Group Blog
 
<<
เมษายน 2558
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
9 เมษายน 2558
 
All Blogs
 
พระสยามเทวาธิราช ตอบคำถาม 3,5 เม.ย. 58

3 เม.ย. 58 เป็นวันศุกร์ บริเวณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเปิดให้ประชาชนเข้าชม โดยในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่กำลังเก็บของจากการจัดงานเฉลิมฯสมเด็จพระเทพฯเมื่อวาน ส่วนผมได้ใช้สถานที่ข้างนอกอาคารในการสื่อสารกับพระสยามฯครับ

ขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิดด หากมีหลายองค์ ขอให้เป็นองค์แทนหรือองค์ที่เป็นโฆษก
ท่านมาแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านใช่องค์เดียวกันกับที่คุยกับผมมาคราวก่อนๆใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ที่ตรงนี้ดีที่สุดในการคุยกับพระสยามฯหรือเปล่าครับ
ไ ด้
วันนี้ท่านสะดวกคุยใช่มั้ยครับ ผมมีคำถามมาถามท่านหลายเรื่องหนะครับ
ไ ด้

วันสงกรานต์ ควรเล่นและจัดงานกันอย่างไรดีครับ
แ บ บ โ บ ร า ญ ดี ก ว่ า
สิ่งที่ปัจจุบันควรปรับปรุง คืออะไรหนะครับ
บ อ ก ย า ก เ พ ร า ะ เ ล่ น กั น ห ล า ย แ บ บ

นางสงกรานต์ปีนี้นามว่า นางรากษสเทวี เชื่อกันว่า จะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตาย และเกิดเหตุเภทภัยต่าง ๆ ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ
ต ำ น า น นี้ แ ต่ ง ขึ้ น จ า ก ห ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

เดี๋ยวต่อไปถามเรื่องการเมืองนะครับ
ต่อการเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ สิ่งที่ท่านอยากให้ปฏิรูปมากที่สุด คืออะไรครับ
น ำ ส บ สะกดผิด
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร ต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปครับ ควรบัญญัติอะไรหรือไม่บัญญัติอะไรเป็นสำคัญ
เ อ า ม า ต ร า แ น บ ไ ว้ ว่ า บั ญ ญั ติ โ ด ย น ำ ไ ป ใ ห้ นั ก ก า ร เ มื อ ง ซื้ อ เ สี ย ง มี โ ท ษ ห นั ก ห้ า ม ล ง เ ลื อ ก ตั้ ง อี ก ถ สะกดผิด
ไ ว้ ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า


ท่านมีความเห็น หรืออยากจะบอกอะไรกับ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ มั้ยครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

สว. ควรจะมีที่มายังไงหนะครับ
วั น นี้ มึ ง อ ย า ก แ ต่ ถ า ม เ รื่ อ ง ก า ร เ มื อ ง เ ห ร อ
หลายเรื่องครับท่าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ความเชื่อ เรื่องลึกลับ ประวัติศาสตร์ และก็หมวดจีปาถะหนะครับ ก็จดมาเยอะหนะครับ
โ ท ษ ที วั น นี้ แ ว่ ว ม า ว่ า บ อ ก ย า ก
ห น ห น้ า ม า ใ ห ม่

ขอนัดเป็นวันพรุ่งนี้วันเสาร์ ได้มั้ยครับ
ไ ด้
งั้นวันพรุ่งนี้ผมมาหาท่านนะครับ
โ ท ษ ที
ครับ ก็สรุปวันเสาร์ที่ 4 เม.ย. ผมมาถามท่าน
บ อ ก ว่ า ไ ด้
โอเคครับ งั้นก็ต้องขออัญเชิญท่านไปสถิต ณ ที่ของท่าน เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมนัดคุยกับท่านอีกทีนะครับ ขออัญเชิญครับ

-----------------------------

4 เม.ย. 58 ผมเกิดการผิดนัดกับท่านครับ แหะแหะ คือเห็นว่าตัวเองจะอยู่กรุงเทพฯถึงวันอาทิตย์ เลยจะเปลี่ยนใจไปหาท่านวันที่ 5 เม.ย. แทนแล้วกันครับ

-----------------------------

5 เม.ย. 58 ตรงกับวันอาทิตย์ บริเวณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยจะปิด ผมจึงอาศัยบริเวณประตูดุสิตสาสดาเหมือนคราวก่อนๆที่เคยมาเมื่อ 5 ก.ค. 57 และ 8 ธ.ค. 56

ขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิดด หากมีหลายองค์ ขอให้เป็นองค์แทนหรือองค์ที่เป็นโฆษก
ท่านคือพระสยามเทวาธิราชใช่มั้ยครับ
ไ อ่ นี่ เ ว ล า นั ด แ ต่ ไ ม่ ม า
ต้องขอโทษท่านอีกทีหนะครับ เมื่อวานบังเอิญติดธุระไปกับเพื่อนหนะครับ วันนี้อยู่กรุงเทพอีกเป็นวันสุดท้าย ก็เลยมาขอใช้วันนี้แทนแล้วกันนะครับ ขออภัยท่านได้มั้ยครับ
ที ห ลั ง แ ท น ที่ ทั สะกดผิด
ผมเริ่มคำถามได้เลยใช่มั้ยครับ(พยายามตัดบท)
ไ ด้

คือเรื่องที่ผมคุยกับท่านเนียะ ผมก็จะนำไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้อ่านด้วยทั้งหมด ดีมั้ยครับท่าน
ดี

ท่านครับ วันก่อนถามท่านเรื่องนางสงกรานต์นามว่า รากษสเทวี แล้วท่านว่าเป็นตำนานที่แต่งขึ้นมาจากไหนซักอย่าง ท่านบอกว่า วันหน้าสืบให้ ตอนนี้ท่านพอจะได้คำตอบหรือยังครับ
เ ป็ น ต ำ น า น ที่ แ ต่ ง ขึ้ น จ า ก นั ก ถ้ า ไ ม่ ลื ม จ ะ ดู ใ ห้
ทีนี้เชื่อกันว่า จะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตาย เกิดเหตุเภทภัยต่าง ๆ อันนี้น่าเชื่อถือน่ากังวลแค่ไหนหนะครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

ท่านอยากจะเสนอแนะอะไรในการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มั้ยครับ
น ำ นั ก ก า ร เ มื อ ง ซื้ อ เ สี ย ง ไ ป ล ง โ ท ษ ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
ขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดกลับมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิดด
เ ว ล า จ ะ อั ญ เ ชิ ญ หั ว แ ง สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ้ า ไ ม่ ลื ม จ ะ ดู ใ ห้

ท่านว่าควรมีการโหวตทำประชามติมั้ยครับ รัฐธรรมนูญ
ท ำ ดี ก ว่ า เ พ ร า ะ จ ะ ไ ด้ ท ำ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ ท ไ ว้ วั น ห น้ า ดู ใ ห้

แล้วท่านอยากจะเสนอแนะให้ปฏิรูปประเทศด้านไหนมากที่สุดครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
(โอยย ท่านเลื่อนไปหนหน้าหมด ไม่มีเวลาแล้วครับท่าน)

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง นายกคนนอก ครับ
บ อ ก แ ล้ ว ว่ า ที่ มึ ง ม า ห า นี่ เ พ ร า ะ อ ย า ก รู้ เ รื่ อ ง ก า ร เ มื อ ง เ ห ร อ
แล้วท่านไม่อยากให้ความเห็นอะไรหน่อยเหรอครับ เพราะเค้าก็กำลังเถียงๆกันอยู่หนะครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับรัฐธรรมนูญมาตรา 44 ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ความว่า “ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทำการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เป็นคำสั่งหรือการกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว”
แ ว่ ว ม า ว่ า หั ว ห น้ า ค ณ ะ รั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ แ ห่ ง ช า ติ ห า ก แ อ บ น ำ ม า ต ร า นี้ ไ ป ใ ช้ ไ ม่ ดี จ ะ ไ ม่ มี แ ห สะกดผิด ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
โ ท ษ ที วั น นี้ ยั ง ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ป.ป.ช. หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้


ท่านมีความเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำครับ
ตั ว ที่ ท ำ ใ ห้ ร า ค า ย า ง พ า ร า ต ก ต ่ำ คื อ ท่ า น รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช
แล้วท่านอยากจะบอกให้รัฐมนตรีพาณิชย์ แก้ไขราคายางพารายังไงดีครับ
ท ำ ใ ห้ หั ว ห น้ า ที่ ดู แ ล ร า ค า ย า ง หั ท สะกดผิด
โ อ ก า ส ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

เมื่อกี้ท่านว่ากระทรวงพาณิชย์ใช่มั้ยครับ ไม่ใช่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่มั้ยครับ
โ ด ย ม า ก แ ล้ ว ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ท ำ ใ ห้ ร า ค า ย า ง ต ก ต ่ำ ม า ก ก ว่ า

ท่านเห็นด้วยมั้ยครับ กับการให้พลเรือนขึ้นศาลทหาร
ถ า ม ไ ด้ ดี
ไ อ ต า เ ห ล่ ตั ว เ ดี ย ว หั ว เ ผ ด็ จ ก า ร
แ ต่ เ ร า ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย

ตะกี้ท่านเรียกใครว่าไอตาเหล่เหรอครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด
แล้วถ้าผมเอาถ้อยคำนี้ของท่านไปเผยแพร่เนียะ เค้าจะเรียกตัวผมไปมั้ยครับ
เ ว ล า ถู ก เ ลี ย ก ตั ว น ำ ห ลั ก ฐ า น ก า ร สื่ อ ส า น กั บ เ ร า แ ส ด ง ใ ห้ วิ ธี นี้ จ ะ ท ำ ใ ห้ มั น หู ทิ พ ย์ ขึ้ น ม า บ้ า ง
หลักฐานการสื่อสาร ก็อย่างเช่นกระดานแผ่นนี้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

(เรียนผู้อ่าน นอกจากกระดานสนทนาแผ่นนี้แล้ว หลักฐานที่เหลือเห็นจะเป็นคลิปเสียงที่ผมอัดเสียงสะกดของตัวเองไว้เพื่อนำไปถอดเป็นตัวหนังสือทีหลัง นอกนั้นก็เป็น Blog เก่าๆที่บอกได้ว่าผมไม่ได้มาทำอย่างงี้เป็นครั้งแรก แต่ทั้งหมดก็ไม่อาจพิสูจน์การมีอยู่จริงของเทวดาที่สื่อสารด้วย ได้อยู่ดีครับ)

ท่านมีความเห็นอย่างไร ถ้าจะก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ศึ ก ษ า ผ ล ก ร ะ ท บ ใ ห้ ดี

ท่านอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศอเมริกา เป็นอย่างไรครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี แ ว่ ว ม า ว่ า เ สะกดผิด อ เ ม ริ ก า ช อ บ ยุ่ ง เ รื่ อ ง ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ อื่ น ห า ก เ สะกดผิด อ เ ม ริ ก า สู ญ เ สี ย ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
แล้วทางการไทยควรจะ ยังไงกับอเมริกาดีครับ ท่านว่า
ไ ป ถ า ม เ รื่ อ ง อื่ น ต่ อ ดี ก ว่ า

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ป๋าเปรม มากที่สุดครับ
ท่ า น แ ก่ แ ล้ ว ท่ า น อ ย่ า ยุ่ ง เ รื่ อ ง ก า ร เ มื อ ง เ ล ย
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ ศาลฉ้อราษฎร์บังหลวง ที่ป๋าเปรมเสนอแนะ มั้ยครับ
ดี
นึ ก ดู แ ล้ ว ท่ า น ก็ ห่ ว ง บ้ า น เ มื อ ง ถึ ง ไ ด้ เ ส น อ แ น ะ
แ สะกดผิด ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้


ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี มั้ยครับ
ห า ก ท่ า น ผู้ ห ญิ ง ศ รี รั ศ
ออกไปดูก่อน

(10 นาที)
เ ท่ า ที่ ดู ท่ า น ผู้ ห ญิ ง ศ รี รั ศ มิ์ ท่ า น ต้ อ ง ล ำ บ า ก เ รื่ อ ง พ่ อ แ ม่ ถู ก ค ดี ห มิ่ น พ ร ะ บ ร ม เ ด ช า นุ ภ า พ
อ ย า ก รู้ อ ะ ไ ร อี ก

แล้วพ่อแม่ของท่านศรีรัศมิ์ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จริงหรือเปล่าครับ
ท่ า น ทั้ ง ส อ ง เ ค ย ท ำ ง า น รั บ ใ ช้ ใ ก ล้ ชิ ด

ถามต่อเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นางอมรา พงศาพิชญ์ ในฐานะประธานกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติมั้ยครับ
ตั ว น า ง อ ม ร า เ อ ง เ ค ย แ อ บ รั บ ใ ช้ เ ผ ด็ จ ก า ร
แอบรับใช้เผด็จการ สมัยไหนหนะครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง
แต่รัฐประหารรอบนี้ นางอมรมก็บอกว่า ไม่ได้เห็นด้วยนี่ครับท่าน
แ น่ น อ น ใ ค ร จ ะ บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง
แต่เหมือนประยุทธ์จะสั่งยุบ กสม.ของนางอมราเนียะ แล้วนางอมราก็ตอบโต้ไม่อยากให้ยุบ ไม่ใช่เหรอครับท่าน
ตั ว หั ว ห น้ า ก ส ม แ อ บ ดี ใ จ ห า ก ถู ก ยุ บ จ ริ ง

ท่านครับ ผมถามท่านเนียะ ก็ยังมีประเด็นเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบัน แต่ทีนี้ก็ยังมีหมวดศาสนา หมวดความเชื่อ ลึกลับ ประวัติศาสตร์ หมวดจีปาถะ ท่านว่าผมถามหมวดการเมืองเศรษฐกิจสังคม ให้หมดก่อนไปเลยดีมั้ยครับ คือกลัวว่าท่านจะมีเวลาอีกไม่นานหรือเปล่า
ดี

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา มั้ยครับ
ท่ า น เ ป็ น ร อ ง น า ย ก
แ ต่ รั บ ต ำ แ ห น่ ง ด้ า น เ ดิ น ท ำ ง า น โ อ ก า ส ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี น า ย ชั ช ช า ติ นั้ น เ ว ล า ท ำ ง า น จ ะ ช อ บ ล ง พื้ น ที่ เ อ ง ออกไปดูก่อน
(10 นาที)
เ ว ล า นี้ ถ า ม อ ย่ า ง อื่ น ดี ก ว่ า
เปลี่ยนไปถามเรื่องอื่นหนะเหรอครับท่าน
ใ ช่

หมวดศาสนาแล้วกันนะครับ
ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือ ช่วง วรปุญฺโญ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มั้ยครับ
ตั ว ท่ า น ช่ ว ง ไ ด้ ต ำ แ ห น่ ง นี้ ม า เ พ ร า ะ ท ำ ใ ห้ ตั ว น วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ท่านว่า ท่านช่วง วรปุญฺโญ เนียะ จะได้เป็นพระสังฆราชองค์ต่อไปหรือเปล่าครับ
วั น นี้ ยั ง บ อ ก ย า ก

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ มหาเถรสมาคม มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ม ห า เ ถ ร ส ม า ค ม ถู ก เ พ่ ง เ ล็ ง ม า ก ที่ ท ำ ใ ห้ หั ว ห น้ า วั ด พ ร ะ ธ ร ร ม ก า ย ไ ม่ ต้ อ ง ป ร า ชิ ก แ ต่ นั่ น เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ท ำ ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล้ ว
ท่านว่าเป็นการขัดพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วมั้ยครับ
แ ม้ ว่ า ท่ า น ที่ น ำ พ ร ะ ลิ ขิ ต ม า เ ผ ย แ พ ร่ ไ ด้ ท ำ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม สั บ ส น ธ ร ร ม ลิ ขิ ต แ ต่ ตั ว ผู้ เ ผ ย แ พ ร่ ไ ป เ อ า ข อ ง บ อ ก ย า ก

ท่านครับ เดี๋ยวผมขอตัวไปหาน้ำกินแปปนึงนะครับ
ไ ด้
เดี๋ยวขออัญเชิญท่านพักก่อนแปปนึงครับ
(วิ่งไปหาซื้อน้ำกินอย่างกระหาย)

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ หลวงตามหาบัว ครับ
โ ท ษ ที โ บ ร า ณ ว่ า ไ ว้ บุ ญ ไ ม่ ถึ ง ท่ า น ไ ม่ ก ล้ า วิ จ า ร ย์
เรื่องว่าท่านเป็นอรหันต์หรือไม่ ท่านก็ไม่มีความเห็น ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น

เอิ่ม ท่านคือพระสยามฯใช่มั้ยครับ เกรงว่าการสื่อสารจะขาดช่วงไป
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง ภิกษุณี ครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า โ บ ร า ณ ไ ม่ ใ ห้ บ ว ช ภิ ก ษุ ณี เ พ ร า ะ อ า จ ท ำ ใ ห้ ศ า ส น า อ า ยุ สั้ น
แสดงว่าท่านเห็นด้วยที่จะ ไม่ควรจะมีการบวชภิกษุณี ใช่มั้ยครับ
เ ห็ น ด้ ว ย
(กลัวว่าคำถามและคำตอบจะดูกำกวมจัง)

(หมวดความเชื่อ,เรื่องลึกลับ และประวัติศาสตร์)
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ในฐานะผู้ปั้นหล่อพระสยามฯครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
โ บ ร า ณ ว่ า ท่ า น ปั้ น พ ร ะ ส ย า ม เ ท ว า ธิ ร า ช นั้ น เ ป็ น ค น รั ก ใ น ง า น ศิ ล ป แ ต่ ท่ า น ห า ก แ ร ก ลั ล สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านพอจะเล่ากรรมวิธีการปั้นหล่อ และแร่ธาตุที่ใช้ โดยย่อๆได้มั้ยครับ
วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านรู้จัก ริว จิตสัมผัส มั้ยครับ
รู้
ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ริวจิตสัมผัส มั้ยครับ
นั บ เ ป็ น ค ำ ถ า ม ที่ ดี ม า ก ไ อ้ ริ ว มั น ห ล อ ก ล ว ง
เค้าไม่ได้สัมผัสผีสางเทวดาได้เหรอครับ เค้าหลอกลวงเหรอครับ
ไ ป ดู ต อ น ที่ มั น ท ำ น า ย ว่ า นั ก ก า ร เ มื อ ง แ ท น ที่ มั น จ ะ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
แล้ว เจนญาณทิพย์ หละครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ท ำ ร า ย ก า ร ด้ ว ย กั น
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ท่านมีความเห็นอย่างไรกับความเชื่อที่ว่า คนไทยมาจากเทือกเขาอัลไตครับ
ถ า ม ไ (มีสายเข้าการสื่อสารชะงักนิดหน่อย)
อะ ท่านเริ่มตอบใหม่เลยแล้วกันนะครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
โ ด ย ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า เ ก่ า ก ล่ า ว ไ ว้ เ ช่ น นั้ น
ใ น ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง โ บ ร า ณ ไ ม่ ไ ด้ ม า จ า ก ที่ นั่ น

ก็คือไม่ได้มาจากที่นั่นนะครับ
ไ ม่
งั้นท่านรู้มั้ยครับ ใครเป็นคนเอามาบอกว่าคนไทยมาจากที่นั่น
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านรู้จัก หมอดูอีที ที่พม่ามั้ยครับ
รู้
ท่านมีความเห็นยังไงกับเธอมั้ยครับ
ห ล อ ก ล ว ง เ ห มื อ น กั น
ไ ป ดู ต อ น ที่ มั น ท ำ น า ย นั ก ก า ร เ มื อ ง ไ ท ย นั ก ก า ร เ มื อ ง ส อ บ ต ก กั น เ ป็ น แ ถ ว

หมายถึงเธอทำนายว่านักการเมืองคนนั้นจะสอบผ่าน แต่สุดท้ายก็สอบตกกันหลายคนหนะเหรอครับ
ใ ช่
แต่ได้ยินว่า เธอสามารถทายเลขที่อยู่ในธนบัตรได้หนะครับ
เ ป็ น ม า ย า ก ล
ทานโทษนะครับ แล้วเทวดาหรือพระสยามฯเนียะ สามารถทายเลขในธนบัตรได้มั้ยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ไ ด้
พระสยามฯ ทายได้มั้ยครับ
ไ ด้
ควรจะทดสอบมั้ยครับ
ตั ว มึ ง ส ง สั ย โ ด ย สั น ด า น แ ล้ ว ไ ป ห า น น
(โดนด่าแบบฟังไม่รู้เรื่อง ฮื่อๆๆๆ T_T )

มีผู้กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ชาติก่อนเป็นทหารเอกของพระนเรศวร พระสยามฯมีความเห็นเป็นประการใดครับ
ท่ า ท า ง มึ ง จ ะ ส ง สั ย ป ร ะ ยุ ท ธ์ ม า ก จั ง
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


(หมวดจีปาถะ)
ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี น า ย ซิ โ ก้ ต ตั ว ดี จ ะ ท ำ ใ ห้ ที ม ช า ติ ไ ท ย ไ ป บ อ ล โ ล ก ไ ด้
นายซิโก้ จะพาทีมบอลไทยไปบอลโลกได้เหรอครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
แต่เมื่อกี้ท่านเหมือนบอกว่า ซิโก้ตัวดีจะพาบอลไทยไปบอลโลกได้ อันนั้นท่านยังไม่มั่นใจใช่มั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่ ว่ า น า ย ซิ โ ก้ แ ท น ที่ ท สะกดผิด จ ะ เ อ า แ ต่ ท ำ ธ
ไ ว้ วั น ห น้ า ห สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


ท่านมีความเห็นอย่างไร ที่บางคนอยากให้คนในปัจจุบันแต่งชุดไทยหนะครับ
ที่ มึ ง ม า วั น นี้ ส ง สั ย อ ย า ก รู้ เ รื่ อ ง นี้ ม า ก ก ว่ า
ถ า ม ไ ด้ ดี วั น นี้ พ อ แ ค่ นี้ ก่ อ น

วันนี้พอแค่นี้ก่อนเหรอครับ
ใ ช่

งั้นขอเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับ
เรื่องสุดท้ายคืออยากให้ท่านได้เป็นฝ่ายพูดในประเด็นที่ผมไม่ได้ถาม แต่เป็นประเด็นที่ท่านเห็นว่าสำคัญที่สุดหนะครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี แ ว่ ว ม า ว่ า ด ว ง เ มื อ ง ก ำ . .
(โดนเจ้าหน้าที่มาไล่ T_T เพราะใกล้เวลาปิดแล้ว)


Create Date : 09 เมษายน 2558
Last Update : 10 เมษายน 2558 17:11:02 น. 9 comments
Counter : 6122 Pageviews.

 
เก็บตก วันที่ 3 เม.ย. 58 ผมได้แวะศาลหลักเมืองเพื่อคุยอะไรกับท่านด้วยนิดหน่อย เพราะท่านชอบวันศุกร์ แต่มีเพื่อนฝากมาถามเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยสองข้อ ดังนี้

ข้อหนึ่ง ในวันฟ้าสีทองสำหรับแผ่นดินไทย แผ่นดินเราจะปกครองด้วยระบอบอะไร
เ ว ล า นั้ น บ้ า น เ มื อ ง เ จ ริ ญ ม า ก เ ร า จ ะ ป ก ค ร อ ง ด้ ว ย ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย โ ด ย ไ ม่ มี นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ โ ก ง กิ น
(ข้อสอง)ก่อนจะถึงวันนั้น แผ่นดินเราต้องผ่านเหตุการณ์อะไรก่อน จะเป็นภัยพิบัติและสงครามหรือไม่ ผลกระทบมีมากน้อยแค่ไหน
เ ว ล า นั้ น บ้ า น เ มื อ ง เ จ ริ ญ ม า ก ไ ม่ ต้ อ ง มี ส ง ค ร า ม ห รื อ ภั ย พิ บั ติ อ ะ ไ ร รู้ มั้ ย ว่ า ด ว ง เ มื อ ง ไ ด้ เ ป ลี่ ย น ไ ป แ ล้ ว

(ส่วนคำถามนี้ผมถามเองครับ)
เผอิญเห็นป้ายข้างหน้าเขียนว่า พระกริ่งหลักเมือง ท่านมีความเห็นว่ายังไง
เ ป็ น พ ร ะ ก ริ่ ง ที่ ป ลุ ก เ ส ก ใ น ศ า ล ห ลั ก เ มื อ ง


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 9 เมษายน 2558 เวลา:21:06:17 น.  

 
เปรียบเทียบกับความเห็นเจ้าพ่อหลักเมืองเมื่อเจอคำถามในลักษณะเดียวกัน

พระหลักเมือง 19 ก.ย. 57
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
แ ว่ ว ม า ว่ า เ งิ น แ ท น ที่ จ ะ เ อ า ไ ป พ ยุ ง ร า ค า ย า ง แ ต่ ก ลั บ เ อ า ไ ป ทํ า โ ค ร ง ก า ร ห น ห น้ า สื บ ใ ห้


พระหลักเมือง 24 ม.ค. 57
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
น า ย ชั ช ช า ติ แ ม้ ว่ า จ ะ ดู ทํ า ง า น แ ต่ โ ด ย เ นื้ อ แ ท้ แ ล้ ว (ระหว่างนี้มีพนักงานก่อกวนมาถามว่า ปีมะแมปีนี้ดีมั้ย ผมก็ว่าถามได้แต่เรื่องบ้านเมืองครับ) ท่ า น ใ น ใ จ ตั ว เ อ ง ยั ง มี ที่ ดุ
หมายถึง เนื้อแท้ในใจเค้าแล้วเป็นคนดุเหรอครับ
ใ ช่


สำหรับความเห็นของพระสยามฯที่มีต่อเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านยังคงยืนยันตามความเห็นเดิมของท่านเมื่อ 8 ธ.ค. 56 คือ
พระสยามฯ 8 ธ.ค. 56
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับวัดพระธรรมกายครับ
ถ า ม ทํ า ไ ม
ประเด็นแรกคือ เราสมควรไปทำบุญกับวัดพระธรรมกายหรือไม่ครับ หรือสนับสนุนวัดพระธรรมกายในแง่ต่างๆ
ส ม ค ว ร
ท่านคิดว่าเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายยังมีสถานะภาพเป็นพระอยู่หรือเปล่าครับ หรือว่าต้องโทษปราชิกไปแล้ว
ยั ง เ ป็ น พ ร ะ อ ยู่
ท่านคิดว่าการมาเดินธุดงค์ในกรุงเทพฯเป็นแถวยาวเยียด ให้ญาติโยมโปรยกรีบดอกกุหลาบให้พระเหยียบ จนการจราจรติดขัด ท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรครับ
ไ ด้ บุ ญ น้ อ ย


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 10 เมษายน 2558 เวลา:17:36:02 น.  

 
ลืมไปว่าเคยถามถึง ริวจิตสัมผัส กับเจ้าพ่อหลักเมืองไปแล้วครับ เมื่อ 9 พ.ย. 55

พระหลักเมือง 9 พ.ย. 55
อยากให้ท่านได้ไปดู ริว จิตสัมผัส ว่าเค้ามีสัมผัสเหนือกว่าคนธรรมดา เห็นภูติผีปีศาจ จริงหรือไม่
ออกไปดูก่อน
ท่านรู้ใช่มั้ยครับ ว่าชื่อนี้หมายถึงใคร
รู้
(4 นาที)
ใ ค ร ส า ม า ร ถ สื่ อ วิ ญ ญ า ณ ไ ด้ ม า ห า กู
แล้ว ริว จิตสัมผัส สื่อวิญญาณได้จริงหรือเปล่าครับ
ดู จ ะ ไ ด้
ใครสื่อวิญญาณได้มาหาท่าน ท่านจะสื่อสารอะไรกับเค้าเหรอครับ
อ า จ บ อ ก ไ อ ที่ มั น ทํ า ห า ย น ะ ใ ห้ บ้ า น เ มื อ ง


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 13 เมษายน 2558 เวลา:13:35:24 น.  

 
ขออภัยสำหรับการทำลิงค์ที่โยงจาก wikipedia ผิดพลาดนะครับ ทำให้ไม่สามารถเข้าไปได้ ซึ่งผมก็ไม่อยากแก้ไขแล้วหละ เพราะจะทำให้วันที่ Last Update ผิดกลายเป็นปัจจุบันทันที จึงขอมาแก้ในช่องคอมเม้นท์นี้แล้วกันนะครับ
อมรา พงศาพิชญ์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 14 เมษายน 2558 เวลา:12:45:41 น.  

 
สนใจติดตาม Blog นี้ กดไลท์เฟชบุ๊คเพจ ผีปากกา ได้ครับ ^_^ https://www.facebook.com/Contactghosts


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 16 เมษายน 2558 เวลา:19:38:38 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณสมภพ..

ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะค่ะ.♡


โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:5:57:08 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับ


โดย: **mp5** วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:9:19:57 น.  

 


โดย: belle1 วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:12:33:54 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดค่ะ ..

มีความสุขมากๆนะคะ ..

โดย: foreverlovemom วันที่: 19 เมษายน 2558 เวลา:15:54:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.