Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2565
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
7 พฤษภาคม 2565
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพ 6 พ.ค. 65

เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฯ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม นี้ ควรเลือกใครดีครับ (ผมนำรูปและไฟล์นี้ไปเปิดให้ท่านดู รายชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. )
อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
ประมาณกี่นาทีครับ
2 0
ขออัญเชิญครับ

(20 นาทีผ่านไปเชิญท่านกลับมา แต่ท่านก็ยังคงวนเวียนพิเคราะห์ข้อมูลผู้สมัครเหล่านี้อีกนานนๆๆๆมากกๆๆๆ โดยที่ผมจะไม่คาดคั้นท่านมาก แอบกลัวอยู่ว่าท่านจะไม่ให้คำตอบ)

อั น ที่ จ ริ ง น า ย ชั ช ช า ติ จ ะ ช น ะ เ ลื อ ก ตั้ ง ผู้ ว่ า ก รุ ง เ ท พ
ท่านทำนายไว้อย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ก็อาจจะใช่นะครับ แต่ว่าในส่วนตัวของท่านเนียะ ก็น่าจะมีสิทธิ์พูดแนะนำให้คนเลือกใคร คือถ้าท่านชอบนายชัชชาติท่านก็อาจจะบอกให้เลือกนายชัชชาติ แต่ถ้าท่านไม่ชอบท่านบอกให้เลือกคนอื่นก็บอกได้ รวมถึงตัวท่านเองถ้าจะได้เข้าคูหาเลือกตั้งวันนั้น ท่านอยากจะเลือกใคร
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ เ ลื อ ก แ ล้ ว กั น ไ ม่ แ น ะ น ำ
ท่านในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนนึง 22 พฤษภาคม ท่านจะกาให้ใครครับ
ใ น วั น นั้ น เ ร า ไ ม่ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ ก ตั้ ง
สมมุติว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้ง สมมุติว่าทะเบียนบ้านท่านอยู่ที่นี่ ผมไม่รู้ว่าผมคาดคั้นท่านมากไปหรือเปล่า ท่านจะเลือกใครครับ มีไม่ประสงค์จะลงคะแนนก็มีนะครับ
8 อ ย า ก เ ลื อ ก ชั ช ช า ติ เ ห มื อ น กั น 8
(ผมให้ท่านกาลงบนภาพรายชื่อที่ปริ้นท์มา)
เพราะอะไรเหรอครับ
อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ เ พ ร า ะ อ ะ ไ ร แ ค่ อ ย า ก เ ลื อ ก เ ฉ ย ๆ
ฟังดูเหมือนผมคาดคั้นให้ท่านเลือกมากเลยใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ห ร อ ก
ฟังดูเหมือนการเลือกตั้งผู้ว่าที่จะเกิดขึ้น ดูแทบจะไม่มีผลกระทบอะไรกับบ้านเมืองเลยใช่มั้ยครับ ท่านถึงว่า ไม่เพราะอะไรหรอกแค่อยากเลือกเฉยๆ หนะครับ
อ ำ น า จ ห ลั ก อ ยู่ ที่ รั ฐ บ า ล ม า ก ก ว่ า

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ในฐานะอดีตผู้ว่าฯคนล่าสุดมั้ยครับ
อั ศ วิ น ไ ป อ ยู่ ใ น ผู้ ว่ า ทุ น สู ง
ยังไงอะครับท่าน
ใ ช้ เ งิ น ม า ก ใ น ก า ร จ ะ ท ำ อ ะ ไ ร แ ต่ ล ะ อ ย่ า ง

ต่อไปเป็นนายกเมืองพัทยาครับ ควรเลือกใครดีครับ (นำทั้ง 4 คนให้ท่านดู ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา )
ใ ห้ เ ลื อ ก ไ ห สะกดผิด
ใ ห้ เ ลื อ ก บ อ ก ใ ห้ เ ลื อ ก บ้ า น ใ ห ญ่ ใ น พื้ น ที่

บ้านพวกคุณปลื้มเหรอครับ
ใ ช่
(ผมต้องเปิด google หาเกี่ยวกับ บ้านใหญ่ )
งั้นท่านคงจะหมายถึง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ เบอร์ 1 มั้ยครับ
ใ ช่

เรื่องเลือกตั้งทั้งกรุงเทพฯและพัทยา หมดเพียงแค่นี้นะครับ หรือท่านมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ
ไ ม่ แ ล้ ว

(ตอนนี้รู้สึกพลาดที่ไม่ได้ถามถึงการเลือกตั้งซ่อม สส.ราชบุรีแทนปารีณา)

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ มากที่สุดมั้ยครับ
ไ อ ป ร ะ วิ ต ร มั น อ ย า ก เ ป็ น น า ย ก
แล้วแกจะได้เป็นนายกสมใจแกมั้ยครับ
มั น ไ ม่ มี ก ฏ ห ม า ย ร อ ง รั บ
มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ
ใ ห้ อั น ดั บ มั น ต่ อ จ า ก นั ก อ สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายรังสิมันต์ โรม มากที่สุดมั้ยครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายสิระ เจนจาคะ มากที่สุดมั้ยครับ
อั น ที่ จ ริ ง น า ย สิ ร ะ ไ ม่ น่ า จ ะ ต้ อ ง พ้ น ส ภ า พ ส ส แ ต่ ศ า ล ก ลั บ ใ ห้ พ้ น
แสดงว่ารัฐบาลสั่งศาลไม่ได้ใช่มั้ยครับ
สั่ ง ไ ม่ ไ ด้

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส มากที่สุดมั้ยครับ
ไ ส สะกดผิด
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


เดี๋ยวย้อนไปเรื่องของนายสิระอีกนิดนึงนะครับ ทีนี้ก็เกิดการเลือกตั้งซ่อมเนียะ นายสิระก็ให้เมียของตัวเองมาลงแข่งแทน ปรากฏว่าคะแนนหดลงไปเยอะมากเลยนะครับ ถ้าเทียบกับตอนเลือกตั้ง 62 ไม่ทราบว่าสาเหตุที่คะแนนหดมากมายขนาดเนียะ มันเกิดมาจากอะไรเหรอครับ
อั น ที่ จ ริ ง ไ ด้ เ พ ร า ะ อ ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

วาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของประยุทธ์ ควรเริ่มนับเมื่อไหร่ และจบลงเมื่อไหร่ครับ
ใ น รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ใ ห้ 8 ปี นั บ จ า ก ด ำ ร ง ต ำ แ ห น่ ง น า ย ก ส มั ย แ ร ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ ใ ห้ นั บ ตั้ ง แ ต่ ไ ด้ รั บ โ ป ร ด เ ก ล้ า ใ น ปี 2 5 5 7
งั้นก็ 8 ปี ปีนี้ใช่มั้ยครับ ได้ยินเค้าพูดกันว่าเป็นเดือนสิงหาคม
ไ อ พ ว ก นี้ มั น ตี ค ว า ม ใ ห้ เ ริ่ ม นั บ จ า ก วั น ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ
รัฐธรรมนูญมาประกาศใช้ปี 60 แล้วท่านว่ารัฐธรรมนูญควรจะมีผลย้อนหลังไปก่อนนั้นมั้ยครับ
ใ น บ ท บั ญ ญั ติ ไ ม่ ไ ด้ บ อ ก ใ ห้ เ ริ่ ม ใ ช้ เ มื่ อ ไ ห ร่
พอไม่ได้บอกแล้วควรจะเริ่มใช้เมื่อไหร่หละครับ
ใ ห้ ใ ช้ ทั น ที
ก็คือนายกฯคนปัจจุบันก็ให้นับย้อนไปเริ่มดำรงตำแหน่งปี 57 มาอย่างงั้นเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

บัตรเลือกตั้งใบเดียว หรือสองใบ ดีกว่ากันครับ
ใ บ เ ดี ย ว ไ ป เ ล ย
คือเพื่อให้มันชี้ขาดเลยเหรอครับ
ใ ช่

ที่ผ่านมามีการเอาผิดกับคนซื้อเสียง เนียะกำลังถกเถียงกันว่า ควรจะเอาผิดคนขายเสียงด้วยมั้ยครับ
ใ น อ ดี ต เ ค ย เ อ า ผิ ด ค น ข า ย เ สี ย ง แ ล้ ว
ไ ป ถ า ม ข้ อ อื่ น ต่ อ


ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พล.ต.ต. ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ที่ลี้ภัยจากเรื่องค้ามนุษย์มั้ยครับ
ใ ห้ มั น อ อ ก ไ ป อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
ท่านว่าเรื่องนี้สำคัญมั้ยครับ ถ้าไม่สำคัญผมจะได้ข้ามไปถามเรื่องอื่นหนะครับ หรือว่าไม่ค่อยสำคัญครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับรถไฟความเร็วสูงลาวจีนครับ
ไ อ ที่ ย ก ย่ อ ง ห น ะ ไ ม่ รู้ ว่ า ล า ว ต้ อ ง เ สี ย ด อ ก เ บี้ ย เ ท่ า ไ ห ร่
ฟังดูเหมือนแบบ คงจะเป็นอะไรที่ดูมหาศาลอยู่ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แต่ข่าวว่าคนก็ใช้บริการเต็มทุกเที่ยว ไม่รู้ว่าจะใช้หนี้จีนได้ตามกำหนดหรือเปล่า
ใ น อ ดี ต อ ยู่ ที่ ใ ค ร เ ซ็ น ต์ สั ญ ญ า ไ ว้

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ในฐานะอดีตศิลปินแห่งชาติมั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ทิดไพรวัลย์ มากที่สุดมั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
แล้วทิดสมปองหละครับ
ใ อ สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


ช่วงนี้วงการพระสงฆ์ดูจะร้อนแรงจนไม่รู้จะถามถึงใครดี ท่านอยากพูดถึงเรื่องใดเป็นพิเศษมั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

พูดกันมากเรื่องคดีแตงโมตกเรือ ท่านอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ซักหน่อยมั้ยครับ
แ ต ง โ ม ต ก เ รื อ เ พ ร า ะ อุ บั ติ เ ห ตุ ไ ม่ ใ ช่ ฆ า ต ก ร ร ม
ตกท้ายหรือ หรือว่าตกหัวเรือครับ
ใ น วั น นั้ น ต ก แ ล้ ว ใ ห้ โ ก ห ก ว่ า ฉี่ ท้ า ย เ รื อ แ ต่ จ ริ ง ๆ ยั ง ไ ม่ ทั น ไ ด้ ฉี่ ก็ ต ก เ สี ย ก่ อ น
ให้โกหกว่าฉี่ท้ายเรือแต่ยังไม่ได้ฉี่ก็ตกเสียก่อน เหรอครับ
ใ ช่
เช่นนั้นเธอตกท้ายเรือใช่มั้ยครับ
ใ ช่ ต ก ท้ า ย เ รื อ
แล้วก็มีเจตนาจะไปฉี่จริงๆใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แต่ยังไม่ได้ฉี่ เพราะชุดของเธอมันถอดยากใช่มั้ยครับ
ใ ช่
มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ เรื่องนี้
ใ ห้ ต ำ ร ว จ ไ ป ต ร ว จ ที่ เ รื อ ไ ม่ มี ท า ง ต ก หั ว เ รื อ ไ ด้
มีเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
อ๋อไม่เป็นไรครับ วันที่ศพของแตงโมลอยขึ้นมา สส.เต้ทำพิธีอะไรซักอย่างแล้วศพก็เลยลอยขึ้นมา ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าครับ
ไ ม่ เ กี่ ย ว แ ค่ บั ง เ อิ ญ

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ลุงพล มากที่สุดมั้ยครับ
ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า ดี ก ว่ า
ลุงพลเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่มั้ยครับ หรือว่าไปถามหนหน้า
ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า ดี ก ว่ า

เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวผม อะไรที่ผมชอบกินอยู่แล้ว ควรที่จะกินให้น้อยลง หรือเลิกกินไปเลย และอะไรที่ไม่เคยกินหรือเคยกินแต่น้อย ควรกินให้มากขึ้น ครับ
อ ยู่ ใ ห้ ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ผมกินแป๊ปซี่มาก ไม่รู้เสี่ยงเบาหวานมั้ยครับ
ใ น ตั ว มึ ง ไ ม่ เ ป็ น เ บ า ห ว า น ห ร อ ก
ผมควรกินผักให้มากขึ้นมั้ยครับ
ค ว ร
ผมเป็นเอดส์มั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พิมรี่พาย มากที่สุดมั้ยครับ
ใ น วั น ที่ พิ ม รี่ พ า ย ไ ป ท ำ โ ซ ล่ า เ ซ ล เ ธ อ ท ำ ด้ ว ย ค ว า ม บ ริ สุ ท ธ์ ใ จ
แค่นี้นะครับ
แ ค่ นี้

ท่านครับ เราคุยกันมา 10 ปีแล้วนะครับผม ท่านก็มีทายอนาคตถูกบ้าง ผิดบ้าง ไม่เป็นไรครับ ก็เหมือนพวกนักวิชาการบ้านเมืองที่อาจจะคาดเดาอนาคตบ้านเมืองผิดพลาดบ้าง แต่ที่ผมสงสัยมากที่สุดคือที่ผ่านๆมาเนียะ ผมได้คุยกับท่านจริงๆ หรือว่าผมคุยกับความคิดตัวเองโดยที่ผมไม่รู้ตัวกันแน่ครับท่าน
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
โหหท่าน เป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่นะครับท่าน ในโอกาสเกิน 10 ปีคุยกับท่านหนะ แต่สรุป เอาไว้หนหน้าเล่าให้ฟังใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เรื่องมันละเอียดอ่อนมากใช่มั้ยครับ
ใ ช่

พระแก้วมรกตองค์ที่ ร.๑ นำมาประดิษฐานที่นี่ ใช่องค์เดียวกับปัจจุบันนี้หรือเปล่าครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
ใ ช่ อ ง ค์ เ ดี ย ว กั น

เผอิญผมเคยถามกับพระแก้วโดยตรงบอกว่า เคยถูกสับเปลี่ยนในสมัย ร.๕ ไม่รู้จริงหรือเปล่าครับ หรือว่าเรื่องนี้พระแก้วฯควรจะรู้รายละเอียดมากกว่าครับ
ไ ป ถ า ม พ ร ะ แ ก้ ว ดู สิ

ปัจจุบันประเทศไทยมีพระอรหันต์มั้ยครับ
อ ยู่ ที่ ค ว า ม ศ รั ท ธ า
แค่นี้เหรอครับท่าน
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับสงครามรัสเซียยูเครนครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

โอเค ผมหมดคำถามจริงๆแล้วครับท่าน ท่านมีอะไรจะเสริมมั้ยครับ เรื่องที่ผมไม่ได้ถามหนะครับ
(ท่านเล่าเหตุการณ์บ้านเมืองต่อ แต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอเซ็นเซอร์นะครับ)

ติดตามบทสัมภาษณ์รอบหน้า ฝากกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ด้วยนะครับ


Create Date : 07 พฤษภาคม 2565
Last Update : 7 พฤษภาคม 2565 20:42:38 น. 0 comments
Counter : 2022 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.