Group Blog
 
<<
มีนาคม 2563
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
25 มีนาคม 2563
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง 21 มี.ค. 63ไปหาเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งแต่เช้าตรู่วันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 63 ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่หวาดวิตกเรื่องโควิด ก็พบว่ามีป้ายติดให้เข้าเวลา 8:30 น. เลยคุยกับเจ้าพ่อนอกรั้วก่อนว่าวันนี้ว่างมั้ย ตอนแรกท่านตอบว่าว่างแบบลังเลใจ แล้วก็บอกวันหน้ามาใหม่ดีกว่า(ก็ไม่รู้ท่านมีธุระอะไร) ผมเลยนัดท่านขอเป็นพรุ่งนี้ เสาร์ที่ 21 มี.ค. 63 แทนได้มั้ย ท่านว่าได้

เสาร์ที่ 21 มี.ค. 63 ก็มาหาท่านตามสัญญา  คำถามช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าเรื่องโควิด  เลยยกมาถามข้อแรกเลย


ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 ครับ
ปี นี้ จ ะ ดี ขึ้ น
ประชาชนควรทำอย่างไรครับ
ป้ อ ง กั น โ ด ย ก า ร ห า ห น้ า ก า ก อ น า มั ย
อันดับหนึ่งคือหน้ากากอนามัยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แล้วรัฐบาลควรทำอย่างไรครับ
ปั ญ ห า ใ ห ญ่ ที่ รั ฐ บ า ล ค ว ร แ ก้ คื อ ไ ม่ ใ ห้ ค น จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง เ ข้ า ป ร ะ เ ท ศ
โอเคที่ท่านบอกเนียะ คือปัญหาอันดับหนึ่งที่ไม่ให้คนต่างประเทศเข้าประเทศ อันดับสองรองลงมาคืออะไรครับ สำหรับรัฐบาล
ไ ป ถ สะกดผิด ไ ป พ ว ก สะกดผิด
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

อย่างผมเนียะ ตอนนี้จะมีเชื้อไวรัสโควิดนี้บ้างหรือยังหนะครับ
แ อ บ ไ ป ห า ใ ค ร ก็ ร ะ วั ง แ ต่ ต อ น นี้ มึ ง ยั ง ไ ม่ มี เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด
มีคนเสนอให้เลื่อนจัดสงกรานต์จากเดือนเมษายนไปเดือนกรกฎาคม ท่านมีความเห็นยังไงครับ
น ำ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
แต่ท่านก็ทายว่าภายในปีนี้สถานการณ์จะดีขึ้นใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการให้พระสวดบทรัตนสูตร อย่างที่โบราณใช้สวดตอนโรคห่าลงหนะครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี โ บ ร า ณ ใ ช้ ส ว ด ไ ล่ โ ร ค ห่ า แ ต่ ไ ม่ ส ำ เ ร็ จ
โบราณใช้สวดไล่โรคห่าแต่ไม่สำเร็จเหรอครับ
ใ ช่
แล้วเพราะอะไรถึงไม่สำเร็จเหรอครับ
อ า จ เ พ ร า ะ แ ร ง บุ ญ ไ ม่ พ อ
สวดบทรัตนสูตรนั่น เค้ามาถูกทางแล้วมั้ยครับ หรือว่าแท้จริงแล้วควรที่จะสวดบทอื่นกันแน่ครับ
ร ล อ ง บ ท ที่ อ ยู่ ใ น บั น ทึ ก โ บ ร า ณ ผ อ สะกดผิด
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้


ดาราที่ชื่อ กิ๊ก มยุริญ อ้างว่าได้บทสวดกันโควิดมาจากครูบาบุญชุ่ม สวดว่า "ทะสะขะ สะมัง วิสะตุ" 3 จบ ท่านมีความเห็นอย่างไรครับ
ที่ จ ริ ง ค รู บ า บุ ญ ชุ่ ม โ สะกดผิด
อั น ที่ จ ริ ง ค รู บ า บุ ญ ชุ่ ม น ำ บ ท ส ว ด นี้ ม า จ า ก ท่ า น ผู้ เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ไ ป ม อ ง ใ ห้ ลึ ก ก ว่ า นี้ ก่ อ น แ ล้ ว จ ะ ม า บ อ ก ใ ห ม่

หมายถึง เจ้าพ่อหลักเมืองจะไปมองให้ลึกกว่านี้ก่อน ค่อยมาบอกใหม่ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แม้แต่ตัวบทสวดนั่นท่านก็ยังไม่ให้คำตอบเดี๋ยวนี้ แต่ท่านจะไปมองให้ลึกก่อนใช่มั้ยครับ
ใ ช่

เข้าสู่โหมดการเมืองแล้วกันนะครับ
หากมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นในบางเขต ท่านแนะนำอยากให้เลือกพรรคใดมากที่สุดครับ เพื่อให้พรรคนั้นมีจำนวนเก้าอี้มากขึ้นในสภานี้
ที่ ม า นี่ เ พ ร า ะ อ ย า ก รู้ เ รื่ อ ง นี้ เ ห ร อ
ก็เรื่องนี้ด้วยครับ และก็หลายๆเรื่องครับ
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น
แล้วถ้ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นหละครับ ควรสนับสนุนบุคคลจากพรรคการเมืองใดมากที่สุดครับ
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น
แต่ถ้าใกล้ๆวันเลือกตั้งกว่านี้อีก ท่านอาจจะมีความเห็นใช่มั้ยครับ
ห า ก ใ ก ล้ เ ลื อ ก ตั้ ง อ า จ มี ค ว า ม เ ห็ น

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับพรรคไทยรักษาชาติครับ
ถู ก ยุ บ เ พ ร า ะ เ ส น อ พ ร ะ น า ม ทู ล ก ร ะ ห ม่ อ ม ห ญิ ง อุ บ ล รั ต น์ เ ป็ น
เช่นนั้นท่านมีความเห็นหรืออยากจะกราบทูลอะไรกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯมั้ยครับ
ท่ า น ไ ม่ น่ า ม า ล ง แ ข่ ง ท า ง ก า ร เ มื อ ง
แล้วอนาคตทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯยังมีโอกาสลงแข่งขันทางการเมืองได้อีกมั้ยครับ
นั่ น สิ

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับพรรคอนาคตใหม่ครับ
ถู ก ยุ บ เ พ ร า ะ หั ว ห น้ า พ ร ร ค ใ ห้ เ งิ น พ ร ร ค ยื ม

พรรคไทยรักษาชาติ กับพรรคอนาคตใหม่ พรรคไหนที่ท่านคิดว่าไม่สมควรโดนยุบ เป็นการตัดสินโดยมิชอบบ้างครับ
ไ ม่ มี

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับพรรคก้าวไกลมั้ยครับ ที่บรรดาสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เข้าไปสังกัดหนะครับ
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล มากที่สุดมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
ใ น อ ดี ด เ ค ย อ ยู่ กั บ ทั ก ษิ ณ ไ ว้ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายชวน หลีกภัย มากที่สุดมั้ยครับ
ไ ว้ ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า มากที่สุดมั้ยครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ว ก ว น กั บ ก า ร เ มื อ ง จั ง ท ำ ไ ม อ ย า ก รู้ ห ล ะ
ก็เป็นบุคคลที่มีประเด็นร้าวฉานเยอะหนะครับ
ป ร ะ เ ด็ น คื อ อ ะ ไ ร

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นางสาวศรีนวล บุญลือ มากที่สุดมั้ยครับ
ห สะกดผิด
อั น ที่ จ ริ ง ศ รี น ว ล ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ซื้ อ แ ต่ ไ ม่ พ อ ใ จ พ ร ร ค อ น า ค ต ใ ห ม่ เ พ ร า ะ ไ ม่ จ ง รั ก ภั ก ดี

ศรีนวลย้ายพรรคเพราะ ไม่ได้ถูกซื้อนะครับ
ไ ม่ ไ ด้ ถู ก ซื้ อ

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นางปารีณา ไกรคุปต์ มากที่สุดมั้ยครับ
ป า รี ณ า บ้ า ไ ป แ ล้ ว
ปารีณาบ้าไปแล้วเหรอครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับผู้พิพากษา คณากร เพียรชนะ มั้ยครับ
น อ ก จ า ก ไ ม่ น ำ บ อ ก ย า ก
บอกยากเหรอครับ
ใ ช่
ในมุมมองเจ้าพ่อหลักเมืองเนียะ ผู้พิพากษาคณากร เพียรชนะ เป็นไปในทางบวกหรือทางลบ มากกว่ากันครับ
ล บ
ทางลบเหรอครับ
ใ ช่
มีการเมืองหนุนหลังด้วยมั้ยครับ เรื่องนี้
ไ ม่ มี

ผมถามถึงท่านสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ได้มั้ยครับ
รู้ แ ล้ ว ไ ด้ อ ะ ไ ร
งั้นข้อนี้คงไม่ควรถามใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ค ว ร ดี ก ว่ า

ผมเคยถามเจ้าพ่อหลักเมืองถึง ป๋าเปรม เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 62 แล้วท่านตอบว่า "ป๋าเปรมตัวดีอนาคตจะตายเพราะ หนหน้าเล่าให้ฟัง" ต่อมาวันที่ 26 พ.ค. 62 ป๋าเปรมได้ถึงแก่อสัญกรรม ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องอะไรกับคำพูดของเจ้าพ่อหลักเมืองหรือเปล่าครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ป๋ า เ ป ร ม ต า ย เ พ ร า ะ ใ น วั น นั้ น ไ ม่ มี ใ ค ร ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง เ รี ย ก วั น นั้ น ไ ป น อ ก บ้ า น ไ ม่ มี ใ ค ร อ ยู่ บ้ า น
บ้านสี่เสาฯ ควรเป็นยังไงต่อครับ
ไ สะกดผิด ใ ห้ อ ง ค ม น ต รี ค น ใ ห ม่ เ ข้ า อ ยู่
คนดูแลบ้านสี่เสาฯบอกว่า มีเหตุประหลาดหลายอย่างในบ้าน เชื่อว่าป๋าเปรมยังอยู่ ท่านมีความเห็นยังไงครับ
บ้ า น สี่ เ ส า โ บ ร า ณ เ ค ย เ ป็ น ที่ อ ยู่ ข อ ง จ อ ม พ ล ไ ป ห า เ จ้ า ที่ บ้ า น สี่ เ ส า ถ า ม ดู ใ ห้ ล ะ เ อี ย ด
ให้ผมไปหาเจ้าที่บ้านสี่เสาฯถามดูให้ละเอียดเหรอครับ
ใ ช่
คือถ้าถามผ่านเจ้าพ่อหลักเมือง จะไม่ได้รายละเอียดมากเท่าใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ล ะ เ อี ย ด เ ท่ า
ป๋าเปรมเสียชีวิตแล้วไปอยู่ภพไหนครับ
วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
อันนี้ท่านรู้แต่ท่านไม่อยากบอกหรือเปล่าครับ หรือว่าท่านก็ไม่มั่นใจ
ไ ม่ มั่ น ใ จ

สิ่งที่ท่านอยากพูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อ ก.พ. 63 คืออะไรครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี บ ริ เ ว ร ห้ า ง เ ท อ มิ น อ ล ไ ม่ มี ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ที่ ดี พ อ ไ อ่ ค น ร้ า ย ถึ ง จ ะ มี อ า วุ ธ แ ต่ ห า ก ห้ า ง มี ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ที่ ดี พ อ ก็ จ ะ ไ ม่ สู ญ เ สี ย ม า ก ข น า ด นี้
ท่านช่วยยกตัวอย่างซิครับ ระบบรักษาความปลอดภัย อันดับแรกเลยคืออะไรครับที่ใหญ่ที่สุดหนะครับ เผื่อห้างอื่นๆจะได้ใช้เป็นแบบอย่างด้วย
ใ ห้ ทุ ก ค น พ ก ปื น ไ ด้
ทุกคนที่ว่าเนียะ หมายถึงพวกพนักงานรักษาความปลอดภัยในห้างหนะเหรอครับ
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ ป สะกดผิด ไ อ ที่ เ ฝ้ า ห น้ า ป ร ะ ตู ห น ะ ส ำ คั ญ ที่ สุ ด ที่ ค ว ร พ ก ปื น
แต่ก็ควรมีที่กำบังตัวด้วยมั้ยครับ เพราะว่าคนร้ายมันก็เป็นนักแม่นปืน
ค ว ร มี ที่ ก ำ บั ง

คำว่า ประชารัฐ ผมได้ยินครั้งแรกจากเพลงชาติไทย ต่อมาก็เป็นส่วนหนึ่งของชื่อพรรคการเมืองหนึ่ง ไม่ทราบความหมายที่แท้จริงของ ประชารัฐ คืออะไรครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นยังไงกับแนวคิดขุดคลองเชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันให้ทะลุถึงกัน เพื่อให้เรือต่างๆผ่านไปได้ครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ท ำ ไ ด้ โ ด ย ใ ช้ หั ว ขุ ด ข อ ง อ ด สะกดผิด
ไ อ หั ว ขุ ด นี้ อ ยู่ ที่ โ ย ธ า ธิ ก า ร แ ล ะ ผั ง เ มื อ ง

(ผมเปิดแผนที่ประเทศไทยบริเวณภาคใต้ให้ท่านดู)
ท่านจะช่วยชี้หน่อยมั้ยครับ ขุดตรงไหนของภาคใต้ดีครับ
(ท่านพิจารณาดูแผนที่อยู่พักนึง)
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นยังไงกับการเกณฑ์ทหารครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห น ห น้ า ถ้ า ไ ม่ ลื ม จ ะ สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นยังไงกับคำว่า ลัทธิชังชาติ ครับ
ส่ ว น ม า ก ไ ป ถ า ม เ รื่ อ ง อื่ น ต่ อ

ท่านมีความเห็นยังไงกับใบกระท่อมครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

แล้วกัญชาหรือกัญชงหละครับ
ใ บ กั ญ ช า ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ป็ น ย า รั ก ษ า โ ร ค ไ ด้
ใบกัญชาสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้เหรอครับ
ใ ช่
สมควรที่จะปลดล็อคมั้ยครับ แบบว่า ทำให้มันถูกกฏหมายอย่างเงียะครับ
อั น ที่ จ ริ ง ใ ช้ ใ น ก า ร แ พ ท ย์ อ ยู่ แ ล้ ว
สมควรที่จะปลูกบ้านละหกต้นมั้ยครับ
ไ อ นี่ อ ย า ก เ ส พ กั ญ ช า เ ห ร อ
ป่าวครับ ก็เห็นพรรคภูมิใจไทยเค้าเสนอนโยบายเองครับว่าให้ปลูกบ้านละหกต้น เอาให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้เลยหนะครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
คนที่แอบมีกัญชาในครอบครองเนียะ ก็ควรที่จะใช้ให้ดีใช่มั้ยครับ แบบในความดูแลของแพทย์มากกว่าที่จะใช้กันเอง
ไ อ นี่ มี กั ญ ช า เ ห ร อ
ผมหนะไม่มี แต่ก็เชื่อว่าคงจะมีหลายๆคนที่แอบมีหนะครับ
ห น ห น้ า ห เ อ า ไ ว้ ถ า ม ห น ห น้ า

เหตุการณ์บ้านเมืองวันหน้า มีแนวโน้มไปอย่างไรครับ
อั น ที่ จ ริ ง โ อ ก า ศ ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา มั้ยครับ
บ้ า น นี้ ห า ค น เ ก่ ง เ ท่ า ท่ า น ไ ด้ ย า ก
บ้านเมืองนี้หาคนเก่งเท่าท่านได้ยาก ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับอนุสาวรีย์ปราบกบฏ หรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ มั้ยครับ
ถู ก ถ อ น โ ด ย บั ญ ช า ข อ ง {เซ็นเซอร์}
(เอาอีกแล้ว)
เพราะอะไรเหรอครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ถูกถอนโดยบัญชาของ{เซ็นเซอร์}เหรอครับ
ใ ช่
ถ้าผมเอาคำนี้ไปเผยแพร่ผมจะมีโทษมั้ยครับ
ไ ม่ มี โ ท ษ ไ ม่ ต้ อ ง ก ลั ว

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับการตั้งชื่อห้องที่ปรับปรุงใหม่ในกองบัญชาการกองทัพบกว่า ห้องบวรเดช ครับ
ห้ อ ง บ ว ร เ ด ช ตั้ ง ขึ้ น ต า ม ชื่ อ พ ร ะ อ ง ค์ เ จ้ า บ ว ร เ ด ช
งั้นเพราะอะไรเค้าถึงใช้ชื่อของพระองค์เจ้าบวรเดชหละครับ
ไ ป ดู ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ สิ

มีความพยายามจะลบล้างมรดกของคณะราษหรือเปล่าครับ
ใ ช่
แค่นี้เหรอครับ แหะๆ
แ ค่ นี้

เดี๋ยวย้อนถามถึงอนุสาวรีย์ปราบกบฏนิดนึงครับท่าน ตอนนี้อนุสาวรีย์ยังอยู่หรือว่าน่าจะถูกทำลายไปแล้วหนะครับ
ปั จ จุ บั น เ ป็ น บ ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

สมัยพระเจ้าเหา หมายถึงตึกพระเจ้าเหาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือเปล่าครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ใ ช่ เ ล ย
เหา เป็นชื่อของอะไรครับ นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นชื่อของพระพุทธรูปที่ชื่อว่าเหา ที่อยู่ภายในตึกหลังนั้นหนะครับ
ปั ญ ห า อ ยู่ ที่ ใ ค ร เ ขี ย น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์

ปัจจุบันมีคนชอบถ่ายรายการแนวๆล่าผีมากขึ้น ส่วนมากจะชอบถ่ายทอดสดลงบนเฟชบุ๊คแฟนเพจของตัวเองเลยหนะครับ อยากให้ท่านช่วยแนะนำคนเหล่านี้หน่อยว่า ที่ไหนในประเทศไทยที่ผีแรงที่สุดครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
หนหน้าสืบให้ว่าที่ไหนในประเทศไทยที่ผีแรงที่สุดเหรอครับ
ใ ช่

อานิสงส์ของการปิดทองฝังลูกนิมิตรคืออะไรครับ ได้บุญหรือเปล่า
ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ ยึ ด ถื อ ม า ก เ พ ร า ะ ไ ด้ บุ ญ น้ อ ย
ได้บุญน้อยเหรอครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ หลวงปู่เทพโลกอุดร ครับ
โ บ ร า ณ แ ต่ ง ขึ้ น จ า ก ต ำ น า น พ ร ะ เ ถ ร ะ ที่ เ ข้ า ม า เ ผ ย แ พ ร่ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใ น ช สะกดผิด สุ ว ร ร ณ ภู มิ
งั้นที่มีคนช่วงปัจจุบันบางคนได้พบเห็นหลวงปู่เทพโลกอุดรนั้น เกิดจากอะไรครับ
ใ ค ร
โบราณแต่งขึ้นโดยยึดจากตำนานที่มีพระเถระเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนา ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
เหมือนอย่างที่เรื่องไซอิ๋ว แต่งขึ้นจากตำนานที่มีพระเสวียนจ้างของจีนไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมาเพียงลำพัง แต่ว่ามาแต่งให้มีสัตว์ประหลาด 3 ตัวร่วมทางอย่างงั้นใช่มั้ยครับ
ไ ป อ่ า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ดู เ อ ง

ท่านยังให้ผมถามได้อีกเยอะเลยมั้ยครับ
สิ บ ข้ อ

ศาลเจ้าที่ กับศาลพระภูมิ เหมือนหรือต่างกันยังไงครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ สั ย ม า ก จั ง
คือที่ผมเคยเชิญท่านไปถามที่บ้านหนะครับ แต่ว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัว แต่อันเนียะผมถามออกสาธารณเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบด้วยหนะครับ ก็เลยต้องเอามาถามซ้ำหนะครับ
อ า จ สื บ ไ ด้ จ า ก นั ก ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
หมายถึงว่าสืบว่าศาลเหล่านี้มีขึ้นในเมืองไทยเมื่อไหร่หนะเหรอครับ
ใ ช่
ตอนแรกท่านบอกให้ผมไปคุยกับเจ้าที่ๆบ้านสี่เสาฯ แสดงว่าท่านให้การยอมรับว่ามีเจ้าที่ แต่ท่านไม่ให้การรองรับว่ามีพระภูมิ ใช่มั้ยครับ
พ ร ะ ภู มิ ไ ม่ มี เ พ ร า ะ ก็ เ ป็ น เ จ้ า ที่ นั่ น แ ห ล ะ
การตั้งศาลพระภูมิ เอ่ย การตั้งศาลเจ้าที่ๆถูกต้อง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอันดับหนึ่งเลยคืออะไรครับ
ไ ป ถ า ม เ รื่ อ ง อื่ น ต่ อ

อ่าท่านก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปถ่ายโบราณนี้นะครับ ซึ่งนี่ก็เป็นสมเด็จโตนะครับ แต่ว่าบุคคลข้างๆที่อยู่ในวงกลมเนียะ มีข้อสงสัยกันว่าเนียะจะเป็น สุนทรภู่ เจ้าพ่อมีความเห็นประการใดครับ (ผมเปิดภาพจากเว็ปข่าวให้ดู เจ้าพ่อดูภาพอย่างพินิจหลายส่วนในภาพ)


เปิดข้อสันนิษฐาน พบภาพ ‘สุนทรภู่’ ร่วมเฟรม ‘สมเด็จโต’ พร้อมข้อสังเกตจากนักประว้ติศาสตร์

สุ น ท ร ภู่ ท่ า น โ บ ร า ณ ว่ า น ำ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
ท่านก็ยังไม่ฟันธงใช่มั้ยครับว่านี่คือสุนทรภู่หรือเปล่า
วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
ผมว่าเค้าก็ผอมเกินไปหนะครับ แต่สุนทรภู่ถูกชุบเลี้ยงโดยศักดินาสมัยนั้นเนียะ ก็ไม่น่าจะผอมแห้งขนาดนั้นมั้งครับ ผมคิดอย่างงี้ถูกมั้ยครับ
ท่ า น สู บ ย า ธ ร ร ม ด า อ า จ ซู บ ผ อ ม
ท่านสูบฝิ่นด้วยมั้ยครับ
อ อ่ สู บ ฝิ่ น ด้ ว ย

(คำถามต่อไปนี้เกิดจากการเปิดเว็ป wikipedia ของผู้ที่ถูกถามให้ผู้ที่ถูกถามได้ดู งงมั้ย ในเว็ปไม่มีเรื่องเจ้าพ่อหลักเมืองหรือเสาหลักเมืองโดยตรง แต่มีเรื่อง "ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร" จึงเปิดให้ท่านอ่านดู  ซึ่งอนาคตก็จะเปิดของพระสยามฯ ของพระแก้วฯ ให้ท่านดูด้วยเช่นกัน)
ท่านครับ ปัจจุบันในเว็ปไซต์ของ wikipedia เนียะ เค้าลงเรื่องศาลหลักเมืองเอาไว้อย่างงี้หนะนะครับ

(ท่านอ่านทั้งหน้าดูอย่างพินิจทุกตัวอักษรทุกส่วนโดยไม่เร่งรีบ ส่วนใหญ่ท่านไม่มีปัญหา แต่ท่านสะดุดตรงแถวๆหัวข้อที่ผมวงกลมสีแดงนั้น ผมก็รู้เลยว่าท่านต้องมีปัญหาแน่ๆ เลยถามท่าน)
โอเค ท่านมาวงในหมวดที่เป็นหัวข้อว่า แนวคิดว่าด้วยศาลหลักเมือง ซึ่งจะมีการอ้างจากปากคำของพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ อ่าท่านให้ความสำคัญกับบริเวณแนวคิดว่าด้วยศาลหลักเมืองตรงนี้นะครับผม เป็น wikipedia ของวันนี้ (แก้ไขล่าสุด 15 พ.ค. 62) ท่านมีความเห็นอย่างไร
ห า ตั ว ค น ที่ เ ขี ย น ม า ล ง โ ท ษ ใ น อ ดี ต ไ ม่ มี ก า ร ฝั ง ค น
ครับ คือเมื่อก่อนผมก็เคยได้ยินเรื่องอินจันมั่นคง 4 คนหนะครับ แต่ว่าอันนี้เค้าลดเหลือ 3 คน โดยบอกว่าส่งราชบุรุษคนหนึ่งไปที่ประตูเมืองที่จะดำเนินการซ่อมแซมนั้น ราชบุรุษนั้นจะทำทีตะโกนเรียกหาโดยออกชื่อประตูเมืองนั้นซ้ำหลายครั้ง จนกระทั่งใครที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเหลียวหน้ามาดูก็จะถูกจับเอาไป 3 คน ส่วนนี้เป็นไงบ้างครับ
ถู ก บิ ด เ บื อ น เ พ ร า ะ ไ ม่ มี ก า ร ฝั ง ค น ล ง ไ ป ใ น ห ลุ ม เ ส า ป ร ะ ตู ที่ ซ่ อ ม แ ซ ม นั้ น
ประตูที่ซ่อมแซม แล้วประตูที่สร้างใหม่หละครับ มีการฝังคนบ้างมั้ย
ไ ม่ มี เ ช่ น กั น
ท่านจะเพิ่มเติมมั้ยครับว่า การบิดเบือนนี้มันมาจากไหน
ใ น อ ดี ต ห า ข่ า ว จ ริ ง ไ ด้ ย า ก

ถ้าอนาคตผมจะไปหาเจ้าที่ๆถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ผมควรที่จะเลือกวันศุกร์หรือวันอาทิตย์ดีครับ
ธ ร ร ม ด า ข อ ง เ จ้ า ที่ ทุ ก ๆ ที่ ช อ บ วั น ศุ ก ร์

ไอซ์หีบเหล็ก มีความเกี่ยวข้องอะไรกับบุญเพ็งหีบเหล็ก หรือเปล่าครับ
ห อ บ ไ ป ถ า ม ห น ห น้ า
คือตอนนี้พอแล้วเหรอครับ สำหรับวันนี้
ถ า ม ต่ อ ไ ด้

ท่านรู้จัก เพลงต้นวรเชษฐ์ มั้ยครับ
รู้ สิ เ พ ล ง ไ ท ย เ ดิ ม
ต้นวรเชษฐ์ คือต้นอะไรเหรอครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี นึ ก ก่ อ น
(ท่านนึกนาน 21 วินาที)
ท ำ ไ ม อ ย า ก รู้ ห ล ะ
ก็เหมือนว่าต้นวรเชษฐ์มันจะไม่มีจริงๆหนะครับ แล้วก็ทราบมาว่าวัดที่อยุธยาน่าจะมีวัดที่ชื่อว่าวัดวรเชษฐ์ด้วย แต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่า
น ำ ไ ป ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

การสึกจากความเป็นพระ สามารถสึกได้โดยทันที หรือต้องมีพระผู้ใหญ่มาสึกให้ หรือว่าสึกกับต้นโพธิ์ก็ได้ครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี สึ ก ด้ ว ย ตั ว เ อ ง ก็ ไ ด้
คือท่านอ้างตามพระไตรปิฎกเลยใช่มั้ยครับว่า การสึกนี่คือสึกด้วยตัวเองก็ได้หนะครับ
ใ ช่

ประเทศไทยไม่มีหงส์ เช่นนั้นเรือสุพรรณหงส์เนียะ โบราณได้แบบอย่างมาจากไหนครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี โ บ ร า ณ ไ ด้ ชื่ อ เ รื อ สุ พ ร ร ณ ห ง ส์ ม า จ า ก ม า จ า ก อ ำ น า จ ด ล ใ จ ข อ ง เ ท ว ด า ชั้ น สู ง
เป็นอำนาจดลใจจากเทวดาให้เกิดเรือสุพรรณหงส์เหรอครับ ในแต่โบราณ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับวันเสาร์ ๕ ครับ
วั น เ ส า ร์ ห้ า คื อ วั น ที่ ผี ถู ก ป ล่ อ ย ม า ห า ญ า ติ พี่ น้ อ ง
ถ้าทำพิธีปลุกเสกอะไรในวันนั้น จะดีมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห า ก ป ลุ ก เ ส ก วั ต ถุ ม ง ค ล จ ะ ดี ม า ก
คุณสมบัติของวันเสาร์ ๕ คืออะไรบ้างครับ มีวันเสาร์ และอะไรต้องเป็น ๕ บ้างครับ
วั น เ ส า ร์ ห้ า ไ ง
หมายถึง วันเสาร์ที่ตรงกับวันที่ 5 แล้วก็ขึ้น ๕ ค่ำ แรม ๕ ค่ำ อะไรอีกหละ พวกนี้มั้ยครับ ผมเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
ส่ ว น ใ ห ญ่ ถื อ แ ค่ วั น เ ส า ร์ ที่ 5 ข อ ง เ ดื อ น
ส่วนใหญ่จะถือแค่วันเสาร์ที่ห้าของเดือนหนะเหรอครับ
ใ ช่
ขึ้น ๕ ค่ำหรือแรม ๕ ค่ำอะไรด้วยมั้ยครับ
ไ ม่ ก็ ไ ด้

ในโลกโซเชียลมีคำถามตลกๆอยู่ว่า หากเห็นผีนางรำมารำอยู่ที่ปลายเตียง เมื่อรำเสร็จ เราควรปรบมือให้มั้ยครับ
อ า จ ม า ข อ ส่ ว น บุ ญ ไ ม่ ต้ อ ง ป ร บ มื อ ใ ห้
อาจมาขอส่วนบุญไม่ต้องปรบมือให้
ใ ช่

ท่านอยากให้ผมถามต่อมั้ยครับ สำหรับวันนี้
ไ ป ถ า ม ต่ อ

ท่านมีความเห็นยังไงกับละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส ครับ
บุ พ เ พ สั น นิ ว า ส เ ป็ น ล ะ ค ร ที่ แ ส ด ง กั น ไ ด้ ดี
จะมีการสร้างภาคต่อเรื่อง พรหมลิขิต ท่านให้ความคาดหวังอย่างไรครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่
มนต์กฤษณะกาลีที่อ้างถึงในละคร คืออะไรเหรอครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้
คำว่า ออเจ้า มีที่ใช้อย่างไรเหรอครับ
ที่ ใ น ล ะ ค ร ใ ช้ พู ด นั้ น ไ ม่ ค่ อ ย จ ะ ถู ก นั ก เ พ ร า ะ อ อ เ จ้ า ใ ช้ เ รี ย ก ค น ไ ม่ รู้ จั ก
อ๋อ ออเจ้าใช้เรียกคนไม่รู้จัก แต่ในละครเนียะดันเอามาเรียกคนรู้จัก ขนาดพระเอกก็ยังเรียกนางเอกว่าออเจ้าอย่างงี้ ก็คือไม่ค่อยจะถูกใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ค่ อ ย จ ะ ถู ก
ออเจ้า จริงๆแล้วที่สมัยนี้เรียกกันก็คือ เจ้า ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

คนในเมืองหลวงในอดีตพูดเหน่อหรือเปล่าครับ สำเนียง
เ ห น่ อ อ ย่ า ง ก รุ ง เ ท พ จ ะ แ ต ก ต่ า ง เ ห น่ อ อ ยุ ธ ย า
ภาษาเหน่อ เอากรุงเทพแล้วกันครับ ที่ปัจจุบันเหมือนจะไม่เหน่อแล้วเนียะ เป็นเพราะอะไรเหรอครับ ว่ากันว่าเป็นเพราะอิทธิพลสำเนียงจีนเข้ามาผสมหรือเปล่า
อ า จ เ พ ร า ะ ห น ห ลั ง ๆ ไ ด้ อิ ท ธิ พ ล จี น

ความสำคัญของต้นโพธิ์เพราะเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ แต่ความสำคัญของต้นไทรซึ่งมักยกมาคู่กับต้นโพธิ์ ไม่ทราบความสำคัญของต้นไทรคืออะไรเหรอครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี
ไ ว้ ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ให้ถามท่านได้ต่อมั้ยครับ
ไ ด้

ก็เป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับ
ก็คือมีคนโพสเฟชบุ๊คพูดหยาบคายถึงพระสยามฯ ไม่รู้ผมควรนำมาถามเจ้าพ่อหลักเมืองมั้ย หรือเก็บไว้ถามพระสยามฯ หรืออะไรหยาบคายนี้ไม่ควรนำมาถามท่านเลย
หั ว มึ ง ดู จ ะ ไ ม่ ศ รั ท ธ า สิ่ ง ศ สะกดผิด สิ ท ธ์ แ ล้ ว
สรุป คำพูดหยาบคายนั้น ไม่ควรนำมาถามนะครับ
ใ ช่
แสดงว่าท่านรู้ว่าใครพูดใช่มั้ยครับ หรือว่าก็ช่างเค้าเถอะ
ช่ า ง มั น
ก็เป็นคำถามจบที่ไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่เลยครับ เอาเป็นว่าคำถามผมหมดแล้วๆกัน
เจ้าพ่อหลักเมืองมีอะไรจะเสริมมั้ยครับ
อ ย่ า ถ า ม เ รื่ อ ง ห ย า บ ค า ย
โอเค งั้นหากผมผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษท่านด้วยหนะนะครับ
โอเค ไม่รู้ว่าท่านจะมีอะไรต่อแล้ว แต่หากท่านไม่มีก็เชิญท่านไปสถิตที่ของท่าน แต่หากท่านมีก็เชิญสะกดต่อได้เลยนะครับ
ใ น วั น ห น้ า ค่ อ ย ม า ถ า ม ใ ห ม่ ว่ า ศ สะกดผิด
ใ น วั น ห น้ า ค่ อ ย ม า ถ า ม ใ ห ม่ ว่ า นั ก ก า ร เ มื อ ง ค ว ร เ ลื อ ก ใ ค ร

แต่ที่ผ่านมาผมยังไม่เคยถามพระสยามฯเลยหนะครับ บางทีรอบหน้าอาจจะเป็นคิวของพระสยามฯ หวังว่าเจ้าพ่อหลักเมืองคงไม่ว่าอะไรนะครับ
ไ ม่ ว่ า อ ะ ไ ร
อ่อ ที่ท่านเคยบอกผมว่า ท่านประชุมวันจันทร์เนียะ แสดงว่าวันจันทร์เนียะเป็นวันที่ผมต้องหลีกเลี่ยงการมาหาเจ้าพ่อหลักเมืองแน่นอนเลยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
หลีกเลี่ยงวันจันทร์ แต่วันที่ดีที่สุดคือวันศุกร์ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ก็ขออัญเชิญท่านไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเทอญ

ติดตามบทสัมภาษณ์ต่อไปโปรดกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดาCreate Date : 25 มีนาคม 2563
Last Update : 25 มีนาคม 2563 17:16:52 น. 3 comments
Counter : 5076 Pageviews.

 
คำถามหยาบคายที่ผมเตรียมไปแต่ไม่ได้ถาม คืออันนี้ https://www.facebook.com/pavinchachavalpongpun/posts/2345362775565472


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 25 มีนาคม 2563 เวลา:17:25:49 น.  

 
ทำไมข้อความภาพ wikipedia ไม่ค่อยชัด ขอตัดโพสเฉพาะส่วนที่เจ้าพ่อหลักเมืองไม่พอใจในคอมเม้นท์นี้นะครับ
คลิกที่ภาพเพื่อขยายนะครับ


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 25 มีนาคม 2563 เวลา:21:56:31 น.  

 
ขอขอบคุณที่ได้นำเสนอเรื่องราวที่คนหรือชาวบ้านไม่สามารถรับรู้ได้ นอกจากคนมีญาณอย่างท่านผู้นำเสนอ.ขอบคุณครับแต่ผมก็จะอ่านแล้วไม่บอกต่อจะนิ่งและคิดตาม


โดย: ชัยวิวัฒน์ สิงห์บัว IP: 1.46.201.144 วันที่: 26 มีนาคม 2563 เวลา:7:38:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.