Group Blog
 
<<
เมษายน 2557
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
5 เมษายน 2557
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 28-30 มี.ค. 57

ไปคราวนี้ผมได้โทรนัดคุณ สมเกียรติ เรือนประภัสสร์ (เป็นใครลองหาใน google ดูนะครับ) ที่เคยเจอกันคราวที่แล้ว(24 ม.ค. 57)[1]ไปด้วย เพราะตอนนั้นเค้าบอกว่าถ้าผมมาคุยกับเจ้าพ่ออีกเค้าก็อยากจะมาร่วมเสวนาด้วยอีก

ศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557


กระดานแผ่นนี้ผมได้เพิ่มไม้ยมก(ๆ)เข้าไปด้วย ให้ท่านได้โปรดรับทราบนะครับ ^_^ (แผ่นเก่าลืมใส่ไม้ยมก)อันดับแรกผมขอให้ท่านเริ่มพูดในสิ่งที่ท่านอยากจะพูดก่อนแล้วกันครับ
โ ท ษ ที วั น นี้ เ ว ล า ว่ า ง ไ ม่ ค่ อ ย มี
แล้ววันนี้คุยได้มั้ยครับ หรือว่าเป็นพรุ่งนี้ดี
ต ร ว จ ดู แ ล้ ว น่ า จ ะ วั น พ รุ่ ง นี้
วันพรุ่งนี้วันเสาร์ ได้ใช่มั้ยครับ
ไ ด้
แต่วันนี้เวลาว่างไม่ค่อยมีนะครับ
ใ ช่

อ่าวววว ผมก็เลยต้องโทรเลื่อนนัดคุณสมเกียรติ ก็ไม่ทราบเจ้าพ่อไม่ว่างเรื่องอะไร แต่ไม่เป็นไรก็ไม่อยากซักท่านมากครับ ท่านเคยบอกผมว่าให้นัดล่วงหน้าเหมือนกัน ก็ไม่ทราบจะให้นัดยังไง ให้โทรมานัดกับเจ้าพ่อเหรอครับ 5555 แต่โดยส่วนใหญ่ผมก็มักจะมาค้างกรุงเทพฯด้วย ดังนั้นหากวันแรกท่านไม่ว่างก็นัดวันถัดไปก็ได้เสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557


เจ้าพ่อครับ สิ่งที่ท่านอยากจะพูดอันดับแรกเลยคืออะไรครับ
นํ า น น
ไ ม่ อั

>_< คือให้ผมถามเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เงินกู้ 2 ล้านๆขัดรัฐธรรมนูญครับ
อํ า น า จ อ ยู่ ที่ ตุ ล า ก า ร

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเป็นโมฆะครับ
นั บ ว่ า ที่ ตั ด สิ น ไ ป แ บ บ นั้ น ไ ม่ ช อ บ
ท่านไม่เห็นด้วยกับการที่การเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ เป็นโมฆะใช่มั้ยครับ
ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการที่ผู้ชุมนุมของนายสุเทพ ไปขัดขวางการเลือกตั้งครับ
ทํ า แ บ บ นั้ น ไ ม่ ดี
ถ้ามีการเลือกตั้งอีก เค้าประกาศว่าเค้าจะขัดขวางอีก เพราะว่าเค้ายังยืนยันว่าจะต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ท่านมีความเห็นเป็นประการใดครับ
อํ า น า จ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ น า ย สุ เ ท พ
ท่านจะบอกว่ามีคนหนุนหลังนายสุเทพอยู่เหรอครับ ตามที่หลายๆคนคาดคิดกันหนะครับ
อํ า น า จ อ ยู่ ที่ ป ร ะ ช า ช น

จากที่การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะแล้วเนียะ ท่านว่าครั้งต่อไปประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งหรือเปล่าครับ
ห า ก หั ว ห น้ า พ ร ร ค ไ ม่ อุ้ ม พ ว ก น า ย สุ เ ท พ อ า จ ล ง
แต่ท่านก็ยังไม่แน่ใจใช่มั้ยครับว่าเค้าจะลงหรือไม่ลง
ไ ม่ แ น่ ใ จ

การชุมนุมของนายสุเทพ จะเป็นประมาณใดต่อไปครับ
ดู วั น ที่ น า ย สุ เ ท พ ยุ บ เ ว ที แ ล้ ว บ อ ก ไ ด้ เ ล ย ว่ า หั ว เ รื อ ใ ห ญ่ ที่ ห นุ น ห ลั ง มั น กํ า ลั ง ห ม ด แ ร ง
ใครคือหัวเรือใหญ่ที่หนุนหลังเหรอครับ
อั น ที่ จ ริ ง แ ล้ ว มี ห ล า ย ค น
เป็นนักธุรกิจ หรือว่าเป็นคนที่กินเงินภาษีครับ (หวังว่าสองตัวเลือกนี้คงครอบคลุมพอ) หรือทุกแบบ
นั ก ธุ ร กิ จ

นายสุเทพพักค้างแรมที่ไหนครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ว ก ว น กั บ เ รื่ อ ง นี้
จะได้แจ้งเป็นเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ไปจับไงครับท่าน
แ ว่ ว ม า ว่ า มั น พั ก ที่ บ้ า น บ อ ก ย า ก

เดี๋ยวขอวกวนกับเรื่องนี้อีกหน่อยนะครับ
นับแต่มีการชุมนุมของนายสุเทพมา มีเหตุการณ์รุนแรงครั้งไหนที่ท่านอยากจะกล่าวแจ้งแถลงไขมากที่สุดครับ
หั ว ค น ห า ย ที่ ทั
(ไม่รู้เรื่อง >_< ) แล้วอย่างกรณีมีเด็กถูกเครื่องยิงลูกระเบิดเสียชีวิตที่ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ หนะครับ ท่านพอจะรู้มั้ยว่าเกิดจากฝีมือใคร
ดู จ ะ เ ป็ น ฝี มื อ ข อ อ ง ท ห า ร
ทหารนอกรีตเหรอครับ
ใ ช่

รัฐบาลรักษาการของนายกยิ่งลักษณ์ จะเป็นประมาณใดต่อไปครับ
วั น ห น้ า ดู ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับแนวคิดที่จะให้ทางฝ่ายของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ กับ ฝ่ายสุเทพได้เจรจากันหนะครับ
เ จ ร จ า ส า ม า ร ถ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ ห า ก บ อ ก หั ว เ รื อ ใ ห ญ่ ข อ ง น า ย สุ เ ท พ
แล้วหัวเรือใหญ่ของฝ่ายยิ่งลักษณ์ มีมั้ยครับ
ไ ม่ มี
ว่ากันว่า ทักษิณชักใยยิ่งลักษณ์อยู่ จริงหรือเปล่าครับ
ทั ก ษิ ณ เ ป็ น ส่ ว .

คำตอบค้างอยู่เท่านี้ คุณสมเกียรติกับภรรยาก็มาพอดี โดยอันไหนเป็นคำพูดคุณสมเกียรติ ผมจะใช้ตัวย่อ ส : และอันไหนภรรยาคุณสมเกียรติ ผมจะใช้ตัวย่อ ภส : นะครับ ^_^ โดยภรรยาคุณสมเกียรติได้พิมพ์ในมือถือตามที่เจ้าพ่อสะกดด้วยครับ

ส : งานภาพยนตร์เอเซียแฟซิฟิค ณ ขณะนี้เนียะ ยังหาคนมาเป็นเจ้าภาพ เป็นประธานจัดงาน แล้วก็คนที่จะมาออกสตางค์เนียะ เพราะมันใช้เงินจำนวนมากยังหาไม่ได้ มีหลายคนติดต่อเข้ามา แต่ก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าจะไปยังไง ฯ ทีนี้เวลามันไล่หลังเข้ามาทุกวันแล้ว เพราะต้องจัดในเดือนธันวาคม เพราะงานมันงานระดับชาติ ก็มาขอบารมีเจ้าพ่ออยู่ทุกเดือน ว่าจะให้เจ้าพ่อช่วยให้จัดงานได้สำเร็จ เพราะมันเป็นหน้าตาของคนทั้งชาติ ผมเป็นห่วงเรื่องนี้จริงๆ อยากถามเจ้าพ่อว่าจะต้องทำอย่างไร
โ ด ย ม า ก แ ล้ ว ถ้ า ทํ า ที่ พั ท ย า วั น ที่ ดี่ สุ ด ที่ ค ว ร ไ ป ห า นั ก ก า ร เ มื อ ง คื อ วั น ที่ เ ค้ า อ ยู่ ที่ วั ด
ส : ขอขยายความหน่อยครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ที่ วั ด นั้ น มี นั ก ก า ร เ มื อ ง แ ต่ นั ก ก า ร เ มื อ ง ทํ า ใ ห้ วั ด นั้ น ย อ ม ทํ า ต า ม ที่ นั ก ก า ร เ มื อ ง ต้ อ ง ก า ร
ส : เค้านัดให้ไปเจอที่เทศบาลเมืองพัทยา ท่านอาจจะเห็นเป็นวัดก็ได้ เพราะว่าลักษณะโครงสร้างมันเป็นอาคารแบบทรงไทยหนะ ใช่สำนักงานเทศมนตรีเมืองพัทยามั้ยครับ
วั ด ที่ ว่ า ไ ม่ ใ ช่ สํ า นั ก ง า น
ส : นี่เรามืดแปดด้านเลย วัดอะไร เพราะเราไม่ใกล้ชิดเค้า
ผม : ท่านหมายถึงวัดแห่งหนึ่งใช่มั้ยครับ หรือไม่ได้เจาะจงว่าวัดไหน
วั ด แ ห่ ง ห นึ่ ง
ผม : วัดนี้อยู่เมืองพัทยาเหรอครับ หรือที่ไหน
โ อ ก า ส ห น้ า ดู ใ ห้
ส : ตอนเนียะอยากจะถามว่าจะเป็นกลุ่มไหนที่จะได้ทำงานนี้ วันนั้นท่านสุชาติ (อดีต)รมต.ช่วยคมนาคม เค้าอยู่ทางฝั่งเนวินเนียะ เค้าบอกว่าเอามาดูซิว่าจะเอายังไง เค้าจะมีโครงการทำถวายในหลวงอยู่แล้ว เราก็เช่นกัน แต่ว่าของเค้าเนียะเค้าไม่สามารถเอานักข่าวและดาราต่างประเทศมาได้ แต่ของเรามี มันอาจจะไปแพ็ครวมกันกับทางกลุ่มนั้นเป็นไปได้มั้ย ถ้ากลุ่มเนวินก็จะจัดที่คิงเพาเวอร์ที่กรุงเทพเลย ไม่ต้องไปจัดที่พัทยา ซึ่งกลุ่มเนวินเค้าก็มีแผนงานที่จะทำตรงนี้อยู่แล้ว จะถามว่าจะเป็นกลุ่มไหน กลุ่มเนวิน หรือกลุ่มคุณปลื้ม(กลุ่มนายกพัทยา) น่าจะเป็นกลุ่มไหน
สื บ ม า ว่ า ยิ่ ง ทํ า ที่ คิ ง เ พ า เ ว อ ร์ ยิ่ ง ทํ า ใ ห้ ง า น หั ว ห น้ า แ ท น ที่ จ ะ ดี ก ลั บ ทํ า ใ ห้ ง า น ดู แ ย่ ล ง
(ตรงใจพวกเค้าเหมือนกันว่าที่คิงเพาเวอร์ไม่น่าจะดี ต้องเป็นพัทยา แต่ใจผมนี่มองว่าคำตอบเจ้าพ่อนี่สุดยอดจริงๆ)
ส : ทำที่คิงเพาเวอร์ไม่ได้ ดังนั้นถ้ากลุ่มเนวินเค้าจะทำ เราก็ต้องยืนยันว่าเราต้องทำที่พัทยาเป็นหลัก ถ้าเค้าจะลงเงินก็ว่ามา ยังมีกลุ่มซีพีที่เอาเรื่องไปดูอีก เอางี้ดีกว่า ถามว่าจะได้จัดมั้ย จะมีคนออกเงินให้จัดมั้ย เราจะได้วางแผนถูก ตอนนี้ปวดหัวไปหมดแล้ว ไม่งั้นจะไปกันใหญ่
ง า น น่ า จ ะ ไ ด้ จั ด
ส : กลุ่มไหนที่จะเป็นกลุ่มที่แน่นอนที่สุด ที่เราจะพุ่งเป้าไปให้รู้เป็นเรื่องเป็นราวเลย ที่เข้าไปคุยให้จบได้ เจ้าพ่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองเถอะ เพราะผมไม่คิดจะได้ลาภสักการะหรือเงินทอง ต้องการให้บ้านเมืองได้มีภาพลักษณ์ออกไปให้ชาวต่างชาติได้เกิดความเชื่อมั่น เพราะตอนนี้บ้านเมืองมันเสียหายจนแย่หมดแล้ว ถ้างานนี้ได้จัดคนต่างชาติก็จะมองว่าเมืองไทยยังมีศักยภาพพอ การท่องเที่ยวก็จะได้กลับเข้ามาด้วย ช่วยชาติบ้านเมืองจริงๆ ขอความชัดเจนว่าผมต้องทำยังไง ไปไม่ถูกแล้วตอนนี้ (พูดเชิงปรับทุกข์)
แ ว่ ว ม า ว่ า ท่ า น ส า ม า ร ถ ไ ป ห า นั ก ก า ร เ มื อ ง ที่ ล อ ง ห า จ า ก วั ด ที่ นั ก ก า ร เ มื อ ง นั้ น มี อํ า น า จ
ผม : งั้นทางเจ้าสัวซีพีคงจะเป็นพ่อค้า คงจะไม่ใช่นะครับ(เพราะไม่ใช่นักการเมือง)
ไ ม่ ใ ช่
ผม : นักการเมืองคนนี้ชอบไปวัดเหรอครับ
ใ ช่
ผม : เป็นวัดของศาสนาพุทธใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ส : ต้องไปเจรจากันในวัดเหรอครับ
ใ ช่
ภส : คุณหญิงสุดารัตน์หรือเปล่า
ผม : ผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
ช า ย
(ระหว่างนี้พวกเค้าเริ่มโฟกัสหานักการเมืองที่ชอบไปวัดมากขึ้น โดยพยายามโทรไปสอบถามคนรู้จักที่รู้จักนักการเมืองอีกที เรื่องจึงยังคงเป็นปริศนาคำใบ้อยู่เพียงเท่านี้ จึงเปลี่ยนบรรยากาศมาถามถึงหนังเรื่อง ขรัวโต ต่อ)

ส : หนังเรื่อง ขรัวโต เสร็จทันปีนี้มั้ยครับ
ทั น
ส : เจ้าพ่อครับ หนังเรื่องนี้จะสามารถที่จะชนะเค้า มีรายได้มั้ยครับ เพราะทุกบาททุกสตางค์ลงในนั้นหมดเลยนะครับ
ส า ม า ร ถ ทํ า ร า ย ไ ด้ ที่ ดี
ส : เจ้าพ่อครับ ขรัวโต จะประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของประชาชนมั้ย
ใ ช่
ส : ใช่ นี่หมายถึงประสบความสำเร็จ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ผม : แล้วประวัติหลวงพ่อโต ท่านมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมมั้ยครับ
บ อ ก ว่ า ห ล ว ง พ่ อ โ ต ส า ม า ร ถ ลั บ ด ว ง ช ะ ต า ใ ห้ ค น ห า ย แ น่
ผม : หมายถึงหายป่วยเหรอครับ หรืออย่างไร
ใ ช่
ส : บทภาพยนตร์ตอนเนียะ มาถูกทางแล้วหรือเปล่าครับ
ห า ก ทํ า ด้ ว ย ค ว า ม น อ บ น้ อ ม นั บ ว่ า ดี
ส : ผมไม่ทำอะไรที่เกินความเป็นจริง คือไม่ควรจะใส่เรื่องที่ลักษณะเหมือนอวดอุตริหนะ หลวงปู่เนียะท่านเป็นพระสมถะ ไม่ใช่เป็นพระอวดอุตริ เพราะฉะนั้นอย่าไปใส่อภินิหารเกินจริงๆต่างๆ หลวงปู่ไม่ชอบเรื่องอย่างงี้ ท่านอยากจะสอนธรรมะคนมากกว่าที่จะทำให้ดูเป็นอภินิหารอะไรแบบนั้น หนังแบบฮ่องกงอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่ จริงๆแล้วผมก็ไม่ต้องการแบบนั้น ผมต้องการทำอะไรที่ดูนอบน้อม ดูเป็นที่ให้เกิดความเคารพ มากกว่าที่จะไปทำอะไรที่ดูหวืหวาเป็นแฟนตาซีอะไรอย่างงี้ มันไม่ใช่ มันไม่ใช่หนังแฟนตาซีหนะ มันเป็นหนังที่ให้คติธรรมกับคนมากกว่า ผมเข้าใจอย่างงี้ถูกมั้ยครับ เข้าใจเป็นหนังที่ให้คติธรรมกับคนมากกว่าที่จะเป็นแฟนตาซีหวือหวา
ต้ อ ง ดู ที่ นั ก แ ส ด ง
ส : ขยายความได้มั้ยครับ
ห า ก นั ก แ ส ด ง ไ ม่ ศ รั ท ธ า บ อ ก ไ ป ทํ า อ ย่ า ง อื่ น ดี ก ว่ า
ส : จริงด้วย ถ้าไม่ศรัทธาไปที่อื่นเลย อย่ามายุ่งกับงานของผม ผมพูดอย่างงี้ชัดเจนนะ ถ้าคุณไม่ศรัทธาในหลวงปู่คุณไปเลย ไม่ต้องมายุ่งกับผม ผมบอกแล้วว่าถ้าจะร่วมงานกับผม คุณเอาใจมาก่อนเอาศรัทธามาก่อน เพราะผมทำงานด้วยศรัทธา ผมไม่ได้ทำงานด้วยว่าผมจะเป็นอะไร ผมศรัทธาที่ผมจะทำหนังเรื่องนี้ให้เป็นประวัติศาสตร์ของหลวงปู่ ให้เป็นเกียรติประวัติของหลวงปู่ และให้แทนคุณแผ่นดินผม ผมไม่ได้คิดว่าจะทำเพื่อความโด่งดัง มันไม่ใช่ เพราะผมเลยจุดตรงนั้นไปแล้ว ผมสร้างด้วยศรัทธาจริงๆ ผมต้องการสร้างงานที่ทำแล้วให้คนเนียะได้มีสติ ได้กลับมาคิดถึงสติว่ามีใจบุญ มีศรัทธากับพระศาสนามาก ประเทศชาติจะได้มีคนดีๆเพิ่มขึ้น เพราะมีคติธรรมมากมายที่จะสั่งสอนลงไปในภาพยนตร์ ไม่ได้ทำเพื่อสร้างหนังเพื่อความบันเทิงเพื่อไปหาเงิน เราไม่ทำอย่างงั้นอยู่แล้ว
ผม : ในที่นี้หมายถึงนักแสดงทุกคน ไม่ใช่แต่ตัวคุณเศรษฐา ใช่มั้ยครับ
ส : ทุกคน เศรษฐามีศรัทธามากเลย ไปบวชก่อนที่จะเล่นเลยเห็นมั้ย(บวชที่อินเดีย) คุณสรพงษ์ก็ศรัทธามากเลย ทุกคนมาด้วยศรัทธาหมด เศรษฐาเค้าไปบวชสึกออกมาแล้ว เค้าเตรียมตัวที่จะไปแสดงขรัวโต ตอนนี้รอบทอย่างเดียว เค้าบวชเพื่อเอาบารมีของเค้าก่อน บวชเพื่อให้บอกกล่าวหลวงปู่ว่าเค้าจะมาเล่นเรื่องนี้ เค้าขอบวชถวาย
ผม : คุณเศรษฐาแสดงเป็นหลวงพ่อโต ดีมั้ยครับ ท่านมีความเห็นอย่างไร
ร ะ วั ง ห ล ว ง พ่ อ โ ต เ ข้ า สิ ง
(คำพูดนี้ทำให้พวกเค้าขนลุกกันเลย โดยเค้าไม่อยากบอกพี่ต้อยเรื่องนี้อาจไว้บอกตอนหลัง เพราะเค้าบอกว่าพี่ต้อยเป็นคนกลัวผีมาก แต่เวลาเล่นเค้าจะถอดมือโปรมาเลย)
ผม : หลวงพ่อโตมรณภาพแล้ว ไปสถิตที่ภพไหนครับ
แ ด น ส ว ร ร ค์
ผม : แสดงว่าท่านไม่ใช่อรหันต์นะครับ
ไ ม่ ใ ช่
(ขออภัยที่ผมถามว่าใครเป็นหรือไม่เป็นอรหันต์กับเทวดา เพราะตามหลักพุทธมีเพียงอรหันต์ด้วยกันเท่านั้นที่ดูออก แต่เป็นเพราะสถานการณ์คำถามเดินมาถึงจุดนี้แล้ว)
ผม : สวรรค์ชั้นไหนครับ หรือว่าไม่แน่ใจ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
ภส : เค้าว่าเป็นพรหมลงมาเกิดชื่อ พรหมชินนะปัญจะระ ลงมาเกิดหรือเปล่า
ไ ว้ ว .
ผม : ไว้วันหน้าสืบให้ เหรอครับ
ใ ช่

ส : เรื่องขรัวโตเนียะผมมั่นใจ เพราะงานในมือผมเองผมสร้างได้ แต่เรื่องงานภาพยนตร์เอเซียแปซิฟิค ผมเหนื่อยใจเรื่องนี้จังเลย ทำทันมั้ยครับ อีก 8 เดือน
ทั น
ส : คนที่จะมาอุปการะเราเนียะ เค้าต้องการประโยชน์อะไรมั้ยครับ ต้องแลกอะไรมั้ยครับ
หั ว เ รื อ ใ ห ญ่ ที่ ทํ า นี้ ไ ม่ ต้ อ ง ก า ร ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ อ ะ ไ ร
ผม : เป็นคนธรรมะธรรมโมด้วยเหรอครับ คนนี้
ใ ช่
ส : ถามอีกคำเจ้าพ่อ เจ้าสัวเบียร์ช้างใช่มั้ยฮะ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี หรือเปล่าครับ
ไ ม่ ใ ช่
ผม : สงสัยคงเน้นแต่นักการเมืองใช่มั้ยครับท่าน
ใ ช่
ภส : เค้าต้องการทำเพื่อในหลวงหรือเปล่าค่ะ ความจงรักภักดี
(เจ้าพ่อคิดแปปนึง) ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ส : อีกนานมั้ยครับ กว่าจะได้พบเค้า คนๆนี้
โ ด ย วั น ที่ พ บ ไ ม่ น า น
ส : งานที่จะจัดนี้ จะได้ความยิ่งใหญ่อย่างที่เราต้องการวางแผนไว้มั้ยครับ เป็นหน้าเป็นตาบ้านเมืองมั้ยครับ
ห วั ง ว่ า ยิ่ ง ใ ห ญ่

ส : งบสร้างหนังจะมีคนเอาเงินมาสนับสนุนเพิ่มอีกมั้ย
ส่ อ ว่ า มี

ส : ตกลงบ้านเมืองจะกลียุคมั้ย จะนองเลือดมั้ยครับ มีทางออกมั้ยครับ
บ้ า น เ มื อ ง จ ะ ดี ขึ้ น
ส : ที่ว่าจะดีขึ้น หมายถึงต้องมีเหตุรุนแรงมั้ย กว่าจะดีขึ้น กว่าจะจบได้
ทุ ก วั น นี้ ก็ เ บ า ล ง แ ล้ ว
(ผมเลยเล่าเรื่องการยุบเวทีที่เจ้าพ่อตอบไปแล้วให้เค้าฟังต่อ)

ส : วันที่รัชกาลที่ ๑ ท่านทรงตั้งศาลหลักเมืองเนียะ โหรได้มีการทำนายดวงเมืองไว้ แน่นอนว่าต้องทำนายว่า รัตนโกสินทร์ศกเนียะจะอยู่ได้เท่าไหร่ ก็บอกอยู่ได้ 150 ปี ก็มาถึงรัชกาลที่ ๔ ท่านมาเปลี่ยนเสาหลักเมืองใหม่ ก็เลยต่อได้อีก เราไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนียะจะเป็นยังไง ตรงเนียะที่ได้พูดกันมามีตำราว่ากันมาเนียะ ที่ผมพูดนี่จริงมั้ย
อ ย่ า ม า พู ด พ ล่ อ ย ๆ
ภส : (หัวเราะ) ป๊าโดนดุแล้ว

ส : ตอนเนียะมันสองฝั่งชัดเจน สุดท้ายฝั่งไหนจะอยู่ ฝั่งไหนจะไป ฝั่งแดงหรือฝั่งไม่ได้เหลือง เค้าเรียกฝั่งสีธงชาติ
ห วั ง ว่ า ช า ติ ที่ เ ร า อ ยู่ นี้ จ ะ ส า มั ค คี กั น
ภส : เป็นไปได้เหรอค่ะ ดูแล้วไม่มีทางเลย
เ ป็ น ไ ป ไ ด้
ภส : ต้องทำยังคนถึงจะสามัคคีกันได้ เราจะได้เป็นผู้ริเริ่ม
นํ า พ ร ะ ร า ช ดํ า รั ส ไ ป ป ฏิ บั ติ

ผม : เจ้าพ่อดูออกมั้ยครับ ว่าใครมีองค์ ใครไม่มีองค์หนะครับ (เพราะคุณสมเกียรติเค้ามีองค์มีครูบาอาจารย์)
ดู อ อ ก
ผม : แล้วท่านดูออกมั้ยครับ ว่าอันไหนพระเก๋ อันไหนพระจริงหนะครับ พระที่เป็นเหรียญห้อยคอหนะครับ
อ อ ก
ส : เจ้าพ่อครับ สรุปคือ ผมคงจะต้องทำงานรับใช้ครูบาอาจารย์อย่างงี้ไปชั่วชีวิตใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ผม : คุณผู้หญิงคนนี้ เคยเป็นสนมสมัย ร.๕ หรือเปล่าครับ (เผอิญภรรยาคุณสมเกียรติเคยถูกคนอื่นทักมาอย่างงั้น)
แ ว่ ว ม า ว่ า ใ ช่
ภส : แล้วเราต้องทำตัวยังไง ต้องนับถือ ร.๕ ตลอดใช่มั้ย เคยทำเหรียญเก่าๆของท่านแตกไป แล้วต้องทำตัวยังไงค่ะ
โ ด ย ม า ก แ ล้ ว ไ ม่ บู ช า ไ ม่ เ ป็ น ไ ร
ภส : เคยรับใช้พระนางเรือล่มมั้ย ในชาติก่อนหนะ
แ ว่ ว ม า ว่ า เ ค ย

คุณสมเกียรติและภรรยาจะกลับแล้ว ยังมีคำถามบางส่วนที่คุยไปถึงเรื่องกึ่งๆส่วนตัวนิดหน่อย และถามถึงอนาคตของราชวงศ์บ้าง เกรงจะไม่เหมาะสมหากนำมาเล่า ก็ขอข้ามๆไปบ้างนะครับ ^_^ แต่ก่อนกลับ ผมได้ให้กระดานอักษรเค้าไปแผ่นนึง โดยแนะวิธีให้เค้าทดลองเล่นดูก่อนนิดหน่อย เผื่อเค้ามาคุยกับเจ้าพ่อต่อไปเอง เพราะเค้ามาที่ศาลทุกเดือน แต่ผมกว่าจะไปก็สองหรือสามเดือน หรือนานกว่านั้น
แต่คำถามที่ผมจดมาถามเจ้าพ่อก็ยังมีอีกมาก ก็เลยสรุปว่า

เจ้าพ่อครับ วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ ผมขอนัดมาสัมภาษณ์เจ้าพ่ออีก ได้มั้ยครับ ^_^
ไ ด้
วันพรุ่งนี้วันพระ ได้ใช่มั้ยครับ
ไ ด้
งั้นขอ(นัด)ช่วงเช้าๆสายๆแล้วกัน ของวันพรุ่งนี้นะครับ
ไ ด้วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557


ท่านมีอะไรอยากจะพูดก่อนเป็นอันดับแรกมั้ยครับ
โ น
ท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า No เหรอครับ
ใ ช่

เมื่อวานผมถามค้างเรื่อง ทักษิณชักใยหรือควบคุมยิ่งลักษณ์อยู่หรือเปล่าครับ
โ ด ย นํ า ผู้ น อ บ น้ อ ม ต่ อ ทั ก ษิ ณ ม า ร่ ว ม ง า น

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับหลวงปู่พุทธะอิสระครับ
ที่ ห ล ว ง ปู่ ทํ า นั้ น ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
แล้วการกระทำของหลวงปู่ที่ดูคล้ายๆกับการรีดไถเงินหนะครับ ท่านว่าปราชิก(โทษต้องสึก)แล้วหรือเปล่าครับ
ป ร า ชิ (ท่านลงไปจิ้มพื้นครู่หนึ่งแล้วขึ้นมาตอบ) โ ท ษ ยั ง ไ ม่ ป ร า ชิ ก

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง นายกคนกลาง หรือ รัฐบาลคนกลาง บ้างมั้ยครับ
น า ย ก ค น ก ล า ง ดู จ ะ ถู ก เ อ า ม า ถึ ง ม า ก แ ต่ จ ริ ง ๆ แ ล้ ว ทํ า ไ ม่ ไ ด้
อึมม ก็คือจะไม่มีนายกคนกลางนะครับ
แ น่ น อ น

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ นายอานันท์ ปันยารชุน ครับ
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น
(เง่อ เป็นคนแรกที่เจ้าพ่อตอบว่า ไม่มีความเห็น อย่างไร้เยื่อใยเลย)

ท่านครับ รัฐธรรมนูญ มาตรา 7 ความว่า “ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ท่านมีความเห็นอย่างไรกับมาตรานี้ครับ
แ ม้ อ า จ เ อ า ม า อ้ า ง ไ ด้ ว่ า ม า ต ร า นี้ นํ า ม า ซึ้ ง น า ย ก พ ร ะ ร า ช ท า น เ ว ล า บ้ า น เ มื อ ง มี ปั ญ ห า แ ต่ บ ท บั ญิ อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
(20 นาที)
น า ย ก พ ร ะ ร า ช ท า น ดู จ ะ ทํ า ไ ม่ สํ า เ ร็ จ
งั้นท่านว่าเค้ากำหนดมาตรา 7 ขึ้นมา มีไว้เพื่ออะไรครับ
ที่ ม า ต ร า นี้ เ ขี ย น ขึ้ น ม า เ พื่ อ นํ า อํ า น า จ คื น ท ร ง ส ะ ก ด ผิ ด ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

อดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ใช่นายกพระราชทานหรือเปล่าครับ
เ ว ล า นั้ น ไ ท ย เ ร า มี ส ภ า อ ยู่

ท่านครับ ท่านให้เวลาผมคุยต่อไปได้อีกประมาณกี่ชั่วโมง หรือกี่นาทีครับ
แ ล้ ว แ ต่
คือจะให้คุยถึงเย็นก็ได้ ใช่มั้ยครับ?
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง รัฐบาลแห่งชาติ ครับ
ถู ก พู ด ถื ง ม า ก เ ห มื อ น กั น แ ต่ ว่ า ย า ก ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น

จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นช่วงนี้ บางคนก็ถึงขั้นอยากให้แบ่งแยกประเทศเลยหนะครับ ไม่ทราบท่านว่าไทยเราจะเสี่ยงแยกประเทศหรือเปล่าครับ
ทํ า ไ ม่ ไ ด้
ท่านมีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมถึงกรณีนี้มั้ยครับ
ไ อ้ อี ค น ใ ด คิ ด แ ย ก ป ร ะ เ ท ศ เ ป็ น ก บ ฏ

คราวที่แล้วท่านติดค้างเรื่องกรณีที่ชาวนามาเรียกร้องเงินจำนำข้าวจากรัฐบาลหนะครับ ท่านมีคำตอบอะไรเพิ่มเติมหรือยังครับ
เ อ า เ งิ น ที่ จํ า นํ า ข้ า ว ไ ป ทํ า อ ย่ า ง อื่ น
หมายถึง เค้าเอาเงินจำนำข้าวไปทำอย่างอื่น ก็เลยไม่มีเงินมาจ่ายชาวนาหนะเหรอครับ
ไ อ้ ถู ก แ ท น ที่ จ ะ เ อ า เ งิ น จํ า นํ า ข้ า ว ไ ป ใ ห้ ช า ว น า แ ต่ น่ า เ สี ย ด า ย ที่ มั น เ อ า เ งิ น ไ ป อ อ ก บั ญ ชี นํ า ฝ า ก ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น

ท่านมีความเห็นยังไง ที่ธนาคารออมสินจะปล่อยกู้เรื่องจำนำข้าว แล้วคนก็แห่มาถอนเงินกันมากเป็นประวัติการณ์หนะครับ
บั ญ ชี อ อ ม สิ น แ ว่ ว ม า ว่ า อ า จ อ อ ก ส มุ ด บั ญ ชี ใ ห ม่ เ พื่ อ เ อ า ใ จ ลู ก ค้ า

ท่านมีอะไรอยากจะบอกชาวนามั้ยครับ
บั ญ ชี ธ น า ค า ร ธ ก ส ไ ด้ อ อ ก ธ น บั ต ร ช่ ว น สะกดผิด ช่ ว ย ช า ว น า
(เจอแต่ข่าวพันธบัตรช่วยชาวนา)
แล้วท่านมีอะไรอยากจะบอกคนที่ไม่ใช่ชาวนา ที่คิดอยากจะช่วยชาวนาบ้างมั้ยครับ
อ ง ค์ ที่ บ อ ก ว่ า จ ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ห ลื อ ช า ว น า ไ ป ไ ห น ห ม ด

บทบาทที่การชุมนุมของนายสุเทพมีต่อชาวนา เป็นไปในทางบวกหรือทางลบต่อชาวนากันแน่ครับ
ถ้ า รั ก ช า ว น า จ ริ ง อ ย่ า ใ ห้ ใ ค ร ม า ล้ ม โ ค ร ง ก า ร รั บ จํ า นํ า ข้ า ว
ท่านเห็นว่า โครงการรับจำนำข้าว สมควรมีต่อไปใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านเห็นว่าสิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับโครงการนี้ ที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรครับ
แ ท น ที่ จ ะ ใ ห้ ช า ว น า ต้ อ ง ส ว า ป า ม ใ บ ป ร ะ ท ว น ต่ อ ไ ป ใ ห้ เ อ า โ ท ษ ค น ที่ ล อ บ นํ า เ งิ น จํ า นํ า ข้ า ว ไ ป ล ง โ ท ษ
ใครหละครับ ลอบนำเงินจำนำข้าวไป
ไ ป ห า ดู ที่ ถั ง ง รู ป จ อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
อ่าไม่เป็นไรครับท่าน -_-

ท่านมีเคล็ดดีๆอะไรอยากจะบอกชาวนา ในการผลิตข้าวบ้างมั้ยครับ
นํ า ข้ า ว ที่ ไ ด้ ไ ป เ ข้ า ส อ บ ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ น่ า จ ะ ช่ ว ย ไ ด้
แล้วในส่วนของการเพาะปลูกหรือการเก็บเกี่ยวหนะครับ ท่านมีอะไรอยากจะบอกมั้ยครับ
วั น อื่ น ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องการออกหวย กับทะเบียนรถของนายกยิ่งลักษณ์ ที่เค้าว่ามักจะตรงกัน บ้างมั้ยครับ
ห ว ย ล็ อ ค ไ ด้ ทํ า โ ด ย ก า ร สุ่ ม ไ ป วั น ห น้ า ดู ใ ห้
(ตายละ ท่านตอบว่าหวยล็อคได้ งานจะเข้าผมมั้ยเนียะ โชคดีคำตอบท่านยังไม่โยงไปถึงทะเบียนรถยิ่งลักษณ์นะครับ)

ท่านมีความเห็นอย่างไร กับ นาย สมชัย ศรีสุทธิยากร ในฐานะ กกต.ครับ
น า ย ส ม ชั ย ล อ ง หั ว ห น้ า บ อ วั น ห น้ า ดู ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในฐานะผู้ว่ากรุงเทพฯครับ
ห า ก นํ า ค ะ แ น น เ สี ย ง สุ ขุ ม พั น ธ์ ไ ป ห า ร ด้ ว ย จํ า น ว น ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ ก ตั้ ง ใ น ก รุ ง เ ท พ แ ล้ ว สุ ขุ ม พั น ธ์ ยั ง ไ ม่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม ม า ก

นโยบายการทำงานของผู้ว่าสุขุมพันธ์ ท่านมีอะไรอยากชมที่สุดมั้ยครับ
ทํ า ง า น ด้ า น ห วั ง ว่ า ดี
หมายถึง ทำอะไรก็คาดหวังให้ดีหมด อย่างงั้นหนะเหรอครับ
ใ ช่

สิ่งที่ท่านอยากจะตำหนิท่านผู้ว่าสุขุมพันธุ์มากที่สุด คืออะไรครับ
ทํ า ง า น โ ด ย หั ว ห น้ า ส่ ง ร า ย ง า น ใ ห้

ในช่วงที่นายสุเทพ ปิดกรุงเทพฯหลายๆจุดเนียะ ท่านคิดว่าผู้ว่าฯที่ดี ควรจะทำอะไรได้บ้างมั้ยครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ว ก ว น กั บ เ รื่ อ ง น า ย สุ เ ท พ ไ ว้ วั น ห น้ า บ อ ก น า ย สุ เ ท พ ใ ห้ ว่ า มึ ง นํ า ม า ถ า ม
ท่านสามารถไปบอกอะไรนายสุเทพได้เหรอครับ
ไ ด้
ท่านบอกด้วยวิธีไหนเหรอครับ
หู ทิ พ ย์
ท่านมีอะไรอยากจะบอกนายสุเทพมากที่สุดครับ
อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
อ่า ไม่เป็นไรครับ

ท่านครับ กรณี กกต. ให้ใบเหลืองท่านสุขุมพันธ์ แล้วส่งศาลให้วินิจฉัยว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าใหม่หรือไม่ ท่านว่าจะเป็นประมาณใดต่อไปครับ
น่ า จ ะ ไ ด้ เ ลื อ ก ตั้ ง ผู้ ว่ า ใ ห ม่
น่าจะได้เลือกตั้งผู้ว่าใหม่เหรอครับ
ใ ช่

ถึงตอนนี้ ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง รถไฟความเร็วสูง ครับ
ใ ห้ นํ า แ ผ น ส ร้ า ง ร ถ ไ ฟ ค ว า ม เ ร็ ว สู ง หั ว เ รื อ ใ ห ญ่ ที่ โ อ น ง า น ม า ใ ห้ บ อ ก ว่ า ร ถ ไ ฟ ค ว า ม เ ร็ ว สู ง ม า ทํ า

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับตำรวจไทยครับ เช่นว่ามีอะไรต้องปฏิรูปหรือเปล่า
ออกไปดูก่อน
(20 นาที)
เ ว ล า ที่ ตํ า ร ว จ บ อ ก ว่ า นํ า ถ สะกดผิด วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับคำว่า ระบอบทักษิณ ครับ
ทั ก ษิ ณ บ า ร มี ม า ก อ า จ ส่ ง ค น ส มั ค ร เ ลื อ ก ตั้ ง ไ ด้
แล้วการที่ทักษิณส่งคนลงเลือกตั้งได้นั้น เป็นการกระทำที่ถูกหรือไม่ถูกต้อง อย่างไรครับ
ทํ า ไ ด้

ในส่วนของสถาบันทหาร ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับฝ่ายทหารมั้ยครับ
แ ม้ ว่ า ท ห า ร จ ะ เ ป็ น รั้ ว ข อ ง ช า ติ แ ต่ ท ห า ร ไ ม่ ค ว ร ยุ่ ง เ รื่ อ ง ก า ร เ มื อ ง
ท่านช่วยยกตัวอย่างสำคัญๆมาซักเรื่องได้มั้ยครับ ที่ทหารยุ่งการเมืองหนะครับ
ท ห า ร บ า ง น า ย หิ้ ว บ า ร มี นั ก ก า ร เ มื อ ง

แล้วครูในฐานะแม่พิมพ์ของชาติหนะครับ ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรมั้ยครับ
แ ม่ พิ ม พ์ ข อ ง ช า ติ แ ต่ ง ตํ า ร า ไ ล สะกดผิด ค น เ ป็ น ค รู แ ต่ ง ตํ า ร า ที่ ดี ยั ง มี น้ อ ย
(วันนี้ถามครบทั้ง กระดูกสันหลังของชาติ รั้วของชาติ และแม่พิมพ์ของชาติเลยนะครับ ^_^ )
ท่านรู้ท่านรู้จักอาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์จุฬาฯ มั้ยครับ
รู้
ท่านมีความเห็น หรืออยากจะบอกอะไรกับอาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ มั้ยครับ
อ า จ า ร ย์ เ จ ษ ฎ า ใ ว ออกไปดูก่อน
(20 นาที)
ห า ก อ า จ า ร ย์ เ จ ษ ฎ า นํ า เ อ า นั ก เ รี ย น ไ ป ที่ บ แ ง่ ดี อ า จ ทํ า ใ ห้ นั ก เ รี ย น วั น ห น้ า ดู ใ ห้
ท่านครับ เหล่านี้เป็นการเพิ่มภาระให้ท่านหรือเปล่าครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด
อาจารย์เจษฎาเค้าอยากจะรู้ว่าภรรยาของเค้าจะท้องด้วยหรือเปล่า อะไรอย่างงี้ครับ ^_^
ไ ว้ วั น ห น้ า ดู ใ ห้

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับเจ้าสัวซีพี ในฐานะเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศ บ้างมั้ยครับ
หั ว ที่ ทํ า ใ ห้ บ้ า น เ มื อ ง ไ ม่ เ จ ริ ญ
ห่ะ เจ้าสัวซีพี ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญเหรอครับ
ใ ช่
แล้วประชาชนคนไทย จะมีวิธีตอบโต้เจ้าสัวซีพีอย่างไรครับ
โ ด ย ก า ร ไ ม่ ซื้ อ ข อ ง ซี พี

ต่อไปขอถามท่านในหมวด ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา และจิปาถะ นะครับ ^_^
ไ ด้

ท่านครับ เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ใช่เสาอินทขิลหรือเปล่าครับ
ใ ช่
ได้ยินว่าเค้าห้ามเข้า หากผมขอประทานสัมภาษณ์เค้าอยู่ภายนอกอาคารที่ประดิษฐาน ได้มั้ยครับ
ไ ด้
วันไหนก็ได้ ใช่มั้ยครับ
ศุ ก ร์
ถ้าศุกร์ สมมุติว่าคือมีเพื่อนที่เค้าเก่งประวัติศาสตร์ เกิดเค้าทำงานวันศุกร์ขึ้นมาแล้วมาไม่ได้อะไรอย่างเงียะ ถ้าศุกร์ไม่ได้วันอื่นได้มั้ยครับ
นํ า คํ า ถ า ม ฝ า ก ไ ว้

คราวที่แล้วท่านติดค้างคำทำนายเรื่อง ถิ่นกาขาว ตอนนี้ท่านได้คำตอบหรือยังครับ
บั น ทึ ก โ บ ร า ณ ว่ า ไ ว้ ที่ ว่ า อ ย่ า ง งั้ น เ พ ร า ะ ว่ า โ อ ก า ศ ห น้ า ดู ใ ห้
(เลื่อนไปอีกละ -_- )

ท่านมีสูตรยารักษาอะไรดีๆบ้างมั้ยครับ
นํ า เ อ า ทู สะกดผิด อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
อ่า เดี๋ยวผมข้ามข้อนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ

ท่านครับ ผมสามารถไปขอถามเทวดาที่สถิตมากับพระแก้วมรกต ได้หรือเปล่าครับ
ไ ด้
เจ้าพ่อหลักเมืองเคยไปคุยกับเทวดาที่สถิตมากับพระแก้วมรกตหรือเปล่าครับ
เ ค ย
เป็นเทวดาที่มาจากเมืองแขกหรือเปล่าครับ
ใ ช่
ท่านเคยถามถึงเกี่ยวกับที่มาหรือการสร้างพระแก้วมรกตหรือเปล่าครับ
แ ท น ที่ จ ะ ถ า ม ว่ า ป ก ป้ อ ง บ้ า น เ มื อ ง อ ย่ า ง ไ ร
แล้วถ้าผมจะไปขออัญเชิญเทวดาองค์ที่เก่าแก่ที่สุดในพระแก้วมรกตมาถาม ผมควรจะอัญเชิญอย่างไรครับ
โ บ ร า ณ ใ ห้ เ อ า ด ว ง นึ ก ก่ อ น . . .
(ระหว่างที่ท่านกำลังนึกผมก็ถามตัดบท) หรือว่าเพียงผมไปใกล้ๆกับวิหารของพระแก้วมรกต ผมก็อธิฐานเชิญท่านมาขอสัมภาษณ์ได้เลยหรือเปล่าครับ
ไ ป คุ ย ไ ด้ เ ล ย
เทวดาที่สถิตอยู่กับพระแก้วมรกต มีประมาณกี่องค์เหรอครับ
9 7 6 อ ง ค์
เก้าร้อยเจ็ดสิบหกองค์ เหรอครับ
ใ ช่
คือแต่ละองค์ก็อยู่กับพระแก้วมรกตมานานไม่เท่ากันเหรอครับ หรือว่าอยู่มาตั้งแต่แรกเริ่มเหมือนกันหมด
แ ต่ ล ะ อ ง ค์ อ ยู่ กั บ พ ร ะ แ ก้ ว ม ร ก ต ม า น า น ไ ม่ เ ท่ า กั น

ท่านครับ ตำนานเรื่องเปรตวัดสุทัศน์เนียะ มีที่มาอย่างไรเหรอครับ
บ อ ก ย า ก
แ ว่ ว ม า ว่ า ต อ น นั้ น โ ด น โ ร ค ห่ า ล ง แ ล้ ว ค น ต า ย ม า ก อ า จ มี ค น เ ป็ น เ ป ร ต

แสดงว่าตำนานนี้ เล่าขานมาตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าพ่อหลักเมือง(สมัย ร.๔)อีกใช่มั้ยครับ
ใ ช่
บ้างก็ว่าอาจจะเป็นเพียงเงาของเสาชิงช้าที่กระทบลงหมอก หรือบ้างก็ว่าเป็นเพียงภาพวาดในฝาผนัง อะไรอย่างงี้ ท่านมีความเห็นยังไงมั้ยครับ
ไ ด้ ทั้ ง นั้ น

ผีเปรตนี่ มีลักษณะยังไงครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ว ก ว น กั บ เ รื่ อ ง นี้
เ ป ร ต มั น มี ลั ก ษ ณ ะ โ ด ย ม า ก แ ล้ ว นั ก บุ ญ จ ะ เ ห็ น
นั ก บุ ญ จ ะ ปั ด รํ า ค ว า ญ ด้ ว ย ก า ร แ ผ่ ส่ ว น บุ ญ ใ ห้


ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องสีจีวรของพระที่แตกต่างกัน บ้างมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
ห วั ง ว่ า ถ้ า ไ ม่ ลื ม จ ะ ดู ใ ห้


ท่านครับ แล้วในสมัยที่ท่านมาเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองเนียะ โรคห่ายังมีอยู่หรือเปล่าครับ หรือว่าหมอฝรั่งเค้ามารักษาให้หายไปหมดแล้ว
ยั ง มี อ ยู่ ห า ก แ พ ร่ ร ะ บ า ด ม า จ า ก วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ กรมศิลปากร มั้ยครับ
ห า ก ก ร ม ศิ ล ป ไ ป แ ต ะ ต้ อ ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ อี ก โ ด น ดี แ น่
(อ่าว กรมศิลปงานเข้าแล้ว นี่ตั้งแต่ผมคุยกับเจ้าพ่อหลักเมืองมายังไม่เคยมีใครโดนแรงขนาดนี้มาก่อน)
ท่านช่วยยกตัวอย่างได้มั้ยครับ
ก ร ม ศิ ล ป ทํ า ใ ห้ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ประวัติศาสตร์เรื่องอะไรครับ ที่กรมศิลปทำให้เปลี่ยนแปลง ท่านช่วยยกตัวอย่างมาซักเรื่องนึงซิครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ว ก ว น กั บ เ รื่ อ ง นี้ ไ ป ถ า ม เ รื่ อ ง อื่ น บ้ า ง

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง เงินถุงแดง มั้ยครับ
เ งึ น ถุ ง แ ด ง เ ป็ น เ งิ น ใ น ห ล ว ง ร 3 เ ก็ บ ไ ว้ ไ ถ่ บ้ า น เ มื อ ง
(ถือว่าท่านตอบได้เหมือนกับที่เคยรับรู้มา แต่ขอถามให้ลึกกว่านี้อีกดีกว่า)
มีเพียงถุงใหญ่ถุงเดียว หรือว่าหลายๆถุงครับ
ห ล า ย ๆ ถุ ง

ผู้ที่ลั่นวาจาหรือชูข้อความว่า ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ออกมาจากใจ จะมีอานิสงส์อย่างไรครับ
ห า ก เ กิ ด ช า ติ ห น้ า อ า จ ไ ด้ รั บ ใ ช้ อี ก
ทราบว่าสุนทรภู่ ก็เคยพูดอย่างงี้ แล้วสุนทรภู่ไปเกิดที่ไหนอย่างไรครับ
สุ น ท ร ภู่ ไ ป เ กิ ด อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
อ่าเดี๋ยวๆ ขอข้ามแล้วกันครับ

แว่วมาว่าในอดีตที่หน้าวัดอรุณ มีเกาะเล็กๆอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย แล้วเดี๋ยวนี้เกาะนั้นหายไปไหนแล้วครับ
หํ า ไ ว้ วั น ห น้ า ดู ใ ห้

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม เป็น ไทย ครับ
แ ล้ ว แ ต่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องรามเกียรติ์ครับ แต่งขึ้นหรือเปล่า
แ ต่ ง ขึ้ น
ถ้าแต่งขึ้น แล้วพวกที่สักยันต์รูปหนุมานเวลาของขึ้นเนียะ เป็นเพราะมีอะไรมาเข้าสิงเหรอครับ
โ ด ย ม า ก แ ล้ ว ไ ว้ วั น ห น้ า ดู ใ ห้
(อุตส่าห์คิดคำถามเด็ดได้แล้วท่านยังเลื่อนไปวันหน้าอีก >_< )

คราวที่แล้วท่านติดค้างผมเรื่องคนที่ชื่อ อิน จัน มั่น คง ท่านมีความเห็นว่ายังไงครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ว ก ว น กั บ เ รื่ อ ง นี้ อ อ ก ไ ป ดู ก่ อ น
อ่า ไม่เป็นไรครับ >_<

เอิ่ม เดี๋ยวขอวกกลับไปเรื่อง ท่านมีสูตรยารักษาอะไรดีๆบ้างแล้วกันนะครับ
ออกไปดูก่อน
(20 นาที)
หั ว มึ ง ดู จ ะ ว ก ว น กั บ เ รื่ อ ง นี้ ไ ว้ วั น ห น้ า ดู ใ ห้
หมายถึง เรื่องสูตรยาดีๆนี่ วันหน้าดูให้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ท่านมีธุระแล้วหรือเปล่าครับ
ไ ม่

ท่านครับ คราวที่แล้วท่านพูดเรื่องทางสามแพร่งหนะครับ[2] ไม่ทราบว่าทางสามแพร่งมีลักษณะอย่างไรครับ
(ผมนำรูปวาดทางรูปตัว T และ Y ให้ท่านดู แล้วท่านก็ชี้กลับไปกลับมาทั้งสองรูปนี้)
ได้ทั้งสองอย่างเลยเหรอครับ
ไ ด้ ทั้ ง ส อ ง แ บ บ
แล้วท่านเคยบอกให้นำดอกไม้ไปวางไว้ที่ทางสามแพร่ง แล้วคอยสอดส่องดูตอนพระอาทิตย์ตก แล้วจะเห็นผีใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ให้เอาดอกไม้ไปวางไว้ตรงไหนของทางสามแพร่งครับ (ผมถามพร้อมกางรูป)


ท่านจิ้มให้ดูในรูป ตรงจุดสีส้มที่ผมจุดเอาไว้นะครับ พบว่ารูปตัว Y มีสามจุด รูปตัว T มีจุดเดียว ก็ถือว่าสอดคล้องกับความเข้าใจเดิมๆ คือจุดที่โดนแสงไฟรถจากเส้นตรงข้ามส่องโดน

เ ค ย เ ห็ น ผี ม า ก่ อ น ห รื อ เ ป ล่ า
ท่านถามผมเหรอครับ
ใ ช่
(น่าจะ)ไม่เคยเห็นครับท่าน
ทํ า ต า ม นี้ แ ล้ ว อ า จ เ ห็ น
นำดอกไม้ไปวางตรงจุดที่ท่านว่า ถ้าเป็นทางนี้ให้วางตรงจุดนี้ และทางนี้ให้วางตรงนี้ แล้วคอยสอดส่องดูตอนพระอาทิตย์ตกเหรอครับ
ใ ช่
อ่อ แล้วก็วันพระด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านครับ แต่ผมรู้สึกว่า ทางตรงศาลหลักเมืองก็น่าจะเป็นทางสามแพร่งด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่

แล้วมีอะไรมั้ยครับ แหะแหะ
แ ต่ ไ ม่ มี ผี ผ่ า น
เพราะอะไรเหรอครับ ตรงนี้พิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
เ พ ร า ะ โ ด ย ส่ ว น ใ ห ย่ ไ ม่ ก ล้ า ม า

ทางที่ว่านี่ ถ้าหากเป็นทางในบ้านนอก อาจจะเป็นแค่ถนนดินที่ไม่ค่อยมีคนผ่านหรือไม่ค่อยมีรถยนต์ผ่าน อะไรอย่างงั้นหนะได้มั้ยครับ
ไ ด้
ที่มันอาจจะเป็นถนนดิน ที่เป็นรูปให้มันเหมือนถนนก็พอเหรอครับ
ใ ช่

ถ้าเห็นผีแล้วนี่คือ ถ่ายรูปติดมั้ยครับ ผีเนียะ
ถ่ า ย ไ ม่ ทั น

เรื่องยาหนะครับ คือจริงๆผมก็มีเพื่อนที่ป่วยเป็นมะเร็งหนะครับ ท่านคงไม่มีสูตรยาอะไรแนะนำเค้า?
วั น ห น .
วันหน้าดูให้เหรอครับ
ใ ช่
(นี่ผมคาดหวังให้ท่านเก่งทุกศาสตร์มากไปป่าวเนียะ)

ขอวกไปเรื่องสุเทพอีกซักข้อนึงได้มั้ยครับ
ไ ด้
ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง สภาประชาชน ที่นายสุเทพเรียกร้องครับ
ส ภ า ป ร ะ ช า ช น ก็ ไ ม่ สํ า เ ร็ จ
สภาประชาชนก็ไม่สำเร็จ นะครับ?
ใ ช่

ท่านครับ เรื่องรัฐธรรมนูญมาตรา 7 หนะครับ ที่ท่านว่าอาจจะใช้อ้างนายกพระราชทานไม่ได้ แล้วมาตราเนียะ สามารถทำให้เกิดที่มาของนายกด้วยวิธีอื่นได้มั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้

ท่านครับ แล้วเรื่องที่ ปปช.จะเอาผิดนายกฯเรื่องเกี่ยวกับจำนำข้าวหนะครับ จะเป็นยังไงบ้างครับ
ล อ ง ส อ บ ดู แ ล้ ว โ ค ร ง ก า ร รั บ จํ า นํ า ข้ า ว ไ ม่ ผิ ด
ท่านว่าไม่ผิดนะครับ?
ไ ม่ ผิ ด

เรื่องหวยล็อค เดี๋ยววันหน้าท่านดูให้อีกใช่มั้ยครับ
วั น ห น้ า ดู ใ ห้

กรณีชาวนาถวายฎีกาเรื่องไม่ได้รับเงินจำนำข้าวเนียะ จะมีผลอะไรมั้ยครับ
ไ ม่ มี ผ ล

การนิรโทษกรรม จะเป็นยังไงต่อไปบ้างครับ
ปั ญ ห า อ ยู่ ที่ ทั ก ษิ ฌ ณ ไ ว้ วั น ห น้ า ดู ใ ห้

ถามเรื่องคดีปลงพระชนม์ ร.8 ได้มั้ยครับ (ถามอย่างเกรงใจ)
ไ ด้
คนสามคนที่ถูกประหารไปเพราะคดีนี้ อันประกอบไปด้วย นายชิต สิงหเสนี , นายบุศย์ ปัทมศริน และ นายเฉลียว ปทุมรส เป็นผู้ผิดจริงหรือเปล่าครับ
ไ ม่ ผิ ด แ ต่ โ ด น ศ า ล เ อ า ผิ ด
ทราบว่าสาเหตุที่ศาลเอาผิด เพราะว่าเค้าเฝ้าประตูอยู่ด้วย ดังนั้น เค้าก็ควรที่จะเห็นคนร้ายที่ลงมือ ใช่มั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ห า ใ ห ม่

วันนี้พอแค่นี้ก่อนเหรอครับ
ใ ช่
โอเค งั้นขออัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองไปสถิต ณ ที่อยู่ของท่านด้วยเถิด

เฮ้อ เหนื่อยครับ ไม่เคยไปศาลหลักเมืองต่อเนื่อง 3 วันอย่างงี้มาก่อน(อยากมาก 2 วัน) แถมกว่าจะถอดเทปเสร็จอีก ก็มีเวลาว่างเฉพาะหลังเลิกงานเท่านั้น ก็ปาไปเกือบอาทิตย์เลยเหรอเนียะ แต่เอาเถอะ หากนานๆ(หลายเดือน)ไปทีนึง แต่ถามได้ทีละมากๆอย่างงี้ก็คุ้มแล้วนะ อ่านกันทีตาแฉะเลย

อ้างอิง
1. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 24 ม.ค. 57
2. บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองหมวดความเชื่อโบราณของไทย 21-22 มิ.ย. 56


Create Date : 05 เมษายน 2557
Last Update : 5 เมษายน 2557 22:11:50 น. 5 comments
Counter : 6391 Pageviews.

 
Happy birthday naka


โดย: cyberlifenlearn วันที่: 19 เมษายน 2557 เวลา:9:26:11 น.  

 
สุขสันต์วันเกิดครับ คุณสมภพ
รออ่านบทสัมภาษณ์ครั้งหน้าครับ
(คลิ๊กติดตามบล็อกด้วยครับ คุณได้ติดตามคุณ สมภพ เจ้าเก่า)


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 19 เมษายน 2557 เวลา:23:01:00 น.  

 
เรื่องสภาประชาชน เดี๋ยวอาจจะงงว่าทำไมผมถึงเพิ่งจะมาถามถึง แต่จริงๆผมถามพระสยามฯมาตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 56 แล้วครับ นับถึง Blog นี้ก็เกือบสี่เดือนแล้ว เห็นว่านานมากพอ และอยากจะทราบความเห็นของเทวดาแห่งชาติอีกองค์ เพื่อดูว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกันบ้างหรือไม่ครับ

บทสัมภาษณ์พระสยามเทวาธิราช 8 ธ.ค. 56

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง สภาประชาชน ที่นายสุเทพเรียกร้องครับ
ดู จ ะ ไ ม่ สํ า เ ร็ จ

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่อง นายกพระราชทาน ครับ
แ ว่ ว ม า ว่ า ยั ง ไ ม่ มี ก ฏ ห ม า ย ร อ ง รั บ
เห็นเค้าอ้างกฏหมายมาตรา 7 กันหนะครับ อันนั้นท่านว่าไม่ใช่นายกพระราชทาน ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ใ ช่


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 2 พฤษภาคม 2557 เวลา:22:22:49 น.  

 
หลังจากนั้นในวันที่ 9 เม.ย. 57 นายสุเทพได้เข้าสักการะเสาหลักเมือง
//www.naewna.com/politic/98653
//www.thairath.co.th/content/415602
เจ้าพ่อจะบอกกับหูทิพย์ของนายสุเทพหรือไม่ ว่านายกคนกลาง และสภาประชาชน จะไม่สำเร็จ

"ไม่ได้บอก เพราะมันเป็นร่างทรงของมวลมหาประชาชน ไม่ใช่ร่างทรงของกู เหมือนอย่างที่มึงเป็นอยู่นี้"
- เจ้าพ่อหลักเมือง ไม่ได้กล่าวไว้


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 19 พฤษภาคม 2557 เวลา:20:20:37 น.  

 
บทสนทนาเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม่(อินทขิล) 30-31 ม.ค. 58

เผอิญเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพท่านแนะนำให้มาคุยวันศุกร์หนะครับ แต่เมื่อวานมาแล้วแต่ว่ามีปัญหาติดขัด เลยมาคุยวันเสาร์ได้มั้ยครับ
เ ว ล า ม า สั ก ก า ร ะ เ ส า อิ น ท ขิ ล ค ว ร เ ป็ น วั น ศุ ก ร์
เผอิญเกิดติดขัดหนะครับ และบ้านผมก็อยู่ไกลจากเชียงใหม่ วันนี้วันเสาร์ขอเป็นกรณีพิเศษได้มั้ยครับ
ไ ด้


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:41:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.