Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2562
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
13 กุมภาพันธ์ 2562
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 10 ก.พ. 62วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
หลังเบียดเสียดนักท่องเที่ยวเข้าไปไหว้พระแก้วมรกตได้ ก็เห็นว่าข้างในยังมีรั้วกั้นให้คนไทยเท่านั้นเข้าไปนั่งไหว้ได้ ผมเลยใช้สิทธิ์นั้น แต่ไม่สามารถสื่อสารตรงนั้นได้นาน(บางคนก็นั่งสมาธิ บางคนก็นับลูกปะคำ) ดังนั้นผมเลยขอเชิญเทวดาในพระแก้วมรกตออกไปข้างนอกเช่นเคย สำหรับภายนอก คราวนี้เลือกบริเวณมุมของระเบียงที่วาดเรื่องรามเกียรติ์ แต่นั่งแถวๆเสานะครับไม่ได้ขวางทาง
ขออัญเชิญเทวดาที่สถิตในพระแก้วมรกต ที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปอัญเชิญเมื่อซักครู่นี้ ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิดดท่านมาแล้วใช่มั้ยครับ
ที่สถิต
ท่านครับ วันนี้สะดวกคุยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านใช่องค์ที่เคยคุยกับผมประจำเมื่อผมมาคราวก่อนหรือเปล่าครับ
ใ ช่
วันนี้คุยกับผมได้ซัก 3-4 ชั่วโมงเลยได้มั้ยครับ
ไ ด้

เลือกตั้งครั้งต่อไป ควรเลือกอะไรดีครับ
ออกไปดูก่อน
ประมาณกี่นาทีครับท่าน
5
ห้านาทีใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ครับ ขออัญเชิญครับ
(จับเวลา 5 นาที)
ครบห้านาทีแล้ว ขออัญเชิญ(เทวดาใน)พระแก้วมรกต ได้โปรดกลับมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิดด ๆ
ที่สถิต
ท่านได้คำตอบยังครับ หรือว่า คือผมก็มีรายชื่อพรรคการเมืองมาให้ท่านดูด้วย ไม่รู้ว่าท่านจะอยากดูหรือเปล่าหนะครับ
(ผมเปิดรายชื่อพรรคการเมืองจากแอ็ป Smart Vote ในมือถือ แล้วเลื่อนๆให้ท่านดูครบทุกพรรค ดูท่านจะสะดุดกับพรรคพลังประชารัฐ)
ท่านสะกดเป็นชื่อเลยแล้วกันนะครับ เลือกพรรคอะไรดีครับ
พ ลั ง ป ร ะ ช า รั ฐ
เพราะอะไรเหรอครับ
ห า ก ป ร ะ ยุ ท ธ์ ไ ด้ เ ป็ น น า ย ก อี ก บ้ า น เ มื อ ง จ ะ ไ ป ใ น ท า ง ที่ ดี ขึ้ น
แล้วสำหรับบางคนที่เค้าไม่ชอบพรรคพลังประชารัฐเป็นที่สุดเลยเนียะ แต่เค้าก็อยากจะเชื่อเทวดาในพระแก้วมรกตอยู่ หรือ เขตบ้านเค้าไม่มีพรรคพลังประชารัฐลง หรือ วันหน้าพรรคพลังประชารัฐถูกยุบ ท่านช่วยแนะนำตัวเลือกสำรองเป็นอันดับสองมาให้อีกซักหนึ่งตัวเลือกได้มั้ยครับ
ที่ ส อ ง ค ว ร เ ลื อ ก พ ร ร ค ที่ ส นั บ ส นุ น ป ร ะ ยุ ท ธ์
ท่านจะดูรายชื่อพรรคเมื่อกี้อีกมั้ยครับ
(มีเจ้าหน้าที่วัดพระแก้วมาสอบถามขั้นจังหวะนิดหน่อย ผมก็ได้พยายามอธิบายไป)
ดู
(ท่านไล่ดูจนหมดรอบสอง)
น ำ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
คือจะแจ้งท่านว่า นับจากวันนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้ง ผมคงไม่ได้มาหาพระแก้วมรกตแล้วนะครับ คงเวียนไปหาเจ้าพ่อหลักเมืองหนะนะครับ
ไ ด้

(เรียนผู้อ่าน เรื่องนี้เป็นเพียงความเห็นหรือคำแนะนำของเทวดาในพระแก้วมรกต ผ่านการติดต่อของผู้ที่เชื่อว่าตัวเองติดต่อกับเทวดาในพระแก้วมรกตได้ ทุกๆคนรวมถึงตัวผมล้วนต้องใช้วิจารณญาณกันต่อไป เรื่องนี้ไม่ใช่ข้อบังคับ และผมเองก็ยังไม่ได้ตบปากรับคำจากท่านว่าต้องเลือก แต่จะเก็บไว้พิจารณา ผมเองก็ยอมรับว่ามีตัวเลือกในใจอยู่ก่อนแล้ว แต่ในอีกบทบาทนึงก็จะทำหน้าที่ให้เหมือนสื่อหรือพิธีกรให้เป็นกลางที่สุดครับ)

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับพรรคเพื่อไทยมั้ยครับ
ล้ ม เ จ้ า
แค่นี้เหรอครับ
แ ค่ นี้

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ มั้ยครับ
วั น นี้ จ ะ ถ า ม แ ต่ เ รื่ อ ง ก า ร เ มื อ ง เ ห ร อ
ถามหลายเรื่องครับ แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงการเมืองก่อน เพราะว่าใกล้เลือกตั้งแล้วหนะครับ
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ น า ย ธ น า ก ร ผู้ นี้ ผั น ตั ว จ า ก นั ก ธุ ร กิ จ ม า เ ล่ น ก า ร เ มื อ ง โ ด ย ผ สะกดผิด
ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

(จริงแล้วชื่อ ธนาธร ไม่ใช่ ธนากร พลาดทั้งผมและเทวดาในพระแก้วฯเลยครับ แหะๆ)

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มั้ยครับ
น า ย อ ภิ สิ ท ธิ์ ใ น อ น า ค ต จ ะ ป ลุ ก ม๊ อ บ ม า ต้ า น ป ร ะ ยุ ท ธ์
นายอภิสิทธิ์อนาคตจะปลุกม๊อบมาต้านประยุทธ์เหรอครับ
ใ ช่
พรรคประชาธิปัตย์ของนายอภิสิทธิ์ จะร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าครับ ในการร่วมรัฐบาล หรือร่วมฝ่ายค้านก็ตาม
ไ ม่ ร่ ว ม

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะกราบทูลอะไรกับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ท่ า น ไ ม่ น่ า ม า แ ข่ ง ขั น ท า ง ก า ร เ มื อ ง
ถ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ยังคงลงแข่งขันทางการเมืองอยู่ไปจนถึงวันเลือกตั้ง ท่านจะสนับสนุนให้เลือกพรรคที่สนับสนุนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ หรือเปล่าครับ
ไ ม่ เ ลื อ ก
ท่านไม่อยากให้เลือกเหรอครับ
ใ ช่

ท่านอยากให้บรรดาพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งคราวเนียะ ออกนโยบายอะไรมามากที่สุดครับ อาจจะเพื่อแก้ไขนโยบายเก่า หรือเพื่อออกนโยบายใหม่อย่างเงียะครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ว ก ว น เ รื่ อ ง ก า ร เ มื อ ง ม า ก จั ง

ท่านว่าพลเอกประยุทธ์หากตอบรับลงเป็นผู้แข่งขันชิงเก้าอี้นายกฯแล้วเนียะ ในระหว่างเนียะ พลเอกประยุทธ์สมควรลาออกจากตำแหน่งก่อนมั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่

ผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมือง ควรจะมีพิธีสาบานตนมั้ยครับ
ค ว ร มี
มาสาบานกับพระแก้วมรกตเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ถ้าอนาคตผมเป็นนายกฯ แล้วผมนำปัญหาบ้านเมืองทุกเรื่องมาถามท่านหมด แล้วผมทำตามที่ท่านบอกทั้งหมด ประเทศชาติจะเป็นยังไงครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ใ น วั น ห น้ า ห า ก มึ ง เ ป็ น น า ย ก แ ล้ ว เ อ า ปั ญ ห า บ้ า น เ มื อ ง ม า ป รึ ก ษ า กู บ้ า น เ มื อ ง จ ะ เ จ ริ ญ

เราจะแก้ปัญหาหมอกควันได้ยังไงครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ไ ว้ ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ในฐานะนายกสมาคมฟุตบอล มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี น า ย ส ม ย ศ พุ่ ม พั น ธุ์ ม่ ว ง ท ำ ห น้ า ที่ น า ย ก ส ม า ค ม ฟุ ต บ อ ล ไ ด้ ไ ม่ ค่ อ ย ดี
แล้วท่านว่า วงการฟุตบอลไทยควรจะมีแนวทางพัฒนาอย่างไรดีครับ
บ อ ล ไ ท ย ค ว ร พั ฒ น า ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ไ ด้ ม า ต ร า ฐ า น ส า ก ล
ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายซิโก้ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง มั้ยครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ว น เ วี ย น กั บ เ รื่ อ ง ฟุ ต บ อ ล จั ง
อ่า ถามถึงซิโก้เป็นคนสุดท้ายแล้วกันครับท่านว่า นายซิโก้สมควรที่จะกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกมั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับหลวงพ่อคูณครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห ล ว ง พ่ อ คู ณ เ ป็ น พ ร ะ ที่ มี ญ า ณ วิ เ ศ ษ ส า ม า ร ถ วั ต ถุ ม ง ค ล ไ ด้
วัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณ มีอานุภาพมีฤทธิ์อย่างที่เค้าร่ำลือกันจริงๆหรือเปล่าครับ
จ ริ ง
ท่านมีความเห็นยังไงกับ นกหัสดีลิงค์ ครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี น ก หั ส ดี ย์ ลิ ง
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

แล้วนางสีดาผู้ฆ่านกหละครับ
วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นยังไงกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏ หรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ มั้ยครับ
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น
แต่ท่านทราบใช่มั้ยครับว่าอนุสาวรีย์นี้ปัจจุบันมันหายไปแล้วหนะครับ
รู้
ท่านจะไม่บอกหน่อยเหรอครับว่าเป็นฝีมือของใคร และเอาไปไว้ที่ไหนหนะครับ
น อ ก จ า ก เ รื่ อ ง นี้ มึ ง มี ค ำ ถ า ม อี ก มั้ ย
มีครับผม T_T

ท่านมีความเห็นยังไงกับ ฝูงนกสีขาวหลายตัว ที่มาบินเหนือพระเมรุในคืนวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙ มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี บ า ร มี ร 9 ท ำ ใ ห้ น ก เ ห ล่ า นั้ น ม า บิ น เ ห นื อ พ ร ะ เ ม รุ
เป็นฝีมือของเทวดาหรือเปล่าครับ
ใ ช่
ไม่กลัวนกจะถ่ายมูลเหรอครับ
ไ ป ถ า ม เ รื่ อ ง อื่ น ต่ อ

ท่านมีความเห็นยังไงกับหมอกธุมเกตุครับ
ห ม อ ก นี้ จ ะ ม า ป ร า ก ฏ เ มื่ อ ผู้ มี บุ ญ สิ้ น

ท่านช่วยเล่าเรื่องที่เคยมีผู้มาสาบานกับพระแก้วมรกต แล้วคำสาบานนั้นเป็นจริง เอาที่เป็นเรื่องใหญ่ๆสำคัญๆหนะนะครับ มาให้ฟังซักเรื่องนึงได้มั้ยครับ
เ ค ย มี ค น ม า ส า บ า น ว่ า ป ร ะ เ ท ศ นี้ ไ ม่ ดี แ ล้ ว ถู ก ห อ ก แ ท ง ต า ย
อันนี้เค้ามาสาบาน หรือว่าเค้ามาสาปแช่งประเทศต่อหน้าพระแก้วมรกตกันแน่หนะครับ
ส า ป แ ง่ ง
แล้วถูกหอกแทงตาย ที่ท่านเล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องสมัยไหน นานยังครับ
น า น แ ล้ ว
ช่วงประมาณสมัยรัชกาลไหนครับ
3
สามเหรอครับ
ใ ช่
เป็นหอกของทหาร หรือว่าเป็นหอกของอะไรหนะครับ
ห อ ก ที่ ตั้ ง ไ ว้ เ ฉ ย ๆ
แบบว่า เหมือนกับเป็นที่เก็บอาวุธที่ก็มีทั้งปืนทั้งหอกทั้งมีดดาปที่แบบถูกตั้งไว้ในที่เก็บอย่างเป็นระเบียบ อะไรอย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วบุคคลนี้ก็เข้าไปหาแล้วก็ถูกแทงหนะเหรอครับ
ใ ช่
คือหอกนี้มันลอยมาหา หรือว่านายคนนี้แบบ ไปล้มใส่หอกเองหนะครับ
ไ ป ล้ ม ใ ส่ ห อ ก เ อ ง

ท่านว่านักเรียนควรแต่งชุดนักเรียนไปเรียนหนังสือมั้ยครับ หรือว่าแต่งชุดอะไรก็ได้
นั ก เ รี ย น ค ว ร แ ต่ ง อ ะ ไ ร ก็ ไ ด้ ไ ป เ รี ย น เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ บ ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

เดี๋ยวย้อนถามบุคคลที่มาสาปแช่งประเทศเมื่อกี้หน่อยครับท่าน เค้าเป็นชาวสยามหรือว่าเป็นชาวต่างชาติมาสาปแช่งกันแน่หนะครับ
ส ย า ม
เค้านึกยังไงจู่ๆเค้าถึงมาสาปแช่งประเทศต่อหน้าท่าน เค้าเป็นคนบ้า หรือว่าเค้าเป็นผู้มีอำนาจนักการเมืองอะไรหรือเปล่าหนะครับ
ปี นั้ น มี นั ก ก า ร ทู ต อั ง ก ฤ ษ เ ข้ า ม า เ จ ริ ญ สั ม พั น ธ ไ ม ต รี แ ต่ มี แ ม่ ทั พ ถู ก ปื น ที่ โ บ ร า ณ เ ก็ บ ไ ว้ ใ น ผ้ า ห่ อ ลั่ น ใ ส่ บ า ด เ จ็ บ เ ล ย โ ม โ ห ไ ป บ อ ก ต่ อ ห น้ า ทู ต อั ง ก ฤ ษ ว่ า ป ร ะ เ ท ศ นี้ ไ ม่ ดี
บอกต่อหน้าทูตอังกฤษ ซึ่งอยู่ต่อหน้าพระแก้วมรกตด้วยหรือเปล่าครับ หรือว่าเค้าพูดจากที่ไกลๆ
ใ น วั น นั้ น ส า บ า น จ า ก ที่ ถ สะกดผิด
ใ น วั น นั้ น ส า บ า น จ า ก ที่ วั ด ใ น ห ว
สะกดผิด ใ น ใ น วั น นั้ น ส า บ า น จ า ก ที่ ธั ณ ฑ ส ถ า น ใ น ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ก็คือไม่ได้สาบานอยู่ต่อหน้าพระแก้ว หรือว่าไม่ได้มาอยู่ใกล้ซักเท่าไหร่อย่างงั้นเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แต่อาจจะมีการพนมมือหรือว่าเอ่ยถึงพระแก้วมรกตจากที่นั่นอย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แสดงว่าบุคคลนี้ก่อนจะถูกหอกแทงตาย ก็เคยถูกปืนยิงบาดเจ็บมาก่อนใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เป็นระดับแม่ทัพนายกองเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

พิธีบรมราชาภิเษกที่จะจัดขึ้น ท่านมีคำแนะนำใดๆให้ผู้จัดงานมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี โ บ ร า ณ ก า ล ใ ช้ น ้ำ จ า ก แ ม่ น ้ำ 5 ส า ย ใ น ปั ญ จ ม ห า น ที
แค่นี้เหรอครับ
แ ค่ นี้
บางแหล่งน้ำก็อยู่นอกประเทศหนะเหรอครับ
ใ ช่
แล้วแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในประเทศของแต่ละจังหวัดหละครับ ควรมีหลักการพิจารณาอย่างไร
ผู้ ว่ า ค ว ร ห า แ ห ล่ ง น ้ำ ที่ ส ะ อ า ด
แหล่งน้ำสะอาดอาจจะมีเยอะ แต่ว่าแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เนียะ จะเอาอะไรพิจารณาว่ามันศักดิ์สิทธิ์หนะครับ
โ ด ย ม า ก แ ห ล่ ง น ้ำ ศิ สะกดผิด
สิ ท ธิ์ ทั้ ง ห ม ด ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ หมอปลา มั้ยครับ
ห ม อ ป ล า ไ ม่ ค ว ร เ ผ า เ ศี ย ร พ่ อ แ ก่

ท่านทราบเรื่องการจมน้ำของพระสุกที่หนองคายมั้ยครับ ตอนที่เค้าจะอัญเชิญมาจากลาวหนะครับ
ปี นั้ น เ ร า ย้ า ย ม า ก่ อ น แ ล้ ว
(คำตอบนี้ทำให้เชื่อว่านี่ผมกำลังคุยกับเทวดาในพระแก้วมรกตจริงๆไม่ใช่สิ่งอื่นมาสวมรอย)
ท่านจะมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมมั้ยหละครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ตูน บอดี้สแลม มั้ยครับ
นั ก วิ่ ง เ พื่ อ ห า ทุ น ซื้ อ เ ค รื่ อ ง มื อ แ พ ท ย์
ท่านสนับสนุนให้เค้าวิ่งอีกมั้ยครับ
ส นั บ ส นุ น
เพลงของตูนบอดี้สแลมเพลงใดที่ท่านชอบมากที่สุดครับ
เ พ ล ง แ ส ง สุ ด ท้ า ย

นับตั้งแต่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน เพลงไทยเพลงใดที่ท่านคิดว่าเพราะที่สุดครับ ที่ท่านชอบมากที่สุด
ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า

ท่านมีความเห็นยังไงกับกัญชาครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ปี นี้ เ ส น อ ถ อ น กั ญ ช า อ อ ก จ า ก บั ญ ชี ย า เ ส พ ติ ด
แล้วท่านว่าควรถอนออกจากบัญชียาเสพติดมั้ยหละครับ กัญชา
ใ น วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายสุรชัย แซ่ด่าน มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี น า ย สุ ร ชั ย แ ซ่ ด่ า น หั ว ล้ ม เ จ้ า อ อ ก จ า ก ไ ท ย ไ ป อ ยู่ ล า ว
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

เค้ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหนะครับ
วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นยังไงกับบั้งไฟพญานาคครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี บั้ ง ไ ฟ พ ญ า น า ค ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จ า ก พ ย า น า ค แ ต่ เ กิ ด จ า ก บ น ฝั่ ง ล า ว ยิ ง ปื น
ท่านรู้ได้ยังไงครับ
เ ค ย ไ ป ดู แ ล้ ว เ ห็ น ค น ล า ว ยิ ง
ท่านทราบมั้ยครับว่าผมเองก็เป็นคนไปตามเรื่องนี้อยู่ตลอดหนะครับ ตามถ่ายรูป
อ ย า ก รู้ ท ำ ไ ม ไ ม่ ไ ป ดู ฝั่ ง ล า ว ห ล ะ

ท่านมีความเห็นยังไงกับคำทำนายเรื่อง นารีขี่ม้าขาว ครับ
วั น นี้ มึ ง จ ะ ถ า ม แ ต่ เ รื่ อ ง นี้ เ ห ร อ
ก็เรื่องนี้ยังไม่เคยถามท่านมาก่อน ก็อยากถามความเห็นท่านบ้างหนะครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านยังให้ผมคุยกับท่านได้ต่อไปอีกระยะนึงมั้ยครับ
ไ ด้

ถามถึงหลวงพ่อคูณอีกทีแล้วกันนะครับ หลวงพ่อคูณมรณะภาพแล้วไปอยู่ภพไหนเหรอครับ
ส ว ร ร ค์
หลวงพ่อคูณได้บรรลุธรรมระดับใดหรือไม่อย่างไรครับ
แ อ่ ม ยั ง ไ ม่ บ ร ร ลุ ธ ร ร ม ใ ด ๆ
แอ่มยังไม่บรรลุธรรมใดๆ อะไรคือ“แอ่ม”เหรอครับ
ไ ม่ มี อ ะ ไ ร
เป็นเพราะท่านมีญาณวิเศษปลุกเสกวัตถุมงคล ท่านเลยอยู่แค่นั้น เลยยังไม่ก้าวไปสู่การบรรลุธรรมหนะเหรอครับ
จ ะ ว่ า อ ย่ า ง งั้ น ก็ ไ ด้

แล้วหลวงตามหาบัวหละครับ
ห ล ว ง ต า ม ห า บั ว ท่ า น ป ล่ อ ย ว า ง
หลวงตามหาบัวท่านปล่อยวาง แล้วท่านได้บรรลุธรรมอะไรหรือยังหนะครับ ซึ่งบางคนก็ว่าท่านเป็นถึงอรหันต์เลยหนะครับ
ท่ า น ยั ง ไ ม่ บ ร ร ลุ อ ร หั น ต์
หลวงตามหาบัวยังไม่บรรลุอรหันต์เหรอครับ
ใ ช่
(ถึงตอนนี้รู้สึกพลาดที่ไม่ได้ถามท่านว่า ประเทศไทยมีพระอรหันต์หรือไม่ ท่านดูออกหรือไม่ว่าใครเป็นอรหันต์)

ท่านไม่อยากให้ผมถามท่านเรื่องการเมืองแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่

งั้นขออนุญาตปรึกษาปัญหาส่วนตัวได้มั้ยครับ
ไ ด้
ปัญหานี้ ผมจะไม่นำออกไปเผยแพร่นะครับ ผมแค่ถามท่านเรื่องส่วนตัวเฉยๆ
ใ ไ ด้
(ก็ถามปัญหาส่วนตัว แต่ท่านยังต้องขอตัวออกไปดู 5 นาทีเช่นเดิม เดี๋ยวผมบอกเท่าที่จะบอกได้แล้วกันนะครับ เพราะไม่ต้องการพาดพิงชื่อบุคคลที่ไม่อยากกล่าวถึงบางคน คุยไปคุยมาขอยกประโยคที่พอจะบอกได้ก็แล้วกัน)
บ อ ก ไ ด้ แ ค่ ว่ า นี่ เ ป็ น เ ว ร ก ร ร ม ที่ มึ ง ต้ อ ง รั บ ไ ม่ น า น มึ ง จ ะ ห ลุ ด พ้ น ไ ม่ เ จ อ กั บ บุ ค ค ล นี้ อี ก
เพื่อเป็นการร่นเวลาจากที่ท่านบอกว่าไม่นานเนียะ มาให้มันแคบยิ่งขึ้น คือให้มันเร็วยิ่งขึ้นหนะครับ ผมควรจะไปทำบุญด้วยอะไรที่วัดไหน เมื่อไหร่ ฤกษ์อะไรดีครับ
นึ ก ก่ อ น (ท่านนึกนาน 3 นาที 24 วินาที) ไ ป ท ำ บุ ญ ที่ วั ด บ น ภู เ ข า ใ น วั น ที่ มึ ง ส ะ ด ว ก
เคยได้รับคำแนะนำจากเจ้าพ่อหลักเมืองเหมือนกันครับ เรื่องให้ไปทำบุญกับวัดบนภูเขา แต่ท่านบอกให้ทำบุญด้วยปีเกิดด้วยอย่างเงียะหนะครับ พระแก้วจุดนี้มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับ
จ ริ ง ๆ ท ำ บุ ญ ด้ ว ย ปี ใ ด ก็ ไ ด้
ทำบุญด้วยอะไรครับท่าน ด้วยเงิน หรือด้วยสิ่งของหรืออาหารหนะครับ
ไ ป ท ำ บุ ญ ด้ ว ย อ า ห า ร ดี ก ว่ า
ทำบุญด้วยอาหารดีกว่าใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ส่วนเรื่องนี้ผมก็คงไม่ได้เอาไปเผยแพร่เหมือนกันนะครับ แต่อยากจะบอกท่านว่า ทุกเรื่องที่ผมคุยกับท่านเนียะ ผมก็จะเอาไปลงในเว็ปๆนึง และก็แชร์มาในเพจเฟชบุ๊คหนะครับ ซึ่งผมตั้งชื่อเพจว่า ติดต่อผีสางเทวดา แต่ว่าถ้าอยากให้คนมาเห็นคำพูดของท่านมากขึ้นเนียะ มันก็ต้องมีการโฆษณา ซึ่งสมัยนี้ทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินหมดหนะครับ ท่านมีอะไรจะแนะนำมั้ยครับเรื่องการใช้งบโฆษณาเนียะครับ
ห า เ งิ น ไ ด้ จ า ก ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร เ ข้ า ช ม
คงไม่ได้หนะครับ เพราะว่ามันไม่มีการเก็บค่าผ่านประตูเข้าไปชมหนะครับ อันนี้แบบใครจะไปชมก็ไปชมได้ฟรีหนะครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
(สุดท้ายตัดสินใจเผยแพร่แหะๆ)

โอเค ตอนนี้ผมหมดคำถามแล้วนะครับ คำถามต่อไปเนียะเป็นคำถามคำตอบที่สามารถเผยแพร่สู่คนทั่วไปได้ ก็คืออยากจะถามท่านว่า
ท่านมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมั้ยครับ หมายถึงเรื่องโดยรวมๆหนะครับที่ไม่เกี่ยวกับผมก็ได้หนะครับ
บ อ ก ว่ า นั ก ก า ร เ มื อ ง ปี นี้ วุ่ น ว า ย ห ลั ง เ ลื อ ก ตั้ ง ไ ว้ วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่
บอกว่าปีนี้นักการเมืองวุ่นวายหลังเลือกตั้ง หนหน้ามาใหม่ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
วุ่นวายมากมั้ยครับ ในระดับความเสียหายอย่างเงียะครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ม า ใ ห ม่
วันนี้พอแค่นี้แล้วนะครับ
ใ ช่

เอาหละครับ วันนี้ผมก็ขอขอบพระคุณเทวดาในพระแก้วมรกต และขออัญเชิญท่านกลับไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเทอญ


Create Date : 13 กุมภาพันธ์ 2562
Last Update : 13 กุมภาพันธ์ 2562 21:37:10 น. 3 comments
Counter : 5638 Pageviews.

 
ขอขอบพระคุณท่านเทวดาในวัดพระแก้วมรกตและท่านผู้สามารถติดต่อกับท่านเทวดาในวัดพระแก้วมรกตได้ ซึ่งเราได้สามารถรับรู้ในเรื่องที่เราไม่รู้ได้เพื่อที่จะได้เตรียมตัวไว่ล่วงหน้าได้.ขอบพระคุณจริงๆครับ


โดย: นายชัยวิวัฒน์ สิงห์บัว IP: 1.47.12.128 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา:15:10:02 น.  

 
"". , .
2 , , . , , .
, , , , , .
, - , , - , .
, "" ,
"", //pizzarolla.ru, : +7 (978) 076-32-09
+7 (978) 707-17-87
+7 (978) 707-17-37


โดย: dashaJaf IP: 163.172.136.205 วันที่: 11 มีนาคม 2562 เวลา:8:24:10 น.  

 
เทวดามั่วมาก หลวงพ่อคูณกับหลวงตาเป็นพระอรหันต์100%พิสูตรจากธรรมะท่านและกระดูกที่แปลเป็นเพชรแก้ว จะเป็นเทวดา แค่ทำดีนิดเดียวก็เปนใด้แล้ว แต่จะเป็นพระอรหันต์ต้องใช้บารมีมากนะ ระดับล่างย่อมใม่รู้ระดับสูงระวังเป็นกรรมในการเผยแพร่หากสิ่งนี้ใม่จริงและกรรมแก่คนที่อ่านแล้วใม่รู้จริงนะครับ


โดย: กาย IP: 182.232.181.218 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:0:35:35 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19


 
สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.