Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2560
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
28 พฤศจิกายน 2560
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 24-25 พ.ย. 60

ตั้งใจจะไปหาเจ้าพ่อหลักเมืองวันศุกร์เพราะท่านชอบวันศุกร์ เลยเลือกไปศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 แต่เนื่องจากไปธุระหลายที่ แถมการจราจรติดขัดกับคิวเข้าสนามหลวงที่ยาว เพราะอยู่ในช่วงมีนิทรรศการพระเมรุมาศ ทำเอาไปถึงศาลหลักเมืองก็เกือบๆหกโมง ยังไม่หกโมงนะครับแต่ว่าศาลปิดแล้ว! ผมเลยเดินไปดูป้ายเวลาเปิดปิดเพื่อความแน่ใจ เขียนว่าปิดเวลา 18:30 น. แต่นี่ยังไม่ถึงเวลากลับปิดแล้ว งั้นผมขอคุยกับท่านนอกประตูรั้วแบบชั่วคราวไปก่อนแล้วกันนะครับ (กลัวเค้าว่าบ้าจัง)

ท่านครับ ผมตั้งใจจะมาสัมภาษณ์ท่านวันนี้ แต่ว่าเย็นจนเกินไปแล้วหนะครับ ผมจะขอมาหาท่านวันพรุ่งนี้ได้มั้ยครับ
อ ย่ า ม า ห า ต อ น เ ย็ น อี ก แ ล้ ว กั น
งั้นพรุ่งนี้ช่วงเช้าๆสายๆนะครับ
ไ ด้
เหมือนท่านเคยบอกนานแล้วไม่ใช่เหรอครับ ว่าคุยตอนเย็นดีกว่า อะไรงี้ครับ
แ ต่ ศ า ล ปิ ด
งั้นค่ำนี้ผมขอไปชมพระเมรุมาศแทนแล้วกันนะครับ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมมาหาแต่เจ้าพ่อหลักเมืองนะครับ
ไ ด้
ครับ ขอกราบลา เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ
--------------------------------------------------------------------------------------------

25 พ.ย. 60 ไปสายหน่อย แต่ไม่เที่ยง แหะๆ

เจ้าพ่อครับ ที่เมื่อวานผมมาหาท่านตอนเย็น เพื่อที่จะมาขอคุยในวันนี้ โอเคท่านก็ยินดีตามนี้นะครับ
ใ ช่
เงินบริจาค(ในศาลหลักเมือง)ควรใส่ตู้ไหนหนะครับท่าน
ตู้ ไ ห น ก็ ไ ด้

การจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้างครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่
เอิ่ม ตกลง วันนี้ผมพูดคุยกับท่านได้มั้ยครับ

วั น นี้ ไ บ น
สะกดผิด น ำ ค ำ ถ า ม ไ ป ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

(อ่าว ก็ผมอุตส่าห์นัดท่านแล้ว หรือผมมาสายเอง หรือท่านเกิดติดธุระใหม่ๆ แล้วจะทำให้รอบนี้ได้บทสัมภาษณ์ที่น้อยที่สุดหรือไม่ ถ้าน้อย จะได้มาชดเชยอีกเมื่อไหร่)
ผมนานๆมาที ขอเวลาท่านซัก เอ่อ ชั่วโมงนึงได้มั้ยครับ หรือว่าท่านนัดเวลาใหม่ก็ได้ที่ไม่ใช่เวลานี้ของวันนี้หนะครับ
ไ ด้
ตอนนี้ 10:53 น. เอาเวลานี้เลยมั้ยครับ หรือว่าท่านจะนัดเวลาอื่นหนะครับ
เ ว ล า นี้ เ ล ย
คุยได้ประมาณ นานเท่าไหร่ครับท่าน
ชั่ ว โ ม ง นึ ง

การจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้างครับ
ป ว สะกดผิด
ไ ว้ ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

พระเมรุมาศ ชมว่าสวยได้มั้ยครับ
ไ ด้ เ พ ร า ะ ผู้ ส ร้ า ง เ จ ต น า ท ำ ใ ห้ ส ว ย
ไม่เป็นลางอะไรใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ห ร อ ก
แล้วในความเห็นเจ้าพ่อหลักเมือง สวยมั้ยครับ
ส ว ย ม า ก
ถ้าเทียบกับพระเมรุของพระมหากษัตริย์ในอดีตที่ผ่านมา ท่านว่าพระเมรุหลังไหนสวยกว่ากันเหรอครับ
ไ ม่ น่ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั น
(รู้สึกผิดจังที่ถามคำถามนี้)

ดอกไม้จันทน์ ชมว่าสวยได้มั้ยครับ
ไ ด้
สามารถหยิบดอกไม้จันทน์มาส่งต่อให้กันได้มั้ยครับ
ไ ด้
ขณะมีดอกไม้จันทน์อยู่ในมือ สามารถยกมือไหว้ใครหรือรับไหว้ใคร ได้มั้ยครับ
ไ ด้
แสดงว่าเหล่านี้อาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่ค่อยจะถูกนักใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ถู ก

ท่านมีความเห็นยังไงกับ หมอกธุมเกตุ ครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห ม อ ก ธุ ม เ ก ตุ คื อ ห ม อ ก ที่ โ บ ร า ญ ว่ า ผู้ มี บุ ญ จ ะ สิ้ น ห ม อ ก นี้ จ ะ ม า ป ร า ก ฏ
แล้วท่านว่าความเชื่อนี้จริง เสมอไปหรือเปล่าครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับ ฝูงนกสีขาวหลายตัว ที่มาบินเหนือพระเมรุในคืนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี น ก สี ข า ว เ ห ล่ า นั้ น ถู ก เ ท ว ด า ป ลุ ก ใ ห้ ตื่ น ม า บิ น บ ริ เ ว ณ พ ร ะ เ ม รุ
เทวดามีเจตนาอะไรถึงทำอย่างงั้นเหรอครับ
โ อ ก า ส ห น้ า สื บ ใ ห้
คือเทวดาเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับท่านหรือไม่เกี่ยวกับลูกน้องของท่านใช่มั้ยครับ
ไ ม่ เ กี่ ย ว กั น
(ผมก็ลืมถามว่าเทวดาเข้าสิงนกเลยเหรอ ถึงบังคับให้มาบินในตำแหน่งที่ต้องการได้ แต่ท่านไม่ได้เป็นคนทำท่านคงสืบให้หนหน้าอยู่ดี)

ท่านมีความเห็นยังไงกับคำทำนายเรื่อง ชาววิไล ครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ค ำ ก ล่ า ว นี้ ธ ร ร ม ด า ข อ ง ก า ร ค า ด ห วั ง ใ น รั ช ก า ล ปั จ จุ บั น
แ ต่ อ น า ค ต เ ป็ น สิ่ ง ไ ม่ แ น่

แล้วท่านรู้ที่มาของคำกล่าวนี้มั้ยครับ ทั้งเรื่องถิ่นกาขาว และชาววิไล หนะครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ตูน บอดี้สแลม มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ตู น บ อ ก จ ะ วิ่ ง เ พื่ อ ข อ รั บ บ ริ จ า ค เ งิ น ซื้ อ เ ค รื่ อ ง มื อ แ พ ท ย์
ไ ป ถ า ม ข้ อ อื่ น ต่ อ

ครับ ก็เข้าใจว่าตามนั้นครับ แต่เจ้าพ่อหลักเมืองไม่มีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรเค้าเพิ่มเติมจากนี้ใช่มั้ยครับ
บ อ ก ว่ า อ ะ ไ ร ห ล ะ
เพลงของตูนบอดี้สแลม เพลงใดที่ท่านชอบมากที่สุดครับ (ฮาคำถามตัวเอง)
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

ผมยังถามต่อได้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มั้ยครับ
อั น ที่ จ ริ ง โ ค ร ง ก า ร รั บ จ ำ น ำ ข้ า ว ไ ม่ ผิ ด
แ ต่ ศ า ล ก ลั บ เ อ า ผิ ด

นางสาวยิ่งลักษณ์ หนีไปอยู่ที่ไหนเหรอครับ
บ้ า น ทั ก ษิ ณ ใ น อั ง ก ฤ ษ
เธอมีวิธีการหลบหนีออกจากประเทศไทยยังไงเหรอครับ
อ สะกดผิด แ อ บ ไ ป ท า ง ที่ หั ว เ รื อ ใ ห ญ่ พ า ไ ป
หัวเรือใหญ่หมายถึงคนที่สามารถเครียส์ทางหนีไปต่างประเทศให้ได้อย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ผ่านเขมรหรือเปล่าครับ
ใ น วั น นั้ น สู ง ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ คำชะโนด ครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ค ำ ช ะ โ น ด เ ป็ น ป่ า ที่ บ อ ก ก่ อ น เ ล ย ว่ า ไ ม่ มี พ ญ า น า ค อ ยู่
ท่านว่าคำชะโนดไม่มีพญานาคอยู่เหรอครับ
ใ ช่
แล้วที่อยู่ คืออะไรเหรอครับ
ปี นี้ มี ค น เ อ า ป น สะกดผิด
ใ น ปี นี้ น่ า จ ะ ดู ห อ บ ไ ป ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

ประมาณว่า สิ่งที่ไปอยู่ก็มีแบบ มีเปลี่ยนใหม่หมุนเวียนเข้าไปได้ อย่างงั้นใช่มั้ยครับ สิ่งที่ไปสิงสถิตอยู่
ใ ช่
(ลืมถามเรื่องผีจ้างหนังด้วย)
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ พ่อปู่ศรีสุทโธนาค ครับ
ป ร า ก ฏ ใ น ต ำ ร า ถู ก แ ต่ ง ขึ้ น น า น แ ล้ ว

ท่านมีความเห็นยังไงกับ เขาคิชฌกูฏ ครับ
เ ข า นี้ ใ น อ ดี ต เ ป็ น ภู เ ข า ไ ฟ ใ ต้ ท ะ เ ล ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
โหห ท่านเล่ามาฟังดูเหมือนจะแสนนานมาก ท่านรู้ได้ยังไงครับ
ศึ ก ษ า วิ ช า ธ ร ณี วิ ท ย า
อีกนิดนึงเกี่ยวกับเขาคิชฌกูฏแล้วกันนะครับ
คือโบราณว่าหินที่เขาคิชฌกูฏเนียะ เคยมีคนสามารถเอาเส้นด้ายลอดผ่านไปใต้ก้อนหินก้อนนี้ได้ ท่านมีความเห็นว่ายังไงครับ
ใ น อ ดี ต เ ค ย มี ค น ท ำ แ ต่ ล อ ด ไ ม่ ไ ด้ แ ล้ ว ม า ห า ว่ า ล อ ด ไ ด้
คนลอดไม่ได้เค้าโกหก หรือว่าคนอื่นๆบอกต่อๆกันมาจนเพี้ยนไปว่าลอดได้หนะครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
(ผมลืมบอกเจ้าพ่อไปว่าผมก็มีแผนจะไปทดลอง เผื่อเจ้าพ่อมีอะไรจะบอก)
ท่านว่าเป็นหินภูเขาไฟใต้ทะเลมาก่อน งั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไปสิ่งสถิตอยู่หรือเปล่าครับ
ยึ ด ห ลั ก ก า ล า ม สู ต ร ใ ห้ ดี
(นับแต่คุยกับเทวดาแห่งชาติมา ท่านเพิ่งเคยตอบเรื่องกาลามสูตรครั้งแรกนี่หละครับ หรือว่านี่อาจจะพอเป็นคำตอบทดแทนได้)

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายเนติวิทย์ มั้ยครับ
น า ย เ น ติ วิ ท ย์ ไ ม่ ท ำ ค ว า ม เ ค า ร พ ร 5 เ พ ร า ะ อ้ า ง ว่ า ท่ า น ย ก เ ลิ ก ห ม อ บ ก ร า บ ไ ป แ ล้ ว
แ ต่ ที่ จ ริ ง ท่ า น ไ ม่ ไ ด้ ห้ า ม ท ำ

ก็คือ ยกเลิกหมอบกราบ แต่ไม่ได้ห้ามทำ ก็คือ ใครอยากจะทำก็สามารถกระทำได้อยู่อย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เหมือนที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือว่าผู้รับใช้ใกล้ชิดบางคนยังคงหมอบกราบแม้ในรัชกาลช่วงปัจจุบันอยู่อย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านว่าวันหยุดราชการของไทย มีมากไปหรือไม่อย่างไรครับ
ทุ ก วั น นี้ มี ม า ก ไ ป
แล้วท่านว่าควรจะตัดวันไหนออกดีครับ
ป ล ด วั น ที่ โ บ ร า ณ ห อ บ ม า ใ ส่ ม า ก ไ ป แ ท บ ทั้ ง ห ม ด ไ ม่ มี ป ร ะ โ ย ช น์
เช่น ?
หั ว
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


นี่ก็น่าจะครบหนึ่งชั่วโมงแล้ว แต่ไม่ทราบว่าท่านยังสามารถคุยต่อไปได้มั้ยครับ
ไ ด้

ยกตัวอย่าง ในยุคหลังๆเนียะ จะมีการหยุดชดเชยในวันจันทร์เกิดขึ้น ซึ่งถ้าหากว่าวันหยุดราชการสำคัญหนะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ท่านว่าควรจะมาหยุดชดเชยวันจันทร์หรือเปล่าครับ
ไ ม่ ค ว ร ห ยุ ด ช ด เ ช ย เ ล ย

ท่านมีความเห็นยังไงกับการบูรณะพระปรางค์วัดอรุณครับ
บู ร ณ ะ ไ ด้ แ ย่ ม า ก
แล้วที่ดีควรจะทำยังไงเหรอครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

จะมีโอกาสที่น้ำท่วมใหญ่ แล้วศาลหลักเมืองต้องย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นมั้ยครับ ในระยะเวลาจากนี้ไปไม่เกิน 10 ปี
ถ า ม ไ ด้ ดี ไ ม่ ย้ า ย ง่ า ย ๆ ใ น ร ะ ย ะ สิ บ ปี นี้
แล้วท่านมองเห็นอนาคตไปประมาณกี่ปีหละครับ ว่าศาลหลักเมืองจะยังคงอยู่ที่นี่แน่ๆ
อ ย่ า ง น้ อ ย ก็ น่ า จ ะ เ ป็ น ร้ อ ย ปี

จากกรณีที่ยิ่งลักษณ์ถูกเอาผิด แต่เจ้าพ่อหลักเมืองก็มองว่าการจำนำข้าวเนียะมันไม่ผิด ดังนั้นในอนาคตจะออกนโยบายช่วยชาวนาอย่างไรดีหนะครับ
บุ ญ แ ล้ ว ที่ นั ก ก า ร เ มื อ ง ผื สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


ต่อสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำหละครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี เ งิ น แ ท น ที่ จ ะ เ อ า ไ ป พ ยุ ง ร า ค า ย า ง ก ลั บ เ อ า ไ ป ท ำ อ ย่ า ง อื่ น ห ม ด
อย่างอื่นที่ว่าเนียะ สิ่งที่ท่านเห็นว่าสิ้นเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์มากที่สุด คืออะไรเหรอครับ
ซื้ อ อ า วุ ธ เ ช่ น เ รื อ ด ำ นํ้ า
ท่านไม่เห็นด้วยกับการซื้อเรือดำน้ำใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มั้ยครับ
ชั ช ช า ติ แ ม้ จ ะ ดู เ ป็ น ค น ท ำ ง า น แ ต่ โ ด ย เ นื้ อ แ ท้ แ ล้ ว ใ น ใ จ ท่ า น เ ป็ น ที่ ดุ
ใจจริงแล้วเป็นคนดุหนะเหรอครับ
ใ ช่
ผมเคยถามท่านไปแล้วท่านจำได้มั้ยครับ เรื่องนี้
จ ำ ไ ด้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐฯ นายดอนัลด์ ทรัมป์ มั้ยครับ
หั ว แ ข็ ง แ ต่ น ม ออกไปดูก่อน
ออกไปดูก่อนเหรอครับ
ใ ช่
ท่านจะไปดูที่ไหน อเมริกาเหรอครับ
ใ ช่
ท่านสามารถไปได้เหรอครับ
ไ ป ไ ด้ ห ม ด ถ้ า เ จ้ า ที่ อ นุ ญ า ติ
อ่อ ไม่เป็นไรครับท่าน
งั้นต่อความกังวลเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 3 หละครับ โดยมีเกาหลีเหลือเป็นคู่กรณีหละครับ
บ อ ก ไ ด้ แ ค่ ว่ า น อ ก จ า ก ท รั้ ม จ ะ ไ ม่ ไ ป ถ ล่ ม เ ก า ห ลี เ ห นื อ ศึ ก ร ะ ห ว่ า ง อ เ ม ริ ก า แ ล ะ เ ก า ห ลี เ ห นื อ ดู จ ะ เ กิ ด ไ ด้ ย า ก เ พ ร า ะ ปี นี้ อ เ ม ริ ก า บ้ า น เ มื อ ง แ ต ก แ ย ก
แตกแยกจากคนที่ทั้งเอาทรัมป์และไม่เอาทรัมป์หนะเหรอครับ
ใ ช่
มีโอกาสที่ทรัมป์จะหลุดจากตำแหน่งอยู่ไม่ถึงสี่ปีหรือเปล่าครับ
มี โ อ ก า ส
(ครั้งแรกที่ผมถามท่านเรื่องการเมืองต่างประเทศ แล้วท่านยังวิเคราะห์ได้มันส์)

เข้าใจว่าท่านชอบสวดมนต์ ไม่ทราบว่าสวดมนต์บทไหนดีครับ
บ ท น ะ โ ม ตั ส ส ะ ภ ค ว ะ โ ต อ ร ห โ ต สั ม ม า สั ม พุ ท ธั ส ส ะ 3 จ บ ดี ที่ สุ ด
นี่เป็นบทที่ทุกคนก็รู้จักเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ดียังไงเหรอครับ บทนี้
ปั ญ ญ า แ อ สะกดผิด
ปั ญ ญ า เ ฉี ย บ แ ห ล ม

งั้นใช้เวลา(สวด)ไม่นานหนะสิครับท่าน แต่ที่ท่านสวดเป็นนานๆเนียะ ท่านก็มีบทอื่นๆด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ บัตรคนจน ครับ
บั ต ร ค น จ น อี ก ห น่ อ ย จ ะ ไ ม่ มี เ พ ร า ะ ล้ ม เ ห ล ว
ท่านมองว่าล้มเหลวใช่มั้ยครับ
ใ ช่

สถานการณ์น้ำท่วมที่มาจากทางภาคเหนือที่อาจจะมากรุงเทพฯ เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้
ผ่ อ น ค ล า ย แ ล้ ว
ตอนแรกท่านเป็นกังวลว่าจะท่วมเมื่อช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมั้ยครับ
กั ง ว ล ม า ก แ ต่ ก็ จั ด ก า ร ไ ด้ ดี
มีเทวดาหลายองค์กังวลเรื่องนี้เหมือนกันเหรอครับ ผมก็เคยถามพระแก้วมรกตมาแล้วหนะนะครับ
ใ ช่ เ พ ร า ะ ป ริ ม า ณ นํ้ า ฝ น ปี นี้ มี ม า ก ใ ก ล้ เ คี ย ง ปี 5 4
เทวดารู้ล่วงหน้าว่าจะมีปริมาณฝนมากได้ใช่มั้ยครับ
ใ บ อ ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มั้ยครับ มากที่สุด
ป ร ะ ยุ ท ธ น อ ก จ า ก จ ะ พู ด ม า ก แ ล้ ว ยั ง ขี้ โ ม โ ห ใ ห้ ใ บ ออกไปดูก่อน
ออกไปดูก่อนเหรอครับ
ใ ช่
อ่า เดี๋ยวก่อนแล้วกัน
ประยุทธ์ยังได้ฝากคำถามถึงประชาชนมาจำนวนหลายๆข้อหนะนะครับ ท่านอยากจะตอบคำถามเหล่านั้นมั้ยครับ
ดี

(คำถามชุดนี้ผมเก็บไว้ถามช่วงท้ายๆ เผื่อท่านยังมีเวลาตอบครับ สามารถโหลดแบบฟอร์มคำถามเหล่านี้ได้จาก การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม เป็นเว็ปของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย)

1 ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
ไ ด้

2 หากไม่ได้จะทำอย่างไร จงแสดงความเห็น
ใ น วั น ห น้ า จ ะ ไ ด้ นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ ไ ม่ โ ก ง กิ น

3.1 การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ใช่ หรือ ไม่ใช่
ใ ช่
3.2 แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่ ฯลฯ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
ถู ก ต้ อ ง
เอ๊ะ ท่านคงจะไม่งงคำถามใช่มั้ยครับ แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ท่านตอบว่า ถูกต้อง ใช่มั้ยครับ
เ พ ร า ะ วั น ห น้ า จ ะ ไ ด้ นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ ไ ม่ โ ก ง กิ น

4.1 ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่
ไ ม่ ค ว ร
4.2 หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไข จงแสดงความเห็น
ห า ก เ ข้ า ม า ไ ด้ อี ก ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า
4.3 แล้วควรแก้ไขด้วยวิธีอะไร จงแสดงความเห็น
ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

5.1 เราจำเป็นต้องมี พรรคการเมืองใหม่ๆ หรือนักการเมืองใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ไว้ให้ประชาชนได้ใช้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปบ้าง หรือไม่? ต้องมี หรือ ไม่ต้องมี
ต้ อ ง มี
5.2 การมีแต่ พรรคการเมืองเดิมๆ หรือ นักการเมืองหน้าเดิมๆ แล้วยังได้เป็นรัฐบาล จะทำให้ประเทศชาติเกิดการปฏิรูป และทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้หรือไม่? ไม่สามารถทำได้ หรือ สามารถทำได้
ส า ม า ร ถ ท ำ ไ ด้

6 การที่ คสช. จะสนับสนุน พรรคการเมืองใด หรือ บุคคลใด ภายใต้ขอบเขตตามกฎหมาย ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของ คสช. ใช่หรือไม่
ไ ม่ ใ ช่ เ พ ร า ะ รั ฐ บ า ล ค ว ร ว า ง ตั ว เ ป็ น ก ล า ง ไ ม่ เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ ต่ อ พ ร ร ค ใ ด พ ร ร ค ห นึ่ ง

7.1 สิ่งที่ คสช. และรัฐบาลนี้ ได้ดำเนินการไปในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคต ใช้คำว่า เจ้าพ่อมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้าง หรือไม่? มองเห็นแล้ว มองเห็นบ้าง หรือ ยังมองไม่เห็น
ยั ง ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น
7.2 ท่านเห็นด้วยกับรัฐบาล ที่ได้แก้ไขปัญหาที่หมักหมมมาเป็นเวลานาน ด้วยการรื้อใหม่ ทำใหม่ และการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว สำหรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ หรือไม่? 1) เห็นด้วย กับการแก้ไขของรัฐบาล 2) ไม่เห็นด้วย กับการแก้ไขของรัฐบาล
ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ข อ ง รั ฐ บ า ล
7.3 ท่านเห็นด้วยกับการ ให้มียุทธศาสตร์ชาติ และมีแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคต มีธรรมาภิบาล และเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศชาติ หรือไม่? 1) เห็นด้วย กับการมียุทธศาสตร์ชาติและการมีแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคตมีธรรมาภิบาล และเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศชาติ 2) ไม่เห็นด้วย กับการมียุทธศาสตร์ชาติและการมีแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคตมีธรรมาภิบาล และเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศชาติ
ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย
7.4 ท่านเห็นด้วยกับ การทำงานของทุกรัฐบาล ที่ต้องคำนึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ คนทั้งประเทศ ทุกจังหวัด มิใช่ทำแต่ตามนโยบายพรรคที่ได้หาเสียงไว้ หรือดูแลเฉพาะพื้นที่ฐานเสียงที่สนับสนุนเท่านั้น แต่จะต้องทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดความต่อเนื่องด้วย เห็นด้วยหรือไม่? 1) เห็นด้วย ว่ารัฐบาลต้องทำงาน โดยคำนึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ และทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 2) ไม่เห็นด้วย ว่าทุกรัฐบาลต้องทำงาน โดยคำนึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ และทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
เ ห็ น ด้ ว ย
เห็นด้วย?
ใ ช่

คำถามยาว ท่านไม่งงนะครับ
ท บ ท ว น บ้ า ง

8 การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีต มาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่? เพราะสถานการณ์บ้านเมืองก่อนหน้าที่ คสช. และรัฐบาลนี้จะเข้ามา เราได้พบเห็นแต่ความขัดแย้ง ความรุนแรง การแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่มๆ เพื่อนมาสนับสนุนทางการเมือง ใช่หรือไม่? 1) เปรียบเทียบแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ เพราะ คสช. และรัฐบาลนี้ เข้ามาในขณะที่บ้านเมืองมีแต่ความขัดแย้ง ความรุนแรง และการแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่มๆ 2) เปรียบเทียบแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลกันได้ เพราะ คสช. และรัฐบาลนี้ ไม่ได้เข้ามาในขณะที่บ้านเมืองมีแต่ความขัดแข้ง ความรุนแรง และการแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่มๆ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั น ไ ด้ เ พ ร า ะ เ ป็ น รั ฐ บ า ล ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย เ ห มื อ น กั น

9 รัฐบาล และการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาของไทย ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่อง ชัดเจนเพียงพอ หรือไม่ ? 1) ไม่ชัดเจน เพราะรัฐบาลและการเมืองที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีธรรมาภิบาล 2) ชัดเจน เพราะรัฐบาลและการเมืองที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล
ชั ด เ จ น เ พ ร า ะ รั ฐ บ า ล ที่ ผ่ า น ม า มี ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ม า ก ก ว่ า รั ฐ บ า ล ปั จ จุ บั น

ข้อสุดท้ายแล้วครับท่าน
10 เหตุใดพรรคการเมือง นักการเมือง จึงออกมาเคลื่อนไหว ด้อยค่าหรือคอยด่า ต่อ คสช. , รัฐบาล , นายกรัฐมนตรี โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานของ คสช. , รัฐบาล , นายกรัฐมนตรี ในช่วงนี้อย่างมากผิดปกติ เป็นเพราะอะไร ? จงแสดงความคิดเห็น
นั ก ก า ร เ มื อ ง ก็ อ ย า ก เ ลื อ ก ตั้ ง เ ป็ น ธ ร ร ม ด า
ท่าน(นายก)เว้นมาถึง 4 ข้อหนะ ท่าน(เจ้าพ่อ)ตอบได้ข้อเดียวอยู่ ท่านอยากจะตอบเพิ่มอีกมั้ยครับ
ไ ม่ แ ล้ ว

คำถามพวกนี้ท่านก็เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แสดงว่าส่วนหนึ่งท่านก็เตรียมคำตอบไว้แล้วใช่มั้ยครับ แหะๆ
ใ ช่

เอาหละ สุดท้ายท่านก็คุยกับผมถึงสองชั่วโมงกว่า ท่านมีอะไรอยากจะบอกผมเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
ปี นี้ นั ก ก า ร เ มื อ ง เ ต รี ย ม เ ลื อ ก ตั้ ง กั น แ ล้ ว ใ น วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่ ว่ า ค ว ร เ ลื อ ก ใ ค ร
หมายถึง หนหน้ามาถามท่านใหม่ว่าควรเลือกใครใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ผมควรถามทั้งสามท่านเลยมั้ยครับ ทั้งเจ้าพ่อหลักเมือง ทั้งพระสยาม และพระแก้วมรกต หนะครับ
ไ ด้ ดี ม า ก

อ่อ อีกข้อนึง
ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มั้ยครับ
ที่ ขึ้ น ร ถ เ ห มื อ น จ ะ ห า เ สี ย ง นั้ น ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใ จ
แล้วอนาคตทางการเมืองของเธอหละครับ
อั น ที่ จ ริ ง เ ธ อ ป ลื่ ม ใ จ ใ น บุ ญ ม า ก ย า ก จ ะ ท ำ ห น้ า ที่ นั ก ก า ร เ มื อ ง อี ก
ปลื้มในบุญคือ ชอบแบบ ไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงียะหนะเหรอครับ
ใ ช่ ไ ว้ วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่

เอาหละ ก็ถามถามครบทุกข้อเลย ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าพ่อหลักเมืองที่อุตส่าห์คุยด้วยนะครับ ขออัญเชิญท่านไป ณ ที่สถิตของท่ายด้วยเถิด

ติดตามบทสัมภาษณ์ต่อไปโปรดกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ครับ


Create Date : 28 พฤศจิกายน 2560
Last Update : 29 พฤศจิกายน 2560 0:30:25 น. 1 comments
Counter : 3786 Pageviews.

 
เที่ยวนี้ท่านเจ่าพ่อหลักเมืองยอมตอบตรง ๆ หลายเรื่องเลย


โดย: ซูโม่ IP: 184.22.60.229 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา:14:59:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.