Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2560
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
24 มิถุนายน 2560
 
All Blogs
 
สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60

18 มิ.ย. 60 มาวัดพระแก้วในบรรยากาศที่มีผู้มาสักการะพระบรมศพ โดยกลุ่มผู้มาสักการะพระบรมศพต่อแถวกันในบริเวณระเบียงที่มีภาพเขียนรามเกียรติ์ ซึ่งดีแล้วที่พวกเขาจะได้ไม่ตากแดดร้อน ส่วนผมตอนมานั้นมาตอนกลางคืนเลยไม่ได้ผ่านทางนี้ ช่วงนี้คนทั่วไปก็จะชมภาพเขียนรามเกียรติ์อย่างใกล้ชิดไม่ได้ ส่วนช่วงช่องทางที่ผู้มาสักการะพระบรมศพกับนักท่องเที่ยวที่ต้องเดินตัดกัน ก็มีการวางจังหวะที่ดีคล้ายสี่แยกไฟแดง
ตัวผมได้สำรวจบริเวณรอบๆพระอุโบสถด้านบนเพื่อหาจุดนั่งสื่อสารดีๆเช่นเคย แต่ก็คล้ายๆปีที่แล้วคือออกจะหายากหน่อย จุดไหนจะปลอดภัยจากนักท่องเที่ยวจีนบ้าง ^_^ สุดท้ายเลือกในบริเวณที่เค้าเก็บเก้าอี้ซ้อนๆกันอยู่ พอมีที่เข้าไปนั่งหลบมุมได้บ้าง แต่ก่อนอื่นก็เข้าไปไหว้ท่านและกล่าวอัญเชิญในพระอุโบสถก่อนเพื่อเชิญท่านออกไปยังจุดเป้าหมายนั้น

ขออัญเชิญเทวดาที่สถิตมากับพระแก้วมรกตองค์ที่อยู่มานานที่สุด ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเทอญ

ท่านมาแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ผมเคยมาคุยกับท่านครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ไม่ทราบว่าใช่องค์เดียวกันกับที่คุยอยู่ขณะนี้หรือเปล่าครับ
ใ ช่
ท่านครับ ผมมีเรื่องจะมาคุยกับท่านหลายข้อ แต่หากท่านใกล้ที่จะอยากให้การสนทนานี้หยุดลงแล้วเนียะ โดยท่านให้ผมถามได้อีกเพียงสองข้อ ขอให้ท่านพูดตัดบทขึ้นมานะครับว่า “ให้อีก 2 ข้อ” นะครับ
ไ ด้
แต่โดยรวมๆแล้ว วันนี้สะดวกคุยมั้ยครับ
ส ะ ด ว ก
คุยตรงนี้คงไม่เป็นไรนะครับท่าน
ไ ม่ เ ป็ น ไ ร

ข้อแรกเลยนะครับ คือคราวที่แล้วที่ผมถามท่านค้างคาว่า ถ้าอยากเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูผมต้องทำยังไง แล้วท่านตอบว่า ถามได้ดีทดลองนำบุษบกที่ไม่ใช้แล้วไปวางที่.. แต่ว่าเจ้าหน้าที่มาบอกว่าหมดเวลาพอดีเลยไม่ได้คุยต่อ ตอนนี้อยากจะขอเชิญท่านต่อให้จบเลย หรือว่าเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะครับ
อั น ที่ จ ริ ง แ ล้ ว ห า ก อ ย า ก เ ห็ น ป า ฎิ ห า ริ ย์ ใ ห้ นั่ ง ส ม า ธิ
เอาแบบว่า ให้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้เลยหนะครับ ต้องทำยังไง
ถ า ม ไ ด้ ดี ท ด ล อ ง น ำ บุ ษ บ ก ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ไ ป ว า ง ร อ บ ๆ ถุ ง ใ น สะกดผิด
โ อ ก า ส ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ขอให้จบเลยได้มั้ยครับท่าน เพราะว่าผมถามท่านครั้งนี้เป็นรอบที่สองแล้วหนะครับ อยากให้เรื่องนี้แบบ เข้าใจเลยหนะครับ
เ อ า บุ ษ บ ก ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ไ ป ว า ง ร อ บ ๆ ถุ ง ที่ อ ยู่ ใ น ห อ พ ร ะ แ ก้ ว ไ ม่ น า น จ ะ เ ห็ น แ ส ง สี เ ขี ย ว ใ น บุ ษ บ ก
ถุงอะไรเหรอครับ
ส่ ว น ม า ก เ ป็ น ถุ ง ลู ก ใ น ห อ พ ร ะ แ ก้ ว
หอพระแก้ว ก็คืออุโบสถพระแก้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เอาเป็นว่า คนธรรมดาอย่างผมคงจะไปทำอย่างงั้นไม่ได้ใช่มั้ยครับ
ท ำ ไ ด้ โ ด ย ข อ เ จ้ า ห น้ า ที่
บุษบกที่ไม่ใช้แล้วเนียะ จำเพาะเป็นบุษบกของพระแก้วมรกตเท่านั้นมั้ยครับ หรือบุษบกอันอื่นก็ได้หนะครับ
ใ ช่ จ ำ เ พ ร า ะ บุ ษ บ ก เ ก่ า ข อ ง พ ร ะ แ ก้ ว ม ร ก ต เ ท่ า นั้ น
นับแต่พระแก้วมรกตมาอยู่สยามเนียะ เปลี่ยนบุษบกไปกี่รอบแล้วหนะครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า นั บ ใ ห้
บุษบกอันปัจจุบันเนียะ ไม่ใช่ของเก่าแต่ดั้งเดิมใช่มั้ยครับ
ไ ม่
บุษบกเก่าเก็บรักษาไว้ที่ไหนมั่งหนะครับ พิพิธภัณฑ์หรือเปล่า
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
(จบเห่วิธีนี้)
งั้นมีวิธีที่ง่ายกว่าเรื่องบุษบกลงมาอีกระดับนึงบ้างมั้ยครับ ให้คนธรรมดาทำได้หนะครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
โอเคครับ

ทีนี้ถ้าเป็นแบบ ภูติผีปีศาจอื่นๆหละครับ ถ้าผมอยากเห็นอยากถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้เนียะ ผมต้องทำยังไง ท่านพอจะรู้มั้ยครับ
ส่ ว น ม า ก ใ ห้ น ำ ด อ ก ไ ม้ ไ ป ว า ง ที่ ท า ง ส า ม แ พ ร่ ง ต อ น พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ต อ
ระบุวันพระมั้ยครับ (เพราะเคยถามเรื่องนี้กับทั้งพระหลักเมืองและพระสยามฯแล้วระบุให้เป็นวันพระ)
โ ด ย ม า ก วั น พ ร ะ
แล้วเรื่องบุษบกเมื่อกี้เนียะครับ ระบุวันหรือเวลามั้ยครับ
ร ะ บุ วั น อ า ทิ ต ย์ ไ ว้ วั น ห น้ า อ า จ วั น อื่ น ไ ด้
ตอนพระอาทิตย์ตกมั้ยครับ หรือไม่เกี่ยว
ไ ม่ เ กี่ ย ว

การเสด็จสวรรคตของในหลวง ร.๙ ท่านมีสิ่งใดอยากจะกล่าวถึงเรื่องนี้มั้ยครับ
ห ด หู่ ม า ก วั น ที่ ท่ า น ส ว ร ร ค ต
ในหลวง ร.๙ สวรรคตแล้วไปอยู่ภพภูมิไหนเหรอครับ
ไ ป ส ว ร ร ค์ โ ด ย ทั น ที
สวรรค์ชั้นไหนเหรอครับ
ชั้ น ดุ สิ ต
ท่านมีการย้ายชั้นของสวรรค์บ้างมั้ยครับ
ต อ น นี้ ยั ง
ก่อนที่ท่านจะมาเป็นในหลวง ร.๙ เนียะ พระชาติก่อนหน้านั้นคืออะไรครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ไ ป อ ยู่ ที่ นั ก บุ ญ ป ฏิ บั ติ กั น เ ย า ะ ๆ ก่ อ น ม า เ ป็ น ร 9
มีความเกี่ยวข้องอะไรกับ พระนเรศวร แห่งกรุงศรีอยุธยาหรือเปล่าครับ
เ ป็ น ค ำ ถ า ม ที่ ดี ไ ม่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั น
ไม่เกี่ยวข้องกับพระนเรศวรนะครับ
ใ ช่

แล้วที่บางคนบอกว่า พลเอกประยุทธ์ชาติก่อนเป็นทหารเอกของพระนเรศวรหละครับ
ไ ม่ เ ล ย ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

หลายคนเชื่อว่าในหลวง ร.๙ คือพระโพธิสัตว์ ท่านมีความเห็นเป็นประการใดครับ
โ บ ร า ณ ว่ า พ ร ะ โ พ ธิ์ สั ต ว์ คื อ ผู้ ที่ จ ะ ส ำ เ ร็ จ เ ป็ น พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ใ น อ น า ค ต แ ต่ ใ น ห ล ว ง ร 9 บุ ญ บั น ด า ล ไ ป เ ป็ น ทุ ก วั น นี้ เ ป็ น เ ท ว ด า ใ น ชั้ น ดุ สิ ต
ก็คือ ยังไงดีหละ ความเป็นเทวดาชั้นดุสิต ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ ใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ใ ช่ พ ร ะ โ พ ธิ์ สั ต ว์

ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับ บรรดาเจ้าหน้าที่ๆจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ปี นี้ ตุ ล า ค ม ที่ จ ะ ท ำ พิ ธี ถ ว า ย พ ร ะ เ พ ลิ ง พ ร ะ บ ร ม ศ พ ใ ห้ ร ะ วั ง น ้ำ ท่ ว ม ก รุ ง เ ท พ ด้ ว ย
อาจมีน้ำท่วมกรุงเทพเหรอครับ ช่วงนั้น
ใ ช่
ท่านให้ความแน่นอนเท่าไหร่ครับ กับอนาคตในส่วนนี้
ไ ม่ แ น่ ห า ก ป้ อ ง กั น
แล้วเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุ หรือว่ารายละเอียดโดยรอบๆหละครับ
ต้ อ ง ส ว ย ง า ม แ ล ะ ป ร า ณี ต

การที่กลุ่มบุคคลต่างๆแปลอักษรเป็นรูปเลข ๙ ไทยเพื่อถวายอาลัย ในหลวง ร.๙ บนสวรรค์ชั้นดุสิตรับรู้หรือเปล่าครับ
รั บ รู้

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะกราบทูลอะไรกับ ในหลวง ร.๑๐ มั้ยครับ
ไ ป ถ า ม ส่ ว น ตั สะกดผิด
ไ ป ถ า ม ส่ ว น พ ร ะ อ ง ค์ ไ ม่ ไ ด้ ห ร อ ก

อันนี้ ยังไงดีหละ ก็ไม่ได้ถามเรื่องส่วนพระองค์หนะครับ ถามแต่ว่าไหนๆก็ท่านขึ้นครองราชย์ใหม่ เช่นพระแก้วมรกตอยากจะกราบทูลอะไรท่านหรือเปล่า อะไรอย่างงี้ครับ หรือว่าไม่มีอะไร
อั น ที่ จ ริ ง ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ก ร า บ ทู ล

ท่านมีความเห็น หรืออยากจะบอกหรือกราบเรียนอะไรกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี นั บ เ ป็ น บุ ญ บุ ญ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี พ ร ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ดี ม า เ ป็ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช
ท่านพอจะรู้มั้ยครับว่า ท่านนี้ยังไม่ได้บรรลุธรรม หรือได้บรรลุธรรมถึงขั้นไหนแล้วอย่างไรครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ท่ า น ม า ก จั ง
แล้วท่านสมเด็จช่วงหละครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นยังไงกับการที่พระใช้เครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือการขับรถ อะไรอย่างเงียะครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

คนที่นำสัตว์ต่างๆ เช่น หมา แมว ไปปล่อยในวัดเนียะ เขาจะได้อานิสงส์ยังไงครับ
ท ำ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ก ร ร ม ไ ม่ ดี
กรรมไม่ดีในแง่ไหนครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง
แต่โดยสรุป การนำหมาแมวไปปล่อยในวัด เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เหรอครับ
ห ล ว ง พ่ อ ฤ
ฤ สระอา ต่อหรือเปล่าครับ
า ษี ลิ ง ด ำ เ ป็ น พ ร ะ ที่ มี ฌ า ณ วิ เ ศ ษ ใ น ส มั ย นั้ น ท่ า น ท ำ น า ย ว่ า บ้ า น เ มื อ ง จ ะ เ จ ริ ญ ใ น ส มั ย ร 1 0 ไ ว้ ค อ ย ดู ต่ อ ไ ป
บางส่วนบางตอนที่ทำนายว่า “..ทรัพยากรทั้งหลายจะปรากฏขึ้นในตอนกลางสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ประเทศจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นกรณีพิเศษ ทุกสิ่งทุกอย่างจะพร้อมมูลบริบูรณ์ จะกลายเป็นประเทศมหาเศรษฐี..” ท่านมีความเห็นยังไงเหรอครับ

การสื่อสารถูกขัดจังหวะเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดกากีถามไกลๆ : ทำอะไร
ผม : อ่อ ยังไงดีหละ คุยกับพระแก้ว ใช้สัมผัสที่หกหนะครับ แหะแหะ :D

อ่า เมื่อกี้ถามค้าง กรณีหลวงพ่อฤๅษีลิงดำทำนายว่า “..ทรัพยากรทั้งหลายจะปรากฏขึ้นในตอนกลางสมัยรัชกาลที่ ๑๐ ประเทศจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นกรณีพิเศษ ทุกสิ่งทุกอย่างจะพร้อมมูลบริบูรณ์ จะกลายเป็นประเทศมหาเศรษฐี..” ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ท ำ น า ย ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง ต้ อ ง แ ล้ ว
ท่านเห็นว่า จะเกิดขึ้นจริงๆใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ตอนกลางสมัยรัชกาลที่ ๑๐ คือประมาณปี พ.ศ. อะไรเหรอครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นยังไงกับ วัดพระธรรมกาย ครับ
วั ด พ ร ะ ธ ร ร ม ก า ย เ ป็ น วั ด ที่ มี ค น ศ รั ท ธ า ม า ก แ ต่ วั ด นี้ ปี ที่ แ ล้ ว ทุ ก ค น เ ข้ า อ อ ก ไ ม่ ไ ด้ เ พ ร า ะ บ อ ก จ ะ จั บ พ ร ะ ธั ม ช โ ย
งั้นท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับพระธัมมชโยมั้ยครับ
ทั้ ง พ ร ะ ทั้ . .

การสื่อสารถูกขัดจังหวะอีกครั้ง แต่คราวนี้เรื่องใหญ่กว่า เมื่อมีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบสีเขียวขี้ม้า(ถ้าจำสีไม่ผิด) ใส่หมวกไบเล่ จำนวน 2 นายเดินมาหา จำไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ชุดกากีตามหลังด้วยหรือเปล่า ผมก็ได้แต่ เฮ้อออ ในใจเลย
เจ้าหน้าที่ : ขออนุญาตครับ ทำอะไร
ผม : อ๋อ เอ่อ สัมผัสที่ 6 ครับ
เจ้าหน้าที่ : สัมผัสที่ 6 อะไร
ผม : แบบ ยังไงดีหละ...
เจ้าหน้าที่ : มาจากไหนครับมาจากไหน
ผม : จากนครราชสีมาครับ
เจ้าหน้าที่ : มาหาสัมผัสที่ 6 ที่นี่ ?
ผม : อึมม สื่อสารกับพระแก้วมรกต ว่างั้นหนะครับ
เจ้าหน้าที่ : นี่กระเป๋าเรามั้ย (เจ้าหน้าที่ชี้กระเป๋าคนอื่นบนโต๊ะ)
ผม : ไม่ใช่ครับ
เจ้าหน้าที่ : แล้วมานานยังนิ มานานยัง มากับใคร
ผม : ประมาณชั่วโมงนึงละ มาคนเดียวครับ
เจ้าหน้าที่ : เปิดกระเป๋าหน่อย (ใบที่เป็นของผม แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เปิดเอง) ขอบัตรประจำตัวด้วย เจอเสื้อผ้ารองเท้า แล้วนี่มายังไงเนียะ
ผม : นั่งรถมา
เจ้าหน้าที่ : มานานยังครับ นั่งนานยัง
ผม : ประมาณชั่วโมงครึ่งได้แล้วมั้งครับ
เจ้าหน้าที่ : แล้วจะกลับเมื่อไหร่หละ
ผม : ก็จดคำถามมาเยอะแยะ จนกว่า..
เจ้าหน้าที่ : ใครใช้มา มาเองเหรอ
ผม : มาเองครับ ก็อาจจะอยู่อีกเป็นชั่วโมงหนะครับ หึหึ คุยนาน
เจ้าหน้าที่ : มาบ่อยมั้ยเนียะ
ผม : ประมาณปีละครั้งหรือสองปีครั้งหนะครับ
เจ้าหน้าที่ : มาก็มาทำแบบเนียะเหรอ
ผม : เปลี่ยนไปทั้งศาลหลักเมือง ทั้งวัดพระแก้ว และก็บางทีก็ไปที่แถวๆพระที่นั่ง...
เจ้าหน้าที่ : มาหาสัมผัสที่ 6 ไปทำอะไร
ผม : แบบ คุยกับทั้งเจ้าพ่อหลักเมืองทั้งพระแก้ว และก็ ยังไงดีหละ ก็คุยเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองหนะนะครับ ก็นึกอะไรได้ก็จดๆมาถาม ก็ทั้งประวัติศาสตร์ ทั้งการเมือง และก็ถามอนาคตบ้านเมืองหนะครับ และก็จะเอาไปเขียนลงในเว็ปให้เพื่อนๆอ่าน ครับ ก็จดมาเยอะแยะเลย (ผมพูดพร้อมโชว์กระดาษคำถามที่ปริ้นท์ไปให้ดู)
เจ้าหน้าที่ : (กระซิบกระซาบกันว่าเอาไงดี คงไม่มีอะไรเนอะ) อีกนานมั้ย ขอถามหน่อยนะ พี่จะขึ้นมาดูอีกที
ผม : คงจะเกินชั่วโมงหนะครับ เพราะว่ามาทีนึงก็ต้องเอาให้คุ้มเลย และก็ปีหน้าก็มาอีก แบบ
เจ้าหน้าที่ : ชั่วโมงนึงเนอะ ประมาณเที่ยงครึ่ง มีนาฬิกามั้ย มีโทรศัพท์มั้ย ดูเวลา
ผม : ไม่อยากให้อยู่นานใช่มั้ยครับ
เจ้าหน้าที่ : ไม่ คือเค้าไม่ให้นั่งอะไรแบบนี้ เค้าไม่ให้นั่งด้วยแหละ เค้าให้เดิน ไม่ให้อยู่ตามหลบตามอะไรแบบนี้ไง มันก็เลยเหมือนว่าเป็นคนที่ต้องสงสัย
ผม : อ่าตอนนี้ 11:22 น.
เจ้าหน้าที่ : เที่ยงครึ่งเนอะ แล้วเดินดูอะไรก็ได้แถวนี้นะ ไม่นั่งลับๆแบบนี้นะ เค้าสงสัย . . ตามสบายครับ
ผม : ครับ เดี๋ยวตั้งนาฬิกาปลุกไว้ครับ
(เป็นการถูกมนุษย์แย่งเนื้อที่บทความครั้งที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์การสื่อสารเลยก็ว่าได้)

โอเค เมื่อกี้ถามท่านค้างเรื่องพระธัมมชโยนะครับนะครับ
ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับพระธัมมชโยมั้ยครับ
ท ำ ไ ม ไ ม่ ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า เ พ ร า ะ เ จ้ า ห น ห น้ า ที่ ม า ไ ล่ แ ล้ ว
อึมม คือผมต่อเวลาเค้าอีกซัก 1 ชั่วโมงหนะครับ ยังไงท่านคุยกับผมต่อซักอีกชั่วโมงนึง ได้มั้ยครับ
ไ ด้
ผมก็นานๆมาทีก็เลยอยากจะจดมาเยอะๆหนะครับ อยากให้ท่านเข้าใจผมนะครับ
ไ ด้
โอเค ถามเรื่องพระธัมมชโยต่อเลยละกันนะครับ
พ ร ะ ธั ม ช โ ย ไ ป ทั้ ง ส ว ร ร ค์ แ ล ะ น ร ก นั้ น เ ป็ น เ รื่ อ ง โ ก ห ก แ ก ไ ม่ ไ ด้ ไ ป จ ริ ง ๆ แ ต่ โ ก ห ก ว่ า ไ ป
อย่างงี้ก็ ปราชิกข้อสี่หนะสิครับ
ใ ช่
แกโกหกเพื่ออะไรเหรอครับ
ธั ม ด า ห า ก อ ย า ก ไ ด้ ล า ภ สั ก ก า ร ะ
แล้วปัจจุบันนี้ธัมมชโยแบบ หนีไปหลบไหนเหรอครับ
ห นี ไ ป ที่ ห บ
ไ ห สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้


สรุปแล้วประชาชนสมควรสนับสนุนหรือทำบุญกับวัดพระธรรมกายอยู่มั้ยครับ
แ ล้ ว แ ต่ ศ รั ท ธ า
หมายถึงทำบุญกับพระรูปอื่นๆได้ที่อาจจะไม่ได้ปราชิกเหมือนกับพระธัมมชโย ก็ยังทำบุญอยู่ได้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
คำว่า ชิตังเม ที่วัดนี้ชอบให้สวด คืออะไรเหรอครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง

นิพพาน เป็น อัตตา หรือเป็น อนัตตา ครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นยังไงกับศาสนาคริสต์ครับ
ใ น พ ร ะ คั ม ภี ร์ ไ บ เ บิ้ ล ใ ห้ ทุ ก ค น รั ก กั น
นี่ผมควรถามท่านเรื่องพระเยซูหรือเรื่องพระเจ้าด้วยมั้ยครับ
ไ ด้
เชิญท่านตอบเลยแล้วกันครับ ผมไม่รู้จะถามยังไงดี
พ ร ะ เ ย ซู เ ป็ น บุ ต ร ข อ ง พ ร ะ เ จ้ า
มีจริงมั้ยครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านเอง ที่ท่านมาอยู่กับพระแก้วมรกตได้ แสดงว่าท่านนับถือศาสนาพุทธใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับการเมืองไทยครับ
ใ น อ น า ค ต จ ะ ดี ขึ้ น

ท่านมีความเห็นยังไงกับคำกล่าวที่ว่า ถ้านักการเมืองไม่โกงกินซักสองปี ถนนจะปูด้วยทองคำก็ยังได้
ท่ า น ที่ ก ล่ า ว นี้ ใ น อ ดี ต ช อ บ ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
แค่นี้เหรอครับ
ใ ช่
คือ ก็เลยอาจจะกล่าวได้ว่าไม่ค่อยจะถูกต้อง อย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่

สิ่งที่ท่านอยากให้ประยุทธ์ใช้ ม.44 สั่งการมากที่สุด คืออะไรครับ
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ห า ย ห ม ด เ พ ร า ะ ม 4 4
หมายถึง ท่านไม่อยากให้มี ม.44 เลยว่างั้นเถอะ ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ถ้ารัฐบาลขึ้นภาษีจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 8 จะเป็นยังไงครับ
โ บ ร า ณ ว่ า ภ า ษี ร้ อ ย ล ะ 7 ดี แ ล้ ว
ท่านสนับสนุนให้อยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อไปใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่องเรือดำน้ำครับ
ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ มี เ พ ร า ะ ท ะ เ ล อ่ า ว ไ ท ย ไ ม่ ลึ ก อ า จ ม อ ง เ ห็ น จ า ก บ น ฟ้ า ไ ด้
สอดคล้องกับพระราชดำรัสของในหลวง ร.๙ เหรอครับ
ใ ช่
แล้วทะเลอันดามันหละครับ
ลึ ก แ ต่ ไ ก ล ไ ป

ท่านว่า กำนันกับผู้ใหญ่บ้านเนียะ ควรดำรงวาระอยู่แค่ไหนดีครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ธั ม ด า ที่ อ ย า ก อ ยู่ น า น ๆ แ ต่ ไ ม่ ค ว ร หั ว ผู้
สะกดผิด ไ ว้ ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า


ท่านว่าควรแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ยังไงดีครับ
ทุ ก วั น นี้ ก็ เ บ า ล ง แ ล้ ว
ทุกวันนี้ก็เบาลงแล้ว ท่านก็เลยไม่แนะนำทางแก้ไขเลยใช่มั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นยังไงกับนักวิทยาศาสตร์บางคนที่ชอบพิสูจน์เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ของพระหนะครับ เวลามีข่าว หลักๆมักเป็นเรื่องพระธาตุหนะครับ
ต น เ อ ง ยั ง ศึ ก ษ า ไ ม่ ถึ ง ใ น โ ล ก ธ ร ร ม แ ต่ จั บ ผิ ด ถ า ม ห น่ อ ย จ า ก ที่ บ า ร มี ตั ว เ อ ง รู้ ห รื อ เ ป ล่ า ว่ า ว่ า ปี ห น้ า มี อ สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


เคยมีคนออกหนังสือเรื่อง ความลับพระแก้วมรกต เมื่อประมาณปี 2496 ท่านมีความเห็นยังไงกับหนังสือเล่มนั้นครับ
น ำ ไ ป ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

ท่านมีความเห็นยังไงกับ หมุดคณะราษฯ ครับ
ห มุ ด นี้ บ ริ เ ว ณ ล า น พ ร ะ บ ร ม ท ร ง ม้ า ต อ น แ ร ก ใ ช้ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ป ก ค ร อ ง แ ต่ ต่ อ ม า มี ผู้ ก ร า บ ไ ห ว้ บู ช า
หมุดนี้แบบว่า มีการทำพิธีทางไสยศาสตร์หรือทางโหราศาสตร์อะไรให้กระทบกับดวงเมืองหรือเปล่าครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ม า ก จั ง
แต่ท่านก็ทราบดีนี่ครับว่าหมุดนี้ปัจจุบันถูกเปลี่ยนแล้ว และดูเหมือนผู้เปลี่ยนก็จะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ อาจจะเชื่อเรื่องว่าหมุดเดิมเนียะมีการกุมชะตาบ้านเมืองเอาไว้อย่างนึง ก็เลยต้องเปลี่ยนไปอีกหมุดนึง อะไรอย่างเงียะหนะครับ
บุ ญ แ ล้ ว ที่ เ ป ลี่ ย น ห มุ ด เ พ ร า ะ ห มุ ด เ ดิ ม ไ ม่ มี ค ว า ม ส ำ คั ญ อ ะ ไ ร
แล้วระหว่างเปลี่ยน กับการนำออกไปทิ้งเฉยๆ แล้วบดให้ถนนตรงนั้นมันเสมอกันหมด อย่างไหงจะดีกว่ากันหนะครับท่านว่า
ไ ว้ ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า
ใครเป็นคนเปลี่ยนหมุดเหรอครับ
ใ ค ร ก็ ไ ด้ ที่ ห วั ง ดี
อ๋อท่านเห็นด้วยกับการเปลี่ยนหมุดใช่มั้ยครับ
ใ ช่
หมุดใหม่นี้ข้อความดีกว่าหมุดเก่าใช่มั้ยครับ ท่านว่า
ไ ท ย เ ร า ป ก ค ร อ ง ด้ ว ย พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ม า เ นิ้ น น า น ไ ม่ ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ก็ ไ ด้

ใกล้หมดเวลาแล้ว
นอกเหนือจากบรรดาคำถามที่ผมถามๆมาเนียะ ท่านมีอะไรอยากจะบอกใครเป็นพิเศษ หรืออยากจะประกาศบอกให้รู้โดยทั่วกันมากที่สุด มั้ยครับ
ทุ ก วั น นี้ ที่ ไ ท ย เ ร า เ ป็ น ไ ท ย ไ ด้ ทุ ก วั น นี้ เ พ ร า ะ บ า ร มี บู ร พ ก ษั ต ริ ย์ ไ ม่ ใ ช่ นั ก ก า ร เ มื อ ง
(สงสัยว่าคำตอบนี้จะเป็นอารมณ์ค้างจากคำถามข้อเมื่อกี้ ทั้งที่ตัวคำถามออกแนวหว่านแหเผื่อท่านจะมีประเด็นอื่นๆ ทีหลังหากผมจะถามคำถามนี้อีก คงต้องยกมาเป็นข้อแรกเลยมั้งครับ เพื่อหลีกเลี่ยงการชี้นำประเด็น)

ข้อที่อาจเป็นสุดท้ายแล้ว แล้วกันนะครับ
คือผมเคยมาถามท่านครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 สิงหา 58 ผมไม่ทราบว่าครั้งนั้นหนะ จะใช่องค์เดียวกันกับท่านที่คุยอยู่กับผมขณะนี้หรือเปล่า แต่วันนั้นหนะผมได้รับถ้อยคำหนึ่งความว่า “หากมึงแอบลบถ้อยคำบางคำออกมึงเจอดีแน่” ไม่ทราบว่าท่านเห็นด้วยกับถ้อยคำนี้หรือเปล่าครับ
เ ห็ น ด้ ว ย
ทีนี้ในทางกลับกันนะครับ ถ้าผมนำคำพูดของท่านไปบอกต่อตามที่ท่านบอกตามจริงทุกประการ ท่านจะให้พรอะไรผมเหรอครับ
ดู มึ ง จ ะ อ ย า ก ไ ด้ พ ร ม า ก จั ง
นึ ก ว่ า ม า ถ า ม ฟ รี ๆ

ก็ถามฟรีๆได้อยู่แล้วหละครับ แต่ว่าบังเอิญเกิดมีถ้อยคำว่า หากเอาไปบิดเบือนเจอดีแน่ แสดงว่าท่านต้องมีอำนาจดลบันดาล เลยสงสัยว่าท่านดลบันดาลในทางบวกได้หรือเปล่าเท่านั้น แต่ยังไงผมก็ถามฟรีๆหนะครับ แต่เรื่องพรเนียะท่านจะให้หรือไม่ให้ก็ได้หนะนะครับ
อ ยู่ ๆ มึ ง นึ ก ยั ง ไ ง ถึ ง ม า ถ า ม กู
ก็ เวียนถามมาหนะครับ ผมก็เคยไปหาทั้งเจ้าพ่อหลักเมือง หาทั้งพระสยามฯ และก็มาหาพระแก้วมรกต เห็นว่าเป็นเทวดาองค์สำคัญของบ้านเมืองหนะครับ แต่ก็เว้นๆช่วงถามหน่อยนะครับ จะได้ไม่ต้องมาบ่อยๆหนะครับ ก็หวังว่าเผื่อถ้อยคำของท่านจะมีประโยชน์กับบ้านเมืองหนะครับ
บุ ญ นี้ จ ะ ท ำ ใ ห้ มึ ง โ อ ก า ส ห น้ า ม า ใ ห ม่
ตอนนี้ก็ 12:24 น. วันนี้พอแค่นี้แล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เอางี้ครับท่าน ถ้าโอกาสหน้ามาเนียะ ท่านอยากให้ผมไปนั่งตรงไหนดี เจ้าหน้าที่เค้าถึงจะได้ไม่มาไล่ผมหนะครับ ไม่รู้ว่าด้านหลังเป็นยังไงบ้าง(หลังพระอุโบสถออกไปอีกหน่อย)
ใ น นี้ ดี แ ล้ ว
อ่าโอเค เพียงแต่ผมควรจะขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อนก็ดีใช่มั้ยครับ
ใ ช่

งั้นก็ต้องขออัญเชิญพระแก้วกลับไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเถิดด

สรุปผลการมาในครั้งนี้ แม้จะได้ถามจุใจ แต่ก็ยังไม่เต็มอิ่มครับ เพราะมีอีกหลายๆข้อที่จดไปแต่ถามไม่หมดครับ ^_^ แต่ข้อสำคัญๆก็ถือว่าได้ถามแล้ว

ติดตามบทสัมภาษณ์ต่อไปโปรดกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ครับ


Create Date : 24 มิถุนายน 2560
Last Update : 24 มิถุนายน 2560 16:53:13 น. 3 comments
Counter : 4419 Pageviews.

 
อ่อ เล่าต่ออีกนิด ไม่อยากแก้ไขข้อความให้วัน/เวลา Last Update ต้องเคลื่อนไป
คือหลังจากคุยเสร็จ ผมก็ยืนรอตรงแถวๆบริเวณนั้น เพราะอยากเจอเจ้าหน้าที่ๆว่าจะกลับมาดู เพราะอยากจะบอกเจ้าหน้าที่ว่า ในบทสัมภาษณ์คราวก่อน 14 ก.พ. 59 ผมได้เคยถามพระแก้วว่า

ถาม : ท่านมีอะไรอยากจะบอกกับ เจ้าหน้าที่ๆดูแลพระแก้วมรกต และบริเวณวัดพระแก้ว มั้ยครับ ?
ตอบ : ถ า ม ไ ด้ ดี ทุ ก วั น นี้ ถ้ า ส่ ง เ ว ร กั น ช อ บ ข า ด ช่ ว ง อ ย า ก ใ ห้ ต่ อ เ นื่ อ ง

ผมคิดไม่ทันผมควรจะบอกเจ้าหน้าที่ซะตั้งแต่ก่อนไป(ไม่รู้พระแก้วท่านทายถูกหรือเปล่า) ก็เลยรอบอกตอนเจ้าหน้าที่จะกลับมา
แต่ปรากฎว่ารอจนแล้วจนรอด เลยเวลาเที่ยงครึ่งที่ตกลงกันไว้ไปแสนนานก็ไม่มา ผมก็จำต้องลาจากไปครับ เดี๋ยวไว้วันหน้าฟ้าใหม่จะได้มีโอกาสบอกอีกที เพราะยังไงบทความเหล่านี้ก็บันทึกอยู่อย่างงี้ไปชั่วกาลนานครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 25 มิถุนายน 2560 เวลา:1:10:08 น.  

 
ผมชอบอ่านแบบนี้มากๆ ขอบคุณครับ


โดย: น้ำ IP: 223.207.110.103 วันที่: 30 มิถุนายน 2560 เวลา:21:55:06 น.  

 
สาธุ


โดย: ขวัญปีใหม่ IP: 171.98.130.200 วันที่: 19 สิงหาคม 2561 เวลา:12:50:02 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.