Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2559
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
24 กรกฏาคม 2559
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์ พระสยามเทวาธิราช 23 ก.ค. 59

เสาร์ที่ 23 ก.ค. 59 กำลังจะมุ่งสู่ประตูดุสิตสาสดา สถานที่เดิมเวลาไปหาพระสยามฯ แต่คราวนี้มีป้ายตั้งไว้ห้ามเข้า >_< เลยไปอีกด้านของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ด้านทิศตะวันตก มีซุ้มประตูแบบจีนผสม ภายในมีที่นั่งสองฝั่งของประตู แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจีนนั่งอยู่เต็มทั้งสองฝั่ง ใจผมอยากได้ที่นั่งฝั่งขวาของประตู หากหันหน้าเข้า เพราะน่าจะใกล้พระสยามฯมากกว่า แต่ฝั่งซ้ายนักท่องเที่ยวจีนลุกออกไปก่อน ผมเลยรีบไปนั่งจองก่อนที่จะไม่ได้นั่งฝั่งไหนเลย แต่ใจยังอยากนั่งฝั่งขวาอยู่ ก็ดูนาฬิกากะว่าหากถึง 13:50 น. แล้วนักท่องเที่ยวจีนนั้นยังไม่ลุกออกไป ผมก็จะเริ่มพิธีสื่อสารตรงนี้เลย แล้วก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นเมื่อเวลา 13:50 น. เป๊ะ นักท่องเที่ยวจีนนั้นลุกไปทันที ผมไม่ได้ขออะไรพระสยามฯเลยนะครับ ทุกอย่างเพียงคิดในใจ ใจลึกๆก็อยากถามพระสยามฯเหมือนกันว่าเป็นเพราะท่าน แต่ก็อาจเพียงเรื่องบังเอิญ ก็เก็บไว้ในใจก่อน รีบไปนั่งแทน และก็เริ่มอัญเชิญท่าน

ขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดมาสิงสถิตบนกระดานสนทนานี้ด้วยเถิด

พระสยามฯมาแล้วใช่มั้ยครับ
ใ ช่
วันนี้สะดวกคุยมั้ยครับท่าน
ส ะ ด ว ก

คำถามแรกเลยนะครับ
จะมีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม นี้ คำถามแรกคือ ยังไงดีหละ บัตรออกเสียงประชามตินี่นะครับ (ผมโชว์รูปบัตรให้ท่านดู)

ควรจะ เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ดีครับ
ไ ม่ เ ห็ น ช อ บ
เพราะอะไรหละครับ
ตั ว บ ท บั ญ ญั ติ โ ด ย ล ว ม แ ล้ ว บั ญ ญั ติ ไ ม่ ใ ห้ นั ก ก า ร เ มื อ ง โ ก ง ไ ม่ ต้ อ ง รั บ ผิ ด
แล้วท่านว่าผลประชามติออกมาจะเป็นยังไงครับ ท่านทายได้หรือเปล่า
น่ า จ ะ ไ ม่ ผ่ า น
ท่านก็ยังไม่มั่นใจใช่มั้ยครับ
ไ ม่ มั่ น ใ จ

ในการทำประชามติในครั้งนี้ ยังมีคำถามพ่วงด้วยครับท่าน ความว่า
ประเด็นเพิ่มเติม “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกำหนด ไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง ๕ ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”
เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ดีครับ
ไ ม่ เ ห็ น ช อ บ
เพราะอะไรครับ
วั น นั้ น ล อ ง ก า เ ห็ น ช อ บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ล้ ว ก า เ ห็ น ช อ บ คํ า ถ า ม พ่ ว ง นั ก ก า ร เ มื อ ง จ ะ ไ ม่ ต้ อ ง ถู ก เ อ า ผิ ด

มีคนกล่าวกันว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญปราบโกง ท่านไม่เห็นด้วยเหรอครับ
ห า ก ป ร า บ โ ก ง ไ ด้ จ ริ ง ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่าน ท่านว่า ควรจะหาทางทำยังไงต่อไปดีครับ
ส่ ว น ม า ก แ ล้ ว ที่ เ ค ย ทํ า บั ญ ญั ติ ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ นี้ ทํ า บ สะกดผิด
ไ อ ป ร ะ ยุ ท ธ ไ ง ห า ก ป ร ะ ช า ม ติ ไ ม่ ผ่ า น ใ ห้ มั น ห า ค น ม า เ ขี ย น ใ ห ม่


ท่านว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายในปี 2560 หรือเปล่าครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

อะเดี๋ยวตะกี้เรื่องหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน ท่านแนะนำให้ประยุทธ์หาคนมาเขียนใหม่เหรอครับ ไม่ต้องเอาฉบับเก่าขึ้นมาใช้แทนเหรอครับ
ไ ม่ ต้ อ ง เ ขี ย น ใ ห ม่ เ ล ย

ท่านรู้จัก ฤาษีพุทธจรัล มั้ยครับ
รู้
ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับฤาษีพุทธจรัลมั้ยครับ
เ อ า ชื่ อ เ ร า ไ ป แ อ บ อ้ า ง
กรณีฤาษีพุทธจรัลเสนอให้เปลี่ยนชื่อประเทศไทย กลับไปเป็นชื่อ สยาม เหมือนเดิม แล้วอะไรจะดีขึ้น ท่านมีความเห็นยังไงครับ
ใ น อ ดี ต ที่ ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น ชื่ อ ป ร ะ เ ท ษ เ พ ร า ะ ชื่ อ ส ย า ม ไ ม่ น่ า จ ะ ห ม า ย ถึ ง ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า
แล้วท่านเห็นด้วยกับคำแนะนำของฤาษีพุทธจรัลมั้ยหละครับ ที่จะให้เปลี่ยนชื่อ ไทย กลับไปเป็น สยาม หนะครับ
ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย แ ล ะ จ ะ นํ า มั น ไ ป ล ง โ ท ษ
กรณีฤาษีพุทธจรัล เข้าสมาธิแล้วเห็นภาพนิมิตเลือนราง ก็เลยให้ช่างวาดรูปวาดตามนิมิตรที่ตัวเองเห็น ดูจะเป็นภาพของทักษิณกับประยุทธ์นั่งไหว้พระสยามฯหนะครับ(ภาพจากไทยรัฐ ฤาษีพุทธจรัล ย้ำเปลี่ยนชื่อประเทศ เป็น 'สยาม' ชาติจะร่มเย็น )

ท่านมีความเห็นยังไงกับภาพนี้
วั น ที่ มั น ใ ห้ ช่ า ง ว า ด รู ป นี้ มั น บ อ ก ช่ า ง ใ ห้ ว า ด ทั ก ษิ ณ กั บ ป ร ะ ยุ ท ธ์ นั่ ง ไ ห ว้ เ ร า เ ล ย แ ต่ ม า บ อ ก ว่ า ที่ ว า ด นั้ น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ นิ มิ ต ร
แล้วแกมีนิมิตร หรือมีฌานอะไร จริงหรือเปล่าครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นยังไงกับคำกล่าวที่ว่า ถ้านักการเมืองไม่โกงกินซักสองปี ถนนจะปูด้วยทองคำก็ยังได้
ที่ ก ล่ า ว เ ช่ น นั้ น เ พ ร า ะ ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นยังไงกับ นายบรรหาร ศิลปอาชา ครับ
ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ทํ า ศ พ น า ย บ ร ร ห า ร ดู จ ะ ถู ก ค น ใ น ร า ช สํ า นั ก นํ า ไ ป ใ ช้ แ บ บ โ บ ร า ณ
หมายถึงถูกหรือไม่ถูกอย่างไรหนะครับ
แ ล้ ว แ ต่ จ ะ คิ ด
นายบรรหาร ตายแล้วไปไหนเหรอครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พระธัมมชโย มั้ยครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย พ ร ะ ธั ม ม ช โ ย ม า ก จั ง
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

แต่มันเกิดเรื่องร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาหนะครับ ที่แบบทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะพยายามจับพระธัมมชโยหนะครับ
บ อ ก ไ ว้ ถ า ม ห น ห น้ า
งั้นอีกนิดนึงนะครับ กรณีพระธัมมชโยอ้างว่าป่วยหนะครับ ที่ขาเป็นสีดำๆ (ผมเปิดภาพนี้ให้ท่านดู)

ท่านมีความเห็นอะไรมั้ยครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

มีข้อถกเถียงกันว่า โขน เป็นของไทย หรือเป็นของเขมรครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี โ ข น ห า ก ย้ อ น ไ ป ส มั ย อ ยุ ธ ย า ทํ า จ า ก ไ ม้ แ ก ะ ส ลั ก ใ บ ห น้ า เ ป็ น รู ป ต่ า ง ๆ ต้ อ ง ใ ช้ ฝี มื อ ช่ า ง ชั้ น สู ง จ า ก เ ข ม ร
มีต่อมั้ยครับ
ไ ม่ แ ล้ ว
ชาวอยุธยา ไม่ค่อยเก่งเท่าเขมรเหรอครับ
ห า ก ฝึ ก ฝ น ก็ เ ก่ ง ไ ด้

มีการค้นพบอัฐิในพระปรางค์วัดระฆังหนะครับท่าน ท่านมีความเห็นยังไงครับ (ผมเปิดวีดีโอ ข้อสันนิษฐานการค้นพบอัฐิพระปรางค์วัดระฆังฯ ให้ท่านชม)
อั ฐิ นี้ เ ป็ น ข อ ง ส า มั ญ ช น ที่ บู ร ณ ะ พ ร ะ ป ร า ง ค์ วั ด ร ะ ฆั ง
ตรงกับประมาณสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ครับ
ส า ม
รัชกาลที่ 3 ?
ใ ช่
ดูเหมือนในอัฐิจะปนไปด้วยไม้จันทน์หนะครับ ก็คงจะไม่ใช่คนชั้นสูงใช่มั้ยครับ คงเป็นสามัญชน
ไ ม้ จั น นี้ ใ ค ร จ ะ เ ผ า ก็ ไ ด้
พระปรางค์นี้เคยหุ้มทองจังโกมาก่อนหรือเปล่าครับ ผมก็ไม่รู้ว่าทองจังโกคืออะไร
โ บ ร า ณ อ ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ จ่านิว มั้ยครับ
มั น ไ ด้ วุ ห น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ เนติวิทย์ มั้ยครับ
ที่ มั น ไ ม่ ย อ ม ถ ว า ย ค ว า ม เ ค า ร พ ร 5 เ พ ร า ะ ฬ สะกดผิด
หั ว มั น หี บ ออกไปดูก่อน

ออกไปดูก่อนเหรอครับ
ใ ช่
งั้นเดี๋ยวข้ามข้อนี้ไปแล้วกันครับท่าน

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นางอองซาน ซูจี มั้ยครับ (ครั้งแรกที่ถามถึงตัวบุคคลผู้มีอำนาจนอกประเทศ)
ส อ บ ม า ว่ า น า ง อ อ ง ซ า น ถ้ า พ า แ ร ง ง า น พ ม่ า ก ลั บ ไ ด้ ป ร ะ เ ท ศ จ ะ เ ดื อ ด ร้ อ น

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องบัตรทอง หรือบัตร 30 บาทมั้ยครับ
สื บ ม า ว่ า บั ต ร ท อ ง บ ริ ก า ร ไ ม่ ค่ อ ย ดี
กำลังถกเถียงกันอยู่ว่า จะยกเลิกดีหรือไม่ หรือจะให้ประชาชนร่วมจ่ายดีหรือไม่ อะไรอย่างเงียะครับ ท่านว่า
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ ยั ง ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ต่ อ ไ ป โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ร่ ว ม จ่ า ย

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ เจ้าสัวซีพี ในฐานะเศรษฐีอันดับต้นๆของประเทศนี้ มั้ยครับ
สื บ ม า ว่ า เ จ้ า สั ว ซี พี ช อ บ ห า ป ร ะ โ ย ช น์ บ อ ก ไ ด้ แ ค่ นี้
เค้าจะสร้างคุณประโยชน์ หรือจะสร้างความเสียหาย ให้กับประเทศนี้กันแน่ครับ
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ ทํ า ไ ม่ ค่ อ ย ดี
แล้วคนไทยควรจะทำยังไงกับเค้าหนะครับ
ไ ม่ ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ซี พี ผ ลิ ต

เห็นบางวัดจัดพิธีนอนโลง เพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ท่านมีความเห็นยังไงกับพิธีนี้ครับ
ถ้ า ต่ อ ช ะ ต า ไ ด้ จ ริ ง ห อ บ ลู ก ห ล า น ไ ป ทํ า เ ล ย
แล้วตกลงต่อได้จริงหรือเปล่าหนะครับ
โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ สะกดผิด ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้

การบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อะไรคือปัจจัยของความสำเร็จนั้นๆครับ
บ า ร มี เ ก่ า ข อ ง ค น นั้ น

เรื่องรามเกียรติ์ เป็นเรื่องแต่งขึ้นหรือเปล่าครับ
ใ ช่
แล้วพวกที่สักยันต์รูปหนุมาน เวลาของขึ้น เป็นเพราะมีอะไรมาเข้าสิงเหรอครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
(เจ้าพ่อหลักเมืองก็ผลัดข้อนี้ไปหนหน้าเหมือนกัน -_- )

ยังมีความลับทางประวัติศาสตร์อะไรอีก ที่ท่านอยากจะแนะนำให้นักประวัติศาสตร์ไปขุดค้นบ้าง มีมั้ยครับ
โ บ ร า ณ ป ล่ อ ย ข อ ง วิ เ ศ ษ ไ ว้ ที่ โ ค น ต้ น โ พ ธิ์ ห า ก ไ ป ขุ ด ดู อ า จ พ บ
ต้นโพธิ์ที่ไหนเหรอครับ ท่านแนะนำเป็นพิเศษมั้ยครับ
ใ น ก รุ ง เ ท พ มี ห ล า ย ที่
มันเป็นของอะไรเหรอครับท่าน ของทางไสยศาสตร์เหรอครับ
ใ ช่
อ่าวแล้วถ้าไปขุดแล้วเนียะ จะโดนของนั้นมาทำร้ายหรือเปล่าครับ
ทํ า ร้ า ย ยั ง ไ ง
เอิ่ม เช่นพวกไปขุด จะต้องโดนของ หรือต้องโดนภูติผีที่ขังอยู่มาเข้าสิง อะไรอย่างเงียะ
ไ ม่ ห ร อ ก

การเปิดปิดเทอม ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้ว หรือว่าจะควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับฤดูกาล หรือตามอาเซียน อย่างไรมั้ยครับ
ไ ป เ อ า ต า ม อ า เ ชี่ ย น เ ล ย ดี ก ว่ า
ท่านอยากให้เปิดปิดเทอมตามอาเซียนเหรอครับ
ใ ช่
ดีกว่ายังไงหนะครับท่าน
ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

ผมยังคุยต่อไปได้ใช่มั้ยครับ
ใ ช่

ท่านมีความเห็นยังไงกับนาย จิตร ภูมิศักดิ์ ครับ
ส ง สั ย มึ ง ช อ บ จิ ต ร
อ๋อ ผมก็ไม่เชิงหนะครับ แต่ก็เห็นคนอื่นๆเค้าชอบ เลยฝากมาถามแทนครับ
ทํ า ไ ม อ ย า ก รู้ ห ล ะ
เข้าใจว่าจะเป็นเหมือนปัญญาชนในยุคก่อนหนะครับ
ไ ป อ่ า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ดู เ อ ง

สุนทรภู่ ท่านขี้เมาจริงหรือเปล่าครับ
สุ น ท ร ภู่ ท่ า น แ ต่ ก่ อ น ช อ บ กิ น เ ห ล้ า แ ต่ ห ลั ง บ ว ช แ ล้ ว วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
เกาะแก้วพิสดารในเรื่องพระอภัยมณี ใช่เกาะเสม็ดหรือเปล่าครับ
หั ว ที่ ห า ว่ า เ ป็ น เ ก า ะ เ ส ม็ ด หั ว นั้ น โ ง่ บ ร ม เ พ ร า ะ หั ว นั้ น เ ชื่ อ ว่ า สุ น ท ร ภู่ เ ป็ น ค น ร ะ ย อ ง แ ต่ จ ริ ง ๆ ไ ม่ ใ ช่ เ พ ร า ะ ท่ า น เ ป็ น ค น น อ น สะกดผิด
โ บ ร า ณ อ า จ บ อ ก ผิ ด
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง


ท่านว่ารัฐบาลควรจะจัดการอย่างไรกับ ยาบ้า ดีครับ เช่น ยังไงดีหละ จะทำให้มันพ้นจากการเป็นยาเสพติดดีหรือไม่ อะไรอย่างงี้
หั ว มั น ที่ อ ย า ก ใ ห้ ย า บ้ า พ้ น บั ญ ชี ย า เ ส พ ติ ด แ ห สะกดผิด แ ม่ ง โ ง่ ม า ก
เมื่อกี้ท่านพูดคำว่า แม่ง เหรอครับ
ใ ช่
โทษนะครับคำว่า แม่ง เนียะใช้พูดในสยามมานานหรือยังหนะครับ
ใ ช้ ม า น า น แ ล้ ว แ ต่ ไ ม่ ค่ อ ย สุ ภ า พ
พระสยามฯพูดคำไม่สุภาพ ได้เหรอครับ
ไ ด้

ท่านครับ ความเชื่อเรื่องผีกระสือเนียะ เป็นยังไงเหรอครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ผี ก ร ะ สื อ โ บ ร า ญ โ ด ย ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่ มี ใ ส้
หมายถึง ส่วนใหญ่จะมีแต่หัวเปล่าๆเหรอครับ
ใ ช่
แล้วจะมีใส้หรือไม่มีใส้นี่มันเกิดจากอะไรได้หนะครับ
ไ ม่ มี ใ ส้ เ พ ร า ะ น่ า จ ะ ป ว สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

มันมีแสงออกรอบๆหัวได้เหรอครับ
ไ ด้
และก็ลอยได้ด้วยใช่มั้ยครับ
ใ ช่
มันทำได้ยังไงหนะครับ เป็นเพราะบุญหรือเพราะบาปเก่าที่มันทำอย่างงั้นได้
โ บ ร า ณ ใ ห้ เ อ า ห น า ม แ ห ล ม ไ ป ว า ง ห น้ า บ้ า น เ พ ร า ะ จ ะ เ กี่ ย ว ใ ส้
แล้วถ้าผมอยากไปดักถ่ายรูปผีกระสือเนียะ เช่นนำเอาของที่กระสือชอบมาวางล่อไว้ เพื่อจะไปดักถ่ายรูป ได้มั้ยครับ
ไ ด้
ถ้าเจอมันแบบเผชิญหน้า มันอันตรายหรือเปล่าครับ
ไ ม่ อั น ต ร า ย เ พ ร า ะ มั น จ ะ รี บ ห นี

ท่านครับ ผมอยากจะให้ท่านดูวีดีโอของด๊อกเตอร์ท่านนี้ คือผมก็เคยนำมาถามท่านนานแล้วหนะครับ ชื่อว่าด็อกเตอร์กัญจิรา กาญจนเกตุ แบบว่า มีตอนหนึ่งที่ได้พูดถึงพระสยามฯเอาไว้ด้วย เลยอยากจะเอามาให้ท่านดูซักหน่อยหนะครับว่าท่านมีความเห็นยังไงกับคำพูดของเธอ หรือว่าตัวเธอ
(ผมเปิดวีดีโอนี้ให้ท่านดู ดร.กัญจิรา กาญจนเกตุ รายการวู๊ดดี้ )
โอเค ท่านมีความเห็นยังไงกับเธอครับ
ตั ว เ อ ง ยั ง ถ า ม เ รื่ อ ง นี้ ไ ป แ ล้ ว เ ร า ก็ ต อ บ ไ ป แ ล้ ว
ก็คือ ปฏิเสธในสิ่งที่เธอพูดมา ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
แต่คราวนี้ได้เห็นวีดีโอของเธอด้วย ท่านว่าเธอ ดูแล้วน่าจะเป็นผู้วิเศษหรือเปล่าครับ เธอเรียกตัวเองว่าเป็นพรหมด้วยหนะครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย มั น ม า ก จั ง
โอเค ท่านคงไม่มีความเห็นอะไรกับเธอ นะครับ
ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห็ น
(ผมเคยถามเรื่องนี้ใน บทสัมภาษณ์พระสยามฯ 5 ก.ค. 57 แต่ตอนนั้นไม่มีวีดีโอครับ)

ท่านมีความเห็นยังไงกับเรื่อง ภาษีพระ ครับ
ล อ ง เ ก็ บ ดู สิ ศึ ก ษ า วั ด ไ ห น มี ร า ย ไ ด้ ม า ก
ลองเก็บดูสิ อันนี้ท่านสนับสนุนให้ลองเก็บดูใช่มั้ยครับ ท่านไม่ได้พูดประชดอะไรใช่มั้ยครับ
ไ ม่ ไ ด้ ป ร ะ ช ด อ ะ ไ ร

ท่านมีความเห็นอย่างไรกับ นายปรีดี พนมยงค์ ครับ
ป รี ดี โ ด น ข้ อ ห า ป ล ง พ ร ะ ช น ร 8 แ ต่ จ ริ ง ๆ ไ ม่ ไ ด้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
ถ้าอย่างงั้น ใครเกี่ยวข้อง หรือลงมือ ปลงพระชนม์ ร.8 หละครับ
ที่ ม า นี่ เ พ ร า ะ อ ย า ก รู้ เ รื่ อ ง นี้ เ ห ร อ
ก็หลายๆเรื่องหนะครับ ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ค้างคากันมาหลายปีหนะครับ
วั น นั้ น ต อ น เ ช้ า โ บ สะกดผิด
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

เรื่องนี้ไม่เป็นความลับใช่มั้ยครับ สำหรับท่าน
ไ ม่ เ ป็ น ค ว า ม ลั บ

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล มั้ยครับ
โ อ ก า ศ ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่

ข้อสุดท้ายแล้วกันครับท่าน โอกาสหน้าถ้าผมจะมาหาพระสยามฯอีก ควรจะเลือกวันอย่างไรครับ เพราะโดยประสบการณ์ที่ผ่านๆมาเนียะ เห็นเทวดาจะมีชอบหลักๆอยู่สองวันคือ วันศุกร์ กับ วันอาทิตย์ แต่ไม่ทราบพระสยามฯว่าอย่างไรครับ
ส่ ว น ม า ก วั น อ า ทิ ต ย์ ดี ก ว่ า
วันอาทิตย์นะครับ
ใ ช่

ท่านทราบเรื่องที่ผมไปถามพระแก้วมรกตมั้ยครับ
รู้
ท่านมีความเห็นยังไงครับ ที่ผมไปสัมภาษณ์พระแก้วมรกต
ไ ด้

ท่านรู้เรื่องตำนานการจมน้ำของพระสุกมั้ยครับ ที่หนองคาย
รู้
ท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ เรื่องนี้แบบ ท่านจมน้ำจริงๆหรือเปล่า อะไรอย่างงี้ครับ
ห น ห น้ า ม า ใ ห ม่
วันนี้พอแค่นี้แล้วนะครับ
ใ ช่

เอาหละครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณพระสยามฯ ก็ขอเชิญพระสยามฯไปสถิต ณ ที่สถิตของท่านด้วยเถิด

เรื่อง 13:50 น. ก็เลยลืมถามไปเลย ช่างเถอะนะครับ ^_^

ติดตามบทสัมภาษณ์ต่อไปโปรดกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา


Create Date : 24 กรกฎาคม 2559
Last Update : 26 กรกฎาคม 2559 19:17:40 น. 2 comments
Counter : 6266 Pageviews.

 
สอดคล้องดีมั้ยครับ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 27 ก.ค. 59 อภิสิทธิ์แถลงไม่รับร่างฯ หนุนบิ๊กตู่เป็นผู้นำร่างรธน.ใหม่ หยิบยื่นสิ่งที่ดีกว่าแก่ปชช.(คลิป)

"...บทบัญญัติกำลังทำให้กระบวนการปราบโกงอ่อนแอลง ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดกันว่าการปราบโกงเข้มข้นขึ้น.."

"..ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ผ่าน ตนสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ทำรัฐธรรมนูญใหม่ ... และท่านคงไม่เขียนคนเดียว..."


โดย: สมภพ เจ้าเก่า วันที่: 27 กรกฎาคม 2559 เวลา:21:04:19 น.  

 


โดย: โสมรัศมี วันที่: 30 สิงหาคม 2559 เวลา:13:12:28 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.