Group Blog
 
<<
กันยายน 2558
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
6 กันยายน 2558
 
All Blogs
 
สัมภาษณ์เทวดาในรูปปั้นท้าวมหาพรหม 4 ก.ย. 58

29 ส.ค. 58
ผมได้เดินทางมาที่ศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ ครั้งแรกในชีวิต(ก่อนนั้นแค่นั่งรถผ่านไปผ่านมา) ในวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 58 เป้าหมายหลักก็เพื่อสื่อสารกับท่านเรื่องเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั่นหละ โดยไปตั้งแต่เช้าๆเพื่อให้คนไม่เยอะ ผลปรากฏว่าสาวกของท่านมาเข้าแทน ได้บทสนทนาตามอ้างอิง [1] โดยสรุปคือ สาวกของท่านนัดให้มาวันศุกร์ เลยนัดหมายกันในวันศุกร์ถัดไปเลย 4 กันยายน เวลา 6 โมงเย็น ผมก็เลยจำยอมตามนั้น
----------

4 ก.ย. 58
การเลื่อนกำหนดมานี้ ก็มีข้อดีอีกอย่าง คือ การได้เห็นองค์ท้าวมหาพรหมที่บูรณะเสร็จแล้ว

ผมก็ไปถึงก่อนเวลาซักหน่อย เผื่อได้จองเก้าอี้ตัวที่ไม่ติดถนนและไม่ติดศาลานางรำ เพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนมากนัก ระหว่างนั้นผมได้ติดตามข่าวสารจาก facebook ตัวเอง เผื่อคดีระเบิดจะมีความคืบหน้าอะไรไปบ้าง เพื่อจะได้เกิดมีคำถามที่อัพเดทล่าสุด จนกระทั่งถึงเวลา 6 โมงเย็น ผมก็หยุดการรับข่าวสารเพียงเท่านั้น และการสื่อสารก็เริ่มขึ้น

ตอนนี้วันที่ 4 กันยายน เวลา 6 โมงเย็น ขออัญเชิญท่านท้าวมหาพรหม ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ ตามที่เราได้นัดหมายกันไว้ด้วยเทอญ
ท่านคือท่านท้าวมหาพรหมใช่มั้ยครับ
เ ร า คื อ เ ท ว ด า ที่ ส ถิ ต ย์ อ ยู่ กั บ รู ป ปั้ น ท้ า ว ม ห า พ ร ห ม
(ผมนิ่งไปแปปนึงกับคำตอบนี้ แต่ก็เผื่อใจแต่แรกแล้วว่าท่านอาจเป็นเทวดาในรูปปั้นท้าวมหาพรหมก็ได้ ผมไม่ควรคาดหวังสูงมาก แต่เราก็ต้องหาประเด็นเพียงเฉพาะที่เราต้องการเท่านั้น ส่วนคำถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพรหมที่ผมจดมาด้วยก็คงถูกตัดลดลงไป)
ท่านเป็นเทวดาที่สถิตในรูปปั้นท้าวมหาพรหม ก็เลยถูกเรียกชื่อว่าเป็นท้าวมหาพรหมด้วยเลย ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วรูปปั้นท้าวมหาพรหม มีเทวดาสิงอยู่ทั้งหมดกี่องค์เหรอครับ
6
ท่านที่คุยอยู่นี้ อยู่มานานตั้งแต่แรกเริ่มที่เค้าก่อตั้งศาลนี้เมื่อปี 2499 เลยหรือเปล่าครับ
ใ ช่
แล้วในเทวดาทั้ง 6 องค์นี้ มีองค์ใดอยู่ถึงชั้นพรหมมั้ยครับ
ไ ม่ มี

ท่านครับ ผมเคยมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว แล้วมีเทวดามาคุยด้วย องค์นั้นใช่ท่านหรือเปล่าครับ
ไ ม่
แต่เค้านำความไปเรียนท่านเรื่องผมอยู่ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านครับ ท่านช่วยให้ความกระจ่างเรื่องเหตุระเบิดเมื่อค่ำวันที่ 17 สิงหา ที่ผ่านมาหน่อยสิครับ [2]
ท ำ ไ ม ไ ม่ ดู ข่ า ว เ อ า ห ล ะ
ก็ ตามข่าวยังจับคนร้ายไม่ได้หนะครับ ได้แต่ผู้ต้องสงสัยที่ดูเหมือนจะพิสูจน์แล้วว่า ไม่ได้เป็นคนมาวางระเบิดหนะครับ
ทุ ก ตั ว ที่ ท ำ ร ะ เ บิ ด มั น ไ ม่ ต า ย ดี แ น่
ท่านรู้ล่วงหน้ามั้ยครับ ก่อนที่จะระเบิดหนะครับ
วั น นั้ น ไ ป ท ำ ธุ ร ะ ที่ อื่ น
ท่านอยู่แต่วันศุกร์เหรอครับ
ไ อ ค น ว า ง ร ะ เ บิ ด ใ น ท ที่ แ ห่ ง นี้ บ้ า น มั น อ ยู่ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
แล้ววันนั้นท่านพยายามช่วยอะไรได้มั้ยครับ หรือว่า กว่าท่านจะรู้ว่ามันระเบิดก็หลังจากที่เกิดเรื่องไปแล้ว
แ ผ น ก า ร ณ์ นี้ ส อ น กั น ผ่ า น ทั้ ง ตั ว ที่ อ ยู่ ใ น ต่ า ง บ้ า น แ ล ะ ใ น บ้ า น
(รู้สึกท่านจะเริ่มตอบไม่ค่อยตรงคำถามละ แต่ก็ยังอยู่ในประเด็นเรื่องระเบิดอยู่ครับ)
บ้าน ในที่นี้หมายถึงประเทศเหรอครับ
ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ใ น ล ล สะกดผิด
อ โ อ ก า ศ ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีอะไรอยากจะฝากบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สืบคดีนี้มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
ส อ บ ม า ว่ า ไ อ ว สะกดผิด ตั ว ที่ ว า ง ร ะ เ บิ ด ถ ว
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ท่านมีความเห็นยังไงกับภาพสเก็ตแรกของคนร้ายภาพแรกที่ออกมาครับ (ผมเปิดภาพนี้ให้ท่านดู)

ดู ค ล้ า ย
แค่นี้เหรอครับท่าน
แ ค่ นี้

แล้วรายนี้ที่ถูกจับได้ ในห้องที่มีการประกอบวัตถุระเบิดหละครับ (ผมเปิดภาพนี้ให้ท่านดู)

ถู ก จั บ ใ น อ พ า ร์ ท เ ม้ น แ ต่ ไ ม่ ใ ช่ ค น ว า ง ร ะ เ บิ ด
แล้วเค้าเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุระเบิดครั้งนี้หรือเปล่าครับ
เ ป็ น ค น ป ร ะ ก อ บ ร ะ เ บิ ด อ า จ เ ป็ น ลู ก ที่ น ำ ม า ว า ง ที่ นี่
ท่านใช้คำว่า อาจ ท่านยังไม่แน่ใจใช่มั้ยครับ
ไ ม่ แ น่ ใ จ

แล้วอีกรายที่จับได้ทางชายแดนกัมพูชาหละครับ ชายแดนเขมร (ผมเปิดรูปนี้ให้ท่านดู)

ตั ว ก า น ที่ ว า ง ร ะ เ บิ ด ยั ง จั บ ไ ม่ ไ ด้

งั้น พวกภาพสเก็ตบุคคลอื่นๆหรือบางคนก็มีเป็นรูปถ่ายอย่างเงียะ ท่านมีความเห็นอะไรอีกมั้ยครับกับรูปที่เหลือเหล่านี้ (ผมเปิดรูปนี้ให้ท่านดู)

ถ า ม ไ ด้ ดี ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า
ท่านครับ คือผมก็มาจากต่างจังหวัดหนะนะครับ คงจะไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆ อะไรอย่างเงียะ ท่านน่าจะให้ความกระจ่างอีกหลายๆอย่าง เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตามจับคนร้ายเลยหนะครับ
ที่ ม า นี้ จ ะ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ จั บ ค น ร้ า ย ใ ห้ ไ ด้ เ ล ย ห รื อ
ก็ไม่คาดหวังว่าจะจับได้เร็วขนาดนั้นหนะครับ แต่ก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุดหนะครับ เพราะว่าผมก็ไม่ได้มาบ่อยๆ
ห า ถ า ม ไ ด้ จ า ก หั ว ห น้ า พ ร ห ม
จะไปถามหัวหน้าพรหมได้ที่ไหนหนะครับ
ใ ว้ วั น ห น้ า น ำ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ม า บ อ ก
พระสยามเทวาธิราชเคยบอกว่า หัวหน้าพรหมชื่อ ท้าวนววรรณ [3] จริงหรือเปล่าครับ
ส ง สั ย ใ ช่

ท่านว่าวันนั้นทำความสะอาดสถานที่กันเร็วเกินไปมั้ยครับ
ร อ บ ๆ ถ น น ล ถ า ม ไ ด้ ดี
ใ น ค ว า ม เ ห็ น เ ร า ว่ า เ ร็ ว เ กิ น ไ ป


ท่านครับ แล้วทำไมมือระเบิดถึงต้องเลือกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หละครับ ทำไมไม่เป็นที่อื่นหละครับ
อ ด ดู ต อ น ว า ง ร ะ เ บิ ด
อ๋อ เพราะตัวท่านไม่อยู่ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ปกติอาทิตย์นึงท่านไม่อยู่กี่วันหนะครับ
6
อยู่แต่วันศุกร์เหรอครับ
ใ ช่
แล้วถ้าวันนั้นท่านอยู่ ท่านจะทำอะไรหนะครับ
ต อ น นั้ น อ อ ก ไ ป ส ว ด ม น ที่ ถ ว า ย พ ร
(จริงๆผมถามว่า ถ้าท่านอยู่ท่านจะทำอะไร ไม่ได้ถามว่าวันนั้นท่านไปไหน -_- )

ต้นเหตุที่เค้าทำเนียะ มันมาจากอะไรหนะครับ เช่น เรื่องการเมืองภายใน หรือว่าเรื่องการต่างประเทศ อะไรอย่างเงียะครับ หรือความแค้นส่วนตัว
ตี ค ว า ม ไ ว้ ว่ า ใ ค ร ที่ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ ค น นั้ น แ ห ล ะ
ให้ตีความ แสดงว่าท่านก็ยังไม่มั่นใจเรื่องนี้ใช่มั้ยครับ
หั ว ห น้ า ข บ ว น ก า ร ล ง ม า ท ำ อั น ที่ ต อ น นี้ ต อ บ ย า ก

ท่านครับ แล้ววันที่ท่านไม่อยู่เนียะ สาวกของท่านอยู่เห็นเหตุการณ์ที่นี่หรือเปล่าครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี แ ต่ ก็ ช่ ว ย อ ะ ไ ร ไ ม่ ไ ด้
แล้วถ้ามือระเบิดเข้ามาวันศุกร์ วันที่ท่านอยู่ ท่านช่วยได้หรือเปล่าครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ นั้ น เ ร า ถ้ า อ ยู่ จ ะ ด ล บั น ด า ล ใ ห้ ทุ ก ค น ที่ นี่ ด ย อ ม อ อ ก ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

เดี๋ยวผมขอคุยกับท่านต่อไปอีกนานๆได้มั้ยครับ
ไ ด้

ท่านมีความเห็นยังไงกับการที่กรมศิลปฯมาบูรณะท่าน ที่เพิ่งแล้วเสร็จไปเนียะครับ
ดู ดี

ท่านครับ แล้วเมื่อปี 2549 ที่ท่านเคยถูกทุบจนพังหนะครับ แต่ว่าคนที่ทุบก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต ท่านพอจะให้ความกระจ่างได้มั้ยครับ ว่าเค้าทุบทำไม
วั น นั้ น วั น ที่ ถู ก ทุ บ ศ า ล ปิ ด แ ล้ ว แ ต่ ด ว ง เ ห็ น ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ ในฐานะผู้แนะนำให้สร้างศาลท้าวมหาพรหมขึ้นที่นี่ครับ
ตั ว ท่ า น ห ล ว ง สุ วิ ช า ญ แ พ ท ย์ ท่ า น ห า ฤ ก ษ์ ท ใ ห้ เ ปิ ด โ ร ง แ ร ม เ อ ร า วั ณ
แล้วท่านหลวงสุวิชานแพทย์เนียะ แบบ เป็นผู้วิเศษมีสัมผัสที่หกอย่างว่า จริงหรือเปล่าครับ
ส่ ว น ม า ก ท่ า น น ำ ห ลั ก โ ห ร า ศ า ส ต ร์

ที่ราชประสงค์ มีอาถรรพ์หลายๆอย่าง อย่างที่เขาร่ำลือกัน จริงหรือเปล่าครับ
แ ล้ ว แ ต่ ว่ า ต้ น ต ร ะ กู ล นั้ น ห ว ง ห รื อ ไ ม่
(ในอาถรรพ์หลายๆอย่างที่เขาว่ากัน ไม่ว่าเรื่องรังงู เรื่องสงครามโลก เรื่องโรงพยาบาลตำรวจ เรื่องทางรถไฟฟ้า หรือเรื่องเจ้าของที่เดิม สรุป ให้เพ่งประเด็นเจ้าของที่เดิมในอดีตเป็นหลักนะครับ ได้ยินว่าเขาจะดูตามชื่อในโฉนด)
แล้วเจ้าของวังบูรพา หวงหรือเปล่าครับ ได้ว่าคำสาปแช่งอะไรไว้หรือเปล่าครับ
สื บ . . .
อุ้ย!! ขอโทษครับท่าน วังเพชรบูรณ์ครับ อ่าวังเพชรบูรณ์ ตะกี้ สืบ นะครับ (นี่ผมเป็นอะไรเนียะ พยายามจดจำคำว่า วังเพชรบูรณ์ แล้วทำไมต้องออกเป็น วังบูรพา ทุกที เป็นอย่างงี้ตั้งแต่ตอนเตรียมสคริปคำถามแล้วครับ ฮ่าๆๆ สมองหนิ)
สื บ ม า ว่ า เ จ้ า ข อ ง วั ง นี้ ถู ก ท ำ ใ ห้ ส สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

(ท่านใช้คำว่า สืบ แสดงว่าเรื่องวังเพชรบูรณ์ไม่เกี่ยวกับตัวท่านโดยตรง คำถามนี้เลยเหมือนเพิ่มภาระให้ท่านเปล่าๆครับ)

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับบรรดาผู้ที่มาสักการะท่านมากที่สุดครับ
ต อ น สั ก ก า ร ะ ไ ม่ ค ว ร แ ห สะกดผิด อ บ น ำ สิ่ ง ข อ ง ต่ า ง ๆ อ อ ก ไ ป ด้ ว ย
มีคนแอบขโมยของออกไปด้วยเหรอครับ
มี
เช่นอะไรบ้างครับ ที่เค้าชอบเอาไป
น อ ก จ า ก ท อ ง ค ำ เ ป ล ว แ ล้ ว ยั ง มี วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
(มองดูตรงรั้วเล็กๆที่กั้นรอบๆพระพรหม มีแผ่นทองคำเปลวที่ผู้มาสักการะติดไว้ สงสัยจะมีผู้สักการะบางคนแกะไปสนองความเชื่อส่วนตนหละมังครับ แต่ทราบแล้วก็อย่าทำนะครับ ^_^)

แล้วการบูชาท่านที่ถูกต้อง ควรทำยังไงครับ ให้ถูกที่สุดหนะครับ
น ำ ด อ ก ไ ม้ ไ ป จั บ ที่ ร า ว แ ล้ ว ส ว ด ม น ต์ แ ส ด ง ค ว า ม แ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ผมเพียงแต่บริจาคเงินเพื่อบูรณะท่านอย่างงี้ พอมั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่ ศ รั ท ธ า

มีใครมาบนบานท่านแล้ว ได้สำเร็จตามประสงค์ แต่ไม่มาแก้บน มีมั้ยครับ
มี ต อ น นั้ น ไ ป น ำ วั ต ถุ ม ง ค ล แ ล้ ว เ ว ล า จ ะ ถ อ น โ ด ย ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับเจ้าหน้าที่ๆดูแลศาลแห่งนี้มั้ยครับ
ห น ห น้ า ม า ใ ห ม่
อ่าว วันนี้คุยพอแค่นี้แล้วเหรอครับท่าน
โ ท ษ ที วั น นี้ ดู จ ะ ถ อ น แ ล้ ว วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่
ผมควรเลือกวันมาหาท่านอย่างไรดีครับ โอกาสหน้า
วั น ศุ ก ร์
แล้วถ้าตรงวันพระ เป็นไรมั้ยครับ
ไ ม่ ไ ว้ วั น ศุ ก ร์ ไ ห น ก็ ไ ด้
เวลาประมาณกี่โมงดีครับ
6 โ ม ง เ ย็ น

เอาหละครับ งั้นก็ถือตามนี้ เดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่ ก็ต้องขออัญเชิญท่านในสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเทอญ

อ้างอิง
1. คุยกับสาวกท่าน 29 ส.ค. 58
2. เหตุระเบิดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
3. พระสยามเทวาธิราช ประทานสัมภาษณ์ 5 ก.ค. 57

ก็พอประมาณๆนะครับท่านผู้ชม ไม่คาดหวังกับท่านไว้สูงเกินไป ท่านให้ข้อมูลไว้ได้แค่นี้จริงๆ แล้ววันหน้าฟ้าใหม่มีโอกาสจะมาคุยอีก เพราะท่านยังค้างอีกหลายประเด็น แต่โอกาสหน้าหากได้ไปสัมภาษณ์เทวดาแห่งชาติ เช่น เจ้าพ่อหลักเมือง ฯ ก็จะนำเรื่องระเบิดนี้ไปถามเช่นกัน เผื่อได้ข้อมูลที่แตกต่างครับ
ฝากติดตามบทสนทนารอบต่อไปได้ที่เพจ ผีปากกา สนใจกดไลท์ด้วยนะครับ https://www.facebook.com/Contactghosts
Create Date : 06 กันยายน 2558
Last Update : 6 กันยายน 2558 11:52:21 น. 0 comments
Counter : 5674 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.