช่ลูกน้อง
แ ล้ ว มึ ง จ ะ ไ ป ห า ใ ค ร ต่ อ
ก็ต้องหาเพื่อนคนใหม่แทน ที่อยู่กรุงเทพฯหนะครับท่าน
แ ว่ ว ม า ว่ า มึ ง เ ป็ น ย สะกดผิด วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่
(เหวอ คำตอบท่านที่พยายามพูดถึงเบื้องหลังผมนี้ทำเอาผมลุ้นใจแทบขาด เพราะอยากรู้ว่าท่านจะรู้หรือไม่ แต่แม้ท่านจะเรียกผมว่า มึง อีกแต่คราวนี้รู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นครับ นี่แหละการแช็ททำให้ไม่เห็นอารมณ์ที่ชัดเจนของคู่สนทนา)
อ่าว วันนี้ท่านเหนื่อยแล้ว อยากให้พอแค่นี้ก่อนเหรอครับ
ใ ช่
(ไหนข้างบนท่านว่า แล้วแต่ จะให้ถามนานๆก็ได้ไง แต่ยังเหลือคำถามตกค้างอีกหลายข้อนะ)
ขออีกซักข้อเดียว สุดท้ายได้มั้ยครับท่าน
ไ ด้

ท่านมีความเห็นอย่างไร กับการเรียกร้องให้บัญญัติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
นั ก ก ฏ ห ม า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ นี้ คิ ด อ ย่ า ง งี้ กั น น้ อ ย
วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่

วันนี้พอแค่นี้แล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เอาหละ งั้นก็ต้องขอขอบพระคุณพระสยามฯแต่เพียงเท่านี้ ขออัญเชิญพระสยามฯไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเถิดดด

อ้างอิง
1. บทสัมภาษณ์พระสยามเทวาธิราช 8 ธ.ค. 56
2. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองฯ และพระสยามเทวาธิราช 22-23 มี.ค. 56
3. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 28-30 มี.ค. 57
4. วู้ดดี้เกิดมาคุย 16 ก.พ. 2557 'ดร.กัญจิรา นอสตราดามุสหญิงเมืองไทย' นาทีที่ 23:48 ถึงนาทีที่ 24:53


Create Date : 08 กรกฎาคม 2557
Last Update : 8 กรกฎาคม 2557 21:22:03 น. 7 comments
Counter : 9334 Pageviews.

 
เปรียบเทียบคำพูดพระสยามฯใน Blog นี้ และเจ้าพ่อหลักเมือง ในส่วนที่ตอบเหมือนกันหรือคล้ายกัน

(พระสยามฯ) คือกลุ่มผู้ชุมนุม(กปปส.)เนียะ เค้าก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนดี ทีนี้ อยากจะทราบว่าเราจะเอาบรรทัดฐานใดดีในการตัดสินความเป็นคนดีหรือคนไม่ดีหนะครับ
ทํ า ห น้ า ที่ ข อ ง ตั ว เ อ ง ใ ห้ ดี ที่ สุ ด
(พระหลักเมือง 24 ม.ค. 57) ท่านอยากให้ผมเอาข้อความใดของท่านไปประกาศ เพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังตึงเครียดช่วงนี้ มันดี หรือป้องกันผลเสีย หนะครับ
ทํ า ห น้ า ที่ ข อ ง ตั ว เ อ ง ใ ห้ ดี ที่ สุ ด

(พระสยามฯ) ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการเปิดประชาคมอาเชี่ยนครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า จ ะ ทํ า ใ ห้ บ้ า น เ มื อ ง เ จ ริ ญ ขึ้ น
(พระหลักเมือง 1 ก.ย. 55) ท่านเห็นอย่างไรกับเรื่องการเปิดประชาคมอาเซียนปี 2558 ครับ
ส า ม า ร ถ เ ปิ ด ไ ด้ วั น นั้ น ไ ท ย จ ะ ทํ า ใ ห้ ด ด ว ง เ มื อ ง ดี ขึ้ น

(พระสยามฯ) สมัยที่ยิ่งลักษณ์เป็นนายกอยู่ เค้าเชื่อกันว่าหวยชอบออกตรงกับทะเบียนรถยิ่งลักษณ์ ท่านมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับ
ห ว ย ล็ อ ค ไ ด้ ด้ ว ย ก า ร สุ่ ม เ อ า แ ว่ ว ม า ว่ า . . ถ า ม ใ ห ม่ วั น ห น้ า
(พระหลักเมือง 30 มี.ค. 57) ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องการออกหวย กับทะเบียนรถของนายกยิ่งลักษณ์ ที่เค้าว่ามักจะตรงกัน บ้างมั้ยครับ
ห ว ย ล็ อ ค ไ ด้ ทํ า โ ด ย ก า ร สุ่ ม ไ ป วั น ห น้ า ดู ใ ห้

(พระสยามฯ) แว่วมาว่า มีคนจะเสนอให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
แ ท้ ที่ จ ริ ง แ ล้ ว ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ เ ป็ น ศ า ล ที่ ว่ า ด้ ว ย วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
(พระหลักเมือง 24 ม.ค. 57) ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ศาลรัฐธรรมนูญ ครับ
แ ท้ ที่ จ ริ ง แ ล้ ว ศ า ล รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ เ ป็ น ศ า ล โ ด ย วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

(พระสยามฯ) ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำทำนายเรื่อง ถิ่นกาขาว มั้ยครับ
มั น เ ป็ น บั น ทึ ก โ บ ล า ญ ห า ก ไ ม่ ลื ม จ ะ ดู ใ ห้
(พระหลักเมือง 30 มี.ค. 57) คราวที่แล้วท่านติดค้างคำทำนายเรื่อง ถิ่นกาขาว ตอนนี้ท่านได้คำตอบหรือยังครับ
บั น ทึ ก โ บ ร า ณ ว่ า ไ ว้ ที่ ว่ า อ ย่ า ง งั้ น เ พ ร า ะ ว่ า โ อ ก า ศ ห น้ า ดู ใ ห้

(วิธีเห็นผีจากพระสยามฯ)
ต้ อ ง เ อ า ด อ ก ไ ม้ ไ ป ว า ง ที่ ท า ง ส า ม แ พ ร่ ง วั น พ ร ะ นั บ จ น พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ต ก
ห า ที่ ไ ม่ มี ค น ผ่ า น ไ ป

(วิธีเห็นผีจากพระหลักเมือง 21 มิ.ย. 56)
รู้ ไ ป วั น พ ร ะ โ ด ย เ อ า ด อ ก ไ ม้ ไ ป ว า ง ไ ว้ ที่ ท า ง ส า ม แ พ ร่ ง แ ล้ ว ส อ ด ส่ อ ง ดู
ร อ จ น พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ต ก


ภาพที่ผมทดลองแล้ว แต่ยังไม่ได้ผล https://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=10203689408378351&set=pb.1311637522.-2207520000.1404994286.&type=3&theater
ส่วนเพื่อนมันก็ถ่ายลงเฟชเหมือนกัน แต่หาไม่เจอละ

(พระสยามฯ) ถ้าอยากเห็นพระสยามฯ อยากให้พระสยามฯปรากฏตัวหนะครับ
ย า ก
(พระหลักเมือง 21 มิ.ย. 56) ถ้าผมอยากเห็นการแสดงปาฏิหาริย์หรือการปรากฏตัวของเจ้าพ่อหลักเมือง ผมควรจะทำยังไงครับ
มั น ย า ก


ส่วนที่ตอบต่างกัน

(พระสยามฯ) ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับทาง ปตท. มั้ยครับ
นั ก ล ง ทุ น ใ น ป ต ท ร ว ย ม า ก
(พระหลักเมือง 22 มี.ค. 56) ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ปตท. ครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ้ า ไ ม่ ลื ม จ ะ ดู ใ ห้

(พระสยามฯ) การจัดงานภาพยนตร์เอเชีย-แปซิฟิก ท่านว่าเค้าควรมีวิธีการหาทุนยังไงครับ ในการเข้าหาบุคคลอะไรอย่างงี้ครับ
ล อ ง เ ข้ า ห า นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ ทํ า ท า ง ด้ า น บั น เ ทิ ง
(พระหลักเมือง 29 มี.ค. 57) (คำถามยาว แต่ก็คล้ายๆกัน)
โ ด ย ม า ก แ ล้ ว ถ้ า ทํ า ที่ พั ท ย า วั น ที่ ดี่ สุ ด ที่ ค ว ร ไ ป ห า นั ก ก า ร เ มื อ ง คื อ วั น ที่ เ ค้ า อ ยู่ ที่ วั ด
(สังเกตว่าทั้งสองท่านจะแนะนำให้ไปหานักการเมืองเหมือนกัน แต่รายละเอียดต่างกัน ไม่แนะนำให้ไปหานักธุรกิจ)

(พระสยามฯ) ท่านมีความเห็นยังไงกับการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม เป็น ประเทศไทย ครับ
ส ย า ม เ ป็ น ชื่ อ เ ก่ า ไ ม่ น่ า เ ป ลี่ ย น
(พระหลักเมือง 30 มี.ค. 57) ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม เป็น ไทย ครับ
แ ล้ ว แ ต่


แล้วก็ ส่วนที่ถามเหมือนกัน แต่ตอบเกือบจะเหมือนกัน โอ๊ะ ไม่รู้จะบรรยายยังไง ดูเองแล้วกันครับ

(พระสยามฯ) บ้างก็ว่าทักษิณชาติก่อนเป็นพระเจ้าตากสิน บ้างก็ว่าเป็นเจ้ามูลเมือง พระสยามฯมีความเห็นเป็นประการใดบ้างมั้ยครับ
ทั ก ษิ ณ ช า ติ ก่ อ น เ ป็ น นั ก ธุ ร กิ จ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ก ษั ต ริ ย์
เป็นนักธุรกิจอะไร ท่านพอจะเพิ่มรายละเอียดอีกหน่อยได้มั้ยครับ
ธุ ร กิ จ เ กี่ ย ว กั บ เ ที ย บ กั บ ส มั ย นี้ ไ ด้ คื อ ดู นํ า ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
เป็นนักธุรกิจอยู่แถวๆไทยหรือสยามนี้ หรือว่ามาจากต่างประเทศหนะครับ
ส ย า ม
(พระหลักเมือง 20 ม.ค. 56) ความเชื่อที่ว่า ทักษิณ อดีตชาติเป็นเจ้ามูลเมืองบ้าง เป็นพระเจ้าตากสินบ้าง ท่านมีความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ครับ
ทั ก ษิ ณ ช า ติ ก่ อ น เ ป็ น บ อ ก ไ ม่ ไ ด้
บอกไม่ได้นี่คือ ท่านรู้หรือไม่รู้ครับ
รู้


(พระสยามฯ) ท่านครับ แล้วการรัฐประหารครั้งก่อน 19 ก.ย. 49 ท่านรู้มั้ยครับว่าใครบงการอยู่เบื้องหลัง
รู้
ใครครับ
ไ ป ถ า ม เ จ้ า พ่ อ ห ลั ก เ มื อ ง ดู
(พระหลักเมือง 22 มี.ค. 56) ท่านรู้หรือไม่ครับ ใครบงการการรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 ท่านบอกได้มั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ตั ว ก า ร คื อ บ อ ก ไ ม่ ไ ด้
ท่านครับ ในบรรดาหลายๆคำถามที่เจ้าพ่อหลักเมืองตอบว่า บอกไม่ได้ เนียะ ในอนาคตอีกนาน ถ้าผมนำกลับมาถามอีก ท่านอาจจะบอกได้ใช่มั้ยครับ เพียงแต่ปัจจุบันยังไม่พร้อมจะบอก?
ห า ดู คํ า ถ า ม ที่ เ ห ม า ะ ส ม


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 10 กรกฎาคม 2557 เวลา:19:27:01 น.  

 
ข้อมูลเพิ่มเติม คืนวันที่ 9 ก.ค. 57 ผมได้โทรไปหาคุณ สมเกียรติ เรือนประภัสสร์ ได้คำตอบสองเรื่องสำหรับ Blog นี้แล้วคือ
1. งานภาพยนตร์เอเชีย-แปซิฟิก ได้รับความช่วยเหลือจากทาง คสช. แล้ว อันนี้ผมก็ดีใจด้วยสำหรับผลประโยชน์ประเทศ ไม่ว่าผู้ให้ทุนจะสอดคล้องกับคำทำนายหรือไม่ก็ตาม
2. หลวงพ่อโตไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระสยามฯครับ เพราะคุณสมเกียรติทราบประวัติหลวงพ่อโตอยู่ เพราะกำลังสร้างหนัง ขรัวโต อยู่ครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 10 กรกฎาคม 2557 เวลา:19:29:56 น.  

 
ตรงไม่ตรง พิสูจน์ง่าย ๆ ขอหวยไง จบ


โดย: รน IP: 115.87.77.90 วันที่: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา:12:11:43 น.  

 
สนับสนุนความคิดเห็นที่ 3


โดย: ดีดี IP: 49.230.190.68 วันที่: 14 สิงหาคม 2557 เวลา:15:32:24 น.  

 
บทสนทนาเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่(อินทขิล) 30-31 ม.ค. 58

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง เจ้ามูลเมือง ที่มีผู้เชื่อว่าเป็นอดีตชาติของทักษิณครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
แ ว่ ว ม า ว่ า ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ม า แ ล้ ว เ ข า ถึ ง ว่ า อ ย่ า ง งั้ น
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

เหมือนเค้าจะว่าด้วยร่างทรง ไม่ได้ว่าด้วยประวัติศาสตร์หนะครับท่าน
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ครับ
ท ำ ใ ห้ บ้ า น พั ง ห ล า ย ห ลั ง
อ า จ มี อี ก ใ น อ น า ค ต

ท่านทำนายแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้มั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้
เห็นเค้าว่ามันเป็นการไหวที่รุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลย จริงหรือเปล่าครับ
ที่ จ ริ ง ใ น อ ดี ต เ ค ย ไ ห ว รุ น แ ร ง จ น ท ำ ใ ห้ เ จ ดี ย์ พั ง
ท่านคงหมายถึงองค์พระเจดีย์หลวงใช่มั้ยครับ ที่ว่าพังนี่
ห ล า ย แ ห่ ง
แล้วอย่างที่เจดีย์หลวงพังนี่ เค้าว่าเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2088 แล้วเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุแห่งความแตกแยกในราชสำนัก และความอ่อนแอของอาณาจักรล้านนา จริงหรือเปล่าครับ
ส่ ว น ม า ก คิ ด ไ ป เ อ ง


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:52:13 น.  

 
บางส่วนจาก เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯตอบคำถาม 19 ก.ย. 57

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมานี้ ผมได้ไปถามพระสยามฯว่าใครบงการรัฐประหาร 19 ก.ย. 49 แล้วพระสยามฯบอกให้ “ไปถามเจ้าพ่อหลักเมืองดู” หนะครับ (ผมกลัวว่าผมจะเป็นตัวการที่ทำให้พระสยามฯและพระหลักเมืองต้องเคืองใจกันจังเลย)
แ ว่ ว ม า ว่ า ตั ว ก า ร คื อ แ ท น ที่ จ ะ อ ยู่ กั บ ปั จ จุ บั น
งั้นใครบงการพลเอกประยุทธ์ให้รัฐประหารหรือเปล่าครับ(นี่หละปัจจุบัน)
เ อ า หั ว มึ ง ไ ป ตั ด ดี มั้ ย

ท่านมีความเห็นยังไง ที่พลเอกประยุทธ์กระทำการรัฐประหารครับ
มั น อ ย า ก ไ ด้ อํ า น า จ
อ่าว ไม่ได้มาเพื่อหย่าศึกความวุ่นวายของบ้านเมืองเหรอครับ
ตั ว ก า ร คื อ นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ ส นั บ ส นุ น ป ร ะ ยุ ท ธ์ นั่ น แ ห ล ะ
แล้วท่านเห็นด้วยมั้ยครับ ที่ประยุทธ์กระทำการรัฐประหาร
ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย
แล้วทำไมท่านถึงไม่เห็นด้วยหละครับ
แ ม้ ท ห า ร จ ะ เ ป็ น รั้ ว ข อ ง ช า ติ แ ต่ ท ห า ร ไ ม่ ค ว ร ยุ่ ง เ รื่ อ ง ก า ร เ มื อ ง

ท่านว่าอีกนานมั้ยครับ กว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น
น่ า จ ะ เ ป็ น ปี ๆ

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง เพชรซาอุ ครับ
เ พ ร ช ซ า อุ แ ว่ ว ม า ว่ า โ ด น ข โ ม ย ไ ป จ า ก ร า ช ว ง ซ า อุ โ ด ย ค น ไ ท ย
แล้วท่านรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ โดยคนไทย แล้วอย่างไรต่อหนะครับ
เ ท่ า ที่ ติ ด ต า ม ดู โ ด น ฆ่ า ต า ย ห ม ด
เพชรนี้มีอาถรรพ์อย่างที่เค้าร่ำลือ จริงหรือเปล่าครับ
น่ า จ ะ จ ริ ง
แล้วตอนนี้เพชรนี้ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่หรือเปล่าครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า อ ยู่
ท่านรู้มั้ยครับ ว่าอยู่กับใครที่ไหน
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มาตกแล้วไม่ระเบิด มีที่ไหนควรระวังเป็นพิเศษอีกมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
แ ว่ ว ม า ว่ า ไ ป ต ก ที่ วั ด ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ล้ ว ไ ม่ ร ะ เ บิ ด

แล้วลูกระเบิดยังคงหลบซ่อนอยู่ที่นั่นหรือเปล่าครับ
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ ถู ก เ ก็ บ กู้ ไ ป แ ล้ ว
ที่เกิดเหตุล่าสุด คืออาจจะไปตกบริเวณที่เป็นแนวทางรถไฟ ซึ่งไม่ใช่เขตศักดิ์สิทธิ์นะครับ แล้วก็มีคนเก็บของเก่าไปเจอแล้วเกิดเหตุระเบิดขึ้น อย่างงี้จะมีอีกมั้ยครับ
มี อี ก นิ ด ห น่ อ ย
ท่านให้เบาะแสที่ควรระวังมั้ยครับ
นํ า เ ค รื่ อ ง ต ร ว จ โ ล ห ะ ไ ป ต ร ว จ ดู


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:43:03 น.  

 
สนใจติดตาม Blog นี้ กดไลท์เฟชบุ๊คเพจ ผีปากกา ได้ครับ ^_^ https://www.facebook.com/Contactghosts


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:19:40:10 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.