Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2564
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
30 พฤศจิกายน 2564
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์พระสยามเทวาธิราช 26 พ.ย. 64ไม่ได้มาหาเทวดาแห่งชาตินานเกือบแปดเดือน เพราะสถานการณ์โควิดทำให้ปิดทั้งศาลหลักเมืองและวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง ระหว่างนั้นก็ได้แต่คิดว่าที่ไหนเปิดก่อนจะเลือกที่นั่น สุดท้ายเปิดพร้อมกันหมดเลยเอาตามคิวปกติ ตกเป็นของพระสยามฯ ปกติท่านชอบวันอาทิตย์ แต่เข้ากรุงเทพฯรอบนี้ผมอยากไปสถานทูตลาวด้วย เลยต้องเลือกไปวันทำการ ไม่เช่นนั้นต้องเสียค่าโรงแรมในกรุงเทพฯอีก เลยต่อรองขอพระสยามฯ หากต้องเลือกเฉพาะวันธรรมดา วันใดที่ท่านสะดวกที่สุด ท่านเลือกวันศุกร์ท่านครับ ถ้าผมจะอยู่ตรงซุ้มประตูนี้ซักสามชั่วโมงเนียะ จะมีเจ้าหน้าที่มาไล่มั้ยครับ
โ ด ย ม า ก ไ ม่ ไ ล่
เค้าคงไม่มีข้อระเบียบว่าจำกัดเวลาให้อยู่ที่นี่หรอก มั้งครับ
ไ ม่ มี

ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องบั้งไฟพญานาคครับ
บั้ ง ไ ฟ พ ญ า น า ค ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จ า ก พ ญ า น า ค แ ต่ เ กิ ด จ า ก ค น ล า ว ยิ ง ปื น ขึ้ น ฟ้ า
แล้ว บั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นมาจากใต้น้ำจริงๆ มีมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี สื บ ใ ห้ ห น ห น้ า
ตะกี้ท่านรู้ได้ไงว่าเกิดจากคนลาวยิงปืนขึ้นฟ้าเหรอครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านทราบเรื่องที่ผมไปสถานทูตลาวมั้ยครับ (25 ต.ค. 64)
รู้ สิ
สิ่งที่เหมาะสม และสิ่งที่ไม่เหมาะสม ในการไปสถานทูตลาวนี้ มีอะไรบ้างครับ
วั น นั้ น ใ น ส ถ า น ทู ต เ ปิ ด ท ำ ก า ร แ ต่ ห ล อ ก ว่ า ปิ ด
แล้วทำไมเค้าถึงหลอกว่าปิดหละครับ
เ ค้ า ไ ม่ อ ย า ก เ จ อ มึ ง
เป็นเพราะการออกข่าวที่ค่อนข้างจะครึกโครมในวันก่อนหน้านั้นใช่มั้ยครับ
ไ ม่ เ ชิ ง แ ค่ ไ ม่ อ ย า ก เ จ อ
งั้นถ้าผมแอบไปโดยไม่บอกเค้าล่วงหน้า เช่น ไปบ่ายวันนี้เลย จะเป็นยังไงครับท่านว่า
ปี นี้ อ ย่ า เ พิ่ ง เ ล ย
คือปี 64 นี้อย่าเพิ่งไปเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ถ้าจะไปอีกทีนี่ให้ไปหลังปีใหม่ของปี 65 ปีหน้าเป็นต้นไปใช่มั้ยครับ
ใ ช่
คืออีกใจนึงผมก็กลัวว่าเค้าจะลืมด้วยนะครับ เพราะว่านี่มันก็ครบหนึ่งเดือน(ครบเมื่อวาน) เผื่อไปนี้แล้วผมไปบอกเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่า ผมคือคนที่พยายามจะมายื่นเรื่องที่ออกสื่อวันนั้นหนะนะครับ เผื่อเค้าจะจำได้ แต่ท่านแนะนำเอาปีหน้าดีกว่าใช่มั้ยครับ
(ท่านลังเลไม่ตอบ)
ปีหน้าช่วงเดือนไหนดีอะครับ เพราะผมก็แต่งชุดสุภาพมา เผื่อเค้าจะอยากต้อนรับ
ส อ บ ม า ว่ า ทู ต ล า ว ไ ม่ อ ย า ก พ บ มึ ง
(เศร้า)
ปีหน้าผมไปหาอีกทีช่วงเดือนไหนดีครับ เผื่ออะไรจะดียิ่งขึ้นครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
ท่านว่าผมควรวางแผนการพิสูจน์บั้งไฟพญานาคต่อไปยังไงดีครับ ในอนาคต เช่น คิดที่จะไปเข้าหานายก อบจ. หนองคาย ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
ผมควรเปลี่ยนคำถามได้แล้วใช่มั้ยครับ แหะ ๆ
ใ ช่

อนาคตหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น แล้วผมมาหาท่านก่อนเลือกตั้งประมาณ 1 เดือน ท่านจะสามารถให้คำตอบได้มั้ยครับว่าควรจะเลือกใครหรือเลือกพรรคใดดีหนะครับ
ไ ด้
หนึ่งเดือนได้นะครับ
ไ ด้
ถ้าถามท่านวันนี้เลยจะเป็นยังไงครับว่า ถ้าวันพรุ่งนี้หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ท่านอยากให้เลือกพรรคอะไรมากที่สุดหนะครับ
ยั ง ต อ บ ย า ก
แล้วในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าฯกรุงเทพฯซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ท่านมีคำแนะนำอย่างไรมั้ยครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า มากที่สุดมั้ยครับ
ถู ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ ป ล ด เ พ ร า ะ ไ ป ถ่ ว ง ดุ ล อ ำ น า จ ใ น พ ร ร ค
ที่ธรรมนัสเคยบอกว่า หากล้มเค้าได้ ก็ล้มรัฐบาลได้นี่ คงไม่จริงใช่มั้ยครับ
ไ ม่ จ ริ ง

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นางสาวศรีนวล บุญลือ มากที่สุดมั้ยครับ
ศ รี น ว ล ย้ า ย พ ร ร ค เ พ ร า ะ พ ร ร ค อ น า ค ต ใ ห ม่ ไ ม่ จ ง รั ก ภั ก ดี

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นางปารีณา ไกรคุปต์ มากที่สุดมั้ยครับ
ป า รี ณ า บ้ า ไ ป แ ล้ ว
ปารีณาบ้าไปแล้วเหรอครับ
ใ ช่
เห็นเจ้าพ่อหลักเมืองก็พูดอย่างงี้เหมือนกันครับ(21 มี.ค. 63) แต่อยากให้พระสยามฯช่วยยกตัวอย่างหน่อยซิครับ ตัวอย่างที่เด่นชัดสุดว่าบ้ายังไงหนะครับ
อ ยู่ ดี ๆ ก็ ไ ป เ ที่ ย ว ว่ า ค น อื่ น

สส.เวลาย้ายพรรค ทำไมถึงชอบเข้าพรรคภูมิใจไทยกันมากที่สุดเหรอครับ
ภู มิ ใ จ ไ ท ย ใ ช้ เ งิ น ซื้ อ
ศรีนวล ถูกซื้อด้วยมั้ยครับ
ศ รี น ว ล ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ซื้ อ แ ต่ ค น อื่ น ถู ก ซื้ อ

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ 250 สว. มั้ยครับ
ไ ป ต า ย ซ ะ พ ว ก ขี้ ข้ า เ ผ ด็ จ ก า ร
ไปตายซะพวกขี้ข้าเผด็จการ เหรอครับ
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ไ ว้ ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

ท่านมีความเห็นยังไงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดครับ
ไ ว รั ส โ ค วิ ด ใ น อ ดี ต อ ยู่ ที่ จี น ไ ม่ รู้ เ ข้ า ม า ไ ด้ ยั ง ไ ง
ไวรัสนี้มันเกิดขึ้นเอง หรือมีคนทำขึ้นครับ
ส ง สั ย เ กิ ด ขึ้ น เ อ ง
อนาคตการแพร่ระบาดในประเทศไทยจะเป็นยังไงบ้างครับ
อ ยู่ ที่ ก า ร ป้ อ ง กั น

ควรเปิดประเทศหรือไม่อย่างไรครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
หั ว ที่ เ ส น อ น า ย ก ใ ห้ เ ปิ ด ป ร ะ เ ท ศ ใ ว เ พ ร า ะ มั น อ ย า ก ไ ด้ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ส ด ง ไ
ออกไปดูก่อน

ออกไปดูก่อนเหรอครับ
ใ ช่
ขอข้ามข้อนี้ไปก็ได้ครับ
ท่านช่วยแนะนำสูตรยาสำหรับป้องกันหรือรักษาโควิดหน่อยสิครับ
อ บ ใ บ ว่ า น น ว ว ร ร ณ ไ ว้ ส า ม วั น แ ล้ ว เ อ า ม า กิ น
เผอิญผมเคยถามพระแก้วฯ พระแก้วฯก็พูดเรื่องว่านนววรรณเหมือนกัน(30 ส.ค. 63) ว่านนี้มีจริงๆใช่มั้ยครับ
ไ ป ดู ใ น ป่ า ที่ เ ข า ใ ห ญ่ ดู สิ
เจ้าพ่อเขาใหญ่จะรู้จักว่านนี้มั้ยครับ
ไ ป ล อ ง ถ า ม ดู สิ
ว่านนววรรณ พระสยามฯเคยบอกผมว่า หัวหน้าพรหมชื่อท้าวนววรรณ (5 ก.ค. 57) ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องอะไรกับว่านนววรรณหรือเปล่าครับ
ทุ ก อ ย่ า ง ล้ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั น ห ม ด
แสดงว่าว่านนววรรณนี่คือ เป็นว่านที่แบบ พรหมท้าวนววรรณ ประทานมาให้บนโลกในป่าเขาใหญ่เหรอครับ
ใ น อ ดี ต ไ ม่ มี ว่ า น นี้ เ พิ่ ง ม า มี ส มั ย ที่ ท้ า ว น ว ว ร ร ณ ไ ด้ เ ป็ น พ ร ห ม
ประมาณกี่ปีแล้วครับ
โ ท ษ น ะ มึ ง จ ะ อ ย า ก รู้ ท ำ ไ ม
เท่าที่ผมเคยหาดูในเน็ตใน google ดูเหมือนจะไม่มีชื่อว่านนววรรณหนะครับ เพราะว่าพระแก้วฯเคยแนะนำมาก่อนแล้วหนะครับ หรือว่าเค้าเรียกเป็นภาษาอื่นเรียกเป็นถ้อยคำอื่น
ห า ก ห า ชื่ อ นี้ ไ ม่ เ จ อ ใ ห้ ห า ชื่ อ ว่ า ว่ า น วุ้ น ล อ ด นั ก วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
แสดงว่าว่านนี้มีลักษณะเป็นวุ้นเหรอครับ
ไ ม่ เ ชิ ง

แล้วยาฟ้าทะลายโจรหละครับ
ไ ม่ ดี อ ย่ า กิ น ม า ก
ยาฟ้าทะลายโจร ไม่ดีอย่ากินมาก ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เหมือนสนธิ ลิ้มทองกุล จะชอบแนะนำ อย่างงั้นก็ไม่เป็นผลดีใช่มั้ยครับ
ไ ม่ เ ป็ น ผ ล ดี

การดำเนินกิจการต่างๆภายในประเทศ อะไรควรเปิด อะไรควรปิดครับ ท่านว่า
อั น ที่ ค ว ร เ ปิ ด คื อ ร้ า น อ า ห า ร แ ต่ ที่ ค ว ร ปิ ด คื อ พ ว ก ผั บ บ า ร์
ควรเยียวยาพวกผับบาร์ หรือสถานประกอบการที่ยังปิดอยู่ ยังไงดีครับ
บ อ ก ใ ห้ ไ ป ท ำ อ ย่ า ง อื่ น ก่ อ น

ไข้หวัดสเปนช่วงสมัย ร.6 เป็นยังไงบ้างครับ
ไ ข้ ห วั ด เ ส ป น ค น ต า ย ม า ก ก ว่ า
แล้วเทียบกับโรคห่าในยุคก่อนหน้านั้นหละครับ
โ ร ค ห่ า ค น ต า ย ม า ก ก ว่ า
โรคห่ามีการสวดมนต์รัตนสูตรด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่ แ ต่ ช่ ว ย ไ ม่ ไ ด้
เพราะอะไรถึงช่วยไม่ได้เหรอครับ เป็นเพราะผิดบทหรือเปล่า
ใ น อ ดี ต บ ท ส ว ด รั ต น สู ต ร บุ ญ ไ ม่ ม า ก พ อ จ ะ ช่ ว ย ไ ด้
ถ้าในยุคปัจจุบันจะมีการสวดมนต์ไล่โควิด ท่านแนะนำบทสวดอะไรดีที่สุดครับ
บุ ญ ไ ม่ พ อ ไ ม่ ว่ า บ ท ใ ด ๆ
ดาราที่ชื่อ กิ๊ก มยุริน บอกว่าได้บทสวดมาจากครูบาบุญชุ่มให้สวดว่า ทะสะขะ สะมัง วิสะตุ 3 จบ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ไ ม่ น่ า จ ะ ช่ ว ย ไ ด้

ปีนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับพระสยามฯในโลกโซเชียล ท่านมีความเห็นหรืออยากจะแก้ข่าวอะไรมั้ยครับ
ท ำ ไ ม มึ ง เ อ า ม า ถ า ม ห ล ะ
เหมือนช่วงเกิดข่าวลือใหม่ๆนั้นได้ไม่นาน ผมได้เชิญพระสยามฯไปสัมภาษณ์ที่บ้าน แล้วท่านก็ได้ปฏิเสธแล้วหนะนะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมอยากได้บันทึกไว้เป็นกิจจะลักษณะอีกครั้งนึงหนะครับ
หั ว ที่ ป ล่ อ ย ข่ า ว ลื อ ปี นี้ โ ด น จั บ แ ล้ ว
มันคงไม่จริงตามนั้นทั้งหมดเลยใช่มั้ยครับ หรือว่าท่านอยากจะอธิบายแยกเป็นข้อๆมั้ยครับ
ไ ม่ จ ริ ง ทั้ ง ห ม ด
อย่างประการแรกเลย ที่ว่าท่านเป็นผีที่ปกปักรักษาราชวงศ์จักรีหนะครับ
ไ ม่ จ ริ ง เ ร า เ ป็ น เ ท ว ด า ที่ ป ก ปั ก ษ์ รั ก ษ า บ้ า น เ มื อ ง ม า แ ต่ โ บ ร า ณ
ก่อนที่จะก่อตั้งราชวงศ์จักรีอีกใช่มั้ยครับ
ใ ช่
มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
เครื่องเซ่นที่ถวายท่าน เป็นเครื่องเซ่นอะไรเหรอครับ
ไ ม่ มี ข อ ง ดิ บ ห ร อ ก
ในประเด็นของการถูกแสงแดดนั้น ผมเห็นภาพข่าวเก่าๆว่าปี 2525 ที่กรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี ก็มีการแห่ท่านออกมาภายนอกใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับรายการช่องส่องผีครับ
ผี ที่ เ ร น นี่ สื่ อ ไ ด้ แ ห่ ง นั้ น ๆ ไ ม่ มี อ ยู่ จ ริ ง เ ธ อ คิ ด ไ ป เ อ ง
อย่างงี้ผีแต่ละแห่งนั้นเค้าจะหัวเราะเรนนี่เลยมั้ยครับ
ไ ม่ ห ร อ ก เ พ ร า ะ แ ต่ ล ะ ต น มี บุ ญ ก ร ร ม ต้ อ ง ไ ป
ถ้าอย่างงั้นผมอยากจะเปิดเทปของรายการช่องส่องผีให้ท่านดูซักตอนนึงที่ชื่อตอนว่า ตามรอยพระเจ้าตาก ซึ่งไปตามกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผมเปิดให้ท่านดูได้มั้ยครับหรือว่าท่านมองว่าเสียเวลา
ไ ด้

(ผมเปิดโน๊ตบุ๊คคลิปนี้ให้ท่านชม เสียเวลาไปถึง 56 นาที กินเวลาคำถามอื่นมากๆ คงพอแค่นี้แล้วสำหรับการถามถึงรายการนี้ ได้ข่าวแว่วๆว่ากำลังจะเลิกรายการแล้ว) ตามรอย..พระเจ้าตาก EP.17 (Full) I ส่องผี

เป็นไงบ้างครับท่าน
หั ว มึ ง ดู จ ะ เ ชื่ อ ม า ก
แสดงว่าท่านจะบอกว่า เนื้อหาในรายการนี้คือ ส่วนใหญ่ไม่จริง เหรอครับ
ไ ม่ มี อ ะ ไ ร จ ริ ง เ ล ย
เส้นแสงเต้นระบำนี่ ใช่ผีมั้ยครับ ท่านว่า
ไ ม่ ใ ช่ ผี ใ ห้ ต า ย เ ถ า ะ ใ น วั ด นี้ อั น ที่ จ ริ ง พ ร ะ เ จ้ า ต า ก สิ น ไ ม่ ไ ด้ ห นี ม า บ ว ช
งั้นแสงเต้นระบำนี้ ก็ไม่ใช่พระเจ้าตากสินนะครับ
ไ ม่ ใ ช่
งั้นพวกนี้ก็คงจะไม่ใช่ผีถือหัวนะครับ
ไ ม่ ใ ช่
เช่นนั้นมันคืออะไร เกิดจากอะไรเหรอครับ แสงนี่
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
โดยสรุป บั้นปลายชีวิตพระเจ้าตากสิน ไม่ได้หนีไปบวชอยู่นครศรีธรรมราชนะครับ
ไ ม่ ไ ด้ ไ ป บ ว ช ที่ นั่ น
ท่านก็คงจะบวชอยู่ที่วัดฝั่งธนบุรี แล้วก็สวรรคตที่นี่ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ร.1 รออะไรอยู่ถึงสองปี ถึงได้ขุดศพพระเจ้าตากขึ้นมาเผาเหรอครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

แล้วเรื่องผู้ไปบวชที่นครศรีธรรมราชเนียะ มีมูลอะไรบ้างมั้ยครับ อย่างเช่น มีทหารเอกของพระเจ้าตากสินไปบวชหรือเปล่า หรือมีคนไปอุปโลกน์ว่าเป็นพระเจ้าตากสินไปอยู่ที่นั่น หรือมีคนแต่งขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีอะไรครับ
ไ อ ค น ที่ ไ ป บ ว ช ใ น อ ดี ต ไ ป บ อ ก ช า ว บ้ า น ว่ า ตั ว เ อ ง คื อ พ ร ะ เ จ้ า ต า ก
ก็คือมีคนไปแอบอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าตากใช่มั้ยครับ
ใ ช่
บุคคลนี้เป็นข้ารับใช้พระเจ้าตากมาก่อนมั้ยครับ หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลย
ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ พ ร ะ เ จ้ า ต า ก เ ล ย
คือตั้งแต่คุยกับเทวดาแห่งชาติมาเนียะ นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้รับคำยืนยันเต็มๆที่ชัดเจนว่า พระเจ้าตากไม่ได้หนีไปบวชที่นครศรีธรรมราชนะครับ ทีนี้ท่านยังจะมีอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าตากที่จะบอกผมเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

โอเคท่าน สำหรับเรื่องของอาจารย์เรนนี่ ท่านก็มองว่าเธอมั่วหมดเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วสิ่งที่เธอคุยได้เนียะ มันคืออะไรเหรอครับ เธอชอบเล่าเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยหนะครับ
ค ว า ม คิ ด ตั ว เ อ ง
โดยที่เธอไม่รู้ตัวว่านี่เป็นความคิดตัวเองเนียะ เธอเข้าขั้น ป่วย มั้ยครับท่านว่า หรือเป็นโรคทางจิต
ใ ช่

โอเคครับท่าน ท่านอาจจะว่าเรนนี่คิดไปเองอย่างเงียะ แต่ในส่วนที่ผมคุยกับท่านได้เนียะ สิ่งที่จะยืนยันได้ว่าผมไม่ได้คิดไปเองเหมือนกัน คืออะไรเหรอครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ คิ ด ม า ก จั ง
ใ น วั น ห น้ า วั น ที่ มึ ง ส ะ ด ว ก ใ ห้ อ่ า น บ ท สั ม ภ า ษ ณ์ เ ก่ า ๆ ข อ ง กู
ใ น อ ดี ต ไ ม่ มี ก า ร พู ด ไ ม่ จ ริ ง

แต่อนาคตบางอย่าง ท่านก็อาจจะทำนายผิดไปบ้างใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แต่เรื่องประวัติศาสตร์ท่านบอกได้ตรงตามนั้นแน่นอนเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

(ผมเปิดภาพจากเว็ปข่าวให้ท่านดู)

เปิดข้อสันนิษฐาน พบภาพ ‘สุนทรภู่’ ร่วมเฟรม ‘สมเด็จโต’ พร้อมข้อสังเกตจากนักประว้ติศาสตร์

ท่านครับ มีรูปที่สงสัยกันว่าจะเป็นรูปของสุนทรภู่หรือเปล่า รูปที่ถ่ายกับสมเด็จโต รูปที่อยู่ในวงกลมสีส้มเนียะครับจะใช่สุนทรภู่หรือเปล่า
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
ท่านจำหน้าสุนทรภู่ได้มั้ยครับ
อั น ที่ จ ริ ง ห น้ า แ ก เ ป ลี่ ย น ต ล อ ด

ท่านมีความเห็นยังไงกับงานพระเมรุของในหลวง ร.9 เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2560 ครับ
ใ น ช่ ว ง นั้ น อั น ที่ จ ริ ง มี น ้ำ ท่ ว ม แ ต่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ว อ น สื่ อ ไ ม่ ใ ห้ อ อ ก ข่ า ว
พระเมรุ ชมว่าสวยได้มั้ยครับ
ไ ด้
ไม่เป็นรางอะไรนะครับ
ไ ม่ ห ร อ ก
ดอกไม้จันทน์ ชมว่าสวยได้มั้ยครับ
ไ ด้
สามารถหยิบดอกไม้จันทน์มาส่งต่อให้กันได้มั้ยครับ
ไ ด้
ขณะมีดอกไม้จันทน์อยู่ในมือ สามารถยกมือไหว้ใครหรือรับไหว้ใครได้มั้ยครับ
โ บ ร า ณ ไ ม่ ไ ด้ ห้ า ม
ท่านมีความเห็นยังไงกับหมอกธุมเกตุครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห ม อ ก ธุ ม เ ก ตุ จ ะ ม า ป ร า ก ฏ เ มื่ อ ผู้ มี บุ ญ สิ้ น
กับกษัตริย์ทุกพระองค์เลยมั้ยครับ
ไ ม่ ทุ ก พ ร ะ อ ง ค์
ตะกี้ที่ถามเรื่องพระเมรุไป ในความเห็นของพระสยามฯ พระเมรุของ ร.9 สวยมั้ยครับ
ส ว ย ม า ก
เทียบกับพระเมรุของพระมหากษัตริย์ในอดีตที่สนามหลวง ท่านว่าหลังไหนสวยที่สุดครับ
ไ ม่ น่ า น ำ ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั น
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับฝูงนกสีขาวหลายตัวที่มาบินเหนือพระเมรุในคืนที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี น ก เ ห ล่ า นั้ น ถู ก เ ท ว ด า ป ลุ ก
เทวดามีเจตนาอะไรถึงปลุกนกอย่างงั้นเหรอครับ
ใ ห้ ม า ส ร้ า ง อั ศ จ ร ร ย์
พระสยามฯรู้เห็นอะไรกับเทวดาที่ปลุกนกมั้ยครับ
ไ ม่ รู้ เ ห็ น
เพราะเทวดามีอยู่หลายตนและหลายกลุ่มมากเลยใช่มั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ผู้ที่ลั่นวาจาว่า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป จะได้รับอานิสงส์ยังไงครับ
อ า นิ ส ง ส์ คื อ ไ ด้ เ กิ ด เ ป็ น ข้ า รั บ ใ ช้ อี ก
แล้วผู้ที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่สองรัชกาลขึ้นไป แล้วได้กล่าวเช่นนี้กับกษัตริย์ตั้งแต่สองพระองค์ขึ้นไป ผลจะเป็นยังไงครับ
ไ ด้ เ จ อ ทั้ ง ส อ ง พ ร ะ อ ง ค์
ผู้ที่สักที่แขนหรือสักตามตัวด้วยตัวหนังสือว่า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป แต่หลังจากนั้นมาลบรอยสักออกไป จะได้รับผลยังไงครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี อ า จ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด เ ป็ น ข้ า รั บ ใ ช้ อี ก
แสดงว่าสัจอธิษฐานทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เพียงแต่สำหรับคนที่เปลี่ยนสัจอธิษฐานบ่อยๆ มันก็อาจจะไม่เกิดพลังมากพอที่จะให้สำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งได้ใช่มั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
พระชาติก่อนของ ร.9 เป็นอะไรครับ ก่อนที่ท่านจะมาเป็น ร.9 หนะครับ ท่านเป็นอะไรมาก่อน
ส ง สั ย วั น นี้ มึ ง จ ะ ถ า ม ถึ ง แ ต่ ร 9
ถามหลายเรื่องครับ แต่ว่าคำถามไหนที่เกี่ยวข้องกันผมก็เลยพยายามมาอยู่รวมกลุ่มใกล้ๆกันหนะครับ ติดๆกัน
อั น ที่ จ ริ ง ร 9 ช า ติ ก่ อ น ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ก ษั ต ริ ย์ แ ต่ เ ป็ น นั ก บุ ญ ที่ ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม อ ยู่ ใ น ถ ้ำ
ปัจจุบันถ้ำนั้นอยู่จังหวัดใดครับ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ไ ม่ ต อ บ โ จ ท ย์ ทุ ก สิ่ ง
ขยายความได้มั้ยครับ ตะกี้ผมถามท่านว่า ถ้ำนี้ปัจจุบันเนียะอยู่ในจังหวัดใด แต่ท่านบอก วิทยาศาสตร์ไม่ตอบโจทย์ทุกสิ่ง แสดงว่ามันสลับซับซ้อนมากกว่านั้นใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น โ ล ก นี้
(ได้ยินแล้วเริ่มเกิดความรู้สึกว่า ไม่ควรถามให้สลับซับซ้อนลงไปไกลอีกแล้ว)
ที่มีความเชื่อว่า ร.9 ชาติก่อนเป็นพระนเรศวรหละครับ
ไ ม่ จ ริ ง
แล้วพระชาติก่อนของสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 หละครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
แล้วพระชาติก่อนของในหลวง ร.10 หละครับ ควรถามมั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ผมใคร่อยากจะรู้ชาติก่อนของตัวเอง ท่านบอกได้มั้ยครับ
ไ ด้ ช า ติ ก่ อ น มึ ง เ ป็ น บุ ค ค ล ที่ ห นี ท ห า ร ห อ บ ปื น ไ ป ด้ ว ย
กับปืนนี่คือ ขโมยไปใช่มั้ยครับ
ไ ม่ เ ชิ ง เ ป็ น ปื น ที่ เ ข า ใ ห้ ม า
มีต่อมั้ยครับ
ผู้ ที่ ท ำ ใ ห้ มึ ง บ่ น ทุ ก วั น ม า เ กิ ด เ ป็ น นั ก ท ำ อุ ป ก ร ณ์ ใ น อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ ไ ด้ เ จ อ กั น
ผมหนีทหารแล้วสุดท้ายผมตายยังไงครับ ผมตายตามอายุขัย หรือว่าผมถูกทางทหารตามมาฆ่าตายหรือเปล่าครับ
อั น ที่ จ ริ ง มึ ง ไ ด้ ก ลั บ เ ข้ า ไ ป อี ก เ พ ร า ะ อ อ ก ไ ป ไ ด้ ไ ม่ เ ท่ า ไ ห ร่ ก็ โ ด น อ า ญ า ป ร า บ จ น ไ ม่ มี ที่ ไ ป
แล้วยังไงต่อครับท่าน
ไ ด้ ก ลั บ ไ ป ม อ บ ตั ว
ทำบุญด้วยอะไร ชาติหน้าถึงจะเกิดมารูปร่างหน้าตาดีเหรอครับ
ที่ เ ป็ น อ ยู่ นี้ ก็ ดี อ ยู่ แ ล้ ว
แล้วปานดำบนแก้มซ้ายของผมเนียะเป็นวิบากกรรมมาจากอะไรเหรอครับ
สื บ ม า ว่ า มึ ง ไ ด้ รั บ โ ท ษ ที่ ห อ บ ปื น ห นี ท ห า ร
แล้วได้รับโทษคือ มีมนุษย์เป็นคนลงโทษ หรือว่าเป็นเวรเป็นกรรมจากที่ผมทำอย่างงั้นบันดาลให้มาเป็นหนะครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
ทำบุญยังไงชาติหน้าถึงจะเกิดมาเรียนหนังสือเก่งๆหละครับ
ไ อ นี่ ถ า ม ม า ก จั ง
ใ ห้ ท ำ บุ ญ ด้ ว ย ม อ ส่ ว น ม า ก ท ำ บุ ญ ด้ ว ย ห
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ท่านมีความเห็นยังไงกับเหตุกราดยิงกลางเมืองโคราชปีที่แล้วครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห้ า ง เ ท อ มิ น อ ล โ ค ร า ช ไ ม่ มี ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ที่ ดี พ อ ส่ ว น ม า ก เ จ้ า ห น้ า ที่ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ค ว ร มี ปื น
กรณีมีชินแสบางคนบอกว่า ห้างเทอมินอลออกแบบคล้ายๆเมรุเผาศพหละครับ
อ ย่ า ไ ป เ ชื่ อ ม า ก เ พ ร า ะ ไ ม่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั น
ผู้ที่ก่อเหตุซึ่งเป็นทหารเกณฑ์ที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจในบางเรื่อง ท่านว่าส่งผลให้เกิดการปฏิรูปกองทัพมั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านจะให้คุยต่อได้อีกเยอะมั้ยครับ
อี ก ไ ด้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับหมุดคณะราษครับ
ถู ก ถ อ น โ ด ย บั ญ ช า ข อ ง {เซ็นเซอร์}
เพราะอะไรเหรอครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
คณะราษได้มีการฝังดวงเมืองอะไรเข้าไปในหมุดหรือเปล่าครับ
ไ ม่ ไ ด้ ฝั ง ด ว ง เ มื อ ง ใ น ห มุ ด
แสดงว่าก็มีแต่ทองเหลืองที่บนด้านหน้าก็มีแค่ตัวหนังสือแค่นั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เป็นเพราะคณะราษไม่ได้เชื่อเรื่องฤกษ์เรื่องดวงพวกนี้ หรือว่าเป็นเพราะไม่มีอาจารย์มาเป็นผู้แนะนำให้ครับ
ค ณ ะ ร า ษ ไ ม่ ใ ส่ ใ จ เ รื่ อ ง ต อ น ก่ อ ก า ร ไ ม่ ไ ด้ ดู ฤ ก ษ์
เผอิญผมเคยถามเจ้าพ่อหลักเมืองถึงเรื่องปี 2475 มาก่อน แล้วเจ้าพ่อหลักเมืองเล่าว่าก่อนหน้านั้นยังมีกลุ่มของพระวรนุชนำนักเรียนมาปิดวัง พระสยามฯมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
ใ น ปี นั้ น มี ห ล า ย ก ลุ่ ม ไ ม่ ใ ช่ แ ต่ ค ณ ะ ร า ษ
เพียงแต่ว่าบางกลุ่มก็อาจจะถูกจับไปใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏ หรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญมั้ยครับ
ถู ก ถ อ น โ ด ย บั ญ ช า ข อ ง {เซ็นเซอร์}
{เซ็นเซอร์}ท่านเชื่อเรื่องฤกษ์ยามเหรอครับ หมายถึงว่า ท่านเลยอยากจะกำจัดมรดกคณะราษเหรอครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

(เรียนผู้อ่าน เรื่องหมุดคณะราษและอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ถูกถามกับเทวดาแห่งชาติครบทั้ง 3 ท่าน ผมมาคิดว่านี่จะเป็นการเบียดบังคำถามเรื่องอื่นๆมั้ย ภายใต้เวลาที่ไม่มากนักกับคำถามที่มากมาย จนผมต้องตั้งกฎกับตัวเองว่า หากถามเรื่องเดียวกันถึง 2 องค์แล้ว ถือว่าเกินครึ่งแล้ว น่าจะอิ่มแล้ว เพราะอีกหลายคำถามที่จดมาแล้วยังไม่ทันได้ถาม เช่นเรื่องพระมหาไพรวัลย์ที่ไม่ได้ถาม)

ท่านมีความเห็นยังไงกับการตั้งชื่อห้องว่า ห้องบวรเดช ครับ
ห้ อ ง บ ว ร เ ด ช ตั้ ง ต า ม ชื่ อ พ ร ะ อ ง ค์ เ จ้ า บ ว ร เ ด ช

มีความพยายามจะทำลายมรดกคณะราษใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ป๋าเปรม ครับ
ป๋ า เ ป ร ม ต า ย เ พ ร า ะ ต อ น นั้ น ไ ม่ มี ใ ค ร อ ยู่ บ้ า น
จัดว่าบกพร่องใช่มั้ยครับ คนที่ดูแลป๋าเปรม ที่ตอนนั้นไม่อยู่หนะครับ
ใ ช่
บ้านสี่เสาฯทำไมถึงถูกทุบหละครับ
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ป๋าเปรมตายแล้วไปอยู่ภพไหนครับ
สื บ ใ ห้ ห น ห น้ า
อันนี้ท่านรู้อยู่แล้ว แต่ท่านไม่อยากบอกหรือเปล่าครับ
ไ ม่ รู้
สมัยที่ป๋าเปรมยังมีชีวิตอยู่ ผมเคยถามพระสยามฯถึงป๋าเปรมอยู่เหมือนกัน (5 เม.ย. 58) พระสยามฯออกแนวมองป๋าเปรมในแนวทางลบใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับ ไอ้ไข่ ครับ
ไ อ้ ไ ข่ ไ ม่ มี จ ริ ง
ไม่ว่าจะเป็นที่วัดเจดีย์ หรือวัดอื่นๆที่ก๊อปปี้ไอ้ไข่ไป ก็ไม่มีจริงทั้งนั้นเลยใช่มั้ยครับ
ไ ม่ มี จ ริ ง ทั้ ง นั้ น
งั้นก็คงจะเป็นแค่ตำนานเล่าขานที่แต่งขึ้นมาเหรอครับ
ใ ช่

ในสมัยโบราณ มีการเสกใบมะขามให้เป็นผึ้งต่อแตนให้ไปสู้กับข้าศึกได้ จริงหรือเปล่าครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ใ น อ ดี ต ไ ม่ มี ก า ร เ ส ก ใ บ ม ะ ข า ม ใ ห้ เ ป็ น ผึ้ ง ต่ อ แ ต น ไ ป ต อ ด ข้ า ศึ ก เ ป็ น เ รื่ อ ง แ ต่ ง ขึ้ น
แต่งขึ้นมาจากเรื่องขุนแผนเหรอครับ
ใ ช่

แล้วเรื่องศรีธนญชัยนี่ เรื่องจริงหรือเรื่องแต่งครับ
เ รื่ อ ง แ ต่ ง

ในรอบหนึ่งสัปดาห์นี่ ทำบุญวันไหนดีที่สุดครับ วันอาทิตย์หรือเปล่าครับ
วั น อ า ทิ ต ย์ ดี ที่ สุ ด

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ หมอปลา มากที่สุดมั้ยครับ
ห ม อ ป ล า ไ ม่ ไ ด้ มี สั ม ผั ส ที่ ห ก
ไอ้การอวกเกิดจากอะไร เกิดจากคิดไปเองเหรอครับ
ใ ช่
การไปทุบศาลพระภูมิบ่อยๆ มีผลเสียอะไรกับหมอปลามั้ยครับ
อ า จ ท ำ ใ ห้ โ ช ค ไ ม่ ดี

ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องนางนพมาศครับ
น า ง น พ ม า ส ไ ม่ มี จ ริ ง
แต่งขึ้นเมื่อไหร่ครับ
แ ต่ ง ขึ้ น ไ ด้ น า น แ ล้ ว
เคยถามเจ้าพ่อหลักเมือง (30 พ.ย. 57) ท่านว่าแต่งขึ้นโดยบัญชาของสมเด็จเจ้าพระยา ใช่มั้ยครับ
น่ า จ ะ ใ ช่
แล้วประเพณีลอยกระทงเนียะ ท่านว่าควรสืบสานต่อไปมั้ยครับ
อ ย า ก ใ ห้ สื บ ส า น ต่ อ ไ ป
ต่อขยะกระทงจำนวนมากหละครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ จั ด ก า ร

ท่านมีความเห็นยังไงกับกระทรวงแพทยาคมครับ
ก ร ะ ท ร ว ง แ พ ท ย า ค ม
ใ น อ ดี ต ใ ช้ วิ นิ จ ฉั ย ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ ไ ส ย ศ า ส ต ร์

แล้วนั่นเป็นการวินิจฉัยที่น่าเชื่อถือมั้ยครับ
ไ ม่ น่ า เ ชื่ อ ถื อ เ ล ย เ พ ร า ะ มั่ ว ต ล อ ด
ท่านช่วยยกตัวอย่างให้ฟังซักเรื่องได้มั้ยครับ
เ ค ย มี ค น อ า ยุ ยื น ไ ป ห า แ ล้ ว ถู ก สั่ ง ใ ห้ ต า ย ไ ด้ แ ล้ ว เ พ ร า ะ ห ม ด อ า ยุ ขั ย แ ล้ ว
แล้วตายจริงๆมั้ยครับ
ไ ม่ ต า ย แ ต่ เ สี ย ค ว า ม รู้ สึ ก
คือเค้าแค่แนะนำมา แต่ว่าเค้าก็ไม่ได้สั่งประหารนะครับ
ไ ม่ ไ ด้ สั่ ง

ท่านครับ ผมก็ยังอยากไปสถานทูตลาวอยู่หนะครับ ทั่งที่ท่านแนะนำว่าไม่ควรไป คืออย่างงี้ ผมก็คิดว่าผมไปวันเนียะ ผมไม่ได้ไปแค่รอบเดียวอีก เดี๋ยวปีหน้าก็คาดว่าจะได้ไปอีกมากกว่า 1 หรือ 2 ครั้งหนะครับ แต่ปัญหาว่า ถ้าไปบ่ายวันนี้นะครับ จะมีผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันครับ
ไ ป ดู สิ

ก่อนจากกันนี้ผมถามท่านอีกเรื่องนึงดีมั้ยครับ
ดี
ผีที่รักษาพระแก้ว ไม่ถูกกับผีที่รักษาพระบาง จริงหรือเปล่าครับ
จ ริ ง
แค่นี้เหรอครับ
แ ค่ นี้
(เคยถามเรื่องนี้กับพระแก้วฯ 14 ก.พ. 59 แต่ตอบไม่เหมือนกัน)
ก็ต้องขอขอบคุณพระสยามฯสำหรับวันนี้นะครับ

ติดตามบทสัมภาษณ์รอบหน้า ฝากกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ด้วยนะครับ


Create Date : 30 พฤศจิกายน 2564
Last Update : 30 พฤศจิกายน 2564 7:45:09 น. 2 comments
Counter : 2557 Pageviews.

 
NEW Music

Psychedelic, Goa, Psy-Trance: https://scenepsychedelic.blogspot.com
Music songs Beatport DJ: https://tracks2020.blogspot.com
0day Techno Music: https://techno-2019.blogspot.com
Rap Music Various Artists: https://rap-mix.blogspot.com
Scene Club Music: https://sceneclubs.blogspot.com
Reggae and Dance Hall FLAC: https://reggaedancehallska.blogspot.com
Trance, House Live Sets Radio: https://liveclubradioset.blogspot.com
FTP service is a community for DJs & fans that helps you gain full access to exclusive electronic music. Main target of our service is to show the world new upcoming talents as well as famous producers, populations of music culture, promotion of perspective projects.

Best Regards, Louis


โดย: Louisunalo IP: 89.38.97.125 วันที่: 11 ธันวาคม 2564 เวลา:19:36:35 น.  

 
Hello,

Best music scene releases, download music private server.
//0daymusic.org

Best Regards, DJ Charles


โดย: DJCharlesSyday IP: 92.119.179.84 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:15:21:12 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.