Group Blog
 
<<
เมษายน 2564
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
7 เมษายน 2564
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพ 4 เม.ย. 64หลังเว้นจากการสัมภาษณ์เทวดาแห่งชาตินานถึง 7 เดือน รอบนี้ตกเป็นคิวของเจ้าพ่อหลักเมือง คราวนี้ผมเดินทางเข้ากรุงเทพฯด้วยการขับมาฝากรถไว้ที่อาคารจอดแล้วจร สถานีแยก คปอ. แถมจอดฟรี ! แล้วขึ้น BTS ต่อเข้าเมือง พบว่าขึ้นฟรีอีก ! สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าขึ้นฟรีไปจนถึงสถานีหมอชิต ทั้งนี้ผมต้องเปลี่ยนเส้นทางไป MRT เพื่อไปสถานีสนามไชย ส่วนจะต่อ MRT สถานีไหน และเดินทางไปทางไหน เนื่องจากปัจจุบันเส้นทาง MRT เริ่มจะเป็นวงกลมแล้ว ก็ไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับ เดี๋ยวจะยาว >_<
 


ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พอเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มากที่สุดมั้ยครับ
หั ว ที่ ท ำ ใ ห้ บ้ า น เ มื อ ง ไ ว้ วั น ห น้ า น ำ ม า ถ า ม ใ ห ม่
ท่านก็เห็นว่ากว่าผมจะมาหาท่านเนียะ ก็ปาไปตั้งหลายเดือน ท่านจะไม่บอกเลยเหรอครับ
หั ว ที่ ท ำ ใ ห้ บ้ า น เ มื อ ง ไ ม่ เ จ ริ ญ
หัวที่ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญเหรอครับ
ใ ช่
ท่านว่าประยุทธ์ ควรอยู่ หรือควรที่จะไป มากที่สุดครับ
อี ก ไ ม่ น า น ก็ ไ ป แ ล้ ว

ที่ท่านนัดผมมาสัมภาษณ์วันเนียะ เกี่ยวข้องอะไรกับการนัดชุมนุมไล่ประยุทธ์ในวันนี้หรือเปล่าครับ
ไ ม่ เ กี่ ย ว
ถ้าท่านเข้าสิงผมได้ ท่านจะเข้าสิงให้ผมไปร่วมชุมนุมไล่ประยุทธ์มั้ยครับ
โ ท ษ น ะ มึ ง อ ย า ก อ อ ก ไ ป เ ผ า บ้ า น เ ผ า บ้ า น เ ผ า เ มื อ ง ห รื อ เ ป ล่ า
(คำพูดท่านทำเอาผมเสียววาบ ก่อนจะพยายามตอบไปสั้นๆได้ใจความว่า )
ไม่อยากครับ
งั้ น กู ก็ ไ ม่ อ ย า ก เ ข้ า สิ ง มึ ง
งั้นท่านว่าผมควรจะวางตัวอย่างไรดีครับ ในสถานการณ์ทางการเมือง
ป ร ะ ยุ ท ธ์ เ ดี๋ ย ว ก็ อ อ ก แ ล้ ว
เป็นการลาออก หรือเป็นการยุบสภาหนะครับ
อ อ ก เ อ ง
คือประกาศลาออกเองหนะเหรอครับ
ใ ช่
คือต้องขออภัยที่ต้องรื้อฟื้นนิดหน่อย ท่านเคยทำนายเมื่อเดือน มี.ค. 62 ท่านบอกปีนี้น่าจะได้เลือกตั้งอีกรอบ อันนั้นก็เป็นการทำนายที่คลาดเคลื่อนใช่มั้ยครับ
แ อ บ ท า ย ที่ ไ ม่ ต ร ง บ้ า ง

ถ้าท่านได้อภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา ท่านอยากอภิปรายใครมากที่สุดครับ
ไ ม่ อ ภิ ป ร า ย ดี ก ว่ า

ถ้าท่านเสกได้ ท่านอยากให้ ส.ส. คนใดในสภาปัจจุบัน พ้นจากการเป็น ส.ส. มากที่สุดครับ
โ ท ษ น ะ มึ ง จ ะ ถ า ม แ ต่ ก า ร เ มื อ ง เ ห ร อ
ถามหลายเรื่องครับ แต่ว่าคำถามอะไรที่มันคล้ายๆกัน เกี่ยวข้องกันเนียะ ผมก็จะเก็บเอาไว้ให้มันใกล้ๆกันก่อนหนะครับ อย่างช่วงนี้ถามเรื่องการเมืองปัจจุบันก่อนหนะครับ
ไ ม่ มี
ถ้าเสกได้ก็ไม่ได้อยากให้ใครพ้นจากการเป็น ส.ส. ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เพราะท่านถือว่าทุกคนนี่มาจากการเลือกของประชาชนหรือเปล่าครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า คณะราษฎร 2563 มากที่สุดมั้ยครับ
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น
ท่านมีความเห็นยังไงกับหมุดคณะราษ ลงวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ฝังกันที่ท้องสนามหลวงในเช้าวันนั้นมั้ยครับ
ใ น วั น นั้ น แ ก น น ำ ห อ บ ห มุ ด ไ ป ที่ ส น า ม ห ล ว ง ไ ม่ มี นั ก โ ห ร า จ า ร์ ย ไ ป ท ำ พิ ธี ด้ ว ย ป ร ะ ม า ณ ว่ า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ไม่มีนักโหราจารย์ไปทำพิธีด้วยหนะเหรอครับ
ใ ช่
แกนนำที่ชื่อ ครูใหญ่ อรรถพล ไม่ใช่โหราจารย์ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ใ ช่
ท่านต่อเลยได้มั้ยครับอันตรงที่ว่า หนหน้าเล่าให้ฟัง มันจะได้จบๆไปในวันนี้เลยหนะครับ
อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ มี อ ะ ไ ร
ก็คือไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไร นะครับ
ไ ม่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อ ะ ไ ร
ทีนี้แกนนำที่ชื่อ ครูใหญ่ อรรถพล เนียะนะครับ ยังได้นำแกนนำอีก 3 คนรวมเป็น 4 คน มาทำพิธีที่หน้าศาลหลักเมือง เมื่อค่ำคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วมีการเทน้ำด้วยหนะครับ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ไ ม่ มี ผ ล อ ะ ไ ร
นำแกนนำมา 4 คน มายืนที่หน้าประตู แล้วก็มีการสวดด้วย แล้วก็เทน้ำ ท่านว่าไม่มีผลอะไรนะครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ แรมโบ้อีสาน มากที่สุดมั้ยครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ ส.ส.เต้ มากที่สุดมั้ยครับ
ใ บ อ ย า ก
สะกดผิด ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มากที่สุดมั้ยครับ
บุ ญ แ ล้ ว ที่ พ้ น จ า ก ร ม ต ศึ ก ษ า เ พ ร า ะ ไ ม่ มี ผ ล ง า น
แสดงว่าถ้าท่านอภิปรายได้ ท่านก็จะอภิปรายว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็น รมต.ศึกษาที่ไม่มีผลงาน ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรืออดีตหลวงปู่พุทธอิสระ มากที่สุดมั้ยครับ
ไ ม่ อ ย า ก พู ด ถึ ง มั น
ไม่อยากพูดถึงมัน เป็นเพราะบุคคลนี้เป็นไปในทางบวก หรือเป็นไปในทางลบครับ ในมุมมองเจ้าพ่อหลักเมือง
ล บ
ผมเคยถามถึงพระสยามฯเมื่อ 27 พ.ค. 61 แล้วตอบเหมือนเจ้าพ่อหลักเมืองเป๊ะเลยนะครับ เรื่องนี้
ใ ช่

(ผมเปิดโน๊ตบุ๊ค และเปิดไฟล์ รธน.60)
อันนี้เป็นรัฐธรรมนูญ 2560 ที่กำลังถกเถียงกันอยู่ ไม่ทราบว่าในความเห็นของเจ้าพ่อหลักเมือง ควรที่จะได้รับการแก้ไขอะไรบ้างมั้ยครับ
ส่ ว น ม า ก แ ล้ ว ไ ม่ อ ย า ก แ น ะ น ำ ใ ห้ แ ก้ ไ ข เ พ ร า ะ บ้ า น เ มื อ ง ไ ม่ ขึ้ น กั บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ม า ก นั ก
ท่านพูดเหมือนพระสยามฯเป๊ะอีกแล้วนะครับ
ใ ช่

(ผมเปิดเพจนี้ให้ท่านดู ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ )
ท่านครับ อันนี้เป็นเพจ facebook ของนายชัชชาตินะครับ เขียนเอาไว้ตั้งแต่ปี 2556 ถึง พ.ร.บ.สร้างอนาคตไทย 2020 ซึ่งก็คือปี 63 ปีที่แล้วหนะนะครับ แล้วปรากฏว่าก็มีคนแชร์มาอารมณ์ประมาณว่าถ้าชัชชาติยังอยู่ป่านนี้รถไฟความเร็วสูงก็อาจจะเสร็จหมดแล้วก็ได้ ก็เลยแชร์กันขึ้นมาเยอะ ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างมั้ยครับ (เจ้าพ่ออ่านรายละเอียดอยู่ครู่นึงแล้วจึงมาตอบ)
ส ง สั ย มึ ง ช อ บ ชั ช ช า ติ
ไ อ เ รื่ อ ง นี้ ส่ ว น ใ ห ญ่ ใ ช้ เ งิ น ม า ก ห า ห า กู้ ไ ด้ ป ร ะ เ ท ศ จ ะ ใ ช้ ห นี้ พ ร้ อ ม ด อ ก เ บี้ ย ม ห า ศ า ล

ในแง่ของช่วงเวลานั้นเหมาะสมมั้ยครับ หมายความว่าถ้าไม่ทำช่วงนั้น แต่มาทำเมื่อกาลเวลาล่วงเลยไปแล้วเนียะ การกู้เงินแล้วมาใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยมันอาจจะแพงยิ่งกว่าเดิมมั้ยครับ ท่านว่า
ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดที่ยังมีอยู่ สงกรานต์ปีนี้ควรที่จะจัดหรือไม่อย่างไรดีครับ
อั น ที่ จ ริ ง ไ ว รั ส โ ค วิ ด ห า ก ผู้ ติ ด เ ชื้ อ สุ่ ม เ สี่ ย ง จ ะ ไ ป แ พ ร่ เ ชื้ อ ผ ม
สะกดผิด ใ น วั น ห น้ า ไ อ แ ห้ ง ๆ อ ย่ า ใ ห้ โ ด น ใ ค ร

ในวันหน้าไอแห้งๆอย่าให้โดนใคร เหรอครับ
ใ ช่
แล้วเรื่องสงกรานต์ เดือนเมษายนนี้ เอาไงดีครับ
ไ ม่ ต้ อ ง จั ด ก็ ไ ด้

การแพร่ระบาดของโควิดระรอกใหม่ในประเทศที่มาจากแรงงานพม่าหนะครับ มีเจ้าหน้าที่รัฐรับผลประโยชน์นำแรงงานพม่าเข้ามาหรือเปล่าครับ
หั ว ที่ น ำ แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว เ ข้ า ม า ใ ห้ แ ล ก กั บ เ งิ น อ า จ ถึ ง ฆ า ต เ พ ร า ะ อ ว ส สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


เคยมีคนติดโควิดเข้ามาไหว้เสาหลักเมืองบ้างมั้ยครับ
ใ น เ ดื อ น มี น า ค ม อ ยู่ ที่ ป ร ะ ม า ณ 4 ค น
ในเดือนมีนาคมอยู่ที่ประมาณ 4 เหรอครับ ติดโควิดเข้ามาไหว้ศาลหลักเมือง
ใ ช่
ถ้าเค้ามาขอพร หรือหายใจแรงๆใกล้กับเสาหลักเมือง เจ้าพ่อมีโอกาสติดโควิดมั้ยครับ
หั ว มึ ง นี่ ไ ม่ รู้ คิ ด ไ ด้ ยั ง ไ ง ไ ม่ ติ ด ห ร อ ก
ท่านตลกคำถามนี้ด้วยใช่มั้ยครับ
ต ล ก ที่ มึ ง ถ า ม

ผม ติดโควิดบ้างรึยังครับ
ไ อ ใ ห้ ดู ซิ
(ผมไอแห้งๆให้ท่านดู 3 ครั้ง)
ไ ม่ มี โ ค วิ ด
นี่ท่านมองเห็นเชื้อโควิดด้วยเหรอครับ
ใ น อ า ศ มี เ ชื้ อ โ ร ค ม า ก ม า ย ไ ว รั ส โ ค วิ ด มึ ง ยั ง ไ ม่ มี

ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องวัคซีนป้องกันโควิดครับ
ห ง
สะกดผิด ไ อ อ นุ ทิ น ใ ห้ เ อ า วั ค ซี น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ ผู้ ผ ลิ ต ไ ม่ ก ล่ า ข า ย ใ ห้ เ พ ร า ะ ร า ค า ถู ก ไ บ โ อ เ ท ค ดี ก ว่ า แ ต่ ไ ม่ ซื้ อ

(ผมค้น google ว่า วัคซีน ไบโอเทค เพื่อเป็นการศึกษาคำตอบและคำถามไปพร้อมๆกัน โดยไม่มีเจตนาจับผิดทั้งเจ้าพ่อและตัวเอง เพื่อให้บรรยากาศเป็นการพูดคุยกันธรรมดา)
ท่านกำลังพูดถึง บริษัทซิโนแวค ไบโอเทค . . . คือผมก็อยากทดสอบด้วยว่าเรื่องที่ผมคุยกับเจ้าพ่อหลักเมืองเนียะ เป็นจิตใต้สำนึกผมเองหรือเปล่า อันนี้ผมก็เลยได้โอกาสในการค้นหาข้อมูลไปด้วยหนะนะครับ วัคซีนไบโอเทค ท่านอาจจะหมายถึงของบริษัทซิโนแวค หรือเปล่าหนะนะครับ
บ ริ ษั ท ชิ โ น แ ว็ ด ท ำ วั ค ซี น ไ ด้ ดี ที่ สุ ด
ซึ่งท่านสนับสนุนให้รัฐบาลซื้อวัคซีนจากเจ้านี้มากที่สุดใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แต่สิ่งที่รัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุข หรือนายอนุทินทำ เป็นอย่างไรหนะครับ
น ำ เ ข้ า วั ค ซี น ไ ม่ ค่ อ ย ดี แ ต่ ร า ค า ถู ก
แต่ว่าโดยส่วนใหญ่รัฐบาลเลือกของสยามไบโอไซเอนซ์ใช่มั้ยครับ ซึ่งท่านไม่แนะนำหรือเปล่า
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศพม่าครับ
ไ ม่ ส นั บ ส นุ น ก า ร รั ฐ ป ร ะ ห า ร
รัฐบาลไทย ควรมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้อย่างไรครับ
อ ว ด ก อ ง ทั พ ไ ท ย ใ น วั น ก อ ง ทั พ พ ม่ า นั้ น ไ ม่ ค ว ร เ ข้ า ร่ ว ม
ไทยไม่ควรส่งกองทัพไปร่วมเดินในวันกองทัพพม่าที่ผ่านมาใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านใช้คำว่า อวดกองทัพ แสดงว่ามันเป็นอะไรที่ดูเชิดหน้าชูตากองทัพไทยดีใช่มั้ยครับ
หั ว มึ ง นี่ โ ง่ ช มั ด ใ
ใ ช่ เ ป็ น ก า ร อ ว ด ส ว น ส น า ม ใ น พ ม่ า

นอกจากการส่งทหารไปร่วมเดินที่ท่านไม่เห็นด้วยแล้วเนียะ ปฏิกิริยารัฐบาลโดยเฉพาะนายกฯเนียะ ควรที่จะพูดกับเรื่องนี้ออกไปตรงๆเลยมั้ยครับว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย กับรัฐบาลทหารพม่านี้
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
ถ้าท่านเป็นนายกฯ ท่านก็จะกล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐบาลทหารพม่าไปตรงๆเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ครับ
อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ มี ใ ค ร อ ย า ก ใ ช้ เ พ ร า ะ ร 1 0 แ ส ด ง ค ว า ม กั ง ว ล แ ต่ นั ก เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ไ ม่ ย อ ม ร า มื อ ที่ จ ะ จ า บ จ้ ว ง ไ อ ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
อีกหลายเดือนกว่าผมจะมาหาท่านอีก ท่านอยากให้เอา หนหน้าถามใหม่ จริงๆใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับอาคารรัฐสภาหลังใหม่นาม สัปปายะสภาสถาน มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ใ น ปี นี้ จ ะ อั ญ เ ชิ ญ พ ร ะ ส ย า ม ไ ป ส ถิ ต
พระสยามฯทราบเรื่องนี้แล้วครับ แต่พระสยามฯเป็นห่วงแต่บนยอดจะอัญเชิญพระสยามฯไปสถิตยังไง ผมถามท่านว่า ที่ถูกควรจะอัญเชิญยังไง? พระสยามฯก็บอก “อยากรู้เหมือนกัน” ไม่ทราบเจ้าพ่อหลักเมืองมีคำแนะนำอะไรมั้ยครับตรงนี้ (สัมภาษณ์พระสยามฯเมื่อ 15 ก.ย. 62)
ถ า ม ไ ด้ ดี รั ฐ ส ภ า ห ลั ง ใ ห ม่ ค ว ร อั ญ เ ชิ ญ พ ร ะ ไ ป ส ถิ ต ด้ ว ย ก า ร ห า พ ร ะ ค รู พ ร า ห์ ม ไ ป ป ร ะ ก อ บ พิ ธี
(ที่ถูกต้องเขียนว่า พราหมณ์ ผมค้นใน google ให้เจ้าพ่อหลักเมืองดูต่อว่าควรจะหมายถึงใคร เจ้าพ่อวิเคราะห์ดูทั้งชื่อและรูปท่านใน Wikipedia)
ปัจจุบันใช่ท่านนี้มั้ยครับ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
ไ ด้
เช่นนั้น ท่านมีอะไรอยากจะบอก พราหมณ์ ที่ทำพิธีนี้เป็นพิเศษเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
ผู้ นี้ รู้ พิ ธี อ ยู่ แ ล้ ว

ท่านว่า กฎหมายทำแท้ง ควรจะเขียนยังไงดีครับ
ท ำ แ ท้ ง บ า ป ไ ม่ ค ว ร ท ำ
ไม่เกี่ยงว่าอายุครรภ์จะกี่เดือนใช่มั้ยครับ
จ ะ กี่ เ ดื อ น ก็ ไ ม่ ค ว ร ท ำ แ ท้ ง ค์

ที่ผ่านๆผมเคยถามเรื่องชาติก่อนของใครกับเจ้าพ่อหลักเมือง ดูเหมือนจะยังไม่เคยได้คำตอบเลย แต่ถามกับเทวดาท่านอื่นก็มีได้คำตอบบ้าง ไม่ทราบว่าเจ้าพ่อหลักเมืองรู้อดีตชาติของคนอื่นมั้ยครับ
รู้ ไ ม่ ทุ ก ค น
รู้อดีตชาติของผมมั้ยครับ
วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ก่อนออกมาจากบ้าน ผมก็ได้เชิญบอกกับเจ้าที่ๆบ้านว่าผมจะมาหาเจ้าพ่อหลักเมือง ไม่รู้ว่าเจ้าที่บ้านผมเป็นยังไงบ้างครับ
ม า ไ ม่ ไ ด้ เ พ ร า ะ ห น ห น้ า บ อ ก ก ล่ า ว เ ร า ก่ อ น
บอกกล่าวท่านก่อน แล้วเจ้าที่ๆบ้านก็อาจจะตามมาได้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับ บ้านพิษณุโลก ครับ
บ้ า น พิ ศ ณุ โ ล ก ไ ม่ มี ใ ค ร ก ล่ า อ ยู่ เ พ ร ะ ก ลั ว ผี
ทุกที่คงจะมีผีสางเทวดาหมด ไม่ทราบว่าผีสางเทวดาที่บ้านพิษณุโลก น่ากลัวหรือเปล่าครับ
ห น ห น้ า ไ ป สื บ ใ ห้
โดยหลักการแล้วนี่ บ้านนี้สมควรที่จะเป็นบ้านพักของนายกรัฐมนตรีมากที่สุดใช่มั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่ ค ว า ม ส ะ ด ว ก
ผมอยากรู้เดี๋ยวนี้เลย ท่านไปสืบให้เดี๋ยวนี้ได้มั้ยครับ ผมจะรอหนะครับ หรือท่านยืนยันว่าเป็นหนหน้าดีกว่า
ห น ห น้ า ดี ก ว่ า
ถ้าท่านไปสืบจริงๆเนียะ ผีสางเทวดาที่บ้านพิษณุโลก ก็คงจะต้านทานท่านไม่ได้ใช่มั้ยครับ
ที่ นั่ น มี ผี อ ยู่ จ ริ ง ๆ แ ต่ ไ ม่ ดุ ร้ า ย
อ่อ ตอนนี้ท่านก็บอกได้แต่เพียงว่า ที่นั่นมีผีอยู่จริงๆ เพียงแต่ว่าไม่ได้ดุร้ายมากใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ในหลวง ร.๖ เคยเลี้ยงอสูรที่ติดตามมาจากป่า จริงหรือเปล่าครับ
โ บ ร า ณ ว่ า อ สู ร ข อ ง ร 6 นั บ จ า ก ท่ า น ส ว ร ร ค ต ก็ ไ ม่ มี ใ ค ร เ ห็ น อี ก
อสูรที่ ร.6 เลี้ยง มีชื่อว่า ท้าวหิรัญพนาสูร ใช่มั้ยครับ (ผมเปิด google ประกอบการถาม)
ใ ช่
ท่านบอกหลังจาก ร.6 สวรรคต ก็ไม่มีใครเห็นอีกเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอีกหน่อยมั้ยครับ
อ สู ร นี้ ไ อ สั
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้


ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคดี หวย 30 ล้านระหว่างครูปรีชา กับหมวดจรูญ ครับ
ห ว ย เ ป็ น ข อ ง ห ม ว ด จ รู ญ แ ต่ ค รู ป รี ช า กุ เ รื่ อ ง ขึ้ น ม า เ อ ง

การถวายหลอดไฟฟ้า มีอานิสงส์เหมือนกับการถวายเทียนหรือเปล่าครับ ถวายให้พระ
ถ า ม ไ ด้ ดี ถ ว า ย ห ล อ ด ไ ฟ ฟ้ า มี อ า นิ ส ง ส์ ม า ก ก ว่ า
ก็เพราะว่าหลอดไฟฟ้าสว่างกว่าใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับสถานีรถไฟใต้ดิน สถานีสนามไชย ครับ
ส ว ย ม า ก
ท่านครับ ถ้าอนาคตสร้างรถไฟฟ้าผ่านมาแถวๆเนียะ ถ้าเกิดว่าสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดินลอดใต้เสาหลักเมือง จะเป็นยังไงครับ
ไ ม่ เ ป็ น ไ ง เ พ ร า ะ เ . . .
“อ่าพี่ครับศาลปิดแล้วครับ”
เสียงเจ้าหน้าที่ดูแลศาลมาขัดจังหวะเวลาประมาณ 17:49 น. ทั้งๆที่ยังไม่หกโมง ผมขอต่อเวลาอีกนิดหน่อยก็ไม่ได้ เขาบอกต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

เรียนตามตรงว่าคำถามยังไม่หมด แต่ดีที่ยุคหลังๆผมรู้จักบริหาร เรียงลำดับความสำคัญของคำถาม เอาสถานการณ์ร้อนๆช่วงปัจจุบันขึ้นมาถามก่อน เรื่องประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา เอามาถามท้ายๆ กะว่าถ้าไม่ทันก็ไว้รอบหน้าซึ่งอาจตกเป็นคำถามของเทวดาองค์อื่น และต้องปรับปรุงการเดินทางใหม่หากต้องมาด้วยวิธีนี้อีกให้มาถึงเร็วขึ้นอีกซักหน่อยครับ

ติดตามบทสัมภาษณ์รอบหน้า ฝากกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ด้วยนะครับ


Create Date : 07 เมษายน 2564
Last Update : 7 เมษายน 2564 21:46:01 น. 0 comments
Counter : 5424 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.