Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2561
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
2 ธันวาคม 2561
 
All Blogs
 
บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 30 พ.ย. 61

มาหาเจ้าพ่อหลักเมืองวันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 ตรงกับวันพระแรม ๘ ค่ำ ก็กลัวๆว่าเจ้าพ่อจะไม่ว่างจัง(เหมือนจะเคยมีประสบการณ์ที่ลืมๆไปแล้ว) แต่ไม่เป็นไร หากท่านไม่ว่างจริงก็จะขอนัดสัมภาษณ์ท่านวันถัดไปแทนเจ้าพ่อครับ วันนี้สะดวกคุยมั้ยครับ
ส ะ ด ว ก
โอเคนะครับ เริ่มคำถามเลยแล้วกันนะครับ

เลือกตั้งครั้งต่อไป ควรเลือกอะไรดีครับ
อ า จ ร อ ใ ห้ ใ ก ล้ ๆ วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ม า ก ก ว่ า นี้ แ ล้ ว ค่ อ ย ม า ถ า ม ใ ห ม่ ดี ก ว่ า
แบบว่า แนวโน้มสูงสุดว่าควรจะเลือกอะไร ท่านก็ยังไม่ให้คำตอบเดี๋ยวนี้ใช่มั้ยครับ
ยั ง

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พรรคพลังประชารัฐ มั้ยครับ
นั บ ตั้ ง แ ต่ ตั้ ง พ ร ร ค ม า มี ส ส ย้ า ย เ ข้ า พ ร ร ค จํ า น ว น ม า ก
แล้วทำไม ส.ส. ถึงย้ายเข้าพรรคนี้จำนวนมากหละครับ
บ า ร มี ท ห า ร
แต่บิ๊กป้อมบอกว่า พรรคนี้ไม่มีทหารอยู่นี่ครับ
ห นุ น ห ลั ง

พลเอกประยุทธ์ มีโอกาสกลับมาเป็นนายกอีกมั้ยครับ
นั่ น ไ ง มึ ง ก็ รู้ ว่ า พ ร ร ค นี้ ห นุ น ป ร ะ ยุ ท ธ์ อ ยู่
โ ด ย ร ว ม แ ล้ ว ป ร ะ ช า ช น ยั ง นิ ย ม ช ม ช อ บ วั น ห น้ า ถ า ม ใ ห ม่


นอกจากพรรคพลังประชารัฐแล้ว ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับพรรคไหนเป็นพิเศษมั้ยครับ
ที่ มี อ ยู่ นี้ ยั ง ไ ม่ มี พ ร ร ค ไ ห น อ ย า ก บ อ ก อ ะ ไ ร เ ป็ น พิ เ ศ ษ

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พรรคอนาคตใหม่ มั้ยครับ
ยั ง ไ ม่ มี อ ะ ไ ร จ ะ บ อ ก

ท่านว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 หรือเปล่าครับ
รั บ อ ไ ว้ ถ า ม ใ ห ม่ ห น ห น้ า

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ มั้ยครับ
ผู้ ส นั บ ส นุ น ป ร ะ ยุ ท ธ์ เ ป็ น น า ย ก อี ก ค น ต่ อ ไ ป
เหมือนว่าเค้าจะมาเดินกับพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรค…(ลืมแล้ว)..การเมืองหนึ่ง ท่านว่าเค้าเป็นการแบบ พลิกลิ้นมั้ยครับ ที่เหมือนจะมาเล่นการเมือง
ใ ช่

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ในฐานะ ผบ.ทบ.คนปัจจุบันมั้ยครับ
บ า ร มี ม า ก พ อ จ ะ เ ป็ น ผ บ ท บ ค น ปั จ จุ บั น

ท่านมีความเห็นยังไงกับ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เหรอครับ
ใ น อ ดี ต เ ค ย เ ป็ น ที่ อ ยู่ ข อ ง บ น เ ข า เ ค ย เ ป็ น ที่ อ ยู่ ข อ ง บ ว ร สื บ ใ ห้ ห น ห น้ า
แล้วเจ้าแม่นางนอนหละครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า สื บ ใ ห้
ที่เชื่อกันว่าเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงเพราะแบบ เจ้าแม่นางนอนลักซ่อนไว้ ท่านมีความเห็นเป็นประการใดครับ
ใ น ถํ้ า ห ล ว ง ไ ม่ มี เ จ้ า พ่ อ เ จ้ า แ ม่ อ ะ ไ ร อ ยู่ ทั้ ง นั้ น
ท่านครับ ในช่วงระหว่างที่เด็กติดถ้ำอยู่เนียะ ถ้าผมมาหาเจ้าพ่อหลักเมืองในระหว่างนั้น เพื่อถามว่าเด็กๆยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า เจ้าพ่อจะตอบได้หรือเปล่าครับ
ต อ บ ไ ด้ ว่ า ยั ง มี ชี วิ ต อ ยู่
แสดงว่าท่านก็ติดตามสถานการณ์อยู่ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
ในถ้ำไม่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรอยู่ แล้วมีเทพยาเหล่าอื่นบ้างมั้ยครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ว น เ วี ย น กั บ เ รื่ อ ง นี้ จั ง
ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ ครูบาบุญชุ่ม มั้ยครับ
ห น ห น้ า ถ า ม ถึ ง ค รู บ า บุ ญ ชุ่ ม ใ ห ม่

ท่านมีความเห็นยังไงกับ คดีเสือดำ ครับ
ส ง สั ย นั ก บ ว่ า ทํ า ไ ม ช้ า จั ง

ท่านมีความเห็นหรืออยากจะบอกอะไรกับ พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล มั้ยครับ
บ อ ก มั น ว่ า อ น า ค ต มั น ดั บ แ น่ เ มื่ อ เ ป ลี่ ย น รั ฐ บ า ล
แสดงว่าท่านทำนายว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งเหรอครับ
อั น นี้ ยั ง ต อ บ ย า ก

ท่านมีความเห็นยังไงกับ โทษประหารชีวิต เหรอครับ
ผ ล ก า ร ตั ด สิ น ที่ ทํ า ใ ห้ วั ย รุ่ น ค ดี ฆ่ า ค น ต า ย นั้ น บ ริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ ร ร ม ดี แ ล้ ว
แล้วท่านเห็นว่าโทษประหารควรจะมีต่อไปมั้ยครับ
ค ว ร มี ต่ อ ไ ป

ท่านมีความเห็น หรืออยากจะบอกหรือกราบเรียนอะไรกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มั้ยครับ
บ อ ก ท่ า น ว่ า ส า ธุ
แค่นี้เหรอครับ
แ ค่ นี้
ท่านนี้ได้บรรลุธรรมอะไรแล้วหรือยังครับ
หั ว มึ ง ดู จ ะ ส ง สั ย ท่ า น ม า ก จั ง

ปีนี้ครบรอบ 150 ปีของสุริยุปราคาเต็มดวงสมัย ร.๔ ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 เจ้าพ่อช่วยเล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นให้ฟังได้มั้ยครับ
อ ย า ก รู้ ทํ า ไ ม ไ ม่ อ่ า น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ดู ห ล ะ
อ่านแล้วครับ แต่ว่าอยากจะฟังเผื่อว่าจะมีอะไรที่ไม่ได้เขียนในประวัติศาสตร์บ้างหนะครับ อย่างเจ้าพ่อหลักเมืองวันนั้นได้ตามเสด็จ ร.๔ ไปดูที่หว้ากอด้วยหรือเปล่าครับ
ไ ด้ ต า ม ไ ป ที่ ห ว้ า ก อ ห ว น นึ ก ดู แ ล้ ว ท่ า น ไ ม่ น่ า ไ ป เ พ ร า ะ ติ ด โ ร ค ร ะ บ า ท ทํ า ใ ห้ พ ร ะ ป ร ะ ช ว ร แ ล ะ สิ้ น พ ร ะ ช น
(แล้วเจ้าพ่อก็ลงไปจิ้มพื้นข้างๆอยู่นาน 1 นาที 18 วินาที จนผมแอบคิดไปว่าท่านร้องไห้หรือเปล่า แล้วท่านก็ขึ้นมาตอบต่อ)
ใ น วั น ที่ เ กิ ด สุ ริ ยุ ป ร า ค า ไ ม่ มี ใ ค ร ค า ด คิ ด ว่ า พ ร ะ อ ง ค์ จ ะ คํ า น ว ณ ไ ด้ ต่ า ง อั ศ จ ร ร ย์ ใ จ
ไม่มีใครคาดคิดว่าพระองค์จะคำนวณได้ต่างอัศจรรย์ใจ รวมถึงเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยหรือเปล่าครับ
ใ ช่
หะ ตอนแรกเจ้าพ่อหลักเมืองก็ไม่คาดคิดว่า ร.๔ จะคำนวณได้เหรอครับ
ใ ช่
เจ้าพ่อเข้าใจว่า สุริยุปราคาเกิดจากอะไรเหรอครับ
อั น ที่ จ ริ ง เ กิ ด จ า ก ด ว ง จั น ท ร์ ไ ป บั ง ด ว ง อ า ทิ ต ย์
แล้วเรื่องพระราหู หรือเรื่องกบกินตะวัน หละครับ
ไ ม่ มี ห ร อ ก
สงสัยว่าตอนที่ท่านตามไปดูที่หว้ากอหนะครับ ท่านสามารถแบบเหาะขึ้นไปดูบนฟ้าได้เลยมั้ยครับ ว่ามันเกิดจากอะไร
ไ ด้ ดู บ น ฟ้ า ด้ ว ย ใ น ต อ น นั้ น ผู้ ป ก ค ร อ ง ส ว ร ร ค์ ท่ า น บ อ ก ว่ า นั บ ไ ด้ ส า ม ร้ อ ย ก ว่ า ปี แ ล้ ว ที่ ไ ม่ มี สุ ริ ยุ ป ร า ค า ส อ ง ไ ร
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ท่านครับ ก็เผอิญผมเคยถามเรื่องนี้กับพระสยามฯมาก่อน แล้วพระสยามฯบอกว่า ร.๔ ไม่ได้คำนวณ แต่ว่ามีนักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษนำไปกราบทูล เจ้าพ่อมีความเห็นเป็นประการใดครับ
ห า ก จ ริ ง ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไ ร
แสดงว่าจุดนี้ เจ้าพ่อหลักเมืองกับพระสยามฯ อาจจะรู้ข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันได้ใช่มั้ยครับ
อ า จ แ ต ก ต่ า ง ไ ด้

พระสยามฯบอกว่า รูปปั้นของพระสยามฯหนะครับ ใบหน้าได้มาจากทหารที่เสียชีวิตในสงคราม จริงหรือเปล่าครับ
ถ า ม พ ร ะ ส ย า ม ดู สิ

ท่านมีความเห็นยังไงกับประเพณีกินเจเหรอครับ
นั บ เ ป็ น ป ร ะ เ พ ณี ที่ ห ว ง แ ห น ไ ว้ จ ะ ไ ม่ ดี เ พ ร า ะ ไ ม่ ส ร้ า ง บุ ญ อ ะ ไ ร
ท่านไม่สนับสนุน คือไม่เห็นด้วยกับประเพณีกินเจอย่างงั้นเหรอครับ
ใ ช่
แล้วพวกม้าทรงที่แบบว่า เข้าทรงเทพเจ้าต่างๆแล้วเอาของมีคมมาแทงตามร่างกายหละครับ
ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

มีข้อถกเถียงกันว่า โขน เป็นของไทย หรือเป็นของเขมร เจ้าพ่อมีความเห็นว่ายังไงครับ
ไ ว้ ห น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง

ผมไปคำชะโนดมา เจ้าที่ๆนั่นยอมรับพูดเหมือนเจ้าพ่อหลักเมืองว่า ที่นั่นไม่มีพญานาคอยู่ แต่เค้าเรียกตัวเองว่า ปุโรหิต เจ้าพ่อมีความเห็นว่ายังไงครับ
อั น ที่ จ ริ ง ปุ โ ร หิ ต เ ป็ น ตํ า แ ห น่ ง ที่ มี อ ยู่ สั ง เ ก ต เ ว ล า อ บ ปั ญ ห า อ ยู่ ที่ ก า ร ตี ค ว า ม
ท่านทราบรายละเอียดเรื่องผีจ้างหนังมั้ยครับ
ถ า ม ไ ด้ ดี ห น ห น้ า สื บ ใ ห้

ท่านมีความเห็นยังไงกับ หมุดคณะราษ เหรอครับ
ห มุ ด นี้ ถู ก ถ อ น โ ด ย บั ญ ช า ข อ ง ..{เซ็นเซอร์}..
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
หมุดนั้น ตอนนี้ยังอยู่มั้ยครับ หรือว่าถูกทำลายไปแล้วครับ
น่ า จ ะ ถู ก ทํ า ล า ย ไ ป แ ล้ ว
หมุดนี้แบบ คณะราษเค้าได้ทำพิธีไสยศาสตร์ฝังอะไรไว้หรือเปล่าครับ เลยอาจจะเป็นเหตุให้ท่านไม่พอใจก็เลยถอนออก แล้วเชื่อว่าจะแก้ดวงเมืองได้ อะไรอย่างเงียะครับ
อั น ที่ จ ริ ง ค ณ ะ ร า ษ ไ ม่ ไ ด้ ฝั ง ด ว ง เ มื อ ง ไ ว้ ใ น ห มุ ด
แล้วหมุดใหม่ มีฝังดวงเมืองอะไรไว้หรือเปล่าครับ
มี ฝั ง ใ ห้ ป ร ะ เ ท ศ รุ่ ง เ รื อ ง
ไพร่ฟ้าหน้าใส คืออะไรเหรอครับ
ไ ว้ วั น ห น้ า เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง
ท่านว่าหมุดคณะราษหมุดเก่า คงจะไม่มีวันกลับคืนมาแล้วใช่มั้ยครับ
ค ง ไ ม่ มี วั น ก ลั บ คื น ม า แ ล้ ว
แล้วท่านเห็นด้วยกับการเปลี่ยนหมุดมั้ยหละครับ
โ บ ร า ณ ว่ า ไ ม่ ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ก็ ไ ด้

เผอิญในโลกโซเชียลเคยถกเถียงเกี่ยวกับภาพที่แบบว่า ภรรยากราบสามีเป็นประจำ เจ้าพ่อมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับ
ผู้ ห ญิ ง ที่ ก ร า บ ผั ว ป ร ะ จํ า ห า ก ผั ว ดี ก็ จ ะ เ จ ริ ญ รุ่ ง เ รื อ ง
แล้วคนไทยสมัยก่อนๆเนียะ เมียชอบกราบผัวมากกว่าปัจจุบันนี้หรือเปล่าครับ
ผู้ ห ญิ ง ส มั ย ก่ อ น ส่ ว น ม า ก ก็ ไ ม่ ก ร า บ ผั ว ผั ว ช อ บ มี ห ล า ย เ มี ย
หมายถึงในสมัยก่อนจริงๆเนียะ ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กราบผัวนะครับ
ใ ช่

โอเค ข้อสุดท้ายแล้วกันครับ
ท่านมีความเห็นยังไงกับห้าง ICONSIAM เหรอครับ
ปี นี้ เ ปิ ด แ ล้ ว ไ ป รึ ยั ง
ก็ยังไม่ไปครับ เลยมาถามเจ้าพ่อหลักเมืองดูก่อนครับ
ไ ป สิ แ ล้ ว จ ะ ติ ด ใ จ

โอเค ผมก็หมดคำถามแล้วครับ เจ้าพ่อมีอะไรอยากจะบอกผมเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
อ อ สะกดผิด อ่ อ ลื ม ไ ป ปี ห น้ า ค่ อ ย ม า ถ า ม ใ ห ม่ ว่ า ค ว ร เ ลื อ ก ใ ค ร
สมมุติเจ้าพ่อตอบตัวเลือกมาให้ตัวนึงแล้วเนียะ แต่สมมุติคนอื่นๆหนะครับ ที่เค้าอยากจะศรัทธาเจ้าพ่อหลักเมือง แต่เค้าดันไม่ชอบตัวเลือกนั้นเป็นที่สุด เจ้าพ่อหลักเมืองยังจะมีตัวเลือกสำรองให้กับคนเหล่านั้นอีกมั้ยครับ
มี
แสดงว่าคำตอบในใจของเจ้าพ่อหลักเมืองเนียะ คงจะไม่ได้มีที่หนึ่งอันดับเดียว แต่จะมีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ ลดหลั่นกันลงไปอย่างงั้น ใช่มั้ยครับ
ใ ช่
อ่าโอเคครับท่าน เดี๋ยวถ้าหากว่าเลือกตั้ง 24 ก.พ. จริงๆเนียะ ผมน่าจะมาเอาวันศุกร์สุดท้ายก่อนที่จะเลือกตั้งเลย อย่างงั้นดีมั้ยครับ หวังว่าจะไม่ใกล้จนเกินไป
ใ ก ล้ เ กิ น ไ ป
อ่าครับผม งั้นจะไม่ให้ใกล้ขนาดนั้นนะครับ
สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าพ่อแต่เพียงเท่านี้นะครับผม

ติดตามบทสัมภาษณ์ต่อไปโปรดกดไลท์เพจ ติดต่อผีสางเทวดา ครับ


Create Date : 02 ธันวาคม 2561
Last Update : 2 ธันวาคม 2561 16:28:52 น. 0 comments
Counter : 3219 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

สมภพ เจ้าเก่า
Location :
นครราชสีมา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 26 คน [?]
รูปภาพทั้งหมดในนี้ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีนะครับ แต่ไม่ควรลบสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของในรูปออกไป รูปใดไม่มีสัญลักษณ์ อยากให้ช่วยอ้างอิง จาก sompop.bloggang.com ด้วยครับ
Blog ล่าสุด
* สัมภาษณ์เทวดาในพระแก้วมรกต 18 มิ.ย. 60
* การสำรวจหินลอยได้ที่เขาคิชฌกูฏ 3 มี.ค. 60
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมือง กทม. 16 ธ.ค. 59
เรื่องเล่าบอกต่อ
* บั้งไฟพญานาค ถ่ายจากโดรนมุมสูง
* เชิญโหลด 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ
* เช็คอันดับ Blog ของคุณกับ truehits
Blog แนะนำ
* บทสัมภาษณ์เจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพฯ 19 ก.ย. 57
* ยานพาหนะที่แล่นตามและทวนน้ำได้โดยไม่ใช้พลังงานอื่น
* ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ปี 2012
New Comments
Friends' blogs
[Add สมภพ เจ้าเก่า's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.